En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres."

Transkript

1 ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l' indsæt e... n tilsvurt>nde Lynco~8bil En Jule-Gættekonkurrence. Tl'lf~tcd Arbelderlorening iværkaatlc ved )uletræbh~!ll'n i Arbejd""'!f!ndene!l Vtd Sold fer/ejre" pib FUflolh j i Thi~l('d kete i Gasr renc!:! anrh8ende Anlllllet af Julelyø pa8 Padorenine Thitted en Oætt~kollkur Ef trrniddsr ved 13 ridelj en Eksplosiunsulykke der tilløjede den Losnluger ae del rlgllge Anlot vor 257. det 8tore Juletræ. Der ndkom ailllge Ove S J øl ArbrJdømand De rre ud8atte Præmier vflndles of nger Færgeellord Wnthersmøllevej Thorv Neløen Fll8lloltvtj 24 el EROn )Ørg"n8en Vesten'ræde 6 o~ Men for Livstid. Sammen med Sv. Aage Rægaard Nørre;::.ade 40. oo/2le jævnaldrende KtJmmcraler VBf Ove pan Jagl eller fyrværkeri Milliooærboel i Hurup som var tabt Nylasrsalren. Del ykhdu DrenRenc al linde el realiseres. væd Paphyl.ter med en Lunte i Den slore SLejlignedskompleks og mens Ove holdt paa Genstanden blev denne antændl. Ocr.Østerled- Hurup er ol Admini slralorerne i Høje-Kristensens Bo lotgt hl Dyrlæge Laurbjerg Hurup indlral en sa8 kraftig Eksplosion og Odr. enr. Krabbe Lodbjerg af Drengens højre HUnd blev gaard Hurup lor Kr. slærkl lædere!. Falck der tilkald Boet hu desuden solgt Beboelsesejendommen.SrYR'ejernet" i lea udtaler al del blødte lab stælkt fra Hunden al det var Om Bombens Fabrikat ved man endnu intet nærmere Pormodnln. gen om at del kulde være en al plfl81i8k Sprængstol nbrikeret Bomhe Jyder ikke heil u8andsynlig men Sagkyndige hævder al de mep'! tralrige Kanoll81ag der har været i Handelen i Asr ogsaa er j Stand lil al lorvolde alvorlige Ulykkp.r. Lyntogsbil Struer Thisted. Hurup til Slogter TroelsQ'aard OjellruPJ og Slagter Krabbe Poul. len Thisted lor Kr. OvertaRelsen skete j begge Tlælde ra. Januar. Handels- og Kontormedhjælpere er efterspurgt. Faget noterer ue.dv.nng god Beek.ftigelee. Det er kke let flt stlaffe Kont'lrfolk for Tiden hverken J{vinder eller Mænd Soovel i Thisted Bom andre Steder Acr man Pltmeer gennem længere Tid fll/ertere efter Polk oj;!; de gør det ofto forgæves - Hvorer Kontormedhjælpetne henne? Por.e:cr vi Pormande~ for Handels- 0R KonlorrnedhlælDer lorbundete Thlt.ted Mor!llnlrboernc skjulte 17 Ml!. Kr V'd d t:ik811~lirf1i nr't1oi.le i MorilD So~"erulld~lorenillR 1 L0rdllRA Klik en Hump La d fil Dell1 Guds udtalte Sklllterudslorffillnol PU\ v MuHn Sorcnsl'n Peteralund bl. a. Kd(l811 al der h1l i Lllndkommu1ert\e poa Mor') Var kolslt:ret StigninRer piia 12 Milt. Kr. brtrllo OR. i Nykøbing 5 Mill. Kr brutto. Stigninut:rne Nyt. androi( henholdsvis 29 ar' 26 pct. StiR'nioJ:lt'n vaderedt' ra 477 pcj M til 15 pct i de enkelte Kommuner " Pl! SkeUeraadet vil d.:r blive Thil forela!:1 ndehavere al skj'ulte Por. Frihel brænl rnuer el Tilbud om at bets le saa kedsl OJ{ saa mllj.!el i Eflerbelalrng Bøde hlmm og Kommuneskat Hvis SkaUe. lysen yderen nægter belole J:lives der Af ter ndberetning ii Li8ningsdirekto~ sker ftel. lotet AOl1:iveri. Landinspl:ktør Monrad Aggersund Bom i Tiden eiler Kapitula. tronen var en stor Udrenser blev sener:" sigtet lor AnRiveli al nød landede engelslr.e Flyvere Eller at denne SSR 1U har været under ØR nsr S ta tsadvokaten resolveret al der iklte skal foretages videre i Sagen Tinglyste Skøder. Pra VOl:nm Henrik Krogh Thisted til Drlftsledl!r Vlgeo Krogh Thisted Købesum t500 Kr Vurderingssum 2000 Kroner. Pra Huselerske Jenny Lo.en Jemen Thisted til EullefrLl Jenny L0rup Skive {obeøum 9300 Kr" Vurderingssum 3000 Kroner. SklfteudskrJft flom AdllOmøt for Enke Ane Marie DohlJ(oard f. Erlk.en Nor- Hvil!! el 1Tl Ahk nogl BOla dro~ mod udsl et ~ færl." d".. G Jod '0' lo gasrd ØsterUd kke lærøk. lurd ~ b Ulovlh:e Baller Nogle unj.!e Ml'nncslr.er ra Tho- : ru p!lom lor nogen Tid iiden b n/lvd. Hrrankclel t't ulotti~1 lnvi i taliollllbllt SOl1 10t!salle ud over p ~UkfU:lid r.. b!~vet idømt hver en h d

2 ! ""UVJ" ~- - en fil. kan leveres til Maksimalpris. "der. i ler den Barden l Chri- gejses- / 'ds fra g del dv~rs: ; m Ol e' Bogen om Politiet: SBNDERSKO". Sleregade 21 Tele! September heftet BcO indb kunstnerisk ud-tyret Balleby' ~ Boghandel S. Torv 5-1' Thisted - 'll'lu ndom aard d fr a jørn- Sfør dt J enne 1~ l

3 en n)' NVl8arel al vø: n : f. Heller lredelrg~ or mer.. un\ er h kom Polilie! j Funktion kk t: er Dalende Kriminalitet? Biler KriieDS Opbør mad vente færre forbrydelser. lør fejres de oue Maaneder af. ~are 8 b b e i hvil!e Krim inalpolitiet This ted har været i funk lio n beo handl edes mellem 2600 og 2100 Sager. A disse lald er de n.en~ eæd va n- Halvdel paa Søger d er er re J al Henhold lir Særlovene og den de har anden Halvdel paa S ager der er Asr. rejst elter den borgerljge. Strall~~ov. Nasr man kigger J Politiets 79 ~ ~~: Pr%koller lor de senere Aar feaf l man Syn for st d el er g aset slemt ne d ad Bakke med f olks Hæder. ligh ed behandledes b23 dette kriminelle Sager i 1940 var der 690 i 1941 gik Tallel op ii 1461 nnonc i i 1942 iii 1885 i 1943 lil 2000 d.. og i 1944 (lil 19. Sept.) endda til det er Be Møde at haabe da vi de nye nemlip har hall ne ved alle dybl gerne Bom ær med Ellermid 2016 Sager. Trods disse Tal ler Lederen al Kriminalpolitiet i Thisted Kriminalaslistent A. Sørenlen lorlrøll ning.luld pab fremtiden. -- Der synes al kunne spores en lilie Bedring i Kriminaliteten udtaler Krim inalassistenten til Ol. - Vil del lige at Poliliet fur vil mindre al beltille i det kommende Aar? - ja ieg er i hverl fald ikke ulilbøjelig lil allro al del vil gaa i den rigtige Retning. e' Købet el Kælde rrum. er er un el der sikkerl kan tr ives nemlig Sygdom og Uhyglejne. Bn sud.n Bo ligpolitik v Længden blive dyr for Samfundet. Ogs811 Mora len lder under diase elen~ige Boligforhold Krlmln~lilel e n silger og al anden DaarhgdoØl følger med. Bollgtorenlngen udbyder den tør.te Blok Pr. Andelsboligforeningens Side ønsker vi derfor ogsaa al gøre en ndsals paa delle Omraade. Vi paal.. nker umiddelbarl eflr Nyl Or udbyde den lørsle Blok med 12 Lejligheder. Hvis Malerisler kan skalfes vil vi yderligere 1946 soge al fil tillredulillel Behovet lor de Medlemmer vi har paa Expetancelisten. Men k _._~~ --= -~-::-~.. _~ _. mulet har der hellere Margre opført Kr. end den 88 lige fo ningslø og Sol Skui noget mslltle en pæ lige p~ aiel t blive ~ rige A dyb Bunden skai ligge men jeg og tror ikke vi ka bruge ret lanr: Tid her i Polilikredo.n. Mund- og Klovesyge paa Thyholm.!'orel.bi køo et eokell Tilfælde. Mund og Kloveoygn er igen dukkel op her pas Egnen Søndags blev del konslalerel al ot Ungkreatur i Be8&:3tningen hol Odr. And. OdgBlrd i Od by paa Thyholm var angrebel al Sygdom. men. De Bædvænlige ".ninga. 10ranolaUninger blev d ereller rullel al Politiel. - SlltBadvokaltn for Sjællsnd udtaler 11 der her vil gal endnu. Man maa haabe at Sygdommen halvandel Aar med at nallil Bunds kke breder sig hær' i Værnema~e88.Rerne vil det vare gedu Thisted Arni ligesom det... længe Th"led? øvlige Lnd.f den ryglede Kv.g. en -=----- Del kommer an pli hvor aygdom der volde Landbrugel El 1941

4 Ramt i Kinden af et Sprængstykke. Drengene kastede tyske Øve) sespatroner paa. et Baa. En 12-aarig Søn at Fisker Peder A l ri f' r s e n Gudnæs Strand er kom.. mf't til Skade mens han var paa Jule-' ferip i OkllhØl ved Varde. Sanunen med noglp UndT! Orenge morede han sig mf"(l at kastf' tyske 0velseslJatroner nd i ('>t Da al. la en af df'm eksploderede ltlev han ramt af fot Sprængsty1dce f dt'1l PM Kind. Han blev i Ambulance rurt t il Amts.~YJ{f'husct f Varde. hvor F lænl({'n hip\ syf't sammen.

5 " au '.-. d. ] ""' l \l. ".r ] i l m v- lll ar '!l. f' l'- FJygtningelazarettet i Drags bæj{ ka n tage 100 Patienter. Der er srcl en UdYidel so og alle lyske Patienhll' fra Amtet bclmnd. les nu he' '1'hisled Aml er dl'r l'ndl1l1 e/l iiloo trskl' li']yglninge l!lbage h;l'dl"lt j dv forsk"l1igo L\'Jl't J Th\' l/;" V. UUn lon'n n'1 l'!' HCl1sigtl'". ll1tlihl'l'l'. (!rt~l'hfl(lndcn f>kul o\l'rtag~ Bt> 'ogloinglln ~r tlisse Lejrt" men endnu t'r der langt fru tilalm'kkt>!lgi -'huld skah. Millll.lwl'\ hal' dog o\'erlngc-t Bn \'ogfningl'll ur Lujl'L'lll' 1 l jll'dl'nlhlll. Svinkl(\\'. FJtll'rJtl>ll"" og U Jørtda1. mt'u CB'l']'!(! hllr sln.dlg Vagt vod Lf>jl'l'l> i Hundborg J(lif.moller.Krun~n"i lode J1 t1mhorg og Flyginingo UZlll'{)ttpl li'1n'obllnd.'istt~tiont'll vr>d! 11'lllfflblllkhuJ!"ll'll nl-\ 'r døg llllll Tul!' :'lit/u''l-1 i llt'!'!''tfutjd skal on'l'tlt~ 3!'"ug!ningpJ og8nr lf fi1y~ln(l1g(!l(>jr"n Hamborg men no )!:!'j f'ndt'!igt (r kkl' lgjon lllm~m ~'lt'nll. ll(ll httr og.o;nn \'W'l't nrlynl f L Mnl'llh'll ;.:kuldl' ""!''hlj(t' \1t\uNl lw' tu"1l '/.'1 "' (> >ld.nd"ynligl lt d."... kf'l' j)1'l'imnd har' ~lul'i\1l'1 in\' 1'1 J '111' 111\g(1 Hld"11 tl\'t~l'lflgl\l Vllt:lln!l ttrlll 11'11 lllllllf' V '\'llll\nll~~ln.liou "1.1 'l'hl~h.l. HUlJllt h;lil... tnnn' 11 hlltntll Flrp.lninlCl"Hl i Thllflorl Ami hl1rl~it1lil "m t'l gorl ng '!t"f 11\"/1\ Lufh'u1rnS'k 'fllw"!'tl. 1''('mh'rlnjtl1l\ot.-\rn l ni! z oj1)'f'pr tl\'t'rfl1r ~. t'r 11ft! Nlll.dlg 'l'il "J.. - QUmUwd51i1tJ:t\llfl\'u (J fakli~k. " '" ] Ko gyn 25 cl ; h

6 g.t e.. j i't forbavsendfl god siger Premie"løst.. nanu'n men lidligevei kan t ikke undgaas at der er Patienter bla t saa mange :MenM~sker og azarettet i Dragsbæk er d erior b1"vel l. med et Par Bygninger.'Hl! r 1\ rier nu er PladR til godt 1ft) Pit l - ter 6g to tyske Lægp.t og 'n t k Tandlæge el" lmyttf>t til Lazar i;aa alle Flygtninge fra Om 'aa behandl~ her ml'fis el H tllf "." blev sendt t.il Aalborg;. Det var l for bekoo.tej.igt og for ))os iw :g - 0fefl.1ikkE't har vi et lilh halvt HutJclrt rl Patienter og d't" er!r.å g"_ 1'1' oøiwr Tanrllægf; nng'lt ~om a og aa f(jff'r{aar i Drag-ha:'k ro r 't tirllfgp ri' a r "pt tf lfi~.;+ "" FlyginingC1e kom hen t' 'la ~anrl1ing-

7 " " Op} -sningsarbejdet blandt Soldaterne. Besøgene paa Thistlld-Virksomhederne skal nu f Gang. Sum lwkl'lldl Ol dl'l 1"ohlglcu Ul le Sulllah r. fll'l' et: J!unUSO'1\llT{'l 1 1 t i 1( knl rum.h og!"~ fl:)l.. ').kali~f~ \~irk:...uljli(lrtl j lig ln~ttlulll.lhl r V'Oll' lobur ha r ""'ufalt h~ nt bt'.!'lo;.ft D'uhotr... kl"' 11\"01' ()n""lihhotl'haj' li r" n.. li J U'... v{ h' ~ollhtli"n\1' J'luHh UlYi \1U" ml'u r!r-r kollllllrr jkk~ rlb01ig Gang J H"""'J!flnt rf'jy luloojluvf'1l fir Ol'r;will' lh'll'! (1f'0 df\n ri. ug dttt'.rtl' ~:tl ~ojdrt~rlle 'bl a hl'.('gt> l" lljjltol"11 Oll.r u>'''l l "~gh uol '!Jla!'n.. hal fun \'i2l s\(ut:' Pltut"'r (OJ YU"'l'uJ\ \. Ul1Jdt. i ~ln rlc" kuu ikk iglg "'110" t j".keltl" u 'lunu. i~l'r 1.1jtnt\~t \\" i l'l'hl'~d!t.. 1 d~ r 'U' Ul h nil-4h"".ll'j.ld t' hlundl S"lt:~tl'l'1)t \'i i\k \'j' h'"f\"l"n "l'r YllgltJ. O' ~\ ni ~\mlt' ~ 11 t1t11.i U!P 1'uTt'1 HU'r ("'\h- ('l' ~'wl t k:lu \ j J. ggl' (\1 ro gram!lll \' '11" \ lt~' t m1'u l Ul.og 1 kau j"1! d" 'B" nll. ni nlirjlllu ~ 2363 ekstxaoldmæte Retssager i Nordjylland. Mors har k.un gan5k~ iaa. Anttih'l il' ". ---1" ">U "J;t' '-"'1<1'\ "'a~"t' bll' hlt'd(l ':!\ "urr. J "\.. d '. " 1 ~\.U. ~n JUan luvd l"j'.rt\"l ~. (ilth:.-.. tal"'.1.j.jvoln\ Er. -.~ 'wg. f)' '::i'or A.1lh. 'tir lltl '--h 'Ul "U" C n ~1:-.ad"()k3tf'n.. Onuan.'lntait"r 'Ol l.;) w albo."ll. HilSt ""n;!. 11 '"d og Raador< AmtN;.f('tsk~"t ('~ thor {r h.;'r M lj! 5!a6. ~r hvuroj" i\3(i lulto>;l' rul&. T:11a. r \ " :'!/fr bj"' wj..rn.jdr\ nlilpc< r n~r 'r lk'g 6O:"n. dt'rl'{'bdo1lm~ Ol!! 37 f... 1Ht:ti'l-'''{h:un. tue Af d:'lo tl0.; t"uchrr 11(lm~ TUl" d(>r 27 Fr:lrtnd~'! \':' ~r :~\\\tle \'lltltlu ;~ ~ ro iki"! <fmlt. Øll f r j.. r( L- tf J"m q il'r Ult. "")(tr>.f. \n -g.~nh n~ '=an \ilnt al t 1101'!' <.ljl('r bl ".. lu l a 1'11rull f1'<n><' ru r ~1D1"1.1 r"""'1l1 nf lj r(llkmd~i'\. LN rr 11 il l lrund!'\". (nd :nm) ra n\'ll.fl1rl ]~n ha""\ l\~~ l uu<d. \1 ma 'llt{\:)' al.j~.k mou' ml \la ~11 l t rnl 1l... 1 li{oolo 1\ tf \( T hil' t'r r' AAlb'" r ';\tdh moo l' >r.l..hr l N l l' f~" ~ 'l' F'l"''t rt.k~h \ n l - "'11 \l; \J n lln ol ~ rl'~\.l'~ ' "' :4 ll'rlu.;l'u F u t~~'t l'.n"\ " 1. Til dl '.Jl..\ l! \:'T ()g ~lf h.1o tlfl l g ni " 1' '.' n!. ri. 1 N"'" lk r& p- JM t j \~ t to' 1'\ v>'6 l til ti.\1\ r ) t N r' r ~\ \;.i'. on al" k pirtuli'l'l}." dl.. Ar_ V &l~ll n li~r t~ttt."4.. ''T luc.. lu Si".' t :.nru:.'l F""" d~ smu <non r. "1 Ty&! ~djt..n>o"t po3&; O. me4 a:.le o af~ UlJb oh '... 1 Ra.v.. 4;:. ler ".. d<r "

8 bliver vi ikke. Jeg kan vist ogsaa. godt røbe at v i venter et Pal' Folk og Væl'u-Tourneer herop meu del ' bliver rimeligvis først i FC'bruar. Trafikministeren kommer til Thisted Amt i Morgen. Besøget pm. Hanstholm findel' Sted Fredag..

9 n 10 lej ser lp l's d OR 'P ' 11- p - (l Henhold til Handelsmnisteriets Cil'lmlæl'e af 11. Dec 194/l vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Peb'oleum til Kognbrug i Husholdninger der ikke har andre Opvarmningsmidler til Belysning i privme Boliger og Erhvcl'vsvil'l(somheder til teknisk Hnlg og' i Rærlige Tilfælde til Op- \'al'mnmg Skema W Ansøp;nillg herom kan afhemles paa Kommun~konlu'el Torsdag d.. n 3 Janual' 1946 og skal i udfyldt Stand være tilhageleverel Ramme Sled senest ".rdag den r.. Jan Skemaer der illke ('l' retlidigt. indleveret kan ikke forventes behandlet. fl>!' senere Th i!'llt'd Byraads B'æncbel udvalg. - Skjoldborg- Kallerup llrllewrlng f 'c trolcuml'knrl F''.lag r"ll.ful1tlrl rn K 11 r. m'nelsc'l ml\algd. n r l d"lillg '..J 'lill"rt "t n hnllwd linrl"r 1.. <1 A'l'blll: t.11111"'11' h Hk"o. :}. L all '1\ d kol... lhan. NorA 'r"!\ ; ' 'h~i('rh'llt' ltl] V l' bl t't l '''er l li

10 Overo nlnge Fo nstaltn Udlevering af Rationeringskort for Benzin og Generatorbrænde for JanullT'-Februar 1946 finder Sted SUlJedes: Politistationen i Thisted Lordag d. 5. Januar 1946 Kl Brovst Hotel Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Fjerrit;:lev Kro Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Jndregistre1ingsattest og tidligere Taloner medbringes. Politimesteren i Thisted Købstad m v. den 2. Jamtar E. BR X.

11 g. Petro nenng. Henhold til Handelsmirusteriets Cirkulære af 11. Decbr vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Petroleum til Kogebrug i Husholdninger der ikke har andre Opvammingsmidler til Belysning i pl'ivate Boliger og Erhvervijvirksornheder til teknisk Brug og i særlige Tilfælde til Opvarmning. Skema til Ansøgning herom kan afhentes paa Kommunekontoret Torsdag den 3. Jan og skal i udfyldt Stand være t ilbageleveretsamme Sted senest Lørdag den 5_ Jan Skemaer der ikke er rettidig indleveret tan ikke forventes behaudlet før senere. Thisted Bymads Brændselsudvalg.

12 N E 38 Ei.. g alle Hr-. De e:.4_ k lk:r _e e:.c! ~... il~ af Den~:. f'rigr;;a...~~ lier: et ugl!: Fb.4 _ KC:CiUtetac ti... fest R... e at lo. e.le" 4 '. :;::.. W.)W!' 6ene Ti? '. ~ K.u-_ er fur-'-etde_ Overordentlige Foranstaltninger. Udlevericl al R.liocl!rimlikcrt for Bl!o ~i o b~ J pr-febi pr W il.. ~- Ste.l 'Fe"'"'': og (lelj e-rato rbredlle P....- ab 1i!:E TJteG l..mr::ag ~u 5 }cr! hf 190i f!.. til Blu.-.' fioe! ~ dea. J.. n 1~ Kl.)O 12. flu"" Kr'J.~ab~~ ~. JUlJ" MS Rl. l4 -le. ilaitækini..uat 'li ~e Ta1Hp'U ~ges. Po!iime!::erell i T1:u:e:t ~ 1(1. V.. del! 1. ;e:na 1M&.. L BrlY~ Ud.ll!veriol af Benzn- Of C1eneratorbreo-d.ei.ort tø. JU-:lar og: t'oebaj Muned ::i... fi.:iersuod.m.u~ &s 7. d 14L pa: Hvl:lb'q Kro fr Kl HørdGJ Kro fra KL PoLil:.naoou:. i H.ra;:o tn KL ~16. El Po'lilDeNerea i fullsing-reu Herre:l:r Haup. den 2 Jan r M6. cal...; ting ndsrivolds plll Re.hikoleo Tiracl_a d. s. Jall. Kl F'gene btiver: Dllosk Re~DjolZ.'th~emll;i{ Eogeisk. Tysk StmulltTgerOlOg. SY010g og Tnskæ-riog. H\-'-is lilsffllekkeli~ Tilslutning ons 'lil der blive opu~h el Hold _H~mmels "agli~e Rt"gokab beregr;et lor Husmedre. - nl1skriv oiogspengt 2 Kr. gælder for semthge Pig... SERVCE STATON t [bylle:r - i! med al Sa~~ SeLfiee ns Akklrr.u.. a.t o.. oplad OS ko.ntl'.ue ;'i; ;;;;;;;otl"bri~er. Tt 7!7 s C- Stette_e VilliS Ofi! Hml Sldhru.R a'

13 futnrnrlhlkf ng ror dtll JJtik tler ndskt 'f g kun en Ar ~atltil Dæk gshande for Sltrl'er har 4n i den p/l/l. og gf 001 A AR~ 19~/i 11 nrnme til.r... o.m 't at dn il'hlll'lg~je 'er lt~totlt'. 'Jt n. mn ~ n ' lili bnnkl Anel8<'r "'" op""!ned sl..re fl'lr\"/~nl"lnll't'r 'o J _ J)Ulnp.rk ble.. trit cl"" l. hj';: luen ""rlgt wd FO'\.. nlr"li"rnc K' ølore - bande lyk.dlge 0lr nl}'klll'urrc - D~e "" lt'" Antl'l 'nn """ ' "" ' r dal *~ kn" "l'lo.ro " uth <ou.rt \t wldl! Jleelo lul< dem \ '1 ~kltl ocru10 O'OnlJCt bring'" nog c lt d e "'gfj8l'lo: /111 liger \'C\ll M ur " Amc dvld~re!te kiln O'C(- l som Ollng Lan fl'cl ~ der flfns Vfn- ~get ufog ~W fe O' " " " " Oensig B gs- der l. HJtleu Jd'tc Nylanrlltala. ti_ Montgomery o\'ertager K"mmandoen over allo a11lerede Styrker Nord for 4en Yllke Ardonner_Kle - SchaL burgt.lge mod Tuborg ødelægg~r tor ti Mm. Kr. 8. Amerlkan~k Landgllng pon Pbl lpplncrncl 1of8tO ø LUl':on. 12. VllbeDllWlllllnd Grækenlllnd mellem E-Styrkcr og de britiske skaffes Reservedele viglige Landbrugsmaskiner Raasloffer Saasæd Hjælpes/offer saml enkelle specielle Færdigvarer Udenrigshandelen maa eflerhaanden bringes op H et begyndende normalt Omfang saaledes at Eksporlen sammen med ndtæglerne.af Handelsflaaden kan bringes til al dække den højst nødvendige mport paa normal Basis. Denne Perlode er af drn norske Regering tænkl al ville vare indl UdlØbet af det første Aar eflet Kapflulallonen. Nasr delle Maal er naael kan man hegynde al realisere Planerne for den egenl/ige Genopbygning ar del >!' TroppCl". _ Storo ØdehllS"gclller Anr_ hul!. _ Schalburgkorpest oplnll"'; Medlemmeren /lkal træde nd r ss 01101' Hpo. 14. Al!lerll/lc Styrker lrrongcr {.em med Mnlldulay. 16. RUBSJ.ko Tropper bc.mltcr Wnr /lzl.w 18 Tyrkiet aabner Dllrdannllerne for den n!l!erede KrlS"lltrnn.llport. l D VnnbeDlStllstn.nd8.0vcrel11J[(om"t undrmegnet l.moakvn mellem Ungarn og de AJlteredll. _ Apollo-Teatrel Kobenhavn øchlllburgterell. 20 Ru~stske Tropper trænger nd ØVn.'.chlcslen. _ Voldsom Sncatorm Nordjylland etskærer Byerne tra Om_ verdenen 28 Ah'orllg Nedskmrlng at hele Jornbnnetratlkken trn 1. Februar - ngen Damptog om Søndagen. 2~. GalUlen fortyndes og RntJoncn secltes ned med Procent. 26 RussSke Tropper trænger frem Ul ØslerBokysten mellem ' og Elhlng. 28. Hitler modtager Quisling det tyl!lhll HovedltVurtel' 29 O"el' Neilse trrongor Russerne ncl pna t yak Omrnade. - Brcll"lnuB Viceborgmester Jlellrettes pan Torvet. 80. Hitler appellerer det tyske Folk om overvinde Krfllf.m. norske Erhvervsliv Disse tager Sig/e paa al bringe den norske Nationalformue op paa det Niveau den havde før Krigen. Forringelsen anslaas til henved 4-6 Milliarder Kroner eller en Reduktion svarende til 20 pct af Norges Natlonalformue før Krlgen Der udkræves san ledes en betydelig Nyinveslerlng som næppe vil kun nc gcnncmfjlres uden Cn PU1 paa langl Sigt for Anvendelsen ar NaHonalindlæglen herunder sær Valulailldlæglerne der maa forbeholdes mport ilf de nr JnvestcrJngen nødvendige RlL<lstoffer og HjælpcAoffer. e l. RUlslllhc Tropper hor loast Oder 0øt for BN'l. dor forbere<ler sig til FO'svor 2 OVO' 100 bulgnrsk~ politikere henrelles ucrjblalldt tro tidligere Regenter: Cyrill. Fllor( og Mlchort. 3. Hidtil trllfllghto LurLangrcb paa Bl'rlln. _ Gadcllampc Kolmnr paa V~Uronlon.. - Slore Jrrllbnnesnbota_ ger ved Anl'11ul. O Sommcrlrorpset orloses. Hipo overtager detll Funltllollcr Pcraonlll' hrm'oucs Norge cflel' Dl'abet pal\ Politichefen. 1:1 Solll;ll 1 ~UOMrcl Palrlo_ tel' NyhOl'S' Foongsel befl'lcl. 12.Tnll/l-Kolnll1unlqucct offentllggo_ res. {rlgllforelllen slml nlensl\'crcs hldtll 'l'yultlnnd lmpllulcrcl' betlllgel oeølollt 13 RUllolake Tropper cl'ojrcl' Buda_ pelll. Hi. FJyvomnsldner tra Hangnrllldbc fol'otagra' Angrllb pan Toklo. - Kun tre Gnngo orll Ugen 'ragfo'blndc]ge KObonhavn lpyn Jylland 10 Amerlknncl"lc guur Land pan Con glu!)r. Tyllkerne opretter Stnnul'('ltcr alle de truede OlnlaadQt' 18. Mallklnllllsltolenll FOrstander H. Gl1e lryr]" Hjem - Svejts flulrrcr nile Tyllklnlld/l TlFtodehnv!'ndfJr. 21 1"11"0 Lwgcr el!ydt'~ 1 Olcnll(" der udllmlll'l: fol' voldlolll Schnlbun::ctagc 22 S"Qggndl'HQ l Anl'huø (lrlelfl.'rgc! lir Bom\)ill'!:lpR'Tf't!d l OdunM 23 'l'yrklill HlJdml""r Akacmngtcrnc Krig.. '1'yHlt Mlltrorl<lll' nfr.p0l'ot "N 1vnllltl li!. 'l'nlu lir f lt l"'l' fljlllnlt l MUnchlm vml Plu'Unl1l 2fi Anl"ll.JubllCl".llll _ 10 mod " " > D D " r'!''wf" " ". p. " 2. Chul'chlll bcsogt'r TyeldlUlcl. 3 Fra (nsk Side meddeles at der ller~kcr tormel KrlgesUilltand med Tysklund med tilbagevirkende Krll(t fra 1-1. September DyrUdstll_ læget sællee op med 8 Øre Timen for vok8ue Arbcjdere 5 AmCl'lltUnCl'nC tl'ttlngel' nd Koln. 7. Dc Allierede forcel'cr Rlllnen ovcr Remngon])roon. - Dltnmal'k med Ul Ulf''lS Møder Henrettelser Danmark Huul'cttelser Dnnffi!u lt. 13 Aal'lms Ralldhus bombet H. Tjcnestolllfl:"ndano tanr l Portion Rcgulertngstlll!cg plus 96 Kr l.o.rllgl 16 Berlin dt'mentt'rcr ];ft'ddelelse om tvske FrcdsColcre Stocllholm - Henrettelser 1 Danmark. 19. Koblonz ('robres af de AJUt'redl'. 20. Sllarbrilckt'll bnlrotto8.. Ell~el~!;kc Tropper o1"ohl"er 1.[nnclnla)'. 7 Henretlchro}" 1 Danmark. Lysrnlloncn cdllætles til det hnlve fm 1. April. 21. Gestnpol Hovedkvnrter l Koben_ ha\'1l ngrtllt'l f engchrke Flyvere. En Række ji'ftng\'r Shcllhu81'l. bl a Pl'(lf1'5s0r Magt'nll FOj:( hrfrl('l. 138 D{!d" o~ 301 Sllr('dl' 'un'ltl'L<"r Danml\l k. 26. R\ll<~'nl1 trwngt'r nd nl\nr.\~ og GllYl! dollllltc Skille be. Sllll;ht'KKes Hf TY8lrcruc. 27 Lungt b'o!)1l>roggl'l og dl' be lnglngl(\ Sklho 1\11(1t!'1: lilli Rnl:!~(\nll' {'lyn' tlru ll.!ltt"lgllkl' Gl'roUS' BllSltytlnlllg'l nt V-Bol"l'l. bel' fl'n HoUnnda T{Yl'lt OphOt'l1"". l. Tysk Rado melder. at fllt"t foldel. og at Storadmlrlll Donlt:t ~~ udnævnt til hans Ettcrfnlgn _ K-\.!~n N~~~~~~~S~~~":io; f~;~ ~ 2 Tysle Styrker l tnll<cn ~J- - Ølltl'!g kapitulerer til Fel trl.ar.;j All!X8.nder. - Moostand ti l '< ophorer - Grev Sehwcrln von r v... slgb atloser vnn Rlbbo::nlrop. _ B _ el.e Tropper Lybeck - SCl!"> sten afsknarel - Llndcmnnn \. kapitulere 3. Hamborg bc$t af brtt!~"e T cilper. - Prag p[""()kl~meres ~m H _ tn16by. - Mootgomery f}'kker nd 1 Holsten - Laval nterneres. 4. Danmark hefri""8. D il. k Ra" l frll. London Kl. ::!O 30' )too ~y meddel('r. at re tyske Sl~"k \ :i lalld Nord\"estty~klnnd ob" D \!lt":." k har kl\plt\llerct frn d~n 5. M j hl Morgen. - Vilh. Buhl dlulnc.r n Re.. gering Fl.'lhed~k mper ' sætter en Række lh'svi~ \ Brr:nln. ger l Danmnrk. 5. Generl. Dew'l!; Ch r r"r d"n '''1_ E(el!'lke l\lilltæl'mls.qion D nmatk.. n.. komnler med de fors' e lu l Tropper Ul Kastrup Lu h Dlinmllrk anerltendc~ som tlod. - Syt'rJgc og SV} Forblndt'l"en med TY!lkl. P.'"'!;onl.'l' dræbt 255 s '..i :. kampe lled Hipoer og ~~':.::~ 6. Dcn dllnske Brl~RCC ank til K~t>enhRvn - \'ojd:lo:n \'cd Soclnl-Demokta B~ lobenhn \ n. 7 FN'd hele Europa. :\'orge k~rl.lule!"er. Bl'tir. Ol'<'rgl\"!'lse til \('.!Oln>.' lanrl. Rnssisk Rl"- rok(' Stl1llng'N PM B(\ h{ ~. \" DR~n f Luftangn b 1 g'grr R R\linrr. 9 Rl'\slske T'(rr' HOl nhl'lm. Qut:-:. 1 K'ng ('hl!f;'(fl.n ~~b.lan!<"kc HKlldl\!i {'fti' lo. 'l'el"bo\"l'll bc fl~t' R\\!;~cl'lle meddel r /t le - unl g

14 :1. JUlUi - TØR-ELEMENT Oer find -' HelL E&eo... m ti ethvert FormuL DagUgllYet Ndef o. pm Hell n... V"9\etil Cykle- og LQmmelQ\er Rad\o.o og Tungh. ppaut6f. R!ng.. n'-g og andr. tftnt.ke forjmlel. ++EESENS Verdena.. date og ballate d~; ; 'und al ~gt r:t'kk~ d det til d.e danllke Frlboo.kÆmpere_ t.o.'g» ArW)4cre li )lnl.llur K.. ufm.nj! Ulkomm..r Jrner fol' Udlet lnc til København - Tysk Hamau1npdepot t1l n~ KlUiomer bem.agtægge ap Dempto& 14.. 'v"r'1 aagu nu Frihavnen. - Den dan8ke loarlne H~~ Ferl<'Udoen_ overt.a.gf"r Holmm. 15. Den ~ 12. Mootgomuy t København. ~ so!. 1;-'* t~ tegner den d'n"u~ MOOat.nd~... ed al'Aneke f'te_wrj e 1 Bl' 110m >Becond to Done" _ Fhv ML holm. _ Kong Loeopa14 tetøsr Dl..$ter Gunnu l..atsed ~... erell." lu ~1.J.es:s og fond r dger 13 KTonprlra """". Olav vender hjem til Norge. - Yderlgere UoOO R=~re to l!;. Kron~ b)'"-+1 7 Børohotm. _ Det danlke Poll.t1 træder at~r Fm:.lrt1on.. H.. Flen! Aargange danke Sol6ater lndkaldea. - Den DOTake Hjemme... front T.edel.9E' træder tilbage. - For lte engelllke og arnerikanake Filmpremierer. Hi. mtlm"wm fra England og Amerika W Tito om at rømme ''rlest. _ 471 odelagte HUlle pø.a Bon>holm husvude. 16. Gribende VetkOtn5t to de dø" ske Deporterede fra de tyske F~ lejre. _ GNmlandlltrakl.aten etl$tem... mlgt godkendt at R1gsdagm.. 17 DUlD.l9.rk afbryder den dlplom tlbke ForbiDdelae med Japa" ae Nanking og anerkender ('lmking_~p_ """"'. 18. J apanak Fredstllbud til Engl and og U. : A &.. 'Vdonkib >Panama< forllat med 4S Vnd. - Tre danske Delegu ede afrejen td. san FranclseU.l{onfereocen. 19 T\toa Styrlc.er... bl" at ~ Tr1eøt og strien. _ F:M! Mlnl_Ue do. NjRr til Bornholm. 21. De bl'1.ti8r '."... e:... e. der... ieb BheU-Rmet Kabenbavn. bvor de be 1ger de ' ede fra dm f. nb Skole. 1_~ o "... m S ' m lfdg gha. op... ao - D nlb! m. fl l1li1 st Pi sjdmt S d " E'J pønlst OJ'Q l"'nde Pi '11 pt foto Aar. 2~... lænd""... U_Raad øtae.elao (pift 10 Kord. ".. p;;;:t 11. ear.. Bornholm. h-...w s<.eumb* vm ohlc:lel ÆrE r".. cst M}r!l\re 8msr OC S.... Cj fra. JnU. 21. ForWfMiroÆ tb Azne Dm LQbeck ""'X.hh :2 22_ Norge.l_ntler DY ~ Ein.ac Qer<thal""l>l ".om O:tf. - fonlag om euuaom'p"t man&dcsm.t.o Fæ'l:ebUlet aver Btwel.1t 1. JuU. ~: 25. ns.... MlD~er G... DT har gi.et Ve; rs_gefabrik ml"" St.tte og f~ 26. Hist(K1CDf1---'e te!; t San FTaDd... Den n;re 01ganlPtlorl hd ne ':ch tic&dl:"rc. _ 1"5t.. dechel'. Admlral Stt HarolC t X... ba..-rl - ~e og polttteke eja " - B. '" W.a. - mel' R' line t FoQ; t ejkaa CXte uli -' Tysk Radio melder a t Hitler er og at Storadmlrnl Donltz er tu ~An8 Efterfolger

15 S. JahDU'. 3. Januar. 50(;1 A l. }j E:\lO ({RA 1'EN.. ~ - -. ;~~~~~~~========~~ K""".. rvllll.. Ol:" 12 Uh ~----~------~~ rnl.. Altl<:-o 11 n"~rrn.. rndadrr Nnrdnor"". nl.t.. mfl O V... ~lr... U1.yar"-1<!~. Til 28 Ma... 1du ' ntt...".- C>Ul'eh1Jl. UUhnlltum Ul Ml<1.u.. n...<>dllg Ul Sv.."".. kun l""~l:nnl{ for s..- al"'''' ".1Ml 0& do 1 "\.J"Pl1..v.nMk Vn'uln dl~r A""ognlnll:. K<:m.'rnlUv... n "l:oo lt D~n '"" k~ K'nll:~' l K..b.. n. \6 r..."rll" M.. khlor hj.. m me hmlh pr~l:rrlnru h.i(""'''-' " "1 G:o-~' hllvn. Cnv" 111 1("": n. l)omta.!<>rl ' "K'~rtnJ:../n -. tl :U. Ny "vrnsk odnltl<:-mokrntl. k 17. nll )"'k.dlht <:-... i!.. Domm.. 1. b er '" ~~ n Slo.t..mlnløl~r Ul n"].au. ntnt mnd Fl'r... rn... LaKllnr.hygnlng Kjubol Chcl' R"~""lng mrd l' Alhln Hnn! on.om Dn"'''!OTk "knl 1)(t..~U 110m \1J\\t1-rvn-. oltlem ok = n- «odk ntlt af njgø(lflr'pj. J1 nlulmar}( an'1y""r ""n dlplfllnn. twr:e F"rbl~l.W: ml'd JltpaD Ol Nltn~ k nj' D: tlhet~j'm"" (:ti mklng n.-g.~ ". 1 Jllp r.k F"red!url'~r 111 En.. la 1 C U A ø. K" M.toflkJtJ tf!uwe n... f...'iat m~ 4"i )hlnd Tre j. "'... rl'&' ttejur Ul Sati. Kanf~1fn n 19 T Oll 8fTlk"r..111;" t bll'e '" 'K bt y 'e olel" re el. <> m TØR-ELEMENT Dar findes et Hel/esen Element tu ethvert Formaa!. Dagliglivet støder Dø paa H ellesens alle Vegne t Cykle og l ommalygter. Rado og Tunghøreapparaler Rngeanlæg og andre teknske Formaal HELLESENS Verdens ældste og bedste Bornholm saa lnart ')ollkerne er væk. 10_ Vgtpnraden træklier op for - E!l-l'nhower måteder Døgsbefallng torile Gang l'tt('f Bl'fr l('la"n. Ul de dnnllke Frihedikæmpere U. Cnrllberp Arbejdere demon.. l. lunl.rter Kaufmann ankommer atr('rer for Udrelllmlng. Ul Kobenhavn. - Ty~k Hamøtrlnp. 14. Værnemagemea Bankkonti depct Ul tl('re Millioner bel18gl~ggel Jpærrea Dnmptog ndforl''' alle Frlh~"npn - Den daoske Marine H"erdage Fer!toUden 0\' rtat'ef Holm!'n Jti Den parlamrntarlake J{omml 12 l-f<mtbompry Københnvn be. lian nedll/t'tcj k er dl'c dal1lke Modtandllbevll'B'. 16..Tapnn.ske Fredllf"lcre Stockholm - Kong.eopold vf'nd"t hjem M aorn.~contf to nonl'''. _ Fhv. ML ri!e~ Gunnar Lar.en arr{'lter1 til &Jg1en og rornnl"dlger alvorlig ':J Krooprlnl Olnv vt"nder hjem til Krlll~ Norr Vd!'llgere ll$oo RuMere Ul J8. Kronprlnllparret hyldl'l pall &rnhm Do!t dan.kl' Politi trædet att. Funktion. offlel'" Ær('lfrokoøl. Bornholm. h"or Sovj"tunlont>n giver '4. Fltre Aarnnge Mnllk.. Bolda. 20 Mndr. Amør Dg Bukker frll 1.. tol" 1t.4ka~. - ~D none!' HJ{'mml'. Juli t~onllrdoolm r~o1er tlbag... _.- Fur. 21. Yorl'~pfJr.ll'lrl til Arn(' Rorl'"'n lt "r~t)llkl' (i amt!rlklllulkl' Film. om LO".. kjfn<!"t afvllu pr" NOTK" Jnnn!'r ny R!ttorlng m"d 1J tjlumølum fr-a En;!'lnntf OK F.Jnnr G"rd/lnrdøl'n Chl'f.. - l..av. A n... t/j Tto om at remme Trlpøt totllllie' om 'kllrllordlnlt'r TJ"n' lte. 471 JtdeløJC1!' HUlle pa B<1rnholm mllnr1lllom~t ol 4/tOO h "'lde 23. ' -ø rgf't.jjj"t OVrr Blorf'hrr 1t (ro l": fjrtft n"lt V"lkom"t til tf.. (jlln~ 1.lull. e f)rp 11"T' 11'1 ta d" y_ke Fnng". 2!J_ Fhv. Mlnlllt.. r Ollnn'lr ".r"n '.. 1re. (;r'llllntfl.trnkllltf>d c"(pm. har glv.. 1 Vl'rn'llK'r-hhrlk okono. ml"k Hn OH f'nlglllr" (Dr 4 Tlg"r '"nll "nrlllf' Alhlllf'! "11t... t Hun Frll.nd" u. 1"1l ny V.'nl'"". "'ganlllnl J" k"/.. Hl' fflt"orl.. Nl~... anr h "... "o '"nlllle!jonet' 'ovn"hm"nll OVf'".t" Fln/l. rl.. c-h"t. A.-fmJ1nl lr nllrrnllgh Køb.. nhllvn 11 Jr"O(}() nl"!'lf" '.. '111 og polulllkllt fanger 111<1"0 l~rrl..~nt Al W. ArhpJ""ro "m"o t r all -nllllj(cf" U"Jkomrnl 'N "" zllc ' ~ Jr klør for 'h'<t_ Kore 111'1. n r Rolt1lnlr. Cllllr Ap'" 101t!. 'J Y "f ~.. "" mln<1rll uli () A ugust -tr * \ 'fred 1< <"q- - l Kun lti at 70 kobenhavnllke Sko.. ler disponible 2. Pol9dnm.Modetll Relulla.l: Tynk Af... æbnlng mllært og okonom~k t il Bundl!. lngen tylk Regering ndtil dere _ Modltandllbevægelllcn Aalborg proklamerer Folkelltrrlke 3 Benzln Tildl'lng til er~ h~'erv8k0rendc Kronekur1'l('n f ML lagt til l Bomber o... er Jnpan 2000 Gango krajugerc end den hidtil to1'l\" Sensationelle OplYlnJngcr om Atombom. ben l)('n (011lte kmwdrlf over Hl roshlmn.. RUlflanl1 og Flnlan rt f("('n. oplager den dlplomat/llke Forbindelse. _ Ollt.BO'tlholm..: lober pan 101ln(' ved Fnllllerbo_ 8. Ru~"/t!k KrJf("!'rrldrCl'lng 111 Ju. pan JapanS( Opfordring tn MoloLov om at være Frcdamægler. - William S }{nudlll'n Kobenhavn. S\'rrlge etten;lver Danmark!iO MLJ KronE'ra Gæld D. Atombombe Nr. 2 kalll('1 over NRgaønkl Rualand lflllnnr nt vmre Fredllmægler 10 Japan tllhydt'r Ov"rgl"'/l('. - Potadam-Kra...('fl(' antlg"" hvis Kl'j. ørrenl SUtJnlt h"vnr('1 Onf'rntionf'n J'Uf'1J ol' fra 1l$. \Ug1l1lt' Fnrhn' ll'et M"d<1rl('!He om Japnn" K..pltllln_ tjon kl!.hl'r F.. øtatf'mnlng ovrr hele Lnnd"! 11. De Allkrrka B'l\ng('\ler til Jllpnn ' Lan'l't Jklll '''V U.. A og lndl1. "t/'l.. n nd"r Kontrnl 11 Ty"k ~klh m<''' :lu M"nrl prun_ gf't Luft.. n url fnr Ol1"'J... Hi. Fn'" /1.. 11' \-'rnll'n r'rrllllf'l" mlnlatl'r AtlJt-n m rl'le1<-r KJ l Nnt fm. nnwnlng ::1lrl'!'1. nt.japnn hnr i.pltu. t't'l.. nd.. lr.-! P.. \ln " til no. (kn. "" \'.. 11/11\1/1'1 ll. T<nl\'llhJf'rg ]oonllnll'll!-t 11)11 (1'ng'''!.urh'u. HJ. t!o.. lnl' nlnkrnt!j'" l(ollgt. " anh. nf'll Kffhf'nhnvn OVf''Vff'r"lll(' nf.. n!nn.".k. r:l' "tl'r hl. n. ('\..rn ur <lrt f'ngt'l"ke A"'"''"ltl. "T«t\ loa"kl ~fl{.lo :lnrlrlkll1"llntl~k mø'vne F.. "</pn!krn 20. Qul... llnk Pro '"r'1.n"h 1 ln 1 Brl'!<"lh r knn nllf rl. S\" rlll't< 21 ''''ntorll~ ~ Ole nl"r - 'nm.. n volujne mbnrljlf" 10 Ør" til k\ln d 11(f' og r. nr. til Jng/uh 1lrl" 22 2' M"r".. Ulk" r "!ilt nnn m.'rke l1rr"tlllhllll'l. ~ h"jt. t"" nrl lo{fttlo"vffl!rr ehk :1 2G "mlotl' M lin "" f hlrv 11 t kron tl 1\ nll for F1Yl{lnlng. R'!mlnllltrnUonrn. ~ Polltlm.. nd. d~r dode d" ~ ty"k. K'llr~"ln. t lon"\~jrq blj<n-v! 20. Fon MUon l<roner Elltntnlng til det kommunl"tl.~k.. Parti 22 'l'yllkrm(' \.. n"rr grndvl. lbng.. lokll'\ Srl... lyr'c. Enl{lJ:end<:-rn<' oprl'l\l'r LOkRlrl1lld -- Kong Hnnkon l{oh~nhnvn Konnd Hl'nl~ ln h~nr~ltrt Kahl'TlhnVll~rc ~ r (nld.. t PM l<olwnhnvflll Gnd.. r nncl~r TYllkcrnP-1 Tl'rfOr 21 Ornnlmndcrne nnllkl'r Styrl't flytht til Grnnland. - Hal Koch ald'. Uller Polltlk"Tnes og Frlhl'd~rnlldetø nd~nll. 20_ D('n tyøke Fland" knl d('lt'! melll'nl de trl' Stormngter. - i OO 000 hyld!"r Kong"n pnn Ko-r('tur~n j;!'.. nnl'm Knmonhavn tyllkt' Landmln!"r ckspto<lrrrt 2 dnn.'lkr Marln;soldater drll'bt 28 Frnn.llke 0lU1kl'r om TYBkland.!! Opdrllng mindre Stykkt'r _ Ht'le J'npnnll Hnndl'l"fla.ade l'r udl!ll'ltet. _ Dcn pnrlnml'ntnrl.llke Komml89lon af ~u t tl' r Arb('}'1et. 29 Ny TobaksordnJng fm. 15 Oktober: 200 Clgnreller eller 100 Clgan!r pr MnanC'd bllvrr Makølmum. 30 POlnkknr gnnr Da pa.a Politiet Aarhua med Knl.. e_ t}ke Nn:>!ltcr fjern.. t rller nrresleret den nmerlknn"kc Zone tober 1. '\m kns lnlll'nrlg mlnlst('r la.. roht h'krll Kllh! nhavn. 2 O...('r Kronrr t:n1"r.llu~1 ptl\ Slnh'lllt Bulgrth'f 2 \Rr. Ornl'l.1 l'\htln Rf~l\t aom Mllltælj.'('U"'1"' HnY.'n: tjlrnrl/-rl'mlnl...1"1 h.mf.- m- 1.'mlnn rml"r 1"'" ni 111/11 -l. Alolll.\'hll'lf<koh$mc"d Aml.'rl A01nbl'>'\l... nl \H\ lll.'r nwl at 1> 111'11111\1'11 lu t!. 1 N til Bt \11 \"1<1;:. pa/\ lin 60 A111 1" op '11 '11.1 ' Mln!~t('l' lo'tlilll 1"kON! 1\ \ 11 hnve]t 'tani\llbrn gt'an" anll~1 'lil r o~'h '"\" J Arh l' li1 No l" ' rtnll ' r \ ' t-\t'v 1 m til noo... n 0\ "-. r f RAr 8k t bø \f' R\ 1" ~111. p r" tf' 1. '1 atad( t~1 Am"" v n l.dd. Rut'"J'".... """\llul K&o K. ])ecember t;. * 1. R.eg~ rmsørorhandllns"m "o\de.t ValUlkrltghedor Soclaldemokn.tll't -il kke dannl' Reg.-rlng.. - K\U" og Te frl S\ ~rtg.. _ Knul.l Kr~tn:"""n fanr.b!nat_ Ok ved. Blluheld_ 2 K<lngm droflet n<:-gerlngskrlvn m..d Partlledem<:-. - Jod\llk Opltand med Solge lt Snh-olJi.t:e O"'l'r h.f' Pa... læatlna. _ Udonla.n<lf.k" Korreøp<:ndenter MOfk"a prot~~r mod den rul<sl<k.. Pn:oQe..CelJur - Ny S~". for dct engell1kc ArMJderpørtl \"ed Kommunalvalg. ne. PnnllMlSt' Th~' proces r Ai ra dor. Stap' -:1ustrt.Lc " 3 Radikale og KOnftn-atl\-e nrgter S:æ.rp ~ lal -.;: ;.e nt dnnnl' R"p;'('rlng øe.mml'n m<:'<l \'et :!. B rtt afllllrrt l' rt' Enighed menem Amerika. R4."'Sdapl- ro S-oyjl'l og Enj::ll\nd om OprettO!lal' Bl :-; inr berg. tyfk C<'ltral-R"gcr\ng; Frankrlg pro....- P_r A~1n H te"teref 6. Der kom el Skib mt'd B:Ulan"r Ry t! Ol' Tann.'r og t1l're an.1rt' fln ha"'u n.. t "~c Polltlkl're arrestl'rrt -- Kn\ld dn.1!""m 11'1 H Kr!~t"nlltn danm'r nm VCtre_R.:gt'_ Ol: P" 'P"le rr ring '-'Riget pr" FR"')!r-ne p" tubø.ge. Pl kke) Flertal for LOArlvc:ll('n_ "Rrk Mcekva..De1 Frl'mgnng tor S"e/:l.\(lf'm"knUpt!i ' i ; Chris\mnl!>1('lln ~tttt Fortn!lnd d:omm c;;et' for de Konllt'n atlv". \'erbft.nde f' :'. Prlnllt'JaØ Thyra bel':!"\v.. Ru fn. Bc -ls-a. ~Udl' _ S_h!'St'1_Ki)l\1rlc.ttrt "1<"1"1.. Stn jk" p 1\ S h"l'nf~\orra. S'h' 'K Bryk! anpv - J"rg Mi' n S:t\unlng H.-... ltoft og Hllrt' g l-~. 6 'R- (lr!>1.\a.na-f.pl1.lcml ~ttd rltr. Store O\"l'n\"ommel!'tr en Række ~ Kt'lurnR'rlte l K Hlwnehycr. S'\lC1W 1(1 l..øf:f'\'wl Min "' F"rrefRrten \ndlltm.. t ("11"knll11' Rl.ltlkk('... "" 11 AtUrc tør.'8:ll\f' Y..rdc~~kC1nlro m<"d Att'lmh. mbf'-fonlkr: pall gcn~'dlg HalllJ1 To \' gel f"1 o mln(ll"ll 1 'l (" MOn Huil f \n.r Fl-(l"prLs.cn \1'1\1). 13 mbf'd Ol't\ndrr til A~'" nk"; '"nl'1 '>m Y to Bomt' t' \ - a rn al\' "kll\ c nnll (' r '" nl ~ _:~' '1'11" S-k'lil'i'<lUw -.llnnmlllk hj mme lit T nu"l'ne 1>f1... tsl9.nd Ul dc n c\n"u<'lnll.l Kont'O \ nll~ \ n d 'r londn'o. nf'!l n li t.lnpln" ndfl t ~ l!3 dnnø\(t' \ NRa". or\'l'klnn 01trtg llt1l'kenla-a " " r" tøj' 'R p'n nl ml.tl"n r S".. ah ~ \ Kf h \ '11l n a:e Ul 'K lt. rt "t h va- 'r l' 1 Ul \"r"\ngt'r. af Sa c:. " "e.7 skjul f' V c H - -

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel ' " "'retllings T' Cm er 1993

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel '  'retllings T' Cm er 1993 , ' MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' El,s/ormen pi! s/ Ol' 1993-15 C - Aflytningen ~,ndemerhllset d 20 - sep 1994, Registrering a rkøbenhavns U,,, oktober 199.1 kl 2 O 4 r a stud versilet r ' > 5 D s'

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere