Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)"

Transkript

1 Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - herunder traumatiserede flygtninge og torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark version 3, oktober 2011

2 Forord Region Syddanmark tog med udarbejdelsen af MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge i 2008 det første skridt til en videreudvikling af behandlingstilbuddene til personer med følger fra traumer og tortur under krig og forfølgelse. Målet var at sikre denne patientgruppe et behandlingstilbud af høj faglig kvalitet ud fra den foreliggende evidens, best practice og litteratur på området. Udrednings- og behandlingskonceptet er udarbejdet på baggrund af MTV-rapporten i et samarbejde mellem de tre behandlingscentre. Konceptet konkretiserer og strukturerer indsatsen over for patienterne med udgangspunkt i anbefalingerne fra MTV-rapporten og den daglige kliniske erfaring fra de regionale behandlingscentre. Udarbejdelsen af den første udgave af konceptet har involveret ledere og medarbejdere fra behandlingscentrene Rehabiliterings Center for Torturoverlevere og Traumatiserede flygtninge (RCT Fyn), Center for Traume og Torturoverlevere (CETT) i Vejle og den selvejende institution Rehabiliteringscenter for torturofre i Haderslev (RCT-Jylland). Alle centrene har i større eller mindre grad indarbejdet elementerne fra behandlingskonceptet i den daglige praksis. Primært CETT men også RCT Fyn, har gradvist og i stort omfang tilpasset måden at arbejde på til de principper og anbefalinger, der udspringer af de første udgaver af konceptet. I begge centre er der ydet en stor indsats i arbejdet frem mod den foreliggende version af konceptet. Som en udløber af projektet har CETT udviklet og udarbejdet egentlige udredningsbehandlingsprogrammer. Programmerne vil blive udgivet af Region Syddanmark og vil være gældende for regionens egne behandlingscentre. En omfattende og spændende udviklingsproces er dermed gået i gang på dette område. Vi har høstet de første resultater i form af velorganiseret faglighed samt faldende ventetider og ventelister til gavn for patienterne. Indsatsen vil løbende blive fulgt og videreudviklet. Konceptet er dynamisk og tilpasses løbende ny evidens, forskningsresultater og nye erfaringer. Dette koncept vil derfor blive revideret senest med udgangen af På dette sted skal der lyde en stor tak til lederne og medarbejderne ved RCT centrene for deres store indsats med skabelsen og implementeringen af dette koncept. Ole Ryttov Sygeplejefaglig direktør Psykiatrien i Region Syddanmark Oktober

3 Indhold 1. Indledning Anbefalinger fra MTV-rapport Målgruppe og kriterier for optagelse til behandling Mål for udrednings og behandlingskoncept Henvisningsprocedure Udredning og visitation Behandling Samarbejde Dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning Noter og litteratur

4 1. Indledning Siden behandling af traumatiserede flygtninge kom ind under Sundhedsloven i 2005 har området gennem en årrække været præget af lange ventetider på behandling. Ventetiderne på de tre behandlingscentre i Region Syddanmark varierede ved udgangen af 2008 mellem 1½ og 3 år. Der blev gennem årene iværksat en række initiativer med det formål at øge behandlingskapaciteten og dermed reducere ventetiderne. Ingen af disse initiativer havde dog tilstrækkelig effekt. I forbindelse med budget 2008 afsatte Regionsrådet derfor midler til området med henblik på initiativer til reduktion af ventetiderne, en faglig analyse og deraf følgende kvalitetsløft af området. På den baggrund foranledigede Region Syddanmark udarbejdelse af en medicinsk teknologivurdering (MTV) MTV om behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. Målet med MTV en var at skabe et dokumenteret grundlag for, hvilket behandlingstilbud der burde tilbydes patientgruppen. Udfordringen har således i en periode været at indpasse anbefalingerne fra MTVrapporten og nyere viden og erfaring i en mere præcis og målrettet behandlingsindsats. Fjernelse af ventetiderne på udredning og behandling har tillige været et klart prioriteret mål. Målet med det foreliggende koncept er at sætte fokus på indholdet i det sundhedsfaglige behandlingstilbud, som er centrenes kerneopgave. Derved videreudvikles og systematiseres behandlingen. Konceptet skal samtidigt medvirke til at skabe en fælles faglig og organisatorisk behandlingsprofil for behandlingscentrene. Konceptet for udredning og behandling koncentrerer indsatsen om: Udredning og visitation Behandlingstilbud/differentierede behandlingsprogrammer Dokumentation og arbejdstilrettelæggelse Til at understøtte konceptet er der udarbejdet detaljerede programmer for udredning og behandling. Disse er afprøvet og videreudviklet af CETT i Vejle i en pilotfase. Programmerne vil blive udgivet og vil være tilgængelige for alle interesserede. Behandlingen af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning en specialiseret funktion. For Region Syddanmark varetages regionsfunktionen af de regionale behandlingscentre CETT i Vejle og RCT Fyn i Odense. Herudover har Region Syddanmark en driftsoverenskomst med RCT-Jylland i Haderslev. RCT-Jylland er en selvejende institution med egen bestyrelse. Nærværende koncept er derudover en integreret del af behandlingsindsatsen i den højt specialiserede funktion for behandling af veteraner med PTSD. I den højt 4

5 specialiserede funktion tilpasses udrednings- og behandlingstilbuddet til denne specifikke målgruppe. 2. Anbefalinger fra MTV-rapport MTV-rapporten om behandling af personer med PTSD 1 sammenfatter en række undersøgelser og konklusioner i konkrete anbefalinger til den fremtidige praksis. Anbefalingerne omfatter primært traumatiserede flygtninge med kronisk kompleks PTSD. Det anbefales, at en præcis vurdering af patientens biopsykosociale ressourcer indgår i den samlede vurdering som en forudsætning for den mest effektive behandlingsindsats. Der er evidens for sammenhængen mellem patientens psykosociale ressourcer og udbyttet af en given behandling. Den biopsykosociale vurdering omfatter beskrivelsen af tilstedeværelse, fravær og grad af PTSD symptomer og de hyppigste komorbide tilstande til PTSD. Vurdering af PTSD symptomerne sker ud fra DSM-IV diagnosekriterierne og ICD-10 kriterierne. Selvoplevede symptomer vurderes ud fra diagnosekriterierne samt resultater fra flere spørgeskemaer, som patienten udfylder under udredningen. For at kunne differentiere, skræddersy og målrette behandlingsindsatsen er det herudover specielt vigtigt med en præcis udredning af patientens relationelle ressourcer. 2 MTV-rapporten anbefaler således, at der indføres systematiske og differentierede evidensbaserede behandlingstilbud afpasset efter den enkelte patients behov/muligheder. Rapporten opdeler patienterne i tre hovedgrupper afhængig af disses biopsykosociale ressourcer: Gruppe 1 patienter med høje biopsykosociale ressourcer Gruppe 2 patienter med mellem biopsykosociale ressourcer Gruppe 3 patienter med lave biopsykosociale ressourcer Inddeling af patienterne i grupper har som formål at differentiere og målrette behandlingstilbuddet til den enkeltes behov og ressourcer 3. Systematisk organiserede behandlingstilbud har i samtlige kontrollerede kliniske undersøgelser vist sig mere effektive end behandling ud fra behandlerens individuelle præferencer, som tidligere var den generelle praksis, jf. gennemgangen af teknologier og behandlingseffekt. Et væsentligt element i en systematisk behandlingsindsats er, at personalet sikres faglig udvikling. Det vil sige mulighed for at tilegne sig eksplicit viden gennem litteratur, undervisning, kurser m.v. samt at denne viden løbende omsættes til relationelle færdigheder i behandlingssessionerne. 5

6 3. Målgruppe og kriterier for optagelse til behandling Personer med PTSD, kronisk PTSD og kompleks PTSD som hoveddiagnose eventuelt i kombination med en eller flere komorbide bidiagnoser kan henvises. 4 Hyppige komorbide diagnoser er angstlidelser, depression, misbrug, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Borderline personality disorder (BPD) og Antisocial personality disorder (ASPD). Herudover skal personen have lovligt ophold i Danmark og i et andet land være blevet traumatiseret eller på anden måde alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt som følge af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb. Til målgruppen hører også patientens nærmeste familie. Udover ovenstående inklusionskriterier vil det altid være en klinisk vurdering, hvorvidt den henviste kan profitere af et behandlingstilbud. 4. Mål for udrednings og behandlingskoncept Udrednings- og behandlingskonceptet for personer med kompleks og/eller kronisk PTSD hviler på de overordnede værdier - respekt, ansvar og faglighed - for Psykiatrien i Region Syddanmark. Målsætningen med konceptet kan sammenfattes i følgende mål: Bedst mulig organisering til sikring af tilgængelighed og sammenhængende patientforløb Henviste patienter udredes og visiteres til en tværfaglig differentieret behandling, som er systematisk og individuelt tilrettelagt hvilende på velbeskrevne og detaljerede programmer At skabe forbedringer i patientens funktionsniveau: Dokumenteret bedring af fysisk, psykisk og relationelt funktionsniveau hos personer med kompleks PTSD m.v. i form af øgede biopsykosociale ressourcer At mindske patientens symptomer: Bedring af de subjektivt oplevede symptomer Formaliseret og forpligtigende samarbejde med kommune og praktiserende læger gennem hele patientforløbet Tilvejebringe løbende monitorering, dataindsamling og kvalitetssikring af udredninger og behandlinger 6

7 5. Henvisningsprocedure En hurtig udredning og visitation med henblik på en efterfølgende differentieret og målrettet behandlingsindsats forudsætter, at henvisningen indeholder alle relevante oplysninger. Ud fra gældende regler kan praktiserende læge eller anden læge henvise til behandlingscentrene. Henvisende læge udfylder det til enhver tid foreliggende henvisningsskema, som findes på VisInfoSyd. 6. Udredning og visitation Udredningsforløbet er helt centralt, idet den systematiske udredning og vurdering af patienten er det helt afgørende grundlag for at tilrettelægge en differentieret, relevant og effektiv behandling. Udredningsforløbet omfatter udredning af symptomer samt en afdækning af traumebaggrund, det sociale, psykiske og fysiske funktionsniveau samt ressourcer, betegnet biopsykosociale ressourcer. Vurderingen af symptomer foretages ud fra kliniske interview med patienten over flere seancer. Til vurdering af de biopsykosociale ressourcer anvendes flere test, som beskrives nærmere i afsnit 9, side 10. Resultaterne fra de forskellige elementer i udredningen sammenfattes og danner baggrund for indplacering af patienterne i de tre grupper patienter med høje-, mellem- eller lave biopsykosociale ressourcer samt udredning af patienternes relationsmønstre. Indplaceringen i grupper er udtryk for et øjebliksbillede af patientens tilstand. Efter endt udredning er det centrets visitationsmyndighed, som på baggrund af henvisningen og resultaterne fra udredningen beslutter, hvilket behandlingstilbud patienten skal visiteres til. Patienten udredes over en periode på maksimalt fire uger. Udredningen varetages primært af psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Speciallæge kan indgå ved behov. Indholdet i udredningen udgør kernen i behandlingsplanen. Denne fremsendes til henvisende læge umiddelbart efter visitationen. Udredningsarbejdet kommer således sammen med eventuelle anbefalinger den praktiserende læge og evt. kommunale sagsbehandlere til gode i patientens videre forløb. Hvis patienten tilbydes behandling, igangsættes den relevante, differentierede og tværfaglige behandling inden for kort tid. 7

8 7. Behandling Den relevante behandling igangsættes umiddelbart efter endt udredning. Ud fra resultaterne af udredningen tilbydes patienterne følgende behandling: Patienter med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes indledende mentaliseringsbaseret psykoedukation efterfulgt af individuel terapi Patienter med mellem biopsykosociale ressourcer tilbydes mentaliseringsbaseret og symptomfokuseret gruppebehandling. Patienter med lave biopsykosociale ressourcer tilbydes grundlæggende psykoedukation og ressourceopbyggende behandling. For alle patientgrupper gælder, at det ovennævnte behandlingstilbud ved behov kan suppleres med særlig tilrettelagt behandling hos fysioterapeut og/eller socialrådgiver samt specialiseret psykiatrisk/somatisk behandling. Ved behov tilbydes herudover psykofarmakologisk behandling ved speciallæge. Det gælder endvidere, at hvis det undervejs i behandlingsforløbet viser sig, at patienten har enten højere eller lavere ressourcer end først vurderet, tilbydes patienten det relevante behandlingstilbud. Behandling af patienter med høje biopsykosociale ressourcer Patienterne med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes primært individuel tværfaglig behandling med henblik på, at sætte patientens traumatiske oplevelser og symptomer i perspektiv samt sætte fokus på mestring af nutiden. Der vil i psykoterapien primært være tale om traumefokuseret, individuel og kulturelt tilpasset mentaliseringsbaseret terapi. Derudover tilbydes fysioterapeutisk behandling og behandling ved socialrådgiver, enten i gruppe eller individuelt. Indledende tilbydes mentaliseringsbaseret psykoedukation i gruppe. Det samlede behandlingsforløb har en varighed af seks til tolv måneder efterfulgt af opfølgning tre og skes måneder efter endt behandling. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 10 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Behandling af patienter med mellem biopsykosociale ressourcer Der tilbydes et mentaliseringsbaseret psykoedukationsforløb i gruppe efterfulgt af mere symptomfokuseret, mentaliseringsbaseret gruppebehandlingsforløb. Parallelt hermed tilbydes fysioterapi individuelt eller i gruppe. Endvidere tilbydes specialiseret socialrådgivning individuelt eller i gruppe. Her vil der blandt andet være fokus på relationen til kommunale socialrådgivere og deres opgaver og funktioner i forhold til patientens liv. Gruppebehandling suppleres med et mindre antal særligt tilrettelagte forløb med individuel behandling ved behov. Samme terapeut bør så vidt muligt forestå såvel gruppe- som individuel behandling. 8

9 Herefter tilbydes en opfølgende behandlingssession i gruppe efter tre måneder og efter yderligere tre måneder. Behandlingsvarigheden for gruppebehandling er seks måneder efterfulgt af opfølgning tre og seks måneder efter endt behandling. Behandlingsgrupper sammensættes så vidt muligt efter fælles sprog og udredt relationsmønster for at sikre en homogen gruppe. Så vidt muligt bør grupperne sammensættes af patienter med ens relationsmønster for at skabe en mere sammenhængende og udviklende gruppedynamik. Fra endt udredning til opstart af behandling skal der være tilbud om en sundhedsfaglig kontaktperson. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 50 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Behandling af patienter med lave biopsykosociale ressourcer Der tilbydes elementær psykoedukation samt støttende og ressourceopbyggende behandling til denne patientgruppe. Selve behandlingsrelationen og patientens netværk samt fokusering herpå er afgørende. En behandling med dette indhold evt. i hjemmet og med fokus på familie og støttepersoner efterfulgt af en mere vedvarende og handlingsfokuseret støttende indsats i det kommunale system, er behandlingstilbuddet til denne gruppe patienter. Gennem dagligdags og meningsgivende handlefærdigheder og vaner stabiliseres sygdommen. Med tiden vil de dysregulerede emotionelle tilstande blive mere regulerede. Tilsvarende vil de desorganiserede relationer stabiliseres over tid. Behandlingsindsatsen for denne gruppe vil typisk vare to til fire måneder, efterfulgt af en mere permanent kommunal indsats, evt. med hjælp/supervision fra centrene. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 40 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Efter behov tilbydes nogle patienter særligt tilrettelagte behandlingsforløb på tværs af disse behandlingstilbud. 9

10 8. Samarbejde En af de fornemste opgaver for behandlingscentrene for traumatiserede flygtninge og torturofre er til stadighed at have fokus på koordinering og udvikling af samarbejde med praktiserende læger, kommuner samt den øvrige psykiatri. Den praktiserende læge er en vigtig samarbejdspartner for behandlingscentrene, både når patienterne henvises til behandling, men også som opfølger på den behandlingsindsats, der er ydet i RCT centrene. De regionale behandlingscentre RCT Fyn og CETT har tilknyttet en praksiskonsulent. Samarbejdet mellem kommunerne og behandlingscentrene er forankret i sundhedsaftalerne mellem regionen og de 22 kommuner. Den regionale samarbejdsaftale danner fundamentet for samarbejdet. På RCT området er der udarbejdet en tillægsaftale for samarbejdet omkring traumatiserede flygtninge og torturoverlevere samt veteraner 5. Aftalen har fokus på det konkrete samarbejde og koordination af indsatsen i forhold til denne målgruppe. Den praktiske udmøntning af tillægsaftalen vil ske i de psykiatriske samordningsfora. Omkring den enkelte patient er der i det daglige et tæt samarbejde mellem kommunernes og RCT centrenes medarbejdere. De øvrige afdelinger i psykiatrisygehuset er ligesom praktiserende læger og kommuner en væsentlig samarbejdspartner for RCT centrene. 9. Dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning MTV-rapporten anbefaler, at man som minimum før og efter behandlingsindsatsen indsamler systematiske data vedrørende patientens symptomkompleks, reaktionsmønstre og psykosociale ressourcer. Igangsættelsen af en sådan proces vil over tid medføre en stadig stigende kvalificering af behandlingsindhold, behandlingseffektivitet og optimering af ressourceforbrug i forhold til patientgruppen samt give mulighed for øget forskning på området. Som en integreret del af behandlingsforløbet gennemføres før- og eftermålinger i relation til vurdering af biopsykosociale ressourcer og symptomer samt generelle tests. Ved regionens egne behandlingscentre anvendes følgende tests: Test til vurdering af biopsykosociale ressourcer - Reading the Mind in the Eyes (RME) - Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) - Ekmanns billeder Test til vurdering af symptomer - Harvard Trauma Questionnaire (HTQ-R) - SCL-90, somatiseringsdel 10

11 Generelle test - Global Assesment of Function (GAF) - Brief Pain Inventory (BPI) - WHO-5 - International classification of function (ICF) Ved CETT og RCT Fyn foretages førmålinger og den kliniske vurdering i forbindelse med udredningen af patienten. Herudover foretages målinger ved afslutning af det primære behandlingsforløb samt efter tre og seks måneder. Alle resultater samles i skemaform. Det er målet jf. anbefalingerne fra MTV en, at RCT centrene i Region Syddanmark via en systematisk dokumentation af indsatsen kan medvirke til at udvikle hele RCT området herunder bidrage til en stadig stigende kvalificering af behandlingsindhold, effektivitet og optimering af ressourceforbrug samt give mulighed for øget forskning på området i Danmark. Det er endvidere målet, at registrering og dokumentation af indsatsen sker ud fra de principper, der er gældende i behandlingspsykiatrien. I henhold til MTV-rapporten anbefales det at samle al dokumentation for samtlige patienter i Region Syddanmark ét sted. Dette for at sikre den bedste mulighed for forskning, dokumentation og kvalitetsudvikling. Dette gøres for de to regionale centre. RCT-Jylland som selvejende institution vil i den udstrækning det er relevant bidrage hertil. RCT-Jylland vil derudover, ligesom regionens centre, deltage i videnskabelige forskningsprojekter på landsplan. 11

12 10. Litteratur 1 MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark I MTV en defineres relationelle (biopsykosociale) ressourcer som personens alderssvarende situations- og kontekstrelevante evne til selvregulering: Implicit og eksplicit emotionsgenerering, emotionsbevidsthed og -forståelse og emotionsregulering (affektregulering og mentalisering) i nære tilknyttede relationer på undersøgelsestidspunktet. Selvregulering omfatter mønstret og niveauet for evnen til autoregulering (når personen er sig selv) og for evnen til interaktiv affektregulering (når personen er sammen med andre). De relationelle ressourcer operationaliseres ved vurdering og måling af relations- og mentaliseringsniveau. Kilde: MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark Se også: Ford, J. D. (2010). Neurobiological and Developmental Research: Clinichal Implications I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Courtois, C. A. & Ford, J. D. & Cloitre, M. (2010). Best Practice in Psychotherapy for Adults. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Brown, D. (2010). Assessment of Attachment and Abuse History, and Adult Attachment Style. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Steele, K. & van der Hart, D.(2010). Treating Dissociation. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. 3 Courtois, C. A. & Ford, J. D. (2010). (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. Foreword by Judith L. Herman. Afterword by Bessel A. van der Kolk. New York. London. Guilford Press. 4. ICD-10, DSM-IV og DESNOS-kriterierne jf. MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark Region Syddanmark, Tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område, målgruppe traumatiserede flygtninge og veteraner, Region Syddanmark

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område regionsyddanmark.dk Godkendt af sunhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Introduktion til MTV-rapporten

Introduktion til MTV-rapporten Introduktion til MTV-rapporten Behandling og rehabilitering af PTSD Post Traumatisk Stress Disorder regionsyddanmark.dk Hvad er en MTV og hvorfor lave den? Sundhedsstyrelsen definerer en MTV (medicinsk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Sammenfatning af MTV. Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. regionsyddanmark.dk

Sammenfatning af MTV. Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. regionsyddanmark.dk Sammenfatning af MTV Behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge regionsyddanmark.dk 4 5 6 7 14 18 20 21 23 Indhold Indledning Hvad er PTSD Følgesygdomme der knytter sig til

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer

med traumatiserede flygtninge Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer PSYKOTERAPI med traumatiserede flygtninge Behandlingsmanual Af Mette Jensen, Dorte Boye Hjortkjær, Naderah Parwani, Eneli Kramer Hero, Kenan Hansen og Juno Calmer Seks psykologer har udarbejdet en behandlingsmanual

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende

Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende Notat om ressourcemæssige konsekvenser af forslag til regional samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende 1. Baggrund Det administrative Kontaktforum fik i møde den 1. oktober 2009 forelagt de indkomne

Læs mere