SOSU Nord strategiske indsatser 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU Nord strategiske indsatser 2015"

Transkript

1 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt, nationalt og internationalt. Dette dokument er en del af SOSU Nords samlede strategidokument SOSU Nords strategiske univers fundament og målbilleder. 1

2 Indhold Marked:... 5 En målrettet indsats for gennemførsel - Erhvervsuddannelserne... 5 Skolens hovedresultater ift. gennemførsel i Skolens hovedresultater ift. elevtilfredshed i Skolens hovedresultater ift. ansøgere og optagelse årsrapporten Ungestrategi forforløb og grundforløb...12 Hovedforløb og praksissamarbejde SOSU...30 Hovedforløb og praksissamarbejde PA...59 Koblingen til SOSU Nords pædagogiske og didaktiske grundlag...74 En målrettet indsat for SOSU Nord som en stærk kompetencepartner på VEU-området...76 Strategi på tværs...96 Organisation: De overordnede mål og rammer for indsatserne er følgende: De administrative systemer og IT-support PR og kommunikation MIO samarbejde og arbejdsmiljø Udvikling af fælles værdier og visioner Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid Fællessekretariatet HR Fællessekretariatet

3 Ressourcer: De overordnede mål og rammer for indsatserne er følgende: Hovedresultater fra 2014: Kompetenceudvikling årsrapporten Trivsel og sygefravær årsrapporten Sociale klausuler årsrapporten Fysiske rammer årsrapporten Forventninger til de kommende år årsrapporten Vedligeholdelsesplan årsrapporten Statistiske resultater fra 2014: Kompetenceudvikling Budgetmål for den tredelte bundlinje Hovedresultater fra 2014 årets økonomiske resultater: Indkøbsstrategi Bygninger og faciliteter Aalborg Hjørring Kantinestrategien Aalborg Hjørring

4 4

5 Marked Marked: De overordnede mål og rammer for markedsindsatserne på SOSU Nord er følgende: Marked hvilke arbejdsmarkedsbehov skal SOSU Nord dække i form af nuværende og nye aktiviteter/afsætningsmuligheder? o o Fokus på øget gennemførsel, hvor der anvendes forskellige og innovative pædagogiske metoder Fokus på høj faglighed i alle uddannelsesforløb, hvor der sigtes mod branchebehov nu og i den nærmeste fremtid En målrettet indsats for gennemførsel - Erhvervsuddannelserne Mål: Folketinget ønsker at 95 % af de unge skal gennemføre en uddannelse. SOSU Nord ønsker at fastholde det høje niveau og forbedre, hvor det er muligt. SOSU Nords indsats for gennemførsel tager udgangspunkt i henstillingerne fra Undervisningsministeriet: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse Resultatmål: Mindst 25 pct. af eleverne skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Resultatmål: Fuldførelsen skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Resultatmål: Andelen af de dygtigste elever målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg skal øges år for år. Der udarbejdes en baseline med udgangspunkt i skoleåret 2013/14. Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Resultatmål: Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod

6 Skolens hovedresultater ift. gennemførsel i 2014 Tabel 1. Opnåede resultater i 2014 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2014 Resultat 2015 måltal 2015 evt. rev. måltal 2016 måltal 22,4 24,0 16,0 24,3 16, ,4 13,8 10,0 11,9 10,0-10 Tabel 1 viser, at frafaldsprocenten for GF er på næsten samme niveau som i 2013, dog stadig et godt stykke fra måltallet på 16 %. Årsager til frafald er især for meget fravær og at eleverne fortryder uddannelsen. For hovedforløbenes vedkommende er frafaldsprocenten for 2014 mindre end for Der er et fald fra 13, 8 % i 2013 til 11,9 % i Dermed nærmer skolen sig måltallet på 10 %. På hovedforløbene er primære frafaldsårsager at eleverne opsiges i prøveperioden, samt personlige forhold og sygdom. Skolen har valgt ikke at revidere måltallet i 2015, da der fortsat er væsentlige udfordringer ift. frafald. Skolen vurderer således, at måltallene fortsat er ambitiøse, men også realistiske. Tabel 2 viser fordelingen i frafaldsprocenter pr. uddannelse, læg især mærke til det mindre frafald på SSH, hvor der også har været sat flere indsatser i gang i for at mindske frafaldet. Også lavere frafald på PAU, mens det er lidt højere på SSA dog stadig lavt. Tabel 2. Frafald pr. uddannelse Frafald i % pr. udd

7 GF 22, SSH 18,9 18,8 16,4 SSA 5,5 3 4,6 PAU 9,3 3 2,5 Skolens hovedresultater ift. elevtilfredshed i 2014 Svarprocenter Status SOSU Nord 65% 88% 71% 79 % Fremgang Resultater fra elevtrivselsundersøgelsen 2014, sammenlignet med tidligere år. Resultaterne er opgjort som en score mellem 0 og 100 og tolkes på følgende måde: Score over 80: Særdeles god vurdering, Score mellem 70 og 79: God vurdering, Score mellem 60 og 69: Middel vurdering, Score mellem 50 og 59: Dårlig vurdering, Score under 50: Meget dårlig vurdering. SOSU Nords svarprocent er 79 %. Elevtrivsel Status SOSU Nord Tilbagegang GF Tilbagegang PAU Samme SSH Fremgang SSA Tilbagegang Landsgennemsnit SOSU Tilbagegang De 7 Indsatsområder SOSU Nord samlet Status Organisering Tilbagegang Undervisere Fremgang Undervisning Tilbagegang 7

8 Socialt miljø Tilbagegang Fysisk miljø Samme Egen motivation Samme Udstyr og materialer Tilbagegang Undervisere Undervisning

9 Organisering Socialt miljø Egen motivation Udstyr og materialer

10 Svarprocenten er 79 %, det er bedre end sidste år. Især på GF er svarprocenten god. Ang. Overordnet elevtrivsel er skolen gået et point tilbage ift. sidste år, men det er stadigvæk en god vurdering ift. Ennovas inddeling. Og skolen ligger lidt over landsgennemsnittet for SOSU skoler. Væsentlig fremgang på SSH ift. elevtrivsel. Overordnet er der ingen røde punkter, hvor der bør prioriteres indsats her og nu. Skolen er gået frem ift. vurdering af undervisere. Vurderingen af Undervisere og Egen motivation (elevernes egen) får en særdeles god vurdering. Igen er Fysisk miljø og organisering noget, der skal obs. på. Fysisk miljø er det eneste parameter, hvor skolen får en middel vurdering, alle andre overordnede parametre får god eller særdeles god vurdering. (Til dette skal det huskes, at elevernes besvarelser er indhentet inden 3 af skolens afdelinger flyttede fra gamle lokaler til nyt byggeri midt i Aalborg). Systematisk arbejde med dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling: Alle uddannelseschefer og underviserteams får hvert kvartal tilsendt kvartalsstatistik indeholdende undervisningsevaluering og fastholdelsesbarometer. Opfølgning på fastholdelsesbarometer og undervisningsevalueringen foregår i et samspil med teamkoordinator og Teamet. Teamkoordinator og uddannelseschef diskuterer først det tilsendte resultat, hvorefter dette tages på dagsordenen for det først kommende teammøde. Her har teamet mulighed for at bidrage med indspark ift. den pædagogiske praksis og der kan iværksættes indsatser om nødvendigt. I enkelte tilfælde inddrages den enkelte underviser til en samtale med uddannelseschef, hvis der har været særlige omstændigheder fx. ved meget klare og dårlige evalueringer fra en klasse. Her har uddannelseschef mulighed for at støtte op om underviser med coaching og samtale. Skolens hovedresultater ift. ansøgere og optagelse årsrapporten 2014 På grundforløbet er der et stigende ansøgertal på augustoptaget sammenlignet med 2013, fra 722 ansøgere i 2013 til 855 i 2014 det er en stigning på 18,4 %. Der er stigning på alle optag henover 2014, sammenlignet med På social- og sundhedshjælperuddannelsen er der en lille stigning ift I 2013 var der 1013 ansøgere, i Det er en stigning på 6,2 %. Det er især på januar og april optaget, at der er en stigning sammenlignet med På social- og sundhedsassistentuddannelsen har der været en markant fremgang i antallet af ansøgere på 36,8 % sammenlignet med ansøgertallet i

11 På den pædagogiske assistentuddannelse er der også en mindre stigning i ansøgertallet på 9 %. SOSU Nord har samlet set stadig markant flere kvalificerede ansøgere end der er elevpladser til. Ud af de kvalificerede ansøgere blev 65 % optaget på SOSU-hjælperuddannelsen, 30% på SOSU-assistentuddannelsen og 18 % på den pædagogiske assistentuddannelse. Dog er der på trods af ihærdig forsøg samlet 5 dimensionerede elevpladser, som ikke er blevet besat i 2014 på social og sundhedshjælperuddannelsen. 11

12 Ungestrategi forforløb og grundforløb Områdeansvarlig: uddannelseschef Jakob L. Jensen Hovedresultater for SOSU Nords forforløb og grundforløb i 2014 Bevidste pædagogiske metoder i undervisningen: Grundforløbet har som led i mini-høg en implementeret brugen af Kompetencehjulet ifbm. kontaktlærersamtalerne. Kompetencehjulet er et pædagogisk evalueringsværktøj der bruges til at evaluere den enkelte elevs kompetenceniveau. Der tages således udgangspunkt i den enkelte elevs faglige udfordringer og dermed sikres differentieringen. Et andet indsatsområde har været læringsværkstedet. Læringsværkstedet har bidraget til undervisningsdifferentieringen, idet godskrevne elever har haft mulighed for fordybelse i andre fagområder. Til videre udvikling påbegyndte grundforløbsteamet i december måned 2014 i samarbejde med Undervisningsministeriets Fastholdelseskaravane indsatsområdet Progressiv læring, som omhandler undervisningsdifferentiering. Arbejdet med praksisnær undervisning med fokus på velfærdsteknologi og værksteder: Som led i Ny Nordisk Skoles indsatsteori er alle grundforløbslærere kompetenceudviklet i Future Lab værkstedet og snoezel værkstedet. Værkstederne er planlagt ind i læringselement 4. Som led i NNS-samarbejdet med Hjørring gymnasie er der taget initiativer til, at PAU-elever underviser gymnasieelever i idræt. Grundforløbet har deltaget i de interne workshops på tværs omhandlende velfærdsteknologi og innovation. Flere lærere og elever har været på rundvisning på fremtidens plejehjem. I Aars er der indgået samarbejde med plejecenter Østermarken, hvor GF-elever arrangerer gåture med beboerne. Arbejdet med konkrete fastholdelsesindsatser HØG 2014: Iværksat fraværsproceduren ta fat. Formålet med indsatsen er at mindske grundforløbelevernes fravær og frafald på den baggrund gennem en tidlig indsats og en tydelig/konsekvent samt kontinuerlig fraværsprocedure. Kontaktlærerne skal give eleverne tydelige advarsler ved for højt fravær og visitere eleverne videre til fraværsgruppen Ta -Fat. I fraværsgruppen Ta -Fat går mentorerne i dialog med eleverne omkring deres fravær og hjælper eleverne med at få strategier til at mindske fraværet. Desuden arbejdes der med at give eleverne indsigt i betydningen af fraværet for dem selv og andre. Indsatsen har skærpet opmærksomheden på fravær og årsagerne til fravær blandt eleverne og for nogle også øget motivationen til at blive på uddannelsen. Konkret har indsatsen dog samlet ikke haft en positiv indvirkning på frafald fra grundforløbet, tværtimod. På grund af de mere konsekvente regler er flere frafaldet forløbet og det må derfor konstateres, at indsatsen ikke har virket efter hensigten. Iværksat Snoezel på grundforløb. SOSU Nords erfaring er, at flere grundforløbselever er udfordret på at håndtere sanseindtryk og sanseudtryk og derved udfordret på selvindsigt og egne reaktioner. Hypotesen er, at målrettet arbejde med sansestimulering og træning af elevernes bevidsthed vil styrke den enkelte elevs selvindsigt. Elevernes og lærernes kvalitative som kvantitative evalueringer viser, at snoezel 12

13 som læringsredskab har et stort potentiale ift elevtrivsel og læringsprocesser, hvilket ved yderligere implementering kan have en positiv effekt ift. frafald også. Fastholdelse og styrkelse af satellit funktionerne i campusmiljøer: Fjerritslev ved Fjerritslev Gymnasium: Rammeplanen er indfriet succesfuldt med et holdstart på 25 elever i August. Der er endvidere indgået en aftale om valgfag i 9. klasse med Brovst og Fjerritslev skole. Der er oprettet faste lærerarbejdspladser. Campus Mariagerfjord ved Tradium sammen med Tech College Aalborg: Fællesaktiviteter med Tradium og Tech College er blevet udbygget med deltagelse i Fyrkatløbet, hvor elever var iført Campus Mariagerfjord t-shirts. På campusset er der oprettet faste lærerarbejdspladser. Aars ved Erhvervsskolerne Aars: I Aars har skolen i samarbejde med Erhvervsskolerne i Aars og Tradium afviklet brobygning for 6. klasser i foråret, samt afviklet dialogmøder med de lokale folkeskoler i området. Ligeledes er der indgået et samarbejde med Plejecenter Østermarken i Aars, hvor eleverne arrangerer gåture med de ældre. Samarbejdet har været i lokalavisen. Frederikshavn ved Frederikshavn Handelsskole: Der er etableret samarbejde med Frederikshavn ny 10. og udvidet brobygningsforløb, hvor 10 klasses elever undervises på SOSU Nord satellit i Frederikshavn 1 gang om ugen i sundhed og pædagogik. Eleverne fra 10 klasses centret i Frederikshavn får også mulighed for at tilegne sig et førstehjælpsbevis. Fastholdelse og styrkelse af samarbejder med kommunerne og UU-centrene og folkeskolerne: Gennem aktiv deltagelse i NEP-netværket (netværk for nordjyske produktionsskoler) er det i 2014 lykkedes at oprette kombinationsforløb for produktionsskoleelver. Skolen har i 2014 afviklet 17 kombinationsforløb af 14 dages varighed. Der forventes en stigende aktivitet i 2015 pga. EUD-reform og forbedret lovgivning på produktionsskoleområdet. I 2014 har der været deltagelse i samarbejdet om to samarbejdsaftaler der skal styrke rekrutteringsgrundlaget i Himmerland. Det drejer sig om henholdsvis Ungeindsats Himmerland og Ungeindsats år fra folkeskole til ungdomsuddannelse. I Starten af 2014 indledtes der et samarbejde med Mariagerfjord Ungdomsskole om gratis lån af lokaler til at afvikle GF-undervisning i. Der er i samarbejde med UU-Aalborg blevet afviklet brobygning for lærere i 2014 og det er planlagt igen i I 2014 blev der endvidere indledt samarbejde med jobcentre i Aalborg kommune, Vesthimmerland kommune og Hjørring kommune om brobygning for kontanthjælpsmodtagere. Erfaringerne fra projekt EUD i Vækst indsats 1 i Himmerland er bragt i anvendelse i Aalborgområdet. Der blev afviklet brobygning for 6. Klasser og dialogmøder med klasselærerne fra en række skoler. Der er endvidere gennemført Survival Skills, som opnåede radioomtale. Der blev indledt planer om samarbejde med Arden skoles 8. Klasser om et valgfag. Yderligere var der samarbejde med 9. klasserne fra Brovst og Fjerritslev skole, som også har taget udgangspunkt i et valgfag. Der har været fast deltagelse i ungestrategistyregrupper i følgende kommuner; Aalborg, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, og der er et meget tæt samarbejde omkring de unge i samtlige kommuner. 13

14 Der er både etableret samarbejde med Hjørring ny 10. og Hirtshals skolecenter i forbindelse med NNS samarbejdet. Gamemaster er afholdt begge steder med succes. Samarbejdet med de øvrige ungdomsuddannelser omkring udbygning af EUD 10 er igangsat med Hjørring ny 10 og der ses en pæn søgning til GF forløb samt brobygningsforløb fra hele Vendsyssel. Ligeledes pågår et samarbejde med Hjørring gymnasium med henblik på, at kunne opsamle de elever i gymnasiet, som fortryder inden for den første 20 uger i gymnasiet. Der er aftalt vejledning på tværs af SOSU og Gymnasiet. Statistiske resultater for 2014: Tilgange, køn og alder Indsatserne for forforløb og grundforløb har i 2014 haft en positiv effekt, hvilket kan ses i følgende målinger, hvor det fremgår at tilgange til introduktionskurser, brobygningsforløb og grundforløb er stigende. Dertil er det også lykkedes at optage flere mandlige elever: 14

15 Introkurser tilbydes elever fra grundskolen (8./9. klasse) og skal give en præsentation af uddannelserne og de videre job- og uddannelsesmuligheder. Årselever introkurser 6,4 5 3,5 Fordeling af elever på introkurser på SOSU Nords afdelinger 36% Vendsyssel % Aalborg Elever på introkurser fordelt på kommuner - oversigt over hvor de går i grundskole % 28% 32% 10% 18% 12% 7% 11% 15% 9% 4% 2% 2% 4% 0% 0% 0% 1% 15

16 Brobygningsforløb er et led i udskolingen fra grundskolen til det videre uddannelsessystem. Årselever brobygning 11,5 11, Fordeling af elever på brobygning på SOSU Nords afdelinger 81% 19% Vendsyssel Aalborg 32% 32% Elever på brobygning fordelt på kommuner - oversigt over hvor de går i grundskole % 22% 16% 10% 10% 7% 4% 11% 7% 6% 6% 7% 5% 1% 0% 0% 16

17 Grundforløb Ansøgere og påbegyndte elever Årselever 334,8 376, Ansøgere Påbegyndte elever Køn (påbegyndte elever) Alder (påbegyndte elever) Kvinder (%) Mænd (%) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%)

18 Frafaldsårsager: Frafaldsprocenten er 24,3 % (STIL, EUD-forløbsstatistik). Som nedenstående diagram viser, er de mest markante frafaldsårsager på grundforløbet fravær og fortrudt uddannelse, samt personlige forhold, ligesom i Af dem, der har fortrudt uddannelse har 44 % meddelt skolen, at de skal i gang med en anden uddannelse, 18 % af dem, der har fortrudt uddannelsen har meddelt, at de har fået andet arbejde. Frafaldsårsager Grundforløb % 50% 49% 40% 30% 24% 20% 10% 0% 10% 4% 2% 2% 2% 1% 6% Andet dækker over en variation af forskellige årsager som hver især kun få nævner, fx at eleven er flyttet, ikke trives i praktikken, samt også at der ikke er beskrevet en årsag til frafaldet. Hver person er registreret med en primær frafaldsårsag, men ofte er der mange faktorer, der spiller ind. Tabellen er baseret på SOSU Nords egne registreringer. I Elevtrivselsundersøgelsen fra 2014 (ETU) spørges eleverne på grundforløbet, om de har overvejet at frafalde uddannelsen inden for de sidste 3 måneder. 86 % svarer nej og 14 % svarer ja. Af de 14 % nævner 43 % og dermed den største procentandel, at det skyldes personlige årsager. 25 % nævner, at det skyldes uddannelsen og 32 %, at det skyldes skolen. Procentandelen, der synes, at det skyldes skolen er højere end sidste år, hvor den 18

19 var på 19%. Utilfredsheden med skolen stammer primært fra organisatoriske (informationer, håndhævelse af regler) og fysiske forhold, men der er også en stigning i elever, sammenlignet med sidste år, der synes, at de faglige krav er for små. Tidspunkt for frafald GF Tabellen nedenfor viser SOSU Nords egne opgørelser over frafaldstidspunkter for grundforløbet. Frafaldsprocenten er opgjort på baggrund af antal startende elever og vises hhv. fra start til midtvejs i et forløb og fra midtvejs til afslutning af et forløb. I tabellen indgår kun opgørelser for hold, hvis forløb er afsluttede, enten i løbet af kalenderåret 2013 eller i løbet af kalenderåret Hvornår falder eleverne fra? (afsluttede hold) Frafald fra start til midtvejs i forløb Frafald fra midt i forløb til afslutning % 16% % 14% Der er en lille overvægt af elever, der falder fra i første halvdel af grundforløbet. Det gælder begge år og mere markant i Tabellerne nedenfor viser, hvornår eleverne falder fra pr. måned ifølge opgørelser fra STIL, EUD forløbsstatistik. Tallene er i % og opgjort efter 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 9 måneder. Frafald i % (Afbrudt uden omvalg) Efter én måned Efter 3 måneder Efter 6 måneder Efter 9 måneder Tabellen viser for 2014, at en måned efter påbegyndelsesdato er 5 % af eleverne faldet fra. Af de elever, der stadig var i gang efter en måned, er 11 % faldet fra efter 3 måneder. 13 % af de elever, der var i gang efter 3 måneder er faldet fra efter 6 måneder. Den største stigning i frafaldet sker altså mellem 1 og 3 måneder i 2014 og mellem 3 og 6 måneder i Andet Eleverne på SOSU Nord har alle mulighed for at henvende sig til skolens mentorer med eventuelle faglige, sociale og/eller psykiske problemstillinger. Mentorer oplever følgende årsager, som primære grunde til fravær blandt eleverne og frafald: 19

20 Manglende parathed til uddannelse Manglende netværk Manglende individuel støtte Psykiske udfordringer Diagnoser Personlige problemer Egen sygdom Syge børn Pres i uddannelsen (eksamen/præstation, uddannelsens korte varighed, konstant vurdering/observering af elever) For grundforløbseleverne er det især personlige problematikker omkring modenhed og robusthed, der gør sig gældende, samt uafklarethed omkring valg af uddannelse, ifølge mentorerne. Vi ved ikke om de elever, der henvender sig til mentor også falder fra uddannelsen, men henvendelserne kaster lys over de udfordringer, nogle af eleverne oplever. Det er desuden en kvalificeret overvejelse, at personlige problematikker, psykiske udfordringer, sygdom og manglende støtte kan føre til både fravær, hvilket vi ser som en markant frafaldsårsag, og/eller til direkte frafald. Sammenlignet med sidste år er der ikke sket de store forskydninger i frafaldsproblematikkerne på grundforløbet og sammensætning af elever er således heller ikke væsentlig anderledes der er fortsat langt flest kvinder og de fleste er under 25 år. Overordnede udfordringer på grundforløbet: Fravær som årsag til frafald Personlige problematikker som årsag til frafald Fortrudt uddannelse som årsag til frafald Frafald i første del af grundforløbet (mellem 1 og 3 måneder) 20

21 Elevtrivsel: Svarprocenter Status Vendsyssel GF Fremgang Aalb./Him. GF Tilbagegang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Elevtrivsel Status Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Tilbagegang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Organisering Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Fremgang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Undervisere Status Samlet SOSU Nord Fremgang Vendsyssel GF Samme Aalb./Him. GF Fremgang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Undervisning Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Tilbagegang 21

22 Aalb./Jam. GF Tilbagegang Socialt miljø Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Tilbagegang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Fysisk miljø Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Tilbagegang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Egen motivation Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel GF Fremgang Aalb./Him. GF Fremgang Aalb./Jam. GF Tilbagegang Udstyr og materialer Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel GF Tilbagegang Aalb./Him. GF Fremgang Aalb./Jam. GF Tilbagegang 22

23 Grundforløb - har du inden for den seneste måned blevet væk fra undervisningen i % Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Frafald - har du inden for de seneste 3 mdr. seriøst overvejet at droppe Ja ud af uddannelsen? - i % Nej SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Årsager til overvejelser om frafald i % Forhold som skyldes uddannelsen Forholdet som skyldes ophold i praktikken Forhold som skyldes skolen Personlige årsager SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Hvordan oplever du kravene i uddannelsen i % For store Tilpas For små

24 SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel GF Fremgang Aalb./Him. GF Tilbagegang Aalb./Jam. GF Fremgang Udvidet IT Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Hvor tit bruger du computeren til. At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx Facebook At finde informationer til opgaver Individuelt arbejde Gruppearbejde SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF

25 Aalb./Jam. GF Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Nej, aldrig % Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Har du været med til at mobbe andre elever? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF

26 Aalb./Jam. GF Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel GF Aalb./Him. GF Aalb./Jam. GF Indsatser og måleindikatorer for 2015: På baggrund af ovenstående indsatser og resultater fra 2014 er det besluttet, at følgende indsatser og måleindikatorer skal gøre sig gældende for ungestrategiområdet på SOSU Nord i 2015: 1. Forforløb og Grundforløb fastholdes og udvikles i skolens geografiske udbudsområde a. Fortsat styrkelse og branding af skolens to hovedafdelinger i hhv. Aalborg og Hjørring Det sikres at skolens PR får input til markedsføringsaktiviteter målrettet målgruppen Det sikres at der arbejdes proaktivt med skolens optagelsesprocedure således at skolen til enhver tid har det rette ansøgerfelt og -mængde b. Fastholdelse og styrkelse og branding af satellit funktionerne i campusmiljøer politiske mål et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø i. Visions- og rammeplan for etableringen af grundforløb i Fjerritslev, campus Fjerritslev, følges og udvikles ii. Hobro - Campus Mariager Fjord iii. Frederikshavn iv. Års Det sikres at skolens PR får input til markedsføringsaktiviteter målrettet målgruppen 26

27 Det sikres at der arbejdes proaktivt med skolens optagelsesprocedure således at skolen til enhver tid har det rette ansøgerfelt og -mængde c. Fastholde deltagelse i ungestrategistyregrupper i forskellige kommuner d. Fastholde og udvikle tæt samarbejde med UU erne omkring samarbejdet med folkeskolelærerne og samarbejdet omkring brobygning og introforløb e. Iværksætte og udbygge samarbejde med grundskolerne omkring EUD10 og valgfag i de afsluttende klasser. Det sikres at skolen ikke har nogen sorte huller i skolens geografiske udbudsområde ift. brobygning og introduktionskurser Kombinationsforløb - Der skal arbejdes på at nå en volumen der sikrer målrettede rene hold. Kombineret ungdomsuddannelse - skolen indgår i de samarbejder der giver mening. Skolen fortsætter med at indgå i arbejdsgrupper om udvikling af EUD-10 med Jammerbugt, Mariagerfjord, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Aalborg. Skolen deltager i samarbejde med Rebild og Vesthimmerland kommune, hvis de retter henvendelse, skolen har dog en proaktivt adfærd og sikre at være løbende i dialog med de to kommuner. Skolen sikre at der er en diskussion af en fælles holdning til ikke-finansieret undervisning/pr på folkeskolerne i Nordjyske Erhvervsskoler og at skolens budget til kunder i butikken efterfølgende tilpasses udfaldet. 2. De obligatoriske indsatser er beskrevet i handlingsplan for øget gennemførelse for 2015 og måltallene for 2015 er opnået Der er i handleplan for øget gennemførsel en klar råd tråd til skolens strategiske indsatser for Der anvendes bevidste pædagogiske metoder i undervisningen - skolens undervisere skal arbejde systematisk med at tage udgangspunkt i elevernes faglige, sociale og personlige forudsætninger i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, så alle elever bliver så dygtige de kan politiske mål; mere og bedre undervisning, undervisningsdifferentiering a. Arbejder med differentiering i undervisningen HØG 2015: Implementeringsplanen for det pædagogiske indsatsområde progressiv læring følges på grundforløbet i 2015 HØG 2015: Der laves vejledning til højere niveauer elevdifferentiering/niveaudeling på grundfagene på GF fra 1/8-15 (FOU Projekt vejledning til højere niveauer ) Pædagogisk anvendelse af IT HØG 2015: Indsats niveaudeling - Formålet med indsatsen at udvikle og afprøve niveaudeling med fokus på holddeling af eleverne på grundforløb 1 (samt grundforløb 2 og hovedforløb). HØG 2015: Fastholdelsespædagogik for grundforløbselever med fravær. b. HØG 2015: Arbejder med øget anvendelse af digitalisering som metode og hermed understøtter at skolen leve op til regeringen/kl/danske regioners strategi for digital velfærd for digital læring og undervisning. Dette omhandler digitale redskaber i undervisningen, hvor målet er, at elever og studerende anvender senest i 2018 digitale redskaber som en integreret del af 27

28 undervisningen og læringen. Dette omhandler digitale læringsmidler, online undervisning og værktøjer til videndeling og samarbejde - politiske mål; mere og bedre undervisning, styrket anvendelse af it Der sikres samarbejde med de pædagogiske it-vejledere ift. øget anvendelse af digitalisering som metode Der iværksættes i samarbejde med digitaliseringsteamet tiltag i hvert underviserteam, hvorved at der sker en øget anvendelse af digitalisering som metode i undervisningen c. Arbejder med praksisnær undervisning - øget samarbejde med interesseorganisationer samt udvikling og brug af værkstedfaciliteterne Politiske mål et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø; motion og bevægelse i undervisningen: Udvikling af metodekatalog til 45 min. Bevægelse dagligt. (Arbejdsgruppe på tværs) Værksteder skrives ind i LUP Der kompetenceudvikles i simulation som metode 4. Der arbejdes systematisk med dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling (ETU, Undervisningsevaluering og fastholdelsesbarometer). a. Elevtilfredshedsundersøgelsen i. Der skal væres fremgang på målingerne på de 7 parametre og som minimum skal niveauet for 2014 fastholdes. ii. Svarprocenten skal på uddannelsesniveauet være på minimum 85 % b. Fastholdelsesbarometer og undervisningsevalueringen skal anvendes i praksis som grundlag for løbende opfølgning på undervisningen og de pædagogiske metoder. i. Der skal væres fremgang på målingerne på de angivet parametre i undervisningsevalueringen og som minimum skal niveauet for 2014 fastholdes. Udvikling af ny fraværsprocedure der sikrer at egnede elever fastholdes og ikke egnede stoppes. (Øget kvalificeret gennemførsel) Øget fokus på begrebet studieaktivitet i stedet for kompetencemål. Evt. udvikling af Flex-ordning, hvor elever kan nedarbejde optjente fraværstimer fra Evt. via Projekt STORM. Der er nedsat arbejdsgruppe der påbegynder arbejdet i januar. Evt. være tovholdere på projekt STORM og udarbejde projektets handlingsplanen der skal være færdig i 1. kvartal HØG 2015: EUD-reformens indhold organiseres, planlægges og sættes i gang 1. august 2015 politiske mål, mere og bedre undervisning; øget fokus på implementering og styring GF-teamets organisering tilpasses Fagretninger på GF 1 og GF 2 beskrives og implementeres o Udvikling af grundforløbets 1. del o Udvikling af uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2.del Motion og bevægelse 28

29 Fag på højere niveau Talentspor Etablering af samarbejde med VUC om forlagt undervisning på erhvervsskolen 6. Uddannelsesvejledningen ungespor mod GF1 organiseres, planlægges og sættes i gang 1. kvartal 2015 politiske mål, fokusering af vejledningsindsatsen Det sikres at der er en proaktiv dialog med UVMs læringskonsulenter omkring grundfag Det sikres at der etableres den nødvendige viden og organisering i udviklingskonsulentgruppen 29

30 Hovedforløb og praksissamarbejde SOSU Områdeansvarlige: uddannelseschef Jan K. Bertelsen og uddannelseschef Gitte Hundstrup Hovedresultater for SOSU Nords hovedforløb og praksissamarbejde på SOSU-området i 2014 Bevidste pædagogiske metoder i undervisningen: På skolens afdeling i Vendsyssel har arbejdet med differentiering i undervisningen i særlig grad har været tilkoblet forsøget med etableringen af et læringscenter. I læringscentret blev der arbejdet med alle elevtyper og med meget forskellige metoder til at nå de mål, som eleverne har valgt at fordybe sig i. Derudover differentieres der i forhold til niveauerne på grundfag i alle klasser. SOSU trin 1: I forhold til afviklingen af de enkelte læringselementer har teamet arbejde bevidst med følgende pædagogiske metoder: CL, læringsstile, forumteater, refleksion samt casearbejde både individuelt og i grupper. Der som en særlig indsats blevet udarbejdet CL materiale (en håndbog), som er tilgængelig på skolens intranet. I det sidste halve år af 2014 er der derudover blevet arbejdet med RKV på henholdsvis plejehjemsassistenthold og på januar optaget til Social- og sundhedshjælperuddannelsen, med henblik på at drage erfaringer og udvikle metoder/skabeloner til RKV på EUD i den nye reform. SOSU trin 2: SSA teamet har arbejdet med udgangspunkt i at differentiere både i planlægning og gennemførsel. Underviserne er meget bevidste om, at der er brug for forskellige tilgange, de anvender CL i vid udstrækning, tænker i læringsstile, praksisnær undervisning og anvendelse af IT. Teamet er bevidste om at udvikle på organisering af fælles planlægningstid, så den røde tråd i forløbene sikres og sørger også for, at eleverne får en differentieret tilbagemelding. Arbejdet med praksisnær undervisning med fokus på vidensdeling på tværs, velfærdsteknologi, værksteder og øget samarbejde med interesseorganisationer: SOSU trin 1: Arbejdet med praksisnær undervisning er bl.a. foregået ved deltagelse i projekt Next practice samt inddragelse af elementer fra SKILLS og nknowation. Endvidere har enkelte undervisere været på kursus i palliation, velfærdsteknologi og innovation, som de har viden delt på teammøder. Dertil er undervisere fra praktikken/foa i stigende grad blevet anvendt på teoridelen med henblik på at sikre overgangen fra skole til praktik. Der er også blevet nedsat arbejdsgrupper der har fokus på anvendelsen af de nye værkstedslokaler på Sporet samt inddragelse af SKILLS og Simulation i undervisningen. SOSU trin 2: Praksisnær undervisning har været et stort tema i SSA teamet, alle har kunne se meningen med det og eksperimenterede med forskellige former. Der har været deltagelse i tværgående grupper omkring rehabilitering, demens, palliation, velfærdsteknologi og innovation. Det materiale, der er lavet er kvalitativt, det kan bruges og der har været stor interesse for vidensdeling og planlægning på tværs. Der har været et øget samarbejde med interesseorganisationerne på flere planer. 30

31 Arbejdet med konkrete fastholdelsesindsatser HØG 2014: Cooperative learning (CL) med fokus på SSH (fortsat fra 2013) - SOSU Nord har i 2013 gennemført kursusforløb for alle undervisere i CL og i 2014 er CL fortsat implementeret som et pædagogisk redskab, med særligt fokus på SSH. Udgangspunktet var at CL skulle køre særligt på 2 hold, men det har vist sig anvendeligt i en grad, så det er bredt implementeret på SSH som arbejdsmetode. Bl.a. er fremlæggelsesmetoder inspireret af CL-strukturer, ligesom at alle undervisere anvender CL, som en del af deres pædagogiske værktøjskasse, f.eks ved praktikopsamling, classbuilding (introforløbet) og som repetitionsmetode. Formålet med at arbejde med CL er at styrke det sociale og faglige samspil mellem eleverne, at styrke deres personlige kompetencer samt at medvirke til øget undervisningsdifferentiering. Skolen kan på evalueringerne se, at eleverne på SSH overvejende vurderer både differentiering, det faglige niveau samt det sociale miljø positivt, er det, sammenholdt med lærernes positive tilbagemeldinger om brug af CL, sandsynligt, at indsatsen er med til at påvirke frafaldet positivt. Blandt andet nævner underviserne, at brug af CL har givet øget fokus på elevernes kompetencer og har givet mulighed for, at flere elever får brugt deres sprog og prøvet fagsproget af. CL er desuden med til at give et godt grundlag for sammenhæng i undervisningen og skabe rum for elevernes forskellige tilgange og læringsstile. Læringscenter (fortsat fra 2013) - SOSU Nord har oprettet læringscenter i afdelingen i Vendsyssel. Læringscenterets omdrejningspunkter er følgende: Bygger på ansvar for egen læring og tager udgangspunkt i de fag eller områder, som eleven har speciel interesse i eller behov for. Forventning om at eleven deltager aktivt. Vejledning til eleverne af undervisere, som er tilknyttet centeret. I slutningen af forløbet skal elevens arbejde evalueres via fremlæggelse, enten for en vejleder eller for de andre deltagere i læringscenteret. Målgruppen er elever fra alle uddannelsesniveauer, som har godskrivning fra grund- eller områdefag. I 2014 var planen følgende: Implementering af et læringscenter på skolens nye afdeling i Aalborg. Læringscenter via fjernundervisning til skolens satellitafdelinger, nærmere bestemt anvendes læringscenteret i Hjørring til de elever der undervises på grundforløbet i Frederikshavn, via fjernundervisning (e-læring). Arbejdet med læringscenteret giver ikke et helt klart billede ift. frafald, men der er positive tendenser på GF og SSA og stor tilfredshed fra de deltagende elevers og læreres side. Initiativerne planlagt til 2014 (læringscenter i Aalborg og læringscenter via fjernundervisning) er ikke endnu kommet op at køre i tilstrækkelig grad til at have en påviselig virkning. I forbindelse med EUD reformen og herunder RKV, fokus på differentiering, talentspor m.v. er læringscentre eller lignende en oplagt ramme. Der er således nedsat en arbejdsgruppe, der videreudvikler og konkretiserer læringscenteridéen i takt med implementeringen af EUD reformen. Omdrejningspunktet bliver at videreudvikle læringscentrene til lektiecaféer. 31

32 SOSU Nord har desuden ansat 2 pædagogiske IT-vejledere, der har ansvaret for at følge op på arbejdet med fjernundervisningen. Realkompetencevurdering (RKV) på social- og sundhedshjælperuddannelsen - Hver elev får udarbejdet en individuel uddannelsesplan under hensynstagen til tidligere uddannelser og erhvervserfaring. Eleverne realkompetencevurderes indenfor de første 14 dage af uddannelsesforløbet. Uddannelsen skal således bygge videre på allerede opnåede kompetencer og give mulighed for at eleven kan gennemføre på kortere tid. I praksis betyder det, at eleverne skal tilbydes differentieret undervisning og dermed have mulighed for at opfylde de enkelte fagmål i uddannelsen med udgangspunkt i deres tidligere erfaringer. Undervisningen foregår blandt andet i læringscenteret på afdelingen i Vendsyssel. Skolen har udviklet metoden til realkompetencevurderingen sidste halvår 2014 og afprøvet den på 1 SSH klasse fra januar optaget 2015 på afdelingen i Hjørring. Da pilotprojektet har fundet sted i januar for SSH-hold, der opstartede i januar, er det for tidligt at konkludere noget ift. præstationer og fastholdelse. Skolen kan dog konkludere, at pilotprojektet har været givtigt ift at få klarlagt arbejdsgangene for både elever, undervisere og administrativt personale omkring RKV. Desuden er tilbagemeldinger fra eleverne, at det er positivt, at de ud fra den udarbejdede, individuelle uddannelsesplan, klart kan se indhold i- og form på deres uddannelsesforløb. Det giver ro og afklaring for den enkelte. Indsats fortsættes i takt med implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Øget samarbejde mellem skole/praktik i 1. skoleperiode på SSH (Indsats fortsætter i 2015). I 2. kvartal 2014 blev der afholdt praktikvejledertræf med deltagelse af skolens undervisere og vejledere fra praksis. Fokus var overgangen fra skole til praktik og hvordan vi kan samarbejde om at lette overgangen. Kan vi styrke samarbejdet, så vi kan formindske frafaldet? Undervisere og vejledere arbejdede sammen i workshops, som resulterede i følgende tiltag til implementering: Undervisere på besøg i praktikken efter behov. Det har medvirket til, at der i undervisningen medinddrages flere praksisnære eksempler, og eleverne dermed får en bedre forståelse af den praktik de skal være i. Besøg i klassen af borgere/pårørende på foranledning af den enkelte underviser. Den enkelte elev får mulighed for at stille de spørgsmål der for hende/ham er relevant, direkte til borgere/pårørende. Dette gør undervisningen mere virkelighedsnær. Praktikforberedelse med deltagelse af praksis. Fokus er rettet mod orientering om arbejdstider, arbejdsopgaver, dagligdagen, hvad der kan være grænseoverskridende mv. Det giver en anden mening for eleverne, når det er praksis der orienterer frem for underviserne. Besøg af en elev på 2. skoleperiode eller 2. praktik til at fortælle om det at være elev. Dette er endnu ikke effektueret. Elevplan. Den enkelte elevs behov og udfordringer noteres i Elevplan, således der skabes synlighed for elevens behov for hjælp til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik. Der er større fokus fra underviser på at udfylde Elevplan tilstrækkeligt. I praktikken arbejdes der på en større implementering i brugen af Elevplan. 32

33 Refleksion. Der arbejdes med refleksion som en naturlig del af undervisningen. I praksis arbejdes der ligeledes med refleksion. Ved at skærpe elevens refleksionsevne, vil eleven blive bedre til at se forskelle og sammenhænge i forhold til skole og praktik. Ud over resultaterne fra workshop på praktikvejledertræffet, er der kommet større fokus på afvikling af vejledende samtaler. Vurdering fra underviserteams er, at praksis har indkaldt til flere vejledende samtaler i første praktik, end der tidligere har været. Øget gennemførelse i praktikperiode 3 på SSA Som noget nyt skal kontaktlærerne altid deltage i vejledende samtaler ved problemer i praktikken. Fokus i 1., 2. og 3. skoleperiode på elever, der opnår karakteren 02 i et eller flere fag. Dette udløser en vejledende samtale (hvor ansættende myndighed orienteres/deltager) ved skoleperiodens afslutning. Fokus i 3. skoleperiode på elevens personlige og faglige kompetencer i.f.t. gruppelederfunktion og selvstændighed (hvad det avancerede niveau på SSA indebærer). Underviserne har målrettet, støttet/motiveret/uddannet eleverne til at arbejde med læringsmålene på avanceret niveau på 3. skoleperiode samt til at være bevidste om, at Praktikmålene i 3. praktik skal godkendes på avanceret niveau. Der er udarbejdet undervisningsmateriale, der har fokus på SSA-elevens opgave som gruppeleder, og hvad der ligger i den opgave af udfordringer, for at målene kan arbejdes med/opfyldes på avanceret niveau i 3. praktik. Ved praktikforberedelsen på 3. skoleperiode tages udgangspunkt i det niveau, eleverne skal nå målene på, samt arbejdes med den selvstændighedsgrad elevernes niveau skal være på ved den sidste halvdel af 3. praktik. Målgruppen er alle SSA elever på SOSU Nords afdeling i Hjørring. Målet, som beskrevet i sidste års handlingsplan for øget gennemførelse om, at frafaldsprocenten i 3. skoleperiode skulle være mindre på SSA på Hjørringafdelingen sammenlignet med den samlede frafaldsprocent i perioden er ikke nået. Dog er frafaldet i 3. praktikperiode reduceret på SSA på Hjørringafdelingen sammenlignet med 2013 og det samlede karaktergennemsnit er steget.yderligere får sammenhængen mellem skole og praktik middel til gode vurderinger på SSA på Hjørring afdelingen, om end der er tale om en mindre tilbagegang i vurderingen af disse områder. Indsatsen fortsættes videre frem, da de forskellige delaktiviteter vurderes af de involverede undervisere som relevante set ift. fastholdelse af eleverne. Studieforberedende forløb til social- og sundhedsassistentuddannelsen med henblik på at minimere sygdom som frafaldsårsag - Formålet er at udvikle og udbyde et studieforberedende forløb målrettet ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen, da skolens grundantagelse ud fra diverse talmateriale præsenteret i handlingsplanen for øget gennemførelse 2014 og viden fra vejledning/mentorer er, at en stor andel af frafaldet på grund af sygdom er stressrelateret og angstrelateret. Det studieforberedende forløb sammensættes af AMU og evt. Forberedende Voksenundervisning (FVU), og skal udbydes 3 x årligt i god tid inden start på skolens tre årlige optag. Målgruppen er ansøgere til social- og sundhedsassistentuddannelsen inden optag, på tværs af skolens afdelinger. Ingen effekt kan endnu konstateres. Forløbet er udviklet og klart til udbud fra oktober Udgangspunktet var at forløbet skulle udbydes fra oktober 2014, men det har ikke været muligt. 33

34 Fastholdelse og styrkelse af koblingen mellem skoledel og praktikdel i uddannelsesforløbet Praktiksamarbejdet har generelt fulgt skolens årshjul for både det organisatoriske og det individuelle niveau: Ledermøder med uddannelseskoordinatorer fra praktikken Praktikvejledertræf Praktikvejlederuddannelse Praktikforum Kontaktlærer på praktikbesøg på hoveforløb Fælles deltagelse i ansættelsesprocessen Vejledende samtaler Helhedsvurderinger På chefplan er det lykkedes at etablere et udvidet samarbejde med region Nordjylland i form af løbende samarbejdsmøder med HR koncern ledelsen og regionens referencegruppe (som er tilknyttet regionens kompetenceforum). Det betyder en øget forståelse og vidensudveksling parterne imellem, men også at vi kan udvikle på omfanget af samarbejdspunkter og kvaliteten. Næste skridt i forhold til koncernledelsen er, at vi har aftalt at udvikle en partnerskabsaftale. Chefniveauet i Aalborg kommune har vi et begyndende samarbejde med, det skal der udvikles på i På uddannelsesniveau har skolen løbende adgang til at deltage i netværksmøder på sygehusområdet, både i Aalborg, Hobro og Vendsyssel og der er løbende en god kontakt til uddannelseskoordinatorerne i de kommuner, skolen samarbejder med. Som noget nyt, er det aftalt, at skolerepræsentanter bliver inviteret til netværksmøder i sygehuspsykiatrien. Skolen har selv mulighed for at få punkter på dagsordenen, så det forventes at den udvidede dialog kan ses på gennemførslen i 2. praktik på SSA. Generelt er der stor interesse og tilslutning til de vejledertræf der planlægges, både for praktikvejledere og de uddannelsesansvarlige. Målet er her, dels at de får vigtige informationer, men især at der etableres en god dialog mellem undervisere og vejledere, om relevante elev/lærer /vejleder udfordringer og det opleves positivt. Tilbagemeldingerne fra praksis er gode og underviserne har et fornuftigt samarbejde med de daglige vejledere i forhold til problemelever. 34

35 Der er en kortere vej mellem undervisere og praktikvejleder. Der er en fælles forståelse af, at vejledende samtaler og helhedsvurderinger er et fælles anliggende og til forskel fra tidligere, bliver det stærkt pointeret fra vejlederside, at de gerne vil have underviserne ud, hvis der opstår problematikker i praktikperioden. Det er positivt, at skolevejledninger er blevet et vigtigt redskab i samarbejdet. Til netværksmøderne på sygehusene er der altid mindst 1 underviser med og hele teamet er med i afviklingen af vejledertræffene. Styrket kobling mellem skole og praktikdel ses specifikt i SSA minihøgen, hvor samarbejdet med praksis i forbindelse med frafald i 3. praktik, har betydet flere fælles vejledende samtaler og mere fokus på det avancerede niveau i skoleperiode 3. Der arbejdes ud fra årshjul med møder mellem praktikvejledere og de enkelte niveauer, samt møder med de uddannelsesansvarlige og i LUU. Et samarbejde som fungerer rigtigt godt. Indholdet i praktikvejledertræf understøtter skolens indsatser (frafald 1 ste skoleperiode etc) Der har yderligere været tiltag i forbindelse med ændringer i elevoptag (møder med de uddannelsesansvarlige samt chefer) udvikling af indhold samt forslag til nye valgfag, der understøtter kommunernes indsatser i praksis. 35

36 Statistiske resultater for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ansøgere og optagne elever Ansøgere Optagne i alt Optagne hos kommuner Optagne hos private Årselever ,3 339, Køn (optagne elever) Kvinder (%) Mænd(%) Alder (optagne elever) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%)

37 Årsager til afbud inden uddannelsesstart (%) 18 Kan ikke få voksenelevløn 13 5 Udeblevet fra samtale ved ansættelsessted Fortrudt uddannelse 4 6 Sygdom I gang med anden udd./fået arbejde Økonomi Beskæftigelsestal (%) I fast job I vikar/afløserjob I videreuddannelse Tabellen viser elevernes egen angivelse af deres kommende beskæftigelsesstatus ved endt uddannelse. I tabellen er ikke angivet dem, der har søgt job, men ikke fået noget og heller ikke dem, der ikke har søgt job. Andel i videreuddannelse er dem, der ønsker videreuddannelse. 37

38 Frafaldsårsager: Frafaldsprocenten er 16,4 % (STIL, EUD-forløbsstatistik). Som diagrammet nedenfor viser, er de mest markante frafaldsårsager sygdom, læreforhold opsagt, opsagt af ansættende myndighed og personlige forhold. Frafaldsårsager SSH % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18% 17% 16% 11% 10% 7% 6% 4% 3% 2% 2% 3% Andet dækker over forskellige årsager som hver især kun få nævner, fx at eleven har fået arbejde. Hver person er registreret med én primær frafaldsårsag, men ofte er der mange faktorer, der spiller ind. Tabellen er baseret på SOSU Nords egne registreringer. I ETU 2014 spørges eleverne, om de har overvejet at frafalde uddannelsen inden for de sidste 3 måneder. 87 % svarer nej og 13 % svarer ja, det er færre end sidste år, hvor tallet var 20 %. Af de 13 % nævner 42 % og dermed den største procentandel, at det skyldes personlige årsager. 21 % nævner at det skyldes ophold i praktikken, 15 % at det skyldes skolen og 22 % at det skyldes uddannelsen. De elever, der nævner Forhold som skyldes skolen bedes om at uddybe åbent. Her drejer svarene sig hovedsageligt om manglende trivsel i klassen, utilfredshed med underviserne og problematikker ift. uddannelsens faglige niveau. 38

39 Tidspunkt for frafald SSH Tabellen nedenfor viser SOSU Nords egne opgørelser af frafaldstidspunkter for social og sundhedshjælperuddannelsen. Kun frafald for afsluttede hold er taget med. Hvornår falder eleverne fra? Skoleper. 1 Praktikper. 1 Skoleper. 2 Praktikper. 2 Skoleper. 3 SSH % 16% 3% 5% 1% % 13% 3% 3% 0,3% Frafaldet er både i 2013 og i 2014 størst i praktikperiode 1, i den periode er procenttallet dog faldet fra 2013 til Nedenstående tabel viser, hvornår eleverne falder fra ifølge STIL, opgjort efter 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder (kun skoleperioder indgår i den tidsmæssige sammentælling, ikke praktikperioder. Elever, der falder fra i praktikken er dog stadig talt med). Frafald i % (Afbrudt uden omvalg) Efter én måned Efter 3 måneder Efter 6 måneder Efter 12 måneder ,2 16,7 1,3 5, Mønstret for 2013 og 2014 er det samme. Der er størst frafald efter 3 måneder fx vil det sige at af alle de elever, der stadig er i gang efter en måned, er 15 % faldet fra efter 3 måneder i Efter 6 måneder er kun yderligere 1 % faldet fra i Fokuseres på perioden mellem 1 og 3 måneder, viser statistikken også, at det er mellem 1. og 2. måned, at frafaldet især sker (ikke gengivet i tabellen). Efter 2 måneder er 15 % af de, der var i gang efter en måned frafaldet. Men efter 3 måneder er ingen yderligere faldet fra. Perioden mellem 1. og 2. måned er altså relevant ift. frafald i

40 Andet Se også under Andet i ovenstående under Grundforløbet ift. de problemstillinger mentorerne møder blandt eleverne. På hovedforløbene er det især problemtikker omkring familieliv kontra studieliv og psykiske udfordringer, som mentorerne støder på i deres arbejde. Der er ikke markante forskelle på frafaldsmønstrene i 2013 og i 2014 for SSH og heller ikke i elevsammensætningen der er flest kvinder og aldersgennemsnittet er 32,7 år. Overordnede udfordringer på social- og sundhedshjælperuddannelsen: Sygdom og personlige forhold som årsag til frafald Elever, der opsiges af ansættende myndighed og opsiges i praktikken Frafald i 1. praktik, mellem 1 og 2 måneder Elevtrivsel: Svarprocenter Status Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Fremgang Elevtrivsel Status Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Organisering Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang 40

41 Undervisere Status Samlet SOSU Nord Fremgang Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Undervisning Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Socialt miljø Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Fysisk miljø Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Egen motivation Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang 41

42 Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Udstyr og materialer Status Samlet SOSU Nord Tilbagegang Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Fremgang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Praktik Hvordan vurderer du sammenhængen mellem det du lærer på skolen og på din praktikplads? Jeg føler mig godt forberedt til at komme i praktik Det jeg lærer på skolen kan jeg bruge i dagligdagen i praktikken Samlet SOSU Nord Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Frafald - har du inden for de seneste 3 mdr. seriøst overvejet at droppe Ja ud af uddannelsen? - i % Nej SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Årsager til overvejelser om frafald i % Forhold som skyldes uddannelsen Forholdet som skyldes ophold i praktikken Forhold som skyldes skolen Personlige årsager 42

43 SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Hvordan oplever du kravene i uddannelsen i % For store Tilpas For små SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Skolen interesserer sig for om jeg fuldfører min uddannelse Status Samlet SOSU Nord Samme Vendsyssel SSH Fremgang Aalb./Him. SSH Tilbagegang Aalb./Jam. SSH Tilbagegang Udvidet IT Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens IT-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine IT-problemer SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH

44 Aalb./Jam. SSH Hvor tit bruger du computeren til. At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx Facebook At finde informationer til opgaver Individuelt arbejde Gruppearbejde SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Er du blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Nej, aldrig % Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Har du været med til at mobbe andre elever? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH

45 Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? Nej, aldrig% Ja, 1 eller 2 gange% Ja, 2 eller 3 gange om måneden% Ja, 1 gang om ugen% Ja, flere gange om ugen% SOSU Nord samlet Vendsyssel SSH Aalb./Him. SSH Aalb./Jam. SSH

46 Statistiske resultater for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne Årselever ,1 254, Ansøgere Optagne hos kommuner Optagne i alt Optagne hos regionen Køn (optagne elever) Kvinder (%) Mænd (%) Alder (optagne elever) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%)

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

SOSU Nords organisationsstruktur

SOSU Nords organisationsstruktur SOSU Nords organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Teamkoordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter- og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 SOSU Nord EUD-området Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Indhold 1. SOSU Nord 2009 og 2010 og andre SOSU Skoler:... 3 2. SOSU Nords afdelinger:... 3 2.1 Svarprocent:... 3 2.2. Alder... 4 2.3. Elevtyper

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

SOSU Nord. Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 SOSU Nord

SOSU Nord. Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 SOSU Nord SOSU Nord Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 SOSU Nord 1 Handl.ingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Io. m ()v,v+s 2o l (p Bestyrelsesformandens

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget

SoSu Fyn. Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent. Talent for faget SoSu Fyn Talentspor på hovedforløbene i Social og sundhedsuddannelsen og Pædagogisk assistent Talent for faget I en række rapporter fra bl.a. Niras og undervisningsministeriet peges der på betydningen

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

SOSU Nords organisationsstruktur

SOSU Nords organisationsstruktur SOSU Nords organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Teamkoordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter- og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 164 besvarelser Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor

Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Ekspert og avanceret niveau Samt talentspor Fire kvalitetsmål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Syd Svarprocent: 97% (489 besvarelser ud af 52 mulige) Elevtrivsel 1 Social- og Sundhedsskolen Syd Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere