Forskningsårsrapport. Livskvalitet, hvad er det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsårsrapport. Livskvalitet, hvad er det?"

Transkript

1 Forskningsårsrapport Livskvalitet, hvad er det? - Et systematisk litteraturstudie af hvordan begrebet livskvalitet bliver defineret, og hvordan der bliver argumenteret for brugen af det i forskning vedrørende patienter, der lider af atrieflimren. Vibeke Høgh Vejleder: Kirsten Frederiksen. Aarhus Universitetet Juli 2010 (Rapportens omfang er tegn med mellemrum) 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING BAGGRUND PROBLEMFORMULERING METODE SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE Søgestrategi HERMENEUTISKFORSTÅELSE TEKSTANALYSE Gennemgang af begrebet livskvalitet Manglende konsensus om en definition af begrebet livskvalitet Kompleksitet og tyngde i begrebet livskvalitet Ønske om at gøre begrebet livskvalitet målbart ANALYSEPROCESSEN FREMSTILLING AF ANALYSEFUND UDVÆLGELSESPROCESSEN Præsentation af de 14 tekster hvori der indgår definition af og argumentation for brugen af begrebet livskvalitet Præsentation af de 14 tekster, hvori der mangler definition og argumentation DET NÆRANALYTISKE NIVEAU AF TEKSTANALYSEN Hvilke definitioner fremkommer af begrebet livskvalitet? Hvordan argumenters der for anvendelsen af de forskellige definitioner af begrebet? DET KOMMUNIKATIONSANALYTISKE NIVEAU AF TEKSTANALYSEN DET SAMFUNDSANALYTISKE NIVEAU AF TEKSTANALYSEN DISKUSSION UKLARHEDER I DEFINITIONEN AF BEGREBET LIVSKVALITET OG ARGUMENTATIONEN FOR BRUGEN AF BEGREBET ARGUMENTATIONENS BETYDNING FOR BRUGEN AF BEGREBET LIVSKVALITET I VIDENSKABELIGE SAMMENHÆNGE ØNSKE OM AT GØRE BEGREBET LIVSKVALITET MÅLBART VS. INDBLIK I PATIENTPERSPEKTIVET METODEDISKUSSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING RESUMÉ RESUMÉ PÅ DANSK RESUMÉ PÅ ENGELSK REFERENCELISTE BILAGSFORTEGNELSE

3 1.0 Indledning. På baggrund af en fremtrædende uklarhed i brugen af begrebet livskvalitet er det med denne undersøgelse formålet at belyse vigtigheden af altid at definere begrebet og argumentere for dets anvendelse, når et abstrakt begreb som livskvalitet anvendes i forskningen. I denne undersøgelse belyses dette gennem tekstanalyse af litteratur vedrørende patienter, der lider af atrieflimren, da det er i sammenhæng med læsning af tekster i forbindelse med atrieflimren, at jeg er stødt på uklarhed i brugen af begrebet. 1.1 Baggrund. Atrieflimren er den hyppigste indlæggelseskrævende arytmi indenfor kardiologien og anslås at forekomme hos personer i den danske befolkning. I takt med stigning i befolkningens gennemsnitlige levealder forventes forekomsten af sygdommen at stige yderligere i fremtiden (Brandes 2009). Atrieflimren er en hjerterytmeforstyrrelse, der rammer hjertets forkamre. Der vil altid være risiko for tilbagefald, hvis en person har haft atrieflimren én gang, derfor bør sygdommen ifølge retningslinjerne betragtes som en kronisk lidelse (Brandes 2009). Sygdommen indebærer ikke en direkte trussel på livet, men ubehandlet kan den være en af de største årsager til slagtilfælde (Brandes 2009). Symptomerne på sygdommen kan være lige fra ingen symptomer til svær dyspnø, træthed og hjertebanken (Brandes 2009). På trods af, at atrieflimren som ovenfor nævnt er den hyppigste indlæggelseskrævende artymi og bør betragtes som en kronisk lidelse, er det en sygdom indenfor kardiologien, der ikke har fået megen opmærksomhed hidtil (Berg, Pedersen 2006). Dette kan forklares ved, at patienterne ofte er velbefindende, og at det først er indenfor det seneste årti, at behandlingsmulighederne for disse patienter er blevet forbedret (Brandes 2009). Sygdomsforløbene er ofte karakteriseret af mange gentagne indlæggelser og kontakter til sundhedsvæsenet, og det kan ud fra tidligere studier forventes, at patienterne påvirkes af sygdommen på forskellig vis. I to oversigtsartikler af Engelman, Godtfredsen og Pehrson (Engelmann, Pehrson 2004, Engelmann, Godtfredsen 2004) stilles der spørgsmål ved, om det er muligt at kortlægge sygdommens betydning på et generelt niveau, da det som beskrevet ovenfor kan forventes, at sygdommen påvirker mennesker individuelt. Begrebet livskvalitet optræder ofte i litteraturen vedrørende patienter, der lider af atrieflimren og udtrykkes ofte som selvvurderet helbred og helbredsstatus. Engelman, 3

4 Godtfredsen og Pehrson fremhæver, at det kan være problematisk at anvende begrebet livskvalitet og lade det udtrykke sygdommens generelle betydning for mennesket (Engelmann, Pehrson 2004, Engelmann, Godtfredsen 2004). Et systematisk litteraturstudie viser, at der ikke hersker konsensus om, hvordan atrieflimren påvirker menneskets liv (Thrall et al. 2006). Thrall belyser, at livskvalitet ofte anvendes som effektmål i komparative analyser, hvor begrebet udtrykkes som selvvurderet helbred, og hvor formålet er at afgøre hvilken behandlingsstrategi, der skal foretrækkes (Thrall et al. 2006). Selvvurderet helbred udtrykkes ofte ud fra generiske eller sygdomsspecifikke spørgeskemaer, hvor patienten tilkendegiver sit oplevede helbred på et givent tidspunkt (Engelmann, Godtfredsen 2004). En undersøgelse af livskvalitet ud fra litteratursøgning på søgeordene livskvalitet og Quality of Life i databaserne Cinahl og Pubmed viste, at begrebet livskvalitet er omfattende og bør betragtes som multidimensionalt. To norske sundhedsvidenskabelige forskere Bergland og Narum har forsøgt at foretage en begrebsafklaring af livskvalitet uden at komme frem til et endelig resultat (Bergland, Narum 2007). Berg fremhæver at komparative analyser kan være problematisk at anvende i sammenhæng med begrebet livskvalitet, da livskvalitet her kan være defineret på forhånd som fravær af symptomer og god fysisk formåen. Herved har patienterne ikke haft mulighed for at tilkendegive individuelle oplevelser af begrebet (Berg 2004). Måling af livskvalitet problematiseres af to hollandske forskere (Hamming, Vries 2007). De skelner mellem helbredsstatus og livskvalitet. De beskriver, at livskvalitet er subjektivt og mere end helbredsstatus (Hamming, Vries 2007). To norske sygeplejeforskere, Hanestad og Wahl, fremhæver at der ofte mangler definitioner af begrebet livskvalitet, når det anvendes i undersøgelser (Wahl, Hanestad 2004). I denne undersøgelse ønsker jeg derfor at belyse, hvordan begrebet livskvalitet defineres, og hvordan der argumenteres for at anvende begrebet. Argumentation defineres i denne undersøgelse ud fra Tolmins argumentationsmodel som består af seks dele; belæg, påstand, hjemmel, rygdækning, styrkemarkører og gendrivelse (Becker Jensen 2004). Påstand forstås som det udsagn, der ønskes at overbevise andre om. Belæg forstås som de begrundelser, der gives for at overbevis andre om påstanden. Hjemmel forstås som en overordnet og generel regel, der kan binde påstand og belæg sammen, og denne kan være implicit eller eksplicit. I en videnskabelig kontekst er det 4

5 betydningsfyldt at hjemlen gøres eksplicit, sådan at generelle regler bliver tydelige frem for implicitte. En rygdækning styrker hjemlen, hvis den ikke umiddelbart accepteres (Becker Jensen 2004). Styrkemarkør forstås som en gradbøjning af, hvor stæk man formulerer påstanden (Becker Jensen 2004). Gendrivelse forstås som et modargument, der kan sætte hjemlen ud af kraft i argumentationen. Styrkemarkører, gendrivelser og rygdækning kan styrke eller svække hjemlen og dermed argumentationen. Rienecker et al fremhæver, at argumentationen får sin berettigelse i en videnskabelig kontekst, således at det bliver gennemskueligt at følge valg af metoder, begreber og teorier, der anvendes i den videnskabelige (Rienecker, Stray Jørgensen & Gandil 2008). Med denne undersøgelse ønsker jeg at belyse, hvordan begrebet livskvalitet er anvendt, og hvorledes der argumenteres for brugen af begrebet i forskningen omhandlende patienter, der lider af atrieflimren. Problemformuleringen for denne undersøgelse bliver derfor følgende. 1.2 Problemformulering. Hvordan defineres begrebet livskvalitet i forskningen vedrørende patienter, der lider af atrieflimren, og hvordan argumenters der for definitionen af begrebet? Begreb defineres i denne undersøgelse ud fra Chinn og Kramers definition..en kompleks, mental formulering af en erfaring.. (Chinn, Kramer 2007). Erfaring indebærer menneskets opfattelse af verden. Eksempelvis objekter, opfattelsen af andre mennesker, billeder, bevægelser, farver, lyde, adfærd og interaktioner (Chinn, Kramer 2007). Ord, symboler, genstande, hændelser og objekter kan sammen med følelser, værdier og holdninger give indhold til begreber. Begreber befinder sig på et kontinuum mellem empirisk og abstrakt. Et empirisk begreb er noget, der kan opfattes direkte, og et abstrakte begreb er en mental konstruktion (Chinn, Kramer 2007). Begreber er beskrivelser af konkret erfaringer. Jo mere et begreb bevæger sig i retningen af at være abstrakt, desto mere indirekte udledes det. Derudover indeholder et abstrakt begreb flere underbegreber, hvilket kan gøre det uigennemskueligt (Chinn, Kramer 2007). Den amerikanske sygeplejerske og ph.d. Morse beskriver, at begreber på et meget højt niveau, kan indeholde flere underbegreber (Morse 2004). Morse beskriver desuden, at det har stor betydning af 5

6 arbejde ud fra et teoretisk fundament, når det handler om afklaring af begreber (Morse 2004). 2.0 Metode. I det følgende afsnit vil jeg gøre rede for den metodiske og videnskabsteoretiske ramme for denne undersøgelse. Først vil jeg gøre rede for anvendelsen af metoden for systematisk litteraturstudie, efterfulgt at den anvendte søgestrategi. Herefter vil der følge beskrivelse af den videnskabsteoretiske ramme i forhold til hermeneutisk forståelse. Til slut i dette afsnit vil jeg beskrive, overvejelser i forhold til at anvende tekstanalyse. 2.1 Systematisk litteraturstudie. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan begrebet livskvalitet bliver defineret, og hvorledes der bliver argumenteret herfor i forskningen vedrørende patienter, der lider af atrieflimren. Tekstanalyse er valgt i denne undersøgelse, da netop metoden for tekstanalyse ifølge Koch er velegnet til at opnå forståelse for en tekst som en helhed og opnå belysning af dens budskaber og merbetydninger, samt opnå forståelse for modsætningsfyldte og skjulte betydningssammenhænge (Koch, Vallgårda 2007). At litteraturstudier er systematiske, stiller krav om en systematisk og struktureret litteratursøgning som udgangspunkt for studiet (Polit,Beck 2006). I systematisk litteratursøgning har jeg i denne undersøgelse været inspireret af Willman og Stoltz samt Polit og Beck (Polit, Beck 2006, Stoltz et al. 2007). Søgestrategien for den systematiske litteratursøgning vil her blive gennemgået. 2.2 Søgestrategi. I denne undersøgelse har søgestrategien været delt i to. Først valgte jeg at udføre litteratursøgning i forhold til begrebet livskvalitet. Formålet med denne indledende litteratursøgning var at opnå forståelse for, hvilken betydning begrebet livskvalitet indeholder. Resultatet af min søgning blev tre oversigtsartikler af Zachariae, Moons et al og Bergland og Narum samt en bog af Hanestad og Wahl (Bergland, Narum 2007, Wahl, Hanestad 2004, Zachariae, Bech 2008, Moons, Budts & De Geesta 2007). Disse tekster er udvalgt, fordi de repræsenterer anvendt og anerkendt viden i forhold til begrebet. Teksterne er centrale i forhold til begrebet livskvalitet, hvilket ses ved at disse tekster refereres til af andre. 6

7 Anden del af søgestrategien vil her blive uddybet, da den systematiske litteratursøgning har betydning i et systematisk litteraturstudie. Som udgangspunkt for at opstille en søgestrategi blev problemformuleringen, som Willman og Stoltz samt Polit og Beck foreskriver, omskrevet til søgeord, der kunne anvendes i de forskellige databaser, da hver database stiller krav om, at der udvikles en specifik søgestrategi (Polit, Beck 2006, Stoltz et al 2007). I arbejdet med søgestrategien har jeg fået hjælp fra en forskningsbibliotekar fra det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek under Statsbiblioteket i Århus. Konkrete søgeord og søgestrategier for de enkelte databaser findes her i figur 1. Cinahl Atrial Fibrillation (Cinahl heading) (5040 hits) AND Quality of life (Cinahl heading) (25475 hits). 126 hits PubMed Atrial Fibrillation [Mesh] (7992 hits) AND Quality of life [Mesh] (34714 hits). Limits; Sprog; engelsk, dansk, norsk, svensk. Ithem with abstract. Humans, Alder +19 år. 175 hits Bibliotek.dk Atrieflimren (68 hits) OG Livskvalitet (3721 hits) 2 hits. Cochrane Library MeSH descriptor Atrial Fibrillation (1831 hits) AND MeSH descriptor Quality of Life (10483 hits) 75 hits I alt 378 hits. 342 hits ekskluderet Cinahl 14 tekster. PubMed 19 tekster (heraf 8 kryds referencer til Cinahl) 2 tekster. Cochrane Library 1 review I alt 28 tekster Figur 1: Søgestrategi. I denne undersøgelse har jeg efter rådgivning fra forskningsbibliotekaren valgt at fokusere på Cinahl, Pubmed, Cochrane Library og bibliotek.dk. Begrundelser for valg af disse databaser er, at finde frem til nationalt, såvel som internationalt litteratur indenfor emneområdet. Søgningerne i gav adgang til få danske tekster, der omhandler, hvordan atrieflimren kan påvirke menneskets livskvalitet, mens søgningerne i de internationale databaser Pubmed og Cinahl gav betydelig flere resultater. Pubmed er valgt, fordi det er den ældste database og indekserer både medicin og sygepleje. Desuden er databasen kendt for sine kontrollerede søgeord, der kaldes MeSH termer, og som er et udtryk for, at den 7

8 konkrete MeSH- term indgår som en betydende del af teksten, og at det på den måde bliver muligt at fortage en relevant afgrænsning af søgningen (Stoltz et al. 2007). Cinahl er valgt, fordi det er den største internationale database, der indekserer tekster vedrørende sygepleje. Cinahl indekserer alle engelsksprogede abstrakts fra sygeplejetidsskrifter. Desuden anvender Cinahl ligeledes kontrollerede søgeord i form af Cinahl Headings, der ligesom MeSH termer i Pubmed, sikrer at søgeordet indgår som en betydende del af referencen (Stoltz et al. 2007). Cochrane Library er anvendt, da den indeholder oversigtsartikler, og dermed kan være med til at give overblik over den forskning, der forligger på området. I Cinahl, PubMed og Cochrane Library er der anvendt kontrollerede søgeord. I bibliotek.dk er der efter råd fra forskningsbibliotekaren anvendt fritekstsøgning. Der fremkom i alt 378 hits som blev vurderet på baggrund af at læse titler og abstrakts. I denne vurderingsproces blev 342 tekster fravalgt, da de omhandlede behandlingstekniske detaljer, patienter der får indopereret en pacemaker samt tekster på andre sprog end engelsk, dansk, svensk og norsk. Der blev udvalgt 28 ud af de 378 tekster. Systematisk litteraturstudie er et fortolkningsarbejde, hvor målet er at opnå forståelse for tekst. I det følgende afsnit vil jeg belyse hermeneutiskforståelse, der vil anvendes i denne undersøgelse. 2.3 Hermeneutiskforståelse. Gadamer beskriver, at mennesket ikke kan forstå historieløst (Gadamer 2007). Forståelsesprocessen vil altid forløbe på baggrund af det enkelte menneskes forforståelse og situations kontekst. Hermeneutiskforståelse beskrives som en cirkulær proces, hvor mennesket bevæger sig imellem selve sagen og den enkeltes fordomme (forforståelse). Forståelse foregår i en bevægelse mellem del og helhed (Gadamer 2007). Processen stiller krav til det enkelte menneske om at være åben og bevidst om sin forforståelse og stille spørgsmål til denne. Gadamer beskriver, sætte sin forforståelse på spil, for at få den i spil (Gadamer 2007). Åbenhed i denne proces kan give mulighed for horisontsammensmeltning, og dermed udvidelse af forståelseshorisonten og adgang til ny erkendelse (Gadamer 2007). De udvalgte tekster udgør teksten, der ønskes forståelse for. Teksterne fremstår som dele af en virkelighed i den kontekst, hvori de der skrevet. Dahlager og Fredslund forslår at analyseprocessen i sammenhæng med hermeneutisk forståelse deles op i 4 trin (Dahlager, Fredslund 2008). Første trin omhandler at danne sig et helhedsindtryk af teksten, hvilket 8

9 kan gøres ved at gennemlæse teksten flere gange som udgangspunkt for analysen (Dahlager, Fredslund 2008). Andet trin indebærer at inddele teksten i meningsbærende enheder, og derved nå frem til kategorier i teksten (Dahlager, Fredslund 2008). Tredje trin indebærer operationalisering af kategorierne (Dahlager, Fredslund 2008). I denne undersøgelse vil anden og tredje trin være at finde i beskrivelserne af henholdsvis det næranalytiske, det kommunikationsanalytiske og det samfundsanalytiske niveau i analysen. I fjerde trin fortolkes teksten som en helhed på baggrund af min egen forforståelse. Fjerde trin af processen vil være at finde i diskussionsafsnittet. Viden opnået gennem hermeneutisk forståelse vil altid være subjektiv, og vil altid være åben for ny fortolkning (Dahlager, Fredslund 2008). De gængse krav om reliabilitet, validitet og generaliserbarhed i videnskabelige undersøgelser får en anden betydning, når undersøgelsen bygger på hermeneutiskforståelse (Dahlager, Fredslund 2008). Eksempelvis giver reliabilitet i betydningen af reproducerbarhed ikke mening i en hermeneutiskforståelsesramme. Det er måden hvorpå forskeren forholder sig til materialet. I sammenhæng med denne undersøgelse vil det sige, at det har stor betydning, at jeg som forsker forholder mig åbent, følsomt og fleksibelt til teksten som en helhed i min fortolkningsproces. Validitet i klassisk forstand, forstået som udtryk for om en undersøgelse måler, det som var formålet med den, giver heller ikke mening i forhold til undersøgelser, der bygger på hermeneutiskforståelse (Dahlager, Fredslund 2008). Validitet forstået som gyldighed kan give mening, hvis det indebærer at uddybe, hvordan den pågældende viden er fremkommet, således at det bliver muligt for læseren at følge fremgangsmåden. Dette gøres ved, at forfatteren ekspliciterer sin forforståelse, så den bliver tydelig for læseren. Læseren kan herved få mulighed for at vurdere, om forskerens forforståelse har haft afgørende indflydelse på fortolkningsprocessen. Herved kan der skabes vilkår for, en horisontsammensmeltning mellem læseren og forfatterens fremlagte forståelse. Det videnskabelige krav om generaliserbarhed, giver ikke mening i forhold til hermeneutiskforståelse. Dahlager og Fredslund begrunder dette i, at hermeneutiskforståelse er situationens afhængig (Dahlager, Fredslund 2008). Det bedste bud på generaliserbarhed i forhold til hermeneutiskforståelse bliver ifølge Dahlager og Fredslund at diskutere fundene fra undersøgelsen og forholde sig til, om de kan omsættes til andre kontekster (Dahlager, Fredslund 2008). 9

10 2.4 Tekstanalyse. Koch fremhæver, at det er vigtigt at skelne mellem analyse og fortolkning af en tekst (Koch, Vallgårda 2007).Dette kan sammenstilles med at Becker Jensen fremhæver at en tekstanalyse foregår i to faser. Første fase er erkendelsesfasen, hvor der søges at finde mening og sammenhæng i teksten (Becker Jensen 1997). Herefter følger en argumentationsfase, hvor formålet er at argumentere for den forståelse af teksten, man er kommet frem til i erkendelsesfasen (Becker Jensen 1997). I denne rapport vil det primært være argumentationsfasen, der bliver skildret. Erkendelsesfasen er foregået løbende i analysearbejdet og udvælgelsen af tekster. Arbejdet med tekstanalyse har i denne undersøgelse været delt op i to dele. Første del har bestået i at belyse begrebet livskvalitet. Denne analyse har bidraget til at fremstille et analyseredskab, som er anvendt i analysen af udvalgte tekster. I begge dele af analysearbejdet har jeg gennemarbejdet Dahlager og Fredslunds fire analysetrin, som tidligere er beskrevet (Dahlager, Fredslund 2008). I denne rapport vil det primært være den omtalte anden del af analysearbejdet (vedrørende patienter der lider af atrieflimren), der vil blive gennemgået i detaljer. Resultaterne af første del af analysen (vedrørende begrebet livskvalitet) vil blive fremstillet her nedenfor, da disse har udgjort analyseredskabet for analyse og fortolkning af de udvalgte tekster Gennemgang af begrebet livskvalitet. Tekstanalysen af begrebet livskvalitet er udført ud fra Leif Becker Jensens metode for tekstanalyse (Becker Jensen 1997). I denne rapport vil det kun være resultaterne af denne analyse og fortolkningsproces, der beskrives. Spørgsmålene i analyseprocessen for har været; Hvad er livskvalitet? Hvad indeholder begrebet og hvordan anvendes det? Livskvalitet som begreb har rødder tilbage til den græske filosof Aristoteles (år f. kr.). Han anvendte begrebet happiness, der oprindeligt stammer fra eudaimonia, der kan oversættes til happiness og wellbeing (Bergland, Narum 2007). En anden central filosof for udvikling af begrebet er den engelske filosof Bentham ( ), der betegner livskvalitet som en ha-det-godt-hed i forhold til at involvere menneskets oplevelse i etiske prioriteringer og beslutninger i samfundet. Den danske doktor i filosofi Sandøe beskriver Benthams udlægning af ha-det-godt-hed og stiller sig kritisk overfor, hvordan et subjektivt og foranderligt begreb som ha-det-godt-hed kan gøres målbart og afgøre 10

11 etiske prioriteringer i samfundet (Sandøe 1992). De to norske sygeplejersker med doktorgrad i sygeplejevidenskab Wahl og Hanestad beskriver, at livskvalitet, som selvstændigt begreb, optræder for første gang i 1920 i en bog om økonomi og velfærd af Pigou (Wahl, Hanestad 2004). Begrebet strækker sig fra at måle effekten af behandlingstiltag, at være retningsvisende for samfundsøkonomiske prioriteringer til at indeholde subjektive elementer, der udtrykker eksempelvis livsfænomener som håb, lykke, mening med livet og det enkelte menneskes tilfredshed med livet (Bergland, Narum 2007). I analysen af litteraturen vedrørende livskvalitet er jeg kommet frem til tre centrale kategorier af problemstillinger i at anvende begrebet. For det første er det problematisk, at der mangler konsensus om, hvordan livskvalitet defineres. For det andet at forskere ikke forholder sig til kompleksiteten i begrebet. For det tredje at der er et ønske om at gøre begrebet målbart. Disse tre centrale problemstillinger vil her blive uddybet, og vil indgå som analyseredskab i diskussionsafsnittet Manglende konsensus om en definition af begrebet livskvalitet. Moons et al fremhæver, at der er uenighed om, hvordan begrebet livskvalitet defineres, hvilket kan skabe uklarhed om begrebets betydning (Moons, Budts & De Geesta 2007). De beskriver, at livskvalitet ofte betegnes som et paraplybegreb, indeholdende underliggende begreber og de anbefaler at livskvalitet udtrykkes som livstilfredshed (Moons, Budts & De Geesta 2007). Denne anbefaling er langt fra implementeret i empirisk livskvalitetsforskning, hvor begrebet ofte bliver udtryk i en funktionel måling, forholdt til det normale liv. Moons et al beskriver, at begrebet helbredsrelateret livskvalitet kan ses som et resultat af, at sundhed konsekvent medtages som et aspekt af livskvalitet, på den måde at et sundt helbred sidestilles med en god livskvalitet (Moons, Budts & De Geesta 2007). Wahl og Hanestad samt Zachariae beskriver uklarheden i begrebet ved, at der ofte ikke bliver skelnet mellem helbredsrelateret livskvalitet, helbredsstatus eller generel livskvalitet. Generel livskvalitet består af objektive faktorer, personlige værdier og mål samt en subjektiv vurdering af livskvaliteten (Wahl, Hanestad 2004; Zachariae, Bech 2008). Moons et al fremhæver, vigtigheden af at definere begrebet livskvalitet, når det anvendes (Moons, Budts & De Geesta 2007). 11

12 Kompleksitet og tyngde i begrebet livskvalitet. Der er ifølge WHO s definition konsensus om, at livskvalitet er et bredt og multidimensionalt begreb, der består af en række subjektive, eksistentielle og objektive faktorer, som har betydning for individet og den omgivne kultur (Zachariae 2008). Bergland og Narum beskriver livskvalitet som et paraplybegreb, der er multidimensionalt, kan forandres over tid, og indeholder underordnede, overordnede, subjektive og objektive elementer (Bergland, Narum 2007). Moons et al fremhæver, at begrebet livskvalitet er et komplekst og dynamisk begreb, der ændrer sig over tid (Moons, Budts & De Geesta 2007). Hanestad og Wahl fremhæver, at det er et problem, hvis ikke forskere forholder sig til den bredde, tyngde og kompleksitet, der ligger i begrebet (Wahl, Hanestad 2004). I denne sammenhæng fremhæver Bergland og Narum, at de i tidligere undersøgelser af begrebet livskvalitet er stødt på 100 forskellige definitioner af begrebet (Bergland, Narum 2007). At det er svært at fremstille en begrebsafklaring af begrebet livskvalitet, kan underbygges af den amerikanske sygeplejerske og ph.d. Janice Morses teori om begreber og begrebsudvikling. Hun beskriver, at et begreb kan være af forskellig karakter (fx low-, mid eller high level) og være mere eller mindre moden (Morse 2004, Morse, Hupcey & Tasón 1996). Ud fra Morses teori kan kompleksiteten i begrebet livskvalitet herved belyses Ønske om at gøre begrebet livskvalitet målbart. Begrebet livskvalitet har ændret sig i takt med den samfundsmæssige udvikling. Samfundets historiske udvikling kan hermed være med til at forklare det fremtrædende ønske om at gøre begrebet livskvalitet målbart. Hanestad og Wahl fremhæver, at der specielt efter 2. Verdenskrig findes eksempler fra USA og Europa, på at begrebet livskvalitet defineres ud fra materialistiske levestandarder (Wahl, Hanestad 2004). På den måde ses livskvalitet anvendt som udtryk for et ønske om at forbedre leveforholdene. Specielt i 1970 erne opstod en modbølge til dette ønske. Modbølgen gik ud på at ligge vægt på den subjektive del af begrebet. I 1990 erne blev der arbejdet med at forsøge at definere livskvalitet (Bergland, Narum 2007). Bergland og Narum beskriver, at det er problematisk at gøre begrebet livskvalitet målbart, fordi det i sin oprindelige betydning er dynamisk, ændrer sig over tid og afhænger af det enkelte menneskes situation (Bergland, Narum 2007). Moons et al problematiserer dette ønske og beskriver, at der ikke hersker 12

13 konsensus, i forhold til om det er muligt at måle livskvalitet (Moons, Budts & De Geesta 2007). I dag ses der blandt forskere stor interesse for at udvikle generiske og sygdomsspecifikke spørgeskemaer til at måle patienternes helbredsstatus, hvilket kan tolkes som en videreudvikling af ønsket om at gøre livskvalitet målbart (Zachariae, Bech 2008). 2.5 Analyseprocessen. I analysens første trin har jeg anvendt et skema for at skabe et overblik og få helhedsindtryk af teksterne. Følgende spørgsmål har efter inspiration af Becker Jensens (Becker Jensen 1997) metode for tekstanalyse været udgangspunkt for skemaet og et konkret eksempel på anvendelse af skemaet, kan ses i bilag 1. Andet og tredje trin i den hermeneutiske forståelsesproces er udført ved at stille en række spørgsmål til teksten, som der her vil blive gjort rede for (Dahlager, Fredslund 2008). Ifølge Becker Jensen er der fire spørgsmål, der ønskes besvaret i en tekstanalyse (Becker Jensen 1997). 1. Hvad siger teksten? 2. Hvordan fremsætter teksten sit budskab? 3. Hvorfor bringer teksten dette budskab på denne måde? og 4. Hvad siger teksten om sig selv om dens ophavssituation? (Becker Jensen 1997). Becker Jensen deler analysen op i tre niveauer, idet spørgsmål 1 og 2 vil kunne besvares ud fra det næranalytiske niveau. På dette niveau analyseres hvad, der fremgår af teksten. Besvarelse af spørgsmål 3 og 4 kræver analyse på dybere niveauer, og det bliver nødvendigt at se teksten i et større perspektiv. Det kommunikationsanalytiske niveau indebærer analyse af, hvordan der bliver kommunikeret i teksten, og at finde frem til skjulte dagsordner fx primær og sekundær modtager (Becker Jensen 1997). Det samfundsanalytiske niveau omhandler samfundsmæssige forhold, der kan have betydning for, hvordan tekstens budskaber fremføres, og dermed bidrage til forståelse af tekstens budskaber i forhold til det samfund og den kontekst, hvori den er skabt (Becker Jensen 1997). Eksempelvis at finde frem til, afgørende principper for den bedste behandling af atrieflimren. Becker Jensen beskriver, at de tre niveauer bør vægtes afhængig af hvilket spørgsmål, der ønskes besvaret i analysen. For denne undersøgelse ses det nødvendigt at gå i dybden med det næranalytiske niveau specielt i forhold til teksternes definitioner af begrebet livskvalitet og deres argumentation for at anvende begrebet. Derudover ses det nødvendigt at belyse henholdsvis det kommunikationsanalytiske niveau med henblik på at nuancere afsender modtager forholdet samt det samfundsanalytiske niveau med hensyn til at belyse samfundsmæssige 13

14 aspekter, der kan have betydning for måden, hvorpå teksten fremsætter sine budskaber. Analysen vil derfor blive delt op i tre niveauer. Hovedvægten vil blive lagt på det næranalytiske niveau. 3.0 Fremstilling af analysefund. 3.1 Udvælgelsesprocessen. De 28 udvalgte tekster er vurderet på baggrund af de to spørgsmål, der fremgår af figur 2, for at finde frem til meningsbærende enheder og derudfra opstille kategorier. 1. Vurderings spørgsmål Hvordan defineres livskvalitet i teksten? Livskvalitet skal defineres i teksten for, at den kan bidrage til at belyse problemformuleringen. 2. Vurderings spørgsmål Hvordan argumenteres der for at anvende livskvalitet i teksten? For at udføre en analyse af argumentationen for at anvende begrebet livskvalitet ses det væsentligt at argumenterne omtales i teksten. Figur 2: Spørgsmål til vurdering af teksterne. Vurdering 1: Hvordan defineres livskvalitet i teksten? Kategori 1. (definition) WHOs definition: 4 tekster. Kategori 2 (definition) Måler livskvalitet ud fra en parameter 13 tekster. Kategori 3 (definition) Livskvalitet som subjektiv og multidimensionalt begreb: 2 tekster. Ingen definition af livskvalitet: 9 tekster. 19 tekster. Vurdering 2: Hvordan argumenteres der for at anvende livskvalitet i teksten? Kategori 1 (argumentation) Multidimentionale aspekter med i argumentationen for anvendelse af livskvalitet: 11 tekster. Kategori 2 (argumentation) Argumenterer for at anvende SF-36 fordi det er den mest valide og anvendte parameter. 3 tekster. Ingen argumentation for anvendelsen af livskvalitet: 5 tekster. 14 tekster Figur3:Skema over fremtrædende meningsbærende enheder og udvælgelse af teksterne. Som det fremgår af figur 3, er der ni tekster, hvori der mangler definition af livskvalitet og fem tekster, hvori der mangler argumentation for at anvende begrebet. Som det fremgår af 14

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet

EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet EGENOMSORG en litteraturbaseret udredning af begrebet 2005 Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet Lene Dørfler og Helle Ploug Hansen Egenomsorg en litteraturbaseret udredning af begrebet

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles Map of Medicine pilotprojekt. Delrapport 12. Litteraturgennemgang af sundhedsprofesionelles Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: 59.968 antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Karin Reinhold Laugesen

Karin Reinhold Laugesen Kandidatspeciale Kliniske sygeplejerskers oplevelse af hvad der motiverer dem til at udøve sygepleje - En kvalitativ interviewundersøgelse af Karin Reinhold Laugesen Sektion for Sygepleje, Institut for

Læs mere

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING. en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter PATIENTSKOLER OG GRUPPEBASERET PATIENTUNDERVISNING en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter 2005 Patientskoler og gruppebaseret patientundervisning en litteraturgennemgang med fokus på

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere