Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning nr. 17/2011) 10. februar 2016 RN 401/16 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren, som blev indledt med en beretning i Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 7. februar Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Rigsrevisionen finder, at Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og Danske Regioners bestræbelser på at ensrette aftalerne på tværs af områderne i praksissektoren er tilfredsstillende, og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Bestræbelserne skal ses i lyset af, at der er tale om komplekse forhandlingsområder, hvor ensretningen skal ses som en længere proces. Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat notat Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har med de seneste aftaler opnået en større ensartethed på tværs af de 8 praksisområder og vil fortsat tilstræbe at ensrette de kommende aftaler. Sagen afsluttes Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har gennemført flere tiltag, der kan sikre regionerne bedre og mere ensartede planlægnings- og styringsredskaber i forhold til praksissektoren. Ministerierne er bl.a. i gang med at undersøge mulighederne for at justere honorarsystemet for almen praksis. Regionerne samarbejder desuden om at styrke kontrolindsatserne. Ét af de tiltag, der skal styrke kontrolindsatserne yderligere, er et nyt fælles afregningssystem, som regionerne og kommunerne er gået sammen om at udvikle. Afregningssystemet skal implementeres i løbet af Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at afdække mulighederne for at justere honorarsystemet for almen praksis regionernes arbejde med at implementere et nyt afregningssystem.

3 2 I. Baggrund Regionernes Lønnings- og Takstnævn består af 9 medlemmer, der tilsammen repræsenterer Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne. De 8 yderorganisationer er: 1. Danske Fysioterapeuter 2. Dansk Kiropraktor Forening 3. Dansk Psykolog Forening 4. Dansk Tandplejerforening. 5. Foreningen af Speciallæger 6. Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter 7. Praktiserende Lægers Organisation 8. Tandlægeforeningen. 2. Rigsrevisionen afgav i august 2012 en beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Praksissektoren omfatter 8 praksisområder: alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer. Disse benævnes ydere, mens deres behandlinger og konsultationer benævnes ydelser. Beretningen handlede om de overordnede rammer for styringen af praksissektoren, og hvordan Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne sikrer en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Rammerne for styringen er bl.a. de centrale overenskomstaftaler (i dette notat benævnt aftaler) mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og ydernes organisationer. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke havde sikret en tilfredsstillende styring af aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Statsrevisorerne fandt det i den forbindelse utilfredsstillende, at der ikke i højere grad var mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. 4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter: Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende. Opfølgningspunkt Bestræbelser på at skabe mere ensartede aftaler på tværs af praksisområderne. Tiltag, der kan sikre regionerne bedre planlægnings- og styringsredskaber i forhold til praksissektoren. Tiltag, der kan styrke regionernes kontrolindsats og forbedre regionernes muligheder for at kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Status Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. 5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på de punkter, der ikke tidligere er afsluttet. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer 6. Vi gennemgår i det følgende Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer i forhold til de udestående opfølgningspunkter. Gennemgangen er baseret på møder med ministerierne og Danske Regioner samt en samlet redegørelse fra ministerierne, som er baseret på et notat fra Danske Regioner. 7. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 7. februar 2013 fulgt området gennem dialog med Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner. Den daværende minister for sundhed og forebyggelse oplyste i januar 2013 til Statsrevisorerne, at staten og regionerne fremadrettet ville have mere fokus på at tilstræbe ensartede aftaler på tværs af praksisområderne, bl.a. i forhold til kontrolbestemmelserne for de enkelte yderområder, mulighederne for at indføre udgiftsdæmpende foranstaltninger ved overskridelser af de økonomiske rammer og krav om produktivitet. Kravene om større ensartethed skulle indgå i de kommende overenskomstforhandlinger med yderorganisationerne. Vi har afventet, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn og yderorganisationerne har indgået nye aftaler.

4 3 Tabel 1 viser, hvornår de seneste aftaler for hvert praksisområde blev indgået, og hvornår aftaleparterne har planlagt, at de næste overenskomstforhandlinger skal afsluttes. Tabel 1. Tidspunkter for nuværende og kommende aftaler Seneste forhandlingsafslutning Planlagt kommende forhandlingsafslutning Psykologhjælp Marts kvartal 2016 Fodterapi Oktober kvartal 2016 Kiropraktik November kvartal 2016 Almen praksis Marts kvartal 2017 Almen fysioterapi Juni kvartal 2017 Tandpleje November kvartal 2017 Tandlægehjælp Marts kvartal 2017 Speciallægehjælp April kvartal 2017 Kilde: Danske Regioner og aftalerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og ydernes organisationer. Det fremgår af tabel 1, at der er blevet indgået nye aftaler på 7 ud af 8 områder, siden vi afgav beretningen i Den seneste aftale for psykologhjælp er fra marts Det var planen, at der skulle have været forhandlet en ny aftale i juni 2014, men forhandlingerne er blevet forsinket flere gange. Danske Regioner har oplyst, at forhandlingerne forventes afsluttet i februar Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner har oplyst, at ministerierne og Danske Regioner med de nye aftaler generelt har tilstræbt og fortsat vil tilstræbe at ensrette aftalerne og de styringsredskaber, der er fastlagt i disse. Ensretningen skal dog ses som en længere proces på komplekse forhandlingsområder. Ensartethed i aftaler på tværs af praksisområderne 8. Det fremgik af beretningen, at regionernes styring af praksissektoren primært baserede sig på aftalerne med yderorganisationerne. Aftalerne var meget komplekse og forskellige fra område til område, selv om der var ligheder i praksissektorens organisering og i regionernes administrative opgaver på tværs af områderne. Rigsrevisionen vurderede, at mere ensartede aftaler kunne medvirke til at lette regionernes administration af praksissektoren. Det fremgik bl.a. af beretningen, at det var forskelligt, hvilke udgiftsdæmpende foranstaltninger Regionernes Lønnings- og Takstnævn skulle iværksætte, hvis yderne overskred de økonomiske rammer. 9. Vores gennemgang af ministeriernes redegørelser og udvalgte dele af de centrale aftaler viser, at aftalerne er blevet mere ensartede i forhold til udgiftsdæmpende foranstaltninger, siden vi afgav beretningen i 2012.

5 4 Et honorar er taksten for en bestemt ydelse, dvs. den betaling, som en praksisyder modtager for en ydelse. På områder med egenbetaling består honoraret af et tilskud, som regionen betaler, og en andel, som patienten betaler. Det er fastlagt i aftalerne med yderorganisationerne, hvordan honorarerne skal reguleres med pris- og lønudviklingen. Regionernes Lønnings- og Takstnævn regulerer honorarer og tilskud 2 gange årligt (1. april og 1. oktober). Modregning af eventuelle rammeoverskridelser skal indgå i reguleringen. Det betyder, at honorarerne stiger mindre end pris- og lønudviklingen eller i nogle tilfælde sænkes. Aftalerne for alle 8 praksisområder fastlægger en øvre økonomisk ramme for udgifterne på de enkelte områder. Det er en samlet økonomisk ramme for alle regioner under ét for hvert praksisområde. I de tidligere aftaler var det meget forskelligt beskrevet, hvordan eventuelle overskridelser af rammen skulle håndteres. Det var fx forskelligt, hvornår og hvordan Regionernes Lønnings- og Takstnævn kunne modregne overskridelserne i honorarer eller tilskud for fremtidige ydelser, hvis den økonomiske ramme på et område blev overskredet. Hvis kiropraktorerne eller tandlægerne overskred rammen, skulle parterne ifølge aftalerne først undersøge årsagerne og derefter forhandle om, hvilke udgiftsdæmpende foranstaltninger der skulle sættes i gang. Det fremgik imidlertid af aftalen for almen praksis, at Regionernes Lønningsog Takstnævn umiddelbart kunne modregne i de fremtidige honorarer, hvis rammen blev overskredet. I de tidligere aftaler på områder med egenbetaling var det desuden forskelligt, om patienternes egenbetaling blev berørt af modregningen. Det var imidlertid uklart, hvorfor aftalerne var forskellige. Det fremgår nu af aftalerne på alle områder, at aftaleparterne løbende skal følge udviklingen i forbruget og iværksætte udgiftsdæmpende tiltag, allerede hvis der er indikationer på, at udgifterne vil overstige rammerne. Hvis udgifterne på et område overstiger rammen, skal Regionernes Lønnings- og Takstnævn modregne overskridelserne i honorarerne for fremtidige ydelser. På 7 ud af 8 praksisområder skal modregningen ske ved den første regulering, efter at en eventuel overskridelse er opgjort. På det sidste område almen praksis sker modregningen i den efterfølgende regulering. På alle de områder, hvor der er egenbetaling, fremgår det endvidere, at yderne ikke må øge patienternes egenbetaling som følge af modregningen. Aftalerne er således blevet ensartede i forhold til, hvilke tiltag yderne kan pålægges, hvis de økonomiske rammer overskrides. 10. I de tidligere aftaler var der på nogle praksisområder fastsat en grænse for, hvor meget den enkelte yders forbrug måtte afvige fra det gennemsnitlige forbrug for alle ydere på området i den givne region. Hvis en yders forbrug oversteg gennemsnittet, kunne regionen bede yderen om at redegøre for, hvorfor grænsen var oversteget, og i sidste ende kunne regionen sanktionere yderen. Det fremgik af beretningen, at grænserne var fastsat forskelligt. Grænsen var 40 % for tandlæger, mens den var 25 % for bl.a. alment praktiserende læger. Danske Regioner har oplyst, at grænsen for tandlæger i den seneste aftale er sat ned til 25 %, så de fleste områder nu har en grænseværdi på 25 %. Dermed er aftalerne også blevet mere ensartede i forhold til, hvor meget en enkelt yders forbrug må overstige gennemsnittet i regionen. 11. Der er dog stadig variationer i aftalerne. Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har oplyst, at den væsentligste forklaring på variationerne er, at aftalerne er et resultat af særkilte forhandlinger med de 8 yderorganisationer. Derfor kan Regionernes Lønnings- og Takstnævn ikke selvstændigt beslutte, hvordan aftalerne skal udformes. 12. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner med de seneste aftaler har sikret, at aftalerne er blevet mere ensartede på tværs af de 8 praksisområder. Det er både blevet mere ensartet, hvordan Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan sanktionere, hvis ydernes forbrug overskrider de økonomiske rammer, og hvor meget en enkelt yders forbrug må overstige gennemsnittet i regionen. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes.

6 5 Regionernes planlægnings- og styringsredskaber i forhold til praksissektoren 13. Statsrevisorerne fandt det ikke tilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren som følge af ny teknologi, mere effektive arbejdsprocesser og brug af hjælpepersonale ikke førte til fald i honorarsatserne. 14. Det fremgik af beretningen, at ny teknologi, effektivisering af arbejdsprocesser og brug af hjælpepersonale kunne føre til et fald i ydernes omkostninger, men at regionerne generelt ikke fik del i den økonomiske gevinst, der kunne være ved en produktivitetsfremgang i praksissektoren. Det fremgik også af beretningen, at regionerne havde begrænsede muligheder for at styre, herunder planlægge og påvirke aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Det fremgik bl.a., at der var få begrænsninger på antallet af ydelser, som den enkelte yder kunne give borgerne, og at regionerne ikke havde kompetence til at fastsætte lægedækningen for almen praksis, herunder antallet af alment praktiserende læger. 15. Vi gennemgår i det følgende 3 indsatsområder, som er centrale for regionernes planlægnings- og styringsredskaber i forhold til praksissektoren. Ændringer i sundhedsloven 16. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at der i juli 2013 blev vedtaget en række ændringer i sundhedsloven, som efter ministeriets opfattelse har væsentlig betydning for regionernes muligheder for at planlægge og styre aktiviteter og udgifter i praksissektoren særligt almen praksis. Lovændringerne tydeliggør bl.a. regionernes myndighedsansvar i forhold til planlægning og opfølgning. For almen praksis indebærer lovændringen, at regionerne har fået bedre muligheder for at påvirke lægedækningen, fordi regionsrådene har fået kompetence til at træffe endelige beslutninger om, hvordan de regionale planer for almen praksis skal udformes. Praksisplanerne skal dog først behandles i de nye lokale praksisudvalg, der ifølge loven skal bestå af 3 medlemmer fra regionsrådet, 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen og 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger. Ifølge loven skal der tilstræbes enighed i praksisudvalgene, men i tilfælde af uenighed kan regionen træffe den endelige beslutning. Sundheds- og Ældreministeriet har videre oplyst, at lovændringerne desuden har åbnet op for, at regionerne kan oprette og sælge ydernumre til alment praktiserende læger og udbyde driften af praksis til private leverandører (udbudsklinikker), som leverer almen medicinske ydelser. Regionerne har desuden fået mulighed for at etablere regionale almen medicinske tilbud, fx regionale lægehuse (regionsklinikker), hvis regionen ikke kan finde en ekstern leverandør, eller hvis der opstår akut lægemangel i en kort periode. Formålet med disse ændringer er at styrke regionernes muligheder for at sikre lægedækning. Lovændringerne fremgår af lov nr. 904 af 4. juli 2013: Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Praksisplaner er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage og snitflader til det øvrige sundhedsvæsen, og indeholder overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Danske Regioner har oplyst, at der på nuværende tidspunkt er oprettet 10 udbudsklinikker og 3 regionsklinikker i regionerne. Tiltag, som kan begrænse udgifter og øge produktiviteten 17. Modregning af eventuelle overskridelser af de økonomiske rammer (som er beskrevet i pkt. 10) er et eksempel på tiltag, som kan begrænse udgifterne. Danske Regioner har oplyst, at der tillige er blevet indført en række tiltag, som hjælper regionerne med at begrænse aktiviteter og udgifter på de forskellige praksisområder. De nye aftaler indeholder desuden direkte eller indirekte krav til produktiviteten på de enkelte områder.

7 6 Det kan bl.a. begrænse udgifterne, at det på flere områder er blevet konkretiseret, hvad forskellige ydelser skal indeholde, og at der på nogle områder er blevet fastlagt forløb for specifikke behandlinger. Fx er der på kiropraktorområdet blevet indført et forløb, hvor kiropraktorerne på 4 konsultationer skal behandle patienter med diskusprolaps. Forløbet skal understøtte, at patienterne får den fagligt rigtige behandling, og at behandlingen afsluttes, når der ikke er faglig dokumentation for, at der fortsat skal ske behandling i kiropraktorpraksis. På speciallægeområdet er det blevet konkretiseret, at det forventes, at lægen ved en patients første konsultation kan varetage flere problemstillinger. Disse tiltag skal hjælpe regionerne med at begrænse antallet af konsultationer. Speciallægeområdet er det eneste område, hvor yderne er blevet pålagt et konkret produktivitetskrav med den seneste aftale. Speciallægerne skal årligt tilvejebringe en produktivitetsgevinst på 1 % af den samlede omsætning ved at gennemføre moderniseringer, og gevinsten skal finansiere yderligere aktivitet inden for de enkelte specialer. Alle aftaler indeholder krav om, at yderne uden ekstra betaling skal løfte nye opgaver, udføre deres opgaver hurtigere eller sammen med andre opgaver. Fx er kravene til, hvad der skal indgå i en almindelig konsultation i almen praksis blevet skærpet, og tandlægerne skal foretage flere registreringer om patienterne. Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er enige om, at disse tiltag er indirekte produktivitetskrav, fordi yderne på forskellig vis skal levere noget ekstra uden ekstra betaling. Ministerierne og Danske Regioner har understreget, at alle produktivitetskravene er resultater af forhandlingerne med yderorganisationerne, og at det er forskelligt, hvad Regionernes Lønnings- og Takstnævn har kunnet komme igennem med på de forskellige områder. Honorarmodellen for almen praksis 18. Den daværende minister for sundhed og forebyggelse oplyste i januar 2013 til Statsrevisorerne, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn i den næste aftale ville søge at ændre den nuværende honorarmodel, så en større del af lægernes honorarer skulle bestå af faste basishonorarer. Det ville ifølge ministeren sikre, at de økonomiske incitamenter i højere grad understøttede de sundhedspolitiske målsætninger og minimerede incitamentet til at maksimere antallet af kontakter mellem læge og patient. Det ville samtidig forenkle budgetteringen og planlægningen af udgifterne. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn har forsøgt at komme igennem med en sådan ændring af honorarsystemet i forbindelse med den seneste overenskomstforhandling på området, men at det ikke lykkedes. Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet har videre oplyst, at der er afsat 187 mio. kr. i perioden til et forsøg inden for honoreringssystemet i almen praksis. Forsøget skal skabe viden om, hvordan ændret honorering af de praktiserende læger kan understøtte 3 formål. For det første skal honoreringen medvirke til at sikre, at der arbejdes målrettet med kvalitetsfremme i almen praksis. For det andet skal honoreringen medvirke til at sikre velfungerende, effektive og sammenhængende patientforløb for pateinter med kroniske sygdomme. For det tredje skal honoreringen understøtte en udvikling, så alle borgere har adgang til samme høje kvalitet i almen praksis, uanset hvor i landet de bor. Ministerierne har lagt op til at afprøve 2 modeller med følgende elementer. Det ene element er, at lægernes basishonorering (den del af honoraret, som ikke er aktivitetsbestemt) øges samlet set og vægtes efter socioøkonomiske og eventuelt geografiske kriterier, herunder bl.a. antallet af personer med kroniske sygdomme, der er tilknyttet den enkelte praksis. Det andet element er, at der skal udbetales et honoreringstillæg til lægerne mod levering af konkrete resultater i forhold til én eller flere af de store grupper af patienter med kroniske sygdomme.

8 7 Ministerierne har videre oplyst, at en ekstern ekspertgruppe bestående af eksperter fra Syddansk Universitet skal udarbejde en forundersøgelse, som skal gøre det muligt på et fagligt velfunderet grundlag at opstille forslag til rammerne for selve forsøget med henblik på dets gennemførelse. Ministerierne igangsatte forundersøgelsen ultimo Når resultatet af forsøget foreligger, vil ministerierne vurdere, i hvilket omfang det giver anledning til at arbejde for eventuelle justeringer af honorarsystemet for almen praksis, som er aftalt i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation. Opsamling 19. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at der er gennemført en række ændringer i sundhedsloven, som tydeliggør regionernes myndighedsansvar og giver regionerne mulighed for at træffe endelige beslutninger om praksisplanerne i tilfælde af uenighed. Rigsrevisionen finder det også positivt, at der er blevet indført en række tiltag, som hjælper regionerne med at begrænse udgifterne og øge produktiviteten på de forskellige praksisområder. Det er imidlertid Rigsrevisionens opfattelse, at det vil lette regionernes administration og skabe øget gennemsigtighed, hvis Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner fortsat vil arbejde på at gøre disse tiltag mere ensartede på tværs af områderne i praksissektoren ved fx at opstille direkte produktivitetskrav på alle områder. Rigsrevisionen finder det desuden ikke helt tilfredsstillende, at Finansministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke er kommet længere i arbejdet med at udforme en ny honorarmodel. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med at afdække mulighederne for at justere honorarsystemet for almen praksis. Regionernes kontrolindsats og muligheder for at kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren 20. Statsrevisorerne bemærkede, at regionerne ikke havde tilfredsstillende muligheder for at kontrollere, hvilke ydelser borgerne modtog, og om honoraret modsvarede den modtagne ydelse. Regionerne modtog årligt mere end 60 mio. regninger fra praksissektoren, og en række forbehold og undtagelser i aftalerne medførte, at regionerne ud over systemkontrol også skulle foretage en manuel kontrol og skønsmæssige vurderinger af regningerne. Dertil kom, at en væsentlig del af kontrollen med forbruget og kompetencen til at sanktionere blev afgjort i samarbejdsudvalg med ligelig repræsentation fra regioner og praksissektorens organisationer. Statsrevisorerne bemærkede i den forbindelse, at kontrollen ikke var tilrettelagt med udgangspunkt i bedste praksis. 21. Vi gennemgår i det følgende 2 indsatsområder, som er centrale for regionernes kontrolindsats og muligheder for at kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Regionalt samarbejde om kontrol og opfølgning 22. Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet har oplyst, at regionerne har øget fokus på at styrke kontrolindsatserne. Regionerne har udarbejdet en fælles strategi og handleplan for regionale kontroltiltag i praksissektoren, der skal sikre koordinering, ensartethed og læring på tværs af regionerne. Dette har dannet grundlag for en række initiativer, som regionerne siden 2012 har iværksat sammen og hver for sig for at styrke kontrollen. Regionerne har desuden oprettet en regional styregruppe, der skal sikre fremdrift i implementeringen af regionernes fælles strategi for kontrol. Blandt de centrale emner i regionernes fælles strategi er, at regionerne skal have et mere ensartet administrationsgrundlag. For at ensarte administrationsgrundlaget har regionerne aftalt nogle fælles principper om, at alle regionerne fx skal tilrettelægge kontrollen på baggrund af en risikovurdering, håndtere ensartede problemstillinger på samme måde og bruge sanktionsmulighederne i overenskomsterne mere og på en mere ensartet måde.

9 8 Alle regioner og kommuner er desuden gået sammen om at udvikle et fælles afregningssystem. Afregningssystemet er et it-system, der skal understøtte regionernes administration, planlægning, afregning, kontrol og opfølgning på alle praksisområder. Systemet kan erstatte de manuelle analyser, som regionerne foretager i dag. Systemet vil dermed lette kontrollen, idet regionerne hurtigt og nemt vil kunne analysere mønstre i ydernes regninger og sortere mulige fejlbehæftede regninger fra og sende dem tilbage til yderne, fx med krav om yderligere dokumentation. Det betyder, at regionerne fremover skal bruge færre resurser på at vurdere regninger, som muligvis ikke skulle have været betalt. Systemet gør det også nemmere for regionerne at følge op på ydernes aktiviteter og udgifter. Danske regioner har oplyst, at det var planen, at det nye afregningssystem skulle implementeres i regionerne fra medio 2016 til ultimo Implementeringen er imidlertid blevet forsinket, og planen er ved at blive justeret. Regionernes kompetence til at sanktionere 23. Rammerne for regionernes kontrol af de enkelte yderes forbrug og omsætning er fastsat i aftalerne. Aftalerne fastsætter bl.a. grænseværdierne på de enkelte praksisområder som beskrevet i pkt. 9. Danske Regioner har oplyst, at det med den seneste aftale er indført, at alment praktiserende læger automatisk bliver sanktioneret med en højestegrænse, når en læges forbrug er højere end grænseværdien, dvs. 25 % over gennemsnittet i regionen. Det betyder, at regionen ikke dækker yderligere forbrug fra yderen i det indeværende år. På de øvrige områder er det fortsat op til de regionale samarbejdsudvalg i de enkelte tilfælde at vurdere, hvilke konsekvenser det skal have, at en yders forbrug har overskredet grænseværdien. Danske Regioner har videre oplyst, at det har understøttet regionernes muligheder for at håndhæve grænseværdierne, at regionernes myndighedsansvar er blevet gjort tydeligere i sundhedsloven. Det har bl.a. betydet, at regionerne kan føre kontrol med forbruget og indhente redegørelser fra yderne uden først at skulle have tilladelse fra samarbejdsudvalgene, hvor ydernes organisationer er ligeværdige med regionerne. Opsamling 24. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regionerne har samarbejdet om at styrke kontrolindsatserne ved bl.a. at udarbejde en strategi og handleplan for regionale kontroltiltag, der skal sikre koordinering, ensartethed og læring på tværs af regionerne. Regionerne og kommunerne er desuden gået sammen om at udvikle et fælles afregningssystem, som skal understøtte regionernes administration, planlægning, afregning, kontrol og opfølgning på alle praksisområder. Rigsrevisionen finder det positivt, at det er blevet nemmere for regionerne at sanktionere alment praktiserende læger ved at pålægge en højestegrænse. Rigsrevisionen vil fortsat følge regionernes arbejde med at implementere et nyt afregningssystem. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder April 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2015 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2013 om indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kystbanen (beretning nr. 12/2010) 3. september 2014 RN 704/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Økonomi og styring i praksissektoren

Økonomi og styring i praksissektoren Kapitel 10 102 Økonomi og styring i praksissektoren Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger (blandt andet øjenlæger og ørelæger), tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings og Takstnævn K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT Praktiserende Lægers Organisation mod Regionernes Lønnings og Takstnævn Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt regionerne har ret til modregning af allerede

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren August 2012 BERETNING OM AKTIVITETER OG UDGIFTER I PRAKSISSEKTOREN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om administration af fodterapiområdet efter højesteretsdom REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 013-10 Vejledning om administration af fodterapiområdet efter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2014 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 20.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere