En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres."

Transkript

1 ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l' indsæt e... n tilsvurt>nde Lynco~8bil En Jule-Gættekonkurrence. Tl'lf~tcd Arbelderlorening iværkaatlc ved )uletræbh~!ll'n i Arbejd""'!f!ndene!l Vtd Sold fer/ejre" pib FUflolh j i Thi~l('d kete i Gasr renc!:! anrh8ende Anlllllet af Julelyø pa8 Padorenine Thitted en Oætt~kollkur Ef trrniddsr ved 13 ridelj en Eksplosiunsulykke der tilløjede den Losnluger ae del rlgllge Anlot vor 257. det 8tore Juletræ. Der ndkom ailllge Ove S J øl ArbrJdømand De rre ud8atte Præmier vflndles of nger Færgeellord Wnthersmøllevej Thorv Neløen Fll8lloltvtj 24 el EROn )Ørg"n8en Vesten'ræde 6 o~ Men for Livstid. Sammen med Sv. Aage Rægaard Nørre;::.ade 40. oo/2le jævnaldrende KtJmmcraler VBf Ove pan Jagl eller fyrværkeri Milliooærboel i Hurup som var tabt Nylasrsalren. Del ykhdu DrenRenc al linde el realiseres. væd Paphyl.ter med en Lunte i Den slore SLejlignedskompleks og mens Ove holdt paa Genstanden blev denne antændl. Ocr.Østerled- Hurup er ol Admini slralorerne i Høje-Kristensens Bo lotgt hl Dyrlæge Laurbjerg Hurup indlral en sa8 kraftig Eksplosion og Odr. enr. Krabbe Lodbjerg af Drengens højre HUnd blev gaard Hurup lor Kr. slærkl lædere!. Falck der tilkald Boet hu desuden solgt Beboelsesejendommen.SrYR'ejernet" i lea udtaler al del blødte lab stælkt fra Hunden al det var Om Bombens Fabrikat ved man endnu intet nærmere Pormodnln. gen om at del kulde være en al plfl81i8k Sprængstol nbrikeret Bomhe Jyder ikke heil u8andsynlig men Sagkyndige hævder al de mep'! tralrige Kanoll81ag der har været i Handelen i Asr ogsaa er j Stand lil al lorvolde alvorlige Ulykkp.r. Lyntogsbil Struer Thisted. Hurup til Slogter TroelsQ'aard OjellruPJ og Slagter Krabbe Poul. len Thisted lor Kr. OvertaRelsen skete j begge Tlælde ra. Januar. Handels- og Kontormedhjælpere er efterspurgt. Faget noterer ue.dv.nng god Beek.ftigelee. Det er kke let flt stlaffe Kont'lrfolk for Tiden hverken J{vinder eller Mænd Soovel i Thisted Bom andre Steder Acr man Pltmeer gennem længere Tid fll/ertere efter Polk oj;!; de gør det ofto forgæves - Hvorer Kontormedhjælpetne henne? Por.e:cr vi Pormande~ for Handels- 0R KonlorrnedhlælDer lorbundete Thlt.ted Mor!llnlrboernc skjulte 17 Ml!. Kr V'd d t:ik811~lirf1i nr't1oi.le i MorilD So~"erulld~lorenillR 1 L0rdllRA Klik en Hump La d fil Dell1 Guds udtalte Sklllterudslorffillnol PU\ v MuHn Sorcnsl'n Peteralund bl. a. Kd(l811 al der h1l i Lllndkommu1ert\e poa Mor') Var kolslt:ret StigninRer piia 12 Milt. Kr. brtrllo OR. i Nykøbing 5 Mill. Kr brutto. Stigninut:rne Nyt. androi( henholdsvis 29 ar' 26 pct. StiR'nioJ:lt'n vaderedt' ra 477 pcj M til 15 pct i de enkelte Kommuner " Pl! SkeUeraadet vil d.:r blive Thil forela!:1 ndehavere al skj'ulte Por. Frihel brænl rnuer el Tilbud om at bets le saa kedsl OJ{ saa mllj.!el i Eflerbelalrng Bøde hlmm og Kommuneskat Hvis SkaUe. lysen yderen nægter belole J:lives der Af ter ndberetning ii Li8ningsdirekto~ sker ftel. lotet AOl1:iveri. Landinspl:ktør Monrad Aggersund Bom i Tiden eiler Kapitula. tronen var en stor Udrenser blev sener:" sigtet lor AnRiveli al nød landede engelslr.e Flyvere Eller at denne SSR 1U har været under ØR nsr S ta tsadvokaten resolveret al der iklte skal foretages videre i Sagen Tinglyste Skøder. Pra VOl:nm Henrik Krogh Thisted til Drlftsledl!r Vlgeo Krogh Thisted Købesum t500 Kr Vurderingssum 2000 Kroner. Pra Huselerske Jenny Lo.en Jemen Thisted til EullefrLl Jenny L0rup Skive {obeøum 9300 Kr" Vurderingssum 3000 Kroner. SklfteudskrJft flom AdllOmøt for Enke Ane Marie DohlJ(oard f. Erlk.en Nor- Hvil!! el 1Tl Ahk nogl BOla dro~ mod udsl et ~ færl." d".. G Jod '0' lo gasrd ØsterUd kke lærøk. lurd ~ b Ulovlh:e Baller Nogle unj.!e Ml'nncslr.er ra Tho- : ru p!lom lor nogen Tid iiden b n/lvd. Hrrankclel t't ulotti~1 lnvi i taliollllbllt SOl1 10t!salle ud over p ~UkfU:lid r.. b!~vet idømt hver en h d

2 ! ""UVJ" ~- - en fil. kan leveres til Maksimalpris. "der. i ler den Barden l Chri- gejses- / 'ds fra g del dv~rs: ; m Ol e' Bogen om Politiet: SBNDERSKO". Sleregade 21 Tele! September heftet BcO indb kunstnerisk ud-tyret Balleby' ~ Boghandel S. Torv 5-1' Thisted - 'll'lu ndom aard d fr a jørn- Sfør dt J enne 1~ l

3 en n)' NVl8arel al vø: n : f. Heller lredelrg~ or mer.. un\ er h kom Polilie! j Funktion kk t: er Dalende Kriminalitet? Biler KriieDS Opbør mad vente færre forbrydelser. lør fejres de oue Maaneder af. ~are 8 b b e i hvil!e Krim inalpolitiet This ted har været i funk lio n beo handl edes mellem 2600 og 2100 Sager. A disse lald er de n.en~ eæd va n- Halvdel paa Søger d er er re J al Henhold lir Særlovene og den de har anden Halvdel paa S ager der er Asr. rejst elter den borgerljge. Strall~~ov. Nasr man kigger J Politiets 79 ~ ~~: Pr%koller lor de senere Aar feaf l man Syn for st d el er g aset slemt ne d ad Bakke med f olks Hæder. ligh ed behandledes b23 dette kriminelle Sager i 1940 var der 690 i 1941 gik Tallel op ii 1461 nnonc i i 1942 iii 1885 i 1943 lil 2000 d.. og i 1944 (lil 19. Sept.) endda til det er Be Møde at haabe da vi de nye nemlip har hall ne ved alle dybl gerne Bom ær med Ellermid 2016 Sager. Trods disse Tal ler Lederen al Kriminalpolitiet i Thisted Kriminalaslistent A. Sørenlen lorlrøll ning.luld pab fremtiden. -- Der synes al kunne spores en lilie Bedring i Kriminaliteten udtaler Krim inalassistenten til Ol. - Vil del lige at Poliliet fur vil mindre al beltille i det kommende Aar? - ja ieg er i hverl fald ikke ulilbøjelig lil allro al del vil gaa i den rigtige Retning. e' Købet el Kælde rrum. er er un el der sikkerl kan tr ives nemlig Sygdom og Uhyglejne. Bn sud.n Bo ligpolitik v Længden blive dyr for Samfundet. Ogs811 Mora len lder under diase elen~ige Boligforhold Krlmln~lilel e n silger og al anden DaarhgdoØl følger med. Bollgtorenlngen udbyder den tør.te Blok Pr. Andelsboligforeningens Side ønsker vi derfor ogsaa al gøre en ndsals paa delle Omraade. Vi paal.. nker umiddelbarl eflr Nyl Or udbyde den lørsle Blok med 12 Lejligheder. Hvis Malerisler kan skalfes vil vi yderligere 1946 soge al fil tillredulillel Behovet lor de Medlemmer vi har paa Expetancelisten. Men k _._~~ --= -~-::-~.. _~ _. mulet har der hellere Margre opført Kr. end den 88 lige fo ningslø og Sol Skui noget mslltle en pæ lige p~ aiel t blive ~ rige A dyb Bunden skai ligge men jeg og tror ikke vi ka bruge ret lanr: Tid her i Polilikredo.n. Mund- og Klovesyge paa Thyholm.!'orel.bi køo et eokell Tilfælde. Mund og Kloveoygn er igen dukkel op her pas Egnen Søndags blev del konslalerel al ot Ungkreatur i Be8&:3tningen hol Odr. And. OdgBlrd i Od by paa Thyholm var angrebel al Sygdom. men. De Bædvænlige ".ninga. 10ranolaUninger blev d ereller rullel al Politiel. - SlltBadvokaltn for Sjællsnd udtaler 11 der her vil gal endnu. Man maa haabe at Sygdommen halvandel Aar med at nallil Bunds kke breder sig hær' i Værnema~e88.Rerne vil det vare gedu Thisted Arni ligesom det... længe Th"led? øvlige Lnd.f den ryglede Kv.g. en -=----- Del kommer an pli hvor aygdom der volde Landbrugel El 1941

4 Ramt i Kinden af et Sprængstykke. Drengene kastede tyske Øve) sespatroner paa. et Baa. En 12-aarig Søn at Fisker Peder A l ri f' r s e n Gudnæs Strand er kom.. mf't til Skade mens han var paa Jule-' ferip i OkllhØl ved Varde. Sanunen med noglp UndT! Orenge morede han sig mf"(l at kastf' tyske 0velseslJatroner nd i ('>t Da al. la en af df'm eksploderede ltlev han ramt af fot Sprængsty1dce f dt'1l PM Kind. Han blev i Ambulance rurt t il Amts.~YJ{f'husct f Varde. hvor F lænl({'n hip\ syf't sammen.

5 " au '.-. d. ] ""' l \l. ".r ] i l m v- lll ar '!l. f' l'- FJygtningelazarettet i Drags bæj{ ka n tage 100 Patienter. Der er srcl en UdYidel so og alle lyske Patienhll' fra Amtet bclmnd. les nu he' '1'hisled Aml er dl'r l'ndl1l1 e/l iiloo trskl' li']yglninge l!lbage h;l'dl"lt j dv forsk"l1igo L\'Jl't J Th\' l/;" V. UUn lon'n n'1 l'!' HCl1sigtl'". ll1tlihl'l'l'. (!rt~l'hfl(lndcn f>kul o\l'rtag~ Bt> 'ogloinglln ~r tlisse Lejrt" men endnu t'r der langt fru tilalm'kkt>!lgi -'huld skah. Millll.lwl'\ hal' dog o\'erlngc-t Bn \'ogfningl'll ur Lujl'L'lll' 1 l jll'dl'nlhlll. Svinkl(\\'. FJtll'rJtl>ll"" og U Jørtda1. mt'u CB'l']'!(! hllr sln.dlg Vagt vod Lf>jl'l'l> i Hundborg J(lif.moller.Krun~n"i lode J1 t1mhorg og Flyginingo UZlll'{)ttpl li'1n'obllnd.'istt~tiont'll vr>d! 11'lllfflblllkhuJ!"ll'll nl-\ 'r døg llllll Tul!' :'lit/u''l-1 i llt'!'!''tfutjd skal on'l'tlt~ 3!'"ug!ningpJ og8nr lf fi1y~ln(l1g(!l(>jr"n Hamborg men no )!:!'j f'ndt'!igt (r kkl' lgjon lllm~m ~'lt'nll. ll(ll httr og.o;nn \'W'l't nrlynl f L Mnl'llh'll ;.:kuldl' ""!''hlj(t' \1t\uNl lw' tu"1l '/.'1 "' (> >ld.nd"ynligl lt d."... kf'l' j)1'l'imnd har' ~lul'i\1l'1 in\' 1'1 J '111' 111\g(1 Hld"11 tl\'t~l'lflgl\l Vllt:lln!l ttrlll 11'11 lllllllf' V '\'llll\nll~~ln.liou "1.1 'l'hl~h.l. HUlJllt h;lil... tnnn' 11 hlltntll Flrp.lninlCl"Hl i Thllflorl Ami hl1rl~it1lil "m t'l gorl ng '!t"f 11\"/1\ Lufh'u1rnS'k 'fllw"!'tl. 1''('mh'rlnjtl1l\ot.-\rn l ni! z oj1)'f'pr tl\'t'rfl1r ~. t'r 11ft! Nlll.dlg 'l'il "J.. - QUmUwd51i1tJ:t\llfl\'u (J fakli~k. " '" ] Ko gyn 25 cl ; h

6 g.t e.. j i't forbavsendfl god siger Premie"løst.. nanu'n men lidligevei kan t ikke undgaas at der er Patienter bla t saa mange :MenM~sker og azarettet i Dragsbæk er d erior b1"vel l. med et Par Bygninger.'Hl! r 1\ rier nu er PladR til godt 1ft) Pit l - ter 6g to tyske Lægp.t og 'n t k Tandlæge el" lmyttf>t til Lazar i;aa alle Flygtninge fra Om 'aa behandl~ her ml'fis el H tllf "." blev sendt t.il Aalborg;. Det var l for bekoo.tej.igt og for ))os iw :g - 0fefl.1ikkE't har vi et lilh halvt HutJclrt rl Patienter og d't" er!r.å g"_ 1'1' oøiwr Tanrllægf; nng'lt ~om a og aa f(jff'r{aar i Drag-ha:'k ro r 't tirllfgp ri' a r "pt tf lfi~.;+ "" FlyginingC1e kom hen t' 'la ~anrl1ing-

7 " " Op} -sningsarbejdet blandt Soldaterne. Besøgene paa Thistlld-Virksomhederne skal nu f Gang. Sum lwkl'lldl Ol dl'l 1"ohlglcu Ul le Sulllah r. fll'l' et: J!unUSO'1\llT{'l 1 1 t i 1( knl rum.h og!"~ fl:)l.. ').kali~f~ \~irk:...uljli(lrtl j lig ln~ttlulll.lhl r V'Oll' lobur ha r ""'ufalt h~ nt bt'.!'lo;.ft D'uhotr... kl"' 11\"01' ()n""lihhotl'haj' li r" n.. li J U'... v{ h' ~ollhtli"n\1' J'luHh UlYi \1U" ml'u r!r-r kollllllrr jkk~ rlb01ig Gang J H"""'J!flnt rf'jy luloojluvf'1l fir Ol'r;will' lh'll'! (1f'0 df\n ri. ug dttt'.rtl' ~:tl ~ojdrt~rlle 'bl a hl'.('gt> l" lljjltol"11 Oll.r u>'''l l "~gh uol '!Jla!'n.. hal fun \'i2l s\(ut:' Pltut"'r (OJ YU"'l'uJ\ \. Ul1Jdt. i ~ln rlc" kuu ikk iglg "'110" t j".keltl" u 'lunu. i~l'r 1.1jtnt\~t \\" i l'l'hl'~d!t.. 1 d~ r 'U' Ul h nil-4h"".ll'j.ld t' hlundl S"lt:~tl'l'1)t \'i i\k \'j' h'"f\"l"n "l'r YllgltJ. O' ~\ ni ~\mlt' ~ 11 t1t11.i U!P 1'uTt'1 HU'r ("'\h- ('l' ~'wl t k:lu \ j J. ggl' (\1 ro gram!lll \' '11" \ lt~' t m1'u l Ul.og 1 kau j"1! d" 'B" nll. ni nlirjlllu ~ 2363 ekstxaoldmæte Retssager i Nordjylland. Mors har k.un gan5k~ iaa. Anttih'l il' ". ---1" ">U "J;t' '-"'1<1'\ "'a~"t' bll' hlt'd(l ':!\ "urr. J "\.. d '. " 1 ~\.U. ~n JUan luvd l"j'.rt\"l ~. (ilth:.-.. tal"'.1.j.jvoln\ Er. -.~ 'wg. f)' '::i'or A.1lh. 'tir lltl '--h 'Ul "U" C n ~1:-.ad"()k3tf'n.. Onuan.'lntait"r 'Ol l.;) w albo."ll. HilSt ""n;!. 11 '"d og Raador< AmtN;.f('tsk~"t ('~ thor {r h.;'r M lj! 5!a6. ~r hvuroj" i\3(i lulto>;l' rul&. T:11a. r \ " :'!/fr bj"' wj..rn.jdr\ nlilpc< r n~r 'r lk'g 6O:"n. dt'rl'{'bdo1lm~ Ol!! 37 f... 1Ht:ti'l-'''{h:un. tue Af d:'lo tl0.; t"uchrr 11(lm~ TUl" d(>r 27 Fr:lrtnd~'! \':' ~r :~\\\tle \'lltltlu ;~ ~ ro iki"! <fmlt. Øll f r j.. r( L- tf J"m q il'r Ult. "")(tr>.f. \n -g.~nh n~ '=an \ilnt al t 1101'!' <.ljl('r bl ".. lu l a 1'11rull f1'<n><' ru r ~1D1"1.1 r"""'1l1 nf lj r(llkmd~i'\. LN rr 11 il l lrund!'\". (nd :nm) ra n\'ll.fl1rl ]~n ha""\ l\~~ l uu<d. \1 ma 'llt{\:)' al.j~.k mou' ml \la ~11 l t rnl 1l... 1 li{oolo 1\ tf \( T hil' t'r r' AAlb'" r ';\tdh moo l' >r.l..hr l N l l' f~" ~ 'l' F'l"''t rt.k~h \ n l - "'11 \l; \J n lln ol ~ rl'~\.l'~ ' "' :4 ll'rlu.;l'u F u t~~'t l'.n"\ " 1. Til dl '.Jl..\ l! \:'T ()g ~lf h.1o tlfl l g ni " 1' '.' n!. ri. 1 N"'" lk r& p- JM t j \~ t to' 1'\ v>'6 l til ti.\1\ r ) t N r' r ~\ \;.i'. on al" k pirtuli'l'l}." dl.. Ar_ V &l~ll n li~r t~ttt."4.. ''T luc.. lu Si".' t :.nru:.'l F""" d~ smu <non r. "1 Ty&! ~djt..n>o"t po3&; O. me4 a:.le o af~ UlJb oh '... 1 Ra.v.. 4;:. ler ".. d<r "

8 bliver vi ikke. Jeg kan vist ogsaa. godt røbe at v i venter et Pal' Folk og Væl'u-Tourneer herop meu del ' bliver rimeligvis først i FC'bruar. Trafikministeren kommer til Thisted Amt i Morgen. Besøget pm. Hanstholm findel' Sted Fredag..

9 n 10 lej ser lp l's d OR 'P ' 11- p - (l Henhold til Handelsmnisteriets Cil'lmlæl'e af 11. Dec 194/l vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Peb'oleum til Kognbrug i Husholdninger der ikke har andre Opvarmningsmidler til Belysning i privme Boliger og Erhvcl'vsvil'l(somheder til teknisk Hnlg og' i Rærlige Tilfælde til Op- \'al'mnmg Skema W Ansøp;nillg herom kan afhemles paa Kommun~konlu'el Torsdag d.. n 3 Janual' 1946 og skal i udfyldt Stand være tilhageleverel Ramme Sled senest ".rdag den r.. Jan Skemaer der illke ('l' retlidigt. indleveret kan ikke forventes behandlet. fl>!' senere Th i!'llt'd Byraads B'æncbel udvalg. - Skjoldborg- Kallerup llrllewrlng f 'c trolcuml'knrl F''.lag r"ll.ful1tlrl rn K 11 r. m'nelsc'l ml\algd. n r l d"lillg '..J 'lill"rt "t n hnllwd linrl"r 1.. <1 A'l'blll: t.11111"'11' h Hk"o. :}. L all '1\ d kol... lhan. NorA 'r"!\ ; ' 'h~i('rh'llt' ltl] V l' bl t't l '''er l li

10 Overo nlnge Fo nstaltn Udlevering af Rationeringskort for Benzin og Generatorbrænde for JanullT'-Februar 1946 finder Sted SUlJedes: Politistationen i Thisted Lordag d. 5. Januar 1946 Kl Brovst Hotel Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Fjerrit;:lev Kro Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Jndregistre1ingsattest og tidligere Taloner medbringes. Politimesteren i Thisted Købstad m v. den 2. Jamtar E. BR X.

11 g. Petro nenng. Henhold til Handelsmirusteriets Cirkulære af 11. Decbr vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Petroleum til Kogebrug i Husholdninger der ikke har andre Opvammingsmidler til Belysning i pl'ivate Boliger og Erhvervijvirksornheder til teknisk Brug og i særlige Tilfælde til Opvarmning. Skema til Ansøgning herom kan afhentes paa Kommunekontoret Torsdag den 3. Jan og skal i udfyldt Stand være t ilbageleveretsamme Sted senest Lørdag den 5_ Jan Skemaer der ikke er rettidig indleveret tan ikke forventes behaudlet før senere. Thisted Bymads Brændselsudvalg.

12 N E 38 Ei.. g alle Hr-. De e:.4_ k lk:r _e e:.c! ~... il~ af Den~:. f'rigr;;a...~~ lier: et ugl!: Fb.4 _ KC:CiUtetac ti... fest R... e at lo. e.le" 4 '. :;::.. W.)W!' 6ene Ti? '. ~ K.u-_ er fur-'-etde_ Overordentlige Foranstaltninger. Udlevericl al R.liocl!rimlikcrt for Bl!o ~i o b~ J pr-febi pr W il.. ~- Ste.l 'Fe"'"'': og (lelj e-rato rbredlle P....- ab 1i!:E TJteG l..mr::ag ~u 5 }cr! hf 190i f!.. til Blu.-.' fioe! ~ dea. J.. n 1~ Kl.)O 12. flu"" Kr'J.~ab~~ ~. JUlJ" MS Rl. l4 -le. ilaitækini..uat 'li ~e Ta1Hp'U ~ges. Po!iime!::erell i T1:u:e:t ~ 1(1. V.. del! 1. ;e:na 1M&.. L BrlY~ Ud.ll!veriol af Benzn- Of C1eneratorbreo-d.ei.ort tø. JU-:lar og: t'oebaj Muned ::i... fi.:iersuod.m.u~ &s 7. d 14L pa: Hvl:lb'q Kro fr Kl HørdGJ Kro fra KL PoLil:.naoou:. i H.ra;:o tn KL ~16. El Po'lilDeNerea i fullsing-reu Herre:l:r Haup. den 2 Jan r M6. cal...; ting ndsrivolds plll Re.hikoleo Tiracl_a d. s. Jall. Kl F'gene btiver: Dllosk Re~DjolZ.'th~emll;i{ Eogeisk. Tysk StmulltTgerOlOg. SY010g og Tnskæ-riog. H\-'-is lilsffllekkeli~ Tilslutning ons 'lil der blive opu~h el Hold _H~mmels "agli~e Rt"gokab beregr;et lor Husmedre. - nl1skriv oiogspengt 2 Kr. gælder for semthge Pig... SERVCE STATON t [bylle:r - i! med al Sa~~ SeLfiee ns Akklrr.u.. a.t o.. oplad OS ko.ntl'.ue ;'i; ;;;;;;;otl"bri~er. Tt 7!7 s C- Stette_e VilliS Ofi! Hml Sldhru.R a'

13 futnrnrlhlkf ng ror dtll JJtik tler ndskt 'f g kun en Ar ~atltil Dæk gshande for Sltrl'er har 4n i den p/l/l. og gf 001 A AR~ 19~/i 11 nrnme til.r... o.m 't at dn il'hlll'lg~je 'er lt~totlt'. 'Jt n. mn ~ n ' lili bnnkl Anel8<'r "'" op""!ned sl..re fl'lr\"/~nl"lnll't'r 'o J _ J)Ulnp.rk ble.. trit cl"" l. hj';: luen ""rlgt wd FO'\.. nlr"li"rnc K' ølore - bande lyk.dlge 0lr nl}'klll'urrc - D~e "" lt'" Antl'l 'nn """ ' "" ' r dal *~ kn" "l'lo.ro " uth <ou.rt \t wldl! Jleelo lul< dem \ '1 ~kltl ocru10 O'OnlJCt bring'" nog c lt d e "'gfj8l'lo: /111 liger \'C\ll M ur " Amc dvld~re!te kiln O'C(- l som Ollng Lan fl'cl ~ der flfns Vfn- ~get ufog ~W fe O' " " " " Oensig B gs- der l. HJtleu Jd'tc Nylanrlltala. ti_ Montgomery o\'ertager K"mmandoen over allo a11lerede Styrker Nord for 4en Yllke Ardonner_Kle - SchaL burgt.lge mod Tuborg ødelægg~r tor ti Mm. Kr. 8. Amerlkan~k Landgllng pon Pbl lpplncrncl 1of8tO ø LUl':on. 12. VllbeDllWlllllnd Grækenlllnd mellem E-Styrkcr og de britiske skaffes Reservedele viglige Landbrugsmaskiner Raasloffer Saasæd Hjælpes/offer saml enkelle specielle Færdigvarer Udenrigshandelen maa eflerhaanden bringes op H et begyndende normalt Omfang saaledes at Eksporlen sammen med ndtæglerne.af Handelsflaaden kan bringes til al dække den højst nødvendige mport paa normal Basis. Denne Perlode er af drn norske Regering tænkl al ville vare indl UdlØbet af det første Aar eflet Kapflulallonen. Nasr delle Maal er naael kan man hegynde al realisere Planerne for den egenl/ige Genopbygning ar del >!' TroppCl". _ Storo ØdehllS"gclller Anr_ hul!. _ Schalburgkorpest oplnll"'; Medlemmeren /lkal træde nd r ss 01101' Hpo. 14. Al!lerll/lc Styrker lrrongcr {.em med Mnlldulay. 16. RUBSJ.ko Tropper bc.mltcr Wnr /lzl.w 18 Tyrkiet aabner Dllrdannllerne for den n!l!erede KrlS"lltrnn.llport. l D VnnbeDlStllstn.nd8.0vcrel11J[(om"t undrmegnet l.moakvn mellem Ungarn og de AJlteredll. _ Apollo-Teatrel Kobenhavn øchlllburgterell. 20 Ru~stske Tropper trænger nd ØVn.'.chlcslen. _ Voldsom Sncatorm Nordjylland etskærer Byerne tra Om_ verdenen 28 Ah'orllg Nedskmrlng at hele Jornbnnetratlkken trn 1. Februar - ngen Damptog om Søndagen. 2~. GalUlen fortyndes og RntJoncn secltes ned med Procent. 26 RussSke Tropper trænger frem Ul ØslerBokysten mellem ' og Elhlng. 28. Hitler modtager Quisling det tyl!lhll HovedltVurtel' 29 O"el' Neilse trrongor Russerne ncl pna t yak Omrnade. - Brcll"lnuB Viceborgmester Jlellrettes pan Torvet. 80. Hitler appellerer det tyske Folk om overvinde Krfllf.m. norske Erhvervsliv Disse tager Sig/e paa al bringe den norske Nationalformue op paa det Niveau den havde før Krigen. Forringelsen anslaas til henved 4-6 Milliarder Kroner eller en Reduktion svarende til 20 pct af Norges Natlonalformue før Krlgen Der udkræves san ledes en betydelig Nyinveslerlng som næppe vil kun nc gcnncmfjlres uden Cn PU1 paa langl Sigt for Anvendelsen ar NaHonalindlæglen herunder sær Valulailldlæglerne der maa forbeholdes mport ilf de nr JnvestcrJngen nødvendige RlL<lstoffer og HjælpcAoffer. e l. RUlslllhc Tropper hor loast Oder 0øt for BN'l. dor forbere<ler sig til FO'svor 2 OVO' 100 bulgnrsk~ politikere henrelles ucrjblalldt tro tidligere Regenter: Cyrill. Fllor( og Mlchort. 3. Hidtil trllfllghto LurLangrcb paa Bl'rlln. _ Gadcllampc Kolmnr paa V~Uronlon.. - Slore Jrrllbnnesnbota_ ger ved Anl'11ul. O Sommcrlrorpset orloses. Hipo overtager detll Funltllollcr Pcraonlll' hrm'oucs Norge cflel' Dl'abet pal\ Politichefen. 1:1 Solll;ll 1 ~UOMrcl Palrlo_ tel' NyhOl'S' Foongsel befl'lcl. 12.Tnll/l-Kolnll1unlqucct offentllggo_ res. {rlgllforelllen slml nlensl\'crcs hldtll 'l'yultlnnd lmpllulcrcl' betlllgel oeølollt 13 RUllolake Tropper cl'ojrcl' Buda_ pelll. Hi. FJyvomnsldner tra Hangnrllldbc fol'otagra' Angrllb pan Toklo. - Kun tre Gnngo orll Ugen 'ragfo'blndc]ge KObonhavn lpyn Jylland 10 Amerlknncl"lc guur Land pan Con glu!)r. Tyllkerne opretter Stnnul'('ltcr alle de truede OlnlaadQt' 18. Mallklnllllsltolenll FOrstander H. Gl1e lryr]" Hjem - Svejts flulrrcr nile Tyllklnlld/l TlFtodehnv!'ndfJr. 21 1"11"0 Lwgcr el!ydt'~ 1 Olcnll(" der udllmlll'l: fol' voldlolll Schnlbun::ctagc 22 S"Qggndl'HQ l Anl'huø (lrlelfl.'rgc! lir Bom\)ill'!:lpR'Tf't!d l OdunM 23 'l'yrklill HlJdml""r Akacmngtcrnc Krig.. '1'yHlt Mlltrorl<lll' nfr.p0l'ot "N 1vnllltl li!. 'l'nlu lir f lt l"'l' fljlllnlt l MUnchlm vml Plu'Unl1l 2fi Anl"ll.JubllCl".llll _ 10 mod " " > D D " r'!''wf" " ". p. " 2. Chul'chlll bcsogt'r TyeldlUlcl. 3 Fra (nsk Side meddeles at der ller~kcr tormel KrlgesUilltand med Tysklund med tilbagevirkende Krll(t fra 1-1. September DyrUdstll_ læget sællee op med 8 Øre Timen for vok8ue Arbcjdere 5 AmCl'lltUnCl'nC tl'ttlngel' nd Koln. 7. Dc Allierede forcel'cr Rlllnen ovcr Remngon])roon. - Dltnmal'k med Ul Ulf''lS Møder Henrettelser Danmark Huul'cttelser Dnnffi!u lt. 13 Aal'lms Ralldhus bombet H. Tjcnestolllfl:"ndano tanr l Portion Rcgulertngstlll!cg plus 96 Kr l.o.rllgl 16 Berlin dt'mentt'rcr ];ft'ddelelse om tvske FrcdsColcre Stocllholm - Henrettelser 1 Danmark. 19. Koblonz ('robres af de AJUt'redl'. 20. Sllarbrilckt'll bnlrotto8.. Ell~el~!;kc Tropper o1"ohl"er 1.[nnclnla)'. 7 Henretlchro}" 1 Danmark. Lysrnlloncn cdllætles til det hnlve fm 1. April. 21. Gestnpol Hovedkvnrter l Koben_ ha\'1l ngrtllt'l f engchrke Flyvere. En Række ji'ftng\'r Shcllhu81'l. bl a Pl'(lf1'5s0r Magt'nll FOj:( hrfrl('l. 138 D{!d" o~ 301 Sllr('dl' 'un'ltl'L<"r Danml\l k. 26. R\ll<~'nl1 trwngt'r nd nl\nr.\~ og GllYl! dollllltc Skille be. Sllll;ht'KKes Hf TY8lrcruc. 27 Lungt b'o!)1l>roggl'l og dl' be lnglngl(\ Sklho 1\11(1t!'1: lilli Rnl:!~(\nll' {'lyn' tlru ll.!ltt"lgllkl' Gl'roUS' BllSltytlnlllg'l nt V-Bol"l'l. bel' fl'n HoUnnda T{Yl'lt OphOt'l1"". l. Tysk Rado melder. at fllt"t foldel. og at Storadmlrlll Donlt:t ~~ udnævnt til hans Ettcrfnlgn _ K-\.!~n N~~~~~~~S~~~":io; f~;~ ~ 2 Tysle Styrker l tnll<cn ~J- - Ølltl'!g kapitulerer til Fel trl.ar.;j All!X8.nder. - Moostand ti l '< ophorer - Grev Sehwcrln von r v... slgb atloser vnn Rlbbo::nlrop. _ B _ el.e Tropper Lybeck - SCl!"> sten afsknarel - Llndcmnnn \. kapitulere 3. Hamborg bc$t af brtt!~"e T cilper. - Prag p[""()kl~meres ~m H _ tn16by. - Mootgomery f}'kker nd 1 Holsten - Laval nterneres. 4. Danmark hefri""8. D il. k Ra" l frll. London Kl. ::!O 30' )too ~y meddel('r. at re tyske Sl~"k \ :i lalld Nord\"estty~klnnd ob" D \!lt":." k har kl\plt\llerct frn d~n 5. M j hl Morgen. - Vilh. Buhl dlulnc.r n Re.. gering Fl.'lhed~k mper ' sætter en Række lh'svi~ \ Brr:nln. ger l Danmnrk. 5. Generl. Dew'l!; Ch r r"r d"n '''1_ E(el!'lke l\lilltæl'mls.qion D nmatk.. n.. komnler med de fors' e lu l Tropper Ul Kastrup Lu h Dlinmllrk anerltendc~ som tlod. - Syt'rJgc og SV} Forblndt'l"en med TY!lkl. P.'"'!;onl.'l' dræbt 255 s '..i :. kampe lled Hipoer og ~~':.::~ 6. Dcn dllnske Brl~RCC ank til K~t>enhRvn - \'ojd:lo:n \'cd Soclnl-Demokta B~ lobenhn \ n. 7 FN'd hele Europa. :\'orge k~rl.lule!"er. Bl'tir. Ol'<'rgl\"!'lse til \('.!Oln>.' lanrl. Rnssisk Rl"- rok(' Stl1llng'N PM B(\ h{ ~. \" DR~n f Luftangn b 1 g'grr R R\linrr. 9 Rl'\slske T'(rr' HOl nhl'lm. Qut:-:. 1 K'ng ('hl!f;'(fl.n ~~b.lan!<"kc HKlldl\!i {'fti' lo. 'l'el"bo\"l'll bc fl~t' R\\!;~cl'lle meddel r /t le - unl g

14 :1. JUlUi - TØR-ELEMENT Oer find -' HelL E&eo... m ti ethvert FormuL DagUgllYet Ndef o. pm Hell n... V"9\etil Cykle- og LQmmelQ\er Rad\o.o og Tungh. ppaut6f. R!ng.. n'-g og andr. tftnt.ke forjmlel. ++EESENS Verdena.. date og ballate d~; ; 'und al ~gt r:t'kk~ d det til d.e danllke Frlboo.kÆmpere_ t.o.'g» ArW)4cre li )lnl.llur K.. ufm.nj! Ulkomm..r Jrner fol' Udlet lnc til København - Tysk Hamau1npdepot t1l n~ KlUiomer bem.agtægge ap Dempto& 14.. 'v"r'1 aagu nu Frihavnen. - Den dan8ke loarlne H~~ Ferl<'Udoen_ overt.a.gf"r Holmm. 15. Den ~ 12. Mootgomuy t København. ~ so!. 1;-'* t~ tegner den d'n"u~ MOOat.nd~... ed al'Aneke f'te_wrj e 1 Bl' 110m >Becond to Done" _ Fhv ML holm. _ Kong Loeopa14 tetøsr Dl..$ter Gunnu l..atsed ~... erell." lu ~1.J.es:s og fond r dger 13 KTonprlra """". Olav vender hjem til Norge. - Yderlgere UoOO R=~re to l!;. Kron~ b)'"-+1 7 Børohotm. _ Det danlke Poll.t1 træder at~r Fm:.lrt1on.. H.. Flen! Aargange danke Sol6ater lndkaldea. - Den DOTake Hjemme... front T.edel.9E' træder tilbage. - For lte engelllke og arnerikanake Filmpremierer. Hi. mtlm"wm fra England og Amerika W Tito om at rømme ''rlest. _ 471 odelagte HUlle pø.a Bon>holm husvude. 16. Gribende VetkOtn5t to de dø" ske Deporterede fra de tyske F~ lejre. _ GNmlandlltrakl.aten etl$tem... mlgt godkendt at R1gsdagm.. 17 DUlD.l9.rk afbryder den dlplom tlbke ForbiDdelae med Japa" ae Nanking og anerkender ('lmking_~p_ """"'. 18. J apanak Fredstllbud til Engl and og U. : A &.. 'Vdonkib >Panama< forllat med 4S Vnd. - Tre danske Delegu ede afrejen td. san FranclseU.l{onfereocen. 19 T\toa Styrlc.er... bl" at ~ Tr1eøt og strien. _ F:M! Mlnl_Ue do. NjRr til Bornholm. 21. De bl'1.ti8r '."... e:... e. der... ieb BheU-Rmet Kabenbavn. bvor de be 1ger de ' ede fra dm f. nb Skole. 1_~ o "... m S ' m lfdg gha. op... ao - D nlb! m. fl l1li1 st Pi sjdmt S d " E'J pønlst OJ'Q l"'nde Pi '11 pt foto Aar. 2~... lænd""... U_Raad øtae.elao (pift 10 Kord. ".. p;;;:t 11. ear.. Bornholm. h-...w s<.eumb* vm ohlc:lel ÆrE r".. cst M}r!l\re 8msr OC S.... Cj fra. JnU. 21. ForWfMiroÆ tb Azne Dm LQbeck ""'X.hh :2 22_ Norge.l_ntler DY ~ Ein.ac Qer<thal""l>l ".om O:tf. - fonlag om euuaom'p"t man&dcsm.t.o Fæ'l:ebUlet aver Btwel.1t 1. JuU. ~: 25. ns.... MlD~er G... DT har gi.et Ve; rs_gefabrik ml"" St.tte og f~ 26. Hist(K1CDf1---'e te!; t San FTaDd... Den n;re 01ganlPtlorl hd ne ':ch tic&dl:"rc. _ 1"5t.. dechel'. Admlral Stt HarolC t X... ba..-rl - ~e og polttteke eja " - B. '" W.a. - mel' R' line t FoQ; t ejkaa CXte uli -' Tysk Radio melder a t Hitler er og at Storadmlrnl Donltz er tu ~An8 Efterfolger

15 S. JahDU'. 3. Januar. 50(;1 A l. }j E:\lO ({RA 1'EN.. ~ - -. ;~~~~~~~========~~ K""".. rvllll.. Ol:" 12 Uh ~----~------~~ rnl.. Altl<:-o 11 n"~rrn.. rndadrr Nnrdnor"". nl.t.. mfl O V... ~lr... U1.yar"-1<!~. Til 28 Ma... 1du ' ntt...".- C>Ul'eh1Jl. UUhnlltum Ul Ml<1.u.. n...<>dllg Ul Sv.."".. kun l""~l:nnl{ for s..- al"'''' ".1Ml 0& do 1 "\.J"Pl1..v.nMk Vn'uln dl~r A""ognlnll:. K<:m.'rnlUv... n "l:oo lt D~n '"" k~ K'nll:~' l K..b.. n. \6 r..."rll" M.. khlor hj.. m me hmlh pr~l:rrlnru h.i(""'''-' " "1 G:o-~' hllvn. Cnv" 111 1("": n. l)omta.!<>rl ' "K'~rtnJ:../n -. tl :U. Ny "vrnsk odnltl<:-mokrntl. k 17. nll )"'k.dlht <:-... i!.. Domm.. 1. b er '" ~~ n Slo.t..mlnløl~r Ul n"].au. ntnt mnd Fl'r... rn... LaKllnr.hygnlng Kjubol Chcl' R"~""lng mrd l' Alhln Hnn! on.om Dn"'''!OTk "knl 1)(t..~U 110m \1J\\t1-rvn-. oltlem ok = n- «odk ntlt af njgø(lflr'pj. J1 nlulmar}( an'1y""r ""n dlplfllnn. twr:e F"rbl~l.W: ml'd JltpaD Ol Nltn~ k nj' D: tlhet~j'm"" (:ti mklng n.-g.~ ". 1 Jllp r.k F"red!url'~r 111 En.. la 1 C U A ø. K" M.toflkJtJ tf!uwe n... f...'iat m~ 4"i )hlnd Tre j. "'... rl'&' ttejur Ul Sati. Kanf~1fn n 19 T Oll 8fTlk"r..111;" t bll'e '" 'K bt y 'e olel" re el. <> m TØR-ELEMENT Dar findes et Hel/esen Element tu ethvert Formaa!. Dagliglivet støder Dø paa H ellesens alle Vegne t Cykle og l ommalygter. Rado og Tunghøreapparaler Rngeanlæg og andre teknske Formaal HELLESENS Verdens ældste og bedste Bornholm saa lnart ')ollkerne er væk. 10_ Vgtpnraden træklier op for - E!l-l'nhower måteder Døgsbefallng torile Gang l'tt('f Bl'fr l('la"n. Ul de dnnllke Frihedikæmpere U. Cnrllberp Arbejdere demon.. l. lunl.rter Kaufmann ankommer atr('rer for Udrelllmlng. Ul Kobenhavn. - Ty~k Hamøtrlnp. 14. Værnemagemea Bankkonti depct Ul tl('re Millioner bel18gl~ggel Jpærrea Dnmptog ndforl''' alle Frlh~"npn - Den daoske Marine H"erdage Fer!toUden 0\' rtat'ef Holm!'n Jti Den parlamrntarlake J{omml 12 l-f<mtbompry Københnvn be. lian nedll/t'tcj k er dl'c dal1lke Modtandllbevll'B'. 16..Tapnn.ske Fredllf"lcre Stockholm - Kong.eopold vf'nd"t hjem M aorn.~contf to nonl'''. _ Fhv. ML ri!e~ Gunnar Lar.en arr{'lter1 til &Jg1en og rornnl"dlger alvorlig ':J Krooprlnl Olnv vt"nder hjem til Krlll~ Norr Vd!'llgere ll$oo RuMere Ul J8. Kronprlnllparret hyldl'l pall &rnhm Do!t dan.kl' Politi trædet att. Funktion. offlel'" Ær('lfrokoøl. Bornholm. h"or Sovj"tunlont>n giver '4. Fltre Aarnnge Mnllk.. Bolda. 20 Mndr. Amør Dg Bukker frll 1.. tol" 1t.4ka~. - ~D none!' HJ{'mml'. Juli t~onllrdoolm r~o1er tlbag... _.- Fur. 21. Yorl'~pfJr.ll'lrl til Arn(' Rorl'"'n lt "r~t)llkl' (i amt!rlklllulkl' Film. om LO".. kjfn<!"t afvllu pr" NOTK" Jnnn!'r ny R!ttorlng m"d 1J tjlumølum fr-a En;!'lnntf OK F.Jnnr G"rd/lnrdøl'n Chl'f.. - l..av. A n... t/j Tto om at remme Trlpøt totllllie' om 'kllrllordlnlt'r TJ"n' lte. 471 JtdeløJC1!' HUlle pa B<1rnholm mllnr1lllom~t ol 4/tOO h "'lde 23. ' -ø rgf't.jjj"t OVrr Blorf'hrr 1t (ro l": fjrtft n"lt V"lkom"t til tf.. (jlln~ 1.lull. e f)rp 11"T' 11'1 ta d" y_ke Fnng". 2!J_ Fhv. Mlnlllt.. r Ollnn'lr ".r"n '.. 1re. (;r'llllntfl.trnkllltf>d c"(pm. har glv.. 1 Vl'rn'llK'r-hhrlk okono. ml"k Hn OH f'nlglllr" (Dr 4 Tlg"r '"nll "nrlllf' Alhlllf'! "11t... t Hun Frll.nd" u. 1"1l ny V.'nl'"". "'ganlllnl J" k"/.. Hl' fflt"orl.. Nl~... anr h "... "o '"nlllle!jonet' 'ovn"hm"nll OVf'".t" Fln/l. rl.. c-h"t. A.-fmJ1nl lr nllrrnllgh Køb.. nhllvn 11 Jr"O(}() nl"!'lf" '.. '111 og polulllkllt fanger 111<1"0 l~rrl..~nt Al W. ArhpJ""ro "m"o t r all -nllllj(cf" U"Jkomrnl 'N "" zllc ' ~ Jr klør for 'h'<t_ Kore 111'1. n r Rolt1lnlr. Cllllr Ap'" 101t!. 'J Y "f ~.. "" mln<1rll uli () A ugust -tr * \ 'fred 1< <"q- - l Kun lti at 70 kobenhavnllke Sko.. ler disponible 2. Pol9dnm.Modetll Relulla.l: Tynk Af... æbnlng mllært og okonom~k t il Bundl!. lngen tylk Regering ndtil dere _ Modltandllbevægelllcn Aalborg proklamerer Folkelltrrlke 3 Benzln Tildl'lng til er~ h~'erv8k0rendc Kronekur1'l('n f ML lagt til l Bomber o... er Jnpan 2000 Gango krajugerc end den hidtil to1'l\" Sensationelle OplYlnJngcr om Atombom. ben l)('n (011lte kmwdrlf over Hl roshlmn.. RUlflanl1 og Flnlan rt f("('n. oplager den dlplomat/llke Forbindelse. _ Ollt.BO'tlholm..: lober pan 101ln(' ved Fnllllerbo_ 8. Ru~"/t!k KrJf("!'rrldrCl'lng 111 Ju. pan JapanS( Opfordring tn MoloLov om at være Frcdamægler. - William S }{nudlll'n Kobenhavn. S\'rrlge etten;lver Danmark!iO MLJ KronE'ra Gæld D. Atombombe Nr. 2 kalll('1 over NRgaønkl Rualand lflllnnr nt vmre Fredllmægler 10 Japan tllhydt'r Ov"rgl"'/l('. - Potadam-Kra...('fl(' antlg"" hvis Kl'j. ørrenl SUtJnlt h"vnr('1 Onf'rntionf'n J'Uf'1J ol' fra 1l$. \Ug1l1lt' Fnrhn' ll'et M"d<1rl('!He om Japnn" K..pltllln_ tjon kl!.hl'r F.. øtatf'mnlng ovrr hele Lnnd"! 11. De Allkrrka B'l\ng('\ler til Jllpnn ' Lan'l't Jklll '''V U.. A og lndl1. "t/'l.. n nd"r Kontrnl 11 Ty"k ~klh m<''' :lu M"nrl prun_ gf't Luft.. n url fnr Ol1"'J... Hi. Fn'" /1.. 11' \-'rnll'n r'rrllllf'l" mlnlatl'r AtlJt-n m rl'le1<-r KJ l Nnt fm. nnwnlng ::1lrl'!'1. nt.japnn hnr i.pltu. t't'l.. nd.. lr.-! P.. \ln " til no. (kn. "" \'.. 11/11\1/1'1 ll. T<nl\'llhJf'rg ]oonllnll'll!-t 11)11 (1'ng'''!.urh'u. HJ. t!o.. lnl' nlnkrnt!j'" l(ollgt. " anh. nf'll Kffhf'nhnvn OVf''Vff'r"lll(' nf.. n!nn.".k. r:l' "tl'r hl. n. ('\..rn ur <lrt f'ngt'l"ke A"'"''"ltl. "T«t\ loa"kl ~fl{.lo :lnrlrlkll1"llntl~k mø'vne F.. "</pn!krn 20. Qul... llnk Pro '"r'1.n"h 1 ln 1 Brl'!<"lh r knn nllf rl. S\" rlll't< 21 ''''ntorll~ ~ Ole nl"r - 'nm.. n volujne mbnrljlf" 10 Ør" til k\ln d 11(f' og r. nr. til Jng/uh 1lrl" 22 2' M"r".. Ulk" r "!ilt nnn m.'rke l1rr"tlllhllll'l. ~ h"jt. t"" nrl lo{fttlo"vffl!rr ehk :1 2G "mlotl' M lin "" f hlrv 11 t kron tl 1\ nll for F1Yl{lnlng. R'!mlnllltrnUonrn. ~ Polltlm.. nd. d~r dode d" ~ ty"k. K'llr~"ln. t lon"\~jrq blj<n-v! 20. Fon MUon l<roner Elltntnlng til det kommunl"tl.~k.. Parti 22 'l'yllkrm(' \.. n"rr grndvl. lbng.. lokll'\ Srl... lyr'c. Enl{lJ:end<:-rn<' oprl'l\l'r LOkRlrl1lld -- Kong Hnnkon l{oh~nhnvn Konnd Hl'nl~ ln h~nr~ltrt Kahl'TlhnVll~rc ~ r (nld.. t PM l<olwnhnvflll Gnd.. r nncl~r TYllkcrnP-1 Tl'rfOr 21 Ornnlmndcrne nnllkl'r Styrl't flytht til Grnnland. - Hal Koch ald'. Uller Polltlk"Tnes og Frlhl'd~rnlldetø nd~nll. 20_ D('n tyøke Fland" knl d('lt'! melll'nl de trl' Stormngter. - i OO 000 hyld!"r Kong"n pnn Ko-r('tur~n j;!'.. nnl'm Knmonhavn tyllkt' Landmln!"r ckspto<lrrrt 2 dnn.'lkr Marln;soldater drll'bt 28 Frnn.llke 0lU1kl'r om TYBkland.!! Opdrllng mindre Stykkt'r _ Ht'le J'npnnll Hnndl'l"fla.ade l'r udl!ll'ltet. _ Dcn pnrlnml'ntnrl.llke Komml89lon af ~u t tl' r Arb('}'1et. 29 Ny TobaksordnJng fm. 15 Oktober: 200 Clgnreller eller 100 Clgan!r pr MnanC'd bllvrr Makølmum. 30 POlnkknr gnnr Da pa.a Politiet Aarhua med Knl.. e_ t}ke Nn:>!ltcr fjern.. t rller nrresleret den nmerlknn"kc Zone tober 1. '\m kns lnlll'nrlg mlnlst('r la.. roht h'krll Kllh! nhavn. 2 O...('r Kronrr t:n1"r.llu~1 ptl\ Slnh'lllt Bulgrth'f 2 \Rr. Ornl'l.1 l'\htln Rf~l\t aom Mllltælj.'('U"'1"' HnY.'n: tjlrnrl/-rl'mlnl...1"1 h.mf.- m- 1.'mlnn rml"r 1"'" ni 111/11 -l. Alolll.\'hll'lf<koh$mc"d Aml.'rl A01nbl'>'\l... nl \H\ lll.'r nwl at 1> 111'11111\1'11 lu t!. 1 N til Bt \11 \"1<1;:. pa/\ lin 60 A111 1" op '11 '11.1 ' Mln!~t('l' lo'tlilll 1"kON! 1\ \ 11 hnve]t 'tani\llbrn gt'an" anll~1 'lil r o~'h '"\" J Arh l' li1 No l" ' rtnll ' r \ ' t-\t'v 1 m til noo... n 0\ "-. r f RAr 8k t bø \f' R\ 1" ~111. p r" tf' 1. '1 atad( t~1 Am"" v n l.dd. Rut'"J'".... """\llul K&o K. ])ecember t;. * 1. R.eg~ rmsørorhandllns"m "o\de.t ValUlkrltghedor Soclaldemokn.tll't -il kke dannl' Reg.-rlng.. - K\U" og Te frl S\ ~rtg.. _ Knul.l Kr~tn:"""n fanr.b!nat_ Ok ved. Blluheld_ 2 K<lngm droflet n<:-gerlngskrlvn m..d Partlledem<:-. - Jod\llk Opltand med Solge lt Snh-olJi.t:e O"'l'r h.f' Pa... læatlna. _ Udonla.n<lf.k" Korreøp<:ndenter MOfk"a prot~~r mod den rul<sl<k.. Pn:oQe..CelJur - Ny S~". for dct engell1kc ArMJderpørtl \"ed Kommunalvalg. ne. PnnllMlSt' Th~' proces r Ai ra dor. Stap' -:1ustrt.Lc " 3 Radikale og KOnftn-atl\-e nrgter S:æ.rp ~ lal -.;: ;.e nt dnnnl' R"p;'('rlng øe.mml'n m<:'<l \'et :!. B rtt afllllrrt l' rt' Enighed menem Amerika. R4."'Sdapl- ro S-oyjl'l og Enj::ll\nd om OprettO!lal' Bl :-; inr berg. tyfk C<'ltral-R"gcr\ng; Frankrlg pro....- P_r A~1n H te"teref 6. Der kom el Skib mt'd B:Ulan"r Ry t! Ol' Tann.'r og t1l're an.1rt' fln ha"'u n.. t "~c Polltlkl're arrestl'rrt -- Kn\ld dn.1!""m 11'1 H Kr!~t"nlltn danm'r nm VCtre_R.:gt'_ Ol: P" 'P"le rr ring '-'Riget pr" FR"')!r-ne p" tubø.ge. Pl kke) Flertal for LOArlvc:ll('n_ "Rrk Mcekva..De1 Frl'mgnng tor S"e/:l.\(lf'm"knUpt!i ' i ; Chris\mnl!>1('lln ~tttt Fortn!lnd d:omm c;;et' for de Konllt'n atlv". \'erbft.nde f' :'. Prlnllt'JaØ Thyra bel':!"\v.. Ru fn. Bc -ls-a. ~Udl' _ S_h!'St'1_Ki)l\1rlc.ttrt "1<"1"1.. Stn jk" p 1\ S h"l'nf~\orra. S'h' 'K Bryk! anpv - J"rg Mi' n S:t\unlng H.-... ltoft og Hllrt' g l-~. 6 'R- (lr!>1.\a.na-f.pl1.lcml ~ttd rltr. Store O\"l'n\"ommel!'tr en Række ~ Kt'lurnR'rlte l K Hlwnehycr. S'\lC1W 1(1 l..øf:f'\'wl Min "' F"rrefRrten \ndlltm.. t ("11"knll11' Rl.ltlkk('... "" 11 AtUrc tør.'8:ll\f' Y..rdc~~kC1nlro m<"d Att'lmh. mbf'-fonlkr: pall gcn~'dlg HalllJ1 To \' gel f"1 o mln(ll"ll 1 'l (" MOn Huil f \n.r Fl-(l"prLs.cn \1'1\1). 13 mbf'd Ol't\ndrr til A~'" nk"; '"nl'1 '>m Y to Bomt' t' \ - a rn al\' "kll\ c nnll (' r '" nl ~ _:~' '1'11" S-k'lil'i'<lUw -.llnnmlllk hj mme lit T nu"l'ne 1>f1... tsl9.nd Ul dc n c\n"u<'lnll.l Kont'O \ nll~ \ n d 'r londn'o. nf'!l n li t.lnpln" ndfl t ~ l!3 dnnø\(t' \ NRa". or\'l'klnn 01trtg llt1l'kenla-a " " r" tøj' 'R p'n nl ml.tl"n r S".. ah ~ \ Kf h \ '11l n a:e Ul 'K lt. rt "t h va- 'r l' 1 Ul \"r"\ngt'r. af Sa c:. " "e.7 skjul f' V c H - -

16 ::'::'::''''u'' u".. ry KJ"8ffMt'H;"<i... "on.d t"'~~-~~.. ~-::::::- -.""CA""";;"'h~"ii1m l r. ""tpa "~r je.lrll"r clen rltlnøke< Mmllltno'}hDVl'Jrrl_ Hl..r"[l'''l~k..!>'r' \.Of"h'... " "'~j t- Nllrsu\kJ. HU"'"< "'.[J./~ ul "mro ø~ 11"01 'JrC(Jnd o flonr Phv ML holm. _. Konl( r.""pnjd V"1l< l'r " m rr"dllmn'gl.. r. nlbt.... O"nnflr '-<1rl!l"n ltrr~"tc'rc" e"l' " "' g"! "0 '".nl"dl"~r '.. "1""111 '0""'0" ". m..""".. Ov"rgl""'flr. ;j Kron""n" Olnv v ndr.. hjem 111 Kr1ø~ 1''>l.. lnm-c.;wcn' "1"1;'1''' vi" K<>_ Nor R~. Vl.lorUl"<r" Ru~~r< Ul 18. Kro"rln "nn! hyld rllln. \'renn BtlJln" h ""... r... ~r"ll"n' n Bomhnlm. _ Orl (fnnk" PoUL r" Bornllotm. hvor S"jriunln""f j;flvcr /'.. ~ "[l rm 1~ Augu! Førh... - d"r Rt!'r Funktion. o(fjdd Ærr~rr<Jk<>pt ~. t 1>.<1<1.L"L". "m J"pnnn l(n"l""1_ H F.to Aarlrll.ngc dan"k" $oldll- 20 MLn r" S"hU og aukk r rll lo n "hnh"r.... >4.n mnlng "V~T.L" rr ndk(ll"~".. - Dcn notllk. Hjcmm~_.JuH. r. "'" D' At"tr<" O<-tl"K.ln"r UL f"onllo.>d~l.. e trlt'd~r tilbng.. - F'or- ZJ. Forr-")'!"r".1 ttl Arn..!n.. "" n J ti al".. n.~h.k. og 8ml'rlk"nllk" FJlm- om l..llh(>ck_mn<l t nh'/""~../"pnn L nrrt "k'!!>".-ru". og n "_... :l:l_ Norge lomw" ny R".<'rr"1r mr nlrl" "<"r Kontrol. pr.ml"n'r h d ('h.' l.ov li. Ty k Fki" m.l 39 M."l.1d lprunl'~ Ul"tlmlltum (rn Eoglnn;~ f :;'1:?"j!JfOr~ n~';':;~n:~~;nt"r' 7-J""".": : t l /.""n ud 'M Gmel~j!!' Am~rlk" tu Tito Om n! t<>mm" ~l. l1.ltf J Hl. '"r"'l 1 h"le Ver""" _.. P""ml..r_ - ~71 ""el"gte Hu." pilt> Bornholm. m~. ;;;'~;hillct owr flnr!>"'11 (tn mjnl"tn AHlce mpld"l... KJ. 1 Nnt fra ~øoo h".d(' l J f)(>wlllng Slr<"'. nt Jnpnn hnr knpll"_ l6. Grl"""" Vclkomøt 1J dr d..n_ '2fj" 'Fl' Mllflt"r O"nn"r J.FlnwO "nt 'nd"llgl. 'rlnln d"mt Ul D9_.kj~ Dr~~';.';n~:n~~r~~!!t::(' e~~~~~ har giv... ;' V... ~... m""rlnhrlk lkonn_ d. n W'n b"nnll'lpl.... d! lf R da en mlok Stt>!tc og ft('ng"j~ for ~ Uger 16. Kn"'"bJ"rg.Monumente1 'prnm_ ml~ 'h odkrn rk fbry:r ~en dlplomll.- 2& El"torlrn" "tonltc AllnDee lul- gn.ulttn. UJl~~' Fo~~~eJl': med Jnpan og Nnn_ tet Slln Francl"co. Den nye Verrlrnll- H. Soelllldrmokrntlds Kongres Mb. kl-. o'" anerkender Chunklng-Rege_ organlml/on kaldu ~Dc torenel.. Nn. n"l 1 Kobrnhnvn J Overværelle at.... Uoner va810n"n8 "vrrllle Flnn- ullrnlnn'llko GæAlllr. bl n. ~der<!ll nf ~fn'japllnøk FredlWbud Ul Eng- deehct. Admral Sir Hurold Burrough. drt rngclll'ke Arbejdcl'perll. Harold land'o U A _ ø K " ltfotorllklb 1{lbenltavn lfj.OOO ntrme- Lnskl _ Ul 80claldcmokraUøk ~Pllna!'H: 't~;ljl't' med.is Mand. _ Tro rrde og pollth<kt" Fanger ld"n Brfrl_ Slnwnu Fælledparken. dltn"ko Delegeredo n.frrjøcr Ul San eløen. - B & W.l ArbcJdrro dmnon- 20. Quløllng_Procl'""en ndledel!. _ FTancl~cO_KonferenClen. srerer. Frn 1. Sept('mber kon all" rejllc Ul 19. Tltoø Styrk!'r ønsker lt bllve 28. Tldflgcre fføjkommlol:lror D(l.~- SvrrlS'c Trest og 1-8"lrl<ln _ Flrll MJnJøtre al. zlg og Dlrcktør for Rødo Kors Hel. 21 Lonforllg: 15 Ø'O mera t Timen :N!jser BOrnhoim. mer RoøUllg. begnar Selvmord. Ul vokl:lna mnndllgc 10 Øre til kvln- 21. Dc brluøke Flyvere der angreb 80 Folke"trejkens Otre mindes. del/g.' og l) Øre til Ungarbej<.lere. SJCU Hset Købl."nhavn hvor. de 22 2{ Læl'erv ('kskludercs lt Dan- " brøoger de "narede fra den ranske marks Lærerlol'buml. _ Tre højt. Skoic. øtnaendo Mnrlneof(lcerer afskedlgcs. 24. ChurchJlill SarnHngøregcrlng op- U t t-tillloner MennCllkcr blev 101:lClf. - Døn/u m. fl. atrcstel'llj!. - myrd!'t <le tyske Koncentrationø. =:s::~~ S;:lld~!~n;~~4 fa~~i1gt.0_--- _/_ O lej~~: U S. A øtandser al Leverng 24. Htmmler tager Gitt. da Eng_ - '" efter La.ane- og Lrjelovcn. lænderne fanger ham. - Tysk PlraL ~ 2:5. Niels :Bohr alter hjemme Ka- U-Baad jages al ru"lske Flyvere " benhnvn. ØsfcrsoeD - Brondum har atlagt Tltaaelse om 20 Mord. - ~Nordschle!l.. _ 27. G. Farben Verdens største Krlgsmmlklne. n.<jelæggcs. _ Dlr ek.. wlgscbc Zeltungc- under Censur. tør Svennlngscn Gesandt Stockholm. 23 k. Den nye strattelov der fore.. ~: Danmark kræver Krlgll9kade.. erstatning paa 10 MJlllartler river Dodutraf for Forrædl're HJ ~ ~ poto!/( og Stikkere tortlægge. Rlgø_ '-:" ~~- ~ Frlhedslkæmpere begravc6 dagen. - Mange Afskedgelaer J Hæ.. ~ - " Mindelunden Ryvangen. ren. 30. Chl1stma.ø Moller alter nd det 28 Allieret Kæmpenø.ade lætteø konllcryatlve Parti. nd mod Japan. DanrJkerne vender hj.. m fra Bverlge. 29. D0d6traften vedtaget Folke. twget. 30 Udenrlgsmln181er Eden udtaler lig om Bornholm. - Prlnlelle Helene forlader Danmark 31 Ogllll-ll LanthUnget vedtager den nye Straffelov " '1..'... ~-.. "."". ~.. 1 )rn r" :k.. f1"lf'fll! frø Bornholm tao).- fp /lg M!)<lhg"1111l J Køh... n h '(ll. 1J'~bHllpn N"llll>n ttllf!ll1;r 2/i M'rd 1)'; r.(1 H'--hT1h""'n ft(~r. 2. PJlV n b njy r NM~!~mtn. 4 r;1on' ral rln.-)"tnljnt 8nr.t.r". J pn K"ltm h/lv" SJi" h'rg. Ty kr r _ r k. H ( flr!.!'''r ftufol tjlhlt/ce hj mille l - o " l. Bombeattentater mod tyøke V irksomheder Tønder. Uafbrudte Luftangreb mod selve JnpaD. 2. De tyske Eksameol!Hkolcr Sønderjylland luy.j(cs - MoHeriarbejdcr_ ne København gaar Strejke Bom København uden UnclervlllDlng. 4. Byretten J Kobenhavn afsiger den føj'l!te Dødlldom ovcr den 19-86rlge Torben Wultf Roøkllde Pa.trioter var begravet Ry_ va.ngen. 1:1. Chrll:ltmu Møller advarer mod Grænøedlskusøloncn. 11) 2000 Mru!klner sal nd Btornngr~b mod Japlln. - Bowml[epen og Pl}ncke tlldget Syd for Grænllen. 11 Badet'orbu<:! fra Amager Ul Vedbæk. 12. Truman m!'dbrlngflr ]6 Foralal( til PotRdam_MMet 13. Fmnen t;>v"rdmger RpgprlnF{smagi!'n til militær Junla. - Dp t.re no-rrll"ke SlulsmlnlfJ(rr> Ul J{onr"rpn..." Ht'wkhr)Jm. FrlhedllbeVFJ'K"lllen dnnner Barora>!. H. EkJ:lplOlllonllJflltllfJlrofn l AllrhU a Monn"'k"r drmbt AHAEJf' nplollt. H. Føut.. enge1"k" r'flmper n"r~ mnl flutdnrt til Køh"ntulVn. 16. )e tre StOfll brgynrlcr ]"orhnnl"1!lng"rnf! J Berlin. Vøl'Jl1".H kor" ml'rj l1dn~1l H<'flel1nK. 11 Pol('Tl UYø"r nhp. TYllkrrf' fra 'lil /'Jgf'f(' y"k" Omrlllifr. 21 M.r)f)Q NnJlløtrr nrr.."tl>t/ l "r ArJlPrlkllnertH' flklllrlllnnl!kkn H øt np.-)vp 21 Ail'! dlm}:" l'l'ngf'~l'fll" ugyl. t1jg.. fra Døg 26 Arbejrl"rp't-r111'1 l "~n gllln" Yln_ " hllolut FJ/"t/ll rll'l Pllgl k~ Tn 1'1 h'lll mm! a93 l-hno1lltrr m.." 111J 1 Den venllk-dun"ke Grænse lab nc. 2. Jnpan" Kapitulation undertegnet ombo"'" pna BJlgllklhl't tml8ourlc-. _ flt"'r AmmunJllon"Jlllplolllon Berg.-n. 10 Qmkomnr. Brodllrrjken af"lul tl'll. " 31)0 Prrllon('r l{onrnhrtvll "n_ ho1rll '1 er Krllll'poUtl(ll1l Sort Bon- Ho:r.7.lfl Mr.~nr' og an J{vlnrl"r frn 8('1_ rn f'-lr Rf'1~'n. 1. H{/{(lr.g''Tl gflflkend('r Dc (or('ll'_ rie Nnll'Jll'r" Pligt.. Mnjor And"'ll 1.lll'n fnnl" Vlklorlll-{olllrt. QU!' ng ntvlllf'r nlll! Hgtrll'lf'T. l~nrfan vrrlrllg TTr""yllnlng af de Yllk\"' God_ le r. O. QulRllrlll' rlømm!'fj 11 flgf n ' """""'''""11 rr n tjottfn de r. 12 ( hrl.lmflfl Møllf'-. n(\'" r AnJftl... JH n. prm Udrnrlgømlnl"trrlelll ~:m h("lftmll'nl J3 T)'lk rlvll R('lrl!rlng d!'n nllllll "kr Zoll~ 'J'Yftkllln'1-4 l'.runner. Tl~g TE'n"lll'mmnllen. l. Am!' ku" r"rh n'lgørnln... t!a_ rold 1ek.... L K""rnhvn 2. OVrr l MLUhud KrDnH L Untl"r_ "kurl p'''' '1" DUdK"l.. r J 2 AlU". - Gennr"l '"lhm f1c"t Dm MlLltm-r 'uv~rnnr U"yern. Ut1~nrlø:ønnL øtn-kont'r.. ner n L.omlon enrlpr relultat!ø"t. 4. Atom_VlllrnHkah"mlCJl(1! Amerlk.a truf:r mn at lobll Atombomben. H~mll\"t~h"d. 1 N"lø Bohr yld~~ paa ln 60 AarØ '-"døfllhdujt - Mlnl!!t"r 1i't(H1o JnkohHf-'ll v hnve Modlltl:lndilbevU'lgel_ sel1l1 Orgnnlllatlon'lt ophmvet. 8. ArllllJdcrpll.tUet t Notj;"1! "t"bter Flertallet. p. Lnva1 blev domt Ul Døden _ O<l('nnNmflr [nnr Skattebøde paa l~~ Mm J<r. 12 Lyntogene kører "Her. 13. Norges Højelltcn t tad r ~lf:e r Dødsdommen over QulolJng. - Amorlknne!'l(! glv!!r Danmork Jlted.øvr.n tilbage 14 Do tørme POlllkfl Kul til DRnmnrk. _ De ndflldte paa Java erklærer Holland Krig. 15. Laval tager Gift redde. at Læ.. gerne og - hcnrctlcll. 16 Ober"t R/ LaDllcn myrdea paa. Gaden AnrhU. 18 AnklagCllkriftct mod TyøklandJl 24 tnfllte Kr1gllrorbryd~re ohentjg_ gorell. 10. Opror mod det tranlke Styre ndokina. - Prøf'e8Sor-Udvalgeu Be. tænknng om E!!ngangsllkat. Fonnuer under Kr. frltagc. 20. GafJfor"ynlngeD Berlin medfon'r Selvmordllbølge. - overdragcs Kongen. 21. Frankrlgø Kvinder tørste Gang. lted_løven til Valg f CT 22..Palladlum.-! Direktør. Tage Nielsen. sigtes for at have kjult 3 Ml. Kr. 23. Qusling henrettes al Stllhed ved Skydning. Tyøke PiratllkJbe gør Strandhugst pllll de danake Øllleraeky"t('r 201. Dl forenede NntJonetfJ Pagt træder Krnrt 2i"i. Krupp_Værkrrne nytte8 til RU! Jand. - Rt>gel'wgtll&ngn Ul' Færoerne om ud\1del Selvstyre. 26. Dr. Ley ~ganr Sel\"tnord. _ Dnnmarks Sknde~l'r~tatnlngllkrnv over for T'yJJkJnnd ]l MUllnrd{'r Kr. 27. Aml'rlka vil kke udl{'\'ere Atombombrhemml'llgheden. _ Btllendst>J!m1l'rk"me C o B. ll'unl'l Kraft. 29. For 400 )\\\. Kr. Landbrugsva.. rer ekll'porteret alden Mr. J. 30. Danmarks fen'lle "alg efter BetTlewn. SLor Fremgang for Kommu_ 7 Chr"!.1Ul M"\~t "l... y".. rlåt.1 ror d(' K"""rv"tLv~ 'r1n.e~ftO" Thyr!> l"'t.""... ljøklid". - Scl."Ntf!d K.mr>lott<'tol Mo-rt. PT!t~"..". i5<'h~~p1 "' Hrylrl "r.t~ a:'''jrllnr- J ~dtrtl r1' 1-~.tTl" "rt_h. lohl~r~-ephlr'ml MOdp.rFlrt " o..-"r.vømmer""r «ri n."~ 1-/... "~>)'"r. 1r. Loo.-rl'Vp\ M!npf~lt L Rhr 1)ø>.11. F"'rKd"rlpa Uvlwll1!..-t r; TlmPT Cboktl'.<1" eutll<kpm... ll. AU~~ fo-r"'lla.n.r V""l4!nlllovntrol m<t At.ombombl.'_Y.".øl<:nln«... p_ :; H... ".-nw~" ~ li "~rtofl.n«ru. r ff. Hl K" m_a tlrr<-.)"'~ r... ::.t... "" 1on"1...J"""~' ;': " b::: Ar g_ t Y.< h.~ Ro Pt-.... ~ tlyr...- '.-! y.' "" 'n Y. -- "lult!g But.. T<> V.".M1!l!:r'ø: t"l<tnll mln<l~" t2. Cor(!.. 11 Hult lfu\r Fr<'J"pr!Jl.rm HUr;. - "_&ml~ Ofrl!"" r Ul Am tika: PlSU!J' om V_l0-Bo)mM. <kt.kulde nlla O". AU"l!"'T pu ~n 'h"j" Tlmr. ]3. Skol"--"kl\>fot.Dnnf1Ulrk hjo-mm" gen. - aecin'l paa h1an<'j uno"r n_.crnllljonal Kontrol. _ Vl>l1llr"- vn... rer Baod.epartl-U nrdlpgu l.>!.nrl... rlmm tlngømandat. Et f"~at H. lna!! k UNP.P..A..Y'"" lu D 1' ~ 12f.lO A:" Tyakl"od " Øatrlg. Græk!!nlaQd. og lta-.. B. (--er;' _l<r_~ l en "'1vr_ S - R r""ii' e..." 15. Den intf:rnatloo'.lle Sorartllktm... nrlgl!'lr.{:)r.<-7 ("renee aaborm i KubC'nlL"vn. _ Dtr~k- 11 'S ~~Jk~ tor Bod4tm tllbae Ul Y.. A. B. K"_ ml'c" T Ji;'k.r"n t t...!nhn.!; P" c~ej) e er n "ave v.".~t ~lyg'!.. Vt h:. 1e. efr~;.;;;c;; m~jdh dl"n Kapltulatlonm. _ Stu-.'_ d(!lltf!r~df!tløntrtrotlan H-13ln~{)rl Krl~.' " de"_ Arr~ var T.~.: - for da anholdte Politikere - Bp1''J_ r'rætn l{- dukl der er værre "DO Atomb-mlbP.n. r. _ PoAtT" - Gaat'lUonen truger. r 'tj.1/kf. 16. HntUl. L. Lanen FOTlrun<! fnr 12 'f-lallu.";.. =~ ArbejdBglverne. - Wublngt.on...Mn03"t han '. C1.j:3r:: l ortslallr at nternational Kommtø- Tr. 'lk Po slon "kai "kre Atom-En.".gl... An.. af :n Vet(/elae alene tu fred.. lige FormM. mr. - Oprer Sønderborg piia GruM øf U. lommark..danøen. otr 17. Bjam Ertchs~ 'Jmnt 10 A:\n 'b~.~::.o. Fængsel d... hu1amte Bellen- ~an'l P rocesaen. - Tanna pall fr1 Fod B'l"M. Amameka.nll«-r leni CSør. db!g..kr= 18. Engelsk Poatt1~""'eT atyrtl'1. n~ ~Fr1t D~-. ;..:k;'~= E;en5UDd; Buætolng~n rr.ddet 15 G. '- "" 20. NOrnbcrg_Pfoc... m paabegy:t- 22. Bomholt Ftm1l.!l.D.-) tor Folk"ttnget. - Pol!tJ~ underllogor ~dsen Affæren. 23. Fre A ~jdf!te dm-".td Jol'l1- ltred ved Awuo"aard Skærv.. hbrl)c Tmer l Ko 101' Platll->m... t t J ulc--lyntogene. _ Foaland.r Poul Hansen Ch~ r tor F1} gtntnge...op)'"ll. ulngl9:tbejdet BarakhU1ll'De P.nrrn" 02" N~)o;M o\"fmlr age!l BY"'Df' - 0'-'11 ll)j-aa:rll!:e F annv TexJere. df'r Ml de \'l'rf'l lin... cl"r Jord n< el-len Jl<'"tf)r1o't~... rne. d(l". - Arbell(llhedøluulSt~ l:h':\ nr mod Forringe1ser. - Boldlen tfttrf't' Ferle gen. 25. Røre om ltdln-ertng n af BaL. t"re til Russerne. 26. JCll! og V&1dem::l.r Thom!K'D fæn~l('t Kolding -- li:! 000 $or::!.ajdemokrat"'r t W'en. }r1m "000 Kom.. munløttr.!r.. 1)('n dnn.o:lu' Lond"~ Mu.klne.maxelandrro; EDlrVnd -- Ekstra Sm'-'r og Sukk.. r. kke mf'n! kad"løll Dag. - Gn!t'ral Patton ~ Kil.. benhavn. Tf:m.o\ f:~8 Mf:lHl. ft.l ER \"DSTlL n. 2 o "'" " '" - F---' - "

17 't!t-l ( ~ h ~"r ~ la.. r () bi' bl' ~" '!'. f H:mJcll'n erl "inistcrb<'s.~d 'ed ".osted. l Elh.~rmilfd~t-l rar Tr.lfikolinbtt r ~l "~3rd i \'k... J:\ing tdfh:ulli!t'f ll1t>d s.jlin):<undb"uj l!!e "F i :\Uro \'t nl'~ han hi fhi:;1t li fl..lf t l\\r)rf.1 en. t)ejl.: ~e HMh.tth)lm('ll. Ff u El':e (1 r ~ c h n ~ r r--"' «) u ~ ~ o. Ors~~l':t~kyel '13 Thisted {rldc:-r i!t\or OS!f';re" 'io Adr st fi~kt' j T'jl'1 pe før r udre-. P rkkom[l1bodoco arbeider -ider.._ JyllAnJsposten mt>ddeler i Ds!: nn Bud 31 ParkkNnmandoen ror Nordjyl M s~ ~nd er "phæl'et. "g al de endnu T. ilbageværendt' Op!!8Ver under d lægges Cbefen for 5. Regiment i enkf'lt~ \'.bor". Oberst J bnstsd-moller. riko n- Pas vor P(lr.. speq.~se- udtaler t't af Ledereo af PsrkkomrnsndO.Nord est" Thisted Kaptsjll Sabrot' læste st del kun drefer sig om s den ilidlidige Centnllledelse i Viborg er op e-r linjer Alvikling. Par Parkkomes. mlndoen i Tbisted sker ngen Poren ~r andr/nget. Den forlsæller sit Arrisi g. hejde med TY'Kerne Efterladenfrs 15 skaber. i den for. and- Abollnenterne Vlld... lld og SlJoldborg mødtog ikke rettidig ort 09sr 8- num:r. ~Sdr~~ken b1el' ret!idigt Bf-

18 fleste g den i:! ikke en lil emme ~:~ ber 1 de om er else b i lrigt nde erel Maj rum del ret tle æl- 940 om Thl.llAd Afhold.forenlng. Juleap.reforenlng har genvalgt Plantør østerlit 8 8rd til formand og Anders Pedersen til Bud. Soldaterndskrivøiøgen mærkes i Erbverveøe. De mange ndkaldelser til Militæret er en medvirkende Aarsag til den store Mangel der "ør sig ~ældende paa ung Arbejdskralt. Næslen hver Virksomhed og Forrelning har i den senere Tid mutte afle en Mand til Militæret og det er forøtaaeligl at de næringadrivende sel med Bekymring paa den videre Udvikling. Politikontoret i Thisted oplylel al der siden Maj i Aar er udsendt B2 Udskrivningspas og ndkalde sesordrer til unge Mænd i Thisted Ol! disse er nu i Trøjen. Politi.. kredsens Landkommuner er der udsendt 332 ndkald21.esordrer. Her er det navnlig Landbrugets Arbejdskrall der jemes. 21 A.r. H ndv.rkerjubll_um. Smedemester L a u g e s e n LillegBde 8 Thhlled feirede Oaar 25 Aars Haandværkerlubllæum. Klim AlboldsloreDin~ 60 Aar. Kli'" AlholdeloreninR bl~v 81illel d 15. Janu.r 1886 med Pri.kole. lærer.niels Gtrtøen som Formand. Om kling Aarhundredskiltd havde den 181 Medlemmer. For Tiden er Medlemslallet 33. Ved en Peet i Por mli.gshuel d Janu.. vil 60 Aals Jubilæet blive lejrel.!ternsk.bekarsal lor Huemedre. - l Bedøted er født 17 Drenge o~ 21 Drenge og 3 Mænd og 6 Kvinder er døde. 8 Par blev viet. - A~~er er født 6 Drenge og 7 Piger. 4 Mænd og l Kvinde er døde. ngen blev viet. Lukning ved Thyborøn? Planer om en Kanallllmgere mod Syd t A men vart A tage bejd Mec Soc Re son Bladet "Berlingske Tidende- i ner København beskæftiger sig med Thyborøn&pørgsmaalet og mener A at vide al de 8aRkyndige!Jaa to Vandbygningsvæsenets Omraade er stemt lor en Løsning med Lukning al Kanalen ')g Anlæg al en ny FOJbindelseskanal mellem Limfjorden og Ve.lerhavel ca. 30 Km. Ar ha~ Syd lor Thyborøn ra ferring S. Ve iii Hygum Nor. Der er megen so Sandsynlighed lor at delle bliver Problemets endelige Lø~nin~1 me- T ner Bladel. ha Hvor megt t der er om SaRen Ju va og om Bladet har Ret i sin For F modning kan man endnu ikke ba vide. Men der maa snarest muli~t da skabes Klarhed over Avad der us skal ske ved Thyborøn. Deliader lir an m ma8ske ikke Røre al sikr Land- 8p tarjrerne uilor Kanalen forsat O holdel aabon - delle m Sag- o kundskaben AfR0re - men i saa Pald maa dl'r lindes en andt'n ~orbindelse mellem Fjorden ar Havet. Eli KAnal ro!ennem dt'l1 søndre TanRe vil vel nok være den

19 --- Thisteds Tnrlhygg-ertul under og efter Krigen Højden blev lian et i Januar 1944 l!d D5B2 fast tmddto. 'nb'h.. l. mlb\ '1'"nJ lin: t Krr:a; a~'ltl \''!_..l' fil. l"t'1 1".Hh'llf!1! S\' JlJwht: o!' r"rmh.! l m var r'r 'Jll JU~ "::''3'1' : j"nr'''r \.!' B... lnll.ulu lall." ~t. lil Jtl'\""lunJ... h! L' mll"" Jo.Ul~l' W1 ~ J4 rhisled J.mm.l}' PrM Uå.~1! d!;1 tlhlwlljtu llldl l\'~lf"'" ~('n i \!lkl!ltgh~"ll 'jl\' J ndbt':"'1:\!1 1!'t rnt>g.. hl J" "fu';.h dl'r \'ur ~ltlskllll 'u l1udlt!t"t~t bl. Ul"lol' - llylj' mllj... dtll rh jl~ll del ~K am. "~ ;''ll.lltl llj "'''li!!!. ~1A'1'1' F ll. 3wn'~- '1'[ f!'t'r Fru J l J r.r (' 11 :: (! nu!n jp'.."!»./". ph' ;1.f.;~11.li'\ 'rnlllll til 6-6CKJO. D' '~r ml\...1"~~ l.dt llnll 11\'!t! d~'l '.~r 'hvcl't\. j"ajd.'t Mt'gbl b<'~l' d\!lr _\u'/) - 1\ :ru n '1'!1 ~l ljhnrlllp j'k- S'iol/Jro't' tkkf.ml ~" J }Juu hult- T"l'" -.x"l_ -!l'w "il l du" ha\'" m.rp. li 11 pr < r itlt! m.. fl''1';u1.tgt.'\ j hf'j\h' 'ljfut "~llfll l "le dl'r 'r hm ~llll~l' 1'11- kf llf>. d.1' tk~\' fol' f:ht { - l\....;llngm!.ti ' ;r~.. l ttltnnhun thai 11 ~" \'wtul fl\''r'v1 ol'n.l ihh'? - "1. ' r "'fwul Yulf. lk~{j Y rm Ttll~' 1 i ~.. n (;r.. ~_ -...n mnn hn"nl" \'f-nt' :\' hmn" liat' h t ~1lvflll!r(lllog "''el nll'o V'll 1'>11 S U" TtU n dr'l) J. n~lnl)(!j'. '.l 'ilt \' " nu ('on11 "11110' '~t< f1:!.!t\ D.. g..lj1"kl' \ U lt :1'11 " g ~ frll 'r"ult.l'l1 l.1un. d \.) Jt1\'rlll h i1" '"clh~ J.t!t: ll Nl. Df'n lil:dr"1ll '" (lul fl'l. Tltl" lun! ) ~k dl 'N. Pr.T.nn T h... \ ;'k' rl""''l;: O!!' snu hfl!!l 'la: -" v.1 \11.r-" l\'!t"!" 'flt d'lll UN)t)~;l"' \. ~' 1111 "'k.!.1 Ul ;.l li... (j \( 111..J \- l;rl\.4tl'ruv. Kaf"!" i JAllunr Kvørlnl. U.".jl'l" jllf 1:Olll'1'""11'r 1.'1 lr l\.:tu. 'ti" '.: <'d." (ni.rullurt \ '\111 ~ ". l'1"'~ H t 11 h'jd.f UWU" \ HU" ll. i lill Lill "1 \' 11.lilt \ - - "... n:uu'l'.. n ' ~.Tu'. rn St'l i 'ouuj. _ nll' lin St'J\ g'"n b. An\t'f1.f'n kal ltn.lhc ~1D;!tf" lul(' Q\r.1 n." r.. "00!Ødl. Ht-. br. d. Har Kriminalileten kulmineret? Antallet af SaUllr steg stwrkt under K'Den. ltl'lnu 1111-'. ti (. ~t{r;;-+ lil'" lt \0 Ltr. c~.. 'J' nln }1'jlH'j \.1111 lun '11''''1 111ru.Ullt! klu!' 8 Mn _ l1'tt"t l1h: 'r d.-r dt"s 1~'hall'lh1 UJ WM 2illh s.~ <llbht J l'nm l..r."ts. lit ru '.r' - 11nl"ti"1D Jc\lftk... Sl1;::"r J 10 \0 hl'~!l.'r h!.hll1l-'.lhot mlo Su\:t'r l1wn dl" J ' ~:l'~'j.. Artr... k' h.h'r " boly h'l.j~ s~* hl 0\ f'-'r dl dl.h..!1." 1d. 1 (j l' hl\... Lrhnnd\1.'l 1-1(11 ~i' j'r (HH~ hig Tnl lt u1 18 ~ 1 lfji1 lil ~OC)(J.)~ bi\. JWH1M lt \l. '11"lllbur!UH 1'lr <kr :..") 11 ";;tf.: 'r: U 1'1 tr.t'r f)''''j: ftu. al d"1 nq Å.' J1:lHll'l" ut gt!t i ti.. 1 1~{t;; Udn\O<r. ml'll K'uu'lm!pollu' har ~"1l\ hl\! 1:tf[ti.llltdl~ h hlhun O f t' '\;"1 1\ :!ltt' h.ljl'n Ul... T o cl 111t?t"1 hot r:1 13 rq tl at 1J"''mh"' \H~. lh'lrtlluw'1 th.8i suj:;llr 'til 111 ~"p 'ndll J Hl$ hlu h'r k"'1 1"1!t.~11!1ilPJh'l' fif.: i J".111:Ut\1 ljlilllm furl'hum f).'l.\uholllo-hl\r wd tq.\llnll\l wr 1'1'; _\1 h:-... lul.. \11. hflh\.'~' ;J.n~lk til' i": ht'rll.~j'h l'.. ifj!wr \"liu r r'ull lll1 J \ ~;l ha f" 'hulldll'l 1f\:\7 S'l::!"' N ih l t H"'k r'j' lit S'U 1t. 1.. to -U'U' D' lcltj\"'~' hl" d ' Ul/1m h)"'. Silg r UlhlL hj{l'.' mlo. ~D fil'.j... 1 f'l'llul.1 1.;111 d r " l \ 1 11'''1<.11 j. ' n.""'t"1ll1"..u "'~ " 0Jl J''''~ L ~hlj L' 1 -"hir' u r '1\:1 \11U fillj.l'r 78 Ollrej~ningl'sil~er.'a '1'hist~d Amt. 1\1111 ('11 l'nlh'u J la s4.'lno D ( F P ".1 "

20 Datjo sat 1. Hr. ~odt i {org ~l.nger r de' a det Sjæl- Gam Aar Kaail sit han nte gif- Parkkommando 1 ophævet. Men Parkkompagniflrnc stadig bostaar Fra N j1l!u er Pu'l<1ko'm)ua""l<D 1 der ojlll[aher llele Nm.'cljyllund Qphæ Vl't og de Opgav('T del' end.nu ;iktl<"6 er ("dfan! ud<lorl"' gg<>s Chd.n for 3 Røgimelll Gal'ltisouskOlllJn.an dani en i ViJ>Ol'g Obar"l J o h n s t a d - n ø _ l e r Dan dljid ljdjge Olwf d'or Pm'k kon1jll.n<lo~l1 ObeN;.lojlnunl S c h ø _ l Cl' gf:l.llloplagorsin.gam.lf1 Stilling som Gh.f:\f foor 5. Bygn.illg..s.rlhstl'iLokt li Vibo!'!; men &La~l't' ~1lflltidjg li l TaadJghC'cl r o l'!l~giidl~jllls(~ 11 ' fl''n saalrongo A h-j k li ng'saj'!lmj.rl flt 3 (aa' pa.:1 T'arkkompag:ll.iel'!1l' 1 r ij.fol'(.sat ha 'llflr1. }'01' Pa:rkkom.pagm.i Nord-y.r."il:s rpdkol1l'llrn<le )'('gll{'l' lilan D18ll {)p_ yspt" Ka.ptajn S(~ bro(" at de!' 1..'1' Omwyp.l' at vru'ct-'ugl' i lwpl"l.fajt pnrllltl l10gjn MC!!l\l!1udr'!' fnptn Del' hal' 1'J[>J('11 og N' {~ndllll 'Jllf'gt'l. ni gu!'" l11l"u al ryiflrjf' -op l~nl\l' Ty~kt"J'Jlf' (l.~ (h'ul' A'iJtoj.dp vil jkkl' kullllb a.f 'lulles i on J a.a n dc"v l'hli ngo r K 8 D 3 el Vi 7 K og nu: M K Pjl Dl' 2 Fil Dl' 7 er li)' fir M 11 _. _... ~ ~_

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderskrøb. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Sønderskrøb. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01948.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01948.04 Fredningen vedrører: Sønderskrøb Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere