2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj Betænkning. over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010. Betænkning. over"

Transkript

1 2009/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love (Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.) [af indenrigs og sundhedsministeren (Bertel Haarder)] 1. Ændringsforslag Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, og indenrigs- og sundhedsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2 og Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 3. marts 2010 og var til 1. behandling den 16. marts Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 16. december 2009 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del bilag 156. Den 3. marts 2010 sendte indenrigs- og sundhedsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Teknisk gennemgang Den 8. april 2010 blev der afholdt en teknisk gennemgang af lovforslaget. Indenrigs- og sundhedsministeren og ledsagende embedsmænd deltog heri. Præsentationerne, der blev anvendt under gennemgangen, er omdelt som bilag på lovforslaget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Forbrugerrådet, Dansk Sygeplejeråd, 1

2 Hans Jacobsen, Virum, Tina Jønsson, København S, Erik Sejrup, Vallensbæk Strand, og Trans-Danmark. Indenrigs- og sundhedsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Deputationer Endvidere har Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Forbrugerrådet mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget. Spørgsmål Udvalget har stillet 32 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger Et flertal i udvalget (S, SF, RV, EL og Pia Christmas-Møller (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af indenrigs- og sundhedsministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det under nr. 1 stillede ændringsforslag. Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen. 4. Politiske bemærkninger Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at lovforslaget indebærer en styrkelse af patienternes retsstilling, idet patienterne fremover ikke alene har mulighed for at klage over konkrete sundhedspersoner, men med lovforslaget bl.a. får en ny mulighed for at klage over samlede behandlingsforløb. Det er en væsentlig forbedring navnlig set i lyset af, at behandlingsforløb ofte involverer flere forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det nye patientklagesystem vil dermed kunne understøtte sammenhængende behandlingsforløb via læring af de forløb, som ikke lever op til almindeligt anerkendte faglige standarder. Samtidig udvides patienternes muligheder for at klage over regioners og kommuners administrative beslutninger på sundhedsområder væsentligt. Med etableringen af Patientombuddet skabes der grundlag for kortere sagsbehandlingstider, hvilket ikke kun vil være til gavn for de patienter, der klager, men også vil bidrage til, at erfaringerne fra de klager, der giver anledning til kritik, hurtigere kan opsamles og omsættes til læring i hele sundhedsvæsenet. V, DF og KF ser positivt på, at der med etableringen af Patientombuddet skabes én central klageindgang på sundhedsområdet, som vil lette patienternes klageadgang. Når en klage modtages i Patientombuddet forudsætter partierne, at Patientombuddet på baggrund af klagen opstiller klagepunkterne, således som Patientombuddet har forstået klagen, og herefter afstemmer disse klagepunkter med patienten på samme måde, som Patientklagenævnet gør i dag. Det forudsættes også, at Patientombuddet informerer patienten om forskellen mellem at få klagen behandlet ved Patientombuddet som en forløbsklage henholdsvis ved Disciplinærnævnet som en individklage. V, DF og KF finder, at forslaget om at tilbyde patienter, der klager, en dialog med regionen er et centralt element i det nye klagesystem, der øger fokus på at fremme en dialog mellem patienterne og sundhedsvæsenet. Det vil understøtte den lokale læring af patienternes oplevelser. En dialog vil kunne afklare 2

3 misforståelser mellem en patient og sundhedspersonalet og give mulighed for, at patienten får en forklaring på og eventuelt en undskyldning for behandlingsforløbet, og må derfor forventes at have en klageafbødende effekt. V, DF og KF lægger desuden vægt på, at dialogprocessen vil medvirke til en hurtigere oplysning af klagesagerne, idet regionen allerede i forbindelse med dialogen vil skulle danne sig overblik over det forløb, der klages over, ligesom regionen hvis dialogen ikke har ført til, at klagen er bortfaldet inden for 4-ugers-fristen for dialogprocessen skal sende relevante oplysninger til Patientombuddet. V, DF og KF finder det vigtigt, at patienterne skal kunne have tillid til, at dialogen vil foregå under trygge rammer, så patienten oplever at være i øjenhøjde med sundhedsvæsenet. Partierne forudsætter derfor, at Patientombuddet og regionerne i tilknytning til tilbuddet om en dialog skal vejlede patienterne om muligheden for at lade sig bistå. Det må forventes, at de fleste patienter vil have en person i deres personlige eller professionelle netværk, som vil kunne træde til, hvis patienten ønsker bistand ved dialogen. Men også de patienter, der ikke har et sådant netværk, skal have mulighed for bistand ved dialogen. V, DF og KF glæder sig derfor over, at regionerne i samarbejde med patientorganisationer m.v. fremlægger kontaktoplysninger på patientorganisationer m.v. eller frivillige fra de pågældende organisationer, som patienten kan kontakte, hvis patienten ønsker en frivillig bisidder. Det forudsættes, at denne ordning evalueres i forbindelse med evalueringen af det nye patientklagesystem. V, DF og KF kan tilslutte sig det af indenrigs- og sundhedsministeren stillede ændringsforslag om at nedsætte Det Rådgivende Praksisudvalg, der sikrer repræsentanter for relevante organisationer, herunder patientorganisationer, adgang til at præge udviklingen af Patientombuddets praksis for afgørelsen af forløbsklagesager. Det Rådgivende Praksisudvalg skal følge Patientombuddets praksis for afgørelsen af sager af forløbsklage og på den baggrund rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager og om, hvordan der bedst kan drages læring af sagerne. V, DF og KF er enige om, at evalueringen af det nye patientklagesystem skal være afsluttet senest den 31. december Evalueringen skal bl.a. belyse, hvordan tilbuddet om en dialog fungerer, herunder hvordan ordningen med frivillige bisiddere fra patientorganisationerne fungerer og dialogordningens klageafbødende effekt. Evalueringen skal endvidere belyse, om samarbejdet mellem myndighederne om læringen fungerer hensigtsmæssigt. Evalueringen skal i den forbindelse også omfatte Det Rådgivende Udvalgs virksomhed og samarbejdet mellem Patientombuddet og udvalget. V, DF og KF forudsætter, at ordningen med offentliggørelse af afgørelser om kritik af sundhedspersoner og af Sundhedsstyrelsens tilsynsafgørelser evalueres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med Patientombuddet, når Patientombuddet er etableret. Evalueringen skal belyse såvel patienters som sundhedspersonalets erfaringer med ordningen, herunder erfaringerne med den måde, offentliggørelsen sker på. Med hensyn til tandklagesystemet har V, DF og KF hæftet sig ved, at der på væsentlige punkter gælder samme regler for tandklagesystemet som for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Det gælder nævnenes kompetence til at udtale kritik, klagefrister, offentliggørelse af afgørelser med kritik og underretning af Sundhedsstyrelsen om samtlige afgørelser til brug for styrelsens tilsynsopgaver. Tandklagesystemet har endvidere visse fordele for patienterne, fordi tandlægenævnene har mulighed for at træffe afgørelser om tilbagebetaling af honorarer eller betaling for omgørelse af tandarbejdet, hvilket samtidig friholder patienterne fra at skulle anlægge eventuelle erstatningssager om mangelsansvar ved domstolene. Samtidig er sagsbehandlingstiden i tandklagesystemet kortere. V, DF og KF er på den baggrund enige om, at det særlige tandklagesystem på nuværende tidspunkt bør videreføres med de ændringer, som er forudsat i lovforslaget. Ændringerne sikrer patientrepræsentation i tandklagesystemet. Med ændringerne får patienterne også samme lette klageadgang via Patientombuddet på tandklageområdet, som patienterne får på øvrige områder. Partierne forudsætter desuden, at indenrigs- 3

4 og sundhedsministeren ved bekendtgørelse fastsætter regler, der sikrer, at forvaltningslovens regler om inhabilitet også vil gælde for tandklagenævnene. V, DF og KF er dog samtidig enige om, at der er behov for også at evaluere tandklagesystemet, når det nye patientklagesystem evalueres, bl.a. for at vurdere om de ændringer, der er forudsat i tandklagesystemet, fungerer efter hensigten. Evalueringen af tandklagesystemet vil således skulle være afsluttet inden udgangen af Evalueringen vil også kunne danne grundlag for overvejelser om, hvorvidt tandklagesystemet herefter fortsat bør videreføres, eller om klager over privatpraktiserende tandlæger herefter bør afgøres af Disciplinærnævnet. Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget finder overordnet, at lovforslaget indebærer en række forbedringer af patienternes retsstilling, idet patienterne fremover ikke alene har mulighed for at klage over konkrete sundhedspersoner, men med lovforslaget bl.a. får en ny mulighed for at klage over samlede behandlingsforløb. Det er en væsentlig forbedring navnlig set i lyset af, at behandlingsforløb ofte involverer flere forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det nye patientklagesystem vil dermed kunne understøtte sammenhængende behandlingsforløb via læring af de forløb, som ikke lever op til almindeligt anerkendte faglige standarder. Samtidig udvides patienternes muligheder for at klage over regioners og kommuners administrative beslutninger på sundhedsområdet væsentligt. Med etableringen af Patientombuddet skabes der grundlag for kortere sagsbehandlingstider, hvilket ikke kun vil være til gavn for de patienter, der klager, men også vil bidrage til, at erfaringerne fra de klager, der giver anledning til kritik, hurtigere kan opsamles og omsættes til læring i hele sundhedsvæsenet. S, SF, RV og EL er positive over for, at der med etableringen af Patientombuddet skabes én central klageindgang på sundhedsområdet, som vil lette patienternes klageadgang. Partierne finder dog, at navnet Patientombud er et forsøg på at give indtryk af, at denne nye styrelse ikke er det, den rettelig er, nemlig en styrelse under Sundhedsministeriet. Med baggrund i at enkelte partier finder ordet styrelse for hårdt og statsligt, foreslår regeringen, at den nye institution, der skal varetage klagesystemet, benævnes Patientombuddet, uden at denne styrelse sikres de muligheder, som en ombudsmandsinstitution normalt har. F.eks. kan Patientombuddet ikke af egen drift tage sager eller kritisable patientforløb op, som man bliver bekendt med f.eks. via pressens dækning. S, SF, RV og EL har derfor stillet ændringsforslag nr. 1, der benævner det nye klageorgan det, det rettelig er: en patientstyrelse. S, SF, RV og EL finder, at forslaget om at tilbyde patienter, der klager, en dialog med regionen er et centralt element i det nye klagesystem, der øger fokus på at fremme en dialog mellem patienterne og sundhedsvæsenet. Det vil understøtte den lokale læring af patienternes oplevelser. En ordentlig dialog vil kunne afklare misforståelser mellem patienten og sundhedspersonalet og give mulighed for, at patienten får en forklaring på og en undskyldning for behandlingsforløbet, og må derfor forventes at have en klageafbødende effekt. S, SF, RV og EL noterer sig med forundring, at regeringen forventer»at de fleste patienter vil have en person i deres personlige eller professionelle netværk, som vil kunne træde til, hvis patienten ønsker bistand ved dialogen«med Patientombuddet. Mange også små patientorganisationer yder allerede i dag et stort stykke arbejde med at lade frivillige hjælpe medlemmer som bisiddere i sociale sager i kommunerne og ved mødet med sundhedsvæsenet. Det er dog ikke optimalt, at det for nogle patienter vil kræve medlemskab af en patientforening at blive hjulpet til en bisidder. Derfor kræver denne del af lovforslaget et meget tæt samarbejde med de danske patientorganisationer og en meget stor rummelighed fra deres side. Det vil efter partiernes opfattelse også kræve, at muligheden for at sikre patienter en bisidder og patientorganisationernes mulighed for at løfte denne opgave tages med i den evaluering af loven, der skal færdiggøres inden den 31. december S, SF, RV og EL kan tilslutte sig det af indenrigs- og sundhedsministeren stillede ændringsforslag om at nedsætte Det Rådgivende Praksisudvalg, der sikrer inddragelse af repræsentanter for bl.a. patientorga- 4

5 nisationer i overvejelserne om læringen af forløbsklagesagerne. Udvalget skal følge Patientombuddets praksis i forløbsklagesager og får til opgave at rådgive Patientombuddet om, hvordan der bedst muligt kan drages læring af disse sager, og hvilke læringsinitiativer der bør iværksættes. Det Rådgivende Udvalg vil dermed få en vigtig rolle med at understøtte Patientombuddets læringsaktiviteter til gavn for patienterne. S, SF, RV og EL havde foretrukket en model, hvor lægmandsrepræsentationen var sikret både i Disciplinærnævnet og i Patientombuddet. S, SF, RV og EL kan tilslutte sig, at evalueringen af det nye patientklagesystem skal være afsluttet senest den 31. december Evalueringen skal bl.a. belyse, hvordan tilbuddet om en dialog fungerer, herunder hvordan ordningen med frivillige bisiddere fra patientorganisationerne fungerer, og dialogordningens klageafbødende effekt. Evalueringen skal endvidere belyse, om samarbejdet mellem myndighederne om læringen fungerer hensigtsmæssigt. Evalueringen skal i den forbindelse også omfatte Det Rådgivende Udvalgs virksomhed og samarbejdet mellem Patientombuddet og udvalget. Partierne forventer i den forbindelse også, at der laves en grundig evaluering af tandklagesystemet. I øvrigt tilslutter partierne de bemærkninger, som V, DF og KF anfører vedrørende tandklagesystemet. 5. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 1 Af et mindretal (S, SF, RV og EL), tiltrådt af et mindretal (Pia Christmas-Møller (UFG)): 1) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 11 med tilhørende overskrift ændres fire steder»patientombuddet«til:»patientstyrelsen«. [Ændring af navnet på institutionen, der varetager behandlingen af patientklager] Af indenrigs- og sundhedsministeren, tiltrådt af udvalget: 2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af kapitel 2 indsættes efter 12:»Det Rådgivende Praksisudvalg 12 a. Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter Det Rådgivende Praksisudvalg. Patientombuddet forelægger Patientombuddets afgørelser i klagesager efter 1 for Det Rådgivende Praksisudvalg, som rådgiver Patientombuddet om ombuddets fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager. Det Rådgivende Praksisudvalg rådgiver desuden Patientombuddet om læringen af sagerne. Stk. 2. Det Rådgivende Praksisudvalg sammensættes af repræsentanter for patientorganisationer m.v., faglige organisationer på sundhedsområdet, regioner og kommuner efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse. Direktøren for Patientombuddet er formand for praksisudvalget. Stk. 3. Formanden indkalder Det Rådgivende Praksisudvalg til møde efter behov og mindst to gange årligt. Patientombuddet redegør for Det Rådgivende Praksisudvalgs virksomhed i Patientombuddets årsrapport.«[etablering af Det Rådgivende Praksisudvalg] 3) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:»01. I 61, stk. 1, ændres» 14, stk. 2,«til:» 12, stk. 2,«.«[Lovteknisk ændring] 5

6 B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Det foreslås med ændringsforslaget, at den institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal varetage behandlingen af patientklager, benævnes Patientstyrelsen i stedet for Patientombuddet. Forslagsstillerne finder, at navnet Patientombuddet ikke tydeligt signalerer, at der er tale om en institution på linje med andre statslige direktorater og ikke en institution, der af egen drift kan tage sager op på tilsvarende måde som f.eks. Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden. Såfremt ændringsforslaget vedtages, vil forslagsstillerne til 3. behandling stille de yderligere ændringsforslag, der er nødvendige. Til nr. 2 Med ændringsforslaget etableres Det Rådgivende Praksisudvalg bestående af repræsentanter for patientorganisationer m.v., faglige organisationer på sundhedsområdet og repræsentanter for de driftsansvarlige myndigheder og med Patientombuddets direktør som formand. Praksisudvalget skal følge Patientombuddets praksis for afgørelsen af sager om sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed (»forløbsklager«) og rådgive Patientombuddet om den fremtidige afgørelse af sammenlignelige sager. Ændringsforslaget sikrer, at repræsentanter for relevante organisationer, herunder patientorganisationer, får adgang til at præge udviklingen af Patientombuddets praksis for afgørelsen af forløbsklagesager. Det følger af bestemmelsen, at Det Rådgivende Praksisudvalg forelægges Patientombuddets afgørelser i klagesager vedrørende sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af Det Rådgivende Praksisudvalgs virksomhed forudsættes det, at Patientombuddet i praksis forelægger praksisudvalget en delmængde af Patientombuddets afgørelser, f.eks. afgørelser i principielle sager eller afgørelser inden for udvalgte områder, herunder udvalgte sygdomsområder eller sygehuse m.v. Praksisudvalget vil i den forbindelse kunne udpege, inden for hvilke områder praksisudvalget ønsker afgørelser forelagt. Det bemærkes, at praksisudvalget principielt efter anmodning vil have ret til at få forelagt samtlige Patientombuddets afgørelser. Afgørelserne vil forud for forelæggelsen skulle anonymiseres af hensyn til beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. Praksisudvalget vil have mulighed for at drøfte baggrunden for udfaldet i enkelte sager med Patientombuddet, hvis direktør efter forslaget fungerer som praksisudvalgets formand. Praksisudvalget vil endvidere kunne tilkendegive synspunkter om afgørelserne, herunder påpege eventuelle afgørelser, hvor fremtidige sammenlignelige sager efter praksisudvalgets opfattelse bør få et andet udfald, eller hvor der efter praksisudvalgets opfattelse i højere grad bør tages højde for nærmere bestemte forhold. Praksisudvalget vil således kunne præge Patientombuddets fremtidige afgørelser af sammenlignelige sager og dermed udviklingen af praksis for afgørelsen af forløbsklagesagerne. Det Rådgivende Praksisudvalg skal efter bestemmelsen endvidere rådgive Patientombuddet om, hvordan der bedst kan drages læring af forløbsklagesagerne. Praksisudvalget vil i den forbindelse kunne pege på sundhedsfaglige områder, som efter praksisudvalgets opfattelse kræver en særlig opmærksomhed eller indsats med hensyn til læring, ligesom praksisudvalget vil kunne rådgive Patientombuddet om, hvilke læringsinitiativer der efter praksisudvalgets opfattelse bør iværksættes. Herved får interesserepræsentanterne også en vigtig rolle i overvejelserne om, hvilken læring der kan uddrages af forløbsklagesager, og hvilke læringsinitiativer der bør iværksættes. Det vil medvirke til at sikre, at der drages optimalt udbytte af den læring, der kan uddrages af forløbsklagesagerne. Ministeren bemyndiges med bestemmelsen til at træffe beslutning om sammensætningen af Det Rådgivende Praksisudvalg, herunder om praksisudvalgets samlede antal medlemmer. Ministeren skal ved sammensætningen varetage hensynet til, dels at praksisudvalget bliver et funktionsdygtigt organ, dels at praksisudvalget får en nuanceret og afbalanceret repræsentation af de forskellige interesser, som organisationer og myndigheder på sundhedsområdet varetager. Bemyndigelsesbestemmelsen giver samtidig mulig- 6

7 hed for, at det til enhver tid kan sikres, at sammensætningen af Det Rådgivende Praksisudvalg afspejler antallet af relevante faglige organisationer og patientforeninger m.v. på sundhedsområdet. Det foreslås, at direktøren for Patientombuddet fungerer som formand for Det Rådgivende Praksisudvalg. Direktøren vil således skulle indkalde praksisudvalget til møde, lede praksisudvalgets møder m.v. Efter forslaget indkalder direktøren praksisudvalget efter behov og mindst to gange årligt. Efter bestemmelsen skal Patientombuddet i ombuddets årsrapport redegøre for Det Rådgivende Praksisudvalgs virksomhed. Patientombuddet skal herunder redegøre for praksisudvalgets rådgivning om afgørelsen af bestemte sagstyper og om de sundhedsfaglige områder, som efter praksisudvalgets opfattelse kræver særlig opmærksomhed. Herved sikres det, at praksisudvalgets rådgivende virksomhed ud over at medvirke til udviklingen af praksis for afgørelsen af forløbsklagesager og indgå som en del af grundlaget for Patientombuddets læringsaktiviteter også kommer til Sundhedsstyrelsens kendskab, således at Sundhedsstyrelsen om nødvendigt kan følge op på de sundhedsforhold, som efter praksisudvalgets opfattelse kræver en særlig indsats. Det Rådgivende Praksisudvalg vil ikke have kompetence til at træffe afgørelser i konkrete sager eller ændre Patientombuddets afgørelser af konkrete sager. Bestemmelsen ændrer således ikke ved Patientombuddets uafhængighed ved afgørelsen af konkrete sager, jf. forslaget til 11, stk. 2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Ændringsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Det bemærkes hertil, at forslaget ikke giver hjemmel til at honorere medlemmerne af Det Rådgivende Praksisudvalg. Medlemmernes udgifter til befordring kan dog dækkes i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets cirkulære om særskilt vederlag m.v. Det forudsættes, at eventuelle omkostninger til indkaldelse, forberedelse og afholdelse af praksisudvalgets møder og til dækning af udgifter til befordring afholdes inden for Patientombuddets ramme. Til nr. 3 Der er tale om en lovteknisk ændring af 61 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, som følge af at reglerne om sundhedspersoners pligt til at meddele oplysninger til brug for behandlingen af klagesager efter lovforslaget følger af 12, stk. 2, (oplysninger til Patientombuddet) og 16, stk. 1, jf. 12, stk. 2, (oplysninger til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn). Peter Madsen (V) Preben Rudiengaard (V) fmd. Birgitte Josefsen (V) Sophie Løhde (V) Flemming Møller (V) Liselott Blixt (DF) Karin Nødgaard (DF) Vivi Kier (KF) Pia Christmas Møller (UFG) nfmd. Sophie Hæstorp Andersen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Karen J. Klint (S) Julie Skovsby (S) Karl H. Bornhøft (SF) Jonas Dahl (SF) Lone Dybkjær (RV) Per Clausen (EL) Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Folketingets sammensætning Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3 Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Dansk Folkeparti (DF) 24 Siumut (SIU) 1 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 7

8 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Sambandsflokkurin (SP) 1 Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 3 Enhedslisten (EL) 4 (UFG) 8

9 Oversigt over bilag vedrørende L 130 Bilag 1 Bilagsnr. Titel 1 Høringssvar og høringsnotat, fra indenrigs- og sundhedsministeren 2 Henvendelse af 13/3-10 fra Trans-Danmark 3 Henvendelse af 21/1-10 fra Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Forbrugerrådet 4 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 5 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 6 Henvendelse af 21/3-10 fra Tina Jønsson, København S 7 Teknisk gennemgang af lovforslaget 8 Henvendelse af 31/3-10 fra Hans Jacobsen, Virum 9 Præsentationer fra teknisk gennemgang af lovforslaget den 8/ Henvendelse af 17/4-10 fra Hans Jacobsen, Virum 11 Henvendelse af 27/4-10 fra Dansk Sygeplejeråd 12 Henvendelse af 5/5-10 fra Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Forbrugerrådet 13 Henvendelse af 10/5-10 fra Erik Sejrup, Vallensbæk Strand 14 Henvendelse af 17/5-10 fra WHO-Patientambassadør 15 Henvendelse af 9/5-10 fra Tina Jønsson, København 16 Ændringsforslag, fra indenrigs- og sundhedsministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 130 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/3-10 fra Trans-Danmark, til indenrigs- og sundhedsministeren, 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/1-10 fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet, til indenrigs- og sundhedsministeren, 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/3-10 fra Tina Jønsson, til indenrigs- og sundhedsministeren, 4 Spm. om baggrunden for, at der ikke indgår et lægsmandselement i Patientombuddet, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 5 Spm. om patienter, som ikke har et støttende socialt netværk eller råd til en advokat, også får mulighed for støtte i relation til et eventuelt ønske om en lokal dialog, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om et ændringsforslag, der giver mulighed for, at Patientombuddet får mulighed for at behandle en sag, efter at Disciplinærnævnet har be- 9

10 handlet en klage vedrørende samme behandlingsforløb, til indenrigs- og sundhedsministeren, 7 Spm. om et ændringsforslag, der udvider tilbuddet om dialog med regionen til også at omfatte klager over kommunale sundhedsydelser, til indenrigs- og sundhedsministeren, 8 Spm. om et ændringsforslag, de sikrer alle patienter adgang til uafhængig og professionel patientstøtte, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 9 Spm. om et ændringsforslag, der sikrer, at patientinteresser repræsenteres, når Patientombuddet skal træffe afgørelser om sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 10 Spm. om et ændringsforslag, der fjerner muligheden for at videreføre det særlige tandklagesystem, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 11 Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/3-10 fra Hans Jacobsen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 12 Spm. om den engelske uvildige patientklagevejledning, til indenrigs- og sundhedsministeren, 13 Spm. om klageorgan, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 14 Spm. om sagsbehandlingstider, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om sundhedsvæsenets faglige virksomhed, til indenrigs- og sundhedsministeren, 16 Spm. om kompetencer til at træffe afgørelser i klagesager, til indenrigsog sundhedsministeren, 17 Spm. om forståelse af klagesystem, til indenrigs- og sundhedsministeren, 18 Spm. om klagemuligheder, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om kommuners kompetencer i forhold til kritik af læger, til indenrigs- og sundhedsministeren, 20 Spm. om Diciplinærnævnets kritik, til indenrigs- og sundhedsministeren, 21 Spm. om anerkendt faglig standard, til indenrigs- og sundhedsministeren, 22 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/4-10 fra Hans Jacobsen, til indenrigs- og sundhedsministeren, 23 Spm. om baggrunden for, at lovforslaget ikke giver en patient, der ikke har fået medhold i en klage over et forløb, mulighed for efterfølgende at klage over en konkret sundhedsperson, til indenrigs- og sundhedsministeren, 24 Spm. om, hvad ministeren forstår ved et ombud, til indenrigs- og sundhedsministeren, 10

11 25 Spm., om der er tale om en institution på linje med andre statslige direktorater og styrelser, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 26 Spm., om der ville være noget til hinder for, at den foreslåede institution til behandling af klager over sundhedsfaglig virksomhed f.eks. blev kaldt Patientklagestyrelsen eller Patientklagedirektoratet, til indenrigs- og sundhedsministeren, 27 Spm. om et ændringsforslag, der indebærer ændring af navnet på den institution, der skal forestå behandlingen af klager over sundhedsfaglig virksomhed, til indenrigs- og sundhedsministeren, og ministerens svar herpå 28 Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-10 fra Dansk Sygeplejeråd, til indenrigs- og sundhedsministeren, 29 Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/5-10 fra Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Forbrugerrådet, til indenrigs- og sundhedsministeren, 30 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-10 fra Erik Sejrup, til indenrigs- og sundhedsministeren, 31 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/5-10 fra WHO-Patientambassadør, 32 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-10 fra Tina Jønsson, til indenrigs- og sundhedsministeren, 11

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 2. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelser i indstillinger. Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 17. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om autorisation

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

2009/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 177 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning.

2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni Betænkning. 2007/2 BTB 100 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 4. juni 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Boligudvalget L 92 - Bilag 11. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009. 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning Boligudvalget L 92 - Bilag 11 Offentligt OMTRYK Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. februar 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra velfærdsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over

2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Betænkning. over 2014/1 BTL 62 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 9. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 19. marts 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning.

2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013. Betænkning. 2012/1 BTB 116 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 30. maj 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed 2012/1 BTL 119 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 17. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om Statens Kunstfonds

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over

2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 180 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF)

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Sundhedsudvalget L 151 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2006 2. udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Betænkning over

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)]

2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen)] 2014/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Betænkning. Forslag til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 2009/1 BTL 84 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over

Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt. Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008. Betænkning. over Socialudvalget L 16 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 18. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-,

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning.

2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016. Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016. Betænkning. 2015/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse

Betænkning. Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse Skatteudvalget L 78 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om den skattemæssige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter 2011/1 BTL 122 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere