CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 14.1.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version

2 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende af informativ karakter, og kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af CA. Dokumentationen er beskyttede oplysninger fra CA og må ikke kopieres, overføres, reproduceres, offentliggøres, ændres eller mangfoldiggøres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CA. Såfremt du er en licenseret bruger af det eller de softwareprodukt(er), der omtales i Dokumentationen, må du udskrive eller på anden måde gøre et rimeligt antal kopier af Dokumentationen tilgængelige til internt brug for dig og dine medarbejdere i forbindelse med denne software, forudsat at alle CA-angivelser og -symboler vedrørende copyright er angivet i enhver kopi. Denne ret til at udskrive, eller på anden måde gøre kopier af Dokumentationen tilgængelig, er begrænset til den periode i hvilken den relevante licens til softwaren er gældende. Såfremt licensen, uanset årsag, ophører, er det dit ansvar skriftligt overfor CA at erklære, at alle kopier af Dokumentationen er blevet returneret til CA eller tilintetgjort. I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERER CA DENNE DOKUMENTATION SOM DEN ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER UDEN ENHVER INDIREKTE GARANTI FOR ANVENDELIGHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CA VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG ELLER TREDJEPART FOR TAB ELLER BESKADIGELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR ANVENDELSE AF DENNE DOKUMENTATION, HERUNDER, OG UDEN BEGRÆNSNING FOR, TAB AF INDTJENING, TAB AF INVESTERING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, GOODWILL ELLER TAB AF DATA, SELVOM CA UDTRYKKELIGT PÅ FORHÅND ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB ELLER BESKADIGELSER. Anvendelsen af ethvert softwareprodukt, omtalt i Dokumentationen, reguleres af den tilhørende licensaftale, og denne licensaftale ændres ikke på nogen måde af betingelserne i denne meddelelse. Producenten af Dokumentationen er CA. Forsynet med begrænsede rettigheder. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af United States Government er underlagt restriktionerne angivet i FAR-afsnittene 12,212, 52, og 52,227-19(c)(1) - (2) og DFARS-afsnittene 252, (b)(3) eller tilsvarende opdaterede bestemmelser. Copyright 2014 CA. Alle rettigheder forbeholdt. Alle varemærker, firmanavne, varemærker for tjenesteydelser og logoer, der henvises til heri, tilhører de respektive ejere.

3 Kontakt teknisk support Hvis du har brug for teknisk onlineassistance og en komplet liste over steder, primære åbningstider for service samt telefonnumre, kan du kontakte teknisk support på

4

5 Indhold Kapitel 1: Oversigt 11 Om PMO Accelerator Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 13 Om projektets livscyklus Processer i projektets livscyklus Projektskabeloner Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Opret en ide Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Overfør og send dokumenter til gennemgang Opret et projekt fra en projektskabelon Sådan arbejder du med processen Problemgennemgang og eskalering Oprettelse af et detaljeret problem Kapitel 3: Forretningstilpasning, Porteføljekategorisering og Statusrapporter 27 Om Forretningstilpasning, Porteføljekategorisering og Statusrapporter Definer tilpasningsfaktorer Definer porteføljekategorier Opret en statusrapport Kapitel 4: Generelt - sider og portletter 35 Sponsor Portletten Projekt-KPI'er sorteret efter OBS Portletten Projektplan Portletten Planlagt omkostning efter projekttype Programkontrolpanel Portletten Programleder - kontrolpanel for omkostninger Portletten Kontrolpanel for programlederplan PM-advarsler Portletten Planlæg præstation Portletten Milepæle Portletten Aktuelle problemer Indhold 5

6 Portletten Bemanding Projektkontrolpanel Portletten Kontrolpanel for tidsplan Portletten Kontrolpanelet Omkostning og indsats Risici, problemer og ændringer Portletten Risikostyring Portletten Problemstyring Portletten Styring af ændringsanmodning Kapitel 5: Porteføljesider og portletter 91 Porteføljekontrolpanel Omkostninger og udbytte Roles Omkostning og tilstand Målanalyse Investeringsanalyse Kapital og drift PMO-portefølje - investeringskontrolpanel Scorecard Analyse Kapacitet Finansielle poster Kapitel 6: Program- og projektsider og portletter 145 Om kontrolpanelvisninger Sidelayoutet PMO-programstatus Portletten Oversigt over omkostninger og planlægning Portletten Planlægning og status Portletten Ressourceudnyttelse Sidelayoutet PMO-projektstatus Portletten Projektindikatorer Portletten Kommende milepæle Portletten Projekt-baselines Portletten Indikatorer for statusrapporter Portletten Faktiske værdier pr. transaktionstype Portletten Teamudnyttelse Sidelayoutet PMO-projektets storyboard Portletten Teamkapacitet Portletten Kommende milepæle Portletten Problemer pr. prioritet Siden Problemer - rulleliste Produktvejledning til PMO Accelerator

7 Portletten Analyse af optjent værdi pr. fase Kapitel 7: Gennemgang af statusrapport 169 Om Gennemgang af statusrapport Statusrapportliste Portletten Statusrapportliste Forsinkede og manglende statusrapporter Portletten Forsinkede statusrapporter Portletten Manglende statusrapporter Kapitel 8: Portletter til ressourcestyring 177 Timeseddel - Oversigt Portletten Oversigt over investeringstimesedler Portletten Investering - gennemgang af timeseddel Portletten Timeseddelbemærkninger Portletten Afventer gennemgang af estimater Portletten Gennemgang af timeseddel Kapitel 9: Portletter til økonomistyring 185 Om portletter til økonomistyring Portletten Gennemgang af posterede transaktioner Portletten Gennemgang af posterede transaktioner [Investeringsniveau] Kapitel 10: Ekstra portletter 191 Om de ekstra portletter Portletten Forsinkede opgaver og milepæle Portletten Mine timesedler Portletten Procesflaskehalse Portletten Projektanalyse Portletten Tidsanalyse af projektcyklus Portletten Projektdokument - gennemsyn Portletten Gennemgang af projektets livscyklus Portletten Ressourceudnyttelse i procent pr. måned Portletten Opgaveoversigt for teammedlem Kapitel 11: Objekt til opslagstilknytning 209 Om opslagstilknytning Opret en liste over opslagstilknytninger Slet en liste over opslagstilknytninger Indhold 7

8 Kapitel 12: Adgangsgrupper 211 Om adgangsgrupper PMO Overordnet fremviser PMO Overordnet fremviser - udvidet PMO - finansiel administrator PMO-ideopretter PMO-idekontrollant PMO-investeringsopretter PMO investeringsfremviser - udvidet PMO-porteføljeadministrator PMO - programstyring PMO-projektopretter PMO Projektleder PMO Projektleder - udvidet PMO Projektfremviser PMO Ressourceadministrator PMO - ressourceleder PMO Ressourceleder - udvidet PMO - systemadministrator PMO - teammedlem PMO - timeseddeladministrator PMO Forhandleradministration Kapitel 13: Eksempeldata 245 Om eksempeldata Organizational Breakdown Structures (OBS, Organisationsmæssige fordelingsstrukturer) Firmaafdelings-OBS Firmaplacerings-OBS Organisatorisk OBS OBS'en Ressourcepulje Sikkerheds-OBS - OBS-sider Adgangsgrupper PMO-IT-partition PMO-procesleder Ressourcer Tjenester Aktiver Applikationer Ideer Andet arbejde Projektskabeloner Produktvejledning til PMO Accelerator

9 Projekter Programmer Porteføljer Tillæg A: PMO Accelerator Objektvisninger 261 Om PMO Accelerator Objektvisninger Tildeling Tildelingsegenskaber Visninger af liste over tildelinger Baseline Baseline-egenskaber Visninger af baseline-liste Visninger af baseline-filter Change Request Egenskaber for ændringsanmodning Visninger for Liste over ændringsanmodninger Visninger for Ændringsanmodningsfilter Omkostnings- og udbytteplan Egenskaber for omkostnings- og udbytteplan Visninger af omkostning og liste over udbytteplan Visninger af filter til omkostnings- og udbytteplan Finansregnskab og Ressourcekredit Egenskaber for allokering i finansregnskab og ressourcekredit Visningerne Allokering i finansregnskab og Ressourcekreditliste Visningerne Allokering i finansregnskab og Ressourcekreditfilter Investeringer Investeringsegenskaber Visninger af investeringsliste Visninger af filter for investering Issue Problemegenskaber Visninger af liste over problemer Visninger af problemfilter Project Projektegenskaber: Visninger af projektlister Visninger af projektfilter Resource Ressourceegenskaber Visninger af ressourceliste Visninger af ressourcefilter Indhold 9

10 Risk Risikoegenskaber Visninger af liste over risici Risiko - filtervisninger Task Opgaveegenskaber Visninger af opgaveliste Visninger af opgavefilter Team Teamegenskaber Visninger af teamliste Visninger af filter for team Produktvejledning til PMO Accelerator

11 Kapitel 1: Oversigt Denne sektion indeholder følgende emner: Om PMO Accelerator (på side 11) Om PMO Accelerator Tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator er en samling indholds- og visningskonfigurationer, der er beregnet til projektporteføljestyring, som ikke er knyttet til en specifik branche. I tilføjelsesprogrammet PMO Accelerator findes en samling indhold, der er gjort klar til CA Clarity PPM, som organisationen ikke behøver at oprette. Med tilføjelsesprogrammet kan du understøtte de eksisterende PMO-funktioner (Program Management Office). Tilføjelsesprogrammet er nyttigt til at styre og få indsigt i portefølje-, program- og projekteffektiviteten. Emnerne beskriver samlingen af indhold og omfatter detaljerede oplysninger om følgende, som er inkluderet i tilføjelsesprogrammet: Kontrolpanelsider Portletter Processer Visningskonfigurationer Adgangsgrupper PMO Accelerator omfatter også eksempeldata som en valgfri installation i ikkeproduktionsmiljøer. Eksempeldataene bør aldrig installeres i et produktionsmiljø. Eksempeldataene omfatter porteføljer, projekter, ideer, applikationer, aktiver, tjenester, andet arbejde, ressourcer, ressourceroller, skabeloner, økonomiplaner og organisatoriske fordelingsstrukturer (OBS). Det omfatter også den minimale administrationskonfiguration, der kræves til dette indhold. Kapitel 1: Oversigt 11

12 Om PMO Accelerator I vejledningen til PMO Accelerator refereres der til følgende CA Clarity PPMvejledninger, som du kan gennemgå: Installationsvejledning Administrationsvejledning Studio - vejledning til udviklere Grundlæggende brugervejledning Bemærk: Indholdet i CA Clarity-brugervejledning til personlig tilpasning findes nu i Grundlæggende brugervejledning. Brugervejledning til projektstyring 12 Produktvejledning til PMO Accelerator

13 Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer Denne sektion indeholder følgende emner: Om projektets livscyklus (på side 13) Processer i projektets livscyklus (på side 13) Projektskabeloner (på side 14) Sådan arbejder du med processen til idegennemgang (på side 16) Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt (på side 19) Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen (på side 20) Opret et projekt fra en projektskabelon (på side 23) Sådan arbejder du med processen Problemgennemgang og eskalering (på side 25) Om projektets livscyklus Ideen kan gennemgå en godkendelsesproces eller kan blive en genvej til oprettelse af projekter. Når ideen er klar til at blive konverteret, starter processen til idegennemgang en proces til oprettelse af et projekt. Processen er baseret på følgende kombinationer af idetype og idekategori. Processen til oprettelse af et projekt konverterer ideen til et projekt med brug af den relevante projektskabelon. Desuden kopieres feltværdierne fra ideen til projektet. Idetype Idekategori Projektoprettelsespr ocessen Projektskabelon Vigtigt projekt Anvendes ikke Opret vigtigt projekt Skabelon til stort projekt Implementering af infrastruktur Anvendes ikke Opret infrastruktur for projekt Skabelon til etablering af infrastruktur Applikationsænd ringer Forbedring Opret projekt til applikationsændring Skabelon til applikationsændring Applikationsænd ringer COTS-vurdering Opret projekt til applikations-cots Skabelon til applikations- COTS Processer i projektets livscyklus Følgende automatiserede processer er medtaget som en hjælp til dig, når du skal styre projektets livscyklus, fra gennemgang og godkendelse af ideen til oprettelse af projektet: Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 13

14 Projektskabeloner Dokumentgennemgang Processen Dokumentgennemgang styrer arbejdsgangen ved gennemgang for dokumenter af typerne Forslag eller Handlinger. Idegennemgang Med ideer kan du foretage analyser, hvilket er mere hensigtsmæssigt i en tidlig fase. Analysen er et forsøg på at bortfiltrere mindre gode ideer, eller ideer som ikke er økonomisk gennemførlige, før de bliver til investeringer. Du kan spore og konvertere ideer til investeringsmuligheder. Problemgennemgang og eskalering Processen Problemgennemgang og eskalering styrer arbejdsgangen af gennemgangen for projektproblemer med høj prioritet. Opret projekt til applikationsændring Processen Opret projekt til applikationsændring opretter et projekt baseret på skabelonen til applikationsændring. Opret projekt til applikations-cots Processen Opret projekt til applikations-cots opretter et projekt baseret på skabelonen til applikations-cots. Opret infrastruktur for projekt Processen Opret infrastruktur for projekt opretter et projekt baseret på skabelonen til implementering af infrastruktur. Opret vigtigt projekt Processen Opret vigtigt projekt opretter et projekt baseret på skabelonen til vigtigt projekt. Projektskabeloner Du kan bruge projektskabeloner til at oprette projekter, der er baseret på standardopgaver og rolletildelinger til denne projekttype. Skabeloner medvirker til at sikre sammenhæng og effektivitet i oprettelse af projekter. Disse skabeloner bruges i processen Idegennemgang til at oprette disse typer projekter for dig. Du kan alternativt bruge disse skabeloner til at oprette projekter. 14 Produktvejledning til PMO Accelerator

15 Projektskabeloner Du kan ændre skabelonerne, så de passer til organisations behov. Du kan også kopiere disse skabeloner for at oprette nye projektskabeloner til hver af din organisations projekttyper. Vigtigt! Hvis du vil bruge processerne til godkendelse af vigtigt projekt og gategennemgang, skal du ændre navnene og egenskaberne for de sidste opgaver i hver fase. Men du skal ikke ændre id'erne. Processen til gate-gennemgang starter, når opgaver med de angivne id'er er fuldført. Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger. Følgende projektskabeloner er inkluderet: Applikationsændringer Skabelonen til applikationsændringer bruges til at styre projekter, der skal ændre softwareapplikationer. Projektskabelonen bruges i processen Opret projekt til applikationsændring. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette nye projekter til applikationsændring. Applikations-COTS Skabelonen applikations-cots er designet til at styre valget af COTS-applikation (Commercial Off-the-Shelf). Brug denne projektskabelon til at styre aktiviteterne, når du vælger en leverandør til at levere et nyt produkt. Projektskabelonen bruges i processen Opret projekt til applikations-cots. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter til applikations-cots. Implementering af infrastruktur Skabelonen Implementering af infrastruktur er med til at styre implementeringen af en forbedring af infrastrukturen. Projektskabelonen bruges i processen Opret infrastruktur for projekt. Processen sikrer automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter til implementering af it-infrastruktur. Vigtigt projekt Skabelonen Vigtigt projekt skaber en ramme for processer til applikationsforbedring og udvikling. Denne skabelon hjælper projektlederen med at føre projektet gennem alle gate-gennemgange. Projektskabelonen bruges i processen Opret vigtigt projekt. Processen sikrer en automatiseret arbejdsproces til oprettelse af projekter og styring af arbejdsprocesser til godkendelse og gate-gennemgange. Du kan også bruge skabelonen til at oprette projekter. Denne skabelon omfatter et eksempel på en arbejdsfordelingsstruktur (WBS). WBS har seks større faser, hver med underopgaver. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 15

16 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Følgende opgaver er involveret i processen til idegennemgang: 1. Den oprindelige anmoder gør følgende: a. Opretter ideen. (på side 17) b. Når ideen er klar, sendes ideen. (på side 17) 2. Processen til idegennemgang starter, og der sker et af følgende: Genveje til oprettelse af projekter. Afkrydsningsfeltet Genvej er markeret, processen til oprettelse af projekt starter baseret på den valgte kombination af idetype og idekategori. Der oprettes en WBS og en baseline. Processen slutter for alle processer til oprettelse af projekter undtagen for processen Opret vigtigt projekt. Starter processen til idegennemgang. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet Genvej er fjernet, sendes et handlingspunkt til virksomhedsejeren om at gennemgå ideen. 3. Virksomhedsejeren evaluerer de funktionelle og tekniske fordele og analyserer lønsomheden ved ideen. Virksomhedsejeren vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Afvis. Ideens status er angivet til "Afvist", og processen stopper. Ufuldstændig. Ideens status er angivet til "Ufuldstændig". Der sendes et handlingspunkt til den oprindelige anmoder, om at vedkommende skal opdatere ideen med yderligere oplysninger. Desuden skal statussen for handlingspunktet også ændres til "Udført". Der sendes et nyt punkt til virksomhedsejeren, om at vedkommende skal gennemgå ideen. Godkend. Ideens status angives til "Godkendt". Der sendes et handlingspunkt til den oprindelige anmoder om, at status for handlingspunktet skal ændres til "Udført". 4. Processen til projektoprettelse starter. Den type proces, der starter, er baseret på kombinationen af idetype og idekategori. Der oprettes en WBS og en baseline. Processen til oprettelse af projekter slutter med undtagelse af vigtige projekter. 5. For et vigtigt projekt starter processen til gate-gennemgang. (på side 19) 16 Produktvejledning til PMO Accelerator

17 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Opret en ide Brug siden ideer til at oprette en ide. Du kan gemme ideen og sende den, når ideen er klar til godkendelse. Alternativt kan du lave en genvej til ideen og gå uden om godkendelsesprocessen og konverteret ideen til et projekt. Før du kan oprette en ide, skal der være defineret automatisk nummerering for projektid'et. Kontakt CA Clarity PPM-administratoren, eller se Administrationsvejledningen for at få flere oplysninger. Følg disse trin: 1. Åbn Startside, og klik på Ideer under Efterspørgselsstyring. Siden med ideer vises. 2. Klik på Ny. Oprettelsessiden vises. 3. Udfyld følgende felter: Emne Ide-id Idetype Definerer oversigten/navnet for mappen. Emnet kæder investeringen sammen med ideen, når du konverterer ideen til en investering. Emnet for ideen bliver beskrivelsen af investeringen. Definerer det unikke id for ideen. Angiver idetypen. Værdier: Vigtigt projekt, Implementering af infrastruktur eller Applikationsændring Påkrævet: Nej Idekategori Angiver idekategorien. De værdier, der er tilgængelige, afhænger af den idetype, du vælger. Din CA Clarity PPM-administrator definerer felttilknytningerne. Værdier: Ny udvikling, Overholdelse/lovmæssige krav, Nyt produkt eller ny tjeneste, Andet, Forbedring, COTS-vurdering, Distribueret, Netværk/telekommunikation eller Skrivebord Påkrævet: Nej Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 17

18 Sådan arbejder du med processen til idegennemgang Ideprioritet Genvej Mål Specificerer ideens prioritet. Værdier: Lav, Mellem og Høj. Angiver, at ideen skal konverteres til et projekt ved at forbigå gennemgangs- og godkendelsestrinnene i processen til idegennemgang. Standardindstilling: Tom Påkrævet: Nej Definerer målet med ideen. Grænse: 200 tegn Anmoder Definerer navnet på den ressource, som ideen stammer fra. Standard: Navnet på den ressource, der aktuelt er logget på Virksomhedsejer Leder Definerer navnet på den virksomhedsejer, som ejer ideen og godkender konverteringen af ideen til et projekt. Virksomhedsejeren for ideen bliver til virksomhedsejer for projektet, når ideen er konverteret. Bemærk! Hvis afkrydsningsfeltet Genvej er markeret, kræver processen til idegennemgang en værdi i feltet. Definerer navnet på ressourcen, som administrerer og ejer ideen. Lederen af en ide har adgang til budget- og planlægningsegenskaber for ideen. Start Date Slutdato Mål Definerer startdatoen for ideen. Definerer slutdatoen for ideen. Definerer målet for ideen. Grænse: 200 tegn Organisatorisk Definerer den organisatoriske OBS for ideen. 18 Produktvejledning til PMO Accelerator

19 Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Department Definerer afdelings-obs'en for ideen. 4. Gør ét af følgende: Gem den ideen. Klik på Send til godkendelse for at starte processen til idegennemgang. Ideen oprettes. Sådan arbejdes der med processen Opret vigtigt projekt Processen til styring af vigtige projekter foregår med brug af følgende processer: Processen Opret vigtigt it-projekt. Starter, når et projekt er oprettet med brug af skabelonen Vigtigt projekt. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate Styrer en arbejdsproces til gategennemgang for alle vigtige projekter. Processen starter tre gange fra processen Opret vigtigt projekt: Til styring af gate-godkendelser, efterhånden som projektet flyttes til planlægningsfasen, bygningsfasen og afsluttende fase. Følgende opgaver er involveret i styringen af livscyklussen for et vigtigt projekt med brug af en automatiseret proces: 1. Når processen til oprettelse af et vigtigt projekt starter, og projektet er oprettet, kan projektlederen definere interessenten for kontor for projektadministration (PMO). Gå til egenskabssiden, mens projektet er åbent, og vælg i afsnittet Interessenter, interessenten for kontor for projektadministration. Klik derefter på Send. Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten til gennemgang og godkendelse af projektet. 2. PMO-interessenten vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Godkendt. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektet er godkendt. Projektets status er angivet til "Godkendt". Processen Opret vigtigt projekt starter planlægningsfasen. Afvist. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektet er afvist. Projektets status angives til "Afvist". 3. Når den sidste opgave i planlægningsfasen er fuldført, opdaterer projektlederen opgaven. Desuden ændres feltet % fuldført til 100 procent, og feltet Status angives til "Fuldført". Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten til godkendelse, så der kan flyttes til næste gate. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 19

20 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen 4. PMO-interessenten vælger en af følgende indstillinger for handlingspunktet: Godkendt. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate starter den næste fase. Der sendes et handlingspunkt til hver af følgende: Den oprindelige anmoder, som bliver orienteret om, at PMO-interessenten har godkendt projektet. Projektlederen. Når den sidste opgave i den aktuelle fase er fuldført, ændres feltet % fuldført til 100 procent. Status for den sidste opgave i den aktuelle fase angives til "Fuldført". Afvist. Send igen. Der sendes et handlingspunkt til projektlederen om, at projektoplysningerne skal revideres. Når det er fuldført, ændrer projektlederen status for handlingspunktet til "Udført". Der sendes et handlingspunkt til PMO-interessenten om, at vedkommende skal godkende projektet og fortsætte til næste fase. 5. Underprocessen Gennemgang af projekt-gate gentages for de resterende faser. 6. Når lukkefasen er fuldført, lukker projektlederen projektet. Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen I processen Dokumentgennemgang føres et indsendt forslag eller handlingsdokument gennem følgende cyklus til gennemgang: 1. Teammedlemmet overfører forslaget eller handlingsdokumentet og sender dokumentet til gennemgang, når det er klart. Et handlingspunkt sendes til projektlederen. 2. Projektlederen gennemgår dokumentet og opdaterer status for handlingspunktet: Godkend. Dokumentets status angives til "Godkendt". Afvis. Angiver dokumentets status til "Afvist". Der sendes en handling til dokumentets ejer, som orienteres om projektlederens beslutning. Overfør og send dokumenter til gennemgang Du kan bruge processen Dokumentgennemgang til at flytte projektrelaterede dokumenter gennem en proces til gennemgang og godkendelse. Denne proces starter, når kategorien er angivet til Forslag eller Handlinger, og dokumentet status er angivet til "Sendt". 20 Produktvejledning til PMO Accelerator

21 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Følg disse trin: 1. Åbn projektet. Siden med egenskaber vises. 2. Klik på Samarbejde. Siden til samarbejde vises. 3. Åbn menuen Egenskaber, og klik på Tilføj dokumenter. Siden Tilføj flere dokumenter vises. 4. Udfyld følgende felter på denne side: Nuværende placering Viser dokumentets nuværende placering. Markér filer Status Kategori Angiver de filer, der føjes til mappen. Grænser: Fem filer ad gangen Angiver status for dokumentet. Værdier: Sendt, Godkendt eller Afvist Starter gennemgangsprocessen: Sendt Angiver dokumentets kategori. Værdier: Forslag, Planlægning, Udvikling, Implementering og Handlinger Starter proces til gennemgang: Forslag eller Handlinger Oprettelsesdato Ejer Definerer den dato, hvor dokumentet er overført. Definerer den ejer, der styrer dokumentet. Ressourcen bekræfter, at dokumentet styres og spores korrekt gennem livscyklussen. Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 21

22 Sådan arbejder du med dokumentbedømmelsesprocessen Adgang Angiver, hvilken type adgang der er til dokumentet. Værdier: Alle deltagere. Angiver, at alle deltagerne i gruppen tildeles læse- /skriveadgang til mappen. Vælg deltagere. Angiver, at de enkelte ressourcer er fra den eksisterende deltagergruppe. Standard: Alle deltagere Tillad, at ikke-deltagere får adgang til dokumentet Angiver, at ikke-deltagere kan få adgang til dokumentet. Standardindstilling: Tom Aktiver udtjekning Angiver, om den relevante adgangsrettighed kan tjekke ud og redigere dokumentet. Standard: Valgt Aktiver versioner Angiver, om ressourcer med den relevante adgangsrettighed kan oprette en anden version af dokumentet. Standard: Valgt Giv besked til ressourcer/grupper Angiver, om de ressourcer, som har adgang til filerne, får besked, når der tilføjes dokumenter. Standardindstilling: Tom Description Definerer beskrivelsen af dokumentet. Kommentarer 5. Klik på Tilføj. Angiver eventuelle kommentarer til dokumentet. Dokumentet overføres og sendes til bedømmelse. 22 Produktvejledning til PMO Accelerator

23 Opret et projekt fra en projektskabelon Opret et projekt fra en projektskabelon Følg disse trin: 1. Åbn Startside, og klik på Projekter i menuen Porteføljestyring. Oversigtssiden vises. 2. Klik på Ny fra skabelon. Valgsiden vises. 3. Klik på en af følgende skabeloner, og klik på Næste: Skabelon til applikationsændring Skabelon til applikations-cots Skabelon til etablering af infrastruktur Skabelon til stort projekt Siden Opret projekt vises. 4. Udfyld følgende felter: Projektnavn Definerer projektets navn. Grænser: 80 tegn. Påkrævet: Ja Projekt-id Definerer det entydige id for projektet, som normalt nummereres automatisk. Grænser: 20 tegn Påkrævet: Ja Start Date Viser projektets startdato. Slutdato Viser projektets fuldførelsesdato. Mål Definerer de mål, der er sat for dette projekt. Grænse: 200 tegn Status Angiver opgavens status. Værdier: Startet, Ikke startet og Fuldført Kapitel 2: Projektets livscyklus og processer 23

24 Opret et projekt fra en projektskabelon Status Angiver det arbejdsniveau, der er udført på opgaverne. Værdier: Fuldført (100 procent) Startet (1-99 procent) Ikke startet (0 procent) Standard: Ikke startet Påkrævet: Ja Tildelingspulje Angiver den pulje af ressourcer, der er tilladt, når der tildeles ressourcer til programmer. Værdier: Kun team. Tillad kun medarbejdere. Ressourcepulje. Tillad, at teammedlemmer og ressourcer, som du har adgang til, kan reserveres til et projekt. Med denne indstilling tilføjes ressourcen også som teammedlem, når du tildeler en ressource til et projekt. Visning af kontrolpanel Angiver den visning af kontrolpanel, der er valgt for projektet. Klik på rullemenuen for at vælge en visningsindstilling. Eksempel: Brug værdien Projektets standardlayout til at få vist standarddiagrammer over arbejdskrafts- og teamudnyttelse på siden med projektkontrolpanel. Værdier: PMO-projektstatus, PMO-programstatus, PMO-projektstoryboard, Programlayout eller Projektets standardlayout Standard: Projektets standardlayout % fuldført beregning Definerer den metode, der bruges til at beregne færdiggørelsesprocenten for opgaver i dette projekt. Værdier: Manuel, Indsats, Varighed Organisatorisk Definerer den organisatoriske OBS, der er tilknyttet projektet. Department Definerer den afdelings-obs, der er tilknyttet projektet. 24 Produktvejledning til PMO Accelerator

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktvejledning til PMO Accelerator. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktvejledning til PMO Accelerator Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning. Version 03.3.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PMO Accelerator Efter anmodning Version 03.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 13.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til projektstyring Version 13.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Vejledning til porteføljestyringsscenarier. Version 14.1.00 CA Clarity PPM Vejledning til porteføljestyringsscenarier Version 14.1.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00

CA Clarity PPM. Produktbemærkninger til PMO Accelerator Lokalt. Version 03.2.00 CA Clarity PPM Produktbemærkninger til PM Accelerator Lokalt Version 03.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til ressourcestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til ressourcestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til IT-servicestyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til IT-servicestyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 13.3.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 13.3.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Grundlæggende brugervejledning. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Grundlæggende brugervejledning Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ), er udelukkende

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til økonomistyring. Version 14.2.00 CA Clarity PPM Brugervejledning til økonomistyring Version 14.2.00 Denne dokumentation, som omfatter embeddede hjælpesystemer og elektronisk distribueret materiale, (herefter kaldet Dokumentationen ),

Læs mere

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk

RELEASE NOTES. HR Manager Talent Recruiter v3.30. HR Manager Talent Solutions support@hr-manager.dk RELEASE NOTES HR Manager Talent Recruiter v3.30 Dette dokument beskriver de ændringer, der er foretaget i version 3.30 af HR Manager Talent Recruiter. Ændringerne er kategoriseret som «Nye funktioner»

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

IssMan brugervejledning

IssMan brugervejledning Version 1.0 IssMan brugervejledning Smartphone-app til let og hurtig fejl- og mangelgennemgang i bygge- og anlægsranchen Events Hold styr på dine aktiviteter og organisér dit arbejde og dine opgaver. Få

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage og IBM SmartCloud Connections Brugervejledning

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hvilke nyheder er der i 3.1?

Hvilke nyheder er der i 3.1? Hvilke nyheder er der i 3.1? 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanlægning...3 it's learning mobile...5 Logon...5 Brugergrænseflade...6 eportfolio...6 Blog...8 Indstillinger og tilladelser...9

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Version 14 MBS.EXT.SSI.DK.2011.01 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4

VTC. Vejledning til VTC-registrering. for medarbejder. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 VTC Vejledning til VTC-registrering for medarbejder Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø 09.03.2015 Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Arbejdsmiljøsystemet...3 2. Medarbejderstartside...4 3. Udfyld

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt

Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen #ituscpmgt Scope Management ITU 11-09-2013 @janhmadsen Dagsorden Oplægsholder Projektstyring Scope Management i en fælles kontekst Definitioner Scope Management - styring af omfang ved projektets start under projektets

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word. Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning Avery Skabeloner i Microsoft Word Dansk Version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse! Hvordan finder jeg Avery skabeloner i Microsoft Word? 1. I Word 2003 og tidligere versioner,

Læs mere