Forretningsudvalgets møde den 17. maj Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag

2 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web CVR/SE-nr: Lundgaardanalysen del 1 Politisk inddragelse i strategiske sager Dato: 3. maj 2011 For at sikre den fornødne politiske inddragelse i udarbejdelsen og vedtagelsen strategiske sager arbejdes der med 3 kategorier med hver sin nuancerede proces: Større planer og politikker af principiel karakter. Eksmpel: Plan for den ældre medicinske patient eller fødeplanen. Politisk drøftelse i forretningsudvalget mhp. at definere ønsker, rammer og eventuelt vedtage hensigtserklæringer, procesplan for høring, høringsparter forud for administrationens arbejde med første udkast, Evt. forberedende udredning og drøftelse i udvalg (muligvis med inddragelse af relevante fagpersoner - interne eller eksterne) efter godkendt kommissorium. Udvalgets arbejde kan evt. føre til forslag om beslutning af rammer, mål eller lignende i form af afrapportering for rådet, Administrationen udarbejder første udkast på baggrund af afrapporteringen. Evt. politisk drøftelse/forbehandling i forretningsudvaglet af forslaget og herefter justering, Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. vedtagelse af høringsudkast, Høring skriftlig, Evt. politiske borgermøder eller dialog med brugere, patienter, samarbejdspartnere undervejs i høringsfasen, Politisk drøftelse i regionsrådet. Administrationen justerer på baggrund heraf og, Endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Mere konkrete strategiske beslutninger Eksempel: Opfølgning på rapportering om NIP-data. Evt. drøftelse af principper og fokus i et udvalg efter godkendt kommissorium. Kortlægning, analyse etc., Administrationen udarbejder udkast,

3 Politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet mhp. at høringsudkast sendes i høring eller justeres og vedtages Hvis forslag sendes i høring: Justeringer pba. høring og herefter endelig behandling og vedtagelse i forretningsudvalag og regionsråd Sager der primært er tilbagemelding eller justering på baggrund af udmøntning/implementering af tidligere beslutning eller eksisterende handlingsplan. Eksempel: den årlige behandling af årsberetning på patientkontorsområdet. Administrationen udarbejder udkast til tilbagemelding pba. implementering af handlingsplan, Evt. drøftelse og politisk forbehandling i udvalg. Politisk behandling i forretningsudvalg og regionsråd mhp. vedtagelse og evt. efterfølgende arbejde i de særlige udvalg og bestillinger til administrationen af nærmere angivne oplæg. Side 2

4 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Samspil mellem formand, udvalg og administration. CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Alle udvalg er nedsat af regionsrådet efter styrelseslovens 17, stk.4. Dette giver nogle bestemte arbejdsbetingelser for udvalgene, som det er vigtigt at være opmærksom på. Udvalgene, der kan vederlægges, nedsættes for en periode på højst to år til varetagelse af bestemte opgaver af midlertidig karakter. Når der er ydet udvalgsvederlag til et særligt udvalg af midlertidig karakter i to år, kan der ikke inden for den samme valgperiode ydes udvalgsvederlag til et udvalg med i det væsentlige samme opgaver i det følgende år. Hvert andet år besluttes antallet af udvalg og antallet af udvalgsmedlemmer. Inden udgangen af året beslutter regionsrådet kommissorier for arbejdet i det kommende år. I løbet af året kan der komme uddybende eller flere kommissorier fra regionsrådet. Udvalgene er ikke stående udvalg, deres arbejdsområde er bestemt af det eller de kommissorier regionsrådet har besluttet og det er indenfor disse felter udvalget og formanden agerer og repræsenterer. Det er også inden for disse områder presse og administration er til rådighed for formanden. Formanden er ansvarlig for arbejdets tilrettelæggelse og aftaler administrationens medvirken med den ansvarlige koncerndirektør. Administrationen hjælper formanden med at udarbejde en slagplan for arbejdet med de enkelte kommissorier; arbejdets gang, aktiviteter og afrapporteringer og en samlet plan for udvalgets arbejde i det kommende år. I januar samles og koordineres planerne med rådets øvrige arbejde, således at en endelig aktivitetsplan for udvalget kan udarbejdes for årets arbejde. Dette sker efter et møde mellem regionsrådsformanden og udvalgsformanden (fællesmøde), hvor kommissorierne drøftes og ideer og udfordringer i arbejdet vendes og evt. grænseflader til arbejdet andre steder drøftes. Direktionen og regionsrådsformanden er ansvarlige for, at der tilgår regionsrådet en koordineret oversigt over det samlede råds planlagte aktiviteter herunder udvalgenes - senest ved rådsmødet i februar. Regionsrådsformanden har i slutningen af året en drøftelse med de enkelte udvalgs formænd samt den ansvarlige koncerndirektør, hvor udvalgets arbejde evalueres og det kommende år drøftes.

5 Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Lundgaardanalysen del 1 Justeret koncept for Politikerspørgsmål CVR/SE-nr: Dato: 3. maj 2011 Indledning Regionsrådets medlemmer kan få oplysninger/informationer fra administrationen på følgende måder: Den kommunale styrelseslov 9: Retten til sagsindsigt Den kommunale styrelseslov 11: Få sag på førstkommende regionsrådsmøde Forretningsorden for forretningsudvalget: giver FU'erne mulighed for at få sag på FU-dagsordenen. Spørgsmål/svar: Regionsrådet har i 2007 indstiftet et særligt "spørgsmålsinstitut" - nu kaldet Politikerspørgsmål (RR-spørgsmål), som dels udsprang af mange henvendelser direkte til Koncerndirektørerne og stabene (formelt skskal henvendelse rettes til regiosnrådsformanden, jf styrelseslovens 9), dels en konkret anmodning fra regiosnrådsmedlemmerne om, at der for politikerne også fandtes et spørgsmåls-svar system. I løbet af 2007 fandt administrationen af politikerspørgsmål sin nuværende form. I informationshæftet til rådsmedlemmerne fra februar 2010 er anført: Såfremt et regionsrådsmedlem anmoder om belysning af et emne eller svar på nærmere specificerede spørgsmål, skal henvendelse rettes til koncerndirektionen. I outlook findes en adresse, der hedder RR-spørgsmål, hvortil spørgsmål kan sendes elektronisk. I mødesagen til forretningsudvalget den 15. marts Den politiske betjening - foreslås, at besvarelsen af spørgsmål begrænses til faktuelle spørgsmål og spørgsmål, der vedrører regionens eget kompetence-/opgaveområde. Ved behov for uddybende besvarelse, herunder udarbejdelse af notater af mere analyserende art, træffer forretningsudvalget beslutning om dette. Forslag til nyt koncept med følgende sagsgang: RR-medlemmet stiller spørgsmål som sædvanlig Koncernsekretariatet kvitterer for modtagelsen med oplysning om, at såfremt der ikke kan svares inden 14 dage, vil medlemmet få besked om forventet svartidspunkt

6 Koncernsekretariatet sender til sagsbehandling med erindring om svartidspunkt/alternativt at spørgsmålet er af sådan en karakter, at det skal forelægges forretningsudvalget mhp om besvarelse skal iværksættes. Kategorier a. Spørgsmål, som besvares umiddelbart og inden for 14-dags fristen: Korte faktuelle spørgsmål, som besvares ved opslag i eksisterende materiale. Besvarelsen skal være kortfattet og på overordnet niveau, og ikke med associerende detaljer. Besvarelsen afgrænses til det, der spørges om. b. Spørgsmål besvares så vidt muligt inden for 14-dges fristen Henvendelser om konkrete forhold på virksomhederne, som kræver høring, fx hos alle virksomheder. Administrationen vurderer, om det er sandsynligt, om besvarelse kan ske inden for 14 dages fristen. c. Besvarelse af spørgsmål forelægges forretningsudvalget: Spørgsmål som initierer undersøgende, opsøgende, vurderende sagsbehandling, og hvis besvarelse kræver et meget stort ressourceforbrug skal, før besvarelse iværksættes, forelægges for forretningsudvalget til stillingtagen om opgaven skal prioriteres. Det må formodes at sådanne spørgsmål forekommer sjældent. Side 2

7 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 2 Emne: Elektronisk udsendelse af mødemateriale 2 bilag

8 Koncern IT Region Hovedstaden Borgervænget København Ø NOTAT Telefon Fax Mail Web Sagsbeh.: Christian Koerner Dato: 3. maj 2011 Løsning til understøttelse af elektroniske dagsordner til regionsrådet Resumé For at forbedre arbejdet i Regionsrådet forslås en løsning, der kan sikre en nemmere, papirløs arbejdsgang omkring dagsordner. Som tablet computere forslås Apple ipads, der er billigst og mest brugervenlige, og hvor der vil være en stor synergi for de brugere, som i dag anvender iphones. For at sikre stabilitet, integritet og anvendelsen er det nødvendigt at supplere løsningen med en styringsplatform (Såkaldt Mobile Device Management, MDM). Denne sikrer at der kan ydes fjernsupport også på farten - og at man fx kan aflåse mobil data i udlandet og sikre data på en tabt ipad mod misbrug. Til at sikre en effektiv elektronisk dagsorden sagsgang forslås anskaffelse af edagsorden, der sikrer at dagsorden og bilag er nemt tilgængelige, og kan læses på tværs. Derudover giver systemet mulighed for at tilføje noter, der kan deles med udvalgte dele af de andre brugere af systemet. Ved siden af de dagsordener som lægges ind i edagsordensmodulet, vil der blive fremsendt dagsordensmateriale fra andre organisationer, som regionsrådets medlemmer er medlem af. Dette materiale sendes pr mail og vil derfor være elektronisk tilgængeligt på ipad'en. Således vil dette forslag give mulighed for: Sikker adgang og brug alle steder i Danmark, hvor der er mobil dækning Adgang til mail, vedhæftede dokumenter, kalender Adgang til strukturerede dagsordener for regionsrådets og dets udvalgs møder Mulighed for fjernsupport og sikkerhed imod fx dyr mobil databrug i udlandet Samlet anskaffes en platform, der kan udvikle arbejdet i Regionsrådet effektivt og sikkert. Baggrund Forretningsudvalget har vedtaget at der skal udarbejdes beslutningsoplæg vedr. indførelse af Tablet Computers til it-understøttelsen af møder i forretningsudvalget og regionsrådet. I den sammenhæng har Koncern IT undersøgt mulighederne og forslår en løsning, som de nødvendige elementer for en sikker, fleksibel og nem understøttelse af bl.a. mødeforberedelsen og gennemførelsen af møderne. Løsningen består overordnet af tre dele: Tablet computere MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria)

9 System til distribution og samarbejde omkring dagsordener (Ditmer edagsorden) Tablet computere Løsningen indebærer, at samtlige politikere får stillet en tablet computer til rådighed. De er typisk opbygget af en 10 tommers skærm, som betjenes via den trykfølsomme skærm. De er gode til at se indhold på, herunder læse mails og mødematerialer, herunder bilag både Word og PDF-formater. Tablet computere med trykfølsomme skærme kan anvendes til at skrive korte svar, som fx i en kort mail, mens længere tekster med fordel skrives på et normalt tastatur på en bærbar computer. Billigste og bedste tablet computer plaform er i dag Apples ipad, der forslås anskaffet med mobil data adgang og 64 GB hukommelse. For de brugere, som i dag har en Apple iphone, er overgangen og anvendelsen af en ipad meget nem. Generelt er ipads de mest brugervenlige, og konkurrenterne til Apple har i dag ikke tilbud der matcher på hverken pris eller kvalitet. MDM sikkerhed- og styringsløsning (Sybase Afaria) Afaria er en såkaldt Mobile Device Management løsning. Den bruges til at sikre, at fortrolige oplysninger på en mobil enhed, som fx tablets og smartphones, bliver krypteret. Derudover kan man sikre, at der er sat pin-kode på enheden, og at man, hvis man skulle have tabt enheden, kan slette indholdet. Med MDM kan man sikre alle indstillinger på tablet computerne, og fx forhindre brug af mobil data i udlandet pga. prisen. Derudover vil man kunne yde fjernsupport på de mobile enheder via dette værktøj. Løsningen er valgt på baggrund af, at det kan udbygges til at dække hele regionen, og at det er den løsning, som der arbejdes på at implementere i både Region Sjælland, Region Midt og Region Nordjylland. Region Syd har netop også truffet beslutning om at overgå til elektronisk udsendelse af dagsordensmateriale. Løsningen er i starten opbygget til at dække op til 100 brugere, men en udbredelse herudover vil kræve indkøb af yderligere licenser. Region Hovedstadens systemgruppe for Teknik, der har ansvaret for den tekniske it-infrastruktur, har tiltrådt valget, og da løsningen også bruges til test af styringen af kliniske mobile enheder, finansieres en del af løsningen af infrastrukturmidler. Alternativer har været undersøgt, men disse ville enten være væsentlige dyrere pr. måned i løbende drift, eller ikke have mulighed for at kunne udbygges til at kunne dække hele regionen efter strategien: En funktion Et system) eller der pga. nationale retningslinjer omkring it-sikkerhed ikke er muligt at vælge andre. (fx løsninger der kører fra servere i USA.) Ditmer edagsorden edagsorden er i dag den eneste løsning til understøttelse af politiske møder (kommunalbestyrelse og regionsråd). Systemet er under løbende udvikling, men kan allerede i dag fint håndtere typiske dagsordner. Udover at kunne udsende dagsorden med sagsfremstilling og bilag, så understøtter systemet at man kan afgive kommentarer, som enten er synlig for alle, der har adgang til dagsordenen, eller kommentarer som kun er synlige for en begrænset skare, fx ens egen politiske gruppe. På nuværende tidspunkt vil der ikke være adgang til Politikerportalen. Side 2

10 Løsningen er under implementering i Region Midt, og en anskaffelse i Region Hovedstaden vil ske som option til Region Midts aftale med Ditmer. Løsningen findes i dag kun til Apple ipads. Netværksadgang Adgang til netværk og Internet foreslås igennem mobil-nettet. Det giver den største fleksibilitet, og gør, at en tablet computer kan anvendes uafhængigt af, hvor man befinder sig. Det stiller dog også krav om, at sikkerhedsfunktionen er i orden, særligt hvis dette kombineres med trådløst netværksadgang på fx Regionsgården. En mobil dataadgang koster et månedligt abonnement på ca. 100,- pr bruger pr. måned for datatrafik i Danmark. Der vil være lukket for adgang til mobilnettet i udlandet af økonomiske grunde. Ved ophold i udlandet kan ipad'en stadig benyttes via hotellers og konferencesteders trådløse net. I udlandet mister man altså kun den fleksibilitet, som mobilnettet giver. Økonomi Det foreløbige investeringer ser ud som følger: Emne Produkt Antal Stykpris Delbudget Budget Udstyr Tablet computere , ,00 Mobil data abonnement , ,00 Taske/hylster , ,00 Mærkning 60 50, , ,00 Sikkerhedsløsning Licenser ,00 Ekstern Konsulent bistand ,00 Virtuelle servere , ,00 Database Hotel ,00 Første års drift ,00 Storage , , ,00 Dagsordensystem Oprettelse ,00 Årlig drift ,00 Tilpasning, integration mm , ,00 I alt ,00 Side 3

11 Derudover kommer der efter første år følgende årlige driftsomkostninger: Vedligehold Produkt Budget Mobile data TDC Data (60stk*12mdr*100, ) ,00 Sikkerhedsløsning Årlig drift assistance ,00 Licens vedligehold ,00 Dagsordensystem Årlig drift ,00 I alt pr. år ,00 Tidsplan Elementer der indgår i tidsplanen er: Sikkerhed Selve sikkerhedsløsningen er en væsentlig del for at forbedre infrastrukturen for mobile enheder, og er derfor nødvendig for at sikre og udbygge anvendelsen af mobile enheder. Der arbejdes på at dette kan gennemføres i løbet af april kvartal edagsorden Anskaffelse af edagsorden foregår i et samarbejde med leverandøren om integration og overførsel af dokumenter fra regionens systemer. Dette arbejde estimeres til at vare 2-3 måneder inklusiv en testperiode. Denne anskaffelse og implementering af sikkerhedsløsningen kan derfor for størstedelen foregå parallelt. Klargøring Klargøring og implementering af tablet computere for politikerne vil finde sted i 3. kvartal Side 4

12 Bedre sagsbehandling Elektroniske dagsorden for Regionsrådet Tablet computere Nye generation også kald Pads Gode til at læse på Ringe til at skrive lange tekster Fås med data over Mobil 3G eller over WLAN (WiFi) Anbefaling pt. er via Mobil 3G Sikkerhed og fleksibilitet

13 Hvad kan en tablet gøre? Mail og Kalender Internet ipad har ikke Flash og Java Læser PDF er, billeder, film, musik Andre muligheder ebogs læser Kort og navigation Nyheder MindMaps edagsorden

14 Hvad er udfordring med tablets? Sikkerhed er en væsentlig parameter De er meget rettet mod slutbrugere og ikke så meget mod virksomheder Sikkerhedsmodellen er simpel Derfor er der nødvendig med en ekstra styrings og sikkerhedsløsning Sikrer overholdelse af lovgivning og bekendtgørelser på området Beskytter følsomme oplysninger Fx udbud, personsager både i bilag og mails Profil med tvungen pinkode, fjern lås/sletning, sikkerhedscheck, ingen mobil data i udlandet

15 Dagsordenssystem Løsningen fra andre regioner Ditmer edagsorden Giver mulighed for samarbejde igennem beskyttede kommentarer udover elektroniske dagsorden og bilag Distribution af dokumenter via Ditmers servere Kræver integration til vores måde at producere dagsorden og bilag

16 Økonomi Budget for en samlet løsning 60 tablets med mobil net: ,- 41 politikere 19 til KD/KSE/support Sikkerhedsløsning (MDM): ,- Dækker op til 100 enheder Halvt finansieret af SG Teknik edagsorden: ,- I alt anskaffelse: ,- Årlig drift fra år 2: ,- Mobil data, support og licenser

17 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 3 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af marts måned 1 bilag

18 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 32,8 29,8 30,3 31,4 26,8 29,0 27,2 25,8 29,0 29,0 28,5 29,9 92,9 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 88,8 Mer-/mindreforbrug -2,5-2,4 0,7-4,1 Akk. mer-/mindreforbrug -2,5-4,8-4,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 22,3 22,3 22,3 23,4 21,0 21,0 19,2 20,0 21,0 21,0 21,0 21,0 66,9 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 66,9 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,7 0,4 0,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,4 0,0 25,0 Lønforbrug ,0 15,0 Mio kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Måneder Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,3 26,6 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 22,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-1,8 0,3-4,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-4,5-4,2 Mio. kr. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1

19 Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget 0,0-0,5 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0-0,5-3,5-0,5 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,4 Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0 0,1 Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 Indtægter 2011 Mio. kr. 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 62,2 Præsteret aktivitet 36,7 30,6-67,4 Mer-/mindre aktivitet 4,8 0,3 5,1 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,8 5,1 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 35,0 30,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2

20 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 152,9 136,8 143,3 121,7 131,4 121,9 117,9 123,2 140,9 127,2 133,0 135,6 433,0 Nettodrift forbrug 146,8 124,9 136,1 407,8 Mer-/mindreforbrug -6,1-11,9-7,1-25,2 Akk. mer-/mindreforbrug -6,1-18,1-25,2 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 115,0 111,3 110,7 130,5 113,5 111,7 111,4 117,5 117,5 117,1 117,2 100,2 337,0 Lønforbrug 112,9 109,4 112,9 335,2 Mer-/mindreforbrug på løn -2,1-1,9 2,2-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,1-4,0-1,8 Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 38,8 28,8 33,8 12,7 29,7 28,9 26,0 20,4 34,7 28,1 29,5 58,2 101,4 Øvrig drift forbrug 39,9 16,7 25,8 82,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-12,1-8,0-19,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,1-11,0-19,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3

21 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,9-3,3-1,2-21,5-11,7-18,6-19,5-14,7-11,3-17,9-13,7-22,9-5,4 Indtægter -6,1-1,2-2,5-9,8 Mer-/mindre indtægter -5,2 2,1-1,3-4,4 Akk. mer-/mindre indtægt -5,2-3,1-4,4 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0-25,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 153,1 145,9 160,1 140,6 151,8 150,8 127,6 135,4 151,9 159,3 158,3 153,9 298,9 Præsteret aktivitet 152,4 137,8 7,5 297,8 Mer-/mindre aktivitet -0,7-8,0-1,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,7-1,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4

22 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 31,4 31,4 31,4 34,1 31,4 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,6 94,2 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 89,1 Mer-/mindreforbrug -5,8-0,8 1,5-5,1 Akk. mer-/mindreforbrug -5,8-6,6-5,1 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 21,7 21,7 21,7 24,4 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,8 65,1 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 65,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,6 0,8 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,3 0,5 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,6 31,5 Øvrig drift forbrug 3,8 9,8 10,7 24,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-0,7 0,2-7,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -6,7-7,5-7,3 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5

23 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-2,4 Indtægter -0,2-0,3-0,3-0,7 Mer-/mindre indtægter 0,6 0,5 0,5 1,6 Akk. mer-/mindre indtægter 0,6 1,1 1,6 Indtægter ,0 1,5 Mio. kr. 1,0 0,5 0,0-0,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 23,7 22,5 27,2 25,0 24,3 26,5 26,0 26,2 25,9 24,4 25,5 24,8 46,2 Præsteret aktivitet 25,8 22,2 0,8 48,8 Mer-/mindre aktivitet 2,2-0,3 2,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 25,0 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6

24 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 58,0 58,1 56,3 65,4 58,1 54,7 40,9 54,6 49,2 52,3 51,4 57,2 172,4 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 170,1 Mer-/mindreforbrug -4,2-0,2 2,2-2,2 Akk. mer-/mindreforbrug -4,2-4,4-2,2 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 41,6 41,6 41,2 50,3 41,8 40,8 40,2 38,3 40,0 40,4 40,3 41,4 124,4 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 123,4 Mer-/mindreforbrug på løn 0,3-1,2-0,2-1,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,3-0,9-1,0 Lønforbrug ,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 17,2 20,6 19,3 19,2 20,5 18,0 19,1 20,4 18,1 19,1 19,4 31,1 57,1 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 52,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-0,2 0,8-4,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,0-5,3-4,5 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7

25 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Indtægtsbudget -0,8-4,1-4,2-4,2-4,2-4,2-18,4-4,1-8,9-7,2-8,3-15,3-9,1 Indtægter -0,3-2,9-2,6-5,8 Mer-/mindre indtægter 0,5 1,2 1,6 3,3 Akk. mer-/mindre indtægt 0,5 1,7 3,3 5,0 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til februar Præstationsbudget 59,8 59,2 68,6 54,2 60,6 62,7 51,9 56,5 65,5 64,7 68,9 63,5 119,1 Præsteret aktivitet 64,3 55,8 3,5 123,5 Mer-/mindre aktivitet 4,4-3,4 4,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 4,4 4,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i februar måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 70,0 60,0 50,0 Mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8

26 Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Nettodrift budget 18,1 21,7 15,4 20,1 14,5 13,7 18,7 14,2 14,2 15,0 17,1 12,9 55,2 Nettodrift forbrug 17,9 21,7 15,6 55,1 Mer-/mindreforbrug -0,3 0,0 0,2-0,1 Akk. mer-/mindreforbrug -0,3-0,3-0,1 Total for hospitalet ,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Lønbudget 15,1 14,5 13,3 16,5 12,2 11,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 42,9 Lønforbrug 15,0 14,7 13,4 43,1 Mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,2 0,2 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,2 0,0 0,2 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til marts Øvrig drift budget 3,0 8,6 3,6 5,1 3,8 3,5 8,0 3,5 3,5 4,3 6,4 8,2 15,2 Øvrig drift forbrug 2,9 8,3 3,8 15,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,3 0,2-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,1-0,5-0,2 Mio. kr. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Alle Regioner Sagsnr. 2012-02908 Doknr. 197216 Dato 31-01-2014 Orientering om 18. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9

Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Punkt nr. 3 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg og udredningsretten Bilag 1 - Side -1 af 9 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Forretningsudvalget

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Budget 2015. Budget 2015

Budget 2015. Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 budgetoverslagsår 2016-2018 Forord Region Midtjyllands Budget 2015 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Økonomi og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere