Familiecentrets tilbud/ydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiecentrets tilbud/ydelser"

Transkript

1 Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for.

2 Indhold Takstfinansierede ydelser Socialpædagogisk støtte Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element Familiebehandling Støttende og overvåget samvær Støtteperson til forældre med anbragt barn/børn Fast kontaktperson til hele familien Fast kontaktperson for et barn eller en ung Konsulentbistand, råd og vejledning m.v Supervision til Plejefamilier / Aflastningsfamilier eller andre Terapeutiske samtaleforløb/psykologsamtaler Straksfunktionen Visitation fra Børne- Familierådgivningen til Familiecentret Takster Ikke takstfinansierede ydelser Ungdomskonsulenter Anonym rådgivning FIGA Gruppeforløb Gruppe for mødre med tilknytning til Familiecentret Børnegruppe i Familiecentret Puslepladsen

3 Takstfinansierede ydelser 1. Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 2 Familier, hvor bekymringen for barnet f.eks. skal ses i lyset af, at forældrene: Er unge/umodne forældre Har ustabile rammer og strukturer Mangler redskaber fra egen opvækst vedr. forældrekompetence Er ressourcesvage intellektuelt Har psykiske problemer og evt. et samarbejde med Socialpsykiatrien Udviser forskellige former for risikoadfærd At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bidrage til udviklende samspil mellem barn og forældre At bevare familien samlet At sikre barnets udvikling og trivsel At styrke forældrenes indlevelse i barnets behov At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov Arbejdet foregår dels i familiernes eget hjem dels i Familiecentrets lokaler. Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også foregå samtaler med forældrene alene. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at inddrage både det private og det offentlige netværk. Vores metode tager udgangspunkt i de beskrevne problemstillinger og familiens egen oplevelse af vanskelighederne. Vi tager udgangspunkt i forældrenes erfaringer og ressourcer. 3

4 2. Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 2 Familier, hvor bekymringen for barnet f.eks. skal ses i lyset af, at forældrene: Er unge/umodne forældre med store vanskeligheder i egen barndom Mangler redskaber fra egen opvækst vedr. forældrekompetence Er ressourcesvage intellektuelt Har psykiske problemer og evt. et samarbejde med Socialpsykiatrien Udviser forskellige former for risikoadfærd Har behov for systematisk støtte til forældreskabet Har ustabile rammer og strukturer Bekymringen for barnet er af en sådan karakter, at der er alvorlig tvivl om forældrenes omsorgsevne. At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder. At bidrage til udviklende samspil mellem barn og forældre At bevare familien samlet At sikre barnets udvikling og trivsel At styrke forældrenes indlevelse i barnets behov At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov At kontrollere, at barnet i familien ikke lider overlast. Vi yder hovedsagligt støtten i familiens eget hjem, og der vil ofte være behov for at se familien flere gange ugentligt. Hjælper med praktiske forhold i hjemmet, sikre at børnene kommer i skole og daginstitution, hjælper med at skabe overblik og struktur i hjemmet. Derudover kan der være deltagelse i møder med diverse institutioner og andre samarbejdspartnere med henblik på tæt opfølgning på barnets trivsel. Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også foregå samtaler med forældrene alene. Offentlig og privat netværk inddrages efter behov. Der skal være klarhed om familiekonsulentens funktion / kontrolfunktion og parternes forventninger om forandring. 4

5 3. Familiebehandling Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 3 Familier, hvor følgende vanskeligheder kan optræde: Opdragelsesproblemer Utilstrækkelighed i forældrerollen Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Problemer med skilsmisse, fælles forældremyndighed og samvær Usikkerhed overfor roller i sammenbragte familier Forældre er ofte præget af sociale begivenheder i deres liv, som f..eks. skilsmisse, samlivsbrud, svigt og tab i egen opvækst. F.eks. forældre, skole, daginstitution eller andre har udtrykt bekymring for barnets / den unges udvikling og trivsel. At familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer At fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet At styrke forældrenes kompetence, så de symptomer, barnet / den unge udviser, forsvinder At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov Samtalerne foregår oftest i Familiecentrets lokaler, men kan også foregå i familiernes eget hjem. Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, deres mål, muligheder og ressourcer. Vi arbejder med problemerne ud fra en anerkendende kommunikations og relationsorienteret tilgang, suppleret med råd og vejledning. 5

6 4. Støttende og overvåget samvær Overvåget samvær Lov om Social Service 71 stk. 3 Familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet og hvor Børn og Ungeudvalget har besluttet, at samværet kun må foregå med tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen. At sikre, at barnet er trygt og ikke lider overlast hverken fysisk eller psykisk. Vi kan f.eks. tilbyde: Forberedelse Vejledning / støtte Aktiv deltagelse Observation og beskrivelse Samværet vil oftest foregå i Familiecentrets lokaler, men kan også foregå på forældrenes bopæl såfremt socialrådgiveren finder det formålstjenligt. Støttende samvær Lov om Social Service 71 stk. 2 Familier, hvor barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke og hvor forældrene har brugt for støtte og vejledning i relationen til barnet. Støtten kan finde sted både før, under og/eller efter samværet. At støtte forældrene, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Vi kan f.eks. tilbyde: Forberedelse Aktiv deltagelse Igangsættelse Opsamling efter samværet 6

7 5. Støtteperson til forældre med anbragt barn/børn Lov om Social Service 54 stk. 1 Forældremyndighedsindehaver tilbydes en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Foranstaltningen kan vare så længe, barnet er anbragt. Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til forældremyndighedsindehaver som har et eller flere børn elle ung anbragt uden for hjemmet: At støtte forældrene i deres samarbejde med kommunen Lytte til forældrene Hjælpe forældrene til at forstå de regler, som kommunen arbejder efter Hjælpe forældrene til et godt samarbejde med anbringelsesstedet Arbejdet foregår som oftest hjemme ved forældrene. Derudover kan der være deltagelse i møder på skoler og daginstitutioner m.fl. Det er socialrådgiveren, som fastsætter omfanget af kontakten. 7

8 6. Fast kontaktperson til hele familien Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 6 Der kan udpeges en fast kontaktperson til hele familien, uafhængigt af om der er iværksat andre foranstaltninger efter 52 stk. 3 nr. 6 Den faste kontaktperson kan tildeles familier, hvor der er Utilstrækkelighed i forældrerollen. Bekymringen for barnet er af en sådan karakter, at der ikke længere er tvivl om forældrenes omsorgsevne. Foranstaltningen kan vare så længe, der er børn under 18 år. Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til hele familien, når en eller flere i familien har behov for en person udenfor familien til at dele bekymringer med tale med blive opmuntret af at fastholde et positivt samarbejde med skole og daginstitution og off. myndigheder Arbejdet foregår som oftest hjemme ved familierne. Derudover kan der være deltagelse i møder på skoler og daginstitutioner m.fl. Det er socialrådgiveren, som fastlægger omfanget af kontakten. 8

9 7. Fast kontaktperson for et barn eller en ung Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 6 Kontaktpersontilbuddet er en forebyggende og tidlig indsats til børn og unge, som af en eller anden grund, udviser bekymrende adfærd og udvikling. Indsatsen gives, hvor det skønnes, at den unge/barnet kan profitere af en fast voksenkontakt, som den unges/barnets familie ikke anses at kunne opfylde. Faggrupper/kompetencer I kontaktpersonkorpset har vi pædagoger, lærere og socialrådgivere, med bl.a. følgende kompetencer: Psykiatrisk viden og erfaring (ADHD, autismespektrum forstyrrelse, borderline, depression, bipolar lidelse mv.) Neuropæd./psyk. uddannelse Misbrugsbehandling Offerrådgivning Idræt og sundhed Lærergerning Udvikling af sproglige kompetencer (ordforråd, formulering, grammatik) Kognitiv tilgang Arbejde med struktur (Boardmaker, teacch, KAT-kasse ) Social træning ADL Håndværkeruddannelse Kontaktpersonkorpset arbejder med børn og unge med diagnoser, kriminalitets og/eller misbrugsproblematikker, skole-, adfærdsproblemer, manglende voksenkontakt mv. At give den unge/barnet den nødvendige støtte og redskaber for at komme i trivsel. At integrere og dermed optimere samarbejdet med koordinering i forhold til de eksisterende tilbud i kommunen. At kunne lave helhedsorienteret og systematisk opfølgning på den faglige indsats, der ydes til den unge/barnet. I praksis er der tale om at barnet får en kontakt med en social-faglig person, hvor den unge/barnet tilbydes Støtte i hverdagen Samtaler, rådgivning, vejledning Social adfærdstræning Samvær og aktiviteter Telefonsamtaler. 9

10 Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære personlige plan. Det er socialrådgiveren, som i samarbejde med familien og den unge/barnet udarbejder en handleplan for indsatsen samt omfanget. Tilbud fra Kontaktpersonkorpset Café Formål Formålet med Caféen er, at give de unge mennesker, som ikke kan deltage i ordinært fritidstilbud, en mulighed for at udvikle sociale færdigheder under beskyttede forhold. Målgruppe Caféen er for unge fra 12 til 18 år, som ikke kan indgå i ordinært fritidstilbud af forskellige årsager. Alle unge som er en del af Familiecentrets opgaver kan deltage i Caféen. Caféen afholdes i Familiecentrets lokaler i Pandrup, mandag kl til Der tilbydes udeog indeaktiviteter, ud af huset aktiviteter (fisketure og meget andet), træ- og knallertværksted mv. Pigecafé Formål Formålet med pigecaféen er at give pigerne muligheden for et sted, hvor der er plads til alle og mulighed for fordybelse i forskellige aktiviteter samt snakke om det at være pige og teenager. Målgruppe Caféen er for piger mellem 10 og 17 år. Caféen afholdes i Familiecentrets lokaler i Pandrup om tirsdagen i lige uger fra kl til Alle unge som er en del af Familiecentrets opgaver kan deltage i Caféen. Der tilbydes projekter i det kreative værksted og ud af huset aktiviteter, fysiske aktiviteter og emnerelaterede gruppesnakke mv. 10

11 8. Konsulentbistand, råd og vejledning m.v. Lov om Social Service Børn, Unge og familier, som har behov for et længerevarende og konkret rådgivningstilbud til fx: Samlivsproblemer Opdragelsesproblemer Sociale eller psykiske problemer Børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger Kriminalitet Konsulentbistand skal være relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver sig udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge. Som udgangspunkt retter konsulentbistanden sig mod problemer, hvor der ikke er behov for særlige foranstaltninger. At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder. Konkret er det vejledning i forhold til mange forskellig problemstillinger f.eks. ADHD, OCD, Autisme, specifikke og blandede udviklingsforstyrrelser. Vejledningen han foregå på mange forskellige måder både som konsulentbistand eller vejledning/rådgivning til fagpersoner, forældre og barnet eller den unge. Forløbene variere men kan være defineret, som et antal gange af 1,5 times varighed eller som et fast timetal pr uge eller måned. 11

12 9. Supervision til Plejefamilier / Aflastningsfamilier eller andre Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 7 / 52 stk. 3 nr. 5 Efter henvisning fra Tilsyn - og Godkendelsesafdelingen kan der ydes supervision til Pleje og Aflastningsfamilier Pleje- og Aflastningsfamilier som Jammerbugt Kommune benytter. At sikre at Pleje- og Aflastningsfamilierne kan modtage nødvendig supervision / sparring i forhold til deres job. 12

13 10. Terapeutiske samtaleforløb/psykologsamtaler. Psykologisk vurdering af fremtidig behov Lov om Social Service I Familiecenteret er det muligt at visitere til terapeutiske samtaler. Samtalerne har til formål at opnå indsigt i egne tanke og handlemønstre og dermed forandre problematiske tanke- og handlemåder. Der arbejdes således med det, der på det personlige plan, forhindre/står i vejen for den enkelte i at være en-god-nok-forældre og leve et tilfredsstillende voksenliv. Der arbejdes ud fra flere forskellige terapiformer: systemisk, strukturelt, narrativt, oplevelsesorienteret, gestaltterapeutisk, eksistentielt, kropterapeutisk, lege og sandplayterapi. Alle samtale-forløb er á 1½ time pr. gang og foretages af familieterapeuter eller psykolog. Sandplayterapi / Legeterapi Der kan henvises til sandplayterapi og legeterapi. Sandplayterapi vil forgå på Mågevej i Fjerritslev. Børn / unge over 4 år. At barnet / den unge får bearbejdet f.eks. svære følelsesmæssige oplevelser det være sig aktuelle alvorlige hændelser, men også tidligere mere traumatiske og førsproglige oplevelser kan bearbejdes. F. eks tab og adskillelse(eksempelvis adopterede børn) omsorgssvigt overgreb m.m. En del af sandplayforløbet er også at barnet får sin historie. Dette forudsætter og indebærer forsamtale med forældrene samt opfølgende samtale undervejs i forløbet. Timeforbrug ved sandplayterapi vil som udgangspunkt se således ud: Samtale forældre 3 timer Historie/samtale med barn 4,5 timer Sandplayforløb (10 gange á 2 t.) 20 timer I alt 27,5 timer 13

14 11. Straksfunktionen Lov om Social Service 52 stk. 2 Her under: 52 stk. 3 nr stk. 3 nr stk. 3 nr. 6 Målgruppen: Børn og familier som ikke kan afvente, at der udarbejdes en 50 undersøgelse og som har kontakt til en Socialrådgiver. Børn og familier i krise. Formålet: At der kan komme en Familiekonsulent i familien, hvor familien ikke kan afvente, at der udarbejdes en 50 undersøgelse og evt. senere henvisning til familiebehandling. At familien har kontakt til / ydes støtte fra Familiekonsulent under udarbejdelse af

15 12. Visitation fra Børne- Familierådgivningen til Familiecentret Ved modtagelse af visitationspapirer skal følgende indgå: Udfyldt kontrakt Handleplan med mål og delmål Der skal altid udfyldes en kontrakt samt handleplan. Kontrakten er et meget vigtigt redskab for medarbejderen i Familiecentret, da den skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for at opstarte en ny sag dvs. alle punkter skal udfyldes i den fortrykte kontrakt formular. Meget vigtigt er især foranstaltning og timer pr. uge el. måned. Medarbejderen i Familiecentret kan ikke påbegynde en sag, før kontrakten er modtaget. Det er rådgiveren, som skal lave/udfylde kontrakten, herefter mailes den til Kontrakten medtages på familiecentrets møder, hvor det besluttes hvilken medarbejder, der skal have samarbejde med den henviste familie / barn / ung. Medarbejderen henvender sig til rådgiveren, og der bliver her aftalt et fælles opstartsmøde med familien, evt. med inddragelse af familiens netværk, hvor formålet er: At præcisere formålet med handleplanen, mål og delmål (socialrådgiveren) At præsentere Familiecentrets tilbud for familien (medarb. fra FC) At familien får mulighed for at give deres version af problemstillingen i familien At få aftalt dato for statusskrivelse og statusmøde. Afslutning af en opgave: Her udfærdiger medarbejderen fra Familiecentret en afsluttende status, som forinden er gennemgået med familien og tilført deres kommentarer. Der afholdes et afsluttende fællesmøde, hvor der vil være fokus på evaluering hvad har virket og hvad har været mindre hjælpsomt.?? Kontrakt: Der må kun fremgå én opgave på hver kontrakt, dvs. kun ét barn og kun én foranstaltning. Er der flere opgaver på et barn, skal der altså laves en kontrakt på hver opgave. Kontrakten bearbejdes i Familiecentret, der påføres en startdato, hvilken medarbejder, der er på sagen, og hvad timeprisen er. Herefter sendes den retur til sagsbehandler, som skal tjekke, om kontrakten er, som den skal være. Medarbejderen og rådgiveren skal være opmærksom på, om timeforbruget er passende. Begge parter har pligt til at oplyse, hvis der bruges mere eller mindre tid end det der fremgår af kontrakten. Hvis timeforbruget ikke passer, aftales et nyt timetal, rådgiveren mailer ændringer (timer og starts dato) til mailadressen hvorefter sekretæren i Familiecentret påfører ændringen i kontrakten.. Når en sag afsluttes, sender rådgiver eller medarbejder fra Familiecentret afslutningsdato til sekretær i Familiecentret, og sagen afsluttes. 15

16 13. Takster 2011 Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Pædagogisk personale Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Psykolog Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Kontaktperson Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Socialpædagogisk støtte og intensiv socialpædagogisk støtte Familiebehandling Fast kontaktperson til hele familien Fast kontaktperson til barnet/den unge Overvåget samvær Støttende samvær Supervision til plejefamilier/kontaktperson Individuel terapi Tillæg til timepris ved dækning lørdag Tillæg ved dækning Søndag Kørsel indenfor kommunegrænsen er med i taksten, hvorimod der opkræves kørselsgodtgørelse, efter statens takster, for kørsel udenfor kommunegrænsen. Der er igangsat procedure til ny beregning af takster i

17 Ikke takstfinansierede ydelser 14. Ungdomskonsulenter Der er til familiecentret tilknyttet 2 Ungdomskonsulenter, som arbejder forebyggende. Ungdomskonsulent - hvad er det? Vi er 2 ungdomskonsulenter, der dækker Jammerbugt Kommune: Luffe med fokus på Åbybro, Pandrup og opland Jesper med fokus på Fjerritslev, Brovst og opland Hvad er det så vi kan? Tale med de unge - vi er altid åbne for en snak med unge, der har brug for det Lytte til de unge - vi lytter gerne til de unges problemer og forsøger at finde en løsning Rådgive unge og forældre om hverdagens små problemer, stoffer, alkohol, kriminalitet eller andet Hjælpe de unge med at komme ud af misbrugsproblemer eller kriminalitet Deltage i politiafhøringer og retsmøder Holde foredrag om alkohol og rusmidler, netetik og konsekvens af kriminalitet Samarbejder med skolerne, hjælper hvor der er brug for det. og mange andre ting (vi tager gerne imod nye udfordringer!) Hvor og hvordan skal vi så mødes? Det er helt op til dig. Vi har ikke et fast kontor, men kan låne mange af kommunens lokaler. Vi kører gerne derhen hvor du ønsker. Vi respekterer den du er, og møder fordomsfrie op til samtalerne. Hvordan får du fat i os? Vores telefoner er åbne alle hverdage mellem 8 og 18. Hvis vi ikke tager telefonen så læg en besked, og vi ringer tilbage hurtigst muligt. Du kan også skrive en mail til os, som vi vil besvare efter bedste evne. Luffe: Jesper:

18 15. Anonym rådgivning Lov om Social Service 11.1 Gratis, åben og anonym familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Et tilbud til alle borgere i Jammerbugt Kommune under 18 år og forældre med børn under 18 år. At give direkte adgang til gratis og anonym rådgivning med det formål at hjælpe barnet, den unge eller forældre til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. Borgere kan henvende sig ved at ringe til Familiecentrets afdeling i Pandrup eller Fjerritslev Der kan ydes ca. 5 samtaler. 11 stk.1, 2 og 3 Tilbud til familier, hvor vanskelighederne ikke betinger en 50 undersøgelse, men hvor familierne i.h.t. Servicelovens 11,stk.1, 2 og 3 skal tilbydes gratis familieorienteret rådgivning, undersøgelse og behandling. Det er muligt for familierne selv at henvende sig for disse ydelser. 18

19 16. FIGA Fødselsreaktioner Individuelt Gratis Anonyme samtaler Terapeutiske samtaler til familier med efterfødselsreaktion Forældre der i forbindelse med at få barn har en efterfødselsreaktion, og/ eller er sårbare og mistrives. Eller forældre, hvor sundhedsplejerskerne har screenet dem (via EPDS) har vurderet, at der er tale om mulige depressive tilstande. Primære målgruppe er de forældre, der har børn, der lige er født. Sekundære målgruppe er forældre, som har en forsinket efterfødselsreaktion. Forældre kan henvende sig enten af sig selv eller via sundhedsplejerske, praktiserede læge, socialrådgiver eller andre faggrupper. Tilbuddet retter sig mod begge forældre. Vi anbefaler, at begge forældre deltager i samtalerne uanset, hvem der føler sig mest presset af negative tanker og/eller handlinger. Henvisningsprocedurer: Alle forældre kan selv henvende sig, og det er også muligt for alle fagpersoner at formidle kontakten enten via mail eller telefonisk kontakt til familiecentret. Der lægges vægt på,at henvisningen er enkel, hurtig og ukompliceret. Der tilstræbes at forældrene kontaktes inden for 2 hverdage, for nærmere aftale om tidspunkt for samtale. Formålet med indsatsen er, at forbedre samspillet i familien enten ved at den ene af forældrene oplever en forbedret trivsel eller at de oplever at deres indbyrdes forhold og samarbejde styrkes. Formålet er på sigt at sikre relationen mellem barn og forældre og /eller forebygge tilknytningsforstyrrelser og således undgå, at der senere i livet opstår psykiske vanskeligheder hos det enkelte barn. Metoder: De terapeutiske samtaler er inspireret af den systemiske og narrative tankegang, hvor der især fokuseres på ressourcer og en helhedsorienteret tilgang. Antal samtaler: Terapeuten vurderer i samarbejde med familien antallet af samtaler. De terapeutiske samtaler er gratis og anonyme. 19

20 17. Gruppeforløb Familiecentret opretter periodevis gruppeforløb for familier og børn. Der oprettes nye grupper efter behov og efterspørgsel. Vi har i Familiecentret følgende gruppeforløb: Gruppe for mødre med tilknytning til Familiecentret Mødes hver anden onsdag. Der er forløb forår og efterår. Gruppen mødes på Mågevej 19, Fjerritslev Mødre der har haft tilknytning til en af Familiecentrets medarbejdere, men som et led til styrkelse af netværk og udslusning nu kan profitere af et gruppe-forløb. Grupper er for alle med specifikke behov, børn, familier, mødre eller fædre. Forløbene for de enkelte grupper strækker sig generelt i fastlagte perioder eller i et tilbagevendende forløb. Formålet er, at man kan møde ligesindede, udveksle meninger, få en følelse af fællesskab, møde forståelse og anerkendelse. Et gruppeforløb kan evt. etablere nye netværk, hverdagen kan muligvis blive mere overskuelig, og det kan være identitetsskabende for den enkelte. Børnegruppe i Familiecentret. Gruppeforløb tilbydes børn fra 3. til 5. klasetrin af skilsmisseramte familier. Børnene får mulighed for at deltage i et gruppeforløb, hvor fokus er at tale om de oplevelser, der kan være forbundet med en skilsmisse. Fordelen ved gruppeforløbet er, at det enkelte barn, udover at kunne fortælle om egne oplevelser, også kan lytte til andre børns erfaringer. Børnegruppen foregår i Familiecentrets lokaler, Fjerritslev Forløbet er gratis og man skal selv sørge for transporten. Vi hjælper gerne med at hente og bringe til busstationen. Vi serverer saft og let forplejning hver gang. Gruppen vil være på max. 8 deltagere. Vi forventer, at man deltager hver gang og melder afbud i tilfælde af sygdom eller anden vigtig årsag. 20

21 Puslepladsen En gruppe for unge gravide og / unge mødre At opbygge et socialt netværk Hvad laver vi: Vi snakker om det at blive eller være ung mor Vi mødes med andre unge gravide Vi mødes med andre unge mødre Vi snakker om det som er aktuelt for jer: fx. søvn, mad, barnegråd, kærester, uddannelse, arbejde osv. Vi kunne fx prøve babymassage, sang, leg og svømning sammen med børnene Vi mødes på Familiecentret, Mågevej 19, Fjerritslev og på Familiecentret, Possementmagervej 1, Pandrup 2 timer hver 14. dag Der skal være tilslutning nok til at gruppen kommer i gang. 21

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Indholdsfortegnelse Familiebehandlerteamet... 3 Børn- og Ungerådgivningen... 5 Handicap- og Familieplejekonsulenterne... 6 Familieplejeopgaver... 6 Handicapopgaver...

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Det kommunale børneområde

Det kommunale børneområde Det kommunale børneområde Ved Lars Boe Wille Socialrådgiver og Master i udsatte Børn og Unge Adoption og Samfund/ Lars Boe Wille] 1 Oplæggets hovedspørgsmål: - Hvordan kan adoptivbørn få den fornødne støtte

Læs mere

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven

Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Hillerød Kommune Familie & Sundhed Ydelseskatalog og omkostningsbestemte takster for Hillerød Kommunes lokale indsatser for familier, børn og unge jf. Serviceloven Vejledning til beregning af takster På

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner

Ydelseskatalog 2013. Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser. Akutanbringelser. Back up til sikkerhedsplaner Frederiksholm akutinstitution nu også med nye indsatser Ydelseskatalog 2013 Akutanbringelser Back up til sikkerhedsplaner Hjemmebesøg eller anden kontakt, der sikrer familien udvikling Hjælp til familien

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten.

Notat. Sagerne I det følgende ridses de 10 sager op, dette for at sikre anonymiteten. Notat Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager. Indledning Som et led i analysen af børne-ungeområdet i forlængelse af budgetforliget for 2015, er der gennemført en audit af 10 sager i

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d.

Evaluering af familiecentre. Formål, baggrund og hovedresultater. af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Evaluering af familiecentre Formål, baggrund og hovedresultater af Christina Warrer Schnohr, cand.scient., ph.d. Præsentation af Baggrund for undersøgelsen Et initiativ fra departementet Kommissoriet Feltarbejde

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Ydelser Det socialt- psykologiske samarbejde Tidsforbrug pr. borger Beskrivelse Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor. Pris pr. person PSYK

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere