Forretningsudvalgets møde den 17. maj Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag

2 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Lundgaardanalysen del 1 Politisk inddragelse i strategiske sager Dato: 3. maj 2011 For at sikre den fornødne politiske inddragelse i udarbejdelsen og vedtagelsen strategiske sager arbejdes der med 3 kategorier med hver sin nuancerede proces: Større planer og politikker af principiel karakter. Eksmpel: Plan for den ældre medicinske patient eller fødeplanen. Politisk drøftelse i forretningsudvalget mhp. at definere ønsker, rammer og eventuelt vedtage hensigtserklæringer, procesplan for høring, høringsparter forud for administrationens arbejde med første udkast, Evt. forberedende udredning og drøftelse i udvalg (muligvis med inddragelse af relevante fagpersoner - interne eller eksterne) efter godkendt kommissorium. Udvalgets arbejde kan evt. føre til forslag om beslutning af rammer, mål eller lignende i form af afrapportering for rådet, Administrationen udarbejder første udkast på baggrund af afrapporteringen. Evt. politisk drøftelse/forbehandling i forretningsudvaglet af forslaget og herefter justering, Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. vedtagelse af høringsudkast, Høring skriftlig, Evt. politiske borgermøder eller dialog med brugere, patienter, samarbejdspartnere undervejs i høringsfasen, Politisk drøftelse i regionsrådet. Administrationen justerer på baggrund heraf og, Endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Mere konkrete strategiske beslutninger Eksempel: Opfølgning på rapportering om NIP-data. Evt. drøftelse af principper og fokus i et udvalg efter godkendt kommissorium. Kortlægning, analyse etc., Administrationen udarbejder udkast,

3 Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. at høringsudkast sendes i høring eller justeres og vedtages Hvis forslag sendes i høring: Justeringer pba. høring og herefter endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalag og regionsråd Sager der primært er tilbagemelding eller justering på baggrund af udmøntning/implementering af tidligere beslutning eller eksisterende handlingsplan. Eksempel: den årlige behandling af årsberetning på patientkontorsområdet. Administrationen udarbejder udkast til tilbagemelding pba. implementering af handlingsplan, Evt. drøftelse og politisk forbehandling i udvalg. Politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd mhp. vedtagelse og evt. efterfølgende arbejde i de særlige udvalg og bestillinger til administrationen af nærmere angivne oplæg. Side 2

4 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Samspil mellem formand, udvalg og administration. CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Alle udvalg er nedsat af regionsrådet efter styrelseslovens 17, stk.4. Dette giver nogle bestemte arbejdsbetingelser for udvalgene, som det er vigtigt at være opmærksom på. Udvalgene, der kan vederlægges, nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Hvert andet år besluttes antallet af udvalg og antallet af udvalgsmedlemmer. Inden udgangen af året beslutter regionsrådet kommissorier for arbejdet i det kommende år. I løbet af året kan der komme uddybende eller flere kommissorier fra regionsrådet. Udvalgene er ikke stående udvalg, deres arbejdsområde er bestemt af det eller de kommissorier regionsrådet har besluttet og det er indenfor disse felter udvalget og formanden agerer og repræsenterer. Det er også inden for disse områder presse og administration er til rådighed for formanden. Formanden er ansvarlig for arbejdets tilrettelæggelse og aftaler administrationens medvirken med den ansvarlige koncerndirektør. Administrationen hjælper formanden med at udarbejde en slagplan for arbejdet med de enkelte kommissorier; arbejdets gang, aktiviteter og afrapporteringer og en samlet plan for udvalgets arbejde i det kommende år. I januar samles og koordineres planerne med rådets øvrige arbejde, således at en endelig aktivitetsplan for udvalget kan udarbejdes for årets arbejde. Dette sker efter et møde mellem regionsrådsformanden og udvalgsformanden (fællesmøde), hvor kommissorierne drøftes og ideer og udfordringer i arbejdet vendes og evt. grænseflader til arbejdet andre steder drøftes. Direktionen og regionsrådsformanden er ansvarlige for, at der tilgår regionsrådet en koordineret oversigt over det samlede råds planlagte aktiviteter herunder udvalgenes - senest ved rådsmødet i februar. Regionsrådsformanden har i slutningen af året en drøftelse med de enkelte udvalgs formænd samt den ansvarlige koncerndirektør, hvor udvalgets arbejde evalueres og det kommende år drøftes.

5 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Justeret koncept for Politikerspørgsmål CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Indledning Regionsrådets medlemmer kan få oplysninger/informationer fra administrationen på følgende måder: Den kommunale styrelseslov 9: Retten til sagsindsigt Den kommunale styrelseslov 11: Få sag på førstkommende regionsrådsmøde Forretningsorden for forretningsudvalget: giver FU'erne mulighed for at få sag på FU-dagsordenen. Spørgsmål/svar: Regionsrådet har i 2007 indstiftet et særligt "spørgsmålsinstitut" - nu kaldet Politikerspørgsmål (RR-spørgsmål), som dels udsprang af mange henvendelser direkte til Koncerndirektørerne og stabene (formelt skskal henvendelse rettes til regiosnrådsformanden, jf styrelseslovens 9), dels en konkret anmodning fra regiosnrådsmedlemmerne om, at der for politikerne også fandtes et spørgsmåls-svar system. I løbet af 2007 fandt administrationen af politikerspørgsmål sin nuværende form. I informationshæftet til rådsmedlemmerne fra februar 2010 er anført: Såfremt et regionsrådsmedlem anmoder om belysning af et emne eller svar på nærmere specificerede spørgsmål, skal henvendelse rettes til koncerndirektionen. I outlook findes en adresse, der hedder RR-spørgsmål, hvortil spørgsmål kan sendes elektronisk. I mødesagen til forretningsudvalget den 15. marts Den politiske betjening - foreslås, at besvarelsen af spørgsmål begrænses til faktuelle spørgsmål og spørgsmål, der vedrører regionens eget kompetence-/opgaveområde. Ved behov for uddybende besvarelse, herunder udarbejdelse af notater af mere analyserende art, træffer forretningsudvalget beslutning om dette. Forslag til nyt koncept med følgende sagsgang: RR-medlemmet stiller spørgsmål som sædvanlig Koncernsekretariatet kvitterer for modtagelsen med oplysning om, at såfremt der ikke kan svares inden 14 dage, vil medlemmet få besked om forventet svartidspunkt

6 Koncernsekretariatet sender til sagsbehandling med erindring om svartidspunkt/alternativt at spørgsmålet er af sådan en karakter, at det skal forelægges forretningsudvalget mhp om besvarelse skal iværksættes. Kategorier a. Spørgsmål, som besvares umiddelbart og inden for 14-dags fristen: Korte faktuelle spørgsmål, som besvares ved opslag i eksisterende materiale. Besvarelsen skal være kortfattet og på overordnet niveau, og ikke med associerende detaljer. Besvarelsen afgrænses til det, der spørges om. b. Spørgsmål besvares så vidt muligt inden for 14-dges fristen Henvendelser om konkrete forhold på virksomhederne, som kræver høring, fx hos alle virksomheder. Administrationen vurderer, om det er sandsynligt, om besvarelse kan ske inden for 14 dages fristen. c. Besvarelse af spørgsmål forelægges forretningsudvalget: Spørgsmål som initierer undersøgende, opsøgende, vurderende sagsbehandling, og hvis besvarelse kræver et meget stort ressourceforbrug skal, før besvarelse iværksættes, forelægges for forretningsudvalget til stillingtagen om opgaven skal prioriteres. Det må formodes at sådanne spørgsmål forekommer sjældent. Side 2

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 2 Emne: Elektronisk udsendelse af mødemateriale 2 bilag

8 Koncern IT Region Hovedstaden Borgervænget København Ø NOTAT Telefon Fax Mail Web Sagsbeh.: Christian Koerner Dato: 3. maj 2011 Løsning til understøttelse af elektroniske dagsordner til regionsrådet Resumé For at forbedre arbejdet i Regionsrådet forslås en løsning, der kan sikre en nemmere, papirløs arbejdsgang omkring dagsordner. Som tablet computere forslås Apple ipads, der er billigst og mest brugervenlige, og hvor der vil være en stor synergi for de brugere, som i dag anvender iphones. For at sikre stabilitet, integritet og anvendelsen er det nødvendigt at supplere løsningen med en styringsplatform (Såkaldt Mobile Device Management, MDM). Denne sikrer at der kan ydes fjernsupport også på farten - og at man fx kan aflåse mobil data i udlandet og sikre data på en tabt ipad mod misbrug. Til at sikre en effektiv elektronisk dagsorden sagsgang forslås anskaffelse af edagsorden, der sikrer at dagsorden og bilag er nemt tilgængelige, og kan læses på tværs. Derudover giver systemet mulighed for at tilføje noter, der kan deles med udvalgte dele af de andre brugere af systemet. Ved siden af de dagsordener som lægges ind i edagsordensmodulet, vil der blive fremsendt dagsordensmateriale fra andre organisationer, som regionsrådets medlemmer er medlem af. Dette materiale sendes pr mail og vil derfor være elektronisk tilgængeligt på ipad'en. Således vil dette forslag give mulighed for: Sikker adgang og brug alle steder i Danmark, hvor der er mobil dækning Adgang til mail, vedhæftede dokumenter, kalender Adgang til strukturerede dagsordener for regionsrådets og dets udvalgs møder Mulighed for fjernsupport og sikkerhed imod fx dyr mobil databrug i udlandet Samlet anskaffes en platform, der kan udvikle arbejdet i Regionsrådet effektivt og sikkert. Baggrund Forretningsudvalget har vedtaget at der skal udarbejdes beslutningsoplæg vedr. indførelse af Tablet Computers til it-understøttelsen af møder i forretningsudvalget og regionsrådet. I den sammenhæng har Koncern IT undersøgt mulighederne og forslår en løsning, som de nødvendige elementer for en sikker, fleksibel og nem understøttelse af bl.a. mødeforberedelsen og gennemførelsen af møderne. Løsningen består overordnet af tre dele: Tablet computere MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria)

9 System til distribution og samarbejde omkring dagsordener (Ditmer edagsorden) Tablet computere Løsningen indebærer, at samtlige politikere får stillet en tablet computer til rådighed. De er typisk opbygget af en 10 tommers skærm, som betjenes via den trykfølsomme skærm. De er gode til at se indhold på, herunder læse mails og mødematerialer, herunder bilag både Word og PDF-formater. Tablet computere med trykfølsomme skærme kan anvendes til at skrive korte svar, som fx i en kort mail, mens længere tekster med fordel skrives på et normalt tastatur på en bærbar computer. Billigste og bedste tablet computer plaform er i dag Apples ipad, der forslås anskaffet med mobil data adgang og 64 GB hukommelse. For de brugere, som i dag har en Apple iphone, er overgangen og anvendelsen af en ipad meget nem. Generelt er ipads de mest brugervenlige, og konkurrenterne til Apple har i dag ikke tilbud der matcher på hverken pris eller kvalitet. MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria) Afaria er en såkaldt Mobile Device Management løsning. Den bruges til at sikre, at fortrolige oplysninger på en mobil enhed, som fx tablets og smartphones, bliver krypteret. Derudover kan man sikre, at der er sat pin-kode på enheden, og at man, hvis man skulle have tabt enheden, kan slette indholdet. Med MDM kan man sikre alle indstillinger på tablet computerne, og fx forhindre brug af mobil data i udlandet pga. prisen. Derudover vil man kunne yde fjernsupport på de mobile enheder via dette værktøj. Løsningen er valgt på baggrund af, at det kan udbygges til at dække hele regionen, og at det er den løsning, som der arbejdes på at implementere i både Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland. Region Syd har netop også truffet beslutning om at overgå til elektronisk udsendelse af dagsordensmateriale. Løsningen er i starten opbygget til at dække op til 100 brugere, men en udbredelse herudover vil kræve indkøb af yderligere licenser. Region Hovedstadens systemgruppe for Teknik, der har ansvaret for den tekniske it-infrastruktur, har tiltrådt valget, og da løsningen også bruges til test af styringen af kliniske mobile enheder, finansieres en del af løsningen af infrastrukturmidler. Alternativer har været undersøgt, men disse ville enten være væsentlige dyrere pr. måned i løbende drift, eller ikke have mulighed for at kunne udbygges til at kunne dække hele regionen efter strategien: En funktion Et system) eller der pga. nationale retningslinjer omkring it-sikkerhed ikke er muligt at vælge andre. (fx løsninger der kører fra servere i USA.) Ditmer edagsorden edagsorden er i dag den eneste løsning til understøttelse af politiske møder (kommunalbestyrelse og regionsråd). Systemet er under løbende udvikling, men kan allerede i dag fint håndtere typiske dagsordner. Udover at kunne udsende dagsorden med sagsfremstilling og bilag, så understøtter systemet at man kan afgive kommentarer, som enten er synlig for alle, der har adgang til dagsordenen, eller kommentarer som kun er synlige for en begrænset skare, fx ens egen politiske gruppe. På nuværende tidspunkt vil der ikke være adgang til Politikerportalen. Side 2

10 Løsningen er under implementering i Region Midt, og en anskaffelse i Region Hovedstaden vil ske som option til Region Midts aftale med Ditmer. Løsningen findes i dag kun til Apple ipads. Netværksadgang Adgang til netværk og Internet foreslås igennem mobil-nettet. Det giver den største fleksibilitet, og gør, at en tablet computer kan anvendes uafhængigt af, hvor man befinder sig. Det stiller dog også krav om, at sikkerhedsfunktionen er i orden, særligt hvis dette kombineres med trådløst netværksadgang på fx Regionsgården. En mobil dataadgang koster et månedligt abonnement på ca. 100,- pr bruger pr. måned for datatrafik i Danmark. Der vil være lukket for adgang til mobilnettet i udlandet af økonomiske grunde. Ved ophold i udlandet kan ipad'en stadig benyttes via hotellers og konferencesteders trådløse net. I udlandet mister man altså kun den fleksibilitet, som mobilnettet giver. Økonomi Det foreløbige investeringer ser ud som følger: Emne Produkt Antal Stykpris Delbudget Budget Udstyr Tablet computere , ,00 Mobil data abonnement , ,00 Taske/hylster , ,00 Mærkning 60 50, , ,00 Sikkerhedsløsning Licenser ,00 Ekstern Konsulent bistand ,00 Virtuelle servere , ,00 Database Hotel ,00 Første års drift ,00 Storage , , ,00 Dagsordensystem Oprettelse ,00 Årlig drift ,00 Tilpasning, integration mm , ,00 I alt ,00 Side 3

11 Derudover kommer der efter første år følgende årlige driftsomkostninger: Vedligehold Produkt Budget Mobile data TDC Data (60stk*12mdr*100, ) ,00 Sikkerhedsløsning Årlig drift assistance ,00 Licens vedligehold ,00 Dagsordensystem Årlig drift ,00 I alt pr. år ,00 Tidsplan Elementer der indgår i tidsplanen er: Sikkerhed Selve sikkerhedsløsningen er en væsentlig del for at forbedre infrastrukturen for mobile enheder, og er derfor nødvendig for at sikre og udbygge anvendelsen af mobile enheder. Der arbejdes på at dette kan gennemføres i løbet af april kvartal edagsorden Anskaffelse af edagsorden foregår i et samarbejde med leverandøren om integration og overførsel af dokumenter fra regionens systemer. Dette arbejde estimeres til at vare 2-3 måneder inklusiv en testperiode. Denne anskaffelse og implementering af sikkerhedsløsningen kan derfor for størstedelen foregå parallelt. Klargøring Klargøring og implementering af tablet computere for politikerne vil finde sted i 3. kvartal Side 4

12 Bedre sagsbehandling Elektroniske dagsorden for Regionsrådet Tablet computere Nye generation også kald Pads Gode til at læse på Ringe til at skrive lange tekster Fås med data over Mobil 3G eller over WLAN (WiFi) Anbefaling pt. er via Mobil 3G Sikkerhed og fleksibilitet

13 Hvad kan en tablet gøre? Mail og Kalender Internet ipad har ikke Flash og Java Læser PDF er, billeder, film, musik Andre muligheder ebogs læser Kort og navigation Nyheder MindMaps edagsorden

14 Hvad er udfordring med tablets? Sikkerhed er en væsentlig parameter De er meget rettet mod slutbrugere og ikke så meget mod virksomheder Sikkerhedsmodellen er simpel Derfor er der nødvendig med en ekstra styrings og sikkerhedsløsning Sikrer overholdelse af lovgivning og bekendtgørelser på området Beskytter følsomme oplysninger Fx udbud, personsager både i bilag og mails Profil med tvungen pinkode, fjern lås/sletning, sikkerhedscheck, ingen mobil data i udlandet

15 Dagsordenssystem Løsningen fra andre regioner Ditmer edagsorden Giver mulighed for samarbejde igennem beskyttede kommentarer udover elektroniske dagsorden og bilag Distribution af dokumenter via Ditmers servere Kræver integration til vores måde at producere dagsorden og bilag

16 Økonomi Budget for en samlet løsning 60 tablets med mobil net: ,- 41 politikere 19 til KD/KSE/support Sikkerhedsløsning (MDM): ,- Dækker op til 100 enheder Halvt finansieret af SG Teknik edagsorden: ,- I alt anskaffelse: ,- Årlig drift fra år 2: ,- Mobil data, support og licenser

17 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 3 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af marts måned 1 bilag

18 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 32,8 29,8 30,3 31,4 26,8 29,0 27,2 25,8 29,0 29,0 28,5 29,9 92,9 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 88,8 Mer-/mindreforbrug -2,5-2,4 0,7-4,1 Akk. mer-/mindreforbrug -2,5-4,8-4,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 22,3 22,3 22,3 23,4 21,0 21,0 19,2 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 66,9 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 66,9 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,7 0,4 0,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,4 0,0 25,0 Lønforbrug ,0 15,0 Mio kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Måneder Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,3 26,6 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 22,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-1,8 0,3-4,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-4,5-4,2 Mio. kr. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1

19 Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget 0,0-0,5 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-0,5-3,5-0,5 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,4 Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0 0,1 Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 Indtægter 2011 Mio. kr. 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 62,2 Præsteret aktivitet 36,7 30,6-67,4 Mer-/mindre aktivitet 4,8 0,3 5,1 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,8 5,1 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 35,0 30,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2

20 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 152,9 136,8 143,3 121,7 131,4 121,9 117,9 123,2 140,9 127,2 133,0 135,6 433,0 Nettodrift forbrug 146,8 124,9 136,1 407,8 Mer-/mindreforbrug -6,1-11,9-7,1-25,2 Akk. mer-/mindreforbrug -6,1-18,1-25,2 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 115,0 111,3 110,7 130,5 113,5 111,7 111,4 117,5 117,5 117,1 117,2 100,2 337,0 Lønforbrug 112,9 109,4 112,9 335,2 Mer-/mindreforbrug på løn -2,1-1,9 2,2-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,1-4,0-1,8 Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 38,8 28,8 33,8 12,7 29,7 28,9 26,0 20,4 34,7 28,1 29,5 58,2 101,4 Øvrig drift forbrug 39,9 16,7 25,8 82,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-12,1-8,0-19,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-11,0-19,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3

21 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,9-3,3-1,2-21,5-11,7-18,6-19,5-14,7-11,3-17,9-13,7-22,9-5,4 Indtægter -6,1-1,2-2,5-9,8 Mer-/mindre indtægter -5,2 2,1-1,3-4,4 Akk. mer-/mindre indtægt -5,2-3,1-4,4 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0-25,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 153,1 145,9 160,1 140,6 151,8 150,8 127,6 135,4 151,9 159,3 158,3 153,9 298,9 Præsteret aktivitet 152,4 137,8 7,5 297,8 Mer-/mindre aktivitet -0,7-8,0-1,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,7-1,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4

22 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 31,4 31,4 31,4 34,1 31,4 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,6 94,2 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 89,1 Mer-/mindreforbrug -5,8-0,8 1,5-5,1 Akk. mer-/mindreforbrug -5,8-6,6-5,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 21,7 21,7 21,7 24,4 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,8 65,1 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 65,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,6 0,8 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,3 0,5 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,6 31,5 Øvrig drift forbrug 3,8 9,8 10,7 24,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-0,7 0,2-7,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-7,5-7,3 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5

23 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-2,4 Indtægter -0,2-0,3-0,3-0,7 Mer-/mindre indtægter 0,6 0,5 0,5 1,6 Akk. mer-/mindre indtægter 0,6 1,1 1,6 Indtægter ,0 1,5 Mio. kr. 1,0 0,5 0,0-0,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 23,7 22,5 27,2 25,0 24,3 26,5 26,0 26,2 25,9 24,4 25,5 24,8 46,2 Præsteret aktivitet 25,8 22,2 0,8 48,8 Mer-/mindre aktivitet 2,2-0,3 2,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6

24 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 58,0 58,1 56,3 65,4 58,1 54,7 40,9 54,6 49,2 52,3 51,4 57,2 172,4 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 170,1 Mer-/mindreforbrug -4,2-0,2 2,2-2,2 Akk. mer-/mindreforbrug -4,2-4,4-2,2 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 41,6 41,6 41,2 50,3 41,8 40,8 40,2 38,3 40,0 40,4 40,3 41,4 124,4 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 123,4 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-1,2-0,2-1,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,9-1,0 Lønforbrug ,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 17,2 20,6 19,3 19,2 20,5 18,0 19,1 20,4 18,1 19,1 19,4 31,1 57,1 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 52,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-0,2 0,8-4,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-5,3-4,5 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7

25 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2-18,4-4,1-8,9-7,2-8,3-15,3-9,1 Indtægter -0,3-2,9-2,6-5,8 Mer-/mindre indtægter 0,5 1,2 1,6 3,3 Akk. mer-/mindre indtægt 0,5 1,7 3,3 5,0 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 59,8 59,2 68,6 54,2 60,6 62,7 51,9 56,5 65,5 64,7 68,9 63,5 119,1 Præsteret aktivitet 64,3 55,8 3,5 123,5 Mer-/mindre aktivitet 4,4-3,4 4,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,4 4,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 70,0 60,0 50,0 Mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8

26 Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 18,1 21,7 15,4 20,1 14,5 13,7 18,7 14,2 14,2 15,0 17,1 12,9 55,2 Nettodrift forbrug 17,9 21,7 15,6 55,1 Mer-/mindreforbrug -0,3 0,0 0,2-0,1 Akk. mer-/mindreforbrug -0,3-0,3-0,1 Total for hospitalet ,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 15,1 14,5 13,3 16,5 12,2 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 42,9 Lønforbrug 15,0 14,7 13,4 43,1 Mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,2 0,2 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,0 0,2 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 3,0 8,6 3,6 5,1 3,8 3,5 8,0 3,5 3,5 4,3 6,4 8,2 15,2 Øvrig drift forbrug 2,9 8,3 3,8 15,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,3 0,2-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,5-0,2 Mio. kr. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 28-02-2007 Sag nr.: ØU 54 (SOSU 22) Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence:

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1...

Dagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Dagsorden Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Katalog over mips reducerende tiltag Husker du hvad der skete i September 2011 i tidsrummet 10 12 og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere