En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres."

Transkript

1 ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l' indsæt e... n tilsvurt>nde Lynco~8bil En Jule-Gættekonkurrence. Tl'lf~tcd Arbelderlorening iværkaatlc ved )uletræbh~!ll'n i Arbejd""'!f!ndene!l Vtd Sold fer/ejre" pib FUflolh j i Thi~l('d kete i Gasr renc!:! anrh8ende Anlllllet af Julelyø pa8 Padorenine Thitted en Oætt~kollkur Ef trrniddsr ved 13 ridelj en Eksplosiunsulykke der tilløjede den Losnluger ae del rlgllge Anlot vor 257. det 8tore Juletræ. Der ndkom ailllge Ove S J øl ArbrJdømand De rre ud8atte Præmier vflndles of nger Færgeellord Wnthersmøllevej Thorv Neløen Fll8lloltvtj 24 el EROn )Ørg"n8en Vesten'ræde 6 o~ Men for Livstid. Sammen med Sv. Aage Rægaard Nørre;::.ade 40. oo/2le jævnaldrende KtJmmcraler VBf Ove pan Jagl eller fyrværkeri Milliooærboel i Hurup som var tabt Nylasrsalren. Del ykhdu DrenRenc al linde el realiseres. væd Paphyl.ter med en Lunte i Den slore SLejlignedskompleks og mens Ove holdt paa Genstanden blev denne antændl. Ocr.Østerled- Hurup er ol Admini slralorerne i Høje-Kristensens Bo lotgt hl Dyrlæge Laurbjerg Hurup indlral en sa8 kraftig Eksplosion og Odr. enr. Krabbe Lodbjerg af Drengens højre HUnd blev gaard Hurup lor Kr. slærkl lædere!. Falck der tilkald Boet hu desuden solgt Beboelsesejendommen.SrYR'ejernet" i lea udtaler al del blødte lab stælkt fra Hunden al det var Om Bombens Fabrikat ved man endnu intet nærmere Pormodnln. gen om at del kulde være en al plfl81i8k Sprængstol nbrikeret Bomhe Jyder ikke heil u8andsynlig men Sagkyndige hævder al de mep'! tralrige Kanoll81ag der har været i Handelen i Asr ogsaa er j Stand lil al lorvolde alvorlige Ulykkp.r. Lyntogsbil Struer Thisted. Hurup til Slogter TroelsQ'aard OjellruPJ og Slagter Krabbe Poul. len Thisted lor Kr. OvertaRelsen skete j begge Tlælde ra. Januar. Handels- og Kontormedhjælpere er efterspurgt. Faget noterer ue.dv.nng god Beek.ftigelee. Det er kke let flt stlaffe Kont'lrfolk for Tiden hverken J{vinder eller Mænd Soovel i Thisted Bom andre Steder Acr man Pltmeer gennem længere Tid fll/ertere efter Polk oj;!; de gør det ofto forgæves - Hvorer Kontormedhjælpetne henne? Por.e:cr vi Pormande~ for Handels- 0R KonlorrnedhlælDer lorbundete Thlt.ted Mor!llnlrboernc skjulte 17 Ml!. Kr V'd d t:ik811~lirf1i nr't1oi.le i MorilD So~"erulld~lorenillR 1 L0rdllRA Klik en Hump La d fil Dell1 Guds udtalte Sklllterudslorffillnol PU\ v MuHn Sorcnsl'n Peteralund bl. a. Kd(l811 al der h1l i Lllndkommu1ert\e poa Mor') Var kolslt:ret StigninRer piia 12 Milt. Kr. brtrllo OR. i Nykøbing 5 Mill. Kr brutto. Stigninut:rne Nyt. androi( henholdsvis 29 ar' 26 pct. StiR'nioJ:lt'n vaderedt' ra 477 pcj M til 15 pct i de enkelte Kommuner " Pl! SkeUeraadet vil d.:r blive Thil forela!:1 ndehavere al skj'ulte Por. Frihel brænl rnuer el Tilbud om at bets le saa kedsl OJ{ saa mllj.!el i Eflerbelalrng Bøde hlmm og Kommuneskat Hvis SkaUe. lysen yderen nægter belole J:lives der Af ter ndberetning ii Li8ningsdirekto~ sker ftel. lotet AOl1:iveri. Landinspl:ktør Monrad Aggersund Bom i Tiden eiler Kapitula. tronen var en stor Udrenser blev sener:" sigtet lor AnRiveli al nød landede engelslr.e Flyvere Eller at denne SSR 1U har været under ØR nsr S ta tsadvokaten resolveret al der iklte skal foretages videre i Sagen Tinglyste Skøder. Pra VOl:nm Henrik Krogh Thisted til Drlftsledl!r Vlgeo Krogh Thisted Købesum t500 Kr Vurderingssum 2000 Kroner. Pra Huselerske Jenny Lo.en Jemen Thisted til EullefrLl Jenny L0rup Skive {obeøum 9300 Kr" Vurderingssum 3000 Kroner. SklfteudskrJft flom AdllOmøt for Enke Ane Marie DohlJ(oard f. Erlk.en Nor- Hvil!! el 1Tl Ahk nogl BOla dro~ mod udsl et ~ færl." d".. G Jod '0' lo gasrd ØsterUd kke lærøk. lurd ~ b Ulovlh:e Baller Nogle unj.!e Ml'nncslr.er ra Tho- : ru p!lom lor nogen Tid iiden b n/lvd. Hrrankclel t't ulotti~1 lnvi i taliollllbllt SOl1 10t!salle ud over p ~UkfU:lid r.. b!~vet idømt hver en h d

2 ! ""UVJ" ~- - en fil. kan leveres til Maksimalpris. "der. i ler den Barden l Chri- gejses- / 'ds fra g del dv~rs: ; m Ol e' Bogen om Politiet: SBNDERSKO". Sleregade 21 Tele! September heftet BcO indb kunstnerisk ud-tyret Balleby' ~ Boghandel S. Torv 5-1' Thisted - 'll'lu ndom aard d fr a jørn- Sfør dt J enne 1~ l

3 en n)' NVl8arel al vø: n : f. Heller lredelrg~ or mer.. un\ er h kom Polilie! j Funktion kk t: er Dalende Kriminalitet? Biler KriieDS Opbør mad vente færre forbrydelser. lør fejres de oue Maaneder af. ~are 8 b b e i hvil!e Krim inalpolitiet This ted har været i funk lio n beo handl edes mellem 2600 og 2100 Sager. A disse lald er de n.en~ eæd va n- Halvdel paa Søger d er er re J al Henhold lir Særlovene og den de har anden Halvdel paa S ager der er Asr. rejst elter den borgerljge. Strall~~ov. Nasr man kigger J Politiets 79 ~ ~~: Pr%koller lor de senere Aar feaf l man Syn for st d el er g aset slemt ne d ad Bakke med f olks Hæder. ligh ed behandledes b23 dette kriminelle Sager i 1940 var der 690 i 1941 gik Tallel op ii 1461 nnonc i i 1942 iii 1885 i 1943 lil 2000 d.. og i 1944 (lil 19. Sept.) endda til det er Be Møde at haabe da vi de nye nemlip har hall ne ved alle dybl gerne Bom ær med Ellermid 2016 Sager. Trods disse Tal ler Lederen al Kriminalpolitiet i Thisted Kriminalaslistent A. Sørenlen lorlrøll ning.luld pab fremtiden. -- Der synes al kunne spores en lilie Bedring i Kriminaliteten udtaler Krim inalassistenten til Ol. - Vil del lige at Poliliet fur vil mindre al beltille i det kommende Aar? - ja ieg er i hverl fald ikke ulilbøjelig lil allro al del vil gaa i den rigtige Retning. e' Købet el Kælde rrum. er er un el der sikkerl kan tr ives nemlig Sygdom og Uhyglejne. Bn sud.n Bo ligpolitik v Længden blive dyr for Samfundet. Ogs811 Mora len lder under diase elen~ige Boligforhold Krlmln~lilel e n silger og al anden DaarhgdoØl følger med. Bollgtorenlngen udbyder den tør.te Blok Pr. Andelsboligforeningens Side ønsker vi derfor ogsaa al gøre en ndsals paa delle Omraade. Vi paal.. nker umiddelbarl eflr Nyl Or udbyde den lørsle Blok med 12 Lejligheder. Hvis Malerisler kan skalfes vil vi yderligere 1946 soge al fil tillredulillel Behovet lor de Medlemmer vi har paa Expetancelisten. Men k _._~~ --= -~-::-~.. _~ _. mulet har der hellere Margre opført Kr. end den 88 lige fo ningslø og Sol Skui noget mslltle en pæ lige p~ aiel t blive ~ rige A dyb Bunden skai ligge men jeg og tror ikke vi ka bruge ret lanr: Tid her i Polilikredo.n. Mund- og Klovesyge paa Thyholm.!'orel.bi køo et eokell Tilfælde. Mund og Kloveoygn er igen dukkel op her pas Egnen Søndags blev del konslalerel al ot Ungkreatur i Be8&:3tningen hol Odr. And. OdgBlrd i Od by paa Thyholm var angrebel al Sygdom. men. De Bædvænlige ".ninga. 10ranolaUninger blev d ereller rullel al Politiel. - SlltBadvokaltn for Sjællsnd udtaler 11 der her vil gal endnu. Man maa haabe at Sygdommen halvandel Aar med at nallil Bunds kke breder sig hær' i Værnema~e88.Rerne vil det vare gedu Thisted Arni ligesom det... længe Th"led? øvlige Lnd.f den ryglede Kv.g. en -=----- Del kommer an pli hvor aygdom der volde Landbrugel El 1941

4 Ramt i Kinden af et Sprængstykke. Drengene kastede tyske Øve) sespatroner paa. et Baa. En 12-aarig Søn at Fisker Peder A l ri f' r s e n Gudnæs Strand er kom.. mf't til Skade mens han var paa Jule-' ferip i OkllhØl ved Varde. Sanunen med noglp UndT! Orenge morede han sig mf"(l at kastf' tyske 0velseslJatroner nd i ('>t Da al. la en af df'm eksploderede ltlev han ramt af fot Sprængsty1dce f dt'1l PM Kind. Han blev i Ambulance rurt t il Amts.~YJ{f'husct f Varde. hvor F lænl({'n hip\ syf't sammen.

5 " au '.-. d. ] ""' l \l. ".r ] i l m v- lll ar '!l. f' l'- FJygtningelazarettet i Drags bæj{ ka n tage 100 Patienter. Der er srcl en UdYidel so og alle lyske Patienhll' fra Amtet bclmnd. les nu he' '1'hisled Aml er dl'r l'ndl1l1 e/l iiloo trskl' li']yglninge l!lbage h;l'dl"lt j dv forsk"l1igo L\'Jl't J Th\' l/;" V. UUn lon'n n'1 l'!' HCl1sigtl'". ll1tlihl'l'l'. (!rt~l'hfl(lndcn f>kul o\l'rtag~ Bt> 'ogloinglln ~r tlisse Lejrt" men endnu t'r der langt fru tilalm'kkt>!lgi -'huld skah. Millll.lwl'\ hal' dog o\'erlngc-t Bn \'ogfningl'll ur Lujl'L'lll' 1 l jll'dl'nlhlll. Svinkl(\\'. FJtll'rJtl>ll"" og U Jørtda1. mt'u CB'l']'!(! hllr sln.dlg Vagt vod Lf>jl'l'l> i Hundborg J(lif.moller.Krun~n"i lode J1 t1mhorg og Flyginingo UZlll'{)ttpl li'1n'obllnd.'istt~tiont'll vr>d! 11'lllfflblllkhuJ!"ll'll nl-\ 'r døg llllll Tul!' :'lit/u''l-1 i llt'!'!''tfutjd skal on'l'tlt~ 3!'"ug!ningpJ og8nr lf fi1y~ln(l1g(!l(>jr"n Hamborg men no )!:!'j f'ndt'!igt (r kkl' lgjon lllm~m ~'lt'nll. ll(ll httr og.o;nn \'W'l't nrlynl f L Mnl'llh'll ;.:kuldl' ""!''hlj(t' \1t\uNl lw' tu"1l '/.'1 "' (> >ld.nd"ynligl lt d."... kf'l' j)1'l'imnd har' ~lul'i\1l'1 in\' 1'1 J '111' 111\g(1 Hld"11 tl\'t~l'lflgl\l Vllt:lln!l ttrlll 11'11 lllllllf' V '\'llll\nll~~ln.liou "1.1 'l'hl~h.l. HUlJllt h;lil... tnnn' 11 hlltntll Flrp.lninlCl"Hl i Thllflorl Ami hl1rl~it1lil "m t'l gorl ng '!t"f 11\"/1\ Lufh'u1rnS'k 'fllw"!'tl. 1''('mh'rlnjtl1l\ot.-\rn l ni! z oj1)'f'pr tl\'t'rfl1r ~. t'r 11ft! Nlll.dlg 'l'il "J.. - QUmUwd51i1tJ:t\llfl\'u (J fakli~k. " '" ] Ko gyn 25 cl ; h

6 g.t e.. j i't forbavsendfl god siger Premie"løst.. nanu'n men lidligevei kan t ikke undgaas at der er Patienter bla t saa mange :MenM~sker og azarettet i Dragsbæk er d erior b1"vel l. med et Par Bygninger.'Hl! r 1\ rier nu er PladR til godt 1ft) Pit l - ter 6g to tyske Lægp.t og 'n t k Tandlæge el" lmyttf>t til Lazar i;aa alle Flygtninge fra Om 'aa behandl~ her ml'fis el H tllf "." blev sendt t.il Aalborg;. Det var l for bekoo.tej.igt og for ))os iw :g - 0fefl.1ikkE't har vi et lilh halvt HutJclrt rl Patienter og d't" er!r.å g"_ 1'1' oøiwr Tanrllægf; nng'lt ~om a og aa f(jff'r{aar i Drag-ha:'k ro r 't tirllfgp ri' a r "pt tf lfi~.;+ "" FlyginingC1e kom hen t' 'la ~anrl1ing-

7 " " Op} -sningsarbejdet blandt Soldaterne. Besøgene paa Thistlld-Virksomhederne skal nu f Gang. Sum lwkl'lldl Ol dl'l 1"ohlglcu Ul le Sulllah r. fll'l' et: J!unUSO'1\llT{'l 1 1 t i 1( knl rum.h og!"~ fl:)l.. ').kali~f~ \~irk:...uljli(lrtl j lig ln~ttlulll.lhl r V'Oll' lobur ha r ""'ufalt h~ nt bt'.!'lo;.ft D'uhotr... kl"' 11\"01' ()n""lihhotl'haj' li r" n.. li J U'... v{ h' ~ollhtli"n\1' J'luHh UlYi \1U" ml'u r!r-r kollllllrr jkk~ rlb01ig Gang J H"""'J!flnt rf'jy luloojluvf'1l fir Ol'r;will' lh'll'! (1f'0 df\n ri. ug dttt'.rtl' ~:tl ~ojdrt~rlle 'bl a hl'.('gt> l" lljjltol"11 Oll.r u>'''l l "~gh uol '!Jla!'n.. hal fun \'i2l s\(ut:' Pltut"'r (OJ YU"'l'uJ\ \. Ul1Jdt. i ~ln rlc" kuu ikk iglg "'110" t j".keltl" u 'lunu. i~l'r 1.1jtnt\~t \\" i l'l'hl'~d!t.. 1 d~ r 'U' Ul h nil-4h"".ll'j.ld t' hlundl S"lt:~tl'l'1)t \'i i\k \'j' h'"f\"l"n "l'r YllgltJ. O' ~\ ni ~\mlt' ~ 11 t1t11.i U!P 1'uTt'1 HU'r ("'\h- ('l' ~'wl t k:lu \ j J. ggl' (\1 ro gram!lll \' '11" \ lt~' t m1'u l Ul.og 1 kau j"1! d" 'B" nll. ni nlirjlllu ~ 2363 ekstxaoldmæte Retssager i Nordjylland. Mors har k.un gan5k~ iaa. Anttih'l il' ". ---1" ">U "J;t' '-"'1<1'\ "'a~"t' bll' hlt'd(l ':!\ "urr. J "\.. d '. " 1 ~\.U. ~n JUan luvd l"j'.rt\"l ~. (ilth:.-.. tal"'.1.j.jvoln\ Er. -.~ 'wg. f)' '::i'or A.1lh. 'tir lltl '--h 'Ul "U" C n ~1:-.ad"()k3tf'n.. Onuan.'lntait"r 'Ol l.;) w albo."ll. HilSt ""n;!. 11 '"d og Raador< AmtN;.f('tsk~"t ('~ thor {r h.;'r M lj! 5!a6. ~r hvuroj" i\3(i lulto>;l' rul&. T:11a. r \ " :'!/fr bj"' wj..rn.jdr\ nlilpc< r n~r 'r lk'g 6O:"n. dt'rl'{'bdo1lm~ Ol!! 37 f... 1Ht:ti'l-'''{h:un. tue Af d:'lo tl0.; t"uchrr 11(lm~ TUl" d(>r 27 Fr:lrtnd~'! \':' ~r :~\\\tle \'lltltlu ;~ ~ ro iki"! <fmlt. Øll f r j.. r( L- tf J"m q il'r Ult. "")(tr>.f. \n -g.~nh n~ '=an \ilnt al t 1101'!' <.ljl('r bl ".. lu l a 1'11rull f1'<n><' ru r ~1D1"1.1 r"""'1l1 nf lj r(llkmd~i'\. LN rr 11 il l lrund!'\". (nd :nm) ra n\'ll.fl1rl ]~n ha""\ l\~~ l uu<d. \1 ma 'llt{\:)' al.j~.k mou' ml \la ~11 l t rnl 1l... 1 li{oolo 1\ tf \( T hil' t'r r' AAlb'" r ';\tdh moo l' >r.l..hr l N l l' f~" ~ 'l' F'l"''t rt.k~h \ n l - "'11 \l; \J n lln ol ~ rl'~\.l'~ ' "' :4 ll'rlu.;l'u F u t~~'t l'.n"\ " 1. Til dl '.Jl..\ l! \:'T ()g ~lf h.1o tlfl l g ni " 1' '.' n!. ri. 1 N"'" lk r& p- JM t j \~ t to' 1'\ v>'6 l til ti.\1\ r ) t N r' r ~\ \;.i'. on al" k pirtuli'l'l}." dl.. Ar_ V &l~ll n li~r t~ttt."4.. ''T luc.. lu Si".' t :.nru:.'l F""" d~ smu <non r. "1 Ty&! ~djt..n>o"t po3&; O. me4 a:.le o af~ UlJb oh '... 1 Ra.v.. 4;:. ler ".. d<r "

8 bliver vi ikke. Jeg kan vist ogsaa. godt røbe at v i venter et Pal' Folk og Væl'u-Tourneer herop meu del ' bliver rimeligvis først i FC'bruar. Trafikministeren kommer til Thisted Amt i Morgen. Besøget pm. Hanstholm findel' Sted Fredag..

9 n 10 lej ser lp l's d OR 'P ' 11- p - (l Henhold til Handelsmnisteriets Cil'lmlæl'e af 11. Dec 194/l vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Peb'oleum til Kognbrug i Husholdninger der ikke har andre Opvarmningsmidler til Belysning i privme Boliger og Erhvcl'vsvil'l(somheder til teknisk Hnlg og' i Rærlige Tilfælde til Op- \'al'mnmg Skema W Ansøp;nillg herom kan afhemles paa Kommun~konlu'el Torsdag d.. n 3 Janual' 1946 og skal i udfyldt Stand være tilhageleverel Ramme Sled senest ".rdag den r.. Jan Skemaer der illke ('l' retlidigt. indleveret kan ikke forventes behandlet. fl>!' senere Th i!'llt'd Byraads B'æncbel udvalg. - Skjoldborg- Kallerup llrllewrlng f 'c trolcuml'knrl F''.lag r"ll.ful1tlrl rn K 11 r. m'nelsc'l ml\algd. n r l d"lillg '..J 'lill"rt "t n hnllwd linrl"r 1.. <1 A'l'blll: t.11111"'11' h Hk"o. :}. L all '1\ d kol... lhan. NorA 'r"!\ ; ' 'h~i('rh'llt' ltl] V l' bl t't l '''er l li

10 Overo nlnge Fo nstaltn Udlevering af Rationeringskort for Benzin og Generatorbrænde for JanullT'-Februar 1946 finder Sted SUlJedes: Politistationen i Thisted Lordag d. 5. Januar 1946 Kl Brovst Hotel Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Fjerrit;:lev Kro Mandag d. 7. Januar 1946 Kl Jndregistre1ingsattest og tidligere Taloner medbringes. Politimesteren i Thisted Købstad m v. den 2. Jamtar E. BR X.

11 g. Petro nenng. Henhold til Handelsmirusteriets Cirkulære af 11. Decbr vil der i den nærmeste Fremtid blive Mulighed for en Tildeling af Petroleum til Kogebrug i Husholdninger der ikke har andre Opvammingsmidler til Belysning i pl'ivate Boliger og Erhvervijvirksornheder til teknisk Brug og i særlige Tilfælde til Opvarmning. Skema til Ansøgning herom kan afhentes paa Kommunekontoret Torsdag den 3. Jan og skal i udfyldt Stand være t ilbageleveretsamme Sted senest Lørdag den 5_ Jan Skemaer der ikke er rettidig indleveret tan ikke forventes behaudlet før senere. Thisted Bymads Brændselsudvalg.

12 N E 38 Ei.. g alle Hr-. De e:.4_ k lk:r _e e:.c! ~... il~ af Den~:. f'rigr;;a...~~ lier: et ugl!: Fb.4 _ KC:CiUtetac ti... fest R... e at lo. e.le" 4 '. :;::.. W.)W!' 6ene Ti? '. ~ K.u-_ er fur-'-etde_ Overordentlige Foranstaltninger. Udlevericl al R.liocl!rimlikcrt for Bl!o ~i o b~ J pr-febi pr W il.. ~- Ste.l 'Fe"'"'': og (lelj e-rato rbredlle P....- ab 1i!:E TJteG l..mr::ag ~u 5 }cr! hf 190i f!.. til Blu.-.' fioe! ~ dea. J.. n 1~ Kl.)O 12. flu"" Kr'J.~ab~~ ~. JUlJ" MS Rl. l4 -le. ilaitækini..uat 'li ~e Ta1Hp'U ~ges. Po!iime!::erell i T1:u:e:t ~ 1(1. V.. del! 1. ;e:na 1M&.. L BrlY~ Ud.ll!veriol af Benzn- Of C1eneratorbreo-d.ei.ort tø. JU-:lar og: t'oebaj Muned ::i... fi.:iersuod.m.u~ &s 7. d 14L pa: Hvl:lb'q Kro fr Kl HørdGJ Kro fra KL PoLil:.naoou:. i H.ra;:o tn KL ~16. El Po'lilDeNerea i fullsing-reu Herre:l:r Haup. den 2 Jan r M6. cal...; ting ndsrivolds plll Re.hikoleo Tiracl_a d. s. Jall. Kl F'gene btiver: Dllosk Re~DjolZ.'th~emll;i{ Eogeisk. Tysk StmulltTgerOlOg. SY010g og Tnskæ-riog. H\-'-is lilsffllekkeli~ Tilslutning ons 'lil der blive opu~h el Hold _H~mmels "agli~e Rt"gokab beregr;et lor Husmedre. - nl1skriv oiogspengt 2 Kr. gælder for semthge Pig... SERVCE STATON t [bylle:r - i! med al Sa~~ SeLfiee ns Akklrr.u.. a.t o.. oplad OS ko.ntl'.ue ;'i; ;;;;;;;otl"bri~er. Tt 7!7 s C- Stette_e VilliS Ofi! Hml Sldhru.R a'

13 futnrnrlhlkf ng ror dtll JJtik tler ndskt 'f g kun en Ar ~atltil Dæk gshande for Sltrl'er har 4n i den p/l/l. og gf 001 A AR~ 19~/i 11 nrnme til.r... o.m 't at dn il'hlll'lg~je 'er lt~totlt'. 'Jt n. mn ~ n ' lili bnnkl Anel8<'r "'" op""!ned sl..re fl'lr\"/~nl"lnll't'r 'o J _ J)Ulnp.rk ble.. trit cl"" l. hj';: luen ""rlgt wd FO'\.. nlr"li"rnc K' ølore - bande lyk.dlge 0lr nl}'klll'urrc - D~e "" lt'" Antl'l 'nn """ ' "" ' r dal *~ kn" "l'lo.ro " uth <ou.rt \t wldl! Jleelo lul< dem \ '1 ~kltl ocru10 O'OnlJCt bring'" nog c lt d e "'gfj8l'lo: /111 liger \'C\ll M ur " Amc dvld~re!te kiln O'C(- l som Ollng Lan fl'cl ~ der flfns Vfn- ~get ufog ~W fe O' " " " " Oensig B gs- der l. HJtleu Jd'tc Nylanrlltala. ti_ Montgomery o\'ertager K"mmandoen over allo a11lerede Styrker Nord for 4en Yllke Ardonner_Kle - SchaL burgt.lge mod Tuborg ødelægg~r tor ti Mm. Kr. 8. Amerlkan~k Landgllng pon Pbl lpplncrncl 1of8tO ø LUl':on. 12. VllbeDllWlllllnd Grækenlllnd mellem E-Styrkcr og de britiske skaffes Reservedele viglige Landbrugsmaskiner Raasloffer Saasæd Hjælpes/offer saml enkelle specielle Færdigvarer Udenrigshandelen maa eflerhaanden bringes op H et begyndende normalt Omfang saaledes at Eksporlen sammen med ndtæglerne.af Handelsflaaden kan bringes til al dække den højst nødvendige mport paa normal Basis. Denne Perlode er af drn norske Regering tænkl al ville vare indl UdlØbet af det første Aar eflet Kapflulallonen. Nasr delle Maal er naael kan man hegynde al realisere Planerne for den egenl/ige Genopbygning ar del >!' TroppCl". _ Storo ØdehllS"gclller Anr_ hul!. _ Schalburgkorpest oplnll"'; Medlemmeren /lkal træde nd r ss 01101' Hpo. 14. Al!lerll/lc Styrker lrrongcr {.em med Mnlldulay. 16. RUBSJ.ko Tropper bc.mltcr Wnr /lzl.w 18 Tyrkiet aabner Dllrdannllerne for den n!l!erede KrlS"lltrnn.llport. l D VnnbeDlStllstn.nd8.0vcrel11J[(om"t undrmegnet l.moakvn mellem Ungarn og de AJlteredll. _ Apollo-Teatrel Kobenhavn øchlllburgterell. 20 Ru~stske Tropper trænger nd ØVn.'.chlcslen. _ Voldsom Sncatorm Nordjylland etskærer Byerne tra Om_ verdenen 28 Ah'orllg Nedskmrlng at hele Jornbnnetratlkken trn 1. Februar - ngen Damptog om Søndagen. 2~. GalUlen fortyndes og RntJoncn secltes ned med Procent. 26 RussSke Tropper trænger frem Ul ØslerBokysten mellem ' og Elhlng. 28. Hitler modtager Quisling det tyl!lhll HovedltVurtel' 29 O"el' Neilse trrongor Russerne ncl pna t yak Omrnade. - Brcll"lnuB Viceborgmester Jlellrettes pan Torvet. 80. Hitler appellerer det tyske Folk om overvinde Krfllf.m. norske Erhvervsliv Disse tager Sig/e paa al bringe den norske Nationalformue op paa det Niveau den havde før Krigen. Forringelsen anslaas til henved 4-6 Milliarder Kroner eller en Reduktion svarende til 20 pct af Norges Natlonalformue før Krlgen Der udkræves san ledes en betydelig Nyinveslerlng som næppe vil kun nc gcnncmfjlres uden Cn PU1 paa langl Sigt for Anvendelsen ar NaHonalindlæglen herunder sær Valulailldlæglerne der maa forbeholdes mport ilf de nr JnvestcrJngen nødvendige RlL<lstoffer og HjælpcAoffer. e l. RUlslllhc Tropper hor loast Oder 0øt for BN'l. dor forbere<ler sig til FO'svor 2 OVO' 100 bulgnrsk~ politikere henrelles ucrjblalldt tro tidligere Regenter: Cyrill. Fllor( og Mlchort. 3. Hidtil trllfllghto LurLangrcb paa Bl'rlln. _ Gadcllampc Kolmnr paa V~Uronlon.. - Slore Jrrllbnnesnbota_ ger ved Anl'11ul. O Sommcrlrorpset orloses. Hipo overtager detll Funltllollcr Pcraonlll' hrm'oucs Norge cflel' Dl'abet pal\ Politichefen. 1:1 Solll;ll 1 ~UOMrcl Palrlo_ tel' NyhOl'S' Foongsel befl'lcl. 12.Tnll/l-Kolnll1unlqucct offentllggo_ res. {rlgllforelllen slml nlensl\'crcs hldtll 'l'yultlnnd lmpllulcrcl' betlllgel oeølollt 13 RUllolake Tropper cl'ojrcl' Buda_ pelll. Hi. FJyvomnsldner tra Hangnrllldbc fol'otagra' Angrllb pan Toklo. - Kun tre Gnngo orll Ugen 'ragfo'blndc]ge KObonhavn lpyn Jylland 10 Amerlknncl"lc guur Land pan Con glu!)r. Tyllkerne opretter Stnnul'('ltcr alle de truede OlnlaadQt' 18. Mallklnllllsltolenll FOrstander H. Gl1e lryr]" Hjem - Svejts flulrrcr nile Tyllklnlld/l TlFtodehnv!'ndfJr. 21 1"11"0 Lwgcr el!ydt'~ 1 Olcnll(" der udllmlll'l: fol' voldlolll Schnlbun::ctagc 22 S"Qggndl'HQ l Anl'huø (lrlelfl.'rgc! lir Bom\)ill'!:lpR'Tf't!d l OdunM 23 'l'yrklill HlJdml""r Akacmngtcrnc Krig.. '1'yHlt Mlltrorl<lll' nfr.p0l'ot "N 1vnllltl li!. 'l'nlu lir f lt l"'l' fljlllnlt l MUnchlm vml Plu'Unl1l 2fi Anl"ll.JubllCl".llll _ 10 mod " " > D D " r'!''wf" " ". p. " 2. Chul'chlll bcsogt'r TyeldlUlcl. 3 Fra (nsk Side meddeles at der ller~kcr tormel KrlgesUilltand med Tysklund med tilbagevirkende Krll(t fra 1-1. September DyrUdstll_ læget sællee op med 8 Øre Timen for vok8ue Arbcjdere 5 AmCl'lltUnCl'nC tl'ttlngel' nd Koln. 7. Dc Allierede forcel'cr Rlllnen ovcr Remngon])roon. - Dltnmal'k med Ul Ulf''lS Møder Henrettelser Danmark Huul'cttelser Dnnffi!u lt. 13 Aal'lms Ralldhus bombet H. Tjcnestolllfl:"ndano tanr l Portion Rcgulertngstlll!cg plus 96 Kr l.o.rllgl 16 Berlin dt'mentt'rcr ];ft'ddelelse om tvske FrcdsColcre Stocllholm - Henrettelser 1 Danmark. 19. Koblonz ('robres af de AJUt'redl'. 20. Sllarbrilckt'll bnlrotto8.. Ell~el~!;kc Tropper o1"ohl"er 1.[nnclnla)'. 7 Henretlchro}" 1 Danmark. Lysrnlloncn cdllætles til det hnlve fm 1. April. 21. Gestnpol Hovedkvnrter l Koben_ ha\'1l ngrtllt'l f engchrke Flyvere. En Række ji'ftng\'r Shcllhu81'l. bl a Pl'(lf1'5s0r Magt'nll FOj:( hrfrl('l. 138 D{!d" o~ 301 Sllr('dl' 'un'ltl'L<"r Danml\l k. 26. R\ll<~'nl1 trwngt'r nd nl\nr.\~ og GllYl! dollllltc Skille be. Sllll;ht'KKes Hf TY8lrcruc. 27 Lungt b'o!)1l>roggl'l og dl' be lnglngl(\ Sklho 1\11(1t!'1: lilli Rnl:!~(\nll' {'lyn' tlru ll.!ltt"lgllkl' Gl'roUS' BllSltytlnlllg'l nt V-Bol"l'l. bel' fl'n HoUnnda T{Yl'lt OphOt'l1"". l. Tysk Rado melder. at fllt"t foldel. og at Storadmlrlll Donlt:t ~~ udnævnt til hans Ettcrfnlgn _ K-\.!~n N~~~~~~~S~~~":io; f~;~ ~ 2 Tysle Styrker l tnll<cn ~J- - Ølltl'!g kapitulerer til Fel trl.ar.;j All!X8.nder. - Moostand ti l '< ophorer - Grev Sehwcrln von r v... slgb atloser vnn Rlbbo::nlrop. _ B _ el.e Tropper Lybeck - SCl!"> sten afsknarel - Llndcmnnn \. kapitulere 3. Hamborg bc$t af brtt!~"e T cilper. - Prag p[""()kl~meres ~m H _ tn16by. - Mootgomery f}'kker nd 1 Holsten - Laval nterneres. 4. Danmark hefri""8. D il. k Ra" l frll. London Kl. ::!O 30' )too ~y meddel('r. at re tyske Sl~"k \ :i lalld Nord\"estty~klnnd ob" D \!lt":." k har kl\plt\llerct frn d~n 5. M j hl Morgen. - Vilh. Buhl dlulnc.r n Re.. gering Fl.'lhed~k mper ' sætter en Række lh'svi~ \ Brr:nln. ger l Danmnrk. 5. Generl. Dew'l!; Ch r r"r d"n '''1_ E(el!'lke l\lilltæl'mls.qion D nmatk.. n.. komnler med de fors' e lu l Tropper Ul Kastrup Lu h Dlinmllrk anerltendc~ som tlod. - Syt'rJgc og SV} Forblndt'l"en med TY!lkl. P.'"'!;onl.'l' dræbt 255 s '..i :. kampe lled Hipoer og ~~':.::~ 6. Dcn dllnske Brl~RCC ank til K~t>enhRvn - \'ojd:lo:n \'cd Soclnl-Demokta B~ lobenhn \ n. 7 FN'd hele Europa. :\'orge k~rl.lule!"er. Bl'tir. Ol'<'rgl\"!'lse til \('.!Oln>.' lanrl. Rnssisk Rl"- rok(' Stl1llng'N PM B(\ h{ ~. \" DR~n f Luftangn b 1 g'grr R R\linrr. 9 Rl'\slske T'(rr' HOl nhl'lm. Qut:-:. 1 K'ng ('hl!f;'(fl.n ~~b.lan!<"kc HKlldl\!i {'fti' lo. 'l'el"bo\"l'll bc fl~t' R\\!;~cl'lle meddel r /t le - unl g

14 :1. JUlUi - TØR-ELEMENT Oer find -' HelL E&eo... m ti ethvert FormuL DagUgllYet Ndef o. pm Hell n... V"9\etil Cykle- og LQmmelQ\er Rad\o.o og Tungh. ppaut6f. R!ng.. n'-g og andr. tftnt.ke forjmlel. ++EESENS Verdena.. date og ballate d~; ; 'und al ~gt r:t'kk~ d det til d.e danllke Frlboo.kÆmpere_ t.o.'g» ArW)4cre li )lnl.llur K.. ufm.nj! Ulkomm..r Jrner fol' Udlet lnc til København - Tysk Hamau1npdepot t1l n~ KlUiomer bem.agtægge ap Dempto& 14.. 'v"r'1 aagu nu Frihavnen. - Den dan8ke loarlne H~~ Ferl<'Udoen_ overt.a.gf"r Holmm. 15. Den ~ 12. Mootgomuy t København. ~ so!. 1;-'* t~ tegner den d'n"u~ MOOat.nd~... ed al'Aneke f'te_wrj e 1 Bl' 110m >Becond to Done" _ Fhv ML holm. _ Kong Loeopa14 tetøsr Dl..$ter Gunnu l..atsed ~... erell." lu ~1.J.es:s og fond r dger 13 KTonprlra """". Olav vender hjem til Norge. - Yderlgere UoOO R=~re to l!;. Kron~ b)'"-+1 7 Børohotm. _ Det danlke Poll.t1 træder at~r Fm:.lrt1on.. H.. Flen! Aargange danke Sol6ater lndkaldea. - Den DOTake Hjemme... front T.edel.9E' træder tilbage. - For lte engelllke og arnerikanake Filmpremierer. Hi. mtlm"wm fra England og Amerika W Tito om at rømme ''rlest. _ 471 odelagte HUlle pø.a Bon>holm husvude. 16. Gribende VetkOtn5t to de dø" ske Deporterede fra de tyske F~ lejre. _ GNmlandlltrakl.aten etl$tem... mlgt godkendt at R1gsdagm.. 17 DUlD.l9.rk afbryder den dlplom tlbke ForbiDdelae med Japa" ae Nanking og anerkender ('lmking_~p_ """"'. 18. J apanak Fredstllbud til Engl and og U. : A &.. 'Vdonkib >Panama< forllat med 4S Vnd. - Tre danske Delegu ede afrejen td. san FranclseU.l{onfereocen. 19 T\toa Styrlc.er... bl" at ~ Tr1eøt og strien. _ F:M! Mlnl_Ue do. NjRr til Bornholm. 21. De bl'1.ti8r '."... e:... e. der... ieb BheU-Rmet Kabenbavn. bvor de be 1ger de ' ede fra dm f. nb Skole. 1_~ o "... m S ' m lfdg gha. op... ao - D nlb! m. fl l1li1 st Pi sjdmt S d " E'J pønlst OJ'Q l"'nde Pi '11 pt foto Aar. 2~... lænd""... U_Raad øtae.elao (pift 10 Kord. ".. p;;;:t 11. ear.. Bornholm. h-...w s<.eumb* vm ohlc:lel ÆrE r".. cst M}r!l\re 8msr OC S.... Cj fra. JnU. 21. ForWfMiroÆ tb Azne Dm LQbeck ""'X.hh :2 22_ Norge.l_ntler DY ~ Ein.ac Qer<thal""l>l ".om O:tf. - fonlag om euuaom'p"t man&dcsm.t.o Fæ'l:ebUlet aver Btwel.1t 1. JuU. ~: 25. ns.... MlD~er G... DT har gi.et Ve; rs_gefabrik ml"" St.tte og f~ 26. Hist(K1CDf1---'e te!; t San FTaDd... Den n;re 01ganlPtlorl hd ne ':ch tic&dl:"rc. _ 1"5t.. dechel'. Admlral Stt HarolC t X... ba..-rl - ~e og polttteke eja " - B. '" W.a. - mel' R' line t FoQ; t ejkaa CXte uli -' Tysk Radio melder a t Hitler er og at Storadmlrnl Donltz er tu ~An8 Efterfolger

15 S. JahDU'. 3. Januar. 50(;1 A l. }j E:\lO ({RA 1'EN.. ~ - -. ;~~~~~~~========~~ K""".. rvllll.. Ol:" 12 Uh ~----~------~~ rnl.. Altl<:-o 11 n"~rrn.. rndadrr Nnrdnor"". nl.t.. mfl O V... ~lr... U1.yar"-1<!~. Til 28 Ma... 1du ' ntt...".- C>Ul'eh1Jl. UUhnlltum Ul Ml<1.u.. n...<>dllg Ul Sv.."".. kun l""~l:nnl{ for s..- al"'''' ".1Ml 0& do 1 "\.J"Pl1..v.nMk Vn'uln dl~r A""ognlnll:. K<:m.'rnlUv... n "l:oo lt D~n '"" k~ K'nll:~' l K..b.. n. \6 r..."rll" M.. khlor hj.. m me hmlh pr~l:rrlnru h.i(""'''-' " "1 G:o-~' hllvn. Cnv" 111 1("": n. l)omta.!<>rl ' "K'~rtnJ:../n -. tl :U. Ny "vrnsk odnltl<:-mokrntl. k 17. nll )"'k.dlht <:-... i!.. Domm.. 1. b er '" ~~ n Slo.t..mlnløl~r Ul n"].au. ntnt mnd Fl'r... rn... LaKllnr.hygnlng Kjubol Chcl' R"~""lng mrd l' Alhln Hnn! on.om Dn"'''!OTk "knl 1)(t..~U 110m \1J\\t1-rvn-. oltlem ok = n- «odk ntlt af njgø(lflr'pj. J1 nlulmar}( an'1y""r ""n dlplfllnn. twr:e F"rbl~l.W: ml'd JltpaD Ol Nltn~ k nj' D: tlhet~j'm"" (:ti mklng n.-g.~ ". 1 Jllp r.k F"red!url'~r 111 En.. la 1 C U A ø. K" M.toflkJtJ tf!uwe n... f...'iat m~ 4"i )hlnd Tre j. "'... rl'&' ttejur Ul Sati. Kanf~1fn n 19 T Oll 8fTlk"r..111;" t bll'e '" 'K bt y 'e olel" re el. <> m TØR-ELEMENT Dar findes et Hel/esen Element tu ethvert Formaa!. Dagliglivet støder Dø paa H ellesens alle Vegne t Cykle og l ommalygter. Rado og Tunghøreapparaler Rngeanlæg og andre teknske Formaal HELLESENS Verdens ældste og bedste Bornholm saa lnart ')ollkerne er væk. 10_ Vgtpnraden træklier op for - E!l-l'nhower måteder Døgsbefallng torile Gang l'tt('f Bl'fr l('la"n. Ul de dnnllke Frihedikæmpere U. Cnrllberp Arbejdere demon.. l. lunl.rter Kaufmann ankommer atr('rer for Udrelllmlng. Ul Kobenhavn. - Ty~k Hamøtrlnp. 14. Værnemagemea Bankkonti depct Ul tl('re Millioner bel18gl~ggel Jpærrea Dnmptog ndforl''' alle Frlh~"npn - Den daoske Marine H"erdage Fer!toUden 0\' rtat'ef Holm!'n Jti Den parlamrntarlake J{omml 12 l-f<mtbompry Københnvn be. lian nedll/t'tcj k er dl'c dal1lke Modtandllbevll'B'. 16..Tapnn.ske Fredllf"lcre Stockholm - Kong.eopold vf'nd"t hjem M aorn.~contf to nonl'''. _ Fhv. ML ri!e~ Gunnar Lar.en arr{'lter1 til &Jg1en og rornnl"dlger alvorlig ':J Krooprlnl Olnv vt"nder hjem til Krlll~ Norr Vd!'llgere ll$oo RuMere Ul J8. Kronprlnllparret hyldl'l pall &rnhm Do!t dan.kl' Politi trædet att. Funktion. offlel'" Ær('lfrokoøl. Bornholm. h"or Sovj"tunlont>n giver '4. Fltre Aarnnge Mnllk.. Bolda. 20 Mndr. Amør Dg Bukker frll 1.. tol" 1t.4ka~. - ~D none!' HJ{'mml'. Juli t~onllrdoolm r~o1er tlbag... _.- Fur. 21. Yorl'~pfJr.ll'lrl til Arn(' Rorl'"'n lt "r~t)llkl' (i amt!rlklllulkl' Film. om LO".. kjfn<!"t afvllu pr" NOTK" Jnnn!'r ny R!ttorlng m"d 1J tjlumølum fr-a En;!'lnntf OK F.Jnnr G"rd/lnrdøl'n Chl'f.. - l..av. A n... t/j Tto om at remme Trlpøt totllllie' om 'kllrllordlnlt'r TJ"n' lte. 471 JtdeløJC1!' HUlle pa B<1rnholm mllnr1lllom~t ol 4/tOO h "'lde 23. ' -ø rgf't.jjj"t OVrr Blorf'hrr 1t (ro l": fjrtft n"lt V"lkom"t til tf.. (jlln~ 1.lull. e f)rp 11"T' 11'1 ta d" y_ke Fnng". 2!J_ Fhv. Mlnlllt.. r Ollnn'lr ".r"n '.. 1re. (;r'llllntfl.trnkllltf>d c"(pm. har glv.. 1 Vl'rn'llK'r-hhrlk okono. ml"k Hn OH f'nlglllr" (Dr 4 Tlg"r '"nll "nrlllf' Alhlllf'! "11t... t Hun Frll.nd" u. 1"1l ny V.'nl'"". "'ganlllnl J" k"/.. Hl' fflt"orl.. Nl~... anr h "... "o '"nlllle!jonet' 'ovn"hm"nll OVf'".t" Fln/l. rl.. c-h"t. A.-fmJ1nl lr nllrrnllgh Køb.. nhllvn 11 Jr"O(}() nl"!'lf" '.. '111 og polulllkllt fanger 111<1"0 l~rrl..~nt Al W. ArhpJ""ro "m"o t r all -nllllj(cf" U"Jkomrnl 'N "" zllc ' ~ Jr klør for 'h'<t_ Kore 111'1. n r Rolt1lnlr. Cllllr Ap'" 101t!. 'J Y "f ~.. "" mln<1rll uli () A ugust -tr * \ 'fred 1< <"q- - l Kun lti at 70 kobenhavnllke Sko.. ler disponible 2. Pol9dnm.Modetll Relulla.l: Tynk Af... æbnlng mllært og okonom~k t il Bundl!. lngen tylk Regering ndtil dere _ Modltandllbevægelllcn Aalborg proklamerer Folkelltrrlke 3 Benzln Tildl'lng til er~ h~'erv8k0rendc Kronekur1'l('n f ML lagt til l Bomber o... er Jnpan 2000 Gango krajugerc end den hidtil to1'l\" Sensationelle OplYlnJngcr om Atombom. ben l)('n (011lte kmwdrlf over Hl roshlmn.. RUlflanl1 og Flnlan rt f("('n. oplager den dlplomat/llke Forbindelse. _ Ollt.BO'tlholm..: lober pan 101ln(' ved Fnllllerbo_ 8. Ru~"/t!k KrJf("!'rrldrCl'lng 111 Ju. pan JapanS( Opfordring tn MoloLov om at være Frcdamægler. - William S }{nudlll'n Kobenhavn. S\'rrlge etten;lver Danmark!iO MLJ KronE'ra Gæld D. Atombombe Nr. 2 kalll('1 over NRgaønkl Rualand lflllnnr nt vmre Fredllmægler 10 Japan tllhydt'r Ov"rgl"'/l('. - Potadam-Kra...('fl(' antlg"" hvis Kl'j. ørrenl SUtJnlt h"vnr('1 Onf'rntionf'n J'Uf'1J ol' fra 1l$. \Ug1l1lt' Fnrhn' ll'et M"d<1rl('!He om Japnn" K..pltllln_ tjon kl!.hl'r F.. øtatf'mnlng ovrr hele Lnnd"! 11. De Allkrrka B'l\ng('\ler til Jllpnn ' Lan'l't Jklll '''V U.. A og lndl1. "t/'l.. n nd"r Kontrnl 11 Ty"k ~klh m<''' :lu M"nrl prun_ gf't Luft.. n url fnr Ol1"'J... Hi. Fn'" /1.. 11' \-'rnll'n r'rrllllf'l" mlnlatl'r AtlJt-n m rl'le1<-r KJ l Nnt fm. nnwnlng ::1lrl'!'1. nt.japnn hnr i.pltu. t't'l.. nd.. lr.-! P.. \ln " til no. (kn. "" \'.. 11/11\1/1'1 ll. T<nl\'llhJf'rg ]oonllnll'll!-t 11)11 (1'ng'''!.urh'u. HJ. t!o.. lnl' nlnkrnt!j'" l(ollgt. " anh. nf'll Kffhf'nhnvn OVf''Vff'r"lll(' nf.. n!nn.".k. r:l' "tl'r hl. n. ('\..rn ur <lrt f'ngt'l"ke A"'"''"ltl. "T«t\ loa"kl ~fl{.lo :lnrlrlkll1"llntl~k mø'vne F.. "</pn!krn 20. Qul... llnk Pro '"r'1.n"h 1 ln 1 Brl'!<"lh r knn nllf rl. S\" rlll't< 21 ''''ntorll~ ~ Ole nl"r - 'nm.. n volujne mbnrljlf" 10 Ør" til k\ln d 11(f' og r. nr. til Jng/uh 1lrl" 22 2' M"r".. Ulk" r "!ilt nnn m.'rke l1rr"tlllhllll'l. ~ h"jt. t"" nrl lo{fttlo"vffl!rr ehk :1 2G "mlotl' M lin "" f hlrv 11 t kron tl 1\ nll for F1Yl{lnlng. R'!mlnllltrnUonrn. ~ Polltlm.. nd. d~r dode d" ~ ty"k. K'llr~"ln. t lon"\~jrq blj<n-v! 20. Fon MUon l<roner Elltntnlng til det kommunl"tl.~k.. Parti 22 'l'yllkrm(' \.. n"rr grndvl. lbng.. lokll'\ Srl... lyr'c. Enl{lJ:end<:-rn<' oprl'l\l'r LOkRlrl1lld -- Kong Hnnkon l{oh~nhnvn Konnd Hl'nl~ ln h~nr~ltrt Kahl'TlhnVll~rc ~ r (nld.. t PM l<olwnhnvflll Gnd.. r nncl~r TYllkcrnP-1 Tl'rfOr 21 Ornnlmndcrne nnllkl'r Styrl't flytht til Grnnland. - Hal Koch ald'. Uller Polltlk"Tnes og Frlhl'd~rnlldetø nd~nll. 20_ D('n tyøke Fland" knl d('lt'! melll'nl de trl' Stormngter. - i OO 000 hyld!"r Kong"n pnn Ko-r('tur~n j;!'.. nnl'm Knmonhavn tyllkt' Landmln!"r ckspto<lrrrt 2 dnn.'lkr Marln;soldater drll'bt 28 Frnn.llke 0lU1kl'r om TYBkland.!! Opdrllng mindre Stykkt'r _ Ht'le J'npnnll Hnndl'l"fla.ade l'r udl!ll'ltet. _ Dcn pnrlnml'ntnrl.llke Komml89lon af ~u t tl' r Arb('}'1et. 29 Ny TobaksordnJng fm. 15 Oktober: 200 Clgnreller eller 100 Clgan!r pr MnanC'd bllvrr Makølmum. 30 POlnkknr gnnr Da pa.a Politiet Aarhua med Knl.. e_ t}ke Nn:>!ltcr fjern.. t rller nrresleret den nmerlknn"kc Zone tober 1. '\m kns lnlll'nrlg mlnlst('r la.. roht h'krll Kllh! nhavn. 2 O...('r Kronrr t:n1"r.llu~1 ptl\ Slnh'lllt Bulgrth'f 2 \Rr. Ornl'l.1 l'\htln Rf~l\t aom Mllltælj.'('U"'1"' HnY.'n: tjlrnrl/-rl'mlnl...1"1 h.mf.- m- 1.'mlnn rml"r 1"'" ni 111/11 -l. Alolll.\'hll'lf<koh$mc"d Aml.'rl A01nbl'>'\l... nl \H\ lll.'r nwl at 1> 111'11111\1'11 lu t!. 1 N til Bt \11 \"1<1;:. pa/\ lin 60 A111 1" op '11 '11.1 ' Mln!~t('l' lo'tlilll 1"kON! 1\ \ 11 hnve]t 'tani\llbrn gt'an" anll~1 'lil r o~'h '"\" J Arh l' li1 No l" ' rtnll ' r \ ' t-\t'v 1 m til noo... n 0\ "-. r f RAr 8k t bø \f' R\ 1" ~111. p r" tf' 1. '1 atad( t~1 Am"" v n l.dd. Rut'"J'".... """\llul K&o K. ])ecember t;. * 1. R.eg~ rmsørorhandllns"m "o\de.t ValUlkrltghedor Soclaldemokn.tll't -il kke dannl' Reg.-rlng.. - K\U" og Te frl S\ ~rtg.. _ Knul.l Kr~tn:"""n fanr.b!nat_ Ok ved. Blluheld_ 2 K<lngm droflet n<:-gerlngskrlvn m..d Partlledem<:-. - Jod\llk Opltand med Solge lt Snh-olJi.t:e O"'l'r h.f' Pa... læatlna. _ Udonla.n<lf.k" Korreøp<:ndenter MOfk"a prot~~r mod den rul<sl<k.. Pn:oQe..CelJur - Ny S~". for dct engell1kc ArMJderpørtl \"ed Kommunalvalg. ne. PnnllMlSt' Th~' proces r Ai ra dor. Stap' -:1ustrt.Lc " 3 Radikale og KOnftn-atl\-e nrgter S:æ.rp ~ lal -.;: ;.e nt dnnnl' R"p;'('rlng øe.mml'n m<:'<l \'et :!. B rtt afllllrrt l' rt' Enighed menem Amerika. R4."'Sdapl- ro S-oyjl'l og Enj::ll\nd om OprettO!lal' Bl :-; inr berg. tyfk C<'ltral-R"gcr\ng; Frankrlg pro....- P_r A~1n H te"teref 6. Der kom el Skib mt'd B:Ulan"r Ry t! Ol' Tann.'r og t1l're an.1rt' fln ha"'u n.. t "~c Polltlkl're arrestl'rrt -- Kn\ld dn.1!""m 11'1 H Kr!~t"nlltn danm'r nm VCtre_R.:gt'_ Ol: P" 'P"le rr ring '-'Riget pr" FR"')!r-ne p" tubø.ge. Pl kke) Flertal for LOArlvc:ll('n_ "Rrk Mcekva..De1 Frl'mgnng tor S"e/:l.\(lf'm"knUpt!i ' i ; Chris\mnl!>1('lln ~tttt Fortn!lnd d:omm c;;et' for de Konllt'n atlv". \'erbft.nde f' :'. Prlnllt'JaØ Thyra bel':!"\v.. Ru fn. Bc -ls-a. ~Udl' _ S_h!'St'1_Ki)l\1rlc.ttrt "1<"1"1.. Stn jk" p 1\ S h"l'nf~\orra. S'h' 'K Bryk! anpv - J"rg Mi' n S:t\unlng H.-... ltoft og Hllrt' g l-~. 6 'R- (lr!>1.\a.na-f.pl1.lcml ~ttd rltr. Store O\"l'n\"ommel!'tr en Række ~ Kt'lurnR'rlte l K Hlwnehycr. S'\lC1W 1(1 l..øf:f'\'wl Min "' F"rrefRrten \ndlltm.. t ("11"knll11' Rl.ltlkk('... "" 11 AtUrc tør.'8:ll\f' Y..rdc~~kC1nlro m<"d Att'lmh. mbf'-fonlkr: pall gcn~'dlg HalllJ1 To \' gel f"1 o mln(ll"ll 1 'l (" MOn Huil f \n.r Fl-(l"prLs.cn \1'1\1). 13 mbf'd Ol't\ndrr til A~'" nk"; '"nl'1 '>m Y to Bomt' t' \ - a rn al\' "kll\ c nnll (' r '" nl ~ _:~' '1'11" S-k'lil'i'<lUw -.llnnmlllk hj mme lit T nu"l'ne 1>f1... tsl9.nd Ul dc n c\n"u<'lnll.l Kont'O \ nll~ \ n d 'r londn'o. nf'!l n li t.lnpln" ndfl t ~ l!3 dnnø\(t' \ NRa". or\'l'klnn 01trtg llt1l'kenla-a " " r" tøj' 'R p'n nl ml.tl"n r S".. ah ~ \ Kf h \ '11l n a:e Ul 'K lt. rt "t h va- 'r l' 1 Ul \"r"\ngt'r. af Sa c:. " "e.7 skjul f' V c H - -

16 ::'::'::''''u'' u".. ry KJ"8ffMt'H;"<i... "on.d t"'~~-~~.. ~-::::::- -.""CA""";;"'h~"ii1m l r. ""tpa "~r je.lrll"r clen rltlnøke< Mmllltno'}hDVl'Jrrl_ Hl..r"[l'''l~k..!>'r' \.Of"h'... " "'~j t- Nllrsu\kJ. HU"'"< "'.[J./~ ul "mro ø~ 11"01 'JrC(Jnd o flonr Phv ML holm. _. Konl( r.""pnjd V"1l< l'r " m rr"dllmn'gl.. r. nlbt.... O"nnflr '-<1rl!l"n ltrr~"tc'rc" e"l' " "' g"! "0 '".nl"dl"~r '.. "1""111 '0""'0" ". m..""".. Ov"rgl""'flr. ;j Kron""n" Olnv v ndr.. hjem 111 Kr1ø~ 1''>l.. lnm-c.;wcn' "1"1;'1''' vi" K<>_ Nor R~. Vl.lorUl"<r" Ru~~r< Ul 18. Kro"rln "nn! hyld rllln. \'renn BtlJln" h ""... r... ~r"ll"n' n Bomhnlm. _ Orl (fnnk" PoUL r" Bornllotm. hvor S"jriunln""f j;flvcr /'.. ~ "[l rm 1~ Augu! Førh... - d"r Rt!'r Funktion. o(fjdd Ærr~rr<Jk<>pt ~. t 1>.<1<1.L"L". "m J"pnnn l(n"l""1_ H F.to Aarlrll.ngc dan"k" $oldll- 20 MLn r" S"hU og aukk r rll lo n "hnh"r.... >4.n mnlng "V~T.L" rr ndk(ll"~".. - Dcn notllk. Hjcmm~_.JuH. r. "'" D' At"tr<" O<-tl"K.ln"r UL f"onllo.>d~l.. e trlt'd~r tilbng.. - F'or- ZJ. Forr-")'!"r".1 ttl Arn..!n.. "" n J ti al".. n.~h.k. og 8ml'rlk"nllk" FJlm- om l..llh(>ck_mn<l t nh'/""~../"pnn L nrrt "k'!!>".-ru". og n "_... :l:l_ Norge lomw" ny R".<'rr"1r mr nlrl" "<"r Kontrol. pr.ml"n'r h d ('h.' l.ov li. Ty k Fki" m.l 39 M."l.1d lprunl'~ Ul"tlmlltum (rn Eoglnn;~ f :;'1:?"j!JfOr~ n~';':;~n:~~;nt"r' 7-J""".": : t l /.""n ud 'M Gmel~j!!' Am~rlk" tu Tito Om n! t<>mm" ~l. l1.ltf J Hl. '"r"'l 1 h"le Ver""" _.. P""ml..r_ - ~71 ""el"gte Hu." pilt> Bornholm. m~. ;;;'~;hillct owr flnr!>"'11 (tn mjnl"tn AHlce mpld"l... KJ. 1 Nnt fra ~øoo h".d(' l J f)(>wlllng Slr<"'. nt Jnpnn hnr knpll"_ l6. Grl"""" Vclkomøt 1J dr d..n_ '2fj" 'Fl' Mllflt"r O"nn"r J.FlnwO "nt 'nd"llgl. 'rlnln d"mt Ul D9_.kj~ Dr~~';.';n~:n~~r~~!!t::(' e~~~~~ har giv... ;' V... ~... m""rlnhrlk lkonn_ d. n W'n b"nnll'lpl.... d! lf R da en mlok Stt>!tc og ft('ng"j~ for ~ Uger 16. Kn"'"bJ"rg.Monumente1 'prnm_ ml~ 'h odkrn rk fbry:r ~en dlplomll.- 2& El"torlrn" "tonltc AllnDee lul- gn.ulttn. UJl~~' Fo~~~eJl': med Jnpan og Nnn_ tet Slln Francl"co. Den nye Verrlrnll- H. Soelllldrmokrntlds Kongres Mb. kl-. o'" anerkender Chunklng-Rege_ organlml/on kaldu ~Dc torenel.. Nn. n"l 1 Kobrnhnvn J Overværelle at.... Uoner va810n"n8 "vrrllle Flnn- ullrnlnn'llko GæAlllr. bl n. ~der<!ll nf ~fn'japllnøk FredlWbud Ul Eng- deehct. Admral Sir Hurold Burrough. drt rngclll'ke Arbejdcl'perll. Harold land'o U A _ ø K " ltfotorllklb 1{lbenltavn lfj.OOO ntrme- Lnskl _ Ul 80claldcmokraUøk ~Pllna!'H: 't~;ljl't' med.is Mand. _ Tro rrde og pollth<kt" Fanger ld"n Brfrl_ Slnwnu Fælledparken. dltn"ko Delegeredo n.frrjøcr Ul San eløen. - B & W.l ArbcJdrro dmnon- 20. Quløllng_Procl'""en ndledel!. _ FTancl~cO_KonferenClen. srerer. Frn 1. Sept('mber kon all" rejllc Ul 19. Tltoø Styrk!'r ønsker lt bllve 28. Tldflgcre fføjkommlol:lror D(l.~- SvrrlS'c Trest og 1-8"lrl<ln _ Flrll MJnJøtre al. zlg og Dlrcktør for Rødo Kors Hel. 21 Lonforllg: 15 Ø'O mera t Timen :N!jser BOrnhoim. mer RoøUllg. begnar Selvmord. Ul vokl:lna mnndllgc 10 Øre til kvln- 21. Dc brluøke Flyvere der angreb 80 Folke"trejkens Otre mindes. del/g.' og l) Øre til Ungarbej<.lere. SJCU Hset Købl."nhavn hvor. de 22 2{ Læl'erv ('kskludercs lt Dan- " brøoger de "narede fra den ranske marks Lærerlol'buml. _ Tre højt. Skoic. øtnaendo Mnrlneof(lcerer afskedlgcs. 24. ChurchJlill SarnHngøregcrlng op- U t t-tillloner MennCllkcr blev 101:lClf. - Døn/u m. fl. atrcstel'llj!. - myrd!'t <le tyske Koncentrationø. =:s::~~ S;:lld~!~n;~~4 fa~~i1gt.0_--- _/_ O lej~~: U S. A øtandser al Leverng 24. Htmmler tager Gitt. da Eng_ - '" efter La.ane- og Lrjelovcn. lænderne fanger ham. - Tysk PlraL ~ 2:5. Niels :Bohr alter hjemme Ka- U-Baad jages al ru"lske Flyvere " benhnvn. ØsfcrsoeD - Brondum har atlagt Tltaaelse om 20 Mord. - ~Nordschle!l.. _ 27. G. Farben Verdens største Krlgsmmlklne. n.<jelæggcs. _ Dlr ek.. wlgscbc Zeltungc- under Censur. tør Svennlngscn Gesandt Stockholm. 23 k. Den nye strattelov der fore.. ~: Danmark kræver Krlgll9kade.. erstatning paa 10 MJlllartler river Dodutraf for Forrædl're HJ ~ ~ poto!/( og Stikkere tortlægge. Rlgø_ '-:" ~~- ~ Frlhedslkæmpere begravc6 dagen. - Mange Afskedgelaer J Hæ.. ~ - " Mindelunden Ryvangen. ren. 30. Chl1stma.ø Moller alter nd det 28 Allieret Kæmpenø.ade lætteø konllcryatlve Parti. nd mod Japan. DanrJkerne vender hj.. m fra Bverlge. 29. D0d6traften vedtaget Folke. twget. 30 Udenrlgsmln181er Eden udtaler lig om Bornholm. - Prlnlelle Helene forlader Danmark 31 Ogllll-ll LanthUnget vedtager den nye Straffelov " '1..'... ~-.. "."". ~.. 1 )rn r" :k.. f1"lf'fll! frø Bornholm tao).- fp /lg M!)<lhg"1111l J Køh... n h '(ll. 1J'~bHllpn N"llll>n ttllf!ll1;r 2/i M'rd 1)'; r.(1 H'--hT1h""'n ft(~r. 2. PJlV n b njy r NM~!~mtn. 4 r;1on' ral rln.-)"tnljnt 8nr.t.r". J pn K"ltm h/lv" SJi" h'rg. Ty kr r _ r k. H ( flr!.!'''r ftufol tjlhlt/ce hj mille l - o " l. Bombeattentater mod tyøke V irksomheder Tønder. Uafbrudte Luftangreb mod selve JnpaD. 2. De tyske Eksameol!Hkolcr Sønderjylland luy.j(cs - MoHeriarbejdcr_ ne København gaar Strejke Bom København uden UnclervlllDlng. 4. Byretten J Kobenhavn afsiger den føj'l!te Dødlldom ovcr den 19-86rlge Torben Wultf Roøkllde Pa.trioter var begravet Ry_ va.ngen. 1:1. Chrll:ltmu Møller advarer mod Grænøedlskusøloncn. 11) 2000 Mru!klner sal nd Btornngr~b mod Japlln. - Bowml[epen og Pl}ncke tlldget Syd for Grænllen. 11 Badet'orbu<:! fra Amager Ul Vedbæk. 12. Truman m!'dbrlngflr ]6 Foralal( til PotRdam_MMet 13. Fmnen t;>v"rdmger RpgprlnF{smagi!'n til militær Junla. - Dp t.re no-rrll"ke SlulsmlnlfJ(rr> Ul J{onr"rpn..." Ht'wkhr)Jm. FrlhedllbeVFJ'K"lllen dnnner Barora>!. H. EkJ:lplOlllonllJflltllfJlrofn l AllrhU a Monn"'k"r drmbt AHAEJf' nplollt. H. Føut.. enge1"k" r'flmper n"r~ mnl flutdnrt til Køh"ntulVn. 16. )e tre StOfll brgynrlcr ]"orhnnl"1!lng"rnf! J Berlin. Vøl'Jl1".H kor" ml'rj l1dn~1l H<'flel1nK. 11 Pol('Tl UYø"r nhp. TYllkrrf' fra 'lil /'Jgf'f(' y"k" Omrlllifr. 21 M.r)f)Q NnJlløtrr nrr.."tl>t/ l "r ArJlPrlkllnertH' flklllrlllnnl!kkn H øt np.-)vp 21 Ail'! dlm}:" l'l'ngf'~l'fll" ugyl. t1jg.. fra Døg 26 Arbejrl"rp't-r111'1 l "~n gllln" Yln_ " hllolut FJ/"t/ll rll'l Pllgl k~ Tn 1'1 h'lll mm! a93 l-hno1lltrr m.." 111J 1 Den venllk-dun"ke Grænse lab nc. 2. Jnpan" Kapitulation undertegnet ombo"'" pna BJlgllklhl't tml8ourlc-. _ flt"'r AmmunJllon"Jlllplolllon Berg.-n. 10 Qmkomnr. Brodllrrjken af"lul tl'll. " 31)0 Prrllon('r l{onrnhrtvll "n_ ho1rll '1 er Krllll'poUtl(ll1l Sort Bon- Ho:r.7.lfl Mr.~nr' og an J{vlnrl"r frn 8('1_ rn f'-lr Rf'1~'n. 1. H{/{(lr.g''Tl gflflkend('r Dc (or('ll'_ rie Nnll'Jll'r" Pligt.. Mnjor And"'ll 1.lll'n fnnl" Vlklorlll-{olllrt. QU!' ng ntvlllf'r nlll! Hgtrll'lf'T. l~nrfan vrrlrllg TTr""yllnlng af de Yllk\"' God_ le r. O. QulRllrlll' rlømm!'fj 11 flgf n ' """""'''""11 rr n tjottfn de r. 12 ( hrl.lmflfl Møllf'-. n(\'" r AnJftl... JH n. prm Udrnrlgømlnl"trrlelll ~:m h("lftmll'nl J3 T)'lk rlvll R('lrl!rlng d!'n nllllll "kr Zoll~ 'J'Yftkllln'1-4 l'.runner. Tl~g TE'n"lll'mmnllen. l. Am!' ku" r"rh n'lgørnln... t!a_ rold 1ek.... L K""rnhvn 2. OVrr l MLUhud KrDnH L Untl"r_ "kurl p'''' '1" DUdK"l.. r J 2 AlU". - Gennr"l '"lhm f1c"t Dm MlLltm-r 'uv~rnnr U"yern. Ut1~nrlø:ønnL øtn-kont'r.. ner n L.omlon enrlpr relultat!ø"t. 4. Atom_VlllrnHkah"mlCJl(1! Amerlk.a truf:r mn at lobll Atombomben. H~mll\"t~h"d. 1 N"lø Bohr yld~~ paa ln 60 AarØ '-"døfllhdujt - Mlnl!!t"r 1i't(H1o JnkohHf-'ll v hnve Modlltl:lndilbevU'lgel_ sel1l1 Orgnnlllatlon'lt ophmvet. 8. ArllllJdcrpll.tUet t Notj;"1! "t"bter Flertallet. p. Lnva1 blev domt Ul Døden _ O<l('nnNmflr [nnr Skattebøde paa l~~ Mm J<r. 12 Lyntogene kører "Her. 13. Norges Højelltcn t tad r ~lf:e r Dødsdommen over QulolJng. - Amorlknne!'l(! glv!!r Danmork Jlted.øvr.n tilbage 14 Do tørme POlllkfl Kul til DRnmnrk. _ De ndflldte paa Java erklærer Holland Krig. 15. Laval tager Gift redde. at Læ.. gerne og - hcnrctlcll. 16 Ober"t R/ LaDllcn myrdea paa. Gaden AnrhU. 18 AnklagCllkriftct mod TyøklandJl 24 tnfllte Kr1gllrorbryd~re ohentjg_ gorell. 10. Opror mod det tranlke Styre ndokina. - Prøf'e8Sor-Udvalgeu Be. tænknng om E!!ngangsllkat. Fonnuer under Kr. frltagc. 20. GafJfor"ynlngeD Berlin medfon'r Selvmordllbølge. - overdragcs Kongen. 21. Frankrlgø Kvinder tørste Gang. lted_løven til Valg f CT 22..Palladlum.-! Direktør. Tage Nielsen. sigtes for at have kjult 3 Ml. Kr. 23. Qusling henrettes al Stllhed ved Skydning. Tyøke PiratllkJbe gør Strandhugst pllll de danake Øllleraeky"t('r 201. Dl forenede NntJonetfJ Pagt træder Krnrt 2i"i. Krupp_Værkrrne nytte8 til RU! Jand. - Rt>gel'wgtll&ngn Ul' Færoerne om ud\1del Selvstyre. 26. Dr. Ley ~ganr Sel\"tnord. _ Dnnmarks Sknde~l'r~tatnlngllkrnv over for T'yJJkJnnd ]l MUllnrd{'r Kr. 27. Aml'rlka vil kke udl{'\'ere Atombombrhemml'llgheden. _ Btllendst>J!m1l'rk"me C o B. ll'unl'l Kraft. 29. For 400 )\\\. Kr. Landbrugsva.. rer ekll'porteret alden Mr. J. 30. Danmarks fen'lle "alg efter BetTlewn. SLor Fremgang for Kommu_ 7 Chr"!.1Ul M"\~t "l... y".. rlåt.1 ror d(' K"""rv"tLv~ 'r1n.e~ftO" Thyr!> l"'t.""... ljøklid". - Scl."Ntf!d K.mr>lott<'tol Mo-rt. PT!t~"..". i5<'h~~p1 "' Hrylrl "r.t~ a:'''jrllnr- J ~dtrtl r1' 1-~.tTl" "rt_h. lohl~r~-ephlr'ml MOdp.rFlrt " o..-"r.vømmer""r «ri n."~ 1-/... "~>)'"r. 1r. Loo.-rl'Vp\ M!npf~lt L Rhr 1)ø>.11. F"'rKd"rlpa Uvlwll1!..-t r; TlmPT Cboktl'.<1" eutll<kpm... ll. AU~~ fo-r"'lla.n.r V""l4!nlllovntrol m<t At.ombombl.'_Y.".øl<:nln«... p_ :; H... ".-nw~" ~ li "~rtofl.n«ru. r ff. Hl K" m_a tlrr<-.)"'~ r... ::.t... "" 1on"1...J"""~' ;': " b::: Ar g_ t Y.< h.~ Ro Pt-.... ~ tlyr...- '.-! y.' "" 'n Y. -- "lult!g But.. T<> V.".M1!l!:r'ø: t"l<tnll mln<l~" t2. Cor(!.. 11 Hult lfu\r Fr<'J"pr!Jl.rm HUr;. - "_&ml~ Ofrl!"" r Ul Am tika: PlSU!J' om V_l0-Bo)mM. <kt.kulde nlla O". AU"l!"'T pu ~n 'h"j" Tlmr. ]3. Skol"--"kl\>fot.Dnnf1Ulrk hjo-mm" gen. - aecin'l paa h1an<'j uno"r n_.crnllljonal Kontrol. _ Vl>l1llr"- vn... rer Baod.epartl-U nrdlpgu l.>!.nrl... rlmm tlngømandat. Et f"~at H. lna!! k UNP.P..A..Y'"" lu D 1' ~ 12f.lO A:" Tyakl"od " Øatrlg. Græk!!nlaQd. og lta-.. B. (--er;' _l<r_~ l en "'1vr_ S - R r""ii' e..." 15. Den intf:rnatloo'.lle Sorartllktm... nrlgl!'lr.{:)r.<-7 ("renee aaborm i KubC'nlL"vn. _ Dtr~k- 11 'S ~~Jk~ tor Bod4tm tllbae Ul Y.. A. B. K"_ ml'c" T Ji;'k.r"n t t...!nhn.!; P" c~ej) e er n "ave v.".~t ~lyg'!.. Vt h:. 1e. efr~;.;;;c;; m~jdh dl"n Kapltulatlonm. _ Stu-.'_ d(!lltf!r~df!tløntrtrotlan H-13ln~{)rl Krl~.' " de"_ Arr~ var T.~.: - for da anholdte Politikere - Bp1''J_ r'rætn l{- dukl der er værre "DO Atomb-mlbP.n. r. _ PoAtT" - Gaat'lUonen truger. r 'tj.1/kf. 16. HntUl. L. Lanen FOTlrun<! fnr 12 'f-lallu.";.. =~ ArbejdBglverne. - Wublngt.on...Mn03"t han '. C1.j:3r:: l ortslallr at nternational Kommtø- Tr. 'lk Po slon "kai "kre Atom-En.".gl... An.. af :n Vet(/elae alene tu fred.. lige FormM. mr. - Oprer Sønderborg piia GruM øf U. lommark..danøen. otr 17. Bjam Ertchs~ 'Jmnt 10 A:\n 'b~.~::.o. Fængsel d... hu1amte Bellen- ~an'l P rocesaen. - Tanna pall fr1 Fod B'l"M. Amameka.nll«-r leni CSør. db!g..kr= 18. Engelsk Poatt1~""'eT atyrtl'1. n~ ~Fr1t D~-. ;..:k;'~= E;en5UDd; Buætolng~n rr.ddet 15 G. '- "" 20. NOrnbcrg_Pfoc... m paabegy:t- 22. Bomholt Ftm1l.!l.D.-) tor Folk"ttnget. - Pol!tJ~ underllogor ~dsen Affæren. 23. Fre A ~jdf!te dm-".td Jol'l1- ltred ved Awuo"aard Skærv.. hbrl)c Tmer l Ko 101' Platll->m... t t J ulc--lyntogene. _ Foaland.r Poul Hansen Ch~ r tor F1} gtntnge...op)'"ll. ulngl9:tbejdet BarakhU1ll'De P.nrrn" 02" N~)o;M o\"fmlr age!l BY"'Df' - 0'-'11 ll)j-aa:rll!:e F annv TexJere. df'r Ml de \'l'rf'l lin... cl"r Jord n< el-len Jl<'"tf)r1o't~... rne. d(l". - Arbell(llhedøluulSt~ l:h':\ nr mod Forringe1ser. - Boldlen tfttrf't' Ferle gen. 25. Røre om ltdln-ertng n af BaL. t"re til Russerne. 26. JCll! og V&1dem::l.r Thom!K'D fæn~l('t Kolding -- li:! 000 $or::!.ajdemokrat"'r t W'en. }r1m "000 Kom.. munløttr.!r.. 1)('n dnn.o:lu' Lond"~ Mu.klne.maxelandrro; EDlrVnd -- Ekstra Sm'-'r og Sukk.. r. kke mf'n! kad"løll Dag. - Gn!t'ral Patton ~ Kil.. benhavn. Tf:m.o\ f:~8 Mf:lHl. ft.l ER \"DSTlL n. 2 o "'" " '" - F---' - "

17 't!t-l ( ~ h ~"r ~ la.. r () bi' bl' ~" '!'. f H:mJcll'n erl "inistcrb<'s.~d 'ed ".osted. l Elh.~rmilfd~t-l rar Tr.lfikolinbtt r ~l "~3rd i \'k... J:\ing tdfh:ulli!t'f ll1t>d s.jlin):<undb"uj l!!e "F i :\Uro \'t nl'~ han hi fhi:;1t li fl..lf t l\\r)rf.1 en. t)ejl.: ~e HMh.tth)lm('ll. Ff u El':e (1 r ~ c h n ~ r r--"' «) u ~ ~ o. Ors~~l':t~kyel '13 Thisted {rldc:-r i!t\or OS!f';re" 'io Adr st fi~kt' j T'jl'1 pe før r udre-. P rkkom[l1bodoco arbeider -ider.._ JyllAnJsposten mt>ddeler i Ds!: nn Bud 31 ParkkNnmandoen ror Nordjyl M s~ ~nd er "phæl'et. "g al de endnu T. ilbageværendt' Op!!8Ver under d lægges Cbefen for 5. Regiment i enkf'lt~ \'.bor". Oberst J bnstsd-moller. riko n- Pas vor P(lr.. speq.~se- udtaler t't af Ledereo af PsrkkomrnsndO.Nord est" Thisted Kaptsjll Sabrot' læste st del kun drefer sig om s den ilidlidige Centnllledelse i Viborg er op e-r linjer Alvikling. Par Parkkomes. mlndoen i Tbisted sker ngen Poren ~r andr/nget. Den forlsæller sit Arrisi g. hejde med TY'Kerne Efterladenfrs 15 skaber. i den for. and- Abollnenterne Vlld... lld og SlJoldborg mødtog ikke rettidig ort 09sr 8- num:r. ~Sdr~~ken b1el' ret!idigt Bf-

18 fleste g den i:! ikke en lil emme ~:~ ber 1 de om er else b i lrigt nde erel Maj rum del ret tle æl- 940 om Thl.llAd Afhold.forenlng. Juleap.reforenlng har genvalgt Plantør østerlit 8 8rd til formand og Anders Pedersen til Bud. Soldaterndskrivøiøgen mærkes i Erbverveøe. De mange ndkaldelser til Militæret er en medvirkende Aarsag til den store Mangel der "ør sig ~ældende paa ung Arbejdskralt. Næslen hver Virksomhed og Forrelning har i den senere Tid mutte afle en Mand til Militæret og det er forøtaaeligl at de næringadrivende sel med Bekymring paa den videre Udvikling. Politikontoret i Thisted oplylel al der siden Maj i Aar er udsendt B2 Udskrivningspas og ndkalde sesordrer til unge Mænd i Thisted Ol! disse er nu i Trøjen. Politi.. kredsens Landkommuner er der udsendt 332 ndkald21.esordrer. Her er det navnlig Landbrugets Arbejdskrall der jemes. 21 A.r. H ndv.rkerjubll_um. Smedemester L a u g e s e n LillegBde 8 Thhlled feirede Oaar 25 Aars Haandværkerlubllæum. Klim AlboldsloreDin~ 60 Aar. Kli'" AlholdeloreninR bl~v 81illel d 15. Janu.r 1886 med Pri.kole. lærer.niels Gtrtøen som Formand. Om kling Aarhundredskiltd havde den 181 Medlemmer. For Tiden er Medlemslallet 33. Ved en Peet i Por mli.gshuel d Janu.. vil 60 Aals Jubilæet blive lejrel.!ternsk.bekarsal lor Huemedre. - l Bedøted er født 17 Drenge o~ 21 Drenge og 3 Mænd og 6 Kvinder er døde. 8 Par blev viet. - A~~er er født 6 Drenge og 7 Piger. 4 Mænd og l Kvinde er døde. ngen blev viet. Lukning ved Thyborøn? Planer om en Kanallllmgere mod Syd t A men vart A tage bejd Mec Soc Re son Bladet "Berlingske Tidende- i ner København beskæftiger sig med Thyborøn&pørgsmaalet og mener A at vide al de 8aRkyndige!Jaa to Vandbygningsvæsenets Omraade er stemt lor en Løsning med Lukning al Kanalen ')g Anlæg al en ny FOJbindelseskanal mellem Limfjorden og Ve.lerhavel ca. 30 Km. Ar ha~ Syd lor Thyborøn ra ferring S. Ve iii Hygum Nor. Der er megen so Sandsynlighed lor at delle bliver Problemets endelige Lø~nin~1 me- T ner Bladel. ha Hvor megt t der er om SaRen Ju va og om Bladet har Ret i sin For F modning kan man endnu ikke ba vide. Men der maa snarest muli~t da skabes Klarhed over Avad der us skal ske ved Thyborøn. Deliader lir an m ma8ske ikke Røre al sikr Land- 8p tarjrerne uilor Kanalen forsat O holdel aabon - delle m Sag- o kundskaben AfR0re - men i saa Pald maa dl'r lindes en andt'n ~orbindelse mellem Fjorden ar Havet. Eli KAnal ro!ennem dt'l1 søndre TanRe vil vel nok være den

19 --- Thisteds Tnrlhygg-ertul under og efter Krigen Højden blev lian et i Januar 1944 l!d D5B2 fast tmddto. 'nb'h.. l. mlb\ '1'"nJ lin: t Krr:a; a~'ltl \''!_..l' fil. l"t'1 1".Hh'llf!1! S\' JlJwht: o!' r"rmh.! l m var r'r 'Jll JU~ "::''3'1' : j"nr'''r \.!' B... lnll.ulu lall." ~t. lil Jtl'\""lunJ... h! L' mll"" Jo.Ul~l' W1 ~ J4 rhisled J.mm.l}' PrM Uå.~1! d!;1 tlhlwlljtu llldl l\'~lf"'" ~('n i \!lkl!ltgh~"ll 'jl\' J ndbt':"'1:\!1 1!'t rnt>g.. hl J" "fu';.h dl'r \'ur ~ltlskllll 'u l1udlt!t"t~t bl. Ul"lol' - llylj' mllj... dtll rh jl~ll del ~K am. "~ ;''ll.lltl llj "'''li!!!. ~1A'1'1' F ll. 3wn'~- '1'[ f!'t'r Fru J l J r.r (' 11 :: (! nu!n jp'.."!»./". ph' ;1.f.;~11.li'\ 'rnlllll til 6-6CKJO. D' '~r ml\...1"~~ l.dt llnll 11\'!t! d~'l '.~r 'hvcl't\. j"ajd.'t Mt'gbl b<'~l' d\!lr _\u'/) - 1\ :ru n '1'!1 ~l ljhnrlllp j'k- S'iol/Jro't' tkkf.ml ~" J }Juu hult- T"l'" -.x"l_ -!l'w "il l du" ha\'" m.rp. li 11 pr < r itlt! m.. fl''1';u1.tgt.'\ j hf'j\h' 'ljfut "~llfll l "le dl'r 'r hm ~llll~l' 1'11- kf llf>. d.1' tk~\' fol' f:ht { - l\....;llngm!.ti ' ;r~.. l ttltnnhun thai 11 ~" \'wtul fl\''r'v1 ol'n.l ihh'? - "1. ' r "'fwul Yulf. lk~{j Y rm Ttll~' 1 i ~.. n (;r.. ~_ -...n mnn hn"nl" \'f-nt' :\' hmn" liat' h t ~1lvflll!r(lllog "''el nll'o V'll 1'>11 S U" TtU n dr'l) J. n~lnl)(!j'. '.l 'ilt \' " nu ('on11 "11110' '~t< f1:!.!t\ D.. g..lj1"kl' \ U lt :1'11 " g ~ frll 'r"ult.l'l1 l.1un. d \.) Jt1\'rlll h i1" '"clh~ J.t!t: ll Nl. Df'n lil:dr"1ll '" (lul fl'l. Tltl" lun! ) ~k dl 'N. Pr.T.nn T h... \ ;'k' rl""''l;: O!!' snu hfl!!l 'la: -" v.1 \11.r-" l\'!t"!" 'flt d'lll UN)t)~;l"' \. ~' 1111 "'k.!.1 Ul ;.l li... (j \( 111..J \- l;rl\.4tl'ruv. Kaf"!" i JAllunr Kvørlnl. U.".jl'l" jllf 1:Olll'1'""11'r 1.'1 lr l\.:tu. 'ti" '.: <'d." (ni.rullurt \ '\111 ~ ". l'1"'~ H t 11 h'jd.f UWU" \ HU" ll. i lill Lill "1 \' 11.lilt \ - - "... n:uu'l'.. n ' ~.Tu'. rn St'l i 'ouuj. _ nll' lin St'J\ g'"n b. An\t'f1.f'n kal ltn.lhc ~1D;!tf" lul(' Q\r.1 n." r.. "00!Ødl. Ht-. br. d. Har Kriminalileten kulmineret? Antallet af SaUllr steg stwrkt under K'Den. ltl'lnu 1111-'. ti (. ~t{r;;-+ lil'" lt \0 Ltr. c~.. 'J' nln }1'jlH'j \.1111 lun '11''''1 111ru.Ullt! klu!' 8 Mn _ l1'tt"t l1h: 'r d.-r dt"s 1~'hall'lh1 UJ WM 2illh s.~ <llbht J l'nm l..r."ts. lit ru '.r' - 11nl"ti"1D Jc\lftk... Sl1;::"r J 10 \0 hl'~!l.'r h!.hll1l-'.lhot mlo Su\:t'r l1wn dl" J ' ~:l'~'j.. Artr... k' h.h'r " boly h'l.j~ s~* hl 0\ f'-'r dl dl.h..!1." 1d. 1 (j l' hl\... Lrhnnd\1.'l 1-1(11 ~i' j'r (HH~ hig Tnl lt u1 18 ~ 1 lfji1 lil ~OC)(J.)~ bi\. JWH1M lt \l. '11"lllbur!UH 1'lr <kr :..") 11 ";;tf.: 'r: U 1'1 tr.t'r f)''''j: ftu. al d"1 nq Å.' J1:lHll'l" ut gt!t i ti.. 1 1~{t;; Udn\O<r. ml'll K'uu'lm!pollu' har ~"1l\ hl\! 1:tf[ti.llltdl~ h hlhun O f t' '\;"1 1\ :!ltt' h.ljl'n Ul... T o cl 111t?t"1 hot r:1 13 rq tl at 1J"''mh"' \H~. lh'lrtlluw'1 th.8i suj:;llr 'til 111 ~"p 'ndll J Hl$ hlu h'r k"'1 1"1!t.~11!1ilPJh'l' fif.: i J".111:Ut\1 ljlilllm furl'hum f).'l.\uholllo-hl\r wd tq.\llnll\l wr 1'1'; _\1 h:-... lul.. \11. hflh\.'~' ;J.n~lk til' i": ht'rll.~j'h l'.. ifj!wr \"liu r r'ull lll1 J \ ~;l ha f" 'hulldll'l 1f\:\7 S'l::!"' N ih l t H"'k r'j' lit S'U 1t. 1.. to -U'U' D' lcltj\"'~' hl" d ' Ul/1m h)"'. Silg r UlhlL hj{l'.' mlo. ~D fil'.j... 1 f'l'llul.1 1.;111 d r " l \ 1 11'''1<.11 j. ' n.""'t"1ll1"..u "'~ " 0Jl J''''~ L ~hlj L' 1 -"hir' u r '1\:1 \11U fillj.l'r 78 Ollrej~ningl'sil~er.'a '1'hist~d Amt. 1\1111 ('11 l'nlh'u J la s4.'lno D ( F P ".1 "

20 Datjo sat 1. Hr. ~odt i {org ~l.nger r de' a det Sjæl- Gam Aar Kaail sit han nte gif- Parkkommando 1 ophævet. Men Parkkompagniflrnc stadig bostaar Fra N j1l!u er Pu'l<1ko'm)ua""l<D 1 der ojlll[aher llele Nm.'cljyllund Qphæ Vl't og de Opgav('T del' end.nu ;iktl<"6 er ("dfan! ud<lorl"' gg<>s Chd.n for 3 Røgimelll Gal'ltisouskOlllJn.an dani en i ViJ>Ol'g Obar"l J o h n s t a d - n ø _ l e r Dan dljid ljdjge Olwf d'or Pm'k kon1jll.n<lo~l1 ObeN;.lojlnunl S c h ø _ l Cl' gf:l.llloplagorsin.gam.lf1 Stilling som Gh.f:\f foor 5. Bygn.illg..s.rlhstl'iLokt li Vibo!'!; men &La~l't' ~1lflltidjg li l TaadJghC'cl r o l'!l~giidl~jllls(~ 11 ' fl''n saalrongo A h-j k li ng'saj'!lmj.rl flt 3 (aa' pa.:1 T'arkkompag:ll.iel'!1l' 1 r ij.fol'(.sat ha 'llflr1. }'01' Pa:rkkom.pagm.i Nord-y.r."il:s rpdkol1l'llrn<le )'('gll{'l' lilan D18ll {)p_ yspt" Ka.ptajn S(~ bro(" at de!' 1..'1' Omwyp.l' at vru'ct-'ugl' i lwpl"l.fajt pnrllltl l10gjn MC!!l\l!1udr'!' fnptn Del' hal' 1'J[>J('11 og N' {~ndllll 'Jllf'gt'l. ni gu!'" l11l"u al ryiflrjf' -op l~nl\l' Ty~kt"J'Jlf' (l.~ (h'ul' A'iJtoj.dp vil jkkl' kullllb a.f 'lulles i on J a.a n dc"v l'hli ngo r K 8 D 3 el Vi 7 K og nu: M K Pjl Dl' 2 Fil Dl' 7 er li)' fir M 11 _. _... ~ ~_

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere