THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME"

Transkript

1 Dato August, 2014 THYBORØN HAVN VVM FOR UDVIDELSE IKKE-TEKNISK RESUME

2 THYBORØN HAVN IKKE-TEKNISK RESUME Revision Dato 2014/08/26 Udarbejdet af Ole Gregor, Sanne Laugesen, Ole Funk Knudsen, Casper Holmgaard Jensen, Michael Olesen, Jannie Elkær Knudsen, Henriette Salling, Stig Grønning Søbjærg Kontrolleret af Ole Riger-Kusk Godkendt af Ole Gregor Beskrivelse VVM for Thyborøn Havn Ikke-teknisk resume Ref Document ID Version

3 IKKE-TEKNISK RESUME 1. INDHOLD 1. Ikke-teknisk resumé Projektet Planlægning Lovgrundlag Miljøpåvirkningerne Støj og vibrationer Påvirkningen af Internationale beskyttelsesområder i nærheden Sammenfatning Hvis du vil vide mere 11

4 1 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen, og Lemvig Kommune støtter planerne. Thyborøn Havn blev oprindelig etableret som en fiskerihavn i 1915 til 1918, og har siden suppleret aktiviteterne med fragt. Arealerne på den nuværende havn blev efterhånden for små, og der var udfordringer med støj og støv i de nærliggende boligområder. Der blev derfor planlagt udvidelser af havnen mod syd i 2004 og 2008, der er blevet gennemført og man har flyttet råstofaktiviteterne til den nye Sydhavn. Allerede kort tid efter etableringen af den sidste udvidelse af Sydhavnen var alle arealerne disponeret, men på grund af finanskrisen, har det trukket ud med anvendelsen af arealerne. Der er udsigt til, at finanskrisen vender, og da det tager langt tid, fra en beslutning tages til en ny havneudvidelse kan tages i brug, har Thyborøn Havn besluttet at starte planlægningen for de kommende udvidelser af havnen nu. Lemvig Kommune og Trafikstyrelsen er myndigheder for udvidelserne. Myndighederne ønsker at behandle havnens udvidelsesønsker i en sammenhæng, og der laves derfor én samlet planlægning for havnens udvidelsesplaner for de kommende år. Det er store projekter og i forhold til havnens størrelse har de et betydeligt økonomisk omfang. Udvidelsesplanerne vil derfor ikke blive realiseret på en gang, og det forventes, at udvidelsen vil komme til at foregå i etaper, som strækker sig over adskillige år. 1.1 Projektet De fleste større danske havne ligger tæt på byer, hvor det er vanskeligt og dyrt at foretage udvidelser. Det er derfor vanskeligt at skaffe havnearealer til behandling af råstoffer fra havet, udskibning af større mængder af løsgods samt som base for opstilling af havvindmøller og offshore anlæg, da disse aktiviteter alle kræver betydelige arealer. Thyborøn Havn ligger også tæt på byen, men har nogle unikke muligheder for udvidelse på grund af de lavvandede arealer øst for Værftshavnen og syd for Sydhavnen. Udvidelsen vil kræve flytning af færgen, hvilket vil give fordele i forbindelse med vedligeholdelsen af sejlrende, da der i dag oprenses op til m 3 årligt for at opretholde sejladsen. Samtidig ligger Thyborøn havn optimalt for landing og bearbejdning af kvalitetsråstoffer fra Jyske rev og tæt på nogle af de kommende områder for kystnære havvindmøller. Thyborøn er stadigvæk en stor og vigtig fiskerihavn, hvor det er vigtigt, at der er mulighed for en stadig udvikling for at servicere erhvervene for fiskeriet. Der er ønsker om en tørdok, og der skal være plads til, at nye servicevirksomheder både for fiskeriet samt for offshore industrien kan etableres sig på havnen. Thyborøn havn har derfor udarbejdet en masterplan for havnen frem til Masterplanen kan som nævnt ovenfor ikke realiseres på en gang, og den er derfor opdelt i tre overordnede områder, jf. Figur 1.

5 2 Figur 1 Masterplanens tre overordnede projekter i de kommende år Projekt 1 ligger i forbindelse med Værftshavnen, færgen og Sydhalen. Projektet består af en flytning af færgen til en ny placering vest for Sydhalen, en reservation til tørdokken (hvor der skal findes finansiering), et nyt bassin syd for Værftshavnen inkl. ny kaj og nye landarealer øst for Værftshavnen. Projekt 2 er den gamle arbejdshavn og Sydhalen, hvor de nye planer ændrer, hvad man ønsker at bruge området til i forhold til planerne fra 2004/2006, således at færgen kommer tættere på udmundingen og dermed Agger. Planerne omfatter ligeledes anlæggelse af en ny kaj samt mindre landudvidelser. Projekt 3 ligger syd for Sydhavnen og vil bidrage med nye kajanlæg samt arealer til håndtering af anlægsprojekter og servicefunktioner i forbindelse med offshore aktiviteter, f.eks. kystnære havvindmøller og vindmølleparker. Derudover skabes arealer til håndtering af råstoffer. Der er også ønsker om en større garanteret sejldybde i Thyborøn kanal, men det er så kostbart, at Thyborøn havn ikke kan løse opgaven alene, og det forudsætter derfor, at staten står for opgaven. Det emne indgår derfor ikke i VVM redegørelsen.

6 3 1.2 Planlægning Store projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal miljøvurderes, inden det besluttes, om de kan gennemføres. Det gøres via en såkaldt VVM-procedure, hvor påvirkningerne på miljøet vurderes Der foretages en offentlig høring, inden myndighederne træffer afgørelse om at tillade projektet. Det er sammenfatningen af miljøvurderingen du nu læser. Ud over miljøvurderingen skal der laves ny planlægning for området. Lemvig Kommune har derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 5, der sætter rammer for planlægningen og retningslinjer for den kommende anvendelse. På baggrund af kommuneplantillægget er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 176, der fastsætter detaljerede bestemmelser for den kommende anvendelse. For projekt 1 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for område. Det vil sige, at området som i dag udlægges til havneformål, og at der er mulighed for bygninger på op til 30 m. For projekt 2 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for området, men placeringen af færgelejet flyttes, så det kommer tættere på sejlrenden. For projekt 3 fastlægger planlægningen nye rammer, retningslinjer og bestemmelser, der svarer til den eksisterende planlægning for resten af havnen. Det vil sige, at området udlægges til havneformål, og at der er mulighed for bygninger på op til 12 m. Område 3 ligger inden for miljø- og sikkerhedszonen omkring Cheminova, hvorfor der er begrænsninger på anvendelsen i forhold til følsom anvendelse som f.eks. boliger og lignende. Planerne er i høring sammen med miljøvurderingen i perioden 2. september 28. oktober Lovgrundlag Detailprojektet kræver tilladelse efter havneloven, og der er endvidere en række love, som er en forudsætning, for at havnen kan realisere projektet, herunder vejloven og naturbeskyttelsesloven. Miljøpåvirkningerne For at kunne vurdere miljøpåvirkningerne er der i VVM-redegørelsen beskrevet, hvordan planerne kan realiseres i praksis. De tre projekter er opdelt i en række deletaper, som vist på Figur 2.

7 4 Figur 2 Masterplanens deletaper De enkelte deletaper er på forskellig led afhængige af hinanden, hvor realiseringen af nogle deletaper må afvente realiseringen af andre.

8 5 Det er centralt for mulighederne for udvidelse øst for Værftshavnen, at færgen flyttes samt at kølevandsrenden til Cheminova skal omlægges, før Sydhavnen kan udvides. Projektbeskrivelsen konkluderer dog også, at det er muligt at etablere følgende delprojekter uafhængigt af flytningen af færgen og omlægning af kølevandsrenden: Etablering af en tørdok Første del af nyt bassin syd for Værftshavnen Ny adgangsvej til Sydhavnen Ny kaj på den sydlige del af den nuværende Sydhavn I miljøvurderingerne er der foretaget vurderinger af påvirkninger fra både anlægsfasen og driftsfasen. Miljøvurderingerne skal ifølge reglerne om VVM dække det brede miljøbegreb, og har til formål at understøtte den endelig beslutning om projektet. Der har derfor i arbejdet med vurderingen af miljøpåvirkningen været fokus på de væsentlige miljøpåvirkninger samt emner, der er faglig/politisk fokus på. Gennem rapporten er der også fortaget en beskrivelse af den sandsynlige udvikling, hvis havneudvidelsen ikke realiseres, det såkaldte 0-alternativ. Ud fra miljøvurderingen af projektet vurderes det i følgende tabel, hvilket forhold det kan blive påvirket som følge af gennemførelse af projektet (numrene henviser til afsnittene i VVM-redegørelsen, hvor det pågældende miljøemne er mere detaljeret beskrevet).

9 6 Afsnit Miljøemne Konsekvenser 8.1 Sejlads og bølgeuro Bølgeforhold Sejlads 8.2 Limfjorden Stormflods-vandstand Strømforhold -> Moderat Sedimentation Spredning ved anlæg Vandskifte i Nissum Bredning Ingen/ubetydning Vandskifte i Thyborøn Fjord Vandtilførelse Cheminova 8.3 Vindmøller Vindmøllerne nordøst for Rønland Envision forsøgsvindmøllen Nye Vindmøller i Nissum Bredning (Vindmøllerne) Nye Vindmøller i Nissum Bredning (hydrologien) 8.4 Klimatiske forhold (herunder oversvømmelse) Oversvømmelse 8.5 Natur og miljø Natura 2000-område nr 28 generelt Sælerne (med afværgetiltagene) Marsvin (med afværgetiltagene) Limfjorden (med afværgetiltagene) De lokale marine områder opfyldes 8.6 Landskab, geologi og visuelle forhold Landskab, geologi og visuelle forhold Moderat 8.7 Kulturhistoriske interesser Kulturhistorie Ingen/ubetydelig 8.8 Støj og vibrationer Støj, boligområder, drift Støj, boligområder, anlæg 8.9 Jord og grundvand Jord Grundvand Ingen/ubetydelig 8.10 Spildevand, overfladevand og øvrige udledninger Spildevand Overfladevand Øvrige udledninger Ingen/ubetydelig 8.11 Lugt, støv og andre luftemissioner Støv Lugt Andre emissioner 8.12 Råstoffer Råstofinteresser Ingen/ ubetydelig Råstofmængder Moderat

10 7 Afsnit Miljøemne Konsekvenser Råstofforsyning Moderat 8.13 Transport (herunder Klinkby og ny adgang) Vejnettet 8.14 Afledte socioøkonomiske forhold befolkning og samfund Beskæftigelse Moderat Tilgængelighed Ingen/ubetydelig Sundhed og risiko Moderat 8.15 Andre miljøforhold Rekreative forhold Ingen/ubetydelig Fiskeri Ingen/ubetydelig Tabel 1 Miljøkonsekvenserne for de respektive miljøemner Som det fremgår af tabellen er der for de fleste miljøforhold kun en ubetydelig eller begrænset miljøpåvirkning. Vurderingen er baseret på, at der foretages afværgende tiltag for at begrænse miljøpåvirkningerne. Der er dog fem emner, hvor det er vurderet, at der kan være en moderat påvirkning Strømforhold Landskab, geologi og visuelle forhold Råstoffer Beskæftigelse Sundhed og risiko Strømforhold Landudvidelsen ud for Værftshavnen medfører et mere "glat" forløb af kanalen, og der må forventes en lidt stærkere strøm ved den nye Holmenkaj, Sydhalen og Limfjordskajen. Der er gode forhold ved Limfjordskajen og en mindre forøgelse af strømhastighederne i særlige situationer forventes ikke, at medføre problemer for driften eller at have betydning for sejladssikkerheden. Udvidelsen ved Sydhavnen medfører en delvis opfyldning af Sælhundeholm Løb, hvor der etableres kaj og bagland. Af hensyn til besejlingen af løbet foretages der samtidig en uddybning af Sælhundeholm Løb, således at der sikres et tværsnit, der svarer til det nuværende. Der forventes derfor ikke væsentligt ændrede strømforhold ved de nye kajanlæg i Sydhavnen eller en påvirkning af vandskiftet i Limfjorden. Landskab, geologi og visuelle forhold Thyborøn og Cheminova er samme med vindmøllerne markante elementer i landskabet på tangen, både lokalt og set på lang afstand. Lokalt er oplevelsen af landskabet, når man kommer fra syd og kører mod Thyborøn, først præget at Cheminovas industrianlæg, derefter "lagunen" og vindmøllerne, så et stykke åbent vand og endelig Sydhavnen med råstoflagrene samt Envision vindmøllen, inden man kommer til Thyborøn havn og by. Den oplevelse vil blive ændret, når vandområdet mellem vindmøllerne og den nuværende Sydhavn bliver opfyldt og anvendes til havneformål. Påvirkningen vurderes dog kun til moderat, da hele området allerede i dag er præget af tekniske anlæg. Set på lang afstand vil det stadigvæk være Thyborøn havn og by med de høje skorstene, vindmøllerne og Cheminova, der dominerer landskabet. I området syd for Værftshavnen er der allerede i dag mulighed for at etablere bygninger på op til 30 m, hvorfor forskellen i forhold til i dag ikke er stor.

11 8 Den nye landudvidelse øger arealet, hvor der kan være høje bygninger og set fra Thyborøn-Agger-færgen vil forskellen til i dag være markant, hvis byggemulighederne udnyttes i større omfang. På den anden side vil det bidrage til at understrege det tekniske landskab, og at man nærmer sig en aktiv havneby, jf. Figur 3. Figur 3 Visualisering af havneudvidelsen set fra Thyborøn-Agger færgen Råstoffer De nye landudvidelser foretages tæt på byen, hvor bunden er finkornet, hvorfor der ikke er råstofinteresser i området. Der skal bruges store mængder af fyldmateriale, knap m 3, for at foretage opfyldningen. En del vil kunne nyttiggøres fra de løbende oprensnings- og uddybningsarbejder, der gennemføres i Thyborøn området. En del vil kunne hentes fra uddybningen af Sælhundeholm Løb og fra etableringen af et nyt bassin syd for Værftshavnen, men det forventes, at en betydelig del af materialerne skal indvindes på havet. Da havneudvidelsen forventes at foregå over en længere periode vurderes det, at der kun vil være en moderat miljøpåvirkning, som følge af råstofindvindingen i de udlagte råstofområder. Beskæftigelse Udvidelsen af havnen vil give mulighed for flere permanente arbejdspladser i størrelsesordenen , især hvis det lykkedes havnen at tiltrække offshore- eller vindmølleaktiviteter. Ekstra arbejdspladser må betragtes som en positiv miljøpåvirkning, og påvirkningen er vurderet som moderat og positiv, da der trods alt er usikkerhed om, hvor mange arbejdspladser det vil lykkedes tiltrække.

12 9 Sundhed og risiko Cheminova anvender kemiske stoffer i forbindelse med produktionen, hvilket kan give lugtgener omkring virksomheden. Produktionen kan medføre risiko for uheld, hvilket kan få alvorlige konsekvenser. Der er derfor i kommuneplanen udlagt en miljø- og sikkerhedszone på 3 km omkring Cheminova. Miljø- og sikkerhedszonen dækker bl.a. den gamle arbejdshavn. Det sikres via planlægningen, at der ikke kan etableres følsom arealanvendelse på arealerne inden for miljø- og sikkerhedszonen, men kun havnerelaterede virksomheder som der f.eks. allerede i dag findes på den eksisterende Sydhavn. Som en følge af planlægningen vil Lemvig Kommune tilpasse beredskabsplanen for området. Virksomheder, der etableres sig i området, skal være opmærksomme på, at der lejlighedsvis kan forekomme lugtgener. Der er ingen sundhedsfare ved lugten, og Cheminova anvender den bedst tilgængelige teknolog. Virksomheden kan derfor ikke rense luften bedre, end det sker i dag. Der var før udflytningen af råstofaktiviteterne til Sydhavnen gener fra støj og støv i boligområderne i Thyborøn. Med flytningen blev problemerne løst, da der kom en større afstand mellem virksomhederne og boligerne. De tilbageværende virksomheder omkring Værftshavnen medfører ikke væsentlige miljøgener. Udviklingen af råstofaktiviteterne skal foregå på de nye Sydhavns arealer, der ligger i endnu større afstand fra boligerne end de nuværende arealer. Der vil derfor ikke være en miljøpåvirkning af betydning fra udvidelsen af Sydhavnen på boligområderne i Thyborøn. Udviklingen af fragtaktiviteterne og serviceerhverv knyttet til havnen vil medføre nye støjkilder i området omkring Værftshavnen. Det vil dog bidrage til en dæmpning af støjgenerene fra de nye støjkilder, at den nye landudvidelse ligger længere væk fra boligområderne end de eksisterende og der derved er større afstand til at dæmpe støjen. Det kan ikke udelukkes, at der vil komme en mindre forøgelse af støjen som følge af flere virksomheder på havneområderne. Udgangspunktet for etablering af nye virksomheder er dog, at de skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og det vil derfor i høj grad ikke være den enkelte virksomhed, der giver støjgener, men med hele havneudvidelsen vil der være en begrænset stigning i støjbelastningen. Flytningen af råstofaktiviteterne har også betydet, at den tunge trafik holdes syd for Thyborøn by og det vil den forsat være efter udbygningen. Det vil give mere trafik igennem Klinkby. Lemvig Kommune vil derfor i samarbejde med Vejdirektoratet overvåge udviklingen og arbejde med planer for en omfartsvej nord for Klinkby for at lede trafikken udenom byen. 1.6 Påvirkningen af Internationale beskyttelsesområder i nærheden Der er en spændende natur i forbindelse med tangerne og Nissum Bredning. En del af områderne har betydning uden for lokalområdet og er derfor udlagt som internationale beskyttelsesområder. Der må ifølge EU ikke ske en væsentlig påvirkning af internationale beskyttelsesområder som en følge af anlægsarbejder eller nye aktiviteter. Der er derfor som en del af miljøvurderingen gennemført en vurdering af påvirkningerne af de internationale beskyttelsesområder (en konsekvensvurdering). Spættet sæl indgår som en af de beskyttede arter i det internationale beskyttelsesområde.

13 10 Figur 4 Gråsæl spiser rødspætte i Thyborøn Havn 1 Vurderingen viser, at der ikke vil ske en påvirkning af områderne eller sælerne, hvis det i forbindelse med anlægsarbejdet sikres, at der kun sker et begrænset spild i forbindelse med anlægsarbejdet og der etableres "sælskræmmere", så sæler og marsvin ikke kommer for tæt på, når der rammes spuns. Kraftig undervandsstøj kan nemlig skade hørelsen på både sæler og marsvin. En del af de internationale beskyttelsesområder er udlagt af hensyn til fuglene, herunder området omkring Thyborøn fjord. Den nuværende Sydhavn påvirker ikke fuglelivet negativt, og det er vurderet, at havneudvidelserne heller ikke vil påvirke fuglelivet negativt. Der er langt fra områderne med havneaktiviteter til de områder, hvor vadefuglene ruger og opholder sig. Havneudvidelsen mod syd får endvidere så lav byggehøjde, at den ikke vil være en barriere for at fuglene kan passere. 1.7 Sammenfatning Thyborøn havn ønsker at få grundlagt på plads for at kunne gennemføre udvidelsesplanerne som en følge af Masterplanen for havnen. Der er gennemført en miljøvurdering i form af en VVM-proces og den har vist, at der er forholdsvis begrænsede miljøpåvirkninger som en følge af havneudvidelsen. Der er nogle udfordringer med Sælhundeholm Løb, udvidelse tættere på Cheminova og mængden af råstoffer. Det er i forbindelse med miljøvurderingen vist, hvordan påvirkningerne kan begrænses og de væsentligste tiltag er: 1 Jan Skriver, juni 2013

14 11 Uddybning af Sælhundeholm Løb, så det nuværende arealet af tværsnittet bevares Omlægning af kølevandsrende til Cheminova til en ny Kølevandskanal Sikring af anlægsarbejdet ikke påvirker vandtilførslen til slusen ind til Thyborøn fjord At der kun tillades havneerhverv, som i den nuværende Sydhavn, og at Lemvig Kommunes beredskabsplan ajourføres At der i videst muligt omfang anvendes oprensningsmaterialer i forbindelse med opfyldningen Og at etableringen fordeles over en periode (det følger af sig selv på grund af omkostningerne ved gennemførelse af projekterne og behovet for råstoffer) Det vurderes derfor at det er miljømæssigt og planlægningsmæssigt forsvarligt at udvide Thyborøn Havn som ønsket. Hvis du har bemærkninger til det, er det vigtigt, at du deltager i den offentlige debat, og at du fortæller myndighederne om dine synspunkter. 1.8 Hvis du vil vide mere Der findes en mere detaljerede beskrivelser af både projektet og miljøpåvirkningerne i VVM-redegørelsen. Den er opbygget så afsnittene med miljøvurderinger kan læses uafhængigt af hinanden. I slutningen af hvert afsnit er der en sammenfatning i skemaform, der kan hjælp med at få overblik over miljøpåvirkningerne. Grundlaget for den fremtidige anvendelse er planlægningen, der er i høring sideløbende med denne VVM-redegørelse. Kommuneplantillægget giver rammerne og er det formelle grundlag for, at Lemvig Kommune kan godkende projektet, mens lokalplanen indeholder de detaljerede rammer for anvendelsen af området. Du er selvfølgelig velkommen til at henvende dig til Thyborøn Havn, Lemvig Kommune eller Trafikstyrelsen, hvis du har spørgsmål. Der er også mulighed for at komme med indsigelse eller kommentarer til havnens planer samt miljøvurderingen. De skal være modtaget senest den 28. oktober Bidrag skal indsendes til enten Lemvig Kommune eller Trafikstyrelsen Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Telefon eller på Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S Hovednummer: eller på

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Naturgasledning til Hasselager og Aarhus Havn Baggrund for høringen Det er i dag ikke muligt at få leveret naturgas som procesenergi

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord.

Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer i Harboøre Fjord. Uffe Strandby Naturstyrelsen Vestjylland Forstfuldmægtig Gl. Landevej 35 7620 Lemvig 15. marts 2016 Dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter 35 i Planloven til anlæggelse af to fugleøer

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Nordsøkaj 38B - VVMscreening - ingen papirsag Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.16.04P19-0070 126317 989981 Projektbeskrivelse jf.

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket. Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00161 Ref. hecla/rukso Den. 26. august 2009 Notat om VVM-screening af tidsbegrænset udledning af lettere forurenet vand fra spunsmellerum ved havnekaj på Enstedværket.

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015

OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 OFFENTLIG HØRING OM SKITSE TIL HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET MARTS 2015 1 Sumatravej ØSTHAVNSVEJ Marselisborg Havnevej TANGKROGEN STRANDVEJEN Tangkrogen ligger centralt i Aarhus, syd for midtbyen og

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen 1 Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 62 til 2009 for Aarhus Kommune tillægget omfatter et område i Aarhus Havn, der er beliggende i rammeområderne 050204ER, 050205ER, 050208ER, 050209ER, samt en del af

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kirk Property A/S Damhaven 5d 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 15/00664-24 Ref. Laura Storm Henriksen 26-08-2015 Tilladelse til opfyldning afsluttet med spuns ud for matr. nr. 34 a Engene, Vejle Jorder,

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Miljørapport. Lokalplan nr. 68 & Kommuneplantillæg nr. 39 Sydhavn, Aabenraa. Juli 2013. Udarbejdet for Aabenraa Kommune af:

Miljørapport. Lokalplan nr. 68 & Kommuneplantillæg nr. 39 Sydhavn, Aabenraa. Juli 2013. Udarbejdet for Aabenraa Kommune af: INDLEDNING Miljørapport Lokalplan nr. 68 & Kommuneplantillæg nr. 39 Sydhavn, Aabenraa Juli 2013 Udarbejdet for Aabenraa Kommune af: aarhus arkitekterne a/s by og landskab Europaplads 16, 3. 8000 Århus

Læs mere

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads

Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. tasme/benjo Den 18. december 2009 Notat om VVM-screening af ændrede aktiviteter på Aalborg Portlands interne genbrugsplads Bygherre Aalborg Portland

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Peter Christian Bay Knudsen, Søren Lolks Vej 2, Tåsinge, 5700 Svendborg, 4021 5553, peter@skiftekaer.dk

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Siemens A/S Aabenraavej 69 6400 Sønderborg Siemens A/S har anmeldt, at de flytter hele deres eksisterende produktion i Nordborg til en ny produktionsbygning i Sønderborg. Placering af

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVM-pligt Basisoplysninger Tekst Titel: VVM-screeningsskema for boldbane ved Højby Skole. Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense Att. Lars Seidelin Kystdirektoratet J.nr. 16/01406-19 Ref. Peter Lomholt Langdahl 26-05-2016 Sendt pr. mail til lds@biology.sdu.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Nordsøkaj 24 - VVMscreening - Erhverv Jour nr.: Sagsnr.: Brev nr.: 01.16.04P19-0069 125836 991071 Projektbeskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen.

Anmeldeskema. Selve neddelingen vil forgå på et mindre areal med adressen Løhdesvej 6D, men hele virksomheden hænger sammen. Anmeldeskema Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse (kan vedlægges) Miljøgodkendelse af biaktivitet på virksomheden STEA A/S til neddeling af udtjente træpaller. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering kommune By og Landskab, Plan Dato: 15. oktober 2014 Sagsnr.: 14/32541 Dok.id.: Sagsbeh.: krish Screening for miljøvurdering Lokalplanforslag nr. 4.14 Orø Havn og Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 I

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger

Bilag 5. Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) ' Fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde Porten til Sønderborg, vest for Sønderborg by, omfattet af lokalplan nr. 4.10-12. Opdimensionering

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse

Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer. 1. Projektbeskrivelse Notat om VVM-screening af to undersøgelsesboringer 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Dansk Miljørådgivning for OM To undersøgelsesboringer til ca. 30 meter under terræn I vejareal på Tranevej

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Etablering af solenergianlæg Etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Maj 2015 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere