GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup"

Transkript

1 1 Publiceret i Gestaltterapeutisk Forums blad okt GESTALTTERAPI MED PAR af Hanne Hostrup Som overskriften viser, foretrækker jeg at skrive om Gestaltterapi med Par frem for om Parterapi, fordi ordet Parterapi antyder, at der er tale om en helt speciel terapiform. Og det er ikke tilfældet. Når man som gestaltterapeut arbejder med par, er målet, ligesom i anden form for gestaltterapi, at øge awareness hos klienten. Om det er en enkelt person, et par eller en familie, der er klienten er for så vidt underordnet. Gestaltterapi er gestaltterapi, uanset hvem man arbejder med og for. Når gestaltterapi med par alligevel anses for særlig svært og anderledes, er det selvfølgelig, fordi den terapeutiske relation af gode grunde er mere kompleks, når man arbejder med par end i individuel terapi. Hvis man endvidere er to terapeuter, skal også relationen til medterapeuten inddrages. Hvad er et par? Et par kan defineres som den mindste gruppe. Den består kun af to personer, og er en gruppe med bestemte samfundsmæssige og bestemte personlige opgaver. Man kan derfor forstå parforholdet som en gestalt, der skal organiseres, så den giver en bestemt mening både for de involverede og for samfundet.

2 2 Parforholdets funktioner Parforholdet har altid haft både samfundsmæssige og personlige opgaver. Tidligere bestod parforholdet af en mand og en kvinde i et ægteskab, som næsten udelukkende var en juridisk, normsat og kristen konstruktion, hvis vigtigste samfundsmæssige opgave havde med bevarelse af ejendomsret og moral (herunder køns moral og børneopdragelse) at gøre. For det enkelte menneske havde parforholdet den vigtige funktion, at den voksne kvinde via ægteskabet fik identitet som et agtværdigt menneske (hustru, moder, leder af husholdningen) og indenfor ægteskabets rammer fik hun rettigheder, forsørgelse og beskyttelse. Manden fik via ægteskabet sin identitet som den stærkeste og klogeste af kønnene bekræftet (familiens forsørger, leder og beskytter og fader for sine egne børn) og havde som sådan særlige rettigheder. Selvom en del af disse opgaver officielt hører til i en anden tid, ligger de stadig som introjekter i den enkeltes bagage og kan, når de aktiveres, dukke op som drivkraften bag irrationelle handlinger og følelser i relationen. Det moderne parforhold defineres mere bredt og ikke kun som et ægteskab mellem en mand og en kvinde, men som et fast kæresteforhold mellem to principielt ligestillede mennesker. Det moderne parforholds vigtigste samfundsmæssige opgave er nok at være den gruppe, der tager vare på børn og deres opvækst (ikke kun egne børn, men også tilgiftede og dele-børn) og at være det sted, hvor størstedelen af samfundets arbejdsstyrke bliver passet. For det enkelte menneske er parforholdets funktion i det store og hele indskrænket til at være det sted, hvor man forventer at få fysisk og

3 3 psykisk intimitet, omsorg og tryghed. Det siger sig selv, at den funktion er meget afhængig af, hvem parterne er og hvordan deres forståelse af, hvad fysisk og psykisk intimitet og tryghed er. Men parforholdet har stadig en dobbeltfunktion af stor betydning for både det enkelte individ og for samfundet. Når så mange har det vanskeligt i deres parforhold i dag, er det ikke kun, fordi de enkelte mennesker er blevet dårligere rustet end tidligere til at leve i et parforhold. Det har mindst lige så meget at gøre med, at de samfundsmæssige betingelser for at realisere parforholdets dobbeltfunktion er blevet meget vanskelige på grund af de ændrede arbejdsforhold og ændrede økonomiske, materielle og kulturelle betingelser. I modsætning til for 100 år siden, forventes det, at de enkelte individer nu selv er arkitekter på deres parforhold. De skal selv finde ud af, hvad de kan og vil yde i et parforhold, og hvad de kræver af et parforhold. Men samtidig med at de selv skal opfinde det parforhold, der passer til deres personlige krav, lever den gamle definition af parforholdet videre som nedarvede forventninger og blander sig i dannelsen af det nutidige parforhold. De historiske, sociokulturelle faktorer spiller en meget stor rolle for pardannelsens fænomenologi og må derfor medinddrages i en terapi. Hvis dette ikke sker bliver par-problemerne kun behandlet som individuelle problemer, og ansvaret for succes eller fiasko bliver den enkeltes.

4 4 Parforhold som en VI-helhed En gestalt er som bekendt mere end sine dele. Også parforholdet, pargestalten, er mere end jeg-du-forholdet. Det moderne parforhold er en VI-helhed, som ikke annullerer et jeg-du-forhold ligesom i det konfluente VIforhold. Tværtimod. Da der ikke mere er en færdig matrice som parforholdet skal passe ind i, forudsætter et moderne parforhold, at parterne i kraft af deres adskilthed og forskelligheder løbende finder frem til en vis enighed (eller kompromis) om, hvad netop deres fælles parforhold skal indeholde. Da netop adskilthed og forskellighed er dynamikken i VI-helheden er det vigtigt, at terapeuten er opmærksom på parternes forhold til disse to vigtige aspekter. Pargestalten er en helhed. Den har ligesom andre helheder en grænse, der skiller den fra omverden. Den har ligeledes en grænse mellem gestaltens dele, der begrænser delenes frie selvudfoldelse. Da det er relationen mellem gestaltens dele, der giver par gestalten dens mening, er den udveksling, der foregår udadtil og indadtil på kontakt-grænsen helt central. De fleste kontaktproblemer (kontaktafbrydelser) skyldes dysfuntioner i forhold til grænser mellem jeg-du, jeg-det og jeg-vi. Derfor er det terapeutisk relevant at skabe opmærksom overfor, hvordan grænserne indadtil og udadtil defineres og behandles af parterne. Dialog, valg og ansvar De fleste mennesker starter et parforhold på grundlag af en forelskelse. Det er altid dejligt, men kan ikke i længden bære et fast forhold. Hvis ikke parterne har fortalt eller vist hinanden, hvad de forventer og kræver af

5 5 et fast parforhold, binder de sig til hinanden i den tro, at de forventer det samme af forholdet, mens de i virkeligheden har hver deres dagsorden. Hvis man spørger dem, ønsker begge som regel, at parforholdets indhold skal være kærlighed, men de har ofte ingen anelse om, hvad de mener med det. Den ene mener måske forældreskab, sex og økonomisk fællesskab. Den anden mener måske ømhed og loyalitet og boligfællesskab osv. Og selv i de tilfælde, hvor de har fundet frem til et indhold (mening), de begge kan leve med, forsømmer de ofte at finde ud af, hvordan dette indhold skal realiseres. Parforholdets fænomenologi skabes således af et indhold: Et hvorfor med en bestemt struktur: Et hvordan. Gestaltningsprocessen, der skal føre frem til dannelse af pargestalten kommer sjældent automatisk. Den kræver, at parterne har en nogenlunde velfungerende kontakt, der sætter dem i stand til at forhandle sig frem til en tilfredsstillende løsning. Denne kontakt/forhandling foregår ikke kun som samtaler, men som en dynamisk og gensidig feedback proces, dvs. som tilbagemeldinger, hvor informationer udveksles via handlinger, verbale og kropslige udtryk. En vigtig ingrediens i denne proces er accepten af deres indbyrdes forskellighed og deres evne og villighed til at vælge og være ansvarlig for deres valg. Hvis den dynamiske forhandlingsproces ikke kommer i gang eller ikke kan gøres færdig og afsluttes med konklusioner, bliver den til unfinished business, der hele tiden genererer energi, der presser på for at gøre gestaltningsprocessen færdig. Dette er drivkraften bag endeløse skænderier og diskussioner, der slider på den gensidig sympati. Den slags skænderier er forsøg på at

6 6 nygestalte helheden, men de mislykkes igen og igen, fordi parterne, eller en af parterne, benytter sig af forskellige kontaktafbrydelser. Af en eller anden grund (som kan undersøges) kan/tør/vil parterne ikke gøre sig forståelige/ tydelige overfor hinanden og kan derfor hverken afslutte forholdet eller danne det VI, der er et dynamisk kompromis mellem dit og mit behov. De kan enten ikke forhandle og finde frem til hvorfor et bestemt indhold af parforholdet er godt, eller forhandle sig frem til, hvordan dette indhold skal blive til virkelighed via handling. De vil enten have et jegbestemmer-det-hele-forhold eller et der-er-ingenforskel-på-os-forhold eller et jeg-vil-ikke-involveresforhold. I stedet for at skabe en helhed, hvor begge bidrager, vil de overbevise den anden om, at min mening med parforholdet er den rigtige. Sådan udtrykker de det ikke, og måske ved de ikke, at det er det, de gør, men ikke desto mindre handler de sådan. Terapeut-fælder Der er rigtig mange bolde i luften, når man arbejder med to mennesker, der har vanskeligheder med hinanden, og derfor er der også mange faldgruber for terapeuten. De mest almindelige består i: - at man allierer sig med den ene af parterne, fordi ens umiddelbare sympati og forståelse ligger der, - at man bliver så optaget af en af parternes historie og særlige vanskeligheder, at man begynder at arbejde individuelt med den ene og glemmer, at det er parforholdet, der er klienten. - at man forsøger at løse parrets problemer og kommer med forslag til, hvad de skal gøre i stedet for at

7 7 hjælpe klienterne til at opdage, hvilken betydning og funktion problemerne har i deres relation. - at man er mere optaget af at gøre parterne til bedre forældre/ægtefæller end af at interessere sig for, hvem de er, og hvordan de handler. - at man lever op til parrets forventninger om, at agere som forligsmand eller som dommer. - at man overfører forståelsen af egne par problemer til klienternes forhold. - at man spiller med i parrets games 1 i stedet for at identificere dem, osv. osv. Den terapeutiske opgave For at holde sig fri af de mange fælder må terapeuten gøre sig fuldstændig klart, at opgaven kun består i, at træne og øge parternes awareness, og at dette sker ved hjælp af den fænomenologiske metode. Det indebærer, at terapeuten responderer nysgerrigt åbent, konkret, fordomsfrit og klinisk relevant 2 på det, der sker i kontakten mellem parterne og mellem sig selv og parterne og overvejende gør opmærksom på det, der er tilgængeligt for alles øjne og ører. Da terapeuten ikke er neutral, men et levende reagerende menneske inkluderer dialogen også terapeutens egen fænomenologi. Det betyder, at det af og til kan være relevant at dele sine personlige reaktioner med parret og dermed bringe elementer ind i terapien, 1 Games er det amerikanske udtryk for de spillignende aktiviteter, der sørger for, at en af parterne får sit behov dækket (vinder) uden at den anden opdager det (taber). I games benytter vinderen sig af kontaktafbrydelser af forskellig art. (se f.eks. Eric Berne: Games People Play, 1973, Penguin Books. Ltd. ). 2 Med klinisk relevant menes, at terapeutens reaktioner/feedback/interaktioner skal rette sig ind efter parternes selvstøtte på en sådan måde, at de ikke krænker, skræmmer eller på anden måde intimiderer parterne, og dermed får en af dem eller begge til at bryde kontakten i selvforsvar.

8 som parret ikke kan høre eller se. Man må derfor være meget sikker på, at disse personlige reaktioner er terapeutisk relevante, dvs. er med til at understrege det dialogiske aspekt eller et vigtigt aspekt af dialogen. Af og til kan det også være nyttigt at dele nogle personlige erfaringer med parret, for at bringe tidstypiske sociokulturelle temaer på banen, f.eks. omkring de valg, som før i tiden blev truffet for dem via traditioner, men som et moderne par nu skal træffe selv. Det mest relevante er imidlertid at koncentrere sig om at gøre opmærksom på vigtige og registrerbare elementer af kontakten, som parret nok har lagt mærke til, men ikke har tillagt nogen betydning. Når disse bringes i forgrunden, indgår de som del af gestaltningsprocessen, hvilket uvægerligt forandrer helheden. For at holde fokus på terapiens mål (øget awareness) identificerer og reagerer terapeuten på eventuelle kontaktafbrydelser på en sådan måde, at parret selv opdager, hvordan de ødelægger kontakten. (f.eks. Jeg kan høre, at du svarer på din kærestes ønsker med at kritisere hende / Når han fortæller dig, hvordan han har det, skifter du emne / Din kæreste spurgte dig om noget, og du svarer med et spørgsmål tilbage til hende ). Disse sagligt tørre, men konstaterende udsagn må krydres med terapeutens egen reaktion. Det være sig undren, interesse, forvirring, usikkerhed, humor, osv. Måden disse udsagn serveres på, vil derfor altid være udtryk for terapeutens personlige stil. Det vigtigste er, at terapeutens feedback gør et stærkt indtryk på parret uden at krænke, kritisere eller nedgøre, dvs. sådan, at parret ikke er i tvivl om, at terapeuten er på deres side. Det er heri den terapeutiske kunst består. Når terapeuten er nysgerrig, spejlende og konstaterende og igen og igen 8

9 9 sætter fokus på, hvordan kontakten afbrydes i handling eller ord, kan parterne efterhånden gribe sig selv i afbrydelserne. Det er ikke sikkert de kan lade være, men det vigtigste er, at de lærer at kende forskel på en dynamisk kontakt, hvis funktion er gensidig udvekling af informationer og på en kontaktafbrydelse, hvis funktion er at skaffe den enkelte det, hun/han vil have uden at blive kritiseret, afvist eller gjort ansvarlig for det. For når de kender forskel, har de et valg. Den terapeutiske opgave er kort sagt at afsløre / tydeliggøre, hvordan parterne selv ødelægger gestaltningsprocessen. Terapeuten dømmer ikke og fordeler ikke skyld og ansvar. Terapeuten forsøger ikke at forandre noget, men arbejder kun på at tydeliggøre, hvad der sker mellem dem og hvordan. Og dette gøres ved at give feed-back på en fordomsfri, konkret og interesseret, men ubestikkelig måde. Ethvert forsøg på at forandre en af parterne vil medvirke til en mislykket gestaltningsproces. Det er klart, at det er pinefuldt for parterne at opgive deres helt eget (men skjulte) projekt med parforholdet, og det er klart, at terapeuten kan have svært ved at overvære denne pine uden at trøste, lave om og reparere. Ikke desto mindre er det terapeutens opgave at holde fokus længe nok på det, der opdages til at parternes opmærksomhed skærpes overfor disse elementer ( to stay with it ). Parrets umiddelbare reaktion vil ofte være at prøve at komme væk fra pinen ved at kaste flere emner på bordet eller ved at forklare og undskylde sig. Her er det terapeutens evne til at blive ved det nye, der gør forskellen i stedet for at rode sig ind i nye uklare ting, hvilket vil føre processen ind på et sidespor.

10 Differentiering og nygestaltning Selvom mange par kommer, fordi de savner nærhed, viser erfaringen, at problemet ofte er, at de er for tætte. Ikke på en kærlig måde, men ved hele tiden at mase løs på hinanden med kritik, løgne, forklaringer, og bebrejdelser. Denne uheldige nærhed understøtter en del terapeuter desværre (i bedste mening) ved at opmuntre dem til hver for sig at kritisere hinanden for fuld udblæsning (sige hinanden sandheden ). Denne kartharsis-øvelse har vel til formål at hjælpe dem af med vrede, sorg, ulyst og forurettelser, så der bliver plads til det gode, og dette kan være på sin plads i individuel terapi, hvor partneren ikke skal høre på partnerens vrede og kritik. Men, hvis det sker i parterapi, bliver aflæsningerne opfattes som angreb og aktiverer modangreb og så fortsætter krigen også i terapilokalet. Denne krig kan parret faktisk selv så udmærket klare uden terapeutens hjælp ja, faktisk er det det, de plejer at gøre. Det, de ikke plejer at gøre, er at fortælle hinanden, hvilke forventninger de har til parforhold og at lytte til hinanden med respekt. Da forudsætningen for en vellykket pargestalt er, at forholdet rummer det bedst mulige kompromis mellem begges behov, er det første trin i en parterapi at skaffe parterne rum og tid til hver for sig at udtrykke sig uden at blive afbrudt og kritiseret. Dette sker ikke af sig selv, men ved at terapeuten tager styringen og afbryder afbrydelsen, den mislykkede proces (skænderier, bebrejdelser osv.). Terapeuten skiller dem simpelthen ad ved at henvende sig til hver af parterne. Den dårlige kontakt mellem parterne bliver erstattet af kontakt mellem terapeuten og de enkelte parter, således at de 10

11 11 hver for sig kan udtrykke deres ønsker/behov til parforholdet ikke til partneren - men netop til forholdet. I denne proces bliver den mislykkede pargestalt differentieret i sine dele, hvilket er en forudsætning for en nygestaltning. Den enkelte får mulighed for at opdage sin partners ønsker, og terapeuten får mulighed for at opdage, hvordan den, der har lyttet, reagerer på det. Her bliver de sædvanlige afbrydelsers karakter tydelige, og terapeuten kan uden at ændre noget konstatere, om parterne f.eks.: - moraliserer og belærer den anden om, hvad han i virkeligheden føler og ønsker. - taler om, hvor hårdt hun/han har det (offer) i stedet for at reagere på det sagte. skifter emne uden af forholde sig til det sagte hører kritik, hvor der kun udtrykkes ønsker. kræver handling, før der er forhandlet. - hører den andens behov som en indirekte ordre. -fortæller, hvad den anden bør. -osv. Dette er bare nogle få eksempler på, hvordan parterne kan sno sig udenom dialog. Psykologiske og eksistentielle temaer Når terapeuten hører godt efter, bliver det muligt at skelne mellem et svar og en undgåelse/afbrydelse. Det er vigtigt, at terapeuten ikke retter på undgåelsen, men gør den til forgrund. Dette er en konfrontation som i bedste fald afslører bestemte temaer, der igen og igen udspiller sig i den mislykkede dialog, og som afspejler psykologiske og eksistentielle problemstillinger, som parterne af den ene eller anden grund ikke kan/vil eller tør kendes ved. Temaerne kan handle om adskillelses-

12 angst, om angst for intimitet, om manglende evne/mod til at prioritere behov, om angst for at blive undertrykt eller usynliggjort, om angst for at blive afsløret som et helt almindeligt menneske, om angst for forskellighed og angst for forandring. Temaerne er mange og forskellige, og det er vigtigt, at de accepteres, fordi de kun derved mister deres magt over dialogen. Og de opdages kun ved at fokusere på, hvordan parterne opfører sig i kontakten. Når parterne har opdaget, hvordan og hvorfor de afbryder kontakten, fører det ikke af sig selv til en bedre kontakt, for det er rigtig svært at bryde vanen og løsrive sig fra en automatisk og destruktiv kontakt. De vil højst sandsynlig falde i igen og igen, men hvis terapeuten blot bemærker: Nu sker det igen... kan parret efter et stykke tid fange sig selv i det. Men det er ikke kun svært for parret. Også terapeuten kan have rigtig svært ved at løsrive sig fra sin egen mening om rigtigt og forkert, godt eller ondt og nøjes med påpege afbrydelserne og være ordstyrer i den forhandling mellem parterne, der kan føre frem til et parforhold, begge kan være i. Det centrale i gestalt-terapi er imidlertid, at terapeuten via sin skærpede opmærksomhed, kan bringe oversete aspekter af dialogen i forgrunden og dermed gøre det uklare så klart, at det kan undersøges. I denne proces er det en støtte for terapeuten at huske på udviklingsparadokset: Når du er (bliver) hvad du er, forandres du. Husker man dette og arbejder efter det, vil man opleve, at forandring sker, uden at man behøver at komme med forslag, uden at manipulere, uden at bedømme og vurdere. Blot ved at undersøge gestaltens dele som de er og relationen imellem dem, vil gestaltningsprocessen komme i stand. Det kan så føre til, 12

13 13 at parret bliver sammen på en mere tilfredsstillende og realistisk måde eller til, at de opgiver at blive sammen. copyright Hanne Hostrup 2009 Hvis læseren ønsker en litteraturliste og en mere grundig beskrivelse af gestaltterapi med par, kan jeg henvise til min bog: Tæft,Trit og Retning, Hans Reitzels forlag, 2004

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi

Par og parterapi. Fungerer teamet ikke, så fungerer parforholdet heller ikke. Parterapi Par og parterapi Parterapi Vi søger alle kærligheden og de fleste af os ønsker at leve i et lykkeligt parforhold. Samtidig kan vi konstatere flere og flere tilfælde af utroskab og skilsmisser. Derfor opstår

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning

FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning 1 Publiceret i Matrix, nr. 2-2007 FEEDBACK I GESTALTTERAPI og i gestaltterapeutisk træning af Hanne Hostrup Feedbackbegrebet spiller en centrale rolle i gestaltterapien i kraft af dens teoretiske og metodiske

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt

Kærestevold. Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Kærestevold Vold er ikke løsningen, Nuuk 26. November, Nina Schütt Bliver tæsket af min kæreste hver gang han syntes jeg siger noget forkert eller gør noget, men vil ik melde det fordi jeg elsker ham.

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse

ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse 1 ER DER NOGET OM SNAKKEN? - En opfordring til faglig selvransagelse af Hanne Hostrup Under overskriften "Tæsk til positiv psykologi" anmeldte Allan Holmgren Svend Brinkmanns morsomme og kulturkritiske

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31

Parkinsonforeningen. du har parkinson. Svend Andersen. du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Parkinsonforeningen du har parkinson Svend Andersen du har parkinson_2009.indd 1 14-09-2009 09:29:31 Det er vigtigt at kende til de psykologiske måder, man reagerer på når man får en kronisk sygdom som

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere