Forretningsudvalgets møde den 17. maj Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag

2 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Lundgaardanalysen del 1 Politisk inddragelse i strategiske sager Dato: 3. maj 2011 For at sikre den fornødne politiske inddragelse i udarbejdelsen og vedtagelsen strategiske sager arbejdes der med 3 kategorier med hver sin nuancerede proces: Større planer og politikker af principiel karakter. Eksmpel: Plan for den ældre medicinske patient eller fødeplanen. Politisk drøftelse i forretningsudvalget mhp. at definere ønsker, rammer og eventuelt vedtage hensigtserklæringer, procesplan for høring, høringsparter forud for administrationens arbejde med første udkast, Evt. forberedende udredning og drøftelse i udvalg (muligvis med inddragelse af relevante fagpersoner - interne eller eksterne) efter godkendt kommissorium. Udvalgets arbejde kan evt. føre til forslag om beslutning af rammer, mål eller lignende i form af afrapportering for rådet, Administrationen udarbejder første udkast på baggrund af afrapporteringen. Evt. politisk drøftelse/forbehandling i forretningsudvaglet af forslaget og herefter justering, Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. vedtagelse af høringsudkast, Høring skriftlig, Evt. politiske borgermøder eller dialog med brugere, patienter, samarbejdspartnere undervejs i høringsfasen, Politisk drøftelse i regionsrådet. Administrationen justerer på baggrund heraf og, Endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Mere konkrete strategiske beslutninger Eksempel: Opfølgning på rapportering om NIP-data. Evt. drøftelse af principper og fokus i et udvalg efter godkendt kommissorium. Kortlægning, analyse etc., Administrationen udarbejder udkast,

3 Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. at høringsudkast sendes i høring eller justeres og vedtages Hvis forslag sendes i høring: Justeringer pba. høring og herefter endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalag og regionsråd Sager der primært er tilbagemelding eller justering på baggrund af udmøntning/implementering af tidligere beslutning eller eksisterende handlingsplan. Eksempel: den årlige behandling af årsberetning på patientkontorsområdet. Administrationen udarbejder udkast til tilbagemelding pba. implementering af handlingsplan, Evt. drøftelse og politisk forbehandling i udvalg. Politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd mhp. vedtagelse og evt. efterfølgende arbejde i de særlige udvalg og bestillinger til administrationen af nærmere angivne oplæg. Side 2

4 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Samspil mellem formand, udvalg og administration. CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Alle udvalg er nedsat af regionsrådet efter styrelseslovens 17, stk.4. Dette giver nogle bestemte arbejdsbetingelser for udvalgene, som det er vigtigt at være opmærksom på. Udvalgene, der kan vederlægges, nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Hvert andet år besluttes antallet af udvalg og antallet af udvalgsmedlemmer. Inden udgangen af året beslutter regionsrådet kommissorier for arbejdet i det kommende år. I løbet af året kan der komme uddybende eller flere kommissorier fra regionsrådet. Udvalgene er ikke stående udvalg, deres arbejdsområde er bestemt af det eller de kommissorier regionsrådet har besluttet og det er indenfor disse felter udvalget og formanden agerer og repræsenterer. Det er også inden for disse områder presse og administration er til rådighed for formanden. Formanden er ansvarlig for arbejdets tilrettelæggelse og aftaler administrationens medvirken med den ansvarlige koncerndirektør. Administrationen hjælper formanden med at udarbejde en slagplan for arbejdet med de enkelte kommissorier; arbejdets gang, aktiviteter og afrapporteringer og en samlet plan for udvalgets arbejde i det kommende år. I januar samles og koordineres planerne med rådets øvrige arbejde, således at en endelig aktivitetsplan for udvalget kan udarbejdes for årets arbejde. Dette sker efter et møde mellem regionsrådsformanden og udvalgsformanden (fællesmøde), hvor kommissorierne drøftes og ideer og udfordringer i arbejdet vendes og evt. grænseflader til arbejdet andre steder drøftes. Direktionen og regionsrådsformanden er ansvarlige for, at der tilgår regionsrådet en koordineret oversigt over det samlede råds planlagte aktiviteter herunder udvalgenes - senest ved rådsmødet i februar. Regionsrådsformanden har i slutningen af året en drøftelse med de enkelte udvalgs formænd samt den ansvarlige koncerndirektør, hvor udvalgets arbejde evalueres og det kommende år drøftes.

5 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Justeret koncept for Politikerspørgsmål CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Indledning Regionsrådets medlemmer kan få oplysninger/informationer fra administrationen på følgende måder: Den kommunale styrelseslov 9: Retten til sagsindsigt Den kommunale styrelseslov 11: Få sag på førstkommende regionsrådsmøde Forretningsorden for forretningsudvalget: giver FU'erne mulighed for at få sag på FU-dagsordenen. Spørgsmål/svar: Regionsrådet har i 2007 indstiftet et særligt "spørgsmålsinstitut" - nu kaldet Politikerspørgsmål (RR-spørgsmål), som dels udsprang af mange henvendelser direkte til Koncerndirektørerne og stabene (formelt skskal henvendelse rettes til regiosnrådsformanden, jf styrelseslovens 9), dels en konkret anmodning fra regiosnrådsmedlemmerne om, at der for politikerne også fandtes et spørgsmåls-svar system. I løbet af 2007 fandt administrationen af politikerspørgsmål sin nuværende form. I informationshæftet til rådsmedlemmerne fra februar 2010 er anført: Såfremt et regionsrådsmedlem anmoder om belysning af et emne eller svar på nærmere specificerede spørgsmål, skal henvendelse rettes til koncerndirektionen. I outlook findes en adresse, der hedder RR-spørgsmål, hvortil spørgsmål kan sendes elektronisk. I mødesagen til forretningsudvalget den 15. marts Den politiske betjening - foreslås, at besvarelsen af spørgsmål begrænses til faktuelle spørgsmål og spørgsmål, der vedrører regionens eget kompetence-/opgaveområde. Ved behov for uddybende besvarelse, herunder udarbejdelse af notater af mere analyserende art, træffer forretningsudvalget beslutning om dette. Forslag til nyt koncept med følgende sagsgang: RR-medlemmet stiller spørgsmål som sædvanlig Koncernsekretariatet kvitterer for modtagelsen med oplysning om, at såfremt der ikke kan svares inden 14 dage, vil medlemmet få besked om forventet svartidspunkt

6 Koncernsekretariatet sender til sagsbehandling med erindring om svartidspunkt/alternativt at spørgsmålet er af sådan en karakter, at det skal forelægges forretningsudvalget mhp om besvarelse skal iværksættes. Kategorier a. Spørgsmål, som besvares umiddelbart og inden for 14-dags fristen: Korte faktuelle spørgsmål, som besvares ved opslag i eksisterende materiale. Besvarelsen skal være kortfattet og på overordnet niveau, og ikke med associerende detaljer. Besvarelsen afgrænses til det, der spørges om. b. Spørgsmål besvares så vidt muligt inden for 14-dges fristen Henvendelser om konkrete forhold på virksomhederne, som kræver høring, fx hos alle virksomheder. Administrationen vurderer, om det er sandsynligt, om besvarelse kan ske inden for 14 dages fristen. c. Besvarelse af spørgsmål forelægges forretningsudvalget: Spørgsmål som initierer undersøgende, opsøgende, vurderende sagsbehandling, og hvis besvarelse kræver et meget stort ressourceforbrug skal, før besvarelse iværksættes, forelægges for forretningsudvalget til stillingtagen om opgaven skal prioriteres. Det må formodes at sådanne spørgsmål forekommer sjældent. Side 2

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 2 Emne: Elektronisk udsendelse af mødemateriale 2 bilag

8 Koncern IT Region Hovedstaden Borgervænget København Ø NOTAT Telefon Fax Mail Web Sagsbeh.: Christian Koerner Dato: 3. maj 2011 Løsning til understøttelse af elektroniske dagsordner til regionsrådet Resumé For at forbedre arbejdet i Regionsrådet forslås en løsning, der kan sikre en nemmere, papirløs arbejdsgang omkring dagsordner. Som tablet computere forslås Apple ipads, der er billigst og mest brugervenlige, og hvor der vil være en stor synergi for de brugere, som i dag anvender iphones. For at sikre stabilitet, integritet og anvendelsen er det nødvendigt at supplere løsningen med en styringsplatform (Såkaldt Mobile Device Management, MDM). Denne sikrer at der kan ydes fjernsupport også på farten - og at man fx kan aflåse mobil data i udlandet og sikre data på en tabt ipad mod misbrug. Til at sikre en effektiv elektronisk dagsorden sagsgang forslås anskaffelse af edagsorden, der sikrer at dagsorden og bilag er nemt tilgængelige, og kan læses på tværs. Derudover giver systemet mulighed for at tilføje noter, der kan deles med udvalgte dele af de andre brugere af systemet. Ved siden af de dagsordener som lægges ind i edagsordensmodulet, vil der blive fremsendt dagsordensmateriale fra andre organisationer, som regionsrådets medlemmer er medlem af. Dette materiale sendes pr mail og vil derfor være elektronisk tilgængeligt på ipad'en. Således vil dette forslag give mulighed for: Sikker adgang og brug alle steder i Danmark, hvor der er mobil dækning Adgang til mail, vedhæftede dokumenter, kalender Adgang til strukturerede dagsordener for regionsrådets og dets udvalgs møder Mulighed for fjernsupport og sikkerhed imod fx dyr mobil databrug i udlandet Samlet anskaffes en platform, der kan udvikle arbejdet i Regionsrådet effektivt og sikkert. Baggrund Forretningsudvalget har vedtaget at der skal udarbejdes beslutningsoplæg vedr. indførelse af Tablet Computers til it-understøttelsen af møder i forretningsudvalget og regionsrådet. I den sammenhæng har Koncern IT undersøgt mulighederne og forslår en løsning, som de nødvendige elementer for en sikker, fleksibel og nem understøttelse af bl.a. mødeforberedelsen og gennemførelsen af møderne. Løsningen består overordnet af tre dele: Tablet computere MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria)

9 System til distribution og samarbejde omkring dagsordener (Ditmer edagsorden) Tablet computere Løsningen indebærer, at samtlige politikere får stillet en tablet computer til rådighed. De er typisk opbygget af en 10 tommers skærm, som betjenes via den trykfølsomme skærm. De er gode til at se indhold på, herunder læse mails og mødematerialer, herunder bilag både Word og PDF-formater. Tablet computere med trykfølsomme skærme kan anvendes til at skrive korte svar, som fx i en kort mail, mens længere tekster med fordel skrives på et normalt tastatur på en bærbar computer. Billigste og bedste tablet computer plaform er i dag Apples ipad, der forslås anskaffet med mobil data adgang og 64 GB hukommelse. For de brugere, som i dag har en Apple iphone, er overgangen og anvendelsen af en ipad meget nem. Generelt er ipads de mest brugervenlige, og konkurrenterne til Apple har i dag ikke tilbud der matcher på hverken pris eller kvalitet. MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria) Afaria er en såkaldt Mobile Device Management løsning. Den bruges til at sikre, at fortrolige oplysninger på en mobil enhed, som fx tablets og smartphones, bliver krypteret. Derudover kan man sikre, at der er sat pin-kode på enheden, og at man, hvis man skulle have tabt enheden, kan slette indholdet. Med MDM kan man sikre alle indstillinger på tablet computerne, og fx forhindre brug af mobil data i udlandet pga. prisen. Derudover vil man kunne yde fjernsupport på de mobile enheder via dette værktøj. Løsningen er valgt på baggrund af, at det kan udbygges til at dække hele regionen, og at det er den løsning, som der arbejdes på at implementere i både Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland. Region Syd har netop også truffet beslutning om at overgå til elektronisk udsendelse af dagsordensmateriale. Løsningen er i starten opbygget til at dække op til 100 brugere, men en udbredelse herudover vil kræve indkøb af yderligere licenser. Region Hovedstadens systemgruppe for Teknik, der har ansvaret for den tekniske it-infrastruktur, har tiltrådt valget, og da løsningen også bruges til test af styringen af kliniske mobile enheder, finansieres en del af løsningen af infrastrukturmidler. Alternativer har været undersøgt, men disse ville enten være væsentlige dyrere pr. måned i løbende drift, eller ikke have mulighed for at kunne udbygges til at kunne dække hele regionen efter strategien: En funktion Et system) eller der pga. nationale retningslinjer omkring it-sikkerhed ikke er muligt at vælge andre. (fx løsninger der kører fra servere i USA.) Ditmer edagsorden edagsorden er i dag den eneste løsning til understøttelse af politiske møder (kommunalbestyrelse og regionsråd). Systemet er under løbende udvikling, men kan allerede i dag fint håndtere typiske dagsordner. Udover at kunne udsende dagsorden med sagsfremstilling og bilag, så understøtter systemet at man kan afgive kommentarer, som enten er synlig for alle, der har adgang til dagsordenen, eller kommentarer som kun er synlige for en begrænset skare, fx ens egen politiske gruppe. På nuværende tidspunkt vil der ikke være adgang til Politikerportalen. Side 2

10 Løsningen er under implementering i Region Midt, og en anskaffelse i Region Hovedstaden vil ske som option til Region Midts aftale med Ditmer. Løsningen findes i dag kun til Apple ipads. Netværksadgang Adgang til netværk og Internet foreslås igennem mobil-nettet. Det giver den største fleksibilitet, og gør, at en tablet computer kan anvendes uafhængigt af, hvor man befinder sig. Det stiller dog også krav om, at sikkerhedsfunktionen er i orden, særligt hvis dette kombineres med trådløst netværksadgang på fx Regionsgården. En mobil dataadgang koster et månedligt abonnement på ca. 100,- pr bruger pr. måned for datatrafik i Danmark. Der vil være lukket for adgang til mobilnettet i udlandet af økonomiske grunde. Ved ophold i udlandet kan ipad'en stadig benyttes via hotellers og konferencesteders trådløse net. I udlandet mister man altså kun den fleksibilitet, som mobilnettet giver. Økonomi Det foreløbige investeringer ser ud som følger: Emne Produkt Antal Stykpris Delbudget Budget Udstyr Tablet computere , ,00 Mobil data abonnement , ,00 Taske/hylster , ,00 Mærkning 60 50, , ,00 Sikkerhedsløsning Licenser ,00 Ekstern Konsulent bistand ,00 Virtuelle servere , ,00 Database Hotel ,00 Første års drift ,00 Storage , , ,00 Dagsordensystem Oprettelse ,00 Årlig drift ,00 Tilpasning, integration mm , ,00 I alt ,00 Side 3

11 Derudover kommer der efter første år følgende årlige driftsomkostninger: Vedligehold Produkt Budget Mobile data TDC Data (60stk*12mdr*100, ) ,00 Sikkerhedsløsning Årlig drift assistance ,00 Licens vedligehold ,00 Dagsordensystem Årlig drift ,00 I alt pr. år ,00 Tidsplan Elementer der indgår i tidsplanen er: Sikkerhed Selve sikkerhedsløsningen er en væsentlig del for at forbedre infrastrukturen for mobile enheder, og er derfor nødvendig for at sikre og udbygge anvendelsen af mobile enheder. Der arbejdes på at dette kan gennemføres i løbet af april kvartal edagsorden Anskaffelse af edagsorden foregår i et samarbejde med leverandøren om integration og overførsel af dokumenter fra regionens systemer. Dette arbejde estimeres til at vare 2-3 måneder inklusiv en testperiode. Denne anskaffelse og implementering af sikkerhedsløsningen kan derfor for størstedelen foregå parallelt. Klargøring Klargøring og implementering af tablet computere for politikerne vil finde sted i 3. kvartal Side 4

12 Bedre sagsbehandling Elektroniske dagsorden for Regionsrådet Tablet computere Nye generation også kald Pads Gode til at læse på Ringe til at skrive lange tekster Fås med data over Mobil 3G eller over WLAN (WiFi) Anbefaling pt. er via Mobil 3G Sikkerhed og fleksibilitet

13 Hvad kan en tablet gøre? Mail og Kalender Internet ipad har ikke Flash og Java Læser PDF er, billeder, film, musik Andre muligheder ebogs læser Kort og navigation Nyheder MindMaps edagsorden

14 Hvad er udfordring med tablets? Sikkerhed er en væsentlig parameter De er meget rettet mod slutbrugere og ikke så meget mod virksomheder Sikkerhedsmodellen er simpel Derfor er der nødvendig med en ekstra styrings og sikkerhedsløsning Sikrer overholdelse af lovgivning og bekendtgørelser på området Beskytter følsomme oplysninger Fx udbud, personsager både i bilag og mails Profil med tvungen pinkode, fjern lås/sletning, sikkerhedscheck, ingen mobil data i udlandet

15 Dagsordenssystem Løsningen fra andre regioner Ditmer edagsorden Giver mulighed for samarbejde igennem beskyttede kommentarer udover elektroniske dagsorden og bilag Distribution af dokumenter via Ditmers servere Kræver integration til vores måde at producere dagsorden og bilag

16 Økonomi Budget for en samlet løsning 60 tablets med mobil net: ,- 41 politikere 19 til KD/KSE/support Sikkerhedsløsning (MDM): ,- Dækker op til 100 enheder Halvt finansieret af SG Teknik edagsorden: ,- I alt anskaffelse: ,- Årlig drift fra år 2: ,- Mobil data, support og licenser

17 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 3 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af marts måned 1 bilag

18 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 32,8 29,8 30,3 31,4 26,8 29,0 27,2 25,8 29,0 29,0 28,5 29,9 92,9 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 88,8 Mer-/mindreforbrug -2,5-2,4 0,7-4,1 Akk. mer-/mindreforbrug -2,5-4,8-4,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 22,3 22,3 22,3 23,4 21,0 21,0 19,2 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 66,9 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 66,9 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,7 0,4 0,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,4 0,0 25,0 Lønforbrug ,0 15,0 Mio kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Måneder Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,3 26,6 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 22,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-1,8 0,3-4,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-4,5-4,2 Mio. kr. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1

19 Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget 0,0-0,5 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-0,5-3,5-0,5 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,4 Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0 0,1 Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 Indtægter 2011 Mio. kr. 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 62,2 Præsteret aktivitet 36,7 30,6-67,4 Mer-/mindre aktivitet 4,8 0,3 5,1 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,8 5,1 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 35,0 30,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2

20 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 152,9 136,8 143,3 121,7 131,4 121,9 117,9 123,2 140,9 127,2 133,0 135,6 433,0 Nettodrift forbrug 146,8 124,9 136,1 407,8 Mer-/mindreforbrug -6,1-11,9-7,1-25,2 Akk. mer-/mindreforbrug -6,1-18,1-25,2 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 115,0 111,3 110,7 130,5 113,5 111,7 111,4 117,5 117,5 117,1 117,2 100,2 337,0 Lønforbrug 112,9 109,4 112,9 335,2 Mer-/mindreforbrug på løn -2,1-1,9 2,2-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,1-4,0-1,8 Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 38,8 28,8 33,8 12,7 29,7 28,9 26,0 20,4 34,7 28,1 29,5 58,2 101,4 Øvrig drift forbrug 39,9 16,7 25,8 82,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-12,1-8,0-19,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-11,0-19,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3

21 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,9-3,3-1,2-21,5-11,7-18,6-19,5-14,7-11,3-17,9-13,7-22,9-5,4 Indtægter -6,1-1,2-2,5-9,8 Mer-/mindre indtægter -5,2 2,1-1,3-4,4 Akk. mer-/mindre indtægt -5,2-3,1-4,4 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0-25,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 153,1 145,9 160,1 140,6 151,8 150,8 127,6 135,4 151,9 159,3 158,3 153,9 298,9 Præsteret aktivitet 152,4 137,8 7,5 297,8 Mer-/mindre aktivitet -0,7-8,0-1,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,7-1,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4

22 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 31,4 31,4 31,4 34,1 31,4 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,6 94,2 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 89,1 Mer-/mindreforbrug -5,8-0,8 1,5-5,1 Akk. mer-/mindreforbrug -5,8-6,6-5,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 21,7 21,7 21,7 24,4 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,8 65,1 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 65,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,6 0,8 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,3 0,5 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,6 31,5 Øvrig drift forbrug 3,8 9,8 10,7 24,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-0,7 0,2-7,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-7,5-7,3 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5

23 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-2,4 Indtægter -0,2-0,3-0,3-0,7 Mer-/mindre indtægter 0,6 0,5 0,5 1,6 Akk. mer-/mindre indtægter 0,6 1,1 1,6 Indtægter ,0 1,5 Mio. kr. 1,0 0,5 0,0-0,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 23,7 22,5 27,2 25,0 24,3 26,5 26,0 26,2 25,9 24,4 25,5 24,8 46,2 Præsteret aktivitet 25,8 22,2 0,8 48,8 Mer-/mindre aktivitet 2,2-0,3 2,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6

24 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 58,0 58,1 56,3 65,4 58,1 54,7 40,9 54,6 49,2 52,3 51,4 57,2 172,4 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 170,1 Mer-/mindreforbrug -4,2-0,2 2,2-2,2 Akk. mer-/mindreforbrug -4,2-4,4-2,2 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 41,6 41,6 41,2 50,3 41,8 40,8 40,2 38,3 40,0 40,4 40,3 41,4 124,4 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 123,4 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-1,2-0,2-1,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,9-1,0 Lønforbrug ,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 17,2 20,6 19,3 19,2 20,5 18,0 19,1 20,4 18,1 19,1 19,4 31,1 57,1 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 52,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-0,2 0,8-4,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-5,3-4,5 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7

25 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2-18,4-4,1-8,9-7,2-8,3-15,3-9,1 Indtægter -0,3-2,9-2,6-5,8 Mer-/mindre indtægter 0,5 1,2 1,6 3,3 Akk. mer-/mindre indtægt 0,5 1,7 3,3 5,0 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 59,8 59,2 68,6 54,2 60,6 62,7 51,9 56,5 65,5 64,7 68,9 63,5 119,1 Præsteret aktivitet 64,3 55,8 3,5 123,5 Mer-/mindre aktivitet 4,4-3,4 4,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,4 4,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 70,0 60,0 50,0 Mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8

26 Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 18,1 21,7 15,4 20,1 14,5 13,7 18,7 14,2 14,2 15,0 17,1 12,9 55,2 Nettodrift forbrug 17,9 21,7 15,6 55,1 Mer-/mindreforbrug -0,3 0,0 0,2-0,1 Akk. mer-/mindreforbrug -0,3-0,3-0,1 Total for hospitalet ,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 15,1 14,5 13,3 16,5 12,2 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 42,9 Lønforbrug 15,0 14,7 13,4 43,1 Mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,2 0,2 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,0 0,2 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 3,0 8,6 3,6 5,1 3,8 3,5 8,0 3,5 3,5 4,3 6,4 8,2 15,2 Øvrig drift forbrug 2,9 8,3 3,8 15,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,3 0,2-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,5-0,2 Mio. kr. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

Bilag 4 Koncern Økonomi

Bilag 4 Koncern Økonomi Bilag 4 Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 48205023 BILAG 4 Journal nr.: 08000305 Dato: 6. september 2011 Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere