CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2014 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Oversigt 11 Om PMO Accelerator Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 13 Om projektets livscyklus Processer i projektets livscyklus Projektskabeloner Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Opret en ide Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Overfør og send dokumenter til gennemgang Opret et projekt fra en projektskabelon Sådan arbejder du med processen Problemgennemgang og eskalering Oprettelse af et detaljeret problem Kapitel 3: Forretningstilpasning, Porteføljekategorisering og Statusrapporter 27 Om Forretningstilpasning, Porteføljekategorisering og Statusrapporter Definer tilpasningsfaktorer Definer porteføljekategorier Opret en statusrapport Kapitel 4: Generelt - sider og portletter 35 Sponsor Portletten Projekt-KPI'er sorteret efter OBS Portletten Projektplan Portletten Planlagt omkostning efter projekttype Programkontrolpanel Portletten Programleder - kontrolpanel for omkostninger Portletten Kontrolpanel for programlederplan PM-advarsler Portletten Planlæg præstation Portletten Milepæle Portletten Aktuelle problemer Indhold 5

6 Portletten Bemanding Projektkontrolpanel Portletten Kontrolpanel for tidsplan Portletten Kontrolpanelet Omkostning og indsats Risici, problemer og ændringer Portletten Risikostyring Portletten Problemstyring Portletten Styring af ændringsanmodning Kapitel 5: Porteføljesider og portletter 91 Porteføljekontrolpanel Omkostninger og udbytte Roles Omkostning og tilstand Målanalyse Investeringsanalyse Kapital og drift PMO-portefølje - investeringskontrolpanel Scorecard Analyse Kapacitet Finansielle poster Kapitel 6: Program- og projektsider og portletter 145 Om kontrolpanelvisninger Sidelayoutet PMO-programstatus Portletten Oversigt over omkostninger og planlægning Portletten Planlægning og status Portletten Ressourceudnyttelse Sidelayoutet PMO-projektstatus Portletten Projektindikatorer Portletten Kommende milepæle Portletten Projekt-baselines Portletten Indikatorer for statusrapporter Portletten Faktiske værdier pr. transaktionstype Portletten Teamudnyttelse Sidelayoutet PMO-projektets storyboard Portletten Teamkapacitet Portletten Kommende milepæle Portletten Problemer pr. prioritet Siden Problemer - rulleliste Produktvejledning til PMO Accelerator

7 Portletten Analyse af optjent værdi pr. fase Kapitel 7: Gennemgang af statusrapport 169 Om Gennemgang af statusrapport Statusrapportliste Portletten Statusrapportliste Forsinkede og manglende statusrapporter Portletten Forsinkede statusrapporter Portletten Manglende statusrapporter Kapitel 8: Portletter til ressourcestyring 177 Timeseddel - Oversigt Portletten Oversigt over investeringstimesedler Portletten Investering - gennemgang af timeseddel Portletten Timeseddelbemærkninger Portletten Afventer gennemgang af estimater Portletten Gennemgang af timeseddel Kapitel 9: Portletter til økonomistyring 185 Om portletter til økonomistyring Portletten Gennemgang af posterede transaktioner Portletten Gennemgang af posterede transaktioner [Investeringsniveau] Kapitel 10: Ekstra portletter 191 Om de ekstra portletter Portletten Forsinkede opgaver og milepæle Portletten Mine timesedler Portletten Procesflaskehalse Portletten Projektanalyse Portletten Tidsanalyse af projektcyklus Portletten Projektdokument - gennemsyn Portletten Gennemgang af projektets livscyklus Portletten Ressourceudnyttelse i procent pr. måned Portletten Opgaveoversigt for teammedlem Kapitel 11: Objekt til opslagstilknytning 209 Om opslagstilknytning Opret en liste over opslagstilknytninger Slet en liste over opslagstilknytninger Indhold 7

8 Kapitel 12: Adgangsgrupper 211 Om adgangsgrupper PMO Overordnet fremviser PMO Overordnet fremviser - udvidet PMO - finansiel administrator PMO-ideopretter PMO-idekontrollant PMO-investeringsopretter PMO investeringsfremviser - udvidet PMO-porteføljeadministrator PMO - programstyring PMO-projektopretter PMO Projektleder PMO Projektleder - udvidet PMO Projektfremviser PMO Ressourceadministrator PMO - ressourceleder PMO Ressourceleder - udvidet PMO - systemadministrator PMO - teammedlem PMO - timeseddeladministrator PMO Forhandleradministration Kapitel 13: Eksempeldata 245 Om eksempeldata Organizational Breakdown Structures (OBS, Organisationsmæssige fordelingsstrukturer) Firmaafdelings-OBS Firmaplacerings-OBS Organisatorisk OBS OBS'en Ressourcepulje Sikkerheds-OBS - OBS-sider Adgangsgrupper PMO-IT-partition PMO-procesleder Ressourcer Tjenester Aktiver Applikationer Ideer Andet arbejde Projektskabeloner Produktvejledning til PMO Accelerator

9 Projekter Programmer Porteføljer Tillæg A: PMO Accelerator Objektvisninger 261 Om PMO Accelerator Objektvisninger Tildeling Tildelingsegenskaber Visninger af liste over tildelinger Baseline Baseline-egenskaber Visninger af baseline-liste Visninger af baseline-filter Change Request Egenskaber for ændringsanmodning Visninger for Liste over ændringsanmodninger Visninger for Ændringsanmodningsfilter Omkostnings- og udbytteplan Egenskaber for omkostnings- og udbytteplan Visninger af omkostning og liste over udbytteplan Visninger af filter til omkostnings- og udbytteplan Finansregnskab og Ressourcekredit Egenskaber for allokering i finansregnskab og ressourcekredit Visningerne Allokering i finansregnskab og Ressourcekreditliste Visningerne Allokering i finansregnskab og Ressourcekreditfilter Investeringer Investeringsegenskaber Visninger af investeringsliste Visninger af filter for investering Issue Problemegenskaber Visninger af liste over problemer Visninger af problemfilter Project Projektegenskaber: Visninger af projektlister Visninger af projektfilter Resource Ressourceegenskaber Visninger af ressourceliste Visninger af ressourcefilter Indhold 9

10 Risk Risikoegenskaber Visninger af liste over risici Risiko - filtervisninger Task Opgaveegenskaber Visninger af opgaveliste Visninger af opgavefilter Team Teamegenskaber Visninger af teamliste Visninger af filter for team Produktvejledning til PMO Accelerator

11 Kapitel 1: Oversigt Denne sektion indeholder følgende emner: Om PMO Accelerator (på side 11) Om PMO Accelerator Tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator er en samling indholds- og visningskonfigurationer, der er beregnet til projektporteføljestyring, som ikke er knyttet til en specifik branche. I tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator findes en samling indhold, der er gjort klar til CA Clarity PPM, som organisationen ikke behøver at oprette. Med tilføjelsesprogrammet kan du understøtte de eksisterende PMO-funktioner (Program Management Office). Tilføjelsesprogrammet er nyttigt til at styre og få indsigt i portefølje-, program- og projekteffektiviteten. Emnerne beskriver samlingen af indhold og omfatter detaljerede oplysninger om følgende, som er inkluderet i tilføjelsesprogrammet: Kontrolpanelsider Portletter Processer Visningskonfigurationer Adgangsgrupper PMO Accelerator omfatter også eksempeldata som en valgfri installation i ikkeproduktionsmiljøer. Eksempeldataene bør aldrig installeres i et produktionsmiljø. Eksempeldataene omfatter porteføljer, projekter, ideer, applikationer, aktiver, tjenester, andet arbejde, ressourcer, ressourceroller, skabeloner, økonomiplaner og organisatoriske fordelingsstrukturer (OBS). Det omfatter også den minimale administrationskonfiguration, der kræves til dette indhold. Kapitel 1: Oversigt 11

12 Om PMO Accelerator I vejledningen til PMO Accelerator refereres der til følgende CA Clarity PPMvejledninger, som du kan gennemgå: Installationsvejledning Administrationsvejledning Studio - vejledning til udviklere Grundlæggende brugervejledning Bemærk: Indholdet i CA Clarity-brugervejledning til personlig tilpasning findes nu i Grundlæggende brugervejledning. Brugervejledning til projektstyring 12 Produktvejledning til PMO Accelerator

13 Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer Denne sektion indeholder følgende emner: Om projektets livscyklus (på side 13) Processer i projektets livscyklus (på side 13) Projektskabeloner (på side 14) Sådan arbejder du med processen til idegennemgang (på side 16) Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt (på side 19) Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen (på side 20) Opret et projekt fra en projektskabelon (på side 23) Sådan arbejder du med processen Problemgennemgang og eskalering (på side 25) Om projektets livscyklus Ideen kan gennemgå en godkendelsesproces eller kan blive en genvej til oprettelse af projekter. Når ideen er klar til at blive konverteret, starter processen til idegennemgang en proces til oprettelse af et projekt. Processen er baseret på følgende kombinationer af idetype og idekategori. Processen til oprettelse af et projekt konverterer ideen til et projekt med brug af den relevante projektskabelon. Desuden kopieres feltværdierne fra ideen til projektet. Idetype Idekategori Projektoprettelsespr ocessen Projektskabelon Vigtigt projekt Anvendes ikke Opret vigtigt projekt Skabelon til stort projekt Implementering af infrastruktur Anvendes ikke Opret infrastruktur for projekt Skabelon til etablering af infrastruktur Applikationsænd ringer Forbedring Opret projekt til applikationsændring Skabelon til applikationsændring Applikationsænd ringer COTS-vurdering Opret projekt til applikations-cots Skabelon til applikations- COTS Processer i projektets livscyklus Følgende automatiserede processer er medtaget som en hjælp til dig, når du skal styre projektets livscyklus, fra gennemgang og godkendelse af ideen til oprettelse af projektet: Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 13

14 Projektskabeloner Dokumentgennemgang Processen Dokumentgennemgang styrer arbejdsgangen ved gennemgang for dokumenter af typerne Forslag eller Handlinger. Idegennemgang Med ideer kan du foretage analyser, hvilket er mere hensigtsmæssigt i en tidlig fase. Analysen er et forsøg på at bortfiltrere mindre gode ideer, eller ideer som ikke er økonomisk gennemførlige, før de bliver til investeringer. Du kan spore og konvertere ideer til investeringsmuligheder. Problemgennemgang og eskalering Processen Problemgennemgang og eskalering styrer arbejdsgangen af gennemgangen for projektproblemer med høj prioritet. Opret projekt til applikationsændring Processen Opret projekt til applikationsændring opretter et projekt baseret på skabelonen til applikationsændring. Opret projekt til applikations-cots Processen Opret projekt til applikations-cots opretter et projekt baseret på skabelonen til applikations-cots. Opret infrastruktur for projekt Processen Opret infrastruktur for projekt opretter et projekt baseret på skabelonen til implementering af infrastruktur. Opret vigtigt projekt Processen Opret vigtigt projekt opretter et projekt baseret på skabelonen til vigtigt projekt. Projektskabeloner Du kan bruge projektskabeloner til at oprette projekter, der er baseret på standardopgaver og rolletildelinger til denne projekttype. Skabeloner medvirker til at sikre sammenhæng og effektivitet i oprettelse af projekter. Disse skabeloner bruges i processen Idegennemgang til at oprette disse typer projekter for dig. Du kan alternativt bruge disse skabeloner til at oprette projekter. 14 Produktvejledning til PMO Accelerator

15 Projektskabeloner Du kan ændre skabelonerne, så de passer til organisations behov. Du kan også kopiere disse skabeloner for at oprette nye projektskabeloner til hver af din organisations projekttyper. Vigtigt! Hvis du vil bruge processerne til godkendelse af vigtigt projekt og gategennemgang, skal du ændre navnene og egenskaberne for de sidste opgaver i hver fase. Men du skal ikke ændre id'erne. Processen til gate-gennemgang starter, når opgaver med de angivne id'er er fuldført. Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger. Følgende projektskabeloner er inkluderet: Applikationsændringer Skabelonen til applikationsændringer bruges til at styre projekter, der skal ændre softwareapplikationer. Projektskabelonen bruges i processen Opret projekt til applikationsændring. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette nye projekter til applikationsændring. Applikations-COTS Skabelonen applikations-cots er designet til at styre valget af COTS-applikation (Commercial Off-the-Shelf). Brug denne projektskabelon til at styre aktiviteterne, når du vælger en leverandør til at levere et nyt produkt. Projektskabelonen bruges i processen Opret projekt til applikations-cots. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter til applikations-cots. Implementering af infrastruktur Skabelonen Implementering af infrastruktur er med til at styre implementeringen af en forbedring af infrastrukturen. Projektskabelonen bruges i processen Opret infrastruktur for projekt. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter til implementering af it-infrastruktur. Vigtigt projekt Skabelonen Vigtigt projekt skaber en ramme for processer til applikationsforbedring og udvikling. Denne skabelon hjælper projektlederen med at føre projektet gennem alle gate-gennemgange. Projektskabelonen bruges i processen Opret vigtigt projekt. Processen sikrer en automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter og styring af arbejdsprocesser til godkendelse og gate-gennemgange. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter. Denne skabelon omfatter et eksempel på en arbejdsfordelingsstruktur (WBS). WBS har seks større faser, hver med underopgaver. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 15

16 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Følgende opgaver er involveret i processen til idegennemgang: 1. Den oprindelige anmoder gør følgende: a. Opretter ideen. (på side 17) b. Når ideen er klar, sendes ideen. (på side 17) 2. Processen til idegennemgang starter, og der sker et af følgende: Genveje til oprettelse af projekter. Afkrydsningsfeltet Genvej er markeret, processen til oprettelse af projekt starter baseret på den valgte kombination af idetype og idekategori. Der oprettes en WBS og en baseline. Processen slutter for alle processer til oprettelse af projekter undtagen for processen Opret vigtigt projekt. Starter processen til idegennemgang. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet Genvej er fjernet, sendes et handlingspunkt til virksomhedsejeren om at gennemgå ideen. 3. Virksomhedsejeren evaluerer de funktionelle og tekniske fordele og analyserer lønsomheden ved ideen. Virksomhedsejeren vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Afvis. Ideens status er angivet til "Afvist", og processen stopper. Ufuldstændig. Ideens status er angivet til "Ufuldstændig". Der sendes et handlingspunkt til den oprindelige anmoder, om at vedkommende skal opdatere ideen med yderligere oplysninger. Desuden skal statussen for handlingspunktet også ændres til "Udført". Der sendes et nyt punkt til virksomhedsejeren, om at vedkommende skal gennemgå ideen. Godkend. Ideens status angives til "Godkendt". Der sendes et handlingspunkt til den oprindelige anmoder om, at status for handlingspunktet skal ændres til "Udført". 4. Processen til projektoprettelse starter. Den type proces, der starter, er baseret på kombinationen af idetype og idekategori. Der oprettes en WBS og en baseline. Processen til oprettelse af projekter slutter med undtagelse af vigtige projekter. 5. For et vigtigt projekt starter processen til gate-gennemgang. (på side 19) 16 Produktvejledning til PMO Accelerator

17 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Opret en ide Brug siden ideer til at oprette en ide. Du kan gemme ideen og sende den, når ideen er klar til godkendelse. Alternativt kan du lave en genvej til ideen og gå uden om godkendelsesprocessen og konverteret ideen til et projekt. Før du kan oprette en ide, skal der være defineret automatisk nummerering for projektid'et. Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se Administrationsvejledningen for at få flere oplysninger. Følg disse trin: 1. Åbn Startside, og klik på Ideer under Efterspørgselsstyring. Siden med ideer vises. 2. Klik på Ny. Oprettelsessiden vises. 3. Udfyld følgende felter: Emne Ide-id Idetype Definerer oversigten/navnet for mappen. Emnet kæder investeringen sammen med ideen, når du konverterer ideen til en investering. Emnet for ideen bliver beskrivelsen af investeringen. Definerer det unikke id for ideen. Angiver idetypen. Værdier: Vigtigt projekt, Implementering af infrastruktur eller Applikationsændring Påkrævet: Nej Idekategori Angiver idekategorien. De værdier, der er tilgængelige, afhænger af den idetype, du vælger. Din CA Clarity PPM-administrator definerer felttilknytningerne. Værdier: Ny udvikling, Overholdelse/lovmæssige krav, Nyt produkt eller ny tjeneste, Andet, Forbedring, COTS-vurdering, Distribueret, Netværk/telekommunikation eller Skrivebord Påkrævet: Nej Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 17

18 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Ideprioritet Genvej Mål Specificerer ideens prioritet. Værdier: Lav, Mellem og Høj. Angiver, at ideen skal konverteres til et projekt ved at forbigå gennemgangs- og godkendelsestrinnene i processen til idegennemgang. Standardindstilling: Tom Påkrævet: Nej Definerer målet med ideen. Grænse: 200 tegn Anmoder Definerer navnet på den ressource, som ideen stammer fra. Standard: Navnet på den ressource, der aktuelt er logget på Virksomhedsejer Leder Definerer navnet på den virksomhedsejer, som ejer ideen og godkender konverteringen af ideen til et projekt. Virksomhedsejeren for ideen bliver til virksomhedsejer for projektet, når ideen er konverteret. Bemærk! Hvis afkrydsningsfeltet Genvej er markeret, kræver processen til idegennemgang en værdi i feltet. Definerer navnet på ressourcen, som administrerer og ejer ideen. Lederen af en ide har adgang til budget- og planlægningsegenskaber for ideen. Start Date Slutdato Mål Definerer startdatoen for ideen. Definerer slutdatoen for ideen. Definerer målet for ideen. Grænse: 200 tegn Organisatorisk Definerer den organisatoriske OBS for ideen. 18 Produktvejledning til PMO Accelerator

19 Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Department Definerer afdelings-obs'en for ideen. 4. Gør ét af følgende: Gem den ideen. Klik på Send til godkendelse for at starte processen til idegennemgang. Ideen oprettes. Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Processen til styring af vigtige projekter foregår med brug af følgende processer: Processen Opret vigtigt it-projekt. Starter, når et projekt er oprettet med brug af skabelonen Vigtigt projekt. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate Styrer en arbejdsproces til gategennemgang for alle vigtige projekter. Processen starter tre gange fra processen Opret vigtigt projekt: Til styring af gate-godkendelser, efterhånden som projektet flyttes til planlægningsfasen, bygningsfasen og afsluttende fase. Følgende opgaver er involveret i styringen af livscyklussen for et vigtigt projekt med brug af en automatiseret proces: 1. Når processen til oprettelse af et vigtigt projekt starter, og projektet er oprettet, kan projektlederen definere interessenten for kontor for projektadministration (PMO). Gå til egenskabssiden, mens projektet er åbent, og vælg i afsnittet Interessenter, interessenten for kontor for projektadministration. Klik derefter på Send. Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten til gennemgang og godkendelse af projektet. 2. PMO-interessenten vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Godkendt. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektet er godkendt. Projektets status er angivet til "Godkendt". Processen Opret vigtigt projekt starter planlægningsfasen. Afvist. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektet er afvist. Projektets status angives til "Afvist". 3. Når den sidste opgave i planlægningsfasen er fuldført, opdaterer projektlederen opgaven. Desuden ændres feltet % fuldført til 100 procent, og feltet Status angives til "Fuldført". Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten til godkendelse, så der kan flyttes til næste gate. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 19

20 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen 4. PMO-interessenten vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Godkendt. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate starter den næste fase. Der sendes et handlingspunkt til hver af følgende: Den oprindelige anmoder, som bliver orienteret om, at PMO-interessenten har godkendt projektet. Projektlederen. Når den sidste opgave i den aktuelle fase er fuldført, ændres feltet % fuldført til 100 procent. Status for den sidste opgave i den aktuelle fase angives til "Fuldført". Afvist. Send igen. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektoplysningerne skal revideres. Når det er fuldført, ændrer projektlederen status for handlingspunktet til "Udført". Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten om, at vedkommende skal godkende projektet og fortsætte til næste fase. 5. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate gentages for de resterende faser. 6. Når lukkefasen er fuldført, lukker projektlederen projektet. Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen I processen Dokumentgennemgang føres et indsendt forslag eller handlingsdokument gennem følgende cyklus til gennemgang: 1. Teammedlemmet overfører forslaget eller handlingsdokumentet og sender dokumentet til gennemgang, når det er klart. Et handlingspunkt sendes til projektlederen. 2. Projektlederen gennemgår dokumentet og opdaterer status for handlingspunktet: Godkend. Dokumentets status angives til "Godkendt". Afvis. Angiver dokumentets status til "Afvist". Der sendes en handling til dokumentets ejer, som orienteres om projektlederens beslutning. Overfør og send dokumenter til gennemgang Du kan bruge processen Dokumentgennemgang til at flytte projektrelaterede dokumenter gennem en proces til gennemgang og godkendelse. Denne proces starter, når kategorien er angivet til Forslag eller Handlinger, og dokumentet status er angivet til "Sendt". 20 Produktvejledning til PMO Accelerator

21 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Følg disse trin: 1. Åbn projektet. Siden med egenskaber vises. 2. Klik på Samarbejde. Siden til samarbejde vises. 3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tilføj dokumenter. Siden Tilføj flere dokumenter vises. 4. Udfyld følgende felter på denne side: Nuværende placering Viser dokumentets nuværende placering. Markér filer Status Kategori Angiver de filer, der føjes til mappen. Grænser: Fem filer ad gangen Angiver status for dokumentet. Værdier: Sendt, Godkendt eller Afvist Starter gennemgangsprocessen: Sendt Angiver dokumentets kategori. Værdier: Forslag, Planlægning, Udvikling, Implementering og Handlinger Starter proces til gennemgang: Forslag eller Handlinger Oprettelsesdato Ejer Definerer den dato, hvor dokumentet er overført. Definerer den ejer, der styrer dokumentet. Ressourcen bekræfter, at dokumentet styres og spores korrekt gennem livscyklussen. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 21

22 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Adgang Angiver, hvilken type adgang der er til dokumentet. Værdier: Alle deltagere. Angiver, at alle deltagerne i gruppen tildeles læse- /skriveadgang til mappen. Vælg deltagere. Angiver, at de enkelte ressourcer er fra den eksisterende deltagergruppe. Standard: Alle deltagere Tillad, at ikke-deltagere får adgang til dokumentet Angiver, at ikke-deltagere kan få adgang til dokumentet. Standardindstilling: Tom Aktiver udtjekning Angiver, om den relevante adgangsrettighed kan tjekke ud og redigere dokumentet. Standard: Valgt Aktiver versioner Angiver, om ressourcer med den relevante adgangsrettighed kan oprette en anden version af dokumentet. Standard: Valgt Giv besked til ressourcer/grupper Angiver, om de ressourcer, som har adgang til filerne, får besked, når der tilføjes dokumenter. Standardindstilling: Tom Description Definerer beskrivelsen af dokumentet. Kommentarer 5. Klik på Tilføj. Angiver eventuelle kommentarer til dokumentet. Dokumentet overføres og sendes til bedømmelse. 22 Produktvejledning til PMO Accelerator

23 Opret et projekt fra en projektskabelon Opret et projekt fra en projektskabelon Følg disse trin: 1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyring. Oversigtssiden vises. 2. Klik på Ny fra skabelon. Valgsiden vises. 3. Klik på en af følgende skabeloner, og klik på Næste: Skabelon til applikationsændring Skabelon til applikations-cots Skabelon til etablering af infrastruktur Skabelon til stort projekt Siden Opret projekt vises. 4. Udfyld følgende felter: Projektnavn Definerer projektets navn. Grænser: 80 tegn. Påkrævet: Ja Projekt-id Definerer det entydige id for projektet, som normalt nummereres automatisk. Grænser: 20 tegn Påkrævet: Ja Start Date Viser projektets startdato. Slutdato Viser projektets fuldførelsesdato. Mål Definerer de mål, der er sat for dette projekt. Grænse: 200 tegn Status Angiver opgavens status. Værdier: Startet, Ikke startet og Fuldført Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 23

24 Opret et projekt fra en projektskabelon Status Angiver det arbejdsniveau, der er udført på opgaverne. Værdier: Fuldført (100 procent) Startet (1-99 procent) Ikke startet (0 procent) Standard: Ikke startet Påkrævet: Ja Tildelingspulje Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeles ressourcer til programmer. Værdier: Kun team. Tillad kun medarbejdere. Ressourcepulje. Tillad, at teammedlemmer og ressourcer, som du har adgang til, kan reserveres til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til et projekt. Visning af kontrolpanel Angiver den visning af kontrolpanel, der er valgt for projektet. Klik på rullemenuen for at vælge en visningsindstilling. Eksempel: Brug værdien Projektets standardlayout til at få vist standarddiagrammer over arbejdskrafts- og teamudnyttelse på siden med projektkontrolpanel. Værdier: PMO-projektstatus, PMO-programstatus, PMO-projektstoryboard, Programlayout eller Projektets standardlayout Standard: Projektets standardlayout % fuldført beregning Definerer den metode, der bruges til at beregne færdiggørelsesprocenten for opgaver i dette projekt. Værdier: Manuel, Indsats, Varighed Organisatorisk Definerer den organisatoriske OBS, der er tilknyttet projektet. Department Definerer den afdelings-obs, der er tilknyttet projektet. 24 Produktvejledning til PMO Accelerator

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger - On Premise. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger - On Premise Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er

Læs mere

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning Brugervejledning Version 2.2 xlplanner brugervejledning i Indhold Om xlplanner 3 Fordele... 3 Planlægning i hovedtrin... 5 Ændringslog... 7 Installation... 8 Brugergrænseflade 9 Basale funktioner og indstillinger...

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

PRINCE2 Glossary of Terms Danish

PRINCE2 Glossary of Terms Danish acceptere (risikoreaktion) afhængighed (planlægning) afvigelse afvigelse fra specifikation Afvigelsesplan (ledelsesprodukt plan) Afvigelsesrapport afvigelsesvurdering afvise (risikoreaktion) En reaktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0

Produktvejledning. Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Produktvejledning Softwaren McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee-logoet, McAfee Active Protection, McAfee

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Dynamics AX 2012 Ny, ændret, og forældede funktioner til Dynamics AX 2012 R2 DATO: januar 24, 2013 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og

Læs mere

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0

Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Microsoft Dynamics CRM 4.0 er den fjerde aftapning af Microsoft Dynamics CRM, siden produktet oprindeligt blev lanceret. Det er samtidig den version af programmet,

Læs mere

Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel

Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel ii Better Lender - interaktiv demonstrationsmodel Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Introduktion......... 1 Velkommen til Better Lender......... 1 Hurtigt overblik

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere