Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Byrådet, Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun Olsen (V) 1. Viceborgmester: Mads Lund (T) 2. Viceborgmester: Uffe Steiner Jensen (A) Bente Ankersen (A) Børge Larsen (V) Gunver Bruntse Majgaard (F) Hanne Lumby (V) Henning Due Lorentzen (A) Inger Nielsen (C) Ivan Toftgaard (F) Jane Findahl (F) John Bader (Løsgænger) Jørgen Munk Hansen (V) Kirsten Skjøde Hald (A) Kurt Halling (O) Lars Ejby Pedersen (A) Marianne Thomsen (F) Peder Hvejsel (V) Pernelle Jensen (V) Susanne Eilersen (O) Turan Savas (A) Side 1

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse 71 Godkendelse af dagsorden Spar/lån tillæg til samlesag for hele kommunen budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi IT-sikkerhedspolitik Udlicitering af Ejendomsadministration Udlicitering af opgaver på IT-området Ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Trekantområdets vækststrategi Udviklingsstrategi Valg til skolebestyrelsen i de nye distriktsskoler og specialskolen Ansættelse af salgschef Forslag fra A og F om indgåelse af aftale med landsdækkende ejendomsmægler Afkommunalisering Uddannelsescenter Fredericia Forslag fra A og F om udarbejdelse af strategiplan for Fredericia Uddannelsescenter Forslag fra A og F om genoptagelse af sag om ansættelse af borgervejleder Forslag fra F om øget valgdeltagelse til kommunalvalget Lukket - Kontraktforhandlinger - Principgodkendelse af garantistillelse eller lånoptagelse Side 2

3 Byrådet, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Side 3

4 Byrådet, Spar/lån tillæg til samlesag for hele kommunen Sagsnr.:13/3749 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet behandlede på sit møde i april samle-sagen angående spar/lån for hele kommunen. I sagsfremstillingen manglede der ved en fejl en indstilling angående overførsel fra 2012 og 2013 angående anlæg. Denne sag er derfor et tillæg til den allerede behandlede spar/lånesag Økonomiske konsekvenser: Der henvises til sagsfremstillingen vedrørende spar/lån 2012/13 Vurdering: Der henvises til sagsfremstillingen vedrørende spar/lån 2012/13 Indstillinger: Økonomi indstiller at der meddeles anlægsbevilling/tilsbevilling til anlægsbevilling i henhold til vedlagte bilag og spar/låne sagen 2012/13 Bilag: Åben - Spar-Lån Anlægsbevilling.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 4

5 Byrådet, budgetopfølgning - samlesag hele kommunen Sagsnr.:13/4625 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne. Denne status kan ses i udvalgssagerne. Kommunens økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned 2013: Regnskabsopgørelse Vedtaget budget Korrigeret budget 1. budgetopfølgning Forventet regnskab Skatter og generelle tilskud , ,3 17, ,6 Serviceudgifter 2.051, ,0-11, ,4 Øvrige driftsudgifter 955,0 955,0-0,3 954,7 Renter 23,7 23,7 0,3 24,0 Resultat af ordinær drift -119,4-37,5 6,1-86,4 Anlæg 76,2 131,8 2,0 72,7 Resultat skattefinansierede område -43,2 94,3 8,1-13,7 Jordforsyning/Danmark C -2,9-6,5-2,0-4,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) -1,5 5,2-0,5-2,0 Resultat før finansielle poster -47,6 93,0 5,6-20,6 Låneoptagelse -54,5-47,0 0,0-47,0 Afdrag på lån 66,2 66,2 10,1 76,3 Resultat i alt -35,9 112,2 15,7 8,7 Kassebeholdning Vedtaget budget Korrigeret budget 1. budgetopfølgning Forventet regnskab Likvide aktiver primo 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 35,9-112,2-15,7-8,7 Side 5

6 Byrådet, Øvrige finansforskydninger -62,7-68,5-65,9 Likvide aktiver ultimo -23,1-70,9 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Vedtaget budget Dækker over det vedtagne budget, godkendt af Byrådet i oktober Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt spar/lån overførsler fra 2012, som blev endelig behandlet af Byrådet 29. april budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. Skatter og generelle tilskud Skatter og tilskud er reguleret med 17,7 mio. kr. som følge af reduktion af dækningsafgifter og bloktilskuddet. Bloktilskuddet reguleres fordi KL har ændret pris- og lønskøn. Fredericia Kommunes andel udgør 13,7 mio. kr. Årsagen til det ændrede pris- og lønskøn er nye overenskomster. SKAT har afgjort en række sager, hvor lokale virksomheder har klaget over for høj vurdering. Mange virksomheder har fået medhold og det forventede provenu af dækningsafgift nedjusteres på baggrund af disse afgørelser. Skattefinansieret drift Der er en samlet tilretning på -11,6 i alt mio. kr. størstedelen er reducering af lønfremskrivningen iht. KL s seneste udmelding. Den samlede tilretning indeholder -11,6 på serviceudgifterne og -0,3 på overførselsudgifterne. Renter Årligt en rentekorrektion af mellemværende på det brugerfinansierede område på 0,3 mio. kr. Anlæg Der er solgt parcelhus grunde, og provenuet herfra anvendes til nedskrivning af salgspuljen. Brugerfinansieret område Den samlede regulering udgør -0,5 mio. kr. Beløbet indeholder dels ændret lønskøn fra KL og dels rentekorrektion. Side 6

7 Byrådet, Jordforsyning Der er solgt parcelhus grunde, og provenuet herfra anvendes til nedskrivning af salgspuljen. Afdrag på lån I forbindelse med den endelige opgørelse af låneadgangen for 2012 giver regnskabsårets forbrug en mindre låneadgang end der primo 2012 er hjemtaget a conto. I henhold til lånebekendtgørelsen skal dette for meget hjemtagne låneprovenu tilbagebetales og er indregnet i 1. budgetopfølgning med 10,1 mio.kr. Specialiseret socialområde Det er besluttet af folketinget, at der særskilt skal følges op på det specialiserede socialområde hvert kvartal. I bilaget Opfølgning det specialiserede socialområde vises dette. Herudover gøres der opmærksomt på, at betalingsmønstret for første kvartal af 2013 har været atypisk på grund af skift i økonomisystem. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene sagsbeskrivelse og vurdering. Vurdering: Kommende udfordringer Voksenservice Voksenservices regnskabsresultat for 2012 viste en gæld på 18,5 mio. kr. 1. budgetopfølgning for Voksenservice 2013 viser, at gælden forventes at vokse yderligere med 26,4 mio. kr. Den samlede ufordring forventes således at komme op på 44,9 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen er der foretaget en genberegning af hele området, herunder en gennemgang af den forventede mængdestigning (til- og afgang) i Ved opgørelsen af regnskabsresultatet for 2013 og senest forstærket af 1. budgetopfølgning er der taget en række konkrete tiltag for at søge at bremse op. Der udvises økonomisk tilbageholdenhed og senest er der indført fleksibelt ansættelsesstop på Voksenområdet. Socialudvalget godkendte i april en overordnet tids- og handleplan for Voksenområdet på baggrund af regnskabsresultatet. Der er iværksat forskellige tiltag med henblik på at opbremse det store merforbrug. For det første er der igangsat benchmarkanalyse i samarbejde med BDO med henblik på kortlægning af kommunens serviceniveausammenholdt med 4 Side 7

8 Byrådet, andre kommuner. For det andet arbejdes der med en ny budgettildelingsmodel og sidst bliver der udarbejdet en handleplan med muligheder. Handleplanen forventes færdig inden sommer. Socialudvalget foreslår, at Voksenservice i 2013 skal have afdragsfrihed for gammel gæld. Principper for økonomistyring Kommunen har rammestyring, og de enkelte udvalg har derfor en særlig forpligtigelse til at holde sig inden for rammen. Det betyder, at Socialudvalget er forpligtiget også i den nuværende situation til at overholder rammen. Vurdering af kommunens økonomi Som det fremgår af tabellen er det forventede regnskab højere end det korrigerede budget, hvilket skyldes Voksenservices forventede merforbrug. Overskuddet på den ordinære drift forventes efter budgetopfølgningen, at udgøre -86,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, hvor overskuddet er -119,4 mio. kr. Byrådet har i den økonomiske politik besluttet, at overskuddet skal udgøre 100 mio. kr., hvilket betyder, at målsætningen ikke nås. Økonomi vurderer dog, at det er nødvendigt, at følge udviklingen nøje især på grund af det øgede udgifts pres fra Voksenservice således, at servicerammen kan overholdes i Det kan have alvorlige konsekvenser for kommunens samlede økonomi, hvis Socialudvalget ikke overholdet rammen. Sammenfattende kan det konkluderes, at udviklingen i økonomien forsat skal følges med en stram styring af aktiviteter og udgifter. Indstillinger: Økonomi indstiller, 1. at der søges tillægsbevilling på 17,677 mio. kr. til skatter og generelle tilskud (KL ændret lønskøn) 2. at der søges tillægsbevilling på -11,580 mio. kr. til serviceudgifterne (KL ændret lønskøn) 3. at der søges tillægsbevilling på overførselsudgifterne på -0,258 mio. kr. 4. at der søges tillægsbevilling til renter på 0,282 mio. kr. 5. at der søges tillægsbevilling til det brugerfinansierede område på - 0,506 mio. kr. Side 8

9 Byrådet, at der søges tillægsbevilling til skattefinansieret anlæg på 2,022 mio. kr. 7. at der søges tillægsbevilling til jordforsyning på -2,022 mio. kr. 8. at der søges tillægsbevilling til afdrag på lån på 10,063 mio. kr. 9. at der søges om anlægsbevillinger på 0,334 mio. kr. 10. at der søges om tillægsbevillinger til anlægsbevilling på 3,371 mio. kr. 11. at der tages stilling til om Voksenservice skal afdrage på deres gæld i at situationen i Voksenservice følges tæt og beder Socialudvalget redegøre for udviklingen løbende 13. at der søges om tillægsbevilling/omplacering fra EIS-udvalget til Økonomiudvalget på 1,500 mio.kr. 14. at lønudgiften til de 2 stillinger i By & Erhverv, fra 2014 og frem, indarbejdes i basisbudgettet i alt 1,150 mio.kr. årligt. Bilag: Åben - 1-BO 2013 pr specifikation.xlsx Åben - Ansøgning om anlægsbevilling - 1-Budgetopfølgning 13.xlsx Åben - Specialiserede socialområde 1 budgetopfølgning 2013.pdf Åben - Økonomisk oversigt 1 budgetopfølgning 2013.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales, idet Økonomiudvalget samtidig bemærker i forhold til situationen på Voksenservice-området 1. at det indskærpes at Socialudvalget i sit arbejde skal overholde rammen 2. at Socialudvalget udarbejder en redegørelse om hvilke initiativer der er igangsat på området med virkning i Spørgsmålet om Voksenservice skal afdrage på gælden (pkt. 11) anbefales udskudt, indtil der foreligger et overblik over mulighederne. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget Side 9

10 Byrådet, Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Sagsnr.:13/4467 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi skal understøtte Fredericia Kommunes overordnede mål og politikker. I strategien, som afløser Den Digitale Strategi , sammentænkes digitalisering og velfærdsteknologi, og der lægges op til at styrke videndeling og øge arbejdet med tværfaglige løsninger. Strategien indeholder fire spor: 1) Læring 2) Velfærdsteknologi 3) Interaktion 4) Administration Udmøntning af strategien skal de næste tre år ske i 6 tværgående indsatsområder, der sætter ramme og retning for projekter og aktiviteter, der skal gennemføres tværfagligt og decentralt i organisationen. Strategien tager højde for de fællesoffentlige initiativer, i særdeleshed den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, hvis mål er at skabe økonomisk råderum på 2 mia. kr. pr. år fra 2015 gennem effektivisering i kommunerne. Strategien tager endvidere højde for de regionale strategier og sætter ramme omkring en række aktuelle projekter og indsatser i Fredericia Kommunes afdelinger og stabe. Projekter, som vil blive synliggjort, koordineret og prioriteret i forbindelse med at de indgår i kommunens nye porteføljemodel. Det er målet at alle afdelinger ved at indfri Fredericia Kommunes interne strategi samtidig vil kunne leve op til kravene fra de fællesoffentlige strategier. Strategien integrerer og synliggør en række indsatsområder fra de nationale, regionale og lokale strategier og handleplaner og sætter fokus på borgernes behov og ønsker. Udviklingen af den kommunale service og kommunens digitale modenhed vil øges i forbindelse med implementeringen af de mange projekter. Strategiens mål er bl.a., at andelen af medarbejdere og borgere, som kan og vil arbejde digitalt og inddrage velfærdsteknologi, skal øges. En forudsætning for dette er viden og kompetencer, og derfor er kompetenceudvikling blandt medarbejdere og borgere et afgørende led i strategiens realisering. Side 10

11 Byrådet, Strategien omhandler medarbejdere og borgere, og har primært politiske og administrativ ledere som målgruppe. Blandt andet for at sikre en bredere rækkevidde og læserskare formidles strategien dels som en app til tablets og smartphones med indlagte video, aktive links og overskuelig grafisk fremstilling af strategiens elementer (spor, indsatsområder, cases og link til nationale og regionale strategier) og dels i pdf-format til pc ere med interaktive elementer. Formidlingen i digital form skaber overensstemmelse mellem strategiens form og formål. Økonomiske konsekvenser: Ifølge regeringens plan Ambitioner om mere skal digitalisering og teknologi frigøre 3 mia. kr. årligt i Strategierne skal bidrage væsentligt til at realisere dette potentiale og dermed til at sikre en holdbar samfundsøkonomi, sikre velfærdssamfundet og støtte vækst af private virksomheder. Besparelserne i de nationale strategier indgår i økonomiaftalerne og det er således en samlet kommunal opgave at udvikle og anvende løsninger, der realiserer potentialet ved digitalisering og velfærdsteknologi. Fredericia Kommunes Strategi for Digitalisering og velfærdsteknologi skal ses i sammenhæng med de nationale strategiers beregninger og dermed være med til at sikre, at FK realiserer gevinster inden for digitalisering og velfærdsteknologi og skabe et råderum i den kommunale økonomi. Gevinstrealiseringen skal ske i overensstemmelse med Fredericia Kommunes retningslinjer herfor. Vurdering: I samspillet mellem strategien og porteføljemodellen skal det sikres, at der holdes fokus på projekter, der indfrier de fællesoffentlige tiltag. I en periode med et ydre pres i form af national lovgivning og strategier er der behov for, at Fredericia Kommunes afdelinger og stabe følger strategiens spor og indsatsområder, så vi indfrier de nationale mål og skaber det økonomiske råderum. Strategien skal endvidere imødekomme den demografiske udvikling, herunder øgede andele af ældre og faldende andel af erhvervsaktive samt øgede krav og nye opgaver i ydelserne til borgere, virksomheder etc. Direktionen indstiller at Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi godkendes til videre politisk behandling. Side 11

12 Byrådet, Indstillinger: Direktionen indstiller at Erhverv, Innovation og Strategiudvalget anbefaler Strategien for digitalisering og velfærdsteknologi til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - strategi for digitalisering og velfærdsteknologi version 11.pdf Beslutning i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget den : Godkendt. Erhverv- Innovation og Strategiudvalget lægger vægt på at der indarbejdes en visionær indledning og at der lægges vægt på formidling af strategien. Fraværende: Kurt Halling, Mads Lund Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 12

13 Byrådet, IT-sikkerhedspolitik Sagsnr.:13/4868 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia kommunes IT-politik blev oprindeligt udarbejdet i Denne revision af IT-sikkerhedspolitikken har blandt andet som mål at understøtte kommunens ønske om mobilitet og fleksibilitet. Den reviderede IT-sikkerhedspolitik er opdeles i en overordnet politik, der beskriver overordnede retningslinjer og politikkens indhold og en række bilag, der beskriver de enkelte konkrete sikkerhedstiltag på en række områder. Den overordnede IT-sikkerhedspolitik, skal godkendes i byrådet en gang årligt, mens direktionen kan godkende bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser Vurdering: Med den nye struktur vil kravene om et sikkert IT-miljø og ønskerne om fleksibilitet og mobilitet kunne indarbejdes og sameksistere. IT-sikkerhedspolitikken vil med den nye struktur og revision blive et fleksibelt værktøj for afbalancering af sikkerhed og udvikling. Indstillinger: IT-afdelingen indstiller at økonomiudvalget godkender ITsikkerhedspolitikken. Bilag: Åben - Fredericia Kommune IT-sikkerhedspolitik.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 13

14 Byrådet, Udlicitering af Ejendomsadministration Sagsnr.:13/1306 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med budget 2013 aftalte politikerne, at administrationen af almene boliger skal søges udliciteret. De almene ejendomme, i kommunalt regi administreret af Ejendomsafdelingen, omfatter: 382 lejemål samt 7485 m2 servicearealer Lejemålene er fordelt på i alt 11 almene boligafdelinger. Ejendomsafdelingen varetager udlejning og opkrævning af boligafgifter, inspektion og tilsyn samt budgettering og regnskabsførelse per afdeling. Ressourceforbruget omfatter i alt 2,0 årsværk samt indirekte omkostninger i form af ledelse, husleje, drift, kontorhold og IT. Regnskab/ejendomsafdelingen Skemaet herunder viser Ejendomsafdelingens regnskab forbundet med administration af de almene boliger - gebyr for administration per boligenhed udgør 2850 kr. per år (indtægt): Regnskab Kr Bemærkninger 2,0 årsværk, Ejendomsafd Direkte omkostninger Overhead, Ejendomsafd Indirekte omkostninger Overhead, Rådhuset Indirekte omkostninger Omkostninger i alt Gebyr indtægter boliger x 2850 kr. Balance Kommunen må ikke generere et overskud ved at administrere almene boliger, og som det ses er der tæt på balance lig med et 0 resultat. Således er der fuld inddækning for alle omkostninger med nuværende prissætning. Kommunens administrationsgebyr per boligenhed sammenholdt med to private aktører, der henvises til bilag 1: Ejendomsafdelingen 2850 kr. Aktør A, lokal administrator 3000 kr. Aktør B, lokal administrator 3232 kr. Sammenholdt med to private aktører er kommunens administrationsgebyr det laveste. En del administratorer beregner sig betaling for administration af servicearealer, samt tillæg for revision og udarbejdelse af regnskab. Dette gælder i særdeleshed større regionale eller landsdækkende ejendomsadministratorer. Kommunens gebyr samt administrator A s gebyr dækker alle omkostninger og er derfor sammenlignelige. Synergi til Ejendomsafdelingens øvrige aktiviteter Side 14

15 Byrådet, Ejendomsafdelingen administrerer også driften af kommunens egne ejendomme herunder privat udlejning under serviceloven samt anden udlejningsaktivitet omfattende jordbesiddelser, kolonihaver og stadepladser. Der er driftsmæssig synergi imellem områderne. Økonomiske konsekvenser: Der er anvendt beregningsprincipper i henhold til Økonomiudvalgets retningslinjer. Med udgangspunkt i kontrolberegningen vil der formentligt ikke være en årlig økonomisk besparelse for kommunen ved at udlicitere administrationen af almene boliger. Udbudsgrundlaget skal tilpasses bekendtgørelsen om drift af almene boliger, der anviser 2 principielt forskellige modeller for boligafdelingernes betaling for administrationsudgifter. Et samlet administrationsgebyr svarende til den model Fredericia Kommune anvender. Eller en kombination af et administrationsgebyr dækkende kerneydelser, samt tillæg dækkende ikke kerneydelser. Til udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med en udlicitering vil der skulle påregnes en udgift til ekstern rådgivning/juridisk bistand. De samlede henlæggelser til vedligehold udgør i 2012 ca. 10 mio. kr. Byrådet er ikke forpligtet til at holde disse midler adskilt fra kommunens øvrige midler. Det samme er gældende for indskud i lejligheder. Beboerindskud udgør i 2012 ca. 7,5 mio. kr. Det er store beløb, som ikke overføres til en privat administrator, men fortsat vil ligge i den kommunale kasse efter en udlicitering. Der vil i Ejendomsafdelingen være en opgave forbundet med, at frigive hensatte beløb i forbindelse med konkrete renoveringsopgaver i de respektive foreninger samt at udøve kontrol med kapitaldepotet. Vurdering: Der er usikkerhed omkring, hvorvidt kommunen opnår en økonomisk besparelse, idet der er fuld omkostningsinddækning. Eksempelvis har kommunens ejendomsadministration ikke omkostninger til bestyrelsesarbejde, repræsentation, reklamer/annoncering og revision. Ved udlicitering skal kommunen vælge den private administrator, der samlet set tilbyder den billigste administrationsmodel. Der er usikkerhed omkring, hvorvidt boligafdelingerne ved ulicitering opnår en udgiftsbesparelse. Hvis der vælges at udlicitere, så skal udbudsformen være EU licitation, da tærskelværdien for tjenesteydelser formodes overskredet. Det foreslås dog, at der anvendes prækvalifikation af firmaerne. Indstillinger: Direktionen indstiller, at Teknisk Udvalg anmoder Byrådet om at træffe beslutning om, hvorvidt administration af almene boliger skal udliciteres. Side 15

16 Byrådet, Bilag: Åben - Bilag 2, Høringssvar fra medarbejdere Åben - Bilag 1, generlt beskrivelse, april 2013.pdf Åben - Bilag 3_Almene boliger, dokumentation vedr. omkostninger (1).pdf Beslutning i Teknisk Udvalg den : Sagen videresendes til byrådet. (A) Bemærkede, at der stemmes imod en udlicitering i den konkrete sag. Fraværende: Mads Lund, Ivan Toftgaard Beslutning i Økonomiudvalget den : Videresendes til Byrådets beslutning. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Først blev spørgsmålet om udlicitering sat til afstemning. Et flertal bestående af John Bader, A og F stemte imod. Et mindretal bestående af O, V, C og Borgergruppen stemte for. Der er således ikke et flertal for udlicitering. John Bader fremsatte forslag om, at administrationen af almene boliger konkurrenceudsættes i stedet for en udlicitering. Et enigt byråd tiltrådte dette forslag. Side 16

17 Byrådet, Udlicitering af opgaver på IT-området Sagsnr.:13/2769 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med Fredericia Kommunes budget 2013, er det besluttet at der skal udliciteres opgaver på IT-området. Denne indstilling redegør for hvilke opgaver, der kan blive tale om. En stor del af kommunens IT-aktiviteter er allerede i dag udlagt til private leverandører. Kommunen har derfor erfaring med håndtering af den type opgaver. Erfaringerne viser, at de vigtigste parametre for en succesfuld udlicitering er: Tæt kontraktopfølgning Stram leverandørstyring Løbende økonomiberegning/opfølgning En betingelse for at disse parametre er til stede, er at den udliciterede opgave er præcist specificeret og beskrevet, og at både kommune og leverandør har et klart fælles billede af opgavens art og omfang. IT-afdelingens samlede udgifter i 2012 var kr. En stor del af budgettet dækker indkøb af hardware, licenser eller opgaver, der i forvejen er udlagt til private leverandører. Lønsummen udgør i alt kr. Derudover er der en række udgifter til f.eks. fagsystemer og anskaffelser af udstyr, der bliver afholdt i de enkelte fagafdelinger. Der findes ikke et samlet overblik over disse. Fordelingen af IT-afdelingens samlede udgifter ses i nedenstående tabel: Beløb i 1000 kr. Licenser 26,770 Hardware, tele og datatrafik 3,865 Kontrakt og økonomistyring 947 Forretningsprojekter, brugerstyring og sikkerhed 3,128 Serverdrift, netværksdrift og helpdesk 8,542 It-afdelingens funktionsområder er blevet gennemgået for potentiel udliciteringsmulighed ud fra kriterierne: Side 17

18 Byrådet, Området skal kunne beskrives fyldestgørende Udlicitering af området, må ikke ødelægge tværgående synergi i organisationen Udlicitering må kun i begrænset omfang have indflydelse på de igangværende obligatoriske digitaliseringsprojekter, som digital selvbetjening, digital post, KOMBITs udbud af ny rammearkitektur, frikøb af grunddata m.m. Økonomiske konsekvenser: En endelig opgørelse af de økonomiske konsekvenser kan først gives efter endt udbud Vurdering: Licenser Området licenser dækker de systemer, der i dag købes af private leverandører. KMD står i dag for driften af hovedparten af Fredericia Kommunes systemer, men der købes også systemer af leverandører som Microsoft, Tabulex, Traen, m.m. Hardware, Tele- og datatrafik Området varetages i dag gennem kommunens indkøbsordninger og aftaler, og kan ikke udliciteres. Forretningsprojekter, sikkerhed og brugerstyring. Området er meget tæt knyttet til kommunens kernedrift, og vurderes bedst varetaget gennem intern organisering. Af de 3,1 mio kr, der er budgetteret til dette område, bruges de 2,5 mio kr til licenser, udstyr og konsulentarbejde. Serverdrift, netværksdrift og helpdesk Det er altså området, serverdrift, netværksdrift og helpdesk, det vil være relevant at undersøge, når det skal vurderes hvilke områder, der efter de valgte kriterier egner sig til udlicitering. Området består af drift af servere, netværk, housing af udstyr, helpdesk og udstyrsleverancesystemet. Det er kendetegnet for området, at det er tæt integreret, at lønomkostningerne udgør ca 75 % af de samlede omkostninger, og at der er stor synergi i at de samme medarbejdere på Side 18

19 Byrådet, en gang kan yde generel supporthjælp og arbejde som specialister i konkrete servere eller systemer. Imidlertid er der fire områder, der kan udskilles fra den øvrige drift. Disse områder er følgende: Drift af IT på Kompetencecenteret. Denne opgave er i dag en klart defineret og aftalt opgave, som vil kunne beskrives og udliciteres. Arbejdsmarkedsafdelingen betaler i dag kr. årligt til IT-afdelingen for varetagelsen af opgaven. Hjælpemiddel-området Klargøring og levering af udstyr til handicappede borgere. En klart defineret opgave, der kan udliciteres. Hjælpemiddelcentralen betaler i dag IT-afdelingen pr opgave. I 2012 udgjorde betalingen kr. Tandregulering Lillebælt Også her er der tale om en afgrænset opgave, som uden problemer kan adskilles fra IT-afdelingens øvrige opgaver. Organisationen Tandregulering Lillebælt er imidlertid et I/S, der til enhver tid selv kan beslutte om de ønsker at opsige aftalen med IT-afdelingen. En eventuel udlicitering af denne opgave, skal derfor tages op med Tandreguleringen. Tandregulering Lillebælt betaler i dag IT-afdelingen kr. årligt for varetagelsen af opgaven. Drift af IT netværk, vdi og mdm-server på skoleområdet Også denne opgave er klart defineret, og kan udskilles fra IT-afdelingens øvrige opgaver. IT-afdelingen bruger i dag kr. årligt på drift, netværk, vdi-løsning og mdm-server. Imidlertid er IT-afdeling og skoleafdeling midt i et udviklingsforløb, som med vdi-løsning, udbygning af netværk og accesspunkter skal sikre skoleafdelingens visioner om IT og læring. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at vente til udviklingsprojektet er afsluttet med at vurdere potentiale i udlicitering af dette område. Indstillinger: Digitalisering og Borgerservice indstiller 1. At drift og support af IT og netværk til Kompetencecentret udliciteres 2. At drift og support af opgaver for Hjælpemiddelcentralen udliciteres Side 19

20 Byrådet, Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal bestående af Kenny Bruun Olsen, Mads Lund og Hanne Lumby anbefaler indstillingen. Et mindretal bestående af Jane Findahl og Uffe Steiner Jensen stemte imod, idet de alene kan anbefale en konkurrenceudsættelse. John Bader undlod at stemme. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Et flertal bestående af V, C, O, Borgergruppen og John Bader stemte for indstillingen. Et mindretal bestående af A og F stemte imod. Side 20

21 Byrådet, Ansøgning om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken Sagsnr.:13/4812 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Landsbyggefonden kan yde støtte i form af tilsagn om tilskud til en boligsocial indsats samt til lokal koordinering og evaluering i områder med udsatte almene boligafdelingen jf. lov om almene boliger 91 a. I 2010 blev der givet støtte fra Landsbyggefonden til de boligsociale helhedsplaner for Korskærparken og Sønderparken, som er udarbejdet af de to boligorganisationer i områderne, Boligkontoret i Fredercia og Boli.nu. Helhedsplanerne rummer fire indsatsområder: Rum og rammer Sundhed/Idébutik Beskæftigelse og uddannelse Fællesskab og samarbejde Der skal nu ansøges om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken , hvilket har til hensigt at give mulighed for at fortsætte og udvikle arbejdet fra de eksisterende boligsociale helhedsplaner. I den kommende helhedsplan for er fokus at tage to yderligere skridt: En intensiv indsats over for områdernes største udfordring nemlig at skabe flere veje til uddannelse og beskæftigelse for flere af beboerne. Hele bredden af helhedsplanens indsatser vil bidrage til dette formål Udvikling af en bæredygtig platform for beboernes videreførelse af indsatserne sammen med det tværgående samarbejde efter helhedsplanens udløb Helhedsplanen for indeholder fem indsatsområder 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Sundhed, kultur og fritid 4. Udsatte grupper 5. Beboernetværk, inddragelse og demokrati I en ny planperiode fokuseres der desuden endnu mere på at skabe synlige effekter. Til at understøtte styringen af den nye helhedsplan opstilles der bl.a. effektmål og indikatorer for målopfyldelse, og der vil fortsat arbejdes med løbende evaluering. Tidsplan for helhedsplanen Januar/februar/marts 2013 Inddragelse og udarbejdelse af prækvalifikation April 2013 Side 21

22 Byrådet, Godkendelse i styregrupperne Fremlæggelse for byrådet Maj 2013 Behandling i ØK og Byråd August 2013 Forventet svar fra Landsbyggefonden September/oktober 2013 Udarbejdelse af helhedsplanen November 2013 Godkendelse i styregrupperne Fremlæggelse for byrådet December 2013 Behandling i ØK og Byråd Forår 2014 Forventet svar fra Landsbyggefonden Økonomiske konsekvenser: For at komme i betragtning til støtte fra Landsbyggefonden kræves lokal medfinansiering af kommunen og boligforeningerne svarende til 25 % af den samlede indsats. Det betyder, at indsatserne foregår i et tæt samarbejde med kommunen. Budget for boligsocial helhedsplan Landsbyggefonden: mio. kr. Boligorganisationerne: mio. kr. Kommunens andel: Nuværende bidrag: mio. kr. o Ansatte o Deltagelse i møder o Evalueringer Ny kommunal medfinansiering: mio. kr. Kommunal andel i alt: mio. kr. Byrådet skal hermed afsætte mio. kr. over fire år svarende til kr. årligt i årene fra til den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken. Vurdering: Det vurderes, at: Den boligsociale helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken vil give mulighed for i langt højere grad at understøtte Fredericia Kommunes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse samt sikre borgernes mulighed for selvforsørgelse. Derudover understøtter den boligsociale helhedsplan, at uligheden i sundhed mindskes. Indstillinger: Direktionen indstiller Side 22

23 Byrådet, at ansøgningen om prækvalifikation af boligsocial helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken indsendes til Landsbyggefonden 2. at det vedtages at indarbejde de mio. kr. i medfinansiering i budgetterne for svarende til kr. om året. Bilag: Åben - Budget Helhedsplaner ny periode pdf Åben - Bilag 1: Ansøgning om prækvalifikation af helhedsplan korskærsønderparken pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Herudover anbefaler Økonomiudvalget, at der igangsættes et forskningsprojekt om effekterne af indsatsen i overensstemmelse med drøftelserne på Byrådets temamøde om emnet. Jane Findahl deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Lars Ejby Pedersen, Jane Findahl Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget. Jane Findahl deltog ikke i sagens behandling. Fraværende: Jane Findahl Side 23

24 Byrådet, Trekantområdets vækststrategi Sagsnr.:13/4861 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Direktøren for Trekantområdet Danmark oplyser, at generalforsamlingen på mødet den 11. april 2013 godkendte forslag til Vækststrategi. Af forslaget til strategi indgår følgende vision: Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Vi er Danmarksmestre i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere. Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse. Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer. Forslaget til vækststrategi er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller at Vækststrategien for Trekantområdet godkendes. Bilag: Åben - Forslag til vækststrategi for Trekantområdet - april 2013 Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 24

25 Byrådet, Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 25

26 Byrådet, Udviklingsstrategi 2014 Sagsnr.:13/4368 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Da kommunerne overtog rammeaftalen fra regionerne blev det besluttet at lave to aftaler. En styringsaftale og en udviklingsstrategi. Styringsaftalen danner rammen for aftaler om priser, kapacitet m.v. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nyt tilbud. Socialministeren kan udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Den overordnede ambition for udviklingsstrategien 2014: Der skal, i samarbejde med borgere, pårørende og brugerorganisationer, sættes fokus på, hvad der er et godt liv, og hvad der er livskvalitet. Der skal arbejdes på, at der kan tilbydes mest muligt kvalitet for pengene. Med baggrund i dette, er den overordnede ambition for udviklingsstrategien, at; det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der er i 2014 fokus på 3 nye temaer: 1. Ministertema: godkendelse og tilsyn Dette tema hænger sammen med den kommende lov om socialt tilsyn. I Syddanmark vil fokus være på at få tilrettelagt en hensigtsmæssig arbejdsgang. 2. Takster som understøtter målet med indsatsen Kommunerne og regionen ønsker, at takster og kvalitet for såvel køber som udbyder, skal være med til at sikre fokus på den faglige og den økonomiske effekt. 3. anvendelse af velfærdsteknologi på socialområdet Kommunerne og regionen ønsker at styrke overblikket over og vidensdeling omkring, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der er udviklet og afprøvet med hvilken effekt på det sociale område. Herudover arbejdes der videre med temaerne fra 2012 og Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Udviklingsstrategi 2014 ligger med sine temaer tæt op af de temaer som Fredericia Kommune arbejder med: inklusion, rehabilitering, mestring af eget liv, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige samt ønsket om at udvikle det faglige niveau samtidig med at det specialiserede socialområde skal drives på et lavere omkostningsniveau. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Udviklingsstrategi 2014 Side 26

27 Byrådet, Bilag: Åben - Udviklingsstrategi 2014 på socialområdet til godkendelse - Udviklingsstrategien 2014.pdf Åben - Udviklingsstrategi 2014 på socialområdet til godkendelse - Bilag til Udviklingsstrategien 2014.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 27

28 Byrådet, Valg til skolebestyrelsen i de nye distriktsskoler og specialskolen Sagsnr.:13/3465 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til godkendelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning om forsøg med skolebestyrelser i Fredericia Kommune og i henhold til Skolestyrelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 114 af ) har der været afholdt valg til skolebestyrelserne ved de nye distriktsskoler Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Kirstinebjergskolen, Ullerup Bæk Skolen og ved specialskolen Frederiksodde Skole. Der har været fredsvalg ved alle skoler. Fra skolerne foreligger der nu navne på de forældrevalgte medlemmer samt stedfortrædere. De nye skolebestyrelser tiltræder den , og valget er gældende til den I henhold til Skolestyrelsesbekendtgørelsen skal de enkelte valgbestyrelser meddele valgresultatet til Byrådet, der herefter bekendtgør resultatet. Oversigt over de enkelte skolebestyrelser pr : Erritsø Fælleskole Tove Tørnæs Jesper Hviid Tommy Skov Trine Lumbye Martin Olesen Henrik Thorlund Andersen Anja Høg Stedfortrædere: Jack Tranberg Fjordbakkeskolen Rikke Østergaard Helle Overgaard Rasmussen Suzette Teist Jens Buus Karina Borggaard Patricia Andersen Lise Baumgarten Sørensen Stedfortrædere: Morten Weeth Mogens Elkjær Kirstinebjergskolen John Balslev Anne Hilman Sørensen Side 28

29 Byrådet, Bettina Niebuhr Stephan R. Kristiansen Carsten G. Johansen Lene Jørgensen Jesper D. Strøager Morten Lehmann Susanne S. Gormsen Stedfortrædere: Mariann Steensbjerre Marianne Olander Hanne Bjørn Ambye Claus Jagd Jørgensen Kim Jerg Henrik Kilde Anne-Mette Walsted Ullerup Bæk Skolen René Larsen Henrik Væver Lotte Dohn Rix Rikke Nielsen Karin Lauvring Niklas Andersen Gitte Olander Stedfortrædere: Rikke Heidemann Erbs Heidi Fragtrup Claus Rimmer Lone Kongsted Lars Holmgaard Dan Andersen Jakob Jensen Claus Larsen Frederiksodde Skole Karsten Hyre-Jensen Jan Jensen Tina Fogdal Carina Arnesen Niklas Andersen Bjarne Nørgaard Christensen Benedicte Blomstergren Stedfortrædere: Nateewan Nørgaard Christensen Side 29

30 Byrådet, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Anbefales fremsendt til Økonomiudvalget/Byrådet. Indstillinger: Skoleafdelingen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget/Byrådet, at Valg til skolebestyrelsen ved de nye distriktsskoler Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Kirstinebjergskolen, Ullerup Bæk Skolen og specialskolen Frederiksodde Skole for perioden godkendes. Bilag: Åben - Valg til skolebestyrelsen 2013 Erritsø Fællesskole.pdf Åben - Valg til skolebestyrelsen 2013 Ullerup Bæk Skolen.doc Åben - Valg til skolebestyrelsen 2013 Frederiksodde Skole.doc Åben - Valg til skolebestyrelsen 2013 Kirstinebjergskolen.pdf Åben - Valg til skolebestyrelsen 2013 Fjordbakkeskolen.doc Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 30

31 Byrådet, Ansættelse af salgschef Sagsnr.:13/4928 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Borgmesteren har på vegne af John Bader, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Borgergruppen udarbejde et forslag til ansættelse af en salgschef som beskrevet og vurderet nedenfor. Byrådet vedtog i 2012 en ny erhvervspolitik. Målet i politikken er bl.a. at sikre flere arbejdspladser og indbyggere i Fredericia. Indsatserne for at sikre disse mål vil bl.a. være at gøre Fredericia endnu mere synlig som det attraktive valg for virksomheder og nye medarbejdere, skabe gode rammer og servicevilkår for virksomheder og at underbygge og synliggøre Fredericias byprofil med et attraktivt by- og oplevelsesmiljø. Gennem ny organisering i Fredericia Kommune, herunder sammenlægning af Fredericia Erhvervsudvikling og Plan & Byg i den nye afdeling By & Erhverv, er der sikret grundlag for at optimere den kommunale erhvervsservice ved henvendelser mv. fra erhvervslivet til kommunen. Med ansættelsen af en salgschef gennemføres en opprioritering af salg af erhvervsjord og boliggrunde. Det sker gennem opsøgende virksomhed for at synliggøre Fredericia og tiltrække borgere og virksomheder via aktiv markedsføring og gennem samarbejde med ejendomsmæglere og andre eksterne interessenter. Det anbefales derfor, at der ansættes en salgschef, der som sin primære opgave har at sikre mersalg af erhvervs- og boligjord. Desuden skal salgschefen udbrede kendskabet til Fredericia som attraktiv bosætningsog erhvervsby og sikre øget kendskab til etableringsmuligheder samt service-, kultur- og oplevelsestilbud i Fredericia. Salgschefen placeres organisatorisk i Teknik & Miljø. Det forventes, at salgschefen kan tiltræde pr. 1/ med baggrund i en ansættelsesprocedure, som iværksættes i juni 2013 under medvirken af en ekstern rekrutteringsvirksomhed. Der er aktuelt stort pres på udarbejdelse af lokalplaner, og ansættelsen af en salgschef forventes at afføde yderligere behov for at kunne servicere virksomheder og andre interessenter med en hurtig service omkring håndtering og udarbejdelse af lokalplaner. Med henblik på at imødekomme dette behov anbefales det at opnormere By & Erhverv med en lokalplanlægger fra 1/ Økonomiske konsekvenser: I budget 2013 med overslagsår er der under Økonomiudvalget afsat kr. i 2013 samt kr. i hvert af overslagsårene til ansættelse af en jordsælger. Side 31

32 Byrådet, I budget 2013 med overslagsår er der under Økonomiudvalget ligeledes afsat kr. i 2013 samt kr. i hvert af overslagsårene til ansættelse af en borgervejleder. Finansiering af en salgschef kan ske gennem de afsatte midler til en jordsælger i 2013 og overslagsårene. Finansiering af en planmedarbejder kan ske ved at undlade at ansætte en borgervejleder i 2013 og overslagsårene. Finansiering af rekrutteringsprocessen omkring salgschefen kan ske under EIS-udvalgets afsatte midler til branding Vurdering: Ansættelse af en salgschef kan sikre et mersalg af erhvervsjord og boliggrunde samt en udadvendt og aktiv indsats, der understøtter Fredericias målsætning om at være en attraktiv bosætnings- og erhvervsby. Ansættelsen vil bygge videre på det interne organisatoriske initiativer, der skal sikre en endnu bedre borger- og erhvervsservice. Ansættelse af en planmedarbejder til primært at arbejde med udarbejdelse af lokalplaner vil sikre, at der kan ske en hurtig opfølgning på salgschefens indsats med at tiltrække flere aktiviteter og virksomheder til Fredericia. Indstillinger: Borgmesteren indstiller på vegne af John Bader, Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Borgergruppen til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet: 1. at der ansættes en salgschef inden for de rammer, der er angivet i sagsbeskrivelsen, og at udgifter til rekrutteringen finansieres af de i budget 2013 afsatte midler under EISudvalget, branding. 2. at der sikres ressourcer til at følge op på den øgede salgsindsats gennem ansættelse af en planmedarbejder, der primært skal varetage den opfølgende lokalplanlægning. 3. at finansiering af en planmedarbejder sker ved at undlade at ansætte en borgervejleder. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal bestående af Kenny Bruun Olsen, Mads Lund, Hanne Lumby og John Bader stemte for indstillingen. Et mindretal bestående af Uffe Steiner Jensen og Jane Findahl stemte imod. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Side 32

33 Byrådet, Beslutning i Byrådet den : Et flertal bestående af John Bader, V, C, O og Borgergruppen stemte for indstillingen. Et mindretal bestående af A og F stemte imod. Side 33

34 Byrådet, Forslag fra A og F om indgåelse af aftale med landsdækkende ejendomsmægler Sagsnr.:13/4831 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: A og F fremsætter følgende forslag til byrådet: at der snarest muligt gennemføres et udbud og indgås aftale med en landsdækkende ejendomsmægler om salg af arealer i DanmarkC samt markedsføring af erhvervsmulighederne i Fredericia Kommune. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og direktionssekretariatet indstiller forslaget til drøftelse. Bilag: Beslutning i Byrådet den : Forslaget blev trukket tilbage af A og F Side 34

35 Byrådet, Afkommunalisering Uddannelsescenter Fredericia Sagsnr.:13/4023 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Byrådet traf i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 beslutning om afkommunalisering af Uddannelses Center Fredericia. I forligsteksten står følgende: Forligspartierne er enige om, at det ikke er en kommunal kerneopgave at drive uddannelsesvirksomhed. Det kan med fordel for alle parter udbydes til private hænder, hvor der er masser af dygtige aktører. Derfor ønsker forligspartierne en afkommunalisering af Uddannelsescentret, der indebærer, at der igangsættes en proces med henblik på at sælge bygningen til evt. interesserede købere samt at reorganisere den kommunale uddannelses- og efteruddannelsesvirksomhed som en naturlig konsekvens af beslutningen. Det er afgørende for forligspartierne at denne proces ikke fører til ringere uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for kommunens medarbejdere. Derfor vil processen blive fulgt tæt således, at det nuværende niveau af uddannelse og efteruddannelse sikres. Derudover skal evt. gevinster som følge af denne nye model bidrage til yderligere uddannelse af kommunens personale. Byrådet besluttede endvidere samtidig at nedlægge stillingen som leder af Uddannelsescentret, en beslutning, der er effektueret. Ydelser fra Uddannelsescentret: Der er i forløbet dokumenteret, hvilke ydelser Uddannelsescentret leverer. Det er primært lokaleudleje og forplejning, hjælp til afdelingerne med at tilrettelægge forløb med eksterne aktører fra fx IBC, COK m.fl. Uddannelsescentret varetager kun i meget begrænset omfang selv undervisning. Uddannelsescentrets udviklingskonsulenter anvendes i stor udstrækning til at understøtte kommunens strategier og har en række administrative opgaver, fx elevadministration. Opgaver, der i tilfælde af afkommunalisering fortsat vil skulle varetages af Fredericia Kommune. Afkommunalisering af bygningerne. Der har været en administrativ proces møder med potentielle købere (Uddannelsesinstitutioner) af Uddannelsescenter for at lodde interessen og evt. vilkår i den sammenhæng. Bortset fra en enkelt meddelte de potentielle købere straks, at de ingen interesse ville have i at erhverve Uddannelsescentret. Den sidste Uddannelsesinstitution udviste oprindelig en vis interesse, men på vilkår at Fredericia Kommune forpligtede sig til at leje en stor del af lokalerne til markedslejen i en 10 årig periode. Side 35

36 Byrådet, Dette vil have en karakter af sales and lease back, således at værdien af denne leje ville skulle deponeres. Derved ville størsteparten eller hele købesummen skulle deponeres iht. Indenrigsministeriets regler herfor. Denne potentielle køber har senere meddelt at de ikke vil være interesseret, hvis ejendommen blev udbudt til salg. Et salg på de ovenfor anførte vilkår ville betyde en årlig merudgift for Fredericia Kommune, idet man forpligter sig til at betale en husleje svarende til markedslejen i 10 år for en stor del af lokalerne, hvilket overstiger lejen i dag, og derudover fratager man afdelingerne det frie valg til selv at vælge, hvor de vil lægge deres kursusaktivitet. Da en større del beslaglægges til lokaleleje, vil det alt andet lige betyde, at midlerne til kompetenceudvikling vil blive mindre. I budgetforliget er det forudsat, at det fremadrettet er de samme midler til kompetenceudvikling efter en evt. afkommunalisering. Samlet set vil en afkommunalisering med salg af bygningen være økonomisk ufordelagtig for kommunen og binde kommunens afdelinger uhensigtmæssigt og mindske midlerne til kompetenceudvikling. Fremtid. Der er igangsat en proces Fra Personale & Uddannelse til HR. Fokus for hvilke opgaver, den nye HR afdeling skal varetage, vil være organisationsunderstøttende i forhold til kommunens strategier og kerneopgaven i forhold til borgeren. Afdelingen vil som tilgang arbejde med Det forretningsdrevne HR, hvor udgangspunktet i langt højere grad end hidtil vil tage afsæt i den enkelte leders behov, spejlet op mod strategien, i modsætning til udrulning af projekter m.v. En forudsætning for at lykkes med dette vil være, at de to afdelinger også rent fysisk flytter sammen, og Personaleafdelingen på Rådhuset planlægger derfor at fraflytte Rådhuset og flytte til Uddannelsescentret, som samtidig vil tage navneændring til noget mere rammende for den samlede afdeling. Herved frigøres også lokaler på Rådhuset og der sker en højere udnyttelse af lokalerne på Uddannelsescentret. Økonomiske konsekvenser: Der er i budgettet regnet med en mindreudgift til Uddannelsescentret på 0,450 mio. kr. i 2013 og 0.9 mio. kr. fra 2014 og frem. Tilsvarende var der forudsat at udgifterne til kompetenceudvikling kunne øges tilsvarende. Da de to beløb udligner hinanden har det ingen økonomiske konsekvenser for driftsbudgettet. Forhøjelsen af bygningssalgspuljen med 12 mio. kr. som en del af den forventede salgsindtægt fra Uddannelsescentret opnås ikke og må derfor Side 36

37 Byrådet, forudsættes dækket af sag af andre kommunale ejendomme. Puljen er i 2013 på i alt 28 mio. kr. Vurdering: Kommunaldirektøren vurderer, at det samlet set er den økonomisk mest fordelagtige løsning at lade forslaget om afkommunalisering udgå af budgettet. Det vurderes, at den samlede HR opgave fremadrettet i højere grad vil understøtte den kommunale drift, med fokus på kommunens strategier, herunder radikal innovation og løsning af kerneopgaven. Indstillinger: Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at afkommunalisering af Uddannelsescentret opgives. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Lars Ejby Pedersen Beslutning i Byrådet den : Godkendt som indstillet. Side 37

38 Byrådet, Forslag fra A og F om udarbejdelse af strategiplan for Fredericia Uddannelsescenter Sagsnr.:13/4876 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fra A og F er modtaget følgende forslag: Budget 2013 indeholder et forslag om at sælge Fredericia Uddannelsescenter. Det har imidlertid vist sig, at forslaget ikke kan gennemføres. Socialdemokratiet og SF mener, at Fredericia Uddannelsescenter er et lokalt og regionalt kraftcenter, som kan og skal bidrage til udviklingen af Fremtidens Samfund både i den offentlige og den private sektor. Efteruddannelse af medarbejdere er helt centralt, men også strategiske satsninger som radikal innovation skal inddrages i Uddannelsescenterets kursusvirksomhed. Socialdemokratiet og SF ønsker, at Fredericia Kommune aktivt støtter en sådan udvikling. Socialdemokratiet og SF håber på, at et bredt flertal i byrådet kan medvirke til et sådant udviklingsarbejde igangsættes snarest. Socialdemokratiet og SF foreslår derfor, at direktionen i samarbejde med ledelsen af Fredericia Uddannelsescenter udarbejder et oplæg til 4 årig strategi- og udviklingsplan for Fredericia Uddannelsescenter. Planen forelægges snarest muligt for Byrådet gerne i september. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og direktionssekretariatet indstiller forslaget til drøftelse. Bilag: Beslutning i Byrådet den : For forslaget stemte A og F Imod forslaget stemte V, C, O, Borgergruppen og John Bader. Forslaget er derved bortfaldet. Side 38

39 Byrådet, Forslag fra A og F om genoptagelse af sag om ansættelse af borgervejleder Sagsnr.:13/557 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fra A og F er der modtaget forslag om at sagen om borgervejlederen genoptages (nedenstående sag) og at besættelsen af stillingen sættes i bero indtil videre, idet sagen ønskes drøftet igen i forbindelse med budgetlægningen for Sagsbeskrivelse: Af budgetforliget for fremgår: Når de offentlige budgetter presses så hårdt, som tilfældet er i disse år, bliver det endnu vigtigere, at der sker en løbende afstemning af borgernes forventninger til den kommunale service. Dialogen mellem kommune og borgere skal styrkes, og borgerne skal i højere grad selv tage ansvar. Med henblik på at styrke dialogen ansættes der en borgerrådgiver. Rådgiverens arbejdsportefølje skal gerne skabes med afsæt i de mange gode erfaringer andre kommuner allerede har gjort, f. eks. Kolding. I budget 2013 med overslagsår er der under Økonomiudvalget afsat kr. i 2013 og kr. i hvert af overslagsårene. På baggrund af erfaringerne fra andre kommuner, herunder Vejle Kommune og Kolding Kommune er der udarbejdet forslag til en opgavebeskrivelse. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Med inspiration fra blandt andet Vejle Kommune og Kolding Kommune, som begge har ansat en borgervejleder, så kunne en borgerrådgiver i Fredericia Kommune ansættes med følgende opgaver (ikke udtømmende opremsning): Hjælper borgeren med at finde frem til den afdeling/medarbejder som henvendelsen vedrører. Etablere kontakt mellem borgeren/virksomheden og den relevante medarbejder. Yder bistand til formulering af henvendelser til kommunen. Oversætter indholdet af korrespondance modtaget fra kommunen. Vejleder om klagemuligheder. Side 39

40 Byrådet, Henviser til eventuel anden relevant myndighed. Understøtte og eventuelt reetabler den gode og konstruktive dialog mellem borger og kommune. Sikre at klager over personale og sagsbehandlingstider bliver behandlet af den personaleansvarlige. Identificere eventuelle problemområder i forvaltningen, både i.f.t egentlige retsregler, god forvaltningsskik, bløde værdier som etik og moral samt kommunens værdigrundlag, og tilbyde den fagansvarlige leder en konstruktiv dialog om mulige kompetenceudviklingstiltag på området. Forestå kompetenceudvikling på problemområder. Derimod bør Borgervejlederen ikke behandle følgende typer af sager: Klager over det faglige indhold af en afgørelse. Klager over politiske beslutninger, eksempelvis serviceniveauet. Sager, hvor der i øvrigt er et politisk indhold. Klager over ansatte sådanne sager henvises til den personaleansvarlige. Klager, hvor klagefristen er udløbet. Klager som andre klageinstanser tager sig af. Sager der er forældet. Sager om ansvar for kommunen. Udgangspunktet bør være det, at Borgervejlederen yder råd og vejledning ud fra en målsætning om at henvendelser søges løst i dialogen med borgeren i forbindelse med den første henvendelse fra borgeren, uanset om borgeren henvender sig telefonisk, på mail eller personligt. For at kunne leve op til denne målsætning er det vigtigt, at borgervejlederen får opbygget et velfungerende internt netværk til afdelinger og institutioner. Klager, der ikke tidligere har været behandlet i den afdeling, der har sagen, oversendes til den relevante afdeling med henblik på besvarelse. Borgervejlederen kan hjælpe en borger med at formulere klagen, hvis borgeren har behov for dette. Er der uklarhed omkring sagens faktiske forhold, så kan borgervejlederen tilbyde borgeren at undersøge sagen nærmere og så efterfølgende drøfte en eventuel klage med borgeren. Borgervejlederen kan fx på borgerens vegne indhente alle relevante oplysninger i en sag det gælder også tavshedsbelagte oplysninger, da borgervejlederen selv har tavshedspligt, samt deltage som neutral person i møder mellem kommune og borger, og hvor både kommune og borger ønsker dette. Derimod skal borgerrådgiveren ikke fungere som advokat for borgeren, eller fremsætte kritik om sager eller ansatte eller træffe afgørelse i sager eller udtale sig til pressen om konkrete sager. Evaluering af ordningen foreslås gennemført via en årlig afrapportering til Økonomiudvalget, første gang i foråret Side 40

41 Byrådet, Indstillinger: Direktionen indstiller, at der medio 2013 ansættes en borgervejleder indenfor de rammer og med de opgaver, der er anført i ovenstående beskrivelse. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal bestående af Mads Lund, John Bader, Hanne Lumby og Kenny Bruun Olsen stemte for indstillingen. Et mindretal bestående af Uffe Steiner Jensen, Lars Ejby Pedersen og Jane Findahl stemte imod. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og direktionssekretariatet indstiller forslaget til drøftelse. Bilag: Beslutning i Byrådet den : Forslaget blev trukket tilbage af A og F Side 41

42 Byrådet, Forslag fra F om øget valgdeltagelse til kommunalvalget 2013 Sagsnr.:13/5085 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fra SF s byrådsgruppe er følgende forslag modtaget: Kommunalvalg 2013 øget valgdeltagelse Demokratiets styrke ligger i, at borgerne tager del i det bl.a. ved at afgive deres stemme ved valgene. En undersøgelse foretaget af YouGov for Momentum og omtalt i Momentum 13/5 viser, at flere danskere vil stemme til kommunalvalget, hvis de kan stemme tættere på deres hjem, arbejdsplads eller uddannelsessted. Det gælder især unge vælgere, hvor 68 % af de adspurgte i undersøgelsen siger, at det vil øge chancen for, at de vil stemme, at de kan komme til at afgive deres stemme tæt på hjem, arbejdsplads eller uddannelsessted. Endvidere har forskning vist, at de svageste borgere og dem, der har mest brug for kommunens sociale ydelser, samtidig er dem, der statistisk set er svagest repræsenteret ved de kommunale valg. Således stemte kun 32 % af den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere ved sidste kommunalvalg. Samtidig er antallet af såkaldt marginaliserede borgere steget med 42,1 % siden da, hvorfor man kan frygte, at denne gruppe vil være endnu dårligere repræsenteret ved Kommunalvalg Ifølge professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, kan disse forhold sætte gang i en negativ spiral, hvor den marginaliserede borger føler sig ignoreret og som konsekvens heraf trækker sig endnu længere væk fra det politiske liv. Den tendens, Momentum dokumenterede i marts under overskriften Unge gider ikke kommunalpolitik er ligeledes et demokratisk problem, som SF gerne vil sætte fokus på og forsøge at imødekomme. Derfor fremsætter SF følgende Forslag: Ud fra ønsket om at øge de unge vælgeres stemmedeltagelse samt med baggrund i ønsket om at øge de marginaliserede borgeres motivation for at deltage i Kommunalvalget 2013 foreslår SF, at Fredericia kommune i samarbejde med Ungebyrådet, Udsatterådet m.fl. bringer valget ud til disse borgere i stedet for omvendt at trække borgerne hen til valget. Konkret kan dette ske ved at kommunen, Ungebyrådet og Udsatterådet m.fl. udpeger steder, hvor der opstilles mobile stemmebokse med tilbud om at brevstemme i tiden op til valgdagen, ligesom SF foreslår, at medarbejderne de steder, hvor boksene placeres, aktivt søger at motivere fremmødte borgere til at bruge deres stemmeret. SF håber på denne måde at øge stemmeprocenten blandt såvel de unge som de marginaliserede borgere og dermed sikre, at de bliver hørt i den demokratiske proces. Det bemærkes i øvrigt, at samme fremgangsmåde kan overvejes i bydele, hvor valgdeltagelsen er lav. Side 42

43 Byrådet, Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og direktionssekretariatet indstiller forslaget til drøftelse. Bilag: Beslutning i Byrådet den : Marianne Thomsen foreslog, at forslaget indledningsvis sendes i høring i Unge byrådet og Udsatterådet. For dette stemte A og F. Imod stemte V, O, C, John Bader og Borgergruppen Herefter blev forslaget sat til afstemning. For forslaget stemte A og F. Imod forslaget stemte V, O, C, John Bader og Borgergruppen. Forslaget er dermed bortfaldet. Side 43

44 Byrådet, Lukket - Kontraktforhandlinger - Principgodkendelse af garantistillelse eller lånoptagelse. Sagsnr.:13/336 Sagen afgøres i: Byrådet Side 44

45 Byrådet, Underskriftsside Mads Lund Uffe Steiner Jensen Lars Ejby Pedersen Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Jane Findahl Susanne Eilersen Ivan Toftgaard Peder Hvejsel Kirsten Skjøde Hald Gunver Bruntse Majgaard Kenny Bruun Olsen Hanne Lumby John Bader Turan Savas Pernelle Jensen Marianne Thomsen Kurt Halling Inger Nielsen Børge Larsen Jørgen Munk Hansen

46 Bilag: Spar-Lån Anlægsbevilling.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 25915/13

47 SparLån Alle Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012 Skattefinansieret område Ydre Ringvej - færdiggørelse Nyt vejanlæg ved Stakkesvang 800 Rapport i alt 0 4. april 2013 Alle tal i kroner. "+" = merudgift/mindreindtægt, "-" = mindreudgift/merindtægt Side 1 af 1

48 Bilag: BO 2013 pr specifikation.xlsx Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32219/13

49 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj specifikation - netto hele kr Budgetopfølgning Skattefinansieret område Indtægter Økonomiudvalget Finansielle poster Finansielle poster Tilskud og udligning BÅT A/C reduktion bloktilskud pga. reduceret lønfremskrivn Skatter BÅT Dækningsafgift erhvervsejendomme pba nye kendelser fra Driftsudgifter Teknisk Udvalg Det tekniske område Serviceudgifter Vejdrift - Fælles formål NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Vejdrift - vintervedligeholdelse BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Vejdrift - vedligeholdelse NUL Flyttes fra B&R til V&P efter aftale Organisatorisk flytning af parkeringsvagt fra B&R til V Retur - Flyttes fra B&R til V&P efter aftale Entreprenørgården BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -6 Yderligere indkøbsbesparelse fra Ejendomsafdeling - drift BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL side 1 af 13

50 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Yderligere indkøbsbesparelse fra Parkeringsvagter BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Organisatorisk flytning af parkeringsvagt fra B&R til V Rengøring BÅT - specifikation - Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -14 Yderligere indkøbsbesparelse fra Praktisk bistand BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Kørselskontoret BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Ældreboliger Faste ejendomme BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Miljøudvalget Natur og miljø Serviceudgifter Miljøbeskyttelse BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Kommunale skove NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Beredskabskommissionen Beredskab Serviceudgifter Redningsberedskab BÅT side 2 af 13

51 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj specifikation - netto hele kr Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -29 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -12 Yderligere indkøbsbesparelse fra Børne- og Ungdomsudvalget Børn og unge Serviceudgifter Folkeskolerne - personale BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -141 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -77 Folkeskolerne - rammen BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Skolefritidsordningen - personale BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -28 Fælles aktiviteter, skoler BÅT Afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio. kr. over Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% TBF. afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio. kr, NUL Afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio.kr. over 10 Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2- Webindskriv. Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Yderligere indkøbsbesparelse fra Ungdomsskolevirksomhed BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -11 side 3 af 13

52 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Ungdommens Uddannelsesvejledning BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Institutionsafdeling BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -13 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Dagpleje, takstberegning BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Daginstitutioner, takstberegning BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -49 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser - specifikation - Yderligere indkøbsbesparelse fra Daginstitutioner, udenfor takstberegning BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Klubtilbud BÅT Budgetoverførsel fra Lydmuren til Ungdommens Hus 454 Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Tbf. Lydmuren fra Ungdommens Hus - tekstfejl -454 NUL Overførsel fra Lydmuren til Ungdommens Hus 454 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -12 Yderligere indkøbsbesparelse fra Kommunal sundhedstjeneste side 4 af 13

53 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Tandpleje BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Pædagogisk psykologisk rådgivning BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Døgnpleje BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Forebyggende foranstaltninger BÅT - specifikation - Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -8 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -15 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Yderligere indkøbsbesparelse fra Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og fritid Serviceudgifter Fredericia Idrætscenter BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL -5 Besparelse 6. ferieuge -10 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -4 side 5 af 13

54 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Eliteidræt BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Madsby Legepark BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Kultursekretariatet BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Depotgården BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Det Bruunske Pakhus BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Lydmuren -454 BÅT - specifikation - Budgetoverførsel fra Lydmuren til Ungdommens Hus Tbf. Lydmuren fra Ungdommens Hus - tekstfejl 454 NUL Overførsel fra Lydmuren til Ungdommens Hus -454 Den Kreative Skole BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Kongensgade BÅT -3 side 6 af 13

55 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Biblioteksvirksomhed BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Museerne i Fredericia BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Arbejdsmarked Serviceudgifter Administration af jobcentret BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Løntillæg til forsikrede ledige BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Projekter BÅT - specifikation - Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% EGU-elever i praktik Fredericia Kommune BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Overførselsudgifter Seniorjob forsikrede ledige over 55 år BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL side 7 af 13

56 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Besparelse 6. ferieuge -10 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Socialudvalget Voksenservice Serviceudgifter Krisecentre og forsorgshjem -1 NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Projekter - fælles BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra Voksen Handicap BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Socialområdet BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Besparelse 6. ferieuge -13 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Pleje Serviceudgifter Pleje BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Visitation BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Plejen BÅT - specifikation - Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% side 8 af 13

57 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr NUL Besparelse 6. ferieuge -12 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Yderligere indkøbsbesparelse fra Sundhedsudvalget Sundhed Serviceudgifter Genoptræning BÅT - specifikation - Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -9 Yderligere indkøbsbesparelse fra Hjælpemidler BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Forebyggelse BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Erhverv, Innovation, Strategi Serviceudgifter Erhverv BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Erhverv, fælles BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Projekter erhverv, innovation & strategi NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser 0 side 9 af 13

58 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Arrangementer og tilskud NUL 1,5mio fra Videnp S/L til ØK-hhv AP Møller og uspec bes Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Økonomiudvalget Borgerservice og administration Serviceudgifter Administrativ organisation BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL - specifikation ,5mio fra Videnp S/L til ØK-hhv AP Møller og uspec bes 575 Besparelse 6. ferieuge -171 Borgerservice 2.0, fase 2 - Overhead fra inv.pulje Rettelse til udkontering af rekruttering og dec.ansætte -10 Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2- Begrav.hjælp Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2-Høring lokal Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2-Netforvalt Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2-autojournal Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2- ejendomsskat Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2- kontaktcenter Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Udmøntning af Besparelse 6. ferieuge i Yderligere indkøbsbesparelse fra Tværkommunalt BÅT Afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio. kr. over Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% TBF. afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio. kr, DUT # Bloktilskud - Lederuddannelsesmidler DIL/DOL Rettelse af "Bemærknings tekst" NUL 1,5mio fra Videnp S/L til ØK-hhv AP Møller og uspec bes 925 side 10 af 13

59 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Afdrag anlæg vedr. ny skolestruktur 17 mio.kr. over 10 - specifikation - Besparelse 6. ferieuge Borgerservice 2.0, fase 2 - "Min digitale byggesag"? Borgerservice 2.0, fase 2 - Overhead til BSC Borgerservice 2.0, fase 2 - Skadedyr/rotter? Borgerservice 2.0, fase 2 til Begravelseshjælp Borgerservice 2.0, fase 2 til Ejendomsskat Borgerservice 2.0, fase 2 til Kontaktcenter Borgerservice 2.0, fase 2 til Netforvaltning Borgerservice 2.0, fase 2 til Overhead Borgerservice 2.0, fase 2 til Skadedyr/rotter Manglende udmøntning Borgerservice 2.0, fase Udkontering af Borgerservice 2.0, fase Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2 (inve.pulje) -200 Udkontering af Borgerservice 2.0, fase 2 - Porto Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser 0 Udmøntning af yderligere indkøbsbesparelse fra Yderligere indkøbsbesparelse fra Politisk organisation BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -3 Yderligere indkøbsbesparelse fra Forsikringer BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Yderligere indkøbsbesparelse fra UddannelsesCentret Fredericia BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser -4 side 11 af 13

60 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj 2013 netto hele kr Yderligere indkøbsbesparelse fra Renter 282 Økonomiudvalget 282 Finansielle poster 282 Finansielle poster 282 Rente mellemværende forsyningsvirksomhed 282 NUL Rentekorrektion - modpost 282 Anlægsudgifter Økonomiudvalget Borgerservice og administration Skattefinansieret anlæg i øvrigt Borgerservice og adm, øvrige skatteanlæg NUL Budgetjusteringer køb/salg af jord Jordforsyning Anlæg Økonomiudvalget Borgerservice og administration Jordforsyning anlæg Borgerservice og adm, jordfors. anlæg NUL Budgetjusteringer køb/salg af jord Brugerfinasieret område Drift Miljøudvalget Natur og miljø Brugerfinansieret område Affaldsbehandling BÅT Nedskrivning af lønbudgettet med 0,9% NUL Rentekorrektion Affaldsbehandling -282 Udkontering af Rekruttering og decentrale ansættelser Danmark C 50 Anlæg 50 Økonomiudvalget 50 Borgerservice og administration 50 Danmark C anlæg 50 Borgerservice og adm, Danmark C anlæg 50 NUL - specifikation - Budgetjusteringer køb/salg af jord 50-9 side 12 af 13

61 Fredericia Kommune 1. Budgetopfølgning maj specifikation - netto hele kr Finansiering Finansiering økonomiudvalget Finansielle poster Finansielle poster Afdrag på optagne lån BÅT Låneramme ekstraordinært afdrag/for høj lånetag side 13 af 13

62 Bilag: Ansøgning om anlægsbevilling - 1-Budgetopfølgning 13.xlsx Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32220/13

63 Fredericia Kommune Ansøgning om anlægsbevilling / tillægsbevilling til anlægsbevilling 1. Budgetopfølgning 2013 Udvalg Projektdefinition Tekst Ansøgning om Bemærkning Anlægsbevilling Tillægsbevilling til hele kr. anlægsbevilling Miljøudvalget XA Naturplan 345 XA Vandløb - restaureringsprojekter 402 Rådighedsbeløb i 2013 på 212 samt regulering af anlægsbevilling i forhold til forbrug 31/ maj 2013 Teknisk Udvalg XA Køretøjer Entreprenørgården 796 Frigivelse af rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2013 Økonomiudvalget XA BM. af boligområde øst for Bredstrupvej - U 200 Konsekvens af budgetjustering i 1 b.o. XA BM. af boligområde øst for Bredstrupvej - I Konsekvens af budgetjustering i 1 b.o. XA Salg af små ubebyggede arealer 100 Konsekvens af budgetjustering i 1 b.o. XA Fredericia C Frigivelse af rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2013 XA Handleplan/markedsføring Danmark C Frigivelse af rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2013 XA Prins Georgs Kvarter (E2) 50 Konsekvens af budgetjustering i 1 b.o. XA FOT - kortlægning 334 Frigivelse af midler til FOT-kortlægning XA IT-investeringer Frigivelse af midler til IT-investeringer Ansøgning i alt

64 Bilag: Specialiserede socialområde 1 budgetopfølgning 2013.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33003/13

65 Korr. budget Forbrug Afvigelse 2013 Forventet regnskab 2013 Pleje Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Udsatte børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Voksenhandicap Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Voksenservice samlet merforbrug 26,4 mio. kr. Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidel Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I alt

66 Bilag: Økonomisk oversigt 1 budgetopfølgning 2013.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33038/13

67 Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 16. maj 2013 Resultatopgørelse R2012 B2013 F2013 B2014 B2015 B2016 Skatter og generelle tilskud , , , , , ,2 Serviceudgifter 2.181, , , , , ,5 Øvrige driftsudgifter 764,8 955,0 954,7 978, , ,1 Renter 23,9 23,7 24,0 22,1 20,4 19,2 Resultat af ordinær drift -139,2-119,4-86,4-96,6-103,4-111,4 Anlæg 98,6 76,2 72,7 57,6 62,6 66,0 Resultat af det skattefinansierede område -40,6-43,2-13,7-39,0-40,8-45,4 Jordforsyning/Danmark C -13,7-2,9-4,9 0,6-0,5-0,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 10,6-1,5-2,0-4,5-3,9-0,5 Resultat før finansielle poster -43,7-47,6-20,6-42,9-45,2-46,4 Låneoptagelse -44,7-54,5-47,0-15,5-15,5-15,5 Afdrag på lån 45,4 66,2 76,3 72,1 72,9 73,0 Resultat i alt -43,0-35,9 8,7 13,7 12,2 11,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning R2012 B2013 F2013 B2014 B2015 B2016 Likvide aktiver primo -71,3 3,7 3,7-70,9-83,7-91,3 Drift, anlæg og finansielle poster 43,0 35,9-8,7-13,7-12,2-11,1 Øvrige finansforskydninger 32,0-62,7-65,9 0,9 4,6 10,9 Likvide aktiver ultimo 3,7-23,1-70,9-83,7-91,3-91,5 Likvide aktiver deponeret 19,9 7,5 11,8 21,9 28,2 28,9 Likvide aktiver gennemsnit 111,8 83,0 100,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld og mellemværende R2012 B2013 F2013 B2014 B2015 B2016 Langfristet gæld , , , , ,5-971,0 - Heraf skattegæld -874,8-866,9-858,5-865,6-865,6-865,6 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -297,0-245,5-284,0-232,5-219,5-206,5 Mellemværende brugerfinansieret område -12,1-11,5-15,3-21,0-26,1-27,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

68 Budgetopfølgning budget maj 2013 Regnskabsopgørelse R2012 VB2013 SL12 TB KB FO SL13 FR Skatter og generelle tilskud , , ,3 17, ,6 Serviceudgifter 2.181, ,1 81,4 0, ,0-11,6-55, ,4 Øvrige driftsudgifter 764,8 955,0 955,0-0,3 954,7 Renter 23,9 23,7 23,7 0,3 24,0 Resultat af ordinær drift -139,2-119,4 81,4 0,5-37,5 6,1-55,0-86,4 Anlæg 98,6 76,2 61,1-5,5 131,8 2,0-61,1 72,7 Resultat skattefinansierede område -40,6-43,2 142,5-5,0 94,3 8,1-116,1-13,7 Jordforsyning/Danmark C -13,7-2,9-3,6-6,5-2,0 3,6-4,9 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 10,6-1,5 6,7 5,2-0,5-6,7-2,0 Resultat før finansielle poster -43,0-47,6 145,6-5,0 93,0 5,6-119,2-20,6 Låneoptagelse -44,7-54,5 7,5-47,0-47,0 Afdrag på lån 45,4 66,2 66,2 10,1 76,3 Resultat i alt -71,3-35,9 145,6 2,5 112,2 15,7-119,2 8,7 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning R2012 VB2013 SL12 TB KB FO SL13 FR Likvide aktiver primo -71,3 3,7 3,7 Drift, anlæg og finansielle poster 43,0 35,9-145,6-2,5-112,2-15,7 119,2-8,7 Øvrige finansforskydninger 32,0-62,7-2,6-3,2-68,5 2,6-65,9 Likvide aktiver ultimo 3,7-23,1-70,9 Likvide aktiver gennemsnit 19,9 83,0 100,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto VB Vedtaget budget; SL12 Spar/lån 12/13; TB Tillægsbevillinger; KB Korrigeret budget; FO Forventninger; SL13 Forventninger til spar/lån 13/14; FR Forventet regnskab FREDERICIA KOMMUNE

69 Bilag: strategi for digitalisering og velfærdsteknologi version 11.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34038/13

70 Nye muligheder ny velfærd Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Fredericia Kommunes kombinerede strategi for digitalisering og brug af velfærdsteknologi baner vej for nye og bedre velfærdsløsninger. Strategien fastlægger retningen for Fredericia Kommunes arbejde med digitalisering og brug af velfærdsteknologi. Strategien sikrer, at digitalisering og brugen af velfærdsteknologi realiseres i et bevidst samarbejde mellem medarbejdere og borgere. Strategien skal understøtte udviklingen af radikalt nye og bedre velfærdsløsninger.

71 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Indhold Digitalisering i fremtidens Fredericia... 3 Muligheder... 4 Udfordringer... 4 Strategien skal medvirke til at imødekomme:... 4 Empowerment... 5 Strategi, spor og indsatsområder... 5 Spor 1: Læring... 6 Indsatsområde 1: DIGITAL LÆRING... 6 Spor 2: Velfærdsteknologi... 7 Indsatsområde 2: HJEMMET SOM HJÆLPER... 7 Indsatsområde 3: MEDARBEJDERE OG TEKNOLOGI... 7 Spor 3: Interaktion... 8 Indsatsområde 4: DIGITAL SERVICE... 8 Indsatsområde 5: DIGITALE LØSNINGER... 9 Spor 4: Administration... 9 Indsatsområde 6: SAMMENHÆNGENDE SERVICE IT-infrastruktur og support De andre strategier

72 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Digitalisering i fremtidens Fredericia Andreas Krogh er 76 år gammel, han bor alene, passer sit fritidslandbrug og har indtil nu klaret det hele selv. Andreas blev indlagt på sygehuset på grund af en blodprop i hjertet. Her blev det også konstateret, at han havde en ubehandlet diabetes, hvilket forklarede de seneste måneders tiltagende træthed og et sår på foden, som ikke ville hele. Andreas udskrives til hjemmet efter få dages indlæggelse og skal derhjemme efterbehandles i Shared Care løsningen, der er et tværsektorielt forløbsprogram og en fælles digital journal mellem borger, sygehus, hjemmepleje og praktiserende læge. Andreas får installeret en computer i hjemmet og indgår aktivt i sin egenomsorg ved selv at tage blodprøver og indlæse målingerne i den elektroniske database, og han oplæres til egenbehandling i forhold til blodfortyndende medicin, insulindosering og kostomlægning. Sygehuset har primært taget sig af forløbet med blodproppen, men vil fremover også være tovholder for sårbehandlingen. I det daglige tager hjemmeplejen billeder af såret og sender dem til den fælles internetbaserede journal. Andreas oplever det trygt, at han kan holde møder via computerens videokamera, der giver mulighed for direkte samtale med rådgivere fra sårambulatoriet. Hjemmesygeplejersken kan også deltage i videomøder, hvis der er spørgsmål til behandlingen. Andreas har efterhånden lært sig nye kostvaner og kalder op til E-konsultation med en diætist, hvis han kommer i tvivl om noget. Han er hurtigt blevet fortrolig med det virtuelle genoptræningsprogram, som han dagligt følger fra sin stue. Andreas er glad for, at han kan være hjemme i kendte omgivelser, passe sine dyr og undgå de mange transporter og ventetider ved ambulant kontrol på sygehus, genoptræningscenter og lægehuset. Med denne strategi vil Fredericia Kommune sikre, at medarbejdere og borgere inddrager velfærdsteknologi, føler sig stærke i brugen af digitale løsninger og ikke mindst oplever nytteværdien ved begge dele. Dette formål realiseres ved, at kommunen udnytter de mange muligheder, der tilbydes via digitalisering og velfærdsteknologi. Ny lovgivning og økonomiaftaler stiller stadig større krav til kommunal digitalisering. I denne strategi vælger Fredericia Kommune en aktiv tilgang til disse krav. Vi vælger at se mulighederne, og vi insisterer på at bruge strategien til at indfri de politiske ambitioner om at møde Fredericias fremtidige udfordringer med innovative svar og løsninger. Ved at integrere digitalisering og velfærdsteknologi i én kommunal strategi med fælles indsatsområder, vil Fredericia Kommune styrke synergien og tværfagligheden. Dette skal sikre den bedst mulige service for borgerne, den mest hensigtsmæssige løsning af arbejdsopgaverne og skabe bedre velfærd for færre ressourcer. Digitalisering omfatter lagring og behandling af information på digitale medier. Dette er afgørende fordi det gør det mulig for borgere virksomheder og medarbejdere at flytte daglige gøremål over på internettet, via computer, tablet smartphone mm. Digitalisering er også nye former for brug og genbrug af data til optimering og effektivisering af arbejdsgange og videndeling. Velfærdsteknologi er teknologier, der hjælper borgere ved at understøtte tryghed, sikkerhed, gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Det er også teknologier, der understøtter medarbejdernes opgaveløsning for og i samarbejde med borgerne. 3

73 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Empowerment betyder at bemyndige eller sætte i stand til. I strategien kalder vi det selvhjælp og egenmestring. Begrebet sætter fokus på processer, der gør borgerne i stand til at modvirke afmagt og styrke mestringen af eget liv. Målet er det selvstændige og myndige menneske. Muligheder De seneste års globale udbredelse af digitalisering og teknologi giver en lang række nye muligheder for at servicere borgerne. Internettet og sociale mediers voksende anvendelse og betydning, udbredelsen af tablets og smartphones samt nye teknologiske hjælpemidler sætter ny dagsordner. Der opstår nye kontakter og fællesskaber over nettet og on-line tilstedeværelse har ændret vores forhold til tid og sted afgørende. Med andre ord oplever vi store kulturelle forandringer i vores måde at arbejde, kommunikere og være sammen på. Disse muligheder skal udnyttes til at nytænke den kommunale service og til at imødekomme en række udfordringer. Udfordringer Den demografiske udvikling indebærer, at der i de kommende år kun vil komme fem nye mennesker ind på arbejdsmarkedet, hver gang otte trækker sig tilbage. Gruppen af +70- årige stiger med 84 % i perioden Antallet af erhvervsaktive pr. pensionist falder fra godt 3,5 i 2010 til 2,5 i Dette giver udfordringer i en periode med reducerede budgetter. Digitalisering og velfærdsteknologi kan hjælpe os med at håndtere disse udfordringer. Strategien skal medvirke til at imødekomme: Mangel på kvalificeret arbejdskraft Det imødekommes ved: ny og mere rationel opgaveløsning kompetenceudvikling lettere arbejdsgange Empowerment Nye arbejdsopgaver og høje forventninger fra borgerne Det imødekommes ved: ny teknologi og digitalisering innovativ opgaveløsning Styrkelse af borgerens egenmestring Presset økonomi Det imødekommes ved Effektivisering optimering af medarbejderressourcer 1 Afrapportering af udredning om udbredelse af velfærdsteknologi på det sociale område. Digitaliseringsstyrelsen

74 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Empowerment Vi står altså både med muligheder og udfordringer, der kræver, at vi skaber innovative og mindre ressourcekrævende løsninger. Blandt andet derfor arbejdes i stigende grad med en rehabiliterende tilgang, hvor traditionel tænkt service at hjælpe - viger i forhold til øget fokus på empowerment selvhjælp - og egenomsorg til styrkelse af borgernes egen aktive indsats. Udbredelsen af denne tilgang er baseret på borgernes egne ønsker om at kunne klare sig selv bedst muligt i eget liv. En helt afgørende forudsætning for realiseringen af strategiens mål er, at kommunens medarbejdere er ambassadører for de nye teknologier og ændrer tilgangen til mødet med borgerne. Derfor skal strategien understøtte medarbejdernes empowerment, så de føler sig stærke i brugen af digitale løsninger og oplever, at de giver nytte og værdi. Strategi, spor og indsatsområder Strategien tager højde for de fællesoffentlige initiativer - i særdeleshed den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Den tager endvidere højde for de regionale strategier. Det er målet, at fagområderne ved at indfri Fredericia Kommunes interne strategi samtidig vil kunne leve op til kravene fra de fællesoffentlige strategier. Afdelingernes projekter vil blive synliggjort, koordineret og prioriteret i forbindelse med, at de indgår i kommunens porteføljestyring. Den kommunale service skal udvikles, og kommunens digitale modenhed skal øges i forbindelse med implementeringen af de konkrete projekter. 5

75 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Formål: Bedre velfærd for færre ressourcer Fælles offentlige strategier og lovgivning Spor 1 Læring Spor 2 Velfærds - teknologi Spor 3 Interaktion IT-arkitektur og IT-sikkerhed IT-understøttelse, support og drift Porteføljestyring Spor 4 Admini - stration Strategien skal støtte borgere og medarbejderes mestring af hverdags - og arbejdsliv via digitalisering og velfærdstek - nologi Fagområdernes projekter Spor 1: Læring Læring er væsentlig for, at mennesker er i stand til at handle tage og beslutninger, der har betydning for deres hverdagsliv. Læring og udvikling af kompetencer blandt borgere og medarbejdere ses som grundlag for egenmestring bl.a. via inddragelse af digitale løsninger og velfærdsteknologi. Inden for læring har vi følgende indsatsområde: Indsatsområde 1: DIGITAL LÆRING Fredericia Kommune vil i samarbejde med bl.a. medarbejdere, borgere, virksomheder, bibliotek, skoler og uddannelsesinstitutioner styrke de digitale kompetencer i byen. Der lægges op til koordinerede indsatser f.eks. fælles workshops, uddannelse og kursusaktivitet. Kommunens borgere, børn, unge, voksne, ældre, arbejdende og ledige skal være i stand til at inddrage relevante teknologier og digitale løsninger i hverdagslivet. 6

76 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Nationale fokuspunkter De nationale strategier har også læring som fokuspunkt. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har eksempelvis følgende projekter for kommunerne: - Den digitale skole - Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen - Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud - Det digitale bibliotek - Digitale medarbejderkompetencer Spor 2: Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi er teknologier, der støtter borgernes egenmestring og opretholdelse af et meningsfyldt hverdagsliv. Velfærdsteknologi er endvidere teknologier, der støtter medarbejdere i de daglige arbejdsprocesser og medvirker til at reducere nedslidende eller ineffektiv opgaveløsning. Inden for velfærdsteknologi har vi to indsatsområder: Jørgen en 35 årig elektriker - er i forbindelse med en periode som ledig blevet tilknyttet et internetforum via kommunens arbejdsmarkedsafdeling. Her deler han erfaringer med andre i samme situation og får dagligt nyheder om jobs hos lokale virksomheder, kurser og muligheder for efteruddannelse. Han melder sig til en kursusrække om brugen af sociale medier, digitale løsninger, Nem-ID, videosamtaler via computer og meget andet. Kursusrækken løber over fire onsdage, og Jørgen bliver hér del af et netværk, der både har fokus på ansættelse og uddannelsesmuligheder og samtidig giver kompetencer ift. teknologi, IT og digitale løsninger. Efterfølgende er Jørgen bedre til at udnytte en række af de muligheder og aktiviteter, der tilbydes i Fredericia Kommune. Privat får han også glæde af sin nye viden og evnen til at navigere på nettet, hvor han bl.a. finder en masse podcasts, tv-udsendelser og serier. Efter 2 måneder får Jørgen via netværket fra arbejdsmarkedsafdelingen tilbudt et job, der matcher hans profil og bliver ansat hos en lokal entreprenør, som skal opføre nye kontorejendomme i DanmarkC-området. Indsatsområde 2: HJEMMET SOM HJÆLPER Fredericia Kommune ønsker at styrke brugen af teknologier i hjemmet, så borgerne kan opretholde et trygt, aktivt og meningsfuldt liv i egen bolig samtidig med, at afhængigheden af kommunens medarbejdere reduceres. Der kan være tale om teknologier, der yder praktisk hjælp eller understøtter egenmestring af f.eks. bad og, toiletbesøg. Der kan også være tale om telemedicinske løsninger, der understøtter tryghed og monitorering ved sygdom og kroniske lidelser fra eget hjem 2. Indsatsområde 3: MEDARBEJDERE OG TEKNOLOGI Fredericia Kommune ønsker at benytte teknologier, der støtter medarbejdere i løsning af 2 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 5 omhandler brugen af teknologi i den sociale indsats. 7

77 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi kerneopgaver og medvirker til reduceret nedslidning og sygefravær. Der kan være tale om brug af teknologi til arbejdspladsindretning, forflytningsredskaber, sengeteknologi, robotter til rengøring eller andre teknologiske hjælpemidler. Nationale og regionale fokuspunkter De nationale strategier har også indsatsområder inden for velfærdsteknologi. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har eksempelvis fokus på: - Telemedicinsk sårbehandling - Hjælp til forflytning Den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner har blandt andet fokus på: - Telekommunikation - Virtuel træning - lægemiddelhåndtering Spor 3: Interaktion Interaktion fokuserer på, hvordan Fredericia Kommune leverer serviceydelser til borgerne i digitaliseret form. Ved at digitalisere udvalgte områder af interaktionen styrkes borgernes frihed til at bestille Karen er 76 og har siden, hun blev enke for tre år siden, boet alene i ægteparrets byhus. For Karen er det betryggende, at hun har en elektronisk pilleæske, der giver en lyd, når hun skal tage sin medicin 6 gange i døgnet. Det har medvirket til, at hun er meget bedre medicineret i forhold til sin sukkersyge; det giver øget kvalitet i hverdagen og mindsker sandsynligheden for, at sygdommen udvikler sig. Medicinen kommer ud i små poser og leveres af apoteket, som i dialog med hendes læge og specialister på sygehuset sikrer, at det er den rigtige medicin, hun modtager. Den lille kniv på pilleæsken gør det muligt for Karen at åbne posen. Karens gigt gør det nemlig umuligt for hende at håndtere pilleglas. Af samme grund har hun et vaske-tørre toilet, der sikrer, at hun kan gå på toilet, når det passer hende og uden at skulle vente på hjemmehjælpen. Stabiliseringen i Karens sygdom betyder, at hun igen kan lægge hus til, når venner fra pensionistforeningen holder den ugentlige kortaften. Andre gange spiller hun hjerterfri eller skyper med sine børnebørn via den ældrevenlige PC, hun netop har anskaffet. ydelser, udfylde ansøgninger og blanketter samt evt. rette forespørgsler, når det passer den enkelte. Ligeledes styrkes medarbejdernes mulighed for at henvende sig til og kommunikere med borgerne uden at skulle ulejlige borgerne til at møde op på rådhuset. Inden for sporet interaktion har vi to indsatsområder: Indsatsområde 4: DIGITAL SERVICE Fredericia Kommune vil styrke interaktionen med borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Hvor kommunikation kan, skal den foregå digitalt. Dette skal ske via selvbetjeningsløsninger, men den kan også ske via on-line samtaler, video, chat, sms- 8

78 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi kæder og fjernsupport. Indsatsområde 5: DIGITALE LØSNINGER Fredericia Kommune vil gå forrest og give overblik over muligheder og adgang til digitale løsninger, som kan styrke borgernes uafhængighed af kommunens ydelser og medarbejdere. Digitale løsninger skal understøtte vores kerneopgaver. Der kan være tale om angivelse af hjemmesider samt konkrete redskaber og apps, som er anvendelige for borgere, virksomheder, arbejdende og ledige. Rådgivningen kan ske fra medarbejder til borger eller omvendt fra borger/bruger til medarbejder, medarbejder til medarbejder. Interaktionen kan gå alle veje. Magnus er 22 år. Han har aspergers syndrom og er meget intelligent og super dygtig til IT. Han bruger mange timer hver dag med sin PC og Iphone. Han har ingen problemer med at forstå og læse teksterne selv om han er ordblind. Han har nemlig downloaded en App, som læser teksterne højt for ham. Magnus benytter også QR tags, som er nogle små stregkoder, der fx er klistret op i hans køkkenskab. Når han scanner koden vises en lille video hvor han guides i forhold til, hvordan han skal lave sin morgenmad. En anden kode viser, hvordan han skal vaske sit tøj. Lene, som er medarbejder i det bo-tilbud, hvor Magnus bor, har været med til at sætte QR koderne op. Hun har lagt mærke til, at han får læst teksterne op og har spurgt, hvordan det fungerer. Magnus er lidt stolt over at være ekspert på dette område og har vist pædagogerne mange andre Apps. Nu er der flere borgere, som kender til Apps og QR koder, fordi de gode ideer spredes fra den ene borger til den anden. På Bostedet har de lavet en lukket gruppe på Facebook, hvor de chatter og sender links til apps og løsninger andre har glæde af. Nationale fokuspunkter De nationale strategier har i høj grad fokus på interaktion. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har eksempelvis følgende projekter for kommunerne: - Min Digitale Byggesag (MDB) - Digitalisering af kommune- og lokalplaner - Obligatoriske selvbetjeningsløsninger; Bølgeplan 1, 2, 3 og 4 - Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud Spor 4: Administration Løsningen af kommunens arbejdsopgaver registreres og dokumenteres løbende i fagsystemer og journaler samt i tværgående IT-systemer. Brugervenligheden i disse systemer samt styrkelsen af systemernes evne til at integrere information på tværs er helt væsentlig. Systemer, der integrerer på tværs, kan være med til at muliggøre, at borgerne behandles som hele mennesker frem for klienter, der sagsbehandles i fagspecifikke søjler og samtidig bidrage til, at styrken ved de enkelte systemer udnyttes optimalt. Det er afgørende, at information, der opsamles ét sted, bliver tilgængelig på tværs af den 9

79 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi kommunale organisation. Centrale dele af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har fokus på dette 3. Inden for sporet administration har vi et indsatsområde: Indsatsområde 6: SAMMENHÆNGENDE SERVICE Fredericia Kommune vil have en fælles digital infrastruktur, hvor systemernes evne til at integrere information på tværs konstant øges. Dette kan ske ved genbrug af data, ved at give strategisk adgang til data, ved at dele grunddata både internt mellem kommunens afdelinger og eksternt med andre offentlige myndigheder og virksomheder. Indsatsområdet skal udvides til at omfatte en IT-platform, som i stadig højere grad tillader borgere og virksomheder at være medproducenter af viden og data. Nationale fokuspunkter De nationale strategier har også fokus på effektiviseringsgevinster inden for administration. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har eksempelvis følgende projekter for kommunerne: - Grunddata (genbrug af data mellem systemer) - Digital post til virksomheder (2013) og borgere (2014) - Borger.dk som indgang til digital selvbetjening - Borgere skal kunne betjene sig selv på mobile enheder - Fælleskommunal ledelsesinformation (FLIS) - SAPA, sags- og partsoverblik Det er onsdag aften i foråret 2015, og Fahmid, 34 år, skal søge kommunen om byggetilladelse. Han har længe gået uden om denne opgave, for han gider ikke de selvbetjeningsløsninger, der ikke virker og et kommunalt sprog, han ikke forstår. Han går på kommunens hjemmeside og søger på byggesag. Med det samme dukker der et chatfelt op på hans skærm: Hej. Har du brug for hjælp, så skriv her. Billedet i chatten viser en medarbejder fra kommunen på hans egen alder. Fahmid trykker chatfeltet væk og går direkte til søgeresultatet, der peger ned i en let forståelig guide. Her guides han frem til de relevante links og selvbetjeningsløsninger. Faktisk viser systemet hans byggesag, som både han og kommunen kan skrive i. Den har blandt andet en tjekliste, og han kan dele sine dokumenter og mails med sagsbehandleren. Der er også direkte links til gældende bygningsreglement. Mange af felterne er oven i købet allerede udfyldt med oplysninger fra nationale registre. Det glider fint, så han får ikke behov for at benytte kommunens tilbud om samtale/hjælp via video eller muligheden for, at medarbejderen ser med på hans skærm via nettet. Fahmid glæder sig til at skulle i gang med sit byggeri. 3 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis fokusområde 8 omhandler bl.a. brugen af data til effektiv miljøforvaltning, mens andre relevante fokusområder er 9 (digital infrastruktur), 10 (fælles grunddata) og 11 (digitaliseringsklar lovgivning). Fokusområde 6 omhandler digitalisering af beskæftigelsesområdet. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis hovedspor 1 omhandler ligeledes digital kommunikation med borgerne. 10

80 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi IT-infrastruktur og support Én ting er medarbejdernes og borgernes digitale modenhed, en anden ting er arbejdsfordeling, som sikrer fremdrift. Men hele forudsætningen for arbejdet med udmøntningen af strategien er en sund infrastruktur og en sikker drift. De fællesoffentlige strategier stiller krav om sammenhæng og gennemskuelighed i de offentlige ydelser, og samtidig stilles der krav om økonomisk effektivitet og kvalitet i ITydelserne. Samarbejde, standardisering og konsolidering inden for kommunens IT-infrastruktur er nøgleord i den forbindelse. I Fredericia Kommune betyder det, at vi ser de fælles kommunale og nationale initiativer som en styrke i forhold til digitalisering. Vi betragter KOMBIT (kommunernes ITfællesskab) som en strategisk partner, og vi implementerer de fælleskommunale arkitekturmodeller, når de foreligger. Vi betragter standardisering som et grundlag for at levere den mest effektive og prisbevidste drift, og infrastrukturen skal samtidig tage højde for følgende: Høj tilgængelighed Det er en vision at levere IT-service, som er tilgængelig, når og hvor borgeren og medarbejderen har brug for den uafhængigt af tid og sted og på sigt også uafhængigt af, hvilket udstyr borgeren og medarbejderen har til rådighed. Høj agilitet IT-arkitektur, -platform og -serviceapparat skal basalt set være fleksible og omstillelige i forhold til hurtigt at udnytte nye IT- og forretningsmuligheder Omkostningseffektiv IT skal drives omkostningseffektivt. Derfor skal der skal være fokus på at udnytte markedets muligheder og optimere ydelserne. For at sikre et match mellem IT-afdelingens ydelser og organisationens ønsker, arbejdes der med Service Level Agreement (SLA), en tjenesteydelseskontrakt mellem hvert fagområde og IT-afdelingen. Dette skal dels sikre en forventningsafstemning og dels danne overblik over fagområdet systemer og supportaftaler. Support Fredericia Kommune har tværfaglige superbrugerorganisationer på større udvalgte systemer (Projektstyringssystem, Projectflow, til porteføljestyring, ESDH, KMD, Telefoni m.fl.). Disse superbrugergrupper tjener som mellemled mellem IT-afdelingens løsning af driftsopgaver og organisationens behov for support ift. den specifikke arbejdssituation/- plads. Samarbejde 11

81 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Fredericia Kommune er åben over for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om både udvikling og drift af nye digitale løsninger og tilpasninger af eksisterende. Målet med samarbejdet er at gøre vores arbejde mere effektivt og reducere ressourceforbruget. Nationale fokuspunkter De nationale strategier har i høj grad fokus på IT. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har eksempelvis følgende projekter for kommunerne: - Sikker digital selvbetjening på mobilen - Fælles log-in og fuldmagter - Én konto for mellemværende med det offentlige - Fælles distribution af grunddata - Hotspots som nem adgang til internettet De andre strategier Strategien inddrager indsatsområderne fra de nationale og regionale strategier samtidig med, at den udstikker retning og er konsoliderende for en række aktuelle indsatser i Fredericia Kommune frem til Når fagområder og stabe indfrier denne strategi vil målsætninger fra de fælles strategier samtidig kunne indfries. Borgerservice 2.0. Fredericia Kommunes kanalstrategi, august 2011 Den fælleskommunale e2015-ambition 4 Velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv - Fælleskommunal strategi for de syddanske kommuner Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 5 Mål: I 2015 skal 50% af kommunikationen mellem borger og kommune foregår digitalt. KOMBITs porteføljeoversigt, version januar Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 7 Mål: I 2015 skal mindst 80% af al relevant kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder foregå digitalt. Et centralt værktøj hertil er på udvalgte områder at gøre det obligatorisk for borgerne at foretage ansøgninger, anmeldelser mm. digitalt til den offentlige sektor Strategi for it-understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger Pædagogisk udvikling. Skoleafdelingen Fredericia Kommune _til_fremtidens_velfærd.ashx 8 12

82 Strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Velfærdsteknologi Ifølge regeringens plan Ambitioner om mere 10 skal digitalisering og anvendelse af teknologi frigøre i størrelsesordenen 3 mia. kr. årligt i Strategierne skal bidrage væsentligt til at realisere dette potentiale og dermed til at sikre den holdbare samfundsøkonomi, der er forudsætningen for at bevare velfærdssamfundet og støtte vækst af private virksomheder. Besparelserne i de nationale strategier indgår i økonomiaftalerne, og det er således en samlet kommunal opgave at udvikle og anvende løsninger, der realisere potentialet ved digitalisering og velfærdsteknologi. Arbejdet med velfærdsteknologi skal ske i overensstemmelse med Principper for indførelse af velfærdsteknologi i Fredericia Former Fremtiden og skal baseres på redskab for velfærdsteknologivurdering (VTV) tekst_ambitioner%20om%20mere.ashx 13

83 Bilag: Fredericia Kommune IT-sikkerhedspolitik.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32812/13

84 FREDERICIA KOMMUNE IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

85 FREDERICIA KOMMUNE Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar Side 2 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

86 FREDERICIA KOMMUNE Versionsstyring... 2 Indledning... 4 Hvem er omfattet af IT-sikkerhedspolitikken... 6 Ajourføring af IT-sikkerhedspolitikken... 6 Formål med IT-sikkerhedspolitikken... 6 Ansvar og organisering... 7 Øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige... 7 IT-sikkerhedsansvarlig... 7 Ansvar i organisationen... 8 IT-afdelingschefen... 8 Ansvar hos samarbejdspartnere... 8 Ansvarsområder... 8 Regler... 9 Fysisk sikkerhed Datasikkerhed Tildeling og ændring af autorisation Registrering af dataanvendelsen Udskrifter Sikkerhedskopiering Datakvalitet Virus Datakommunikation Hjemmearbejdspladser Nyt it-udstyr Internet og e-post Digital signatur og kryptering Selvbetjeningsløsninger Anskaffelse af systemer Risikoanalyse Nødberedskab Styring af IT-aktiver Opfølgning og kontrol Skabelon for bilag Side 3 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

87 FREDERICIA KOMMUNE Indledning Overordnet gælder, at IT-anvendelsen i Fredericia Kommune skal understøtte de enkelte afdelinger i opnåelse af kommunens servicemål. På samme tid skal kommunens sikkerhedsniveau sikres og overholde de love og regler der er udstukket centralt. Endelig skal der sikres et tilfredsstillende sikkerhedsniveau i forhold til anbefalinger fra kommunens revision. Det er også Fredericia Kommunes værdibaserede holdning, at medarbejdere har en bevidst holdning til begrebet IT-sikkerhed, med vægt på reel sikkerhed frem for formel sikkerhed. Det er Fredericia Kommunes holdning at kun gennem bevidstgørelsen af sikkerhedspolitikken kan der opnås en reel sikkerhed. Fredericia Kommunes sikkerhedspolitik: Respektere de krav, datalovgivningen til enhver til måtte stille Har udgangspunkt i kommunens Digitaliseringsstrategi Understøtter kommunens IT-strategi Fastsætter hovedprincipper for den overordnede IT-sikkerhed i kommunen og placere et entydigt ansvar for varetagelse af IT-sikkerheden. Sikre ønsket om en reel IT-sikkerhed ved implementering af et brugerunderstøttende værktøj IT-sikkerhedspolitikken er opbygget i to niveauer. Kommunens overordnede ITsikkerhedspolitik der beskriver principper og som godkendes af Byrådet. Bilag der mere i dybden beskriver de enkelte sikkerhedsområder og som godkendes af Direktionen. Bilagene benævnes IT-sikkerhedshåndbogen. IT-sikkerhedspolitikken udmøntning i IT-sikkerhedshåndbogen er opbygget af en række bilag der hver beskriver et specifikt område indenfor sikkerhedsområdet: Bilag 1. IT-sikkerhedsorganisationen Bilag 2. Roller og ansvar Bilag 3. Autorisationer og brugerstyring Bilag 4. Systemer med IT-kontrol Bilag 5. IT-brugerne Bilag 6. Administrator og IT-medarbejdere Bilag 7. Fysisk sikkerhed Bilag 8. Hjemmearbejdspladser Bilag 9. Bærbare arbejdspladser Bilag 10. Mobilenheder Bilag 11. E-post Side 4 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

88 FREDERICIA KOMMUNE Bilag 12. Internetsøgninger Bilag 13. Overdragelse og bortskaffelse af udfaset udstyr Bilag 14. Firewall administration Bilag 15. Logning og anvendelsen af logning Bilag 16. Lov om beskyttelse af persondata Bilag 17. Konsekvenser ved sikkerhedsbrud Bilag 18. Anvendelse af WI-FI Bilag 19. Opkobling af tredje personer Bilag 20. Undtagelseshåndtering Bilag 21. Hændelseshåndtering Bilag 22. Revision Bilag 23. Anvendelse af privat udstyr, samt kommunalt udstyr til private formål Rækkefølgen af bilagene er ikke et udtryk for betydning og kan ikke bruges til prioritering af sikkerhedsområderne. Resten af dette dokument udgør Fredericia Kommunes IT-sikkerhedspolitik. Side 5 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

89 FREDERICIA KOMMUNE Hvem er omfattet af IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle personer der har adgang til kommunens interne netværkstjkenester eller som har adgang til et system der anvendes i den daglige produktion på kommunen: Medarbejder i kommunen Politiker i kommunen Samarbejdspartner der har fået tildelt adgang Disse grupper vil i den resterende IT-sikkerhedspolitik med tilhørende bilag blive beskrevet som Medarbejdere. Ajourføring af IT-sikkerhedspolitikken Den øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige (se afsnittet om ansvar og organisering ) sikre vedligeholdelse og ajourføring af IT-sikkerhedspolitikken. Det er også den IT-sikkerhedspolitikansvarliges ansvar at sikre nødvendige ændringer, tilføjelser eller fjernelser i IT-sikkerhedspolitikken. Alle ændringer registreres i afsnittet Versionsstyring samt i en ændringslog der dækker den samlede IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedspolitikken vil en gang om året blive forelagt direktionen, hvor eventuelle ændringer gennemgås. Ændringer foreligges politiks beslutning. IT-strategi, Digitaliseringsstrategi, Velfærdsteknologistrategi samt IT-arkitekturen skal alle være compliant med IT-sikkerhedspolitikken og skal være gennem en godkendelse for den øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige. Formål med IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitikken beskriver håndtering af IT-sikkerhed i Fredericia Kommune og fastlægger krav og forventninger til kommunens sikkerhedsniveau. Fastlæggelsen af IT-sikkerhedsniveauet beskrevet i ITsikkerhedspolitikken tage udgangspunkt til en overordnet risikoanalyse. Den overordnede risikoanalyse skal være godkend af direktionen og skal revideres og godkendes mindst en gang om året. Side 6 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

90 FREDERICIA KOMMUNE IT sikkerhedspolitikkens formål er, at Afspejle kommunens behov Afspejle myndighedskrav samt lovgivning Sikre drift og tilgængelighed af systemer og til data Sikre organisationen mod tab af data Sikre en entydig ansvarsplacering for IT-sikkerhed Sikre compliance med gældende revisionspraksis Dokumentere det gældende IT-sikkerhedsniveau i kommunen Ansvar og organisering IT-sikkerhedsorganisationen følger linjeorganisationen således, at ansvar og kompetencer omkring IT-sikkerhed er forankret i afdelingerne og optræder som en integreret del af forretningsprocesserne og medarbejdernes hverdag. Øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for IT-sikkerheden, og skal godkende IT-sikkerhedspolitikken. Økonomidirektøren er af økonomiudvalget udpeget som øverste sikkerhedspolitikansvarlige og har det overordnede ansvar for, at IT-sikkerhedspolitikken til enhver tid er ajourført. Endvidere har økonomidirektøren kompetence til at godkende ændringer i IT-sikkerhedspolitikken og relaterede bilag. Det daglige IT-sikkerhedsarbejde varetages af IT-sikkerhedsansvarlig mens chefer for afdelingerne er ansvarlige for at IT-sikkerhedsregler overholdes og udmøntes i betryggende håndtering og forretningsgange. Der er almindelig delegationsret i forbindelse med it-sikkerhedsspørgsmål. IT-sikkerhedsansvarlig Der er udnævnt en IT-sikkerhedsansvarlig, som fungerer som øverste sikkerhedspolitikansvarliges stedfortræder i forbindelse med tilrettelæggelse af kommunens it-sikkerhed. I forbindelse med IT-sikkerhedsopgaver refererer it-sikkerhedsansvarlige direkte til kommunens direktion. Side 7 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

91 FREDERICIA KOMMUNE Det er den IT-sikkerhedsansvarliges opgave at påse, at der til stadighed er etableret forretningsgange og procedurer, som understøtter overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken samt bilagene. Ansvar i organisationen Ansvaret for overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken følger kommunens organisatoriske opbygning. Afdelingschefer og institutionsledere er dermed ansvarlige for it-sikkerheden indenfor deres ansvarsområde. Ansvar er beskrevet i bilag 2 Roller og ansvar. Biblioteket er ansvarlig for sikringen af egne systemer og virtuelle netværk i overensstemmelse med it-sikkerhedspolitikken og relaterede bilag. Biblioteket er systemejer og har en it-ansvarlig for eget område og er dermed ansvarlig for, at der til stadighed er etableret forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af it-sikkerhedspolitikken. Dette medfører blandt andet, at bibliotekets it-funktion skal videregive den nødvendige information til kommunens it-chef til støtte for det samlede overblik over kommunens itanvendelse. IT-afdelingschefen IT-driftsafviklingen varetages af IT-afdelingen enten gennem egen drift eller udlicitering. IT-afdelingenschefen er med mindre andet vedtaget IT-sikkerhedsansvarlig. Ansvar hos samarbejdspartnere Ansvaret for overholdelse af IT-sikkerhedspolitikken i forbindelse med arbejde udført af samarbejdspartnere påhviler de enkelte afdelingschefer i hvilket område samarbejdspartneren udfører arbejde. Ansvarsområder Placering i organisationen Økonomiudvalget Ansvar Godkender it-sikkerhedspolitikken og udpeger Side 8 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

92 FREDERICIA KOMMUNE Økonomidirektøren It-sikkerhedsansvarlige Byrådssekretariat IT-afdelingschefen It-afdelingen It-medarbejdere Systemejere Medarbejdere generelt øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige. Er øverste IT-sikkerhedspolitikansvarlige, som er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af IT-sikkerheden i kommunen, herunder ansvaret for opfølgning og kontrol. Det daglige ITsikkerhedsarbejde er uddelegeret til itsikkerhedsansvarlige. Delegeret it-sikkerhedsansvarlig. Foretager kontrol af IT-sikkerheden og varetager ajourføring af ITsikkerhedspolitikken. Koordinering og rådgivning i forhold til Persondataloven. Udpeget IT-sikkerhedsansvarlig. Er ansvarlig for udmøntning af kommunens IT-sikkerhedspolitik i forretningsgange og procedurer, som støtter overholdelsen af IT-sikkerhedspolitikken og bilagene. Varetager dagligt IT-sikkerhedsarbejde i forbindelse med IT-anvendelsen. Har ansvaret for tekniske driftsopgaver og support. Stillingtagen til ITsikkerhed i fællesskab med systemejere. Varetager udmøntningen af det daglige ITsikkerhedsarbejde og skal i den forbindelse understøtte retningslinjerne i IT-sikkerhedspolitik og bilag. Har ansvaret for et specifikt programkompleks, herunder anskaffelse, driftsafvikling, vedligeholdelse og udfasning. Stillingtagen til interne kontroller i systemet samt sikkerhed. Systemejere kan uddelegere ejerskabet til en stedfortræder, som varetager det daglige sikkerhedsarbejde i forbindelse med systemet. Varetagelse af IT-sikkerheden ved overholdelse af kommunens IT-sikkerhedspolitik og relaterede bilag. Regler Datalovgivningen har til formål at sikre følsomme data imod misbrug. Datalovgivningen omfatter såvel enkeltstående data som samling af data, eksempelvis en telefonbog, en adresseliste eller et personalekartotek. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven) indeholder en række regler, som giver den registrerede forskellige ret- Side 9 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

93 FREDERICIA KOMMUNE tigheder over for myndigheder og virksomheder (den dataansvarlige), som behandler oplysninger om den pågældende. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Systemejer har ansvaret for, at kravene i datalovgivningen overholdes, og skal forinden iværksættelse af en behandling af oplysninger omfattet af Persondataloven foretage anmeldelse til Datatilsynet. Den enkelte medarbejder, som er autoriseret til at anvende en PCarbejdsplads, skal gøres bekendt med retningslinjer for it-brugere. Udover en række praktiske oplysninger om anvendelse af programmer og hardware beskriver retningslinjerne ligeledes den enkelte medarbejders ansvar som it-bruger. Da it-anvendelsen følger den generelle teknologiske udvikling, vil retningslinjerne med jævne mellemrum blive revideret Lovgivning for datasikkerhed er beskrevet i DS484/ISO Denne lov er ikke obligatorisk for kommuner og følges i det omfang det virker understøttende for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Fysisk sikkerhed Den fysiske sikkerhed skal stå i et naturligt forhold til de værdier, som skal beskyttes. Kravene til sikring af centralt udstyr er således højere, end kravene til sikring af udstyr i kontormiljøerne. Den fysiske sikkerhed er tilrettelagt ud fra en konkret risikovurdering. Den fysiske sikkerhed skal i relevant omfang være dokumenteret således, at kommunens ledelse - som en del af den generelle IT-risikostyring, kan planlægge sikkerhedsprocedurer i forhold til den fysiske sikkerhed. Den fysiske sikkerhed skal afvejes i forhold til mulige driftsforstyrrelser og driftstab. I praksis betyder det, at kravene til den fysiske sikkerhed er opdelt i 3 sikkerhedsniveauer: Fysisk sikkerhedsniveau 1: Omfatter centralt udstyr, herunder udstyr i centrale serverrum. Fysisk sikkerhedsniveau 2: Omfatter decentralt kommunikations- og netværksudstyr, herunder decentrale krydsfelter. Fysisk sikkerhedsniveau 3: Omfatter almindeligt it-udstyr i kommunens lokaler, herunder primært pc er, printere og tilsvarende periferiudstyr. Endvidere omfatter sikkerhedsniveau 3 decentrale arbejdspladser og Side 10 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

94 FREDERICIA KOMMUNE bærbare pc er udenfor kommunens lokaler, herunder bærbare enheder som USB-nøgler, PDA, smartphones, tablets og lignende. Fastsættelse af det fysiske sikkerhedsniveau indebærer mindst retningslinjer for; Serverrum, herunder placering, adgangskontrol, alarmsystemer samt andre tekniske løsninger, som køleanlæg, nødstrømsanlæg og automatiske brandslukningssystemer. Kabling og krydsfelter, herunder placering og sikkerhed. Pc-udstyr i kommunens lokaler, herunder hensigtsmæssig placering i forhold til både arbejdsmiljø og IT-sikkerhed. Lokalerne skal være betryggende sikret - enten døgnbemandet eller aflåst udenfor normal arbejdstid. Pc-udstyr på andre lokationer end kommunens, herunder hensigtsmæssig placering i forhold til arbejdsmiljø og IT-sikkerhed. Kassation og destruktion af udstyr, skal foretages miljømæssigt forsvarligt og finde sted efter betryggende sletning af data. Registrering af aktiver og forsikringer. Registrering - af alle enheder der repræsenterer en væsentlig værdi. Registrering - af alle licensforhold. Forsikringer følger kommunens almindelige regler vedrørende forsikring af aktiver. Datasikkerhed Data i kommunens it-systemer repræsenterer en væsentlig værdi, ligesom der kan være tale om fortrolige og/eller personfølsomme oplysninger. Disse værdier skal sikres mod uautoriseret adgang og mod tab og forvanskning. Systemejer skal derfor i fællesskab med IT afdelingen fastsætte et sikkerhedsniveau, ud fra en konkret risikovurdering og samtidig gøre det muligt for brugerne at opnå en fornuftig anvendelse af systemerne. Data der er personhenførbare og som anvendes til sagsbehandling må ikke gemmes på medier, der kan fjernes fra kommunens lokationer eller på tjenester, hvor kommunen ikke har den fulde kontrol. Følgende områder skal indeholdes i risikovurderingen Tildeling og ændring af autorisation Ud fra hvilke kriterier tildeles adgang til IT-systemet herunder data. Side 11 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

95 FREDERICIA KOMMUNE Udarbejdelse af forretningsgange for tildeling, ændring, nedlæggelse og kontrol af autorisationer, som sikrer ovenstående. Se bilag 3. Systemejer eller delegeret er ansvarlig for at definere, hvilke systemer eller informationer, medarbejderne skal have adgang til. Registrering af dataanvendelsen Systemanvendelsen skal registreres (logges). Der skal i risikoanalysen tages stilling til logningsniveauet for både overordnede systemer og de enkelte afdelingsspecifikke systemer. Logningen skal som minimum være i overensstemmelse med datalovgivningen og struktureres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Udskrifter Det påhviler afdelingschefen at sikre, at udskrifter kun bliver anvendt i overensstemmelse med den afgrænsning, der findes i anmeldelsen for det pågældende system. Herudover skal afdelingschefen sikre, at udskrifter, der indeholder følsomme data, bliver opbevaret betryggende, således uvedkommende ikke kan få adgang til disse. Udskrifter der indeholder følsomme data må ikke fjernes fra kommunens lokation med mindre der opsøges tilladelse. Sikkerhedskopiering For at sikre, at alle relevante data bliver sikkerhedskopieret, skal alle medarbejdere placere arbejdsdokumenter, regneark og lignende der anvendes i sagsbehandlingen på centrale servere. Se bilag 5. For hvert enkelt system skal systemejer tage stilling til frekvensen i forbindelse med sikkerhedskopiering. Der skal for hvert system foretages en teknisk afprøvning af kopieringsrutinerne, herunder kontrol af genetableringsprocedurerne, mindst én gang om året eller i forbindelse med omlægning af rutinerne. Sikkerhedskopier skal opbevares betryggende iht. risikovurderingen. Side 12 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

96 FREDERICIA KOMMUNE Datakvalitet Systemer må ikke ibrugtages, før der er foretaget test, hvor omfanget afhænger af væsentlighed og risiko. Efterfølgende ændringer af systemet skal tillige testes. For hvert system skal systemejer tage stilling til, hvilke interne kontroller, der skal udføres i forbindelse med databehandlingen, og hvem der er ansvarlig herfor. (del af ledelsestilsynet beskrevet af Økonomi.) Virus IT afdelingen tilstræber, at alle relevante enheder, servere og PC arbejdspladser i kommunen til enhver tid er opdateret med den nyeste version af det anvendte antivirusprogrammel. Endvidere skal de enkelte medarbejdere efterleve de retningslinjer, der er beskrevet. Se bilag 5. Datakommunikation IT afdelingen er ansvarlig for opbygning og vedligeholdelse af netværk og kommunikationsforbindelser, som giver medarbejderne hurtig og sikker adgang til relevante systemer. IT afdelingen vedligeholder oversigter for kommunens netværk og kommunikationsforbindelser. Adgang til Fredericia Kommunes netværk skal være sikret, så det kun er autoriserede medarbejdere, der kan få adgang. Serviceadgang for eksterne teknikere i enkeltstående tilfælde bliver kun etableret efter forudgående aftale med IT afdelingen og pågældende tekniker. Serviceadgang af mere permanent karakter bliver kun etableret efter forudgående skriftlig aftale med serviceleverandøren. I begge tilfælde er det IT afdelingens ansvar at begrænse teknikerens adgang til de elementer i kommunens IT infrastruktur, som er nødvendig for at kunne løse opgaven. Det er alene Fredericia Kommunes eget udstyr, som må tilkobles kommunens netværk, hvis der ikke er indhentet forudgående tilladelse fra IT afdelingen (se bilag 23 omhandlende BYO). Side 13 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

97 FREDERICIA KOMMUNE Anvendelse af kommunalt udstyr til private formål sker på brugerens ansvar og det er den enkelte bruger der sikre den nødvendige sikkerhed (se Bilag 23) IT afdelingen er ansvarlig for, at adgangen til netværket via Internettet er beskyttet med en Firewall. Se bilag 14. Hjemmearbejdspladser IT afdelingen er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde retningslinier for anvendelse af hjemmearbejdspladser i relation til jobbets udførelse. Se bilag 8. Nyt it-udstyr Teknologien medfører fortsat nye typer af databærende og databehandlende udstyr, eksempelvis smartphones og tablets. IT afdelingen er ansvarlig for, at der i relevant omfang udarbejdes og vedligeholdes særlige sikkerhedsregler for udstyr af denne type, som måtte blive taget i anvendelse. Se bilag 9 og 10. Internet og e-post Der er udarbejdet retningslinjer for anvendelse af Internet og e-post. Se bilag 11 og 12. Digital signatur og kryptering Anvendelse af digitale signaturer finder stadig større indpas i den offentlige forvaltning. Digitale signaturer anvendes i dag til både adgangskontrol - logon - til en række offentlige tjenester og i forbindelse med afsendelse og modtagelse af elektroniske meddelelser, hvor sikkerhed for identitet, sikkerhed for indholdets autenticitet (uændrethed) og fortrolighed (kryptering) kan være ønsket eller påkrævet. Kommunen ønsker at anvende digitale signaturløsninger som en integreret del af kommunens værktøjer både til kommunikation og til identifikation. Kommunen ønsker at kunne håndtere digitale signaturer, herunder udveksle signerede/krypterede elektroniske meddelelser med virksomheder, borgere og andre offentlige myndigheder. Side 14 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

98 FREDERICIA KOMMUNE I en række funktioner vil det endvidere være nødvendigt at kommunens ansatte får mulighed for at anvende digital signatur som adgangsnøgle til offentlige tjenester og internetportaler. Den øverste sikkerhedspolitikansvarlige har ansvar for, at kommunen udarbejder detaljerede procedurer for anvendelse af digital signatur og kryptering (se bilag 3). IT afdelingen sørger for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med anskaffelse og drift af faciliteter til signaturhåndtering, herunder administration og vedligeholdelse af udstedte certifikater og integration til kommunens ESHDog andre it-systemer. Selvbetjeningsløsninger I forbindelse med den voksende udbredelse af selvbetjeningsløsninger i kommunerne, er der behov for at have en ensartet strategi for implementering af disse. Systemerne bliver typisk udviklet af forskellige udbydere, og systemerne er uensartede i forhold til teknik, platform o.s.v. For at tilgodese dette behov og sikre, at systemerne lever op til de krav, der stilles bl.a. i Persondataloven, er det nødvendigt at systemejer foretager en grundig risikovurdering. Anskaffelse af systemer Fredericia Kommune udvikler som udgangspunkt ikke selv systemer. IT afdelingen skal i samarbejde med systemejer sikre, at anskaffede systemer og driftsmiljøer etableres på en sådan måde, at retningslinjerne i ITsikkerhedspolitikken og bilagene kan tilgodeses. Systemejer har ansvaret for, at udviklede applikationer sikres i et tilfredsstillende omfang, dels via centralt opdaterede sikkerhedskopier dels ved udarbejdelse af præcis dokumentation af programmeringsgrundlaget. Af hensyn til kontraktlige forhold, test og drift med mere, skal IT afdelingen altid inddrages i processen, inden installation af nyt software på kommunens administrative netværk. Alle anskaffelser skal foretages under lovmæssige korrekte forhold. Der skal her henledes på forhold omkring udbudsbestemmelser. Side 15 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

99 FREDERICIA KOMMUNE Risikoanalyse Hele IT-sikkerhedshåndbogen er baseret på risikoanlyser der afdækker sikkerhedsmæssige forhold. Systemejer er derfor ansvarlig for udarbejdelse af risikoanalysen der er til grund for sikkerhedspolitikker. På centrale systemer og elementer er IT afdelingen systemejer og ansvarlig. Nødberedskab Fredericia Kommune skal råde over et ajourført nødberedskab således, at kommunens forretningsgange ikke vil blive unødigt hæmmet i forbindelse med eventuelle nødsituationer i IT-driften. Nødberedskabet skal stå i naturligt forhold til vigtigheden af det driftsmiljø, som skal beskyttes. Fastlæggelse af nødberedskabet knytter sig tæt til den udførte risikoanalyse. Den IT-sikkerhedsansvarlige har ansvaret for fastsættelse og ajourføring af det overordnede nødberedskab for it-anvendelsen. Systemejer har ansvaret for, at udarbejde og vedligeholde nødberedskab for de enkelte systemer. Hvis der er behov kan it-afdelingen yde bistand. Styring af IT-aktiver Alle væsentlige it-aktiver i kommunen skal indgå i en fælles fortegnelse, hvor alle relevante karakteristika er angivet. Registreringen skal sikre en entydig identificering af de enkelte it-aktiver og sikre et betryggende overblik samt styring af opgradering og moderniseringsprojekter. Det er IT afdelingen der har ansvaret for registreringen, herunder løbende vedligeholdelse af positivlister for hardware og software vedrørende kommunens generelle IT-anvendelse. Ansvaret for registrering af fagspecifikke systemer er placeret hos systemejer. IT afdelingen fører endvidere kontrol med softwarelicenser på baggrund af indberetning fra serviceområder og stabe. Retningslinjer for fysisk sikkerhed er endvidere beskrevet. Se bilag 7. Side 16 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

100 FREDERICIA KOMMUNE Opfølgning og kontrol For at sikre en levende og ajourført IT-sikkerhedspolitik skal følgende elementer underkasten en årlig gennemgang: IT-sikkerhedspolitikken Bilag Risikoanalyser Systemejer lister Brugeradministration Skabelon for bilag Alle bilag skal indeholde oplysninger om: Bilagsnummer Hvad bilaget drejer sig om Hvem er målgruppen for bilaget Versionsstyring IT afdelingen udarbejder en skabelon der anvendes til alle bilag. Side 17 af 17 IT Sikkerhedspolitik, Fredericia Kommune

101 Bilag: Bilag 2, Høringssvar fra medarbejdere Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8667/13

102

103 Bilag: Bilag 1, generlt beskrivelse, april 2013.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28903/13

104 BILAG 1: Ejendomsadministration, de almene boliger april 2013 De almene ejendomme i kommunalt regi omfatter: 382 lejemål samt servicearealer på m2 Fordelt på i alt 11 almene boligafdelinger Ejendomsafdelingens administrative opgaver kan opdeles i: Udlejning og opkrævning af boligafgifter Inspektion og tilsyn Regnskabsførelse herunder budget per forening Kommunens omkostninger forbundet med administration udgør: 1,9 årsværk i Ejendomsafdelingen, administration/service, kr. per år Ledelse, husleje, drift, IT, kontorhold i Ejendomsafdelingen, kr. per år Overhead, direktion, IT mv., kr. per år Administrationsomkostninger i alt, kr. per år Skemaet herunder viser kommunens administrationsgebyr sammenholdt med to kendte, private aktører, A og B. Endvidere ses relevante forhold med hensyn til betaling for administration af servicearealer og for betaling for diverse tillægsydelser: Kommunens Gebyr/pris sammenholdt med A og B Fredericia Kommune Aktør A privat, lokal Aktør B Privat, lokal Administration pr. bolig, og i alt for de 382 lejemål Servicearealer, evt. betaling for administration, lovbestemt Op til 3232 kr. per påbegyndt 60 m2 Tillægsydelser, regnskab, revision, tillæg, evt. betaling x.- Regnskab : Ejendomsafdelingen fakturerer i alt kr. per år. Med årlige omkostninger på kr. inklusiv overhead, er der fuld omkostningsdækning for administrationen Gebyr/pris: Kommunens pris per lejemål er den laveste i forhold til aktør A og B Servicearealer: Lovmæssigt har privat administrator ret til at få betaling for administration af servicearealer. For Hybyhus betaler kommunen kr. per år til en større landsdækkende, privat administrator. Servicearealet udgør 3123 m2. Til sammenligning administrerer Ejendomsafdelingen et serviceareal på 7.485,50 uden ekstra betaling Tillægsydelser: Store administratorer fakturerer som hovedregel boligforeningens afdelinger for tillægsydelser, som ikke er indeholdt i administrationsgebyret per bolig. Tillægsydelserne varierer meget og er med til at reducere prisgennemsigtigheden. Alle disse tillægsydelser er inkluderet i Ejendomsafdelingens gebyr per bolig. Side 1 af 2

105 Ejendomsadministration: Almene boliger december 2012 Skemaet herunder viser for de i alt 11 afdelinger: Henlæggelser til renoveringsopgaver, der trækker renter, som tilgår kommunen Indskud i lejligheder, kapitaldepot, der trækker renter, som tilgår kommunen (Kapitaldepotet er en del af finansieringsgrundlaget for almene boliger) Det er store beløb, som ikke overføres til en privat administrator, men fortsat vil ligge i den kommunale kasse efter en udlicitering. Der vil i Ejendomsafdelingen være en opgave forbundet med at frigive hensatte beløb i forbindelse med konkrete renoveringsopgaver i de respektive foreninger samt at udøve kontrol mht. kapitaldepotet. Afdelinger Antal Bolig Henlæggelse til renovering Indskud i lejligheder Service arealer Herfordparken 1, m2 /Ja Othello Sjællandsgade Nej Tingvejen 31, Stævnhøj m2 ja Vendersgade ja Købmagergade Nej Asgårdsvænget Nej Nørre Alle Nej Erritsø Bygade 85 A m2 A+B+ C/Ja Errtisø Bygade 85 B /Ja Erritsø Bygade 85 C 9 ja Thygesminde Alle ,5 m2/ja Thygesminde Alle 3 44 ja Indflytning 2013 I alt I alt 7.485,5 m2 Side 2 af 2

106 Bilag: Bilag 3_Almene boliger, dokumentation vedr. omkostninger (1).pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29462/13

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118 Bilag: Budget Helhedsplaner ny periode pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32335/13

119

120 Bilag: Bilag 1: Ansøgning om prækvalifikation af helhedsplan korskærsønderparken pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32334/13

121

122

123

124

125

126

127 Bilag: Forslag til vækststrategi for Trekantområdet - april 2013 Udvalg: Byrådet Mødedato: 27. maj Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32721/13

128 VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

129 Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur og stærk global konkurrence. Der er ingen nem genvej til vækst. Det kræver langsigtede, robuste indsatser, hårdt arbejde samt vilje og evne til at se og udnytte de muligheder, der opstår i feltet mellem nutid og fremtid. Samtidig er behovet for stærk politik ledelse og en klar strategisk retning mere udtalt end nogensinde. Vores Fremtid Trekantområdets vækststrategi er derfor på én gang en fokuseret strategi, der målretter vores fælles indsats, og samtidig et stærkt signal om politisk vilje og lederskab: Vi vil sammen skabe ny vækst og udvikling i Trekantområdet i et tæt samarbejde mellem kommunerne og sammen med erhvervslivet, uddannelsesverdenen, organisationerne og borgerne. Ib Kristensen Borgmester, Billund Kenny Bruun Olsen Borgmester, Fredericia Jørn Pedersen Borgmester, Kolding Steen Dahlstrøm Borgmester, Middelfart Egon Fræhr Borgmester, Vejen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester, Vejle

130 3 En fælles vækststrategi Vores Fremtid er Trekantområdets fælles vækststrategi og dermed et udtryk for de høje ambitioner, de seks kommuner har for i fællesskab at skabe fornyet vækst og udvikling. Vækststrategien forpligter ikke kun de seks kommuner, men er også en invitation til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, organisationerne, kulturlivet, borgerne og andre gode kræfter i Trekantområdet. En invitation til at styrke dialogen og samarbejdet, så vi sammen kan fremme vækst og udvikling i Trekantområdet. Vækststrategien er først og fremmest et signal om, at vi vil samarbejde endnu mere om at skabe vækst og udvikling i Trekantområdet. Det betyder, at vi i fremtiden - udover de udvalgte indsatsområder i strategien løbende vil udvikle samarbejdet. Centrale udfordringer Trekantområdet står overfor 5 grundlæggende udfordringer, når det handler om at udnytte områdets styrker og muligheder til at skabe ny vækst i fremtiden. Erhvervslivet skal på linje med resten af Danmark - omstilles til de nye globale konkurrencevilkår. Det er en proces, der er i fuld gang, men som skal accelereres yderligere - ikke mindst for at kunne udnytte de internationale vækstmuligheder. En afgørende faktor i den fortsatte omstilling af erhvervslivet er innovation og entreprenørskab, der skal sikre højere produktivitet og værdiskabelse, omstillingsparathed og strategiske konkurrencefordele. De nye globale konkurrencevilkår og behovet for fortsat innovation øger presset på den enkelte virksomhed. Evnen til at arbejde sammen med andre virksomheder og med det omkringliggende samfund bliver i fremtiden altafgørende for virksomhedernes evne til at skabe vækst. Og samtidig bliver samarbejde mellem erhvervsliv og kommuner afgørende for samfundsmæssig innovation samt udvikling og effektivisering af den offentlige opgavevaretagelse. Menneskelige ressourcer og kompetencer vil fortsat spille en helt central rolle for evnen til at konkurrere og skabe vækst. Det er afgørende, at det generelle uddannelsesniveau løftes. Først og fremmest ved at opkvalificere de lavest uddannede borgere og samtidig tiltrække og fastholde højtuddannede.

131 4 Vores Fremtid Visionen Trekantområdet er Vestdanmarks vigtigste vækstcenter. Vi er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling står stærkt både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks entreprenante centrum præget af landets stærkeste iværksætterkultur samt innovative kommuner, uddannelsessteder og virksomheder. Vi er Danmarksmestre i samarbejde. Både mellem de seks kommuner og mellem virksomhederne men specielt på tværs af skellet mellem den offentlige og den private sektor mellem kommuner, virksomheder, uddannelse og forskning, organisationer og borgere. Trekantområdet er den åbne, grønne storby med en mangfoldighed af tilbud indenfor kultur og idræt, natur og byliv, arbejde og uddannelse. Trekantområdet er Danmarks internationale region med et globalt udsyn og et omfattende samarbejde med udenlandske virksomheder, medarbejdere, regioner og byer. Målsætninger Vestdanmarks vigtigste vækstcenter Den årlige vækstrate i erhvervsindkomsten er den højeste vest for Storebælt Den årlige tilvækst i antallet af arbejdspladser er den højeste vest for Storebælt Danmarks entreprenante centrum Andelen af nye virksomheder og innovative virksomheder er den højeste i Danmark Danmarksmestre i samarbejde Samarbejdet mellem de seks kommuner er organisatorisk forankret med fælles vækststrategi under ledelse af de seks borgmestre Andelen af virksomheder, der deltager i værdiskabende samarbejder, er den højeste i Danmark Den åbne, grønne storby Hovedparten af borgerne i de seks kommuner opfatter Trekantområdet som en funktionel storby Danmarks internationale region Andelen af virksomheder med eksport og med udenlandske innovationspartnere samt andelen af udenlandske specialister er alle blandt de tre højeste i Danmark

132 5 En trekantet strategi Det strategiske fundament Fundamentet i Trekantområdets vækststrategi er tre tværgående principper - og indsatser på tre forskellige niveauer. Tre principper går som en rød tråd gennem hele strategien sammenhæng, samarbejde og synlighed. Disse principper skal sikre, at de konkrete indsatser får den ønskede effekt. De konkrete indsatser skal gennemføres på tre forskellige niveauer. Først de kommunale forudsætninger dvs. erhvervslivets rammevilkår og de grundlæggende velfærdsydelser der er helt nødvendige forudsætninger for at skabe vækst. Det er afgørende, at Trekantområdets fælles indsatser netop bygger videre på de styrkepositioner og vækstmuligheder, der er i den enkelte kommune. Oven på disse følger de permanente indsatsområder, der omfatter de langsigtede indsatser indenfor erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur, hvor der allerede er en tradition for samarbejde i Trekantområdet. Og på skuldrene af de grundlæggende forudsætninger og de permanente indsatsområder står de strategiske indsatsområder, der er særlige satsningsområder, hvor Trekantområdet for alvor differentierer sig. Tværgående principper Sammenhæng Fremtidens vækst bliver koncentreret i og omkring storbyer og byregioner. Trekantområdet skal derfor styrkes som sammenhængende byregion. Det indebærer, at Trekantområdet skal være en funktionelt sammenhængende byregion - den åbne, grønne storby med en fælles planstrategi og kommuneplan. Planstrategien vil fremadrettet (fra 2015) have status af en fælles, forpligtende vækststrategi. Sammenhængen i Trekantområdet skal også sikres gennem en fælles organisation. De seks kommuner har allerede etableret foreningen Trekantområdet Danmark, der skal styrkes som en strategisk udviklingsenhed, der kan styre og koordinere implementeringen af vækststrategien i tæt samspil med de seks kommuner. Det indebærer et behov for en klart defineret arbejdsdeling mellem kommunerne og Trekantområdet Danmark. På sigt er et afgørende element i en stærk sammenhængskraft, at der udvikles en fælles identitet i Trekantområdet. Det forudsætter en stærk politisk og organisatorisk sammenhæng samt ikke mindst en oplevelse af, at Trekantområdet hænger funktionelt og kulturelt sammen.

133 Sammenhæng Trekantområdet skal styrkes som sammenhængende byregion med stærk politisk ledelse og klar strategisk retning Strategiske indsatsområder Trekantområdet skal investere fokuseret i tre ambitiøse programmer: Internationalisering, Innovation og Entreprenørskab samt Kulturmetropol. Samarbejde Trekantområdet skal være Danmarksmestre i samarbejde - mellem kommunerne, mellem virksomhederne og på tværs af den offentlige og den private sektor Synlighed Trekantområdets styrker og muligheder skal synliggøres lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Synlighed Samarbejde Sammenhæng Strategiske indsatsområder Permanente indsatsområder Kommunale forudsætninger Permanente indsatsområder Trekantområdet skal udvikle langsigtede og vedvarende indsatser indenfor erhvervsog byudvikling, uddannelse og infrastruktur. Kommunale forudsætninger Trekantområdets kommuner skal sikre, at rammevilkår og velfærd er på plads - som nødvendige forudsætninger for vækst. Samarbejde De komplekse udfordringer, fremtiden byder på, fordrer et tæt samarbejde mellem alle relevante aktører for at få det meste ud af Trekantområdets ressourcer. Trekantområdet skal derfor fremme samarbejde på tværs af kommunegrænser og over skellet mellem det offentlige og det private. Det indebærer, at vi skal være Danmarksmestre i samarbejde og udvikle nye og kreative samarbejdsformer, der fremmer vores målsætninger om innovation og entreprenørskab. Der skal etableres nye samarbejdsfora, der er baseret på triple helix-princippet dvs. et tæt samspil mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelse/ forskning. Offentligt-private partnerskaber og innovationssamarbejder (OPP og OPI) skal desuden fremmes yderligere. Der skal etableres et tæt samarbejde omkring Trekantområdet Danmark, hvor der sikres en løbende dialog med både byråd og forvaltninger. Samtidig skal det internationale samarbejde med relevante regioner og byer styrkes, med virksomheder, organisationer og borgere som deltagere. Synlighed Trekantområdets styrker og muligheder skal synliggøres både overfor områdets egne borgere og virksomheder og overfor omverdenen. Det indebærer grundlæggende, at Trekantområdets styrker, successer og gode historier skal identificeres og formidles. På det grundlag skal der udvikles en grundfortælling for Trekantområdet, der kan danne grundlag for al fremtidig synliggørelse, kommunikation og markedsføring. Trekantområdet skal synliggøres og markedsføres overfor såvel egne borgere og virksomheder som potentielle nye borgere og virksomheder samt turister. I den forbindelse har det stor betydning at arbejde for udvikling af flere medieplatforme, der dækker Trekantområdet som samlet region. Udover generel synlighed er det afgørende, at politikere, ledere og medarbejdere i de seks kommuner har et stort kendskab og ejerskab til samarbejdet i Trekantområdet.

134 7 Indsatsområder De kommunale forudsætninger De grundlæggende forudsætninger for vækst og udvikling i form af et velfungerende samfund med gode rammevilkår for erhvervslivet skal naturligvis være til stede. Det handler dels om generelle rammevilkår for erhvervslivet i form af sagsbehandling, jordsalg, erhvervsskatter og basal erhvervsservice m.m. Dels om grundlæggende velfærdsydelser i form af daginstitutioner, folkeskoler, jobcentre m.m. Disse kommunale forudsætninger er helt nødvendige for at skabe vækst både nu og i fremtiden. Konkurrencen mellem de større byer og byregioner er imidlertid så skarp, at der kræves mere vidtgående indsatser for at kunne differentiere sig. Det skyldes ikke mindst, at en lang række byer grundlæggende har de samme forudsætninger og det er ganske enkelt begrænset, hvor meget man kan forbedre sig lokalt. For at skille sig ud i konkurrencen er det derfor afgørende at bygge videre på de seks kommuners individuelle styrkepositioner i form af fx design, kultur, uddannelse, innovation, turisme og infrastruktur og samtidig styrke samarbejdet på en række områder. De permanente indsatsområder Trekantområdet skal udvikle langsigtede og vedvarende indsatser indenfor erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur. Disse permanente indsatsområder er afgørende for, at Trekantområdet kan konkurrere med andre vækstcentre. Trekantområdets evne til at løfte indsatserne i fællesskab giver samtidig gode muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne. En stor del af indsatserne skal også fremover varetages af de enkelte kommuner. Men det er afgørende for Trekantområdets konkurrenceevne, at indsatserne løses samlet, når det giver mest værdi i form af fx: Større sammenhængskraft i byregionen Større faglighed og kvalitet Kritisk masse bag vigtige indsatser Udnyttelse af stordriftsfordele

135 Erhvervsudvikling Trekantområdet skal tilbyde erhvervslivet optimale rammer for udvikling og vækst. Det gælder både etablering og tiltrækning af nye virksomheder og udvikling af eksisterende virksomheder. Det indebærer, at Vi skal støtte iværksættere, både i etableringsog vækstfasen Vi skal understøtte klyngeudvikling og strategiske partnerskaber Vi skal medvirke til at sikre adgang til kompetent arbejdskraft Vi skal medvirke til at sikre adgang til kompetent kapital Vi skal understøtte professionalisering, leder- og talentudvikling Vi skal understøtte og fremme innovation og entreprenørskab Vi skal understøtte internationalisering og fremme eksport Vi skal tiltrække nye virksomheder med vækstpotentiale Trekantområdet skal tilbyde den bedst mulige erhvervsservice og erhvervsudvikling. De fremtidige erhvervsfremmeindsatser skal derfor organiseres på en sådan måde, at der opnås en optimal balance mellem de enkelte kommuners indsatser og de fælles indsatser i Trekantområdet. Uddannelse og kompetencer Trekantområdet skal højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau for at sikre vækst og velfærd. Det indebærer, at Trekantområdet i fællesskab skal Sikre koordination mellem erhvervslivet og de lokale uddannelsesinstitutioner med det formål at matche erhvervslivets behov for kompetencer og uddannelsernes behov for praktikpladser Tiltrække højtuddannede til Trekantområdet Tiltrække nye videregående uddannelser og understøtte oprettelse af nye uddannelser på de lokale uddannelsesinstitutioner Det er samtidig helt afgørende, at der gøres en særlig indsats for at opkvalificere de dårligst uddannede borgere. Det er derfor en helt grundlæggende opgave for de seks kommuner at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse samt understøtte, at ufaglærte løbende opkvalificeres, så deres kompetencer matcher de aktuelle behov.

136 9 Byudvikling Trekantområdet skal være en funktionelt sammenhængende by- og kulturregion, der kombinerer en mangfoldighed af lokale muligheder med en stærk koordination og klare fælles satsninger. De seks kommuner skal derfor fortsat udarbejde en fælles kommuneplan og udarbejde sammenhængende kulturstrategier/-aftaler. Trekantområdet skal udvikles som den åbne, grønne storby med en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet. Trekantområdets største byer skal styrkes som rammer for et alsidigt og kreativ by- og kulturliv og som drivkraft i områdets udvikling. Samtidig skal vi fremme en funktionsdeling, således at vi udnytter stordriftsfordele og undgår uhensigtsmæssig konkurrence. Det indebærer, at Vi skal koordinere og prioritere nye byudviklingsprojekter med stærk attraktivitet af regional betydning Vi skal koordinere kultur- og fritidstilbud og skabe samlede regionale satsninger Vi skal fremme stærke campusmiljøer, der kan medvirke til at skabe et attraktivt byliv Vi skal sikre en infrastruktur, der effektivt binder byerne sammen Vi skal fremme intelligent byudvikling, fx smart cities Vi vil fremme proaktiv byudvikling, hvor vi går i dialog med potentielle investorer, brugere/ borgere m.m. Infrastruktur Trekantområdets centrale beliggenhed skal understøttes af en velfungerende infrastruktur, der giver optimal tilgængelighed og høj mobilitet. Trekantområdet skal have hurtige og hyppige forbindelser til andre vigtige vækstcentre i ind-/ udland. Det indebærer ikke mindst et fælles standsningssted for de hurtige tog mellem landsdelene / de største byer, hurtige og hyppige togforbindelser til Hamburg samt gode forbindelser til Billund Lufthavn. Trekantområdet skal have en robust vej- og baneinfrastruktur, der imødegår trængsel. Det indebærer bl.a. etablering af en parallelforbindelse over Lillebælt samt en Hærvejsmotorvej. Trekantområdet skal tilbyde omkostningseffektive transportydelser for borgere og virksomheder i form af bl.a. konkurrencedygtige havnefaciliteter, effektive kombi-/godsterminaler samt effektivisering af den kollektive trafik.

137 Strategiske indsatsområder Trekantområdet investerer fokuseret i tre strategiske indsatsområder, der har stor betydning for de fremtidige vækstmuligheder: Innovation og entreprenørskab Internationalisering Kulturmetropol De strategiske indsatsområder er fælles satsninger, hvor kommunerne i fællesskab prioriterer at udvikle sammenhængende programmer, der bygger videre på og integrerer eksisterende kommunale indsatser. Innovation og entreprenørskab Trekantområdet skal være Danmarks entreprenante centrum. Det indebærer en massiv satsning for at fremme innovation og entreprenørskab på alle niveauer. Trekantområdet vil Fremme entreprenørskab i uddannelserne Yderligere styrke den stærke iværksætterkultur, vi har og ikke mindst fokusere på at understøtte vækst i startup-virksomheder Forbedre innovationskulturen og skabe gode rammer for open innovation Styrke samspillet mellem uddannelse/forskning og erhvervslivet Styrke innovationen i de seks kommuner Internationalisering Trekantområdet skal være Danmarks internationale region. Det indebærer en klar prioritering af det globale perspektiv i kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt blandt borgerne. Trekantområdet vil Fremme den fortsatte internationalisering af erhvervslivet Styrke tiltrækning af kompetent udenlandsk arbejdskraft Synliggøre Trekantområdet internationalt og selv aktivt søge global inspiration Fremme tiltrækning af internationale investorer og virksomheder Fremme den fortsatte internationalisering af uddannelserne fra folkeskolen til de videregående uddannelser Kulturmetropol Trekantområdet skal udvikle sig fra kulturregion til kulturmetropol og gennem markante kultursatsninger skabe et attraktivt byliv og placere sig på verdenskortet. Trekantområdet vil skabe kultur i verdensklasse. Det indebærer bl.a. at vi udvikler talenter i verdensklasse primært inden for rytmisk musik, musical og design. Vi understøtter samtidig, at Trekantområdet styrker sin position som Nordeuropas musicalhovedstad og vi udnytter Trekantområdets styrker indenfor design og kunsthåndværk til at skabe et internationalt brand i topklasse. Trekantområdet vil gennem massive kulturelle satsninger styrke bylivet og identiteten. Det indebærer bl.a. at vi samler teatrene i Trekantområdet i en landsdelsscene, at vi skaber Danmarks mest markante kulturfestival, der aktivt involverer borgerne i hele Trekantområdet samt at vi understøtter en fælles elitesportssatsning i Trekantområdet.

138 11 Vejen til strategien Vores Fremtid Trekantområdets vækststrategi er ikke opstået ud af den blå luft. Forud for strategien er gået en omfattende proces med det formål at sikre et så højt og aktuelt vidensniveau og et så solidt og bredt ejerskab som muligt. De vigtigste omdrejningspunkter i vækststrategien er: Centrale udfordringer, der er identificeret på baggrund af analyser og dialog Vision og målsætninger, der spiller sammen med de centrale udfordringer og har sit udspring i dialog og interviews Indsatsområder, der følger af de centrale udfordringer og visionen med udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der skaber vækst i byregioner - samt er inspirereret af dialogen. I løbet af efteråret 2012 har der været en tæt dialog med centrale aktører i Trekantområdet. Det gælder ikke mindst kommunerne, hvor der har været dialog med byråd, direktioner og erhvervschefer og godt en tredjedel af byrådsmedlemmerne i de seks kommuner er blevet interviewet. Fremtidens vækst Vækststrategien bygger på det bedst mulige vidensgrundlag. Det indebærer ikke mindst viden om vækstforudsætninger og -præstationer i Trekantområdet samt indsigt i hvilke forhold, der forventes at være afgørende for vækst i fremtiden. Aktuel dansk og international forskning peger her samstemmende på, at fremtidens vækst i endnu højere grad vil blive koncentreret i storbyer og i byregioner. Det er derfor afgørende for de fremtidige vækstmuligheder, at Trekantområdet i endnu højere grad fungerer som en sammenhængende byregion. Forskning peger videre på, at byer og byregioner kan differentiere sig og styrke konkurrenceevnen i forhold til andre byer/byregioner dels gennem stærk politisk ledelse, en samlet strategisk retning og forpligtende samarbejder - dels gennem større, langsigtede og vedvarende satsninger indenfor primært erhvervsudvikling, uddannelse og byudvikling. Samtidig har der været en offentlig debat og dialog om fremtidens vækststrategier på websitet Her har en lang række borgere bidraget med kreative tanker, skæve vinkler og lysende indfald i alt kom der 150 ideer til, hvordan vi kan skabe flere jobs og fremme foretagsomheden i Trekantområdet.

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Kenny Bruun Olsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere