SEA håndbog mto Afsnit Side 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEA håndbog mto 31.08.1994 Afsnit 06.01 Side 01"

Transkript

1 SEA håndbog mto Afsnit Side 01 Finne Indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Oversigt over fremgangsmåden ved indlemmelse af materiale i et lokalarkiv Materialet gennemgår 3 faser: 1. Indkomstjournalisering, dvs, en notering af, hvor materialet stammer fra, hvem der har brugt det osv. (se afsnit 06.02). 2. Registrering og anbringelse i hver sin samling efter materialets art og!eller indhold: Arkivfondsamling Billedsamling Båndsamling Filmsaniling Negativsamling Kortsamling osv. (se afsnit 07). 3. Udarbejdelse af sogeindgange og registre med henvisning til materialet (se afsnit 08).

2 SEA håndbog Dato Afsnit Side 02 Emne Indlemmelse af materiale i et lokalarkiv ~NDLEVERERFJ INDKOMST Afsnit 6 ~N1JKOMSTJOURNAL~ -~ 1~ Kartotek over indleverere REGISTRATURER Afsnit 7 ~ ~JE~ZL~JH i i: i:: SØGESYSTEM Afsnit 8 KARTOTEK/REGISTERI ~UBLIKUMS BRU~j

3 SLA håndbog Dato Afsnit Side 03 Emne Indlemmelse af materiale i et lokalarkiv De enkelte skemaer i registreringssystemet knyttes sammen af numre 0.trrge,. 29 frtt VeLcreer 20 mfl 5I 20.90k 9.,.. ~ p.p,t.rsgi,r.i.ktiit. ~...~..J~::: : Negl, bil led... i el I.kerr. er1 reelelre,., IPetleeer.,601 I leder cd 071 i,, leger Peter.... ddr I, mr, 5e, ie..q,.et IfS seertegel ZC del.(..t.ei.ieto.re.et.edor.gt erilietleliger. 5,9.1. resten reedt.. I keld.,.. esd sek eed tter 19._. Peter *e~er,.,i er lp. sur er Ser r CIsrist.,... er tedlegere C,r sed (er Hjer Idr.L.r,re, jeg. ~rez_ - el l~m or)2,r,,h.,dlleg.p,otekeii., I 5 tres.,.1.1,,.,, AN. l0,oedttl,r t I,n. i 102 P.t..ø,,kl,. Inger Petereer t I leg 5 ses ejer. Nreter,r.e,e.N..rkl, t I Sd. 0 ses Ornjrrr..I.gIeer.rre.I..eg t 9 Sd. * led I 19l rrdl...pr.tok.l ,K...0.g.r I dr. t I leg C I Potogr.,,er ti sk. i t IC ett. t l.pel.pll Indkomstjournalblad ~ ~~~ t rr. 29/IC * Idr.ttf,r.e,rg.r,,.5 mgsblad for arkivfonds LekSlhIet,~eIrIs er Serer ee~,,rte lig.,gifl..k e. pia 12.1% SPiret Sfs p.s,tje 9 00 Joh., 5, t5lsris. Str,., 5-5 5,5 29 i 951 Registreringsblad for billeder

4 SEA håndbog Dato Afsnit Side 01 Finne lndkomstjournaliseting Indkomstjourualisering Indkomsten til et lokalarkiv består al et antal indleveringer, som kan være gave, depositum eller lån med henblik på kopiering. En fortegnelse over disse indleveringer kaldes indkomstjourrialen. Den består al en række indkomstjoumalblade (se eks. på næste side). Hver indlevering bliver skrevet op på et sådant journalbiad sammen med de oplysninger, man i øvrigt har om den pågældende indlevering. Breve eller papirer med supplerende oplysninger vedrørende en indlevering anbringes som bilag til joumaibladet. Indkomstjoumalen er en dagbog, hvori man noterer, hvilket materiale arkivet modtager. For at kunne holde styr på de enkelte joumalsager og henvise entydigt til dem tildeler man hver al dem et journalnummer (f.eks. årstal/løbenr. eller omvendt). Dette nummer anbringes tillige på bilagene og endvidere på eller ved selve materialet, indtil dette er endeligt registreret. Indkomstjournalbladet Udfyldning al de enkelte rubrikker: EmnWsIiko.d SLA-tw. (2 Joumair.,. 1. Finne/stikord Denne øverste rubrik forsynes med en meget kort beskrivelse i stikordsform af, hvad sagen drejer sig om, således at man ved en hurtig gennembladning kan finde en bestemt sag frem. Rubrikken udfyldes til sidst. 2. SLA-nr. (Lokalarkivnr.) Udfyldes med det arkivnummer, SEA har tildelt hvert enkelt medlemsarkiv med udgangspunkt i kommunenummereringen. Nummeret findes i arkivvejviseren. 3. Journalnr. Hver journalsag skal tildeles et nummer. Det kan anbefales at anvende årstal og løbenumre (f.eks. 1982/24 eller 24/1982). Derved får man automatisk optalt antallet al sager/afleveringer hvert år. Jour nalnummeret er forbindelsesleddet mellem indkomstjoumalbladet og de enkelte registreringsblade (for arkivfonds, for billeder osv.). Registreringsbladene skal altså ikke påføres indleveringsoplysningerne, som ikke må være tilgængelige for brugerne.

5 SLA håndbog Dato Afsnit Side 02 Finne Indkonistjournalisering Bemæ~*ninger 8 Registrering/anbringelse 12 SlÅ Indkomstjoumalblad UOG. 3.? 08.94

6 SEA håndbog Dato Afsnit Side 03 Finne Indkomstjournalisering ln&onwnet Im (navn, adresse, 51) 4 4. Indkommet fra (navn, adresse, tlf.) Hvis den pågældende optræder som repræsentant for en forening, anføres foreningen som 1. giver og personen som 2. giver. Noget lignende gælder for institutioner/virksomheder. Yderligere navne kan anføres under bemærkninger. Det anbefales at føre et giverkartotek på kort eller som fotokopi al journalbladene. Giverkartoteket ordnes alfabetisk. Oslo 5 Skel 5. Dato. Sket Dette er sagsstyringsrubrikken, hvor man skriver, hvad der er sket i sagen, samt hvornår og hvilke aftaler der er indgået. Det anføres ligeledes, om der er bilag til sagen (kan evt. nummereres). Rubrikken kan også anvendes til at følge sager, der endnu ikke er resulteret i en indlevering til arkivet, i så fald evt, uden journalnummer. Hvis der mangler plads i rubrikken, kan man fortsætte på bagsiden. Modtagel, dato Kviteänwrelur. dato At Al 6. Modtaget, dato. Af Det er vigtigt her at udfylde rubrikken med arkivmedarbejderens navn eller initialer, så man senere kan søge evt, manglende oplysninger hos rette vedkommende. 7. Kvittering/retur, dato. Af Fungerer som kontrolrubrik for, om kvittering for og/eller returnering af materialet er sket. Husk at beholde en kopi af kvitteringen. Hvis kvitteringen gives mundtligt, noteres dette i bemærkningsrubrikken. Bemæ~ninger KlausuI 8 8. Bemærkninger Her skrives alle øvrige relevante oplysninger i forbindelse med indleveringen. Det kan eksempelvis være oplysning om, hvordan materialet er kommet til veje, eller hvorfor det netop er i indlevererens besiddelse. Det skal endvidere fremgå, om det indleverede materiale må videresendes eller kasseres. Disse oplysninger samt evt. klausuler skal også medtages på kvitteringen. 9. Klausul Her noteres aftaler med indlevereren vedrørende tilgængelighed. Det skal tydeligt angives, hvilke dele al materialet der er omfattet af ldausuler. Dette kan f.eks. angives med et paragraftegn ved de pågældende dele al indleveringen (se afsnit 10.03).

7 SEA håndbog Dato Afsnit Side 04 Emne Indkomstj ournalisering 10. Indhold. Mængde Her noteres indholdet af indleveringen. Det er ikke tanken, at ind leveringen her skal beskrives i detaljer. Hovedbestanddelene nævnes, efterfulgt al mængdeangivelse. Efterfølgende sorteres arkivalierne efter proveniens (se afsnit 07.01), altså efter den arkivskaber (person, forening, virksomhed eller institution), omkring hvilken arkivalierne er opstået. En indlevering kan nemlig godt indeholde flere arkivfonds. øvrige materialetyper optegnes for sig. Eksempel En indlevering kan f.eks. bestå al en bunke papirer og protokoller, hvoraf følgende arkivfonds kan udskilles ved første ordning: 1. En række private breve, alle stilede til en bestemt dame, der viser sig at være indlevererens oldemor. Dette materiale samles for sig som denne oldemors personarkiv. 2. En række private breve, personlige papirer og anbefalinger, der alle er stilede til indlevereren selv. Dette materiale samles for sig som indlevererens personarkiv. 3. En række forhandlings-, regnskabs- og medlemsprotokoller fra en forening, som indlevererens far har været formand for. Dette materiale samles for sig som et foreningsarkiv. 4. En række hoved-, kasse- og salgsbøger fra en slagterforretning, der tidligere har ligget i den ejendom, som indlevereren nu bebor. Dette materiale samles for sig som et erhvervsarkiv. I dette tilfælde indeholder indleveringen altså fire forskellige arkivfonds, der skal anføres hver for sig på indkomstjoumalbladet og have hver sit registreringsblad ved selve registreringen (se afsnit 07.01). I en indlevering kan der som nævnt også være andre typer af materiale. Der er måske 6 billeder, nogle tryksager, bøger eller andet. Altsammen anføres summarisk i rubrik 10 med angivelse al mængde.

8 I e I e t II - a I I I I.1

9 SEA håndbog Dato Afsnit Side 06 Emne Tndkomstjournalisering Emne/stikord SLA-nr. Joumalnr. Østergade Ol 1984/29 Indkommet Ira (navn, adresse, tlf.) Dato Skel Henv, fra IP ang. afhentning af forskellige papirer og protokoller Fru Jnger Petersen Materialet afhentet. Nogle billeder, Østergade som ~P vil skaffe oplysningerom, 7600 Struer afleveres senere på arkivet IP afleverer 6 billeder med oplysning Modtaget, dato At HAm Kvitlering/retur. dato At Bemædutinger HAm Fru Inger Petersen, der er enke, har i august 1984 overtaget huset. En del af materialet har hun medbragt fra sin tidligere bopæl, mens resten fandtes i kælderen ved overtagelsen. Ane Hansdatter (g.m. Peter Andersen) er lp s oldemor lp s far, Søren Christensen er tidligere formand for Hjerm Idrætsforening. Klausul Indhold GlOR. Mængde Registredng/anbdngelse Private breve, stilede til Ane Hansdatter 0 1 pk. A 583 Personarkiv, Inger Petersen 0 2 læg A 584 Hjerm Idrætsforenings arkiv 0 5 bd. A 585 Arkiv fra slagterforretning 0 9 bd. A 586 Tryksager fra Besættelsestiden 0 1 læg Bøger 0 5 bd. Fotografier 0 6 stk. B B Negativfilmruller med motivet fra Besættelsestiden 0 10 stk. 8 mm film 0 1 spole F 17 Sagen afsluttet, dato At SLA IndkomstjoomaMad UDG

10 SEA håndbog Dato Afsnit Side 01 Finne Registrering Registrering af arkivfonds Et arkivfond er en samling af arkivalier, som stammer fra den samme arkivskaber, f.eks. en forening, en erhvervsvirksomhed eller en institution. Registreringen foregår på registreringsbladet for arkivfonds, således at hvert arkivfond - det være sig et person-, et forenings- eller et erhvervsarkiv - får sit eget blad og sit eget arkivfondnummer. Det skal understreges, at det nummer, der tildeles det enkelte arlcivfond, kaldes arkivfondnummer, mens betegnelsen journalnummer udelukkende anvendes om det nummer, der tildeles den enkelte indlevering og virker som bindeled mellem registreringsbladene og indkomstjournalbladet (se afsnit side 03 og 06.02). Af oplysningerne om indleveringen, som findes på indkomstjoumal bladet, er det tilstrækkeligt at overføre journalnummeret til registreringsbladet for arkivfonds. Nummeret viser så tilbage til indleveringssagen. Registreringsbladet for arkivfonds ses på side 02.

11 SLA håndbog Dato åisiilt Side 02 Emne Registrering Personarkiv Hjemsted Lokalavicivets navn og St_~-nr. Jou,nalnr. Aikivfondnr Erhvervsarkiv Foreningsariciv 2 3 sæmr. 6 Anden instilulion Side 7 at Bemærkninger A,kivbetegnelse 8 10 Ktausul Fedustiltet 9 Dwne~agt ~ Lebenr År S~n, Au Bt Pk, t~ Yderår I al, Reg, den ~ 7 at Kopi til lætlesregistrering 18 Lokalarkuvels pakning Videre behandling. registre 19 meter SLÅ Regssfrenngsblad to, a4cmonds UOG ,94

12 SLA håndbog Dato Afsnit Side 03 Finne Registrering Hjemsted Udfyldning af de enkelte rubrikker: 1. Rubrikker til afkrydsning Der sættes kun ét kryds. Registreringsbladet anvendes jo netop til et enkelt arkivfond. Hvis der i en indlevering f.eks. er både et foreningsarkiv og et personarkiv, skal de have hver sit regi streringsblad. 2. Hjemsted Her anføres den lokalitet, som arkivfondet primkrt omhandler. Denne 2 anvendes ved fællesregistreringer, men kan også anvendes ved ordning af kopier af registreringeme til midlertidige registre. I feltet angives lokaliteten så præcist som muligt med angivelse af de oplysninger, der er nødvendig for entydigt at identificere stedet, f.eks. Bjergby ejerl., Bjergby sogn, Hjørring kommune. Omhandler arkivet et sogn, angives sognets navn, i de gamle købstæder dog kun byens navn: ølstrup sogn, Ringkøbing kommune, Svendborg købstad, Svendborg kommune. Omhandler arkivfondet større områder, f.eks. 2 eller flere kommuner, et herred e.l., angives hjemstedet som det pågældende amt: Jelling og Egtved kommuner, Vejle amt, Holmans herred, Vejle amt. Lokaja,kivets navn o9sla~ol Lokalarkivets navn og SLA-nr. I rubrikken skrives arldvets navn, evt, med et stempel. Dette har betydning, når kopier af registreringsbladet udleveres til brugere, der arbejder med materialer fra flere arkiver. Endvidere skrives arkivets SLA-nr., som hvert enkelt medlemsarkiv har fået tildelt af SLA Journalnr. Her skrives nummeret på den indkomstjournal, hvor oplysningerne om indleveringen er noteret. Hvis der er flere indkomstjournaler til samme arkivfond, skrives det/de første i feltet. En stjerne markerer, at der står flere joumalnumre i bemærkningsfeltet. Det er en god idé at notere, hvilke indkomstjoumaler de enkelte løbenumre stammer fra, f.eks. således: 1988/123 lb. nr /245 lb. nr /024 lb. nr Så er det muligt at finde tilbage til den korrekte journal for de enkelte dele af arkivfondet. En anden mulighed er at udfylde et nyt registreringsblad, hver gang der kommer supplerende materiale til arkivfondet - men med samme nummer.

13 SEA håndbog Dato Afsnit Side 04 Emne Registrering 7 al Arkivfondnr. Hvert arkivfond tildeles et nummer første gang, det registreres. Senere indkommet materiale af samme proviniens får samme arkivfondnummer. Husk derfor altid at undersøge, om dele af arkivet er indleveret tidligere. Det er principielt ligegyldigt, hvilket nummersystem man bruger, men det anbefales at anvende bogstavet A for Arkivfond efterfulgt al løbenummer (f.eks.: A 254 og A 255). 6. Særnr. Rubrikken anvendes i de tilfælde, hvor et arkivfond i forvejen har numre, der har været brugt til identificering. Rubrikken kan evt. springes over. 7. Side På eventuelle fortsættelsesblade er det kun nødvendigt at udfylde rubrikkerne 5, 6 og 7. Benæ.i.nifl9er 8 8. Bemærkninger Her anføres sådanne oplysninger, som har betydning i forbindelse med anvendelse al materialet samt evt. henvisninger til andre materialetyper og oplysninger om arkivfondet. Feltet bruges også til at supplere journalnummerfeltet (se pkt. 4). Klausul 9. Klausul Her anføres klausuler, der vedrører brugen al materialet. Er der ikke aftalt specielle klausuler, skrives Almindelige regler. Anfør det årstal, hvori materialet bliver tilgængeligt. Om reglerne for tilgængelighed se afsnit i SLA-håndbogen. Ved specielle aftaler vedrørende tilgængelighed henvises til indkomstjoumalbladets tilsvarende rubrik. Husk at fortrolige oplysninger vedrørende tilgængelighed ikke må fremgå af registreringsbladet, da det er offentligt tilgængeligt. Arki.telogne~o ~ 10 FedUsliltel O.dIredaQl 10. Arkivbetegnelse Her anføres arkivskaberens navn. Det kan være en person, en forening, en institution eller en erhvervsvirksomhed. Ved navneskift anvendes det gældende eller sidst anvendte navn. Tidligere navneformer anføres længere nede i rubrikken. 11. Født/stiftet - Død/nedlagt For personer anføres henholdsvis fødselsdato og dødsdato, og for de øvrige arkivfondtyper stiftelsesdag og nedlæggelses- eller ophørsdag.

14 SLA håndbog Dato Afsnit Side 05 Fmne Registrering Loben.. 4, Lobenr. De enkelte dele af arkivfondet tildeles et løbenummer, dette felt og påføres den pågældende pakning, så man 13 ~ den del, man søger. 13.År Her skrives det tilblivelsesår eller åremål, som detide pågældende arkivalier dækker. Arkivfondets samlede yderår skrives forneden. 14. Sign. En bogstavsignatur er beregnet til brug for en hurtig identifikation af arkivallearten. Signaturerne er V: C: som skrives i let kan finde som følger: Vedtægter/love Cirkulærer: rundskrivelser, bekendtgørelser og retningsgivende meddelelser til/fra arkivslcaberen F: Forhandlingsprotokoller P: Personlige papirer, skudsmålsbøger, anbefalinger, attester mv. Medlemsfortegnelser, alctionærlister mv. K: Korrespondance, breve m.m., som ikke indgår i sager 5: Sager ordnet efter arkivskaberens journal- eller andet sagsstyringssystem. I øvrigt materiale, der af arkivskaberen er ordnet emnemæssigt. R: Regnskabsmateriale Dagbøger (private), erindringer, memoirer Ejendomspapirer: Skøder, aflyste pantebreve, forpagt ningskontrakter mv. U: Udklip, udklipssamlinger Andet Forneden ud for pilen skrives de anvendte signaturer, men kun én gang hver. Det er hensigtsmæssigt at benytte den anførte rækkefølge hver gang, idet det letter en senere redigering af en fællesregistratur.

15 SEA håndbog Dato Afsnit Side 06 Finne Registrering Bd. Pk. Læg 15. Art Her gives en kort beskrivelse af arkivaliearten. Eks.: Forhandlingsprotokol med vedtægter. I Ud for hver arkivalieart skrives antallet af bind, pakker eller læg. Derefter foretages en sammentælling forneden. Endvidere er der plads til at notere, hvordan arkivalierne er pakket, samt hvor mange 16 hyldemeter/em., der er i det pågældende arkivfond. ~ Reg. den af Udfyldes med dato for registreringen af arkivfondet samt initialer for den person, som har udført registreringen Kopi til fællesregistrering Her noteres den dato, hvor der er sendt en kopi til fællesregistrering. 19. Videre behandling, registre Benyttes til at notere, hvilke registre det pågældende arlcivfond er 19 indført i (se afsnit 08 om søgesystemer). Rubrikken kan endvidere benyttes til at angive arkivfondets placering i magasinet.

16 SEA håndbog Dato Afsnit Side 07 Finne Registrering Registreringsbladets videre brug Benyttelsen af registreringsbladet betyder først og fremmest en let, hurtig og forsvarlig registrering af det enkelte arkivfond. Så snart registreringsbladene indsættes i et ringbind i arkivfondrækkefølge, har lokalarkivet en registratur. Opstilles arkiverne i samme nummerfelge, får man tillige en sikker indgang til magasinopstillingen. Men lokalarkivet og dets brugere har desuden brug for at kunne finde frem til enkelte arkivfonds efter navn (navnet på et personarkivs skaber), emne (institutionsarkivers art: andelsmejerier, fagforeninger osv.) samt sted (hvad der er bevaret af arkiver fra en bestemt landsby e. 1.) Til dette formål kan registreringsbladet kopieres, og kopierne kan sorteres efter ønske: 1. Alle registreringsbladskopier med afkrydsning i feltet for personarkiver kan samles og ordnes alfabetisk efter personnavnet i rubrik 10, Arkivbetegnelse. 2. Alle registreringsbladskopier med afkrydsning i feltet for erhvervsarkiver kan samles og ordnes emnemæssigt efter erhvervskategorier. 3. Alle registreringsbladskopier med afkrydsning i feltet for foreningsarkiver kan samles og ordnes emnemæssigt efter foreningskategorier. 4. Samtlige registreringsbladskopier kan ordnes sognevis. Udfyldelsen af et registreringsblad kan altså på én gang forsyne lokalarlcivet med såvel en registratur som indgange til denne registratur. Fællesregistraturer En løbende indsendelse af kopier af registreringsbladene til ét sted i amtet, f.eks. til amtskredsens sekretariat, betyder, at man her helt automatisk får én fælles registratur for alle registrerede arkivfonds på alle lokalarkiver i amtet. På dette grundlag kan der udgives fællesregistraturer for hele amtet.

17 SLÅ håndbog Dato Afsnit Side 08 Finne Registrering Mærkning Inden arkivalierne pakkes, forsynes de med arkivfondnummer skrevet med blød blyant (4B) på bagsiden eller indvendig på bindet. Der må ikke anvendes kuglepen. Skulle sagerne blive spredt, kan de ved hjælp af mærkningen samles rigtigt igen. Pakning Løse papirer samles efter signaturerne i et eller flere læg. Læg og protokoller samles, hvis det er muligt, i arkivæsker, der beskytter arkivalierne. Arkivæskerne mærkes med trykte mærkater eller med tuschpåskrift, således at det klart fremgår, hvilket arkivfondnummer der hører til i æsken. Pas på selvklæbende mærkater - de falder let af. Brug i stedet davacronpapir. Drejer det sig om små arkivfonds, f.eks. personarkiver bestående af et enkelt stykke papir eller en skudsmålsbog, kan flere arlcivfonds pakkes i samme æske. Det må naturligvis af mærkningen på æsken fremgå, at den indeholder flere arkivfonds. Inden i æsken lægges materialet i læg, hvorpå der anføres arkivfondnumre, arkivbetegnelse og årstal. Meget store protokoller indbindes i syrefrit papir og mærkes på omslaget. Materiale, der af fysiske eller bevaringsmæssige grunde ikke kan være i æskerne, som f.eks. store kort, film o.a., må udskilles i særsanilinger. Det må altid fremgå af registreringsbladet, at en sådan fysisk udskillelse har fundet sted (rubrik 19. Videre behandling ). Kort og tegninger, der er større end arkivæskernes format, opbevares bedst i læg af syrefrit papir i tegningsskabe.

18 SEA håndbog Dato Afsnit Side 09 Emne Registrering Opstilling Det afgørende for enhver opstilhingsmåde er, at materialet skal være let at finde. Opstilling efter arkivfondnnmmer (pladsnuininersystemet) Arkivalierne opstilles på reolerne i den orden, de er registreret, dvs. efter arkivfondnummer. Hvis et helt arkivfondnummer af den ene eller anden grund (f.eks. ved opbevaring i fjerndepot) ikke findes opstillet i nummerfølgen, kan man sætte en seddel herom på det pågældende nummers plads med oplysning om, hvor det opbevares. Man kan også vælge at reservere en bestemt nummerrække til sjældent benyttede eller meget pladskrævende arkivfonds. Registreringsbladene i nummerorden fungerer som oversigt over opstillingen (den såkaldte pladsregistratur ).

19 SEA håndbog Dato Afsnit Side 01 finne Registrering at billeder Registrering at billeder Vejledningen i biledregistrering er opdelt i 4 kapitler: 1. Journalisering af billeder 2. Registrering af billeder 3. Arkivering af billeder 4. Registre til billedsamlingen Med hensyn til journalisering generelt henvises til afsnit 06 i SLA håndbogen. Vedrørende registre generelt henvises til afsnit 08.

20 SEA håndbog Dato Afsnit Side 02 Emne Registrering af billeder 1. Journalisering af bifieder Ved modtagelse og journalisering gælder de generelle retningslinier, som er omtalt i afsnit 06. Alt materiale skal journaliseres, også selv om det kun drejer sig om et enkelt postkort. Se eksempel på udfyldt journalblad næste side. Undgå billeder uden nummer i billedsamlingen. Det skal altid være muligt at finde tilbage til indleveringssituationen. Såfremt der i en indlevering sammen med andet materiale er et eller flere billeder, skal det fremgå al journalbladet, at der er anbragt materiale i billedsamlingen Billederne mærkes med journalnummer. Mærkningen udføres så forsigtigt som muligt på bagsiden al billedet med en meget blød blyant (4B), så at selve billedet ikke beskadiges. Brug et hårdt underlag, f.eks. en glasplade. På negativer, dias o.l. skrives med tusch (ikke spritpen) helt ude i kanten al strimmelen eller rammen. Det er vigtigt, at man ved indleveringen får indhentet alle de oplysninger, det er muligt at få. Et billedes brugsværdi afhænger ofte af, om man har troværdige oplysninger om det. Skriv evt, supplerende oplysninger på en kladde til det endelige registreringsskema (se side). Man kan ofte få den person, der indleverer billedet, til selv at skrive oplysningerne ned. De oplysninger, der er fælles for alle billeder i en indlevering, skal ikke gentages på hvert kladdeskema, men anføres på indkomstjournalbladet. Kladdeskemaet med journalnummeret følger derefter selve billedet, indtil registreringsskemaet er udfyldt.

21 SEA håndbog Dato Afsnit Side 03 Finne Registrering af billeder EnneIatIkOrd SLA-nr... Journain,. 157 Ol Lokalhastorisk Tutein Arkiv for Gentofte Kommune 1984/24 Indkommet Ira (navn, adresse. III.) Dsb Sket Kai Stage til fotoatelier Parkvænget Charlottenlund fra fotoatelier Modtage. dsb At OT kvillarinwlelur. dato Al Bemærkninger SKB Reaktion på efterlysning i Villabyerne Familien Tutein på Standhøj var forbundet med familien Frølich gennem ægteskab. Se: Lise Julie Tutein: Slægten Tutein Klausut indhold GlOR. Mængde Registrerir.glanbdngelse Personbilleder fra familierne Tutein og Frelich L 8 stk. B Litografi af Standhej Strandvejen 415 L 1 stk. B Sagen alslutlet, dabo At SKA SLÅ Indkomsfjøurnafbfad 1)00 i 08.94

22 SEA håndbog Dato Afsnit Side 04 Fnine Registrering af bifieder 2. Registrering af bifieder Registreringsbladet er beregnet for enkeltbilleder. der dog registreres flere billeder på et blad, f.eks. dubletter eller et antal billeder med så ensartet beskrives under et. Billednumrene angiver da, hvor er registreret på det enkelte blad. I visse tilfælde kan hvis der er tale om motiv, at de kan mange billeder der Registreringsbladet danner udgangspunkt for registerudarbejdelsen. Det er derfor vigtigt, at billedet beskrives omhyggeligt, men samtidig så kort og præcist som muligt. Undersøg altid først, om arkivet er i besiddelse al andre kopier af billedet for at undgå, at det samme motiv registreres flere gange. Der skal dog være tale om helt identiske motiver. I så fald arkiveres billederne under samme billednummer. I0t~1_d i Udfyldning al registreringsbladets rubrikker: 1. Ordningsord Denne rubrik udfyldes til sidst, efter at man har taget det nødvendige antal kopier til registrene (se side 10) 2. Lokalarkivets navn og SLÅ-nr. Lokalmidvots navn O9SLA-nr. 2 Her anføres arkivets navn og SLA-nr. Sær,,. Journal,,, 4 3. Særnr. Denne rubrik kan anvendes til at angive en speciel nummerering i en særsamling eller et gammelt nummer i forbindelse med en nyregistrering. Den kan evt, blot springes over. 4. Journalnr. Billedets joumalnummer føres ind her. Det er allerede anført på selve billedet. Rubrildcen silcrer sammenhængen med indleveringen og viser tilbage til de oplysninger, man fik (se afsnit 06).

23 I Motiv: Person(er)Istsd/Emno(r) 6 oplysninger 13 VW!. o CM 0 US SLÅ Roglstredngsblad for 8iIeder udq. 3. i 08.94

24 SEA håndbog Dato Afsnit Side 06 Finne Registrering af billeder BIIIodnr, Motiv: P.r.on(erySI.d,En,ie{r~ 6 5. Bfflednr. Hvert billede tildeles et B-nummer i en fortløbende række. Brug evt. selvstændige nummerrækker for store formater, billeder, der er hængt op på væggen, o.l. Negativer og dias kan nummereres særskilt med N-numre og D-numre. 6. Motiv: Person(er), Sted, Emne(r) I rubrikken beskrives motivet så kortfattet og præcist som muligt. Det er nødvendigt at nævne alle de begreber, som man senere vil lave henvisninger til fra sit søgeregister. Beskrivelsen bør bestå af navne på personer, evt, i form af en liste, som vedlægges registreringsbladet (f.eks. skolebilleder). Kalde- og øgenavne anføres under tilbørlig hensyntagen til personen og familien. Familieforbindelser samt andre supplerende oplysninger beskrives i rubrik 13. Steder anføres med adresse og/eller matrikelnummer samt by eller sogn. Derudover anføres, hvad billedet i øvrigt handler om, f.eks. begivenhed, virksomhed, forening eller interessante detailler i billedet. Man kan f.eks. vælge at beskrive arbejdssituationer, dagligliv eller genstande på billedet. D.t.,tng M~Io.~te 8 7. Datering Den præcise dato for motivets optagelse anføres, hvis den kendes. Ellers anføres en omtrentlig datering. Man må aldrig angive en usikker datering som sikker. En begrundelse for en formodet datering skal gives i rubrik Materiale Mens det i rubrik 6 og 7 er motivet, man beskriver, anvendes rubrik 8-10 til en teknisk beskrivelse af billedet. Det vil normalt være det mest originale positiv i arkivets besiddelse, eller evt, et negativ, dias eller andet.

25 SEA håndbog Dato Afsnit Side 07 Emne Registrering af bifieder Materialet kan f.eks. være: s/h negativ glasplade (ell. et andet basemateriale) s/h positiv farvenegativ farvepositiv farvediapositiv daguerreotypi mv. Om forskellige typer af billeder, se H. Berggreen: vejledning om arkivering af bileder, En kortfattet Format 9. Format ~ a Højde x bredde i cm. Drejer det sig om en affotografering, kan det være nyttigt at anføre originalbilledets format i rubrik Negativnr. Her anføres nummeret på negativet, hvadenten det drejer sig om arkivets affotografering af billedet eller evt, om det originale negativnummer i et fotografarlciv. Hvis arkivet ikke er i besiddelse af fotografens negativ, kan det være praktisk at anføre negativnummeret efter fotografens navn i rubrik 11. Folograt ~ ~ Ktausul/copy,igt.t Fotograf Her anføres fotografens navn og adresse. Husk også at medtage amatørfotografer. Negativnummeret i et fotografarkiv kan anføres her efter fotografens navn. 12. Klausul/copyright I denne rubrik skrives, hvornår en evt. copyright udløber, og om der er klausuler m.h.t. benyttelsen af billedet. Disse klausuler kan enten gælde fotografen eller motivet. (Se afsnit 10.01) Andre oplysninger Andre oplysninger I denne rubrik anføres nyttige oplysninger vedr, billedet, f.eks. - afbildede personen familieforhold - oplysninger vedr. dateringen, f.eks. bygningers opførelses eller nedrivningsår, fotografens virke i byen eller lignende.

26 SLA håndbog Dato Afsnit Side 08 Finne Registrering af bifieder formatet på originalbilledet, hvis det ikke er i besiddelse oplysning om samhørighed med arkivfonds e. 1. oplysninger om, hvor billedet har været publiceret henvisninger til litteratur om billedet arkivets Den nederste del al rubrik 13 anvendes til påklæbning al en kopi al billedet. fle~istre: Persa.vSIodIEsnn&Fotogr 14 Place.ing 14. Registre: PersonlStedlFinnelFotograflTid Her skrives decimaltallene på de henvisninger, der er valgt til billedet, f.eks på personer, 46.4 L på enkelte huse og 75.7 på fotografer. Her skrives også årstallet i et evt. kronologisk register (se side 10). 15. Placering Her kan anføres en særplacering al billedet, hvis det ikke anbringes i billednummerorden, men befinder sig et andet sted. Brug ikke betegnelser på rum eller inventar - de kan blive afløst af noget andet. I Al Reg. den Dato for skemaets udfyldelse. 17. Af Signatur for den person, som har udfyldt skemaet.

27 SEA håndbog Dato Afsnit Side 09 Finne Registrering af billeder 3. Arkivering af bifieder Når billederne er journaliseret og registreret, skal de arkiveres under de bedst mulige forhold (se herom i Jesper Stub Johnsen: Bevaring af fotografisk materiale - et spørgsmål om opbevaring, udg. af SLA~ 1983). Alle originalbilleder opbevares i et hvilende arkiv, hvorfra de kun tages frem i helt specielle tilfælde. Brug af billederne foregår ved hjælp af kopier, enten fotokopier eller fotografiske kopier. Originalerne lægges enkeltvis i syrefri positivkuverter, evt, med indlæg. Til glaspladenegativerne anvendes negativfoldekuverter, hvorefter de pakices i syrefri negativæsker. Til rullefilm anvendes acetatlommer. Kopieringen kan være et problem ved denne arkiveringsmetode. Der findes dog forskellige muligheder: 1. Den ideelle løsning vil være, at samtlige billeder affotograferes og kopieres i 9 x 13. Negativerne fungerer dels som sikkerhedskopi, dels til at fremstille evt, nye eksemplarer af billedet til arkivet eller dets benyttere. 2. I stedet for kopier i 9 x 13 laves en kontalctkopi af en hel film, hvorefter de små billeder klæbes på registreringsbladet. 3. Originalbillederne fotokopieres, hvorefter kopierne klæbes på registreringsbladet. Ved denne metode har man hverken sikkerhedskopi eller mulighed for fremstilling af ekstra eksemplarer. 4. Har man ilcke mulighed for at kopiere billederne, kan man som nødløsning opstille sine originalbilleder systematisk. Da det giver et stort slid på billederne, er det fornuftigt at anvende indlæg i kuverterne, så man ikke tager fat på selve billedet, når det tages ud. Der lægges kun et billede i hver kuvert, og billedregistreringsskemaet anbringes foran kuverten, således at det ikke altid vil være nødvendigt at tage billedet ud for at se, om det kan bruges. Man kan til en start kombinere de ovenfor nævnte metoder, sådan at man evt, starter med at kopiere de oftest anvendte billeder, eller de billeder, som stt nærmest for at lide overlast.

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000.

Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000. Video til DVD Max. spilletid pr. videobånd 120 min. Følgende systemer: Mini DV, Video 8, Video Hi 8, Video 8 digital, VHS, VHS-C, Super VHS, Super VHS-C, Betamax, U-Matic og Video 2000. Enheder: 1-5 Pr.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur.

Onfile. Skuffer/mappe/opgave-struktur For at kunne bevare overblikket sker arkiveringen i en skuffe/mappe-struktur. Onfile Onfile dokumentstyring Onfile er et dokumentstyringsprogram, dvs et program der kan arkivere og genfinde dokumenter. Dette notat omhandler kun anvendelsen af Onfile til elektronisk arkivering af

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Anmeldelse om narkotikabesiddelse

Anmeldelse om narkotikabesiddelse Journalnummer forbeholdt politiet Østjyllands Politi Specialpatruljen Ridderstræde 1 8000 Århus C Anmeldelse om narkotikabesiddelse 1. GERNINGSSTED: Gerningsstedets navn: Telefonnr.: CVR-nr.: Adresse:

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Information om den nye registreringsattest

Information om den nye registreringsattest 2003-4400-16/ MT 3298-info DATAAFDELINGEN Sekretariatet Information om den nye registreringsattest Den 5. december 2005 tager Rigspolitiet en ny registreringsattest i brug. Den nye registreringsattest

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere