Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)"

Transkript

1 Koncept for Udredning og behandling af personer med PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) - herunder traumatiserede flygtninge og torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark version 3, oktober 2011

2 Forord Region Syddanmark tog med udarbejdelsen af MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge i 2008 det første skridt til en videreudvikling af behandlingstilbuddene til personer med følger fra traumer og tortur under krig og forfølgelse. Målet var at sikre denne patientgruppe et behandlingstilbud af høj faglig kvalitet ud fra den foreliggende evidens, best practice og litteratur på området. Udrednings- og behandlingskonceptet er udarbejdet på baggrund af MTV-rapporten i et samarbejde mellem de tre behandlingscentre. Konceptet konkretiserer og strukturerer indsatsen over for patienterne med udgangspunkt i anbefalingerne fra MTV-rapporten og den daglige kliniske erfaring fra de regionale behandlingscentre. Udarbejdelsen af den første udgave af konceptet har involveret ledere og medarbejdere fra behandlingscentrene Rehabiliterings Center for Torturoverlevere og Traumatiserede flygtninge (RCT Fyn), Center for Traume og Torturoverlevere (CETT) i Vejle og den selvejende institution Rehabiliteringscenter for torturofre i Haderslev (RCT-Jylland). Alle centrene har i større eller mindre grad indarbejdet elementerne fra behandlingskonceptet i den daglige praksis. Primært CETT men også RCT Fyn, har gradvist og i stort omfang tilpasset måden at arbejde på til de principper og anbefalinger, der udspringer af de første udgaver af konceptet. I begge centre er der ydet en stor indsats i arbejdet frem mod den foreliggende version af konceptet. Som en udløber af projektet har CETT udviklet og udarbejdet egentlige udredningsbehandlingsprogrammer. Programmerne vil blive udgivet af Region Syddanmark og vil være gældende for regionens egne behandlingscentre. En omfattende og spændende udviklingsproces er dermed gået i gang på dette område. Vi har høstet de første resultater i form af velorganiseret faglighed samt faldende ventetider og ventelister til gavn for patienterne. Indsatsen vil løbende blive fulgt og videreudviklet. Konceptet er dynamisk og tilpasses løbende ny evidens, forskningsresultater og nye erfaringer. Dette koncept vil derfor blive revideret senest med udgangen af På dette sted skal der lyde en stor tak til lederne og medarbejderne ved RCT centrene for deres store indsats med skabelsen og implementeringen af dette koncept. Ole Ryttov Sygeplejefaglig direktør Psykiatrien i Region Syddanmark Oktober

3 Indhold 1. Indledning Anbefalinger fra MTV-rapport Målgruppe og kriterier for optagelse til behandling Mål for udrednings og behandlingskoncept Henvisningsprocedure Udredning og visitation Behandling Samarbejde Dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning Noter og litteratur

4 1. Indledning Siden behandling af traumatiserede flygtninge kom ind under Sundhedsloven i 2005 har området gennem en årrække været præget af lange ventetider på behandling. Ventetiderne på de tre behandlingscentre i Region Syddanmark varierede ved udgangen af 2008 mellem 1½ og 3 år. Der blev gennem årene iværksat en række initiativer med det formål at øge behandlingskapaciteten og dermed reducere ventetiderne. Ingen af disse initiativer havde dog tilstrækkelig effekt. I forbindelse med budget 2008 afsatte Regionsrådet derfor midler til området med henblik på initiativer til reduktion af ventetiderne, en faglig analyse og deraf følgende kvalitetsløft af området. På den baggrund foranledigede Region Syddanmark udarbejdelse af en medicinsk teknologivurdering (MTV) MTV om behandling og rehabilitering af PTSD, herunder traumatiserede flygtninge. Målet med MTV en var at skabe et dokumenteret grundlag for, hvilket behandlingstilbud der burde tilbydes patientgruppen. Udfordringen har således i en periode været at indpasse anbefalingerne fra MTVrapporten og nyere viden og erfaring i en mere præcis og målrettet behandlingsindsats. Fjernelse af ventetiderne på udredning og behandling har tillige været et klart prioriteret mål. Målet med det foreliggende koncept er at sætte fokus på indholdet i det sundhedsfaglige behandlingstilbud, som er centrenes kerneopgave. Derved videreudvikles og systematiseres behandlingen. Konceptet skal samtidigt medvirke til at skabe en fælles faglig og organisatorisk behandlingsprofil for behandlingscentrene. Konceptet for udredning og behandling koncentrerer indsatsen om: Udredning og visitation Behandlingstilbud/differentierede behandlingsprogrammer Dokumentation og arbejdstilrettelæggelse Til at understøtte konceptet er der udarbejdet detaljerede programmer for udredning og behandling. Disse er afprøvet og videreudviklet af CETT i Vejle i en pilotfase. Programmerne vil blive udgivet og vil være tilgængelige for alle interesserede. Behandlingen af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledning en specialiseret funktion. For Region Syddanmark varetages regionsfunktionen af de regionale behandlingscentre CETT i Vejle og RCT Fyn i Odense. Herudover har Region Syddanmark en driftsoverenskomst med RCT-Jylland i Haderslev. RCT-Jylland er en selvejende institution med egen bestyrelse. Nærværende koncept er derudover en integreret del af behandlingsindsatsen i den højt specialiserede funktion for behandling af veteraner med PTSD. I den højt 4

5 specialiserede funktion tilpasses udrednings- og behandlingstilbuddet til denne specifikke målgruppe. 2. Anbefalinger fra MTV-rapport MTV-rapporten om behandling af personer med PTSD 1 sammenfatter en række undersøgelser og konklusioner i konkrete anbefalinger til den fremtidige praksis. Anbefalingerne omfatter primært traumatiserede flygtninge med kronisk kompleks PTSD. Det anbefales, at en præcis vurdering af patientens biopsykosociale ressourcer indgår i den samlede vurdering som en forudsætning for den mest effektive behandlingsindsats. Der er evidens for sammenhængen mellem patientens psykosociale ressourcer og udbyttet af en given behandling. Den biopsykosociale vurdering omfatter beskrivelsen af tilstedeværelse, fravær og grad af PTSD symptomer og de hyppigste komorbide tilstande til PTSD. Vurdering af PTSD symptomerne sker ud fra DSM-IV diagnosekriterierne og ICD-10 kriterierne. Selvoplevede symptomer vurderes ud fra diagnosekriterierne samt resultater fra flere spørgeskemaer, som patienten udfylder under udredningen. For at kunne differentiere, skræddersy og målrette behandlingsindsatsen er det herudover specielt vigtigt med en præcis udredning af patientens relationelle ressourcer. 2 MTV-rapporten anbefaler således, at der indføres systematiske og differentierede evidensbaserede behandlingstilbud afpasset efter den enkelte patients behov/muligheder. Rapporten opdeler patienterne i tre hovedgrupper afhængig af disses biopsykosociale ressourcer: Gruppe 1 patienter med høje biopsykosociale ressourcer Gruppe 2 patienter med mellem biopsykosociale ressourcer Gruppe 3 patienter med lave biopsykosociale ressourcer Inddeling af patienterne i grupper har som formål at differentiere og målrette behandlingstilbuddet til den enkeltes behov og ressourcer 3. Systematisk organiserede behandlingstilbud har i samtlige kontrollerede kliniske undersøgelser vist sig mere effektive end behandling ud fra behandlerens individuelle præferencer, som tidligere var den generelle praksis, jf. gennemgangen af teknologier og behandlingseffekt. Et væsentligt element i en systematisk behandlingsindsats er, at personalet sikres faglig udvikling. Det vil sige mulighed for at tilegne sig eksplicit viden gennem litteratur, undervisning, kurser m.v. samt at denne viden løbende omsættes til relationelle færdigheder i behandlingssessionerne. 5

6 3. Målgruppe og kriterier for optagelse til behandling Personer med PTSD, kronisk PTSD og kompleks PTSD som hoveddiagnose eventuelt i kombination med en eller flere komorbide bidiagnoser kan henvises. 4 Hyppige komorbide diagnoser er angstlidelser, depression, misbrug, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Borderline personality disorder (BPD) og Antisocial personality disorder (ASPD). Herudover skal personen have lovligt ophold i Danmark og i et andet land være blevet traumatiseret eller på anden måde alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt som følge af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb. Til målgruppen hører også patientens nærmeste familie. Udover ovenstående inklusionskriterier vil det altid være en klinisk vurdering, hvorvidt den henviste kan profitere af et behandlingstilbud. 4. Mål for udrednings og behandlingskoncept Udrednings- og behandlingskonceptet for personer med kompleks og/eller kronisk PTSD hviler på de overordnede værdier - respekt, ansvar og faglighed - for Psykiatrien i Region Syddanmark. Målsætningen med konceptet kan sammenfattes i følgende mål: Bedst mulig organisering til sikring af tilgængelighed og sammenhængende patientforløb Henviste patienter udredes og visiteres til en tværfaglig differentieret behandling, som er systematisk og individuelt tilrettelagt hvilende på velbeskrevne og detaljerede programmer At skabe forbedringer i patientens funktionsniveau: Dokumenteret bedring af fysisk, psykisk og relationelt funktionsniveau hos personer med kompleks PTSD m.v. i form af øgede biopsykosociale ressourcer At mindske patientens symptomer: Bedring af de subjektivt oplevede symptomer Formaliseret og forpligtigende samarbejde med kommune og praktiserende læger gennem hele patientforløbet Tilvejebringe løbende monitorering, dataindsamling og kvalitetssikring af udredninger og behandlinger 6

7 5. Henvisningsprocedure En hurtig udredning og visitation med henblik på en efterfølgende differentieret og målrettet behandlingsindsats forudsætter, at henvisningen indeholder alle relevante oplysninger. Ud fra gældende regler kan praktiserende læge eller anden læge henvise til behandlingscentrene. Henvisende læge udfylder det til enhver tid foreliggende henvisningsskema, som findes på VisInfoSyd. 6. Udredning og visitation Udredningsforløbet er helt centralt, idet den systematiske udredning og vurdering af patienten er det helt afgørende grundlag for at tilrettelægge en differentieret, relevant og effektiv behandling. Udredningsforløbet omfatter udredning af symptomer samt en afdækning af traumebaggrund, det sociale, psykiske og fysiske funktionsniveau samt ressourcer, betegnet biopsykosociale ressourcer. Vurderingen af symptomer foretages ud fra kliniske interview med patienten over flere seancer. Til vurdering af de biopsykosociale ressourcer anvendes flere test, som beskrives nærmere i afsnit 9, side 10. Resultaterne fra de forskellige elementer i udredningen sammenfattes og danner baggrund for indplacering af patienterne i de tre grupper patienter med høje-, mellem- eller lave biopsykosociale ressourcer samt udredning af patienternes relationsmønstre. Indplaceringen i grupper er udtryk for et øjebliksbillede af patientens tilstand. Efter endt udredning er det centrets visitationsmyndighed, som på baggrund af henvisningen og resultaterne fra udredningen beslutter, hvilket behandlingstilbud patienten skal visiteres til. Patienten udredes over en periode på maksimalt fire uger. Udredningen varetages primært af psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Speciallæge kan indgå ved behov. Indholdet i udredningen udgør kernen i behandlingsplanen. Denne fremsendes til henvisende læge umiddelbart efter visitationen. Udredningsarbejdet kommer således sammen med eventuelle anbefalinger den praktiserende læge og evt. kommunale sagsbehandlere til gode i patientens videre forløb. Hvis patienten tilbydes behandling, igangsættes den relevante, differentierede og tværfaglige behandling inden for kort tid. 7

8 7. Behandling Den relevante behandling igangsættes umiddelbart efter endt udredning. Ud fra resultaterne af udredningen tilbydes patienterne følgende behandling: Patienter med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes indledende mentaliseringsbaseret psykoedukation efterfulgt af individuel terapi Patienter med mellem biopsykosociale ressourcer tilbydes mentaliseringsbaseret og symptomfokuseret gruppebehandling. Patienter med lave biopsykosociale ressourcer tilbydes grundlæggende psykoedukation og ressourceopbyggende behandling. For alle patientgrupper gælder, at det ovennævnte behandlingstilbud ved behov kan suppleres med særlig tilrettelagt behandling hos fysioterapeut og/eller socialrådgiver samt specialiseret psykiatrisk/somatisk behandling. Ved behov tilbydes herudover psykofarmakologisk behandling ved speciallæge. Det gælder endvidere, at hvis det undervejs i behandlingsforløbet viser sig, at patienten har enten højere eller lavere ressourcer end først vurderet, tilbydes patienten det relevante behandlingstilbud. Behandling af patienter med høje biopsykosociale ressourcer Patienterne med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes primært individuel tværfaglig behandling med henblik på, at sætte patientens traumatiske oplevelser og symptomer i perspektiv samt sætte fokus på mestring af nutiden. Der vil i psykoterapien primært være tale om traumefokuseret, individuel og kulturelt tilpasset mentaliseringsbaseret terapi. Derudover tilbydes fysioterapeutisk behandling og behandling ved socialrådgiver, enten i gruppe eller individuelt. Indledende tilbydes mentaliseringsbaseret psykoedukation i gruppe. Det samlede behandlingsforløb har en varighed af seks til tolv måneder efterfulgt af opfølgning tre og skes måneder efter endt behandling. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 10 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Behandling af patienter med mellem biopsykosociale ressourcer Der tilbydes et mentaliseringsbaseret psykoedukationsforløb i gruppe efterfulgt af mere symptomfokuseret, mentaliseringsbaseret gruppebehandlingsforløb. Parallelt hermed tilbydes fysioterapi individuelt eller i gruppe. Endvidere tilbydes specialiseret socialrådgivning individuelt eller i gruppe. Her vil der blandt andet være fokus på relationen til kommunale socialrådgivere og deres opgaver og funktioner i forhold til patientens liv. Gruppebehandling suppleres med et mindre antal særligt tilrettelagte forløb med individuel behandling ved behov. Samme terapeut bør så vidt muligt forestå såvel gruppe- som individuel behandling. 8

9 Herefter tilbydes en opfølgende behandlingssession i gruppe efter tre måneder og efter yderligere tre måneder. Behandlingsvarigheden for gruppebehandling er seks måneder efterfulgt af opfølgning tre og seks måneder efter endt behandling. Behandlingsgrupper sammensættes så vidt muligt efter fælles sprog og udredt relationsmønster for at sikre en homogen gruppe. Så vidt muligt bør grupperne sammensættes af patienter med ens relationsmønster for at skabe en mere sammenhængende og udviklende gruppedynamik. Fra endt udredning til opstart af behandling skal der være tilbud om en sundhedsfaglig kontaktperson. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 50 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Behandling af patienter med lave biopsykosociale ressourcer Der tilbydes elementær psykoedukation samt støttende og ressourceopbyggende behandling til denne patientgruppe. Selve behandlingsrelationen og patientens netværk samt fokusering herpå er afgørende. En behandling med dette indhold evt. i hjemmet og med fokus på familie og støttepersoner efterfulgt af en mere vedvarende og handlingsfokuseret støttende indsats i det kommunale system, er behandlingstilbuddet til denne gruppe patienter. Gennem dagligdags og meningsgivende handlefærdigheder og vaner stabiliseres sygdommen. Med tiden vil de dysregulerede emotionelle tilstande blive mere regulerede. Tilsvarende vil de desorganiserede relationer stabiliseres over tid. Behandlingsindsatsen for denne gruppe vil typisk vare to til fire måneder, efterfulgt af en mere permanent kommunal indsats, evt. med hjælp/supervision fra centrene. Ud fra den foreliggende erfaring fra pilotprojektet ved CETT og erfaringer ved RCT Fyn vil ca. 40 % af målgruppen have behov for dette behandlingstilbud. De indhøstede resultater hviler pt. på et patientgrundlag svarende til udredning og behandling af ca. 250 patienter. Efter behov tilbydes nogle patienter særligt tilrettelagte behandlingsforløb på tværs af disse behandlingstilbud. 9

10 8. Samarbejde En af de fornemste opgaver for behandlingscentrene for traumatiserede flygtninge og torturofre er til stadighed at have fokus på koordinering og udvikling af samarbejde med praktiserende læger, kommuner samt den øvrige psykiatri. Den praktiserende læge er en vigtig samarbejdspartner for behandlingscentrene, både når patienterne henvises til behandling, men også som opfølger på den behandlingsindsats, der er ydet i RCT centrene. De regionale behandlingscentre RCT Fyn og CETT har tilknyttet en praksiskonsulent. Samarbejdet mellem kommunerne og behandlingscentrene er forankret i sundhedsaftalerne mellem regionen og de 22 kommuner. Den regionale samarbejdsaftale danner fundamentet for samarbejdet. På RCT området er der udarbejdet en tillægsaftale for samarbejdet omkring traumatiserede flygtninge og torturoverlevere samt veteraner 5. Aftalen har fokus på det konkrete samarbejde og koordination af indsatsen i forhold til denne målgruppe. Den praktiske udmøntning af tillægsaftalen vil ske i de psykiatriske samordningsfora. Omkring den enkelte patient er der i det daglige et tæt samarbejde mellem kommunernes og RCT centrenes medarbejdere. De øvrige afdelinger i psykiatrisygehuset er ligesom praktiserende læger og kommuner en væsentlig samarbejdspartner for RCT centrene. 9. Dokumentation, kvalitetsudvikling og forskning MTV-rapporten anbefaler, at man som minimum før og efter behandlingsindsatsen indsamler systematiske data vedrørende patientens symptomkompleks, reaktionsmønstre og psykosociale ressourcer. Igangsættelsen af en sådan proces vil over tid medføre en stadig stigende kvalificering af behandlingsindhold, behandlingseffektivitet og optimering af ressourceforbrug i forhold til patientgruppen samt give mulighed for øget forskning på området. Som en integreret del af behandlingsforløbet gennemføres før- og eftermålinger i relation til vurdering af biopsykosociale ressourcer og symptomer samt generelle tests. Ved regionens egne behandlingscentre anvendes følgende tests: Test til vurdering af biopsykosociale ressourcer - Reading the Mind in the Eyes (RME) - Level of Emotional Awareness Scale (LEAS) - Ekmanns billeder Test til vurdering af symptomer - Harvard Trauma Questionnaire (HTQ-R) - SCL-90, somatiseringsdel 10

11 Generelle test - Global Assesment of Function (GAF) - Brief Pain Inventory (BPI) - WHO-5 - International classification of function (ICF) Ved CETT og RCT Fyn foretages førmålinger og den kliniske vurdering i forbindelse med udredningen af patienten. Herudover foretages målinger ved afslutning af det primære behandlingsforløb samt efter tre og seks måneder. Alle resultater samles i skemaform. Det er målet jf. anbefalingerne fra MTV en, at RCT centrene i Region Syddanmark via en systematisk dokumentation af indsatsen kan medvirke til at udvikle hele RCT området herunder bidrage til en stadig stigende kvalificering af behandlingsindhold, effektivitet og optimering af ressourceforbrug samt give mulighed for øget forskning på området i Danmark. Det er endvidere målet, at registrering og dokumentation af indsatsen sker ud fra de principper, der er gældende i behandlingspsykiatrien. I henhold til MTV-rapporten anbefales det at samle al dokumentation for samtlige patienter i Region Syddanmark ét sted. Dette for at sikre den bedste mulighed for forskning, dokumentation og kvalitetsudvikling. Dette gøres for de to regionale centre. RCT-Jylland som selvejende institution vil i den udstrækning det er relevant bidrage hertil. RCT-Jylland vil derudover, ligesom regionens centre, deltage i videnskabelige forskningsprojekter på landsplan. 11

12 10. Litteratur 1 MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark I MTV en defineres relationelle (biopsykosociale) ressourcer som personens alderssvarende situations- og kontekstrelevante evne til selvregulering: Implicit og eksplicit emotionsgenerering, emotionsbevidsthed og -forståelse og emotionsregulering (affektregulering og mentalisering) i nære tilknyttede relationer på undersøgelsestidspunktet. Selvregulering omfatter mønstret og niveauet for evnen til autoregulering (når personen er sig selv) og for evnen til interaktiv affektregulering (når personen er sammen med andre). De relationelle ressourcer operationaliseres ved vurdering og måling af relations- og mentaliseringsniveau. Kilde: MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark Se også: Ford, J. D. (2010). Neurobiological and Developmental Research: Clinichal Implications I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Courtois, C. A. & Ford, J. D. & Cloitre, M. (2010). Best Practice in Psychotherapy for Adults. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Brown, D. (2010). Assessment of Attachment and Abuse History, and Adult Attachment Style. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. Steele, K. & van der Hart, D.(2010). Treating Dissociation. I: Courtois, C. A. & Ford, J. D. (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. New York. London. Guilford Press. 3 Courtois, C. A. & Ford, J. D. (2010). (Red): Treating Complex Traumatic Stress Disorders. An Evidence-Based Guide. Foreword by Judith L. Herman. Afterword by Bessel A. van der Kolk. New York. London. Guilford Press. 4. ICD-10, DSM-IV og DESNOS-kriterierne jf. MTV om behandling af PTSD herunder traumatiserede flygtninge og torturofre, Region Syddanmark Region Syddanmark, Tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område, målgruppe traumatiserede flygtninge og veteraner, Region Syddanmark

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Nye veje i behandling af PTSD

Nye veje i behandling af PTSD Lægedag Syd 2012 Nye veje i behandling af PTSD Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Hvem er vi Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, ATT Selvstændig afdeling under Psykiatrien Specialiseret tværfaglig

Læs mere

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams

Udbygning af behandlingskapaciteten i form af udgående teams Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Julia Egebæk Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7984 Telefon: 76631001 Dato: 29. juli

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark

Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense. Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume og torturoverlevere Vejle og Odense Højt specialiseret tilbud til krigsveteraner Psykiatrien i Region Syddanmark ved Louise Schwartz Behandlingsleder og ledende psykolog Specialpsykolog,

Læs mere

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012

Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Ventetider på de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer status pr. 15. juni 2012 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende behandlingstilbud. 1. marts 2009 1. marts 2010

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

RCT området Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

RCT området Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Område: Administrationen Afdeling: Planlægning og Økonomi Journal nr.: 13/18160 Dato: 29. august 2013 Udarbejdet af: Jette Dalsgaard Andersen og Trine Mølbæk Knudsen E-mail: Jette.Dalsgaard.Andersen@rsyd.dk,

Læs mere

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) -

- Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - Når PTSD rammer hele familien - Om familiebehandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) - 1 ved Dorte Uhd, fysioterapeut og Knud Eschen, socialrådgiver og familieterapeut Om ATT Psykiatrien,

Læs mere

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner

Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Tillægsaftale til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område regionsyddanmark.dk Godkendt af sunhedskoordinationsudvalget

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige behandlingsinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011

Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige behandlingsinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011 Oversigt over ventetider på de specialiserede tværfaglige sinstitutioner for flygtninge med traumer juni 2011 Alle oplysninger i skemaet er opgivet af de pågældende institutioner selv. På institutionernes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Programmer for PTSD. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark. Bind I

Programmer for PTSD. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Psykiatrien i Region Syddanmark. Bind I Programmer for PTSD Region Syddanmarks tværfaglige udrednings- og behandlingsprogrammer for personer med Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), kompleks PTSD og komorbide diagnoser Afdeling for Traume-

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion:

Regionsfunktion: Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Regionsfunktion: RF Personlighedsforstyrrelser med en sværhedsgrad af sygdommen svarende til GAF

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

En tidlig indsats ift traumatiserede flygtninge. Region Midtjyllands behandlingsmodel

En tidlig indsats ift traumatiserede flygtninge. Region Midtjyllands behandlingsmodel Behandling og dokumentation Diakonhøjskolen 2.december 2009 Annemarie Gottlieb, centerleder, cand.psych. Klinik for Traumatiserede Flygtninge Århus Universitetshospital, Risskov, afd. S En tidlig indsats

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

IBBIS. Integreret behandling og beskæftigelsesindsats til borgere på sygedagpenge med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed eller stress

IBBIS. Integreret behandling og beskæftigelsesindsats til borgere på sygedagpenge med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed eller stress IBBIS Integreret behandling og beskæftigelsesindsats til borgere på sygedagpenge med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed eller stress Hvorfor dette forskningsprojekt? De fleste mennesker

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Udrednings- og behandlingskoncept for sundhedspladserne på Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Udrednings- og behandlingskoncept for sundhedspladserne på Rehabiliteringscenter for Flygtninge Udrednings- og behandlingskoncept for sundhedspladserne på Rehabiliteringscenter for Flygtninge Indhold Formålet med udrednings- og behandlingskoncept for sundhedspladserne på Rehabiliteringscenter for

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af patienter med prostatakræft KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabilitering af patienter med prostatakræft Baggrund og formål Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform blandt mænd i Danmark.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark

ADHD-center. BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD-center BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark Program: 09:00 Coffee and welcome 09:15 ADHD-centre, BUP-O (centerets medarbejdere) 10:00 ADHD in adults (Sandra Kooij) (in English) 11:00 Assessment of

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Henvisningsmønster ved ATT

Henvisningsmønster ved ATT Sammenfatning Henvisningsmønster ved ATT Undersøgt gennem spørgeskemaundersøgelse, interview & journalaudit ATT Afdeling for Traume- og Torturoverlevere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

Koncept for Ambulant psykiatri

Koncept for Ambulant psykiatri Koncept for Ambulant psykiatri Psykiatrien i Region Syddanmark 1. version 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. s. 4 Del 1: Indsatser for udvikling af fremtidens ambulante psykiatri 1.1 Sammenhæng

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987

Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Copenhagen, Denmark Oasis Behandling og rådgivning for flygtninge siden 1987 Model Hel Familie en biopsykosocial indsats for traumatiserede familier i kommunerne Ved Tanja Weiss, Traumekonference 17. januar

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr

Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel. Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr Teamsamarbejde i rehabilitering af torturoverlevere RCT s rehabiliteringsmodel Af Bente Midtgaard, Ala Elczewska, Yvonne Gradert og Anette Klahr 1 Målgruppe Mennesker som har været udsat for: Tortur Organiseret

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere