V. I. Lenin Udvalgte Værker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. I. Lenin Udvalgte Værker"

Transkript

1 V. I. Lenin Udvalgte Værker Bind 5 Udvalgte Værker Forlaget Tiden 1982

2 V. I. Lenin Udvalgte Værker i 15 bind Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund Artiklerne oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 16,17, udgave, Moskva 1969 Oversættere: Side : Gelius Lund Side : Erley Olsen Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning Oversættelserne Forlaget Tiden 1982 Tryk: TerpoTryk ISBN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Til den danske udgave 7 Politiske Notitser 13 Lev Tolstoj Som Spejl For Den Russiske Revolution. 20 På Vej 26 L. N. Tolstoj 35 L. N. Tolstoj Og Nutidens Arbejderbevægelse 40 Divergenser I Den Europæiske Arbejderbevægelse.. 43 Tolstoj Og Den Proletariske Kamp 49 Om Nogle Karakteristiske Træk Ved Marxismens Historiske Udvikling 51 L. N. Tolstoj Og Hans Epoke 57 Stolypin Og Revolutionen 62 Om Likvidatorismen Og Likvidatorgruppen 71 Til Minde Om Herzen 73 De Politiske Partier I Rusland 80 Det Revolutionære Opsving 92 ToUtopier 100 Godsejernes Store Og Bøndernes Lille Jordbesiddelse I Rusland 105 Omstridte Spørgsmål Resolutionen fra Resolutionen fra Likvidatorernes stilling til resolutionerne fra 1908 og Likvidatorismens klassemæssige betydning Parolen»Kamp for et åbent parti« Det Efterblevne Europa Og Det Fremskredne Asien. 128

4 En Liberal Professor Om Lighed 130 Om Brud På Enheden, Tilsløret Med Skrål Om Enhed Om»fraktionsvæsen« Om splittelse Om augustblokkens opløsning En forsoners råd til»syvmandsgruppen« Trotskijs likvidatoriske anskuelser 149 Objektive Tal Om Styrken I De Forskellige Strømninger I Arbejderbevægelsen 155 Om Nationernes Selvbestemmelsesret Hvad er nationernes selvbestemmelse? Den konkrete historiske problemstilling Det nationale spørgsmåls konkrete særpræg i Rusland og landets borgerlig-demokratiske omformning »Prakticisme«i det nationale spørgsmål Det liberale bourgeoisi og de socialistiske opportunister i det nationale spørgsmål Norges løsrivelse fra Sverige Resolutionen på den internationale Londonkongres 1896 f Utopisten Karl Marx og den praktiske Rosa Luxemburg Programmet fra 1903 og dets likvidatorer Slutning 219 Noter. 225 Navneregister 243

5 TIL DEN DANSKE UDGAVE Udvalget i dette bind er hentet fra Lenins Samlede Værker bd , som omfatter tiden Lenin-teksterne i disse 10 bind tæller tilsammen over 5000 sider. De 22 artikler, som bringes i det foreliggende udvalg, omfatter 236 sider russisk tekst. Dette bind indeholder dels de artikler, som fandtes i den tidligere danske udgaves bd. 5, dels andre, f.eks." artiklerne om Lev Tolstojs værk og hans placering i det russiske samfunds udvikling. I det tidsrum, udvalget dækker, udkom Lenins store filosofiske værk Materialisme Og Empiriokriticisme (skrevet 1908). Da det foreligger på dansk i en særlig udgave hos Forlaget Tiden, indlemmes det ikke i dette bind. Artiklerne bringes i kronologisk orden. De russiske navne er stavet i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning; en undtagelse gøres med Aleksander Herzen, idet denne stavemåde af navnet er gængs i litteraturen. Den første russiske revolution led nederlag. For det russiske socialdemokrati medførte det en voldsom tilbagegang. Dette afspejles i udvalgets første artikler. Et nyt opsving indtrådte omkring 1910 og blev hurtigt mærkbart i klassekampene i Rusland. Dette er en af hovedlinjerne i dette tidsrum. For at lette læsningen anbefales det at begynde med artiklen De Politiske Partier I Rusland. Her analyserer Lenin partiernes klassegrundlag, deres forhold til tsarregimet, til samfundssystemet og til revolutionens grundspørgsmål. Artiklen giver kendskab til datidens partinavne og til dumaen, en valgt forsamling uden myndighed, en slags parlament, som trods sin magtesløshed dog var en legal talerstol, som også en lille gruppe socialdemo-

6 8 TIL DEN DANSKE UDGAVE kratiske duma-medlemmer kunne få adgang til. Betydningen af at deltage i valg til dumaen og i arbejdet i dumaen var omstridt i datidens»venstrefløj«. Nogle, de såkaldte otsovister, dvs. tilbagekaldere, ville trække dumamedlemmerne tilbage og undlade at arbejde i dumaen. Andre, likvidatorerne i socialdemokratiet, ønskede at partiet kun skulle arbejde legalt, og at det skulle omdannes til et»åbent parti«. I artiklen forekommer ordet narodnikker som fællesbetegnelse for flere nuancer i det demokratiske bourgeoisi. Om narodnikkernes oprindelse kan læses i dette udvalgs bd. 1. Med ordet arbejderdemokrati sigter Lenin til den socialdemokratiske gruppe, som i den 3. duma bestod af seks bolsjevikker og syv mensjevikker. I sine artikler benytter Lenin ofte betegnelsen de Sorte Hundreder, om det yderste højre. De Sorte Hundreder var terrorbander, som tsar-regimet i revolutionsårene og senere benyttede imod arbejderbevægelsen og mod demokratiske initiativer overhovedet. I den indledende artikel, Politiske Notitser, påpeger Lenin tsar-regimets bestræbelser på at skaffe sig et nyt og mere holdbart klassegrundlag, bl.a. gennem minister Stolypins landbrugspolitik at skabe et lag af storbønder som støtte for monarkiet. Om socialdemokratiets egen situation siger Lenin ikke meget her, men slutter dog trods nedgangsfænomenerne med sejrssikre ord:»ikke for ingenting kaldte man os de klippefaste. Socialdemokraterne har opbygget et proletarisk parti, som ikke taber modet over, at det første væbnede stormløb mislykkedes... Dette parti er på vej til socialismen uden at binde sig og sin skæbne til udfaldet af den eller den periode af borgerlige revolutioner...«(s. 19). I artiklen På Vej, skrevet et år senere, ser Lenin tilbage på nedgangens tid:»et års opløsning, et års ideologisk-politisk splid, et års partimæssigt uføre ligger bag os.nogle elementer i partiet, som har ladet sig påvirke af nedgangen, har sat spørgsmålstegn ved, om man skal bevare det hidtidige socialdemokratiske parti, om man skal fortsætte dets arbejde, om man atter skal gå under jorden, og hvorledes dette skal ske,«og nogle gav»et svar, der betød legalisering for hver en pris, selv gennem en åben opgivelse af partiets program, taktik og organisation (den såkaldte likvidatorretning)...«(s. 26).

7 9 TIL DEN DANSKE UDGAVE Imidlertid var vendingen til ny opgang på vej. I artiklen gives på ny en analyse af sociale forskydninger og problemer, ikke mindst for Ruslands bondemasser. I 1912 kunne Lenin give en artikel overskriften Det Revolutionære Opsving. Læseren får her en oversigt over omfanget af arbejdernes strejkekampe, som i årene var»uden sidestykke i verden«. Den russiske revolution fik virkninger i andre kapitalistiske landes arbejderbevægelse. Rosa Luxemburg i Tyskland f.eks. søgte at udbrede forståelsen af den russiske revolution, ikke mindst hvad den politiske massestrejke som kampmetode angår. Frem til 1910 faldt antallet af strejkende. Fra slutningen af året var der tegn til et nyt opsving. I foråret 1912 nedskød tsarens gendarmer strejkende arbejdere i guldminerne ved Lena-floden i Sibirien. Det gav anledning til revolutionære massestrejker af et omfang i stil med den første russiske revolution. I denne artikel imødegik Lenin Trotskijs påstand om, at»kampen for foreningsfrihed udgør grundlaget såvel for Lenatragedien som for den mægtige genlyd, den gav i landet«(s. 93). Nej, svarede Lenin, kampen gælder ikke delkrav, det er en opstand mod hele regimet, der er ved at vokse frem. I artiklen understreges træk i Lenins partimæssige og ideologiske virksomhed:»for at støtte og udvide massebevægelsen behøves der organisation og atter organisation. Uden et illegalt parti kan dette arbejde ikke udføres«(s. 99).»Uden en sejrrig revolution vil der ikke blive frihed i Rusland. Uden det tsaristiske monarkis omstyrtelse gennem proletariatets og bøndernes opstand vil der ikke blive en sejrrig revolution i Rusland«(s. 99). Det nationale spørgsmål kom mere og mere i forgrunden efterhånden som tsar-regimets uholdbarhed og arbejderklassens massekampe gjorde en snarlig revolution sandsynlig. Spørgsmålet om forholdet mellem arbejderklassens internationalisme og de enkelte nationers frigørelse meldte sig til afgørelse. Ruslands mange nationer og folkeslag stod på et højst ulige udviklingstrin. Arbejderklassen var ikke alle vegne udviklet eller organiseret.

8 10 TIL DEN DANSKE UDGAVE Disse problemer behandles i artiklen Om Nationernes Selvbestemmelsesret. Også her viser Lenins principfasthed sig:»nationernes fulde ligeret; nationernes selvbestemmelsesret; en sammensmeltning af arbejderne i alle nationer det er dette nationale program, marxismen lærer arbejderne, det lærer hele verdens erfaringer og Ruslands erfaring dem«(s. 222). Heri lå ingen afgrænsning fra nationale kampe, der ikke havde arbejderklassen i spidsen, men der lå en klar ideologisk afgrænsning fra den borgerlige nationalisme:»for så vidt bourgeoisiet i en undertrykt nation kæmper imod den undertrykkende nation, for så vidt går vi altid og i ethvert tilfælde mere beslutsomt end alle andre ind for det, for vi er de dristigste og mest konsekvente fjender af undertrykkelse. For så vidt en undertrykt nations bourgeoisi forfægter sin egen borgerlige nationalisme, går vi imod det«(s. 179). Med imperialismens fremvækst og omspænding af hele kloden fulgte ikke blot voksende krigsfare og diskussioner om socialdemokratiets opgaver på den baggrund. Opportunistiske dele af socialdemokratiet blev trukket ind i et faktisk samarbejde med borgerlige politikere. Partierne delte sig i fløje, sådan som det i Rusland allerede havde vist sig ved partiets stiftelse i 1903, og som det f.eks. i Tyskland demonstreredes af den bestandige konflikt mellem Karl Liebknechts og Rosa Luxemburgs revolutionære linje og partiledelsens kapitulation over for opportunismen. Lenin behandlede problemet i flere artikler, bl.a. Om Nogle Karakteristiske Træk Ved Marxismens Historiske Udvikling og Divergenser I Den Europæiske Arbejderbevægelse. I Rusland selv frasagde bolsjevikkerne, den leninske retning i socialdemokratiet, sig i 1912 al partimæssig forbindelse med likvidator-retningen, dvs. med hovedmassen af den mensjevikiske retning. Der skete en organisatorisk adskillelse af de to retninger. En udførlig karakteristik af likvidator-retningen findes i Lenins artikel Omstridte Spørgsmål. I denne forbindelse førtes polemiske diskussioner om partienhed og fraktionsvæsen. En af hovedfigurerne i polemikken var Trotskij, som fik svar i Lenins artikel Om Brud På Enheden, Tilsløret Med Skrål Om Enhed.

9 11 TIL DEN DANSKE UDGAVE I artiklen Objektive Tal Om Styrken I De Forskellige Strømninger I Arbejderbevægelsen giver Lenin materiale til bedømmelse af styrkeforholdet mellem»pravdister«(bolsjevikkerne) og likvidatorer (hovedsageligt mensjevikker). Striden om, hvilken af de to retninger, der organisatorisk og politisk repræsenterede Ruslands arbejderklasse, havde bredt sig til II Internationale. Den nævnte artikel udarbejdede Lenin i forsommeren 1914, bl.a. med henblik på, at der i juli skulle være møde i II Internationale om striden i Ruslands arbejderbevægelse. Med»pravdister«mener Lenin bolsjevikkerne, hvis dagblad Pravda under forskellige navne udkom i masseoplag i Petersborg fra 1912.»Kun i pravdismen har vi en virkelig marxistisk, proletarisk strømning, der er uafhængig af bourgeoisiet, og som forener over fire femtedele af arbejderne,«skrev Lenin.»Likvidatorismen og narodnismen er uden tvivl borgerligt-demokratiske strømninger og ikke proletariske«(s ). Artiklens materiale underbygger opfattelsen af bolsjevikkernes parti som et arbejderparti i fremgang og med massiv tilslutning på tærskelen til den første verdenskrig, den imperialistiske krig om verdens opdeling, som II Internationales kongresser havde advaret imod og vedtaget resolutioner om. Lenins artikler om den store russiske forfatter Lev Tolstoj har spillet en betydelig rolle i diskussionen om litteraturens placering og betydning i samfundsudviklingen og om den sociale virkeligheds afspejling i kunstnerisk virksomhed. Den første artikel, Lev Tolstoj Som Spejl For Den Russiske Revolution, blev skrevet til Tolstojs 80 års dag i 1908, den sidste, Lev Tolstoj Og Hans Epoke, i 1911 efter Tolstojs død.»millioner af bønders protest og fortvivlelse det var det, der smeltede sammen i Tolstojs lære,«(s. 42) skrev Lenin. Og et andet sted:»ved at studere Lev Tolstojs værker vil den russiske arbejderklasse lære sine fjender bedre at kende, men ved at analysere Tolstojs lære vil hele det russiske folk kunne forstå, hvori dets egen svaghed består, som forhindrede det i at fuldføre kampen for befrielse. Det må man forstå for at komme fremad«(s ).

10 12 TIL DEN DANSKE UDGAVE I artiklen Til Minde Om Herzen, vender Lenin sig til den russiske demokratiske og revolutionære bevægelses fortid.»når proletariatet fejrer Herzens minde, så lærer det ved hans eksempel at forstå den revolutionære teoris uhyre betydning... Beriget ved denne lære vil proletariatet bane sig vej til et frit forbund med de socialistiske arbejdere i alle lande, når det har knust det kryb, det tsaristiske monarki, som Herzen først af alle løftede kampens store banner imod, da han vendte sig til masserne med det frie russiske ord«(s. 79). I dette bind 5 findes Lenins lille, men betydningsfulde artikel Det Efterblevne Europa Og Det Fremskredne Asien, trykt i Pravda, i maj Her indvarsler Lenin den koloniale verdens befrielsesbevægelse:»i Asien vokser en kraftig demokratisk bevægelse overalt i omfang og styrke... Hele det kommanderende Europa, hele det europæiske bourgeoisi er allieret med alle reaktionens og middelalderens kræfter i Kina. Til gengæld har hele det unge Asien, dvs. hundreder af millioner arbejdende mennesker i Asien, en pålidelig forbundsfælle i proletariatet i alle civiliserede lande. Ingen magt i verden vil kunne hindre dets sejr, der vil bringe folkene i både Europa og Asien friheden«(s ).

11 Trykt i bladet Proletarij nr. 21, den 26. (13.) februar POLITISKE NOTITSER Chauvinisterne arbejder. Der udspredes hårdnakkede rygter om, at japanerne ruster, at de har koncentreret 600 bataljoner i Manchuriet til et angreb på Rusland. Det siges, at Tyrkiet ruster energisk for endnu i dette forår at erklære Rusland krig. Der skal være forberedelser i gang til et oprør i Kaukasus med det formål at skille dette område fra Rusland (nu mangler vi blot, at der også bliver skreget op om polakkernes planer!). Hetzen mod Finland ophidses med skrøner om finske rustninger. Der føres en hårdnakket kampagne mod Østrig i anledning af, at der bygges en jernbane i Bosnien. Den russiske presses angreb på Tyskland vokser i styrke, fordi Tyskland efter sigende ophidser Tyrkiet mod Rusland. Denne kampagne føres ikke blot i den russiske, men også i den franske presse om hvilken en socialdemokrat i dumaen for nylig meget å propos kunne berette, at den var bestukket af den russiske regering. Den del af den vesteuropæiske presse, der kan tages alvorligt, vægrer sig ved at tage hele denne kampagne for et journalistisk fantasiprodukt eller for et sensationsnummer. Nej, det er øjensynligt, at der fra de»herskende kredse«læs: fra den reaktionære tsaristiske regering eller fra en hemmelig hofklike i stil med det berygtede»stjernekammer«1 ) udgår en ganske klar parole, at der herfra føres en systematisk»linie«, at der er lagt en»ny kurs«. Den udenlandske presse ser en direkte forbindelse mellem denne chauvinistiske kampagne og den kendsgerning, at alle de dumamedlemmer, der ikke er medlemmer af dumaens komité vedrørende statens forsvar, blev forment adgang til denne komité, altså ikke alene de revolutionære partiers medlemmer, men også kadetternes: det siges endog, at den russiske regering vil

12 14 V. I. LENIN præstere højdepunktet af sin forhånelse af»konstitutionalismen«ved ikke at anmode hele dumaen, men kun den af reaktionære elementer og oktobrister sammensatte komité om bevillinger til grænsebefæstningerne. Her er nogle citater fra europæiske, alt andet end socialistiske aviser, som ikke kan mistænkes for at nære optimisme med hensyn til den russiske revolution:»de tyske sejre over Frankrig (i 1870) optændte, som Bismarck engang bemærkede, de russiske officerers ærgerrighed, og de rakte også hånden ud efter militære laurbær. Af politiske, religiøse og historiske grunde forekom Tyrkiet dem at være et særlig egnet objekt for dette formål (krigen med Tyrkiet ). De samme anskuelser næres åbenbart også nu af visse kredse i Rusland, der har glemt erfaringerne fra den japanske krig og ikke forstår deres lands sande tarv. Da der ikke mere er»brødre«at befri på Balkan, må man finde på nye midler til at påvirke den offentlige mening i Rusland. Og disse midler er sandt at sige endnu mere klodsede, end de var i sin tid: man ønsker at skabe det indtryk, at Rusland er omgivet af indre og ydre fjender.de herskende kredse i Rusland vil gøre et forsøg på at styrke deres stilling med de gamle midler: de vil derfor med magt undertrykke frihedsbevægelsen inde i landet og lede folkets opmærksomhed bort fra de sørgelige indre forhold ved at vække nationalistiske følelser og ved at fremkalde diplomatiske konflikter, hvis konsekvenser ingen kan overse.«hvilken betydning har nu denne nye chauvinistiske linie i det kontrarevolutionære selvherskerdømmes politik? Efter Tsusima og Mukden kan kun folk, der definitivt har mistet fodfæstet, indlade sig på en sådan politik. Det forsøg, som er gjort under to års reaktion, har trods alle anstrengelser ikke skabt en blot nogenlunde pålidelig indre støtte for de Sorte Hundreders 2 ) selvherskerdømme, de har ikke skabt nye klasseelementer, som økonomisk er i stand til at forny selvherskerdømmet. Og uden dette er ingen brutalitet og intet raseri fra kontrarevolutionens side i stand til at opretholde det nuværende politiske system i Rusland. Både Stolypin, de Sorte Hundreders godsejere og oktobri-

13 POLITISKE NOTITSER 15 sterne 3 ) forstår, at de ikke kan holde sig ved magten uden at de skaber en ny klassestøtte. Derfor går deres politik ud på fuldstændigt at ruinere bønderne og slå landsbyfællesskabet 4 ) i stykker med magt for at give kapitalismen fri bane inden for landbruget, koste hvad det vil. De russiske liberale, de lærdeste, de mest kultiverede, de mest»humane«som f.eks. professorerne fra Russkije Vedomosti 5 ) viser sig i denne henseende at være langt mere stupide end folk som Stolypin.»Det vil ikke forbavse,«skriver den nævnte avis i sin leder fra 1. februar,»hvis slavofilerne 6 ), som endnu i går var tilhængere af landsbyfællesskabet, støtter ministeriet, når f.eks. de provisoriske november-reglers skæbne skal afgøres og dermed ministeriets forsøg på at ødelægge landsbyfællesskabet ved at overlade jorden til de enkelte bønder som disses personlige ejendom... Det er endog tænkeligt, at de defensive mål, der er fælles for dumaens konservative flertal og ministeriet, kan få dem begge til at sætte sig mere aggressive mål end de berømte forordninger fra Vi ser et forbavsende billede: den konservative regering forbereder med de konservative partirepræsentanters hjælp en radikal reform af landbrugsforholdene et område, der mindst af alt egner sig til bratte omvæltninger og beslutningen om at gennemføre denne radikale forholdsregel hviler på abstrakte betragtninger om, at den ene ejendomsform må foretrækkes for den anden.«vågn op, hr. professor ryst den forældede narodnismes arkivstøv af Dem se på, hvad to års revolution har udrettet. Stolypin har sejret over Dem, ikke blot med fysisk kraft, men også fordi han rigtigt har forstået, hvad den økonomiske udvikling ganske håndgribeligt kræver, nemlig at den gamle jordbesiddelse sønderbrydes med magt. Det store»skred«, som revolutionen uigenkaldeligt har medført, består i, at de Sorte Hundreders selvherskerdømme tidligere kunne støtte sig på middelalderlige former for jordbesiddelse, men nu er nødt til ubetinget og uigenkaldeligt er nødt til med feberagtig hast at arbejde på at tilintetgøre dem. Selvherskerdømmet har nemlig forstået, at hvis de gamle tilstande i jordbesiddelsen ikke bliver sønderbrudt, så er den ingen udvej af den modsigelse, som er den mest dybtgående forklaring på den russiske revolution: på den ene side de mest forælde-

14 16 V. I. LENIN de former for jordbesiddelse og den mest primitive bondebefolkning, på den anden side den mest moderne industri- og finanskapitalisme! I er altså tilhængere af Stolypins jordlovgivning? spørger narodnikkerne os forfærdet. På ingen måde! Bare rolig! Vi er afgjort mod alle former for gammel jordbesiddelse i Rusland, både godserne og bondeparcellerne. Vi går afgjort ind for, at man med magt sønderbryder disse rådne og rådnende fortidslevninger, der forgifter alt nyt, vi går ind for en borgerlig nationalisering af jorden som den eneste konsekvente parole i den borgerlige revolution, den eneste forholdsregel, der retter hele den historisk nødvendige sønderbrydnings brod mod godsejerne, idet den bidrager til at udskille frie jordbrugere af bondemassen. Den russiske borgerlige revolutions særkende er, at det er de Sorte Hundreder og bønderne sammen med arbejderne, der gennemfører en revolutionær politik i revolutionens hovedspørgsmål, landbrugsspørgsmålet. De liberale advokater og professorer forfægter derimod noget aldeles livsfjernt, tåbeligt og utopisk: en forsoning af to diametralt modsatte, uforenelige metoder til sønderbrydning af det udlevede og tilmed en sådan forsoning, at der slet ikke bliver nogen sønderbrydning. Enten en sejr for bonderejsningen og en fuldstændig sønderbrydning af den gamle jordbesiddelse til fordel for den af revolutionen fornyede bondebefolkning, dvs. konfiskation af godsejernes jord og indførelse af republik. Eller en stolypinsk sønderb rydning, som også fornyer, virkelig fornyer og tilpasser den gamle jordbesiddelse til de kapitalistiske forhold, men udelukkende i godsejernes interesse, mens bondemasserne må bøde med grænseløs forarmelse, voldelig fordrivelse fra landsbyerne, ejendomsberøvelse, sultedød, og hele blomsten af bondeungdommen udryddes ved hjælp af fængsel, forvisning, skydning og tortur. Det er ikke let for et mindretal at gennemføre en sådan politik over for et flertal, men økonomisk er den ikke umulig. Vi må hjælpe folket med at gøre sig dette klart. Derimod er et forsøg på ved hjælp af en pertentlig reform, ad fredelig vej, uden magtanvendelse at slippe ud af det uendelig sammenfiltrede væv af middelalderlige modsigelser, som er skabt i løbet af den russiske histories århundreder, en helt tåbelig drøm, som kun forbenede

15 POLITISKE NOTITSER 17»mennesker i futteral«7 ) kan drømme. Den økonomiske nødvendighed vil ubetinget fremkalde og vil ubetinget gennemføre en særdeles»brat omvæltning«af landbrugsforholdene i Rusland. Det historiske spørgsmål er kun, om den gennemføres af godsejerne under tsarens og Stolypins ledelse, eller af bondemasserne under proletariatets ledelse.»samling af oppositionen«lyder dagens tekst i den russiske politiske presse. Politiets og Stolypins organ Rossija triumferer:»samling? Kadetterne 8 ) er altså også revolutionære. Gå løs på kadetterne!«kadetternes Retj 9 ), der er gennemsyret af embedsmandens ønske om at bevise, at kadetterne kan være nøjagtig lige så moderate som oktobristerne, spiller fornærmet, udgyder strømme af»moralsk«harme over de samvittighedsløse forsøg på at beskylde det for at være revolutionært og erklærer: Vi ser naturligvis med sympati på en samling af oppositionen, men denne samling må være en bevægelse»fra venstre til højre«(lederen fra 2. februar).»vi har lært af politiske fejl og skuffelser. Når en opposition slutter sig sammen, sker det ganske naturligt på grundlag af det minimumsprogram, som det mest moderate af de partier, der indgår i oppositionen, har opstillet.«dette program er fuldstændig klart: Min betingelse er den borgerlige liberalismes hegemoni, siger kadetterne på samme måde som Falloux i 1871 sagde til Thiers, da denne bad ham om støtte: Min betingelse er monarkiet. Stolitjnaja potjta 10 ) er klar over, at det er generende og skammeligt at sige den slags ting rent ud, og er derfor»ikke enig«med Retj, men nøjes med tågede hentydninger til»stemningen i tiden før oktober«11 ) (den forbandede censur forhindrer et klart politisk program!) og opfordrer i realiteten til at slå en handel af. Meningen er denne: Retj vil føre an, de revolutionære vil føre an ( i den nye samling); skal der så ikke falde lidt af til mig som den hæderlige mægler?»samling«vi sympatiserer fuldt ud med denne parole, især når man samtidig kommer med hentydninger selv om det kun er hentydninger! til»stemningen i tiden før oktober«. Der er bare det, at historien ikke gentager sig, kære salonpolitikere. Og erfaringerne fra»tre års historie«kan ingen magt på jorden fjerne fra de forskel- 2

16 18 V. I. LENIN lige klassers bevidsthed. Disse erfaringer er usædvanlig righoldige, både i deres positive indhold (formerne, karakteren, betingelserne for sejren i den massekamp, som arbejderne og bønderne førte i 1905) og i deres negative indhold (to dumaers sammenbrud, dvs. de konstitutionelle illusioners og kadethegemoniets sammenbrud). Hvis man systematisk vil studere, gennemtænke og tilegne sig disse erfaringer og bringe dem ud til masserne så vær så god! Vi går ubetinget ind for en»samling«for en samling til ubarmhjertig kamp mod revolutionens renegater. Synes De ikke om det? Så skilles vore veje. Den gamle parole»fra tiden før oktober«(»en konstituerende forsamling«) er god, og (M-d-m fra samleværket Nasja Mysl 12 ) bedes ikke tage os det ilde op!) vi kasserer den ikke. Men den er utilstrækkelig. Den er for formel. Den tager ikke hensyn til, hvordan tilværelsen praktisk stiller de akutte problemer. Vi vil supplere den med de tre store års erfaringer. Vort»minimumsprogram«,»programmet for vor samling«er enkelt og klart: 1) konfiskation af al godsejerjord; 2) republik: Den konstituerende forsamling, vi har brug for hertil, skal være sådan, at den magter dette. De to dumaers, de to kadetdumaers historie har med slående anskuelighed vist, at den virkelige kamp mellem samfundets kræfter den kamp, som man ikke altid har haft et åbent blik for, som ikke altid har vist sig på overfladen, men altid har haft en afgørende indflydelse på udgangen af alle betydende politiske situationer og altid har gjort kort proces med de taskenspillerkunster, som de naive og samtidig durkdrevne dilettanter i»konstitutionalisme«udførte at denne kamp ene og alene drejede sig om de to ovennævnte»objekter«. Det er ikke abstrakte teorier, men vore folkemassers reelle kamperfaringer under det russiske godsejerbårne selvherskerdømmes reelles vilkår, som i praksis har vist os, at netop disse paroler er uundgåelige. Vi foreslår alle, der kan slutte sig til dem, at»marchere adskilt«, men»slå samlet«, slå den fjende, der hærger Rusland og myrder tusinder af Ruslands bedste mænd.»de kommer til at stå alene med et sådant program for en samling.«det er ikke sandt. Læs de taler, som de partiløse bønder holdt i de første to dumaer, og De vil forstå, at vort program for en samling

17 POLITISKE NOTITSER 19 kun formulerer deres ønsker, deres fornødenheder og de elementære og nødvendige slutninger, der må drages af disse fornødenheder. Mod dem, der ikke forstår disse fornødenheder lige fra kadetterne til Pesjekhonov (han går også ind for»samling«i Moskva, efter hvad vi hører derfra) mod dem vil vi føre krig i»samlingens«navn. Det bliver en hårdnakket krig. Vi forstod at arbejde år efter år på at forberede revolutionen. Ikke for ingenting kaldte man os de klippefaste. Socialdemokraterne har opbygget et proletarisk parti, som ikke taber modet over, at det første væbnede stormløb mislykkes, som ikke taber hovedet og ikke lader sig rive med til eventyr. Dette parti er på vej til socialismen uden at binde sig og sin skæbne til udfaldet af den eller den periode af borgerlige revolutioner. Derfor er det også fri for de borgerlige revolutioners svage sider. Og dette proletariske parti er på vej til sejren. '2

18 Trykt i Proletarij nr. 35, (2Jf.) 11. september LEV TOLSTOJ SOM SPEJL FOR DEN RUSSISKE REVOLUTION Sammenstillingen af den store kunstners navn med revolutionen, som han vitterligt ikke forstod, og som han vitterligt holdt sig på afstand af, kan ved første øjekast forekomme besynderlig og kunstig. Kan man virkelig kalde det, som øjensynligt ikke genspejler fænomenerne rigtigt, for et spejl? Vor revolution er imidlertid et yderst kompliceret fænomen. I den folkemasse, som direkte udførte den og deltog i den, er der mange sociale elementer, som vitterligt ikke forstod det, der foregår, og som også holdt sig på afstand af de virkelige historiske opgaver, som begivenhedernes gang stillede dem overfor. Og når vi har en virkelig stor kunstner for os, så må han dog have genspejlet i hvert fald nogle af revolutionens væsentlige sider i sine værker. Den legale russiske presse, der er spækket med artikler, breve og notitser i anledning af Tolstojs 80 års dag, interesserer sig mindst af alt for en analyse af hans værker ud fra karakteren af den russiske revolution og dens drivkræfter. Hele denne presse løber over af et hykleri, der er til at få kvalme af, et dobbeltsidet hykleri: et statsligt og et liberalt. Det første er det grove hykleri, begået af korrupte bladsmørere, som i går fik besked på at hetze mod L. Tolstoj, men i dag skal finde frem til patriotisme hos ham og forsøge at opføre sig anstændigt over for Europa. At bladsmørere af den slags får betaling for deres skriverier, det er alle bekendt, og de er ikke i stand til at føre nogen på vildspor. Meget mere raffineret og derfor meget mere skadeligt og farligt er det liberale hykleri. Når man lytter til kadetternes Balalajkin'er 1 ) fra Retj 2 ) er deres sympati for Tolstoj den dybeste og varmeste. I virkeligheden er deres beregnede deklamation og svulstige

19 LEV TOLSTOJ SOM SPEJL 21 fraser om den»store gudsøger«et gennemført falsum, for den russiske liberaler hverken tror på den tolstojske gud eller sympatiserer med den tolstojske kritik af det herskende system. Han klistrer sig op ad et populært navn for at forøge sin lille politiske kapital og for at agere leder af den samlede nationale opposition. Han forsøger med frasernes brask og bram at overdøve behovet for et direkte og klart svar på spørgsmålet: Hvoraf opstår»tolstojanismen«s skrigende modsigelser, hvilke utilstrækkeligheder og svagheder i vor revolution udtrykker de? Modsigelserne i Tolstojs værker, anskuelser og lærer, i Tolstojs skole, er virkelig skrigende. På den ene side den geniale kunstner, der ikke blot har skabt uforlignelige skildringer af livet i Rusland, men også har givet verdenslitteraturen værker af første rang. På den anden side godsejeren og narren i Kristus. På den ene side den bemærkelsesværdigt stærke, direkte og oprigtige protest mod samfundsløgnen og hykleriet på den anden side»tolstojaneren«, dvs. det hærgede, hysteriske flæbehoved, kaldet den russiske intellektuelle, som offentligt hudfletter sig selv og siger:»jeg er slet, jeg er afskyelig, men jeg arbejder på moralsk selvfuldkommengørelse; jeg spiser ikke kød mere og lever nu af risfrikadeller«. På den ene side den skånselsløse kritik af den kapitalistiske udbytning, afsløringen af regeringens voldshandlinger, retsvæsenets og statsforvaltningens komediespil, den dybdeborende blotlæggelse af modsigelserne mellem væksten af rigdommen og civilisationens fremskridt og væksten af de arbejdende massers fattigdom, barbariske vilkår og lidelser; på den anden side den naragtige forkyndelse, at man ikke må bruge vold»mod det onde«. På den ene side den mest nøgterne realisme, sønderrivningen af alle mulige maskeringer på den anden side forkyndelsen af den mest gemene ting, der findes i verden, nemlig religionen, en stræben efter at erstatte poper /præster/, som prædiker, fordi de er officielt ansatte, med poper, som prædiker ud fra en moralsk overbevisning, dvs. dyrkelse af det mest raffinerede og derfor særlig afskyelige præstevælde. Sandelig: Du er fattig, du er frodig, Du er vældig, du er afmægtig, Moder Rusland! 3 )

20 22 V. I. LENIN At Tolstoj med sådanne modsigelser absolut ikke kunne forstå hverken arbejderbevægelsen og dens rolle i kampen for socialismen eller den russiske revolution er indlysende. Men modsigelserne i Tolstojs anskuelser og lære er ikke nogen tilfældighed, derimod udtryk for de modsigelsesfyldte betingelser, som livet i Rusland var undergivet i den sidste tredjedel af det 19. århundrede. Den patriarkalske landsby, som lige var blevet befriet fra livegenskabet, blev bogstavelig talt udleveret til udplyndring fra kapitalens og statskassens side. Bondebrugets og bondelivets gamle grundpiller, grundpiller, der virkelig var århundredgamle, bukkede under med usædvanlig fart. Og modsigelserne i Tolstojs anskuelser skal ikke bedømmes ud fra den nuværende arbejderbevægelse og den nuværende socialisme (en sådan bedømmelse er selvfølgelig nødvendig, men den er utilstrækkelig), derimod ud fra den protest mod den fremtrængende kapitalisme og massernes forarmelse og fortrængning fra jorden, som måtte opstå i den patriarkalske russiske landsby. Tolstoj er latterlig som profeten, der har opdaget nye recepter på menneskehedens frelse og derfor er udenlandske og russiske»tolstojanere«ynkelige, når de har villet gøre netop den svageste side af hans lære til et dogme. Tolstoj er stor som talsmand for de ideer og stemninger, som opstod hos millioner af russiske bønder op til frembruddet af den borgerlige revolution i Rusland. Tolstoj er original, for alle hans anskuelser, taget som et hele, udtrykker netop særtrækkene ved vor revolution som bonde revolution og borgerlig revolution. Ud fra dette synspunkt er modsigelserne i Tolstojs anskuelser virkelig et spejlbillede af de modsigelsesfyldte betingelser, som bøndernes historiske virksomhed i vor revolution var undergivet. På den ene side havde århundreders feudal undertrykkelse og årtiers forceret forarmelse efter reformen /1861/ ophobet bjerge af had, harme og desperation. En stræben efter at udslette både den officielle kirke, godsejerne og godsejerregeringen, at tilintetgøre alle jordbesiddelsens gamle former og forordninger, at rense jorden og at skabe et fællesliv af frie og ligeberettigede småbønder i stedet for politi- og klassestaten denne stræben går som en rød tråd gennem hvert historisk skridt, som bønderne tog i vor revolution, og uden tvivl svarer idéindholdet i Tolstojs skrifter langt mere til denne stræben hos bøn-

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

V. I. Lenin Udvalgte Værker

V. I. Lenin Udvalgte Værker V. I. Lenin Udvalgte Værker Bind 1 Artikler om K. Marx og F. Engels Udvalgte Værker 1894-1899 Forlaget Tiden 1981 V. I. Lenin Udvalgte Værker i 15 bind Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund Artiklerne

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Varde, juli 2007. Claus Friisberg

Varde, juli 2007. Claus Friisberg Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I 1966-67 fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Opportunismen og II Internationales sammenbrud 1 )

Opportunismen og II Internationales sammenbrud 1 ) Trykt januar 1916 i tidsskriftet»vorbote«, nr. 1, under signaturen N. Lenin. Trykt på russisk første gang i 1929 i V. I. Lenin, Samlede Værker, 2.-3. udgave, bd. 19. Opportunismen og II Internationales

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere