Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum"

Transkript

1 Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished version (APA): Koch, M. B., (2012). Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer, 21 s., mar. 15, General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 04. Jul. 2016

2 SAMFUNDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER OG KOMMUNALE UDGIFTER VED UDVALGTE RISIKOFAKTORER METTE BJERRUM KOCH MARTS 2012 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Materiale og metode Alkohol De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Stofmisbrug De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Tobak De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Fysisk inaktivitet De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Overvægt De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Usikker sex De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Psykisk arbejdsbelastning De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter Svage sociale relationer De samfundsmæssige omkostninger De kommunale udgifter

4 1 Indledning Der er store samfundsøkonomiske konsekvenser forbundet med udbredelsen af risikofaktorer og dermed de sundhedsudfordringer, som kommunerne står overfor. For den enkelte borger kan risikofaktorer medføre en forringet livskvalitet, lidelse ved evt. sygdom, samt tidligere død end ellers. For samfundet som helhed, medfører udbredelsen af risikofaktorer bl.a. øgede omkostninger til diagnosticering og behandling af lidelser relateret til risikofaktorerne, samt evt. efterfølgende genoptræning og rehabilitering. For samfundet er der desuden et produktionstab og dermed et tab i velfærd, relateret til fravær fra arbejdsmarkedet ved et øget sygefravær, flere tilfælde af førtidspension, samt for tidlig død. De samfundsmæssige omkostninger ved en risikofaktor inkluderer alle direkte, indirekte og afledte omkostninger, herunder f.eks. effekten af den enkelte borgers uhensigtsmæssige sundhedsadfærd på andre borgere. I praksis er det forbundet med store udfordringer at opgøre alle omkostninger relateret til en risikofaktor både i forhold til at afgrænse, hvad der skal inkluderes, men også hvordan det pågældende område værdifastsættes. En del af udgifterne ved risikofaktorerne afholdes af kommunen der er tale om eksempelvis udgifter til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til genoptræning og rehabilitering, pleje og omsorg, plejehjem samt udgifter til overførselsindkomster som følge af påvirkning af arbejdsevnen. I rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark fra blev de samfundsmæssige omkostninger forbundet med udvalgte risikofaktorer opgjort. I dette notat tages der udgangspunkt i resultater fra rapporten fra 2006, og niveauet for de samfundsmæssige omkostninger i 2012 estimeres. Desuden anslås de kommunale udgifter samlet set og for en gennemsnitskommune. Notatet opgør omkostninger relateret til 8 forskellige risikofaktorer; alkohol, stofmisbrug, tobak, fysisk inaktivitet, overvægt, usikker sex, psykisk arbejdsbelastning og svage sociale relationer. Ved opgørelsen af de samfundsmæssige omkostninger inkluderes der nettoomkostninger fra sundhedsvæsenet, samt det samfundsmæssige produktionstab opgjort ved både humankapitalmetoden og friktionsmetoden ved sygefravær, førtidspension og tidlig død. I opgørelsen af de kommunale udgifter medregnes kun de udgifter, som afholdes af kommunen i forbindelse med de enkelte risikofaktorer, dvs. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet samt de kommunale udgifter til førtidspension

5 2 Materiale og metode I rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark fra 2006 blev de samfundsmæssige omkostninger forbundet med udvalgte risikofaktorer opgjort. Beregningerne i rapporten bygger på prævalenstal fra Sundheds og Sygelighedsundersøgelsen fra år 2000 (SUSY), samt registeroplysninger fra blandt andet landspatientregistret og sygesikringsregistret. De samlede omkostninger for sundhedsvæsenet forbundet med den enkelte risikofaktor estimeres ved at medregne DRG- og DAGS-takster fra henholdsvis ambulante kontakter og indlæggelser samt bruttohonorarer fra kontakter i det primære sundhedsvæsen (sygesikringsydelser). Desuden opgøres omkostningerne netto, ved at medregne omkostninger relateret til for tidlig død. I rapporten er alle resultater præsenteret i 2005-priser. Siden beregningerne kan der være sket ændringer i omkostningerne forbundet med de forskellige risikofaktorer, da hyppigheden af den enkelte faktor kan være steget eller faldet, der kan være sket ændringer i behandlingsmulighederne (f.eks. er der siden beregningerne indført HIV og HPV-vaccinationer), eller der kan være sket direkte ændringer i omkostningsniveauet. Desuden er der sket en befolkningstilvækst i Danmark i perioden, hvilket alt andet lige, kan formodes at påvirke det absolutte omkostningsniveau. For at forsøge at tage højde for disse ændringer tager beregningerne i dette notat udgangspunkt i den samlede samfundsmæssige omkostning fra 2006-rapporten, og justerer dels ud fra prævalenstal fra 2010, hvis der ses en mærkbar ændring i prævalensen af den givne risikofaktor og dels ud fra befolkningstal fra For nogle risikofaktorer tager beregningerne udelukkende udgangspunkt i registeroplysninger om risikofaktoren, og niveauet justeres derfor ikke. Uagtet at estimaterne fra 2005 er forsøgt justeret er tallene behæftet med usikkerhed, da der ikke er tale om justeringer på individniveau, og der derfor ikke medregnes eventuelle demografiske forskydninger eller andre ændringer. For hver risikofaktor beregnes de samfundsmæssige omkostninger ved hjælp af følgende 3 skridt: 1. Tallene omregnes til 2012 priser ved at medregne 2 % årlig prisregulering. 2. Hvis der ses en prævalensændring fra 2000 til 2010 op eller nedskrives estimatet proportionalt med denne ændring 3. Estimatet tilpasses 2012-befolkningen ved at medregne at der er sket en befolkningstilvækst i perioden For risikofaktoren psykisk arbejdsbelastning tages der udgangspunkt i befolkningen mellem 16 og 65 år. For hver risikofaktor beregnes de kommunale udgifter ved hjælp af følgende skridt: 1. Den kommunale andel af sundhedsomkostningerne beregnes ved at benytte takster for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Det antages her, at en kommune afholder 34 % af udgifterne til indlæggelser og 10 % af udgifterne til sygesikringsydelser Kommunernes udgifter til førtidspension beregnes ved hjælp af tal om årlige ekstra førtidspensioner grundet risikofaktoren fra rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark. Kommunen antages at betale kr. årligt pr. førtidspensionist 4. 2 Danmarks Statistik tabel BEF5 3 jf. 4

6 Tallene for omkostningerne ved de enkelte risikofaktorer kan ikke lægges sammen, da der kan være indbyrdes afhængighed, dvs. en given effekt af en risikofaktor ikke kan isoleres, da opgørelserne kan være et resultat af flere sammenfaldende risikofaktorer. Beregningerne vil dels blive præsenteret som et samlet nationalt tal, samt for en gennemsnitskommune med indbyggere. I gennemsnit har landets 98 kommuner knap indbyggere; og der er stor spredning i indbyggertal mellem kommuner. I det følgende tages udgangspunkt i en gennemsnitskommune med indbyggere. På baggrund af folketal pr. 1. januar 2012 fra Danmarks statistik, er det opgjort, at der blandt kommunens indbyggere i gennemsnit er personer på 16 år eller derover. Nedenfor vises resultaterne for hver af de otte risikofaktorer. For hver risikofaktor opgøres sundhedsvæsenets nettoomkostninger, ved at betragte de direkte omkostninger til behandling samt omkostningerne ved tidlig død, fratrukket de fremtidige besparelser i sundhedsvæsenet grundet for tidlig død 5. 4 Dette skøn er gjort ud fra antagelsen om at en gennemsnitlig førtidspensionist får kr. årligt, og at kommunen og staten afholder henholdsvis 65 % og 35 % af udgifterne til førtidspension. Se og 5 Se Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark (2006), side 78. 5

7 3 Alkohol Udregningerne for stort alkoholforbrug er ikke justeret mht. prævalensændringer, men udelukkende i forhold til befolkningstilvækst, da prævalensen for stort alkoholforbrug i rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark er beregnet med udgangspunkt i registerdata. 3.1 De samfundsmæssige omkostninger I rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark (2006) er de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til behandling af alkoholrelaterede lidelser grundet stort alkoholforbrug estimeret til 597,2 mio. kr. (2005-priser). I 2012-priser svarer dette til 686 mio. kr. Hvis man tager højde for, at der i perioden har været befolkningstilvækst estimeres de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til 718 mio. kr., jf. tabel 3-1. Tabel 3-1. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af stort alkoholforbrug (mio. kr priser) Indlæggelser Ambulante kontakter Skadestue kontakter Sygesikrings ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Alkoholrelaterede lidelser medfører et produktionstab for samfundet grundet sygefravær, førtidspension og tidlig død. I 2005 blev produktionstabet estimeret til 7.228,6 mio.kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 584,9 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden, hvilket i 2012-priser svarer til henholdsvis mio. kr. og 672 mio. kr. Tages der højde for ændringer i befolkningens størrelse, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 703 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden. 3.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering svarer det til, at kommunerne i alt afholder 237 mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger til behandling af alkoholrelaterede lidelser grundet stort alkoholforbrug. For gennemsnitskommunen svarer det til 2,1 mio. kr. årligt, jf. tabel

8 Tabel 3-2. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af stort alkoholforbrug (mio. kr priser) Ambulante Skadestue Sygesikrings Årlige nettoomkostninger Indlæggelser kontakter kontakter ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd , ,4 Kvinder , ,7 I alt , ,1 For kommunerne medfører stort alkoholforbrug udgifter til førtidspension. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet stort alkoholforbrug opgjort til 572 personer. Tager man højde for befolkningstilvæksten svarer det til 599 førtidspensioner i 2012, hvilket svarer til 5,4 førtidspensioner i gennemsnitskommunen. Den samlede udgift for alle kommuner er 78 mio. kr. og for gennemsnitskommunen udgør udgifter til førtidspension 0,7 mio. kr. 7

9 4 Stofmisbrug Udregningerne for stofmisbrug er ikke justeret mht. prævalensændringer, men udelukkende i forhold til befolkningstilvækst, da prævalensen af stofmisbrug i rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark er beregnet med udgangspunkt i registerdata. 4.1 De samfundsmæssige omkostninger I 2005 blev de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet grundet stofmisbrug estimeret til -9,3 mio. kr. dvs. der er tale om en nettobesparelse for samfundet. I 2012-priser svarer denne besparelse til -10,7 mia. kr. Hvis man tager højde for at der i perioden har været befolkningstilvækst estimeres den årlige nettobesparelse for sundhedsvæsenet til 11 mio. kr. jf. tabel 4-1. Tabel 4-1. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af stofmisbrug (mio. kr priser) Indlæggelser Ambulante kontakter Skadestue kontakter Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Stofmisbrug medfører et produktionstab for samfundet grundet førtidspension og tidlig død. I 2005 blev produktionstabet estimeret til 3.028,1 mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 52,8 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden, hvilket i 2012-priser svarer til henholdsvis mio. kr. og 61 mio. kr. Tages der højde for ændringer i befolkningens størrelse, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 64 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden. 4.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunen i alt opnår en nettobesparelse på i alt 4 mio. kr., hvilket for gennemsnitskommunen svarer til en besparelse på 0,03 mio. kr. jf. tabel 4-2. Tabel 4-2. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af stofmisbrug (mio. kr priser) Årlige nettoomkostninger Ambulante Skadestue Indlæggelser kontakter kontakter Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd , ,07 Kvinder , ,03 I alt , ,03 8

10 For kommunen medfører stofmisbrug udgifter til førtidspension. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet stofmisbrug opgjort til 122. Tager man højde for befolkningstilvæksten svarer det til 128 førtidspensioner i 2012 og 1,1 førtidspension i gennemsnitskommunen. Den gennemsnitlige udgift for kommunerne er 17 mio. kr. og for en gennemsnitskommune udgør udgifterne 0,15 mio. kr. 9

11 5 Tobak Rygehyppighederne fra 2000 og 2010 blandt voksne danskere (på 16 år eller derover) fremgår af tabel 5.1. Det ses, at andelen af aldrig- og eksrygere er steget i perioden 2000 til 2010 for begge køn mens andelen af smårygere og storrygere er faldet. Tabel 5-1. Rygehyppigheden i år 2000 og 2010 blandt voksne ( 16 år). Procentvis fordeling på køn Mænd Kvinder Mænd Kvinder Aldrigryger Eksryger Småryger Storryger De samfundsmæssige omkostninger I rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark fra 2006 er de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet grundet rygning 6 estimeret til 3.371,5 mio. kr. (2005-priser). I 2012-priser svarer det til mio. kr. Hvis man tager højde for befolkningstilvækst, samt at rygeprævalenserne har ændret sig siden 2000, estimeres de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til mio. kr., jf. tabel 5-2. Tabel 5-2. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af rygning (mio. kr priser) Indlæggelser Sygesikringsydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Desuden medfører rygning et produktionstab for samfundet grundet sygefravær, førtidspension og tidlig død. I 2005 blev produktionstabet grundet rygning estimeret til ,9 mio.kr. opgjort ved humankapitalmetoden og til 3.528,9 opgjort ved friktionsmetoden. I 2012-priser svarer det til henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Tages der højde for ændringer i rygeprævalensen og befolkningstilvækst estimeres det samfundsmæssige produktionstab til henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af rygning. For gennemsnitskommunen svarer det til 9,8 mio. kr. årligt, jf. tabel Omkostningerne til passiv rygning er ikke inkluderet 10

12 Tabel 5-3. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af rygning (mio. kr priser) Årlige nettoomkostninger Indlæggelser Sygesikringsydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,6 Kvinder ,2 I alt ,8 For kommunerne medfører rygning udgifter til førtidspension. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet rygning opgjort til personer. Tager man højde for ændringerne i prævalensen svarer det til førtidspensioner i 2012, hvilket svarer til 33 førtidspensioner i gennemsnitskommunen. Den gennemsnitlige udgift for kommunerne er 475 mio. kr. og for gennemsnitskommunen udgør udgifter til førtidspension 4,3 mio. kr. 11

13 6 Fysisk inaktivitet I perioden findes der ingen mærkbar ændring i andelen, der klassificeres som inaktive, og der justeres derfor ikke for ændringer i prævalensen. Det bemærkes, at der dette til trods godt kan være sket ændringer i omkostningerne. På baggrund af SUSY-data kan det dog ikke forsvares at justere hverken op eller ned. 6.1 De samfundsmæssige omkostninger I 2005 blev sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af fysisk inaktivitet opgjort til 2.883,3 mio. kr. I 2012-priser svarer det til mio. kr. Hvis man tager højde for befolkningstilvækst estimeres de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til mio. kr., jf. tabel 6-1. Tabel 6-1. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af fysisk inaktivitet (mio. kr priser) Indlæggelser Sygesikrings ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Fysisk inaktivitet medfører et produktionstab for samfundet, grundet sygefravær, førtidspension og tidlig død. I 2005 blev produktionstabet grundet fysisk inaktivitet estimeret til 7.539,6 opgjort ved humankapitalmetoden og 3028,6 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden. I 2012-priser svarer det til henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Tages der højde for ændringer i befolkningens størrelse, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. og mio. kr. 6.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af fysisk inaktivitet. For gennemsnitskommunen svarer det til 9,6 mio. kr. årligt, jf. Tabel 6-2. Tabel 6-2. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af fysisk inaktivitet (mio priser) Sygesikrings Årlige nettoomkostninger Indlæggelser ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,1 Kvinder ,5 I alt ,6 12

14 For kommunen medfører fysisk inaktivitet udgifter til førtidspension. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet fysisk inaktivitet opgjort til personer. Tager man højde for befolkningstilvækst svarer det til førtidspensioner i 2012, hvilket svarer til 11 førtidspensioner i gennemsnitskommunen. Udgifter til førtidspension for kommunerne forventes at udgøre 165 mio. kr., udgiften for gennemsnitskommunen er 1,5 mio. kr. 13

15 7 Overvægt Befolkningens fordeling på BMI fra 2000 og 2010 blandt voksne danskere (på 16 år eller derover) fremgår af tabel 7-1. Det ses at andelen af normalvægtige mænd og kvinder er faldet, og der ses en stigning i både andelen af moderat overvægtige og overvægtige i perioden. Tabel 7-1. Vægtfordeling i år 2000 og 2010 blandt voksne ( 16 år). Procentvis fordeling på køn Mænd Kvinder Mænd Kvinder Undervægt (BMI<18,5) Normalvægt (18,5 BMI<25,0) Moderat overvægt (25,0 BMI<30,0) Svær overvægt (BMI 30,0) De samfundsmæssige omkostninger De årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet grundet overvægt blev i 2005 estimeret til 1472,6 mio. kr. (2005-priser). I 2012-priser svarer dette til mio. kr. Hvis man tager højde for, at der siden år 2005 er sket befolkningstilvækst samt en stigning i andelen af overvægtige, estimeres de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til mio. kr. jf. Tabel 7-2. Tabel 7-2. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af overvægt (mio. kr priser) Indlæggelser Sygesikringsydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Overvægt medfører et produktionstab for samfundet grundet sygefravær, førtidspension og tidlig død. I 2005 blev det estimeret at overvægt koster samfundet 6.290,3 mio. kr. årligt opgjort ved humankapitalmetoden og 2.114,6 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden. I 2012-priser svarer det til henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Hvis der tages højde for ændringer i prævalensen, og befolkningstilvækst estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og mio. kr. opgjort ved hjælp af friktionsmetoden. 7.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder 621 mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af overvægt. For gennemsnitskommunen svarer det til 5,6 mio. kr. årligt, jf. Tabel

16 Tabel 7-3. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af overvægt (mio. kr priser) Årlige nettoomkostninger Indlæggelser Sygesikringsydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,2 Kvinder ,4 I alt ,6 Overvægt medfører udgifter til førtidspension for kommunen. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet overvægt opgjort til personer. Tager man højde for befolkningstilvækst og ændringer i andelen af overvægtige svarer det til førtidspensioner i 2012, hvilket forventes at koste kommunerne 190 mio. kr. mio. kr. I gennemsnitskommunen svarer det til 13 førtidspensioner, hvilket giver gennemsnitskommunen en udgift på 1,7 mio. kr. 15

17 8 Usikker sex Udregningerne for usikker sex er ikke justeret med hensyn til prævalensændringer, men udelukkende i forhold til befolkningstilvækst, da prævalensen for usikker sex i rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark er beregnet med udgangspunkt i registerdata. 8.1 De samfundsmæssige omkostninger De årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet grundet usikker sex blev i 2005 estimeret til 257,3 mio. kr., i 2012-priser svarer det til 295 mio. kr. Hvis man tager højde for at der siden år 2005 er sket befolkningstilvækst, estimeres de årlige nettoomkostninger for sundhedsvæsenet til 309 mio. kr. jf. tabel 8-1. Tabel 8-1. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af usikker sex (mio. kr priser) Indlæggelser Ambulante kontakter Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Usikker sex medfører et produktionstab for samfundet grundet førtidspension og tidlig død. I 2005 blev det estimeret at usikker sex årligt koster 576,1 mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 11,4 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden, i 2012-priser svarer det til henholdsvis 662 mio. kr. og 13 mio. kr. Hvis der tages højde for befolkningstilvækst, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til 693 mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 14 opgjort ved hjælp af friktionsmetoden. 8.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder 105 mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af usikker sex. For gennemsnitskommunen svarer det til 0,9 mio. kr. årligt, jf. tabel 8-2. Tabel 8-2. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af usikker sex (mio. kr priser) Ambulante Årlige nettoomkostninger Indlæggelser kontakter Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,1 Kvinder ,8 I alt ,9 16

18 Usikker sex medfører udgifter til førtidspension for kommunen. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet usikker sex opgjort til 48 personer. Tages der højde for befolkningstilvækst svarer det til 50 førtidspensioner årligt, hvilket forventes at koste kommunerne 6,5 mio. kr. mio. kr. I gennemsnitskommunen svarer det til 0,5 førtidspensioner, hvilket giver gennemsnitskommunen en udgift på 0,1 mio. kr. 17

19 9 Psykisk arbejdsbelastning Andelen af psykisk arbejdsbelastede opgøres ved hjælp af selvrapporterede svar fra SUSY undersøgelsen fra graden af psykisk arbejdsbelastning opgøres ved at kombinere svar fra flere forskellige spørgsmål vedrørende krav og indflydelse på arbejdspladsen. Der findes ingen mærkbar ændring i andelen af psykisk arbejdsbelastede personer i den voksne danske befolkning i perioden , og der justeres derfor ikke for ændringer i prævalensen. 9.1 De samfundsmæssige omkostninger I 2005 blev de årlige nettoomkostninger i sundhedsvæsenet grundet psykisk arbejdsbelastning estimeret til 686 mio. kr. I 2012-priser svarer det til 788 mio. kr. Hvis der tages højde for at der har været befolkningstilvækst, estimeres det at sundhedsvæsenets nettoomkostninger grundet psykisk arbejdsbelastning udgør 806 mio. kr., jf. Tabel 9-1. Tabel 9-1. Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af psykisk arbejdsbelastning (mio. kr priser) Indlæggelser Sygesikrings ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Psykisk arbejdsbelastning medfører et produktionstab for samfundet grundet sygefravær, førtidspension og tidlig død. I 2005 blev det estimeret at psykisk arbejdsbelastning koster samfundet ,5 mio. kr. årligt opgjort ved humankapitalmetoden og 1.767,3 mio. opgjort ved friktionsmetoden. I 2012-priser svarer det til henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Tages der højde for at der har været befolkningstilvækst i perioden, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. og mio. kr. opgjort ved henholdsvis humankapitalmetoden og friktionsmetoden. 9.2 De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunen i alt afholder 265 mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af psykisk arbejdsbelastning. For gennemsnitskommunen svarer det til 2,4 mio. kr. årligt, jf. Tabel

20 Tabel 9-2. Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af psykisk arbejdsbelastning (mio. kr priser) Sygesikrings Årlige nettoomkostninger Indlæggelser ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,0 Kvinder ,3 I alt ,4 Psykisk arbejdsbelastning medfører udgifter til førtidspension for kommunen. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet psykisk arbejdsbelastning opgjort til personer. Tages der højde for at der er sket en befolkningstilvækst i perioden svarer det til førtidspensioner, hvilket forventes at koste kommunerne 376 mio. kr. I gennemsnitskommunen svarer det til 26 førtidspensioner og en udgift på 3,4 mio. kr. 19

21 10 Svage sociale relationer I rapporten Risikofaktorer og Folkesundhed i Danmark fra 2006 er de samfundsmæssige omkostninger ved svage sociale relationer opgjort ved hjælp af selvrapporterede spørgsmål omkring hvor ofte, der træffes familie eller venner. Der er ikke sket nogen markant ændring i prævalensen i perioden 2000 til 2010, og der justeres derfor ikke i opgørelserne De samfundsmæssige omkostninger I 2005 blev de årlige nettoomkostninger i sundhedsvæsenet grundet svage sociale relationer estimeret til 151,3 mio. kr. I 2012-priser svarer det til 174 mio. kr. Hvis der tages højde for at der har været befolkningstilvækst, estimeres det at sundhedsvæsenets nettoomkostninger grundet svage sociale relationer udgør 182 mio. kr., jf. Tabel Tabel Sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af svage sociale relationer (mio. kr priser) Indlæggelser Sygesikrings ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug Årlige nettoomkostninger i alt Mænd Kvinder I alt Svage sociale relationer medfører et produktionstab for samfundet grundet førtidspension og tidlig død. I 2005 blev det estimeret at svage sociale relationer koster samfundet 1.630,2. kr. årligt opgjort ved humankapitalmetoden og 43,1 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden, hvilket i 2012-priser svarer til henholdsvis mio. kr. og 50 mio. kr. årligt. Tages der højde for at der har været befolkningstilvækst i perioden, estimeres det samfundsmæssige produktionstab til mio. kr. opgjort ved humankapitalmetoden og 52 mio. kr. opgjort ved friktionsmetoden De kommunale udgifter Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunen i alt afholder 57 mio. kr. af sundhedsvæsnets nettoomkostninger som følge af svage sociale relationer. For gennemsnitskommunen svarer det til 0,5 mio. kr. årligt, jf. Tabel Tabel Kommunal andel af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af svage sociale relationer (mio. kr priser) Årlige nettoomkostninger Sygesikrings Indlæggelser ydelser Tidlig død Fremtidigt forbrug I alt Gennemsnitskommunen Mænd ,4 Kvinder ,1 I alt ,5 20

22 Svage sociale relationer medfører udgifter til førtidspension for kommunen. I 2005 blev det årlige antal førtidspensioner grundet svage sociale relationer opgjort til 165 personer. Tages der højde for at der er sket en befolkningstilvækst i perioden, svarer det til 173 førtidspensioner, hvilket forventes at koste kommunerne 22,5 mio. kr. I gennemsnitskommunen svarer det til 1,5 førtidspension, hvilket forventes at koste gennemsnitskommunen 0,2 mio. kr. 21

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko

Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 24, 2019 Uheldsmodellering: Belægningsskader og risiko Janstrup, Kira Hyldekær; Møller, Mette; Pilegaard, Ninette Published in: Trafik & Veje Publication date: 2018

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat

Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 21, 2019 Saltindhold i færdigpakkede supper der sælges i danske dagligvarebutikker - notat Ygil, Karin Hess; Christensen, Tue; Trolle, Ellen; Mejborn, Heddie Publication

Læs mere

University of Southern Denmark. Notat om Diabetes i Danmark. Juel, Knud. Publication date: Document version Forlagets udgivne version

University of Southern Denmark. Notat om Diabetes i Danmark. Juel, Knud. Publication date: Document version Forlagets udgivne version University of Southern Denmark Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 7 Document version Forlagets udgivne version Citation for pulished version (APA): Juel, K., (7). Notat om Diabetes

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere