Familiecentrets tilbud/ydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiecentrets tilbud/ydelser"

Transkript

1 Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for.

2 Indhold Takstfinansierede ydelser Socialpædagogisk støtte Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element Familiebehandling Støttende og overvåget samvær Støtteperson til forældre med anbragt barn/børn Fast kontaktperson til hele familien Fast kontaktperson for et barn eller en ung Konsulentbistand, råd og vejledning m.v Supervision til Plejefamilier / Aflastningsfamilier eller andre Terapeutiske samtaleforløb/psykologsamtaler Straksfunktionen Visitation fra Børne- Familierådgivningen til Familiecentret Takster Ikke takstfinansierede ydelser Ungdomskonsulenter Anonym rådgivning FIGA Gruppeforløb Gruppe for mødre med tilknytning til Familiecentret Børnegruppe i Familiecentret Puslepladsen

3 Takstfinansierede ydelser 1. Socialpædagogisk støtte Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 2 Familier, hvor bekymringen for barnet f.eks. skal ses i lyset af, at forældrene: Er unge/umodne forældre Har ustabile rammer og strukturer Mangler redskaber fra egen opvækst vedr. forældrekompetence Er ressourcesvage intellektuelt Har psykiske problemer og evt. et samarbejde med Socialpsykiatrien Udviser forskellige former for risikoadfærd At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bidrage til udviklende samspil mellem barn og forældre At bevare familien samlet At sikre barnets udvikling og trivsel At styrke forældrenes indlevelse i barnets behov At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov Arbejdet foregår dels i familiernes eget hjem dels i Familiecentrets lokaler. Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også foregå samtaler med forældrene alene. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at inddrage både det private og det offentlige netværk. Vores metode tager udgangspunkt i de beskrevne problemstillinger og familiens egen oplevelse af vanskelighederne. Vi tager udgangspunkt i forældrenes erfaringer og ressourcer. 3

4 2. Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 2 Familier, hvor bekymringen for barnet f.eks. skal ses i lyset af, at forældrene: Er unge/umodne forældre med store vanskeligheder i egen barndom Mangler redskaber fra egen opvækst vedr. forældrekompetence Er ressourcesvage intellektuelt Har psykiske problemer og evt. et samarbejde med Socialpsykiatrien Udviser forskellige former for risikoadfærd Har behov for systematisk støtte til forældreskabet Har ustabile rammer og strukturer Bekymringen for barnet er af en sådan karakter, at der er alvorlig tvivl om forældrenes omsorgsevne. At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder. At bidrage til udviklende samspil mellem barn og forældre At bevare familien samlet At sikre barnets udvikling og trivsel At styrke forældrenes indlevelse i barnets behov At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov At kontrollere, at barnet i familien ikke lider overlast. Vi yder hovedsagligt støtten i familiens eget hjem, og der vil ofte være behov for at se familien flere gange ugentligt. Hjælper med praktiske forhold i hjemmet, sikre at børnene kommer i skole og daginstitution, hjælper med at skabe overblik og struktur i hjemmet. Derudover kan der være deltagelse i møder med diverse institutioner og andre samarbejdspartnere med henblik på tæt opfølgning på barnets trivsel. Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også foregå samtaler med forældrene alene. Offentlig og privat netværk inddrages efter behov. Der skal være klarhed om familiekonsulentens funktion / kontrolfunktion og parternes forventninger om forandring. 4

5 3. Familiebehandling Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 3 Familier, hvor følgende vanskeligheder kan optræde: Opdragelsesproblemer Utilstrækkelighed i forældrerollen Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Problemer med skilsmisse, fælles forældremyndighed og samvær Usikkerhed overfor roller i sammenbragte familier Forældre er ofte præget af sociale begivenheder i deres liv, som f..eks. skilsmisse, samlivsbrud, svigt og tab i egen opvækst. F.eks. forældre, skole, daginstitution eller andre har udtrykt bekymring for barnets / den unges udvikling og trivsel. At familien får mere hensigtsmæssige samspilsformer og positive indbyrdes relationer At fremme barnets udviklingsbetingelser i samarbejde med forældrene og barnet At styrke forældrenes kompetence, så de symptomer, barnet / den unge udviser, forsvinder At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov Samtalerne foregår oftest i Familiecentrets lokaler, men kan også foregå i familiernes eget hjem. Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, deres mål, muligheder og ressourcer. Vi arbejder med problemerne ud fra en anerkendende kommunikations og relationsorienteret tilgang, suppleret med råd og vejledning. 5

6 4. Støttende og overvåget samvær Overvåget samvær Lov om Social Service 71 stk. 3 Familier, hvor barnet er anbragt udenfor hjemmet og hvor Børn og Ungeudvalget har besluttet, at samværet kun må foregå med tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen. At sikre, at barnet er trygt og ikke lider overlast hverken fysisk eller psykisk. Vi kan f.eks. tilbyde: Forberedelse Vejledning / støtte Aktiv deltagelse Observation og beskrivelse Samværet vil oftest foregå i Familiecentrets lokaler, men kan også foregå på forældrenes bopæl såfremt socialrådgiveren finder det formålstjenligt. Støttende samvær Lov om Social Service 71 stk. 2 Familier, hvor barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke og hvor forældrene har brugt for støtte og vejledning i relationen til barnet. Støtten kan finde sted både før, under og/eller efter samværet. At støtte forældrene, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet. Vi kan f.eks. tilbyde: Forberedelse Aktiv deltagelse Igangsættelse Opsamling efter samværet 6

7 5. Støtteperson til forældre med anbragt barn/børn Lov om Social Service 54 stk. 1 Forældremyndighedsindehaver tilbydes en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Foranstaltningen kan vare så længe, barnet er anbragt. Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til forældremyndighedsindehaver som har et eller flere børn elle ung anbragt uden for hjemmet: At støtte forældrene i deres samarbejde med kommunen Lytte til forældrene Hjælpe forældrene til at forstå de regler, som kommunen arbejder efter Hjælpe forældrene til et godt samarbejde med anbringelsesstedet Arbejdet foregår som oftest hjemme ved forældrene. Derudover kan der være deltagelse i møder på skoler og daginstitutioner m.fl. Det er socialrådgiveren, som fastsætter omfanget af kontakten. 7

8 6. Fast kontaktperson til hele familien Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 6 Der kan udpeges en fast kontaktperson til hele familien, uafhængigt af om der er iværksat andre foranstaltninger efter 52 stk. 3 nr. 6 Den faste kontaktperson kan tildeles familier, hvor der er Utilstrækkelighed i forældrerollen. Bekymringen for barnet er af en sådan karakter, at der ikke længere er tvivl om forældrenes omsorgsevne. Foranstaltningen kan vare så længe, der er børn under 18 år. Kontaktpersonens opgave er at yde støtte til hele familien, når en eller flere i familien har behov for en person udenfor familien til at dele bekymringer med tale med blive opmuntret af at fastholde et positivt samarbejde med skole og daginstitution og off. myndigheder Arbejdet foregår som oftest hjemme ved familierne. Derudover kan der være deltagelse i møder på skoler og daginstitutioner m.fl. Det er socialrådgiveren, som fastlægger omfanget af kontakten. 8

9 7. Fast kontaktperson for et barn eller en ung Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 6 Kontaktpersontilbuddet er en forebyggende og tidlig indsats til børn og unge, som af en eller anden grund, udviser bekymrende adfærd og udvikling. Indsatsen gives, hvor det skønnes, at den unge/barnet kan profitere af en fast voksenkontakt, som den unges/barnets familie ikke anses at kunne opfylde. Faggrupper/kompetencer I kontaktpersonkorpset har vi pædagoger, lærere og socialrådgivere, med bl.a. følgende kompetencer: Psykiatrisk viden og erfaring (ADHD, autismespektrum forstyrrelse, borderline, depression, bipolar lidelse mv.) Neuropæd./psyk. uddannelse Misbrugsbehandling Offerrådgivning Idræt og sundhed Lærergerning Udvikling af sproglige kompetencer (ordforråd, formulering, grammatik) Kognitiv tilgang Arbejde med struktur (Boardmaker, teacch, KAT-kasse ) Social træning ADL Håndværkeruddannelse Kontaktpersonkorpset arbejder med børn og unge med diagnoser, kriminalitets og/eller misbrugsproblematikker, skole-, adfærdsproblemer, manglende voksenkontakt mv. At give den unge/barnet den nødvendige støtte og redskaber for at komme i trivsel. At integrere og dermed optimere samarbejdet med koordinering i forhold til de eksisterende tilbud i kommunen. At kunne lave helhedsorienteret og systematisk opfølgning på den faglige indsats, der ydes til den unge/barnet. I praksis er der tale om at barnet får en kontakt med en social-faglig person, hvor den unge/barnet tilbydes Støtte i hverdagen Samtaler, rådgivning, vejledning Social adfærdstræning Samvær og aktiviteter Telefonsamtaler. 9

10 Kontaktpersonens opgave er at yde en støtte på det nære personlige plan. Det er socialrådgiveren, som i samarbejde med familien og den unge/barnet udarbejder en handleplan for indsatsen samt omfanget. Tilbud fra Kontaktpersonkorpset Café Formål Formålet med Caféen er, at give de unge mennesker, som ikke kan deltage i ordinært fritidstilbud, en mulighed for at udvikle sociale færdigheder under beskyttede forhold. Målgruppe Caféen er for unge fra 12 til 18 år, som ikke kan indgå i ordinært fritidstilbud af forskellige årsager. Alle unge som er en del af Familiecentrets opgaver kan deltage i Caféen. Caféen afholdes i Familiecentrets lokaler i Pandrup, mandag kl til Der tilbydes udeog indeaktiviteter, ud af huset aktiviteter (fisketure og meget andet), træ- og knallertværksted mv. Pigecafé Formål Formålet med pigecaféen er at give pigerne muligheden for et sted, hvor der er plads til alle og mulighed for fordybelse i forskellige aktiviteter samt snakke om det at være pige og teenager. Målgruppe Caféen er for piger mellem 10 og 17 år. Caféen afholdes i Familiecentrets lokaler i Pandrup om tirsdagen i lige uger fra kl til Alle unge som er en del af Familiecentrets opgaver kan deltage i Caféen. Der tilbydes projekter i det kreative værksted og ud af huset aktiviteter, fysiske aktiviteter og emnerelaterede gruppesnakke mv. 10

11 8. Konsulentbistand, råd og vejledning m.v. Lov om Social Service Børn, Unge og familier, som har behov for et længerevarende og konkret rådgivningstilbud til fx: Samlivsproblemer Opdragelsesproblemer Sociale eller psykiske problemer Børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger Kriminalitet Konsulentbistand skal være relevant i forhold til at løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver sig udslag i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge. Som udgangspunkt retter konsulentbistanden sig mod problemer, hvor der ikke er behov for særlige foranstaltninger. At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder. Konkret er det vejledning i forhold til mange forskellig problemstillinger f.eks. ADHD, OCD, Autisme, specifikke og blandede udviklingsforstyrrelser. Vejledningen han foregå på mange forskellige måder både som konsulentbistand eller vejledning/rådgivning til fagpersoner, forældre og barnet eller den unge. Forløbene variere men kan være defineret, som et antal gange af 1,5 times varighed eller som et fast timetal pr uge eller måned. 11

12 9. Supervision til Plejefamilier / Aflastningsfamilier eller andre Lov om Social Service 52 stk. 3, nr. 7 / 52 stk. 3 nr. 5 Efter henvisning fra Tilsyn - og Godkendelsesafdelingen kan der ydes supervision til Pleje og Aflastningsfamilier Pleje- og Aflastningsfamilier som Jammerbugt Kommune benytter. At sikre at Pleje- og Aflastningsfamilierne kan modtage nødvendig supervision / sparring i forhold til deres job. 12

13 10. Terapeutiske samtaleforløb/psykologsamtaler. Psykologisk vurdering af fremtidig behov Lov om Social Service I Familiecenteret er det muligt at visitere til terapeutiske samtaler. Samtalerne har til formål at opnå indsigt i egne tanke og handlemønstre og dermed forandre problematiske tanke- og handlemåder. Der arbejdes således med det, der på det personlige plan, forhindre/står i vejen for den enkelte i at være en-god-nok-forældre og leve et tilfredsstillende voksenliv. Der arbejdes ud fra flere forskellige terapiformer: systemisk, strukturelt, narrativt, oplevelsesorienteret, gestaltterapeutisk, eksistentielt, kropterapeutisk, lege og sandplayterapi. Alle samtale-forløb er á 1½ time pr. gang og foretages af familieterapeuter eller psykolog. Sandplayterapi / Legeterapi Der kan henvises til sandplayterapi og legeterapi. Sandplayterapi vil forgå på Mågevej i Fjerritslev. Børn / unge over 4 år. At barnet / den unge får bearbejdet f.eks. svære følelsesmæssige oplevelser det være sig aktuelle alvorlige hændelser, men også tidligere mere traumatiske og førsproglige oplevelser kan bearbejdes. F. eks tab og adskillelse(eksempelvis adopterede børn) omsorgssvigt overgreb m.m. En del af sandplayforløbet er også at barnet får sin historie. Dette forudsætter og indebærer forsamtale med forældrene samt opfølgende samtale undervejs i forløbet. Timeforbrug ved sandplayterapi vil som udgangspunkt se således ud: Samtale forældre 3 timer Historie/samtale med barn 4,5 timer Sandplayforløb (10 gange á 2 t.) 20 timer I alt 27,5 timer 13

14 11. Straksfunktionen Lov om Social Service 52 stk. 2 Her under: 52 stk. 3 nr stk. 3 nr stk. 3 nr. 6 Målgruppen: Børn og familier som ikke kan afvente, at der udarbejdes en 50 undersøgelse og som har kontakt til en Socialrådgiver. Børn og familier i krise. Formålet: At der kan komme en Familiekonsulent i familien, hvor familien ikke kan afvente, at der udarbejdes en 50 undersøgelse og evt. senere henvisning til familiebehandling. At familien har kontakt til / ydes støtte fra Familiekonsulent under udarbejdelse af

15 12. Visitation fra Børne- Familierådgivningen til Familiecentret Ved modtagelse af visitationspapirer skal følgende indgå: Udfyldt kontrakt Handleplan med mål og delmål Der skal altid udfyldes en kontrakt samt handleplan. Kontrakten er et meget vigtigt redskab for medarbejderen i Familiecentret, da den skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for at opstarte en ny sag dvs. alle punkter skal udfyldes i den fortrykte kontrakt formular. Meget vigtigt er især foranstaltning og timer pr. uge el. måned. Medarbejderen i Familiecentret kan ikke påbegynde en sag, før kontrakten er modtaget. Det er rådgiveren, som skal lave/udfylde kontrakten, herefter mailes den til Kontrakten medtages på familiecentrets møder, hvor det besluttes hvilken medarbejder, der skal have samarbejde med den henviste familie / barn / ung. Medarbejderen henvender sig til rådgiveren, og der bliver her aftalt et fælles opstartsmøde med familien, evt. med inddragelse af familiens netværk, hvor formålet er: At præcisere formålet med handleplanen, mål og delmål (socialrådgiveren) At præsentere Familiecentrets tilbud for familien (medarb. fra FC) At familien får mulighed for at give deres version af problemstillingen i familien At få aftalt dato for statusskrivelse og statusmøde. Afslutning af en opgave: Her udfærdiger medarbejderen fra Familiecentret en afsluttende status, som forinden er gennemgået med familien og tilført deres kommentarer. Der afholdes et afsluttende fællesmøde, hvor der vil være fokus på evaluering hvad har virket og hvad har været mindre hjælpsomt.?? Kontrakt: Der må kun fremgå én opgave på hver kontrakt, dvs. kun ét barn og kun én foranstaltning. Er der flere opgaver på et barn, skal der altså laves en kontrakt på hver opgave. Kontrakten bearbejdes i Familiecentret, der påføres en startdato, hvilken medarbejder, der er på sagen, og hvad timeprisen er. Herefter sendes den retur til sagsbehandler, som skal tjekke, om kontrakten er, som den skal være. Medarbejderen og rådgiveren skal være opmærksom på, om timeforbruget er passende. Begge parter har pligt til at oplyse, hvis der bruges mere eller mindre tid end det der fremgår af kontrakten. Hvis timeforbruget ikke passer, aftales et nyt timetal, rådgiveren mailer ændringer (timer og starts dato) til mailadressen hvorefter sekretæren i Familiecentret påfører ændringen i kontrakten.. Når en sag afsluttes, sender rådgiver eller medarbejder fra Familiecentret afslutningsdato til sekretær i Familiecentret, og sagen afsluttes. 15

16 13. Takster 2011 Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Pædagogisk personale Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Psykolog Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Pris pr. time (ATA - konfrontationstid) Kontaktperson Pr. time internt bestilt Pr. time eksternt bestilt Socialpædagogisk støtte og intensiv socialpædagogisk støtte Familiebehandling Fast kontaktperson til hele familien Fast kontaktperson til barnet/den unge Overvåget samvær Støttende samvær Supervision til plejefamilier/kontaktperson Individuel terapi Tillæg til timepris ved dækning lørdag Tillæg ved dækning Søndag Kørsel indenfor kommunegrænsen er med i taksten, hvorimod der opkræves kørselsgodtgørelse, efter statens takster, for kørsel udenfor kommunegrænsen. Der er igangsat procedure til ny beregning af takster i

17 Ikke takstfinansierede ydelser 14. Ungdomskonsulenter Der er til familiecentret tilknyttet 2 Ungdomskonsulenter, som arbejder forebyggende. Ungdomskonsulent - hvad er det? Vi er 2 ungdomskonsulenter, der dækker Jammerbugt Kommune: Luffe med fokus på Åbybro, Pandrup og opland Jesper med fokus på Fjerritslev, Brovst og opland Hvad er det så vi kan? Tale med de unge - vi er altid åbne for en snak med unge, der har brug for det Lytte til de unge - vi lytter gerne til de unges problemer og forsøger at finde en løsning Rådgive unge og forældre om hverdagens små problemer, stoffer, alkohol, kriminalitet eller andet Hjælpe de unge med at komme ud af misbrugsproblemer eller kriminalitet Deltage i politiafhøringer og retsmøder Holde foredrag om alkohol og rusmidler, netetik og konsekvens af kriminalitet Samarbejder med skolerne, hjælper hvor der er brug for det. og mange andre ting (vi tager gerne imod nye udfordringer!) Hvor og hvordan skal vi så mødes? Det er helt op til dig. Vi har ikke et fast kontor, men kan låne mange af kommunens lokaler. Vi kører gerne derhen hvor du ønsker. Vi respekterer den du er, og møder fordomsfrie op til samtalerne. Hvordan får du fat i os? Vores telefoner er åbne alle hverdage mellem 8 og 18. Hvis vi ikke tager telefonen så læg en besked, og vi ringer tilbage hurtigst muligt. Du kan også skrive en mail til os, som vi vil besvare efter bedste evne. Luffe: Jesper:

18 15. Anonym rådgivning Lov om Social Service 11.1 Gratis, åben og anonym familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Et tilbud til alle borgere i Jammerbugt Kommune under 18 år og forældre med børn under 18 år. At give direkte adgang til gratis og anonym rådgivning med det formål at hjælpe barnet, den unge eller forældre til selv at løse de problemer, som har givet anledning til henvendelsen. Borgere kan henvende sig ved at ringe til Familiecentrets afdeling i Pandrup eller Fjerritslev Der kan ydes ca. 5 samtaler. 11 stk.1, 2 og 3 Tilbud til familier, hvor vanskelighederne ikke betinger en 50 undersøgelse, men hvor familierne i.h.t. Servicelovens 11,stk.1, 2 og 3 skal tilbydes gratis familieorienteret rådgivning, undersøgelse og behandling. Det er muligt for familierne selv at henvende sig for disse ydelser. 18

19 16. FIGA Fødselsreaktioner Individuelt Gratis Anonyme samtaler Terapeutiske samtaler til familier med efterfødselsreaktion Forældre der i forbindelse med at få barn har en efterfødselsreaktion, og/ eller er sårbare og mistrives. Eller forældre, hvor sundhedsplejerskerne har screenet dem (via EPDS) har vurderet, at der er tale om mulige depressive tilstande. Primære målgruppe er de forældre, der har børn, der lige er født. Sekundære målgruppe er forældre, som har en forsinket efterfødselsreaktion. Forældre kan henvende sig enten af sig selv eller via sundhedsplejerske, praktiserede læge, socialrådgiver eller andre faggrupper. Tilbuddet retter sig mod begge forældre. Vi anbefaler, at begge forældre deltager i samtalerne uanset, hvem der føler sig mest presset af negative tanker og/eller handlinger. Henvisningsprocedurer: Alle forældre kan selv henvende sig, og det er også muligt for alle fagpersoner at formidle kontakten enten via mail eller telefonisk kontakt til familiecentret. Der lægges vægt på,at henvisningen er enkel, hurtig og ukompliceret. Der tilstræbes at forældrene kontaktes inden for 2 hverdage, for nærmere aftale om tidspunkt for samtale. Formålet med indsatsen er, at forbedre samspillet i familien enten ved at den ene af forældrene oplever en forbedret trivsel eller at de oplever at deres indbyrdes forhold og samarbejde styrkes. Formålet er på sigt at sikre relationen mellem barn og forældre og /eller forebygge tilknytningsforstyrrelser og således undgå, at der senere i livet opstår psykiske vanskeligheder hos det enkelte barn. Metoder: De terapeutiske samtaler er inspireret af den systemiske og narrative tankegang, hvor der især fokuseres på ressourcer og en helhedsorienteret tilgang. Antal samtaler: Terapeuten vurderer i samarbejde med familien antallet af samtaler. De terapeutiske samtaler er gratis og anonyme. 19

20 17. Gruppeforløb Familiecentret opretter periodevis gruppeforløb for familier og børn. Der oprettes nye grupper efter behov og efterspørgsel. Vi har i Familiecentret følgende gruppeforløb: Gruppe for mødre med tilknytning til Familiecentret Mødes hver anden onsdag. Der er forløb forår og efterår. Gruppen mødes på Mågevej 19, Fjerritslev Mødre der har haft tilknytning til en af Familiecentrets medarbejdere, men som et led til styrkelse af netværk og udslusning nu kan profitere af et gruppe-forløb. Grupper er for alle med specifikke behov, børn, familier, mødre eller fædre. Forløbene for de enkelte grupper strækker sig generelt i fastlagte perioder eller i et tilbagevendende forløb. Formålet er, at man kan møde ligesindede, udveksle meninger, få en følelse af fællesskab, møde forståelse og anerkendelse. Et gruppeforløb kan evt. etablere nye netværk, hverdagen kan muligvis blive mere overskuelig, og det kan være identitetsskabende for den enkelte. Børnegruppe i Familiecentret. Gruppeforløb tilbydes børn fra 3. til 5. klasetrin af skilsmisseramte familier. Børnene får mulighed for at deltage i et gruppeforløb, hvor fokus er at tale om de oplevelser, der kan være forbundet med en skilsmisse. Fordelen ved gruppeforløbet er, at det enkelte barn, udover at kunne fortælle om egne oplevelser, også kan lytte til andre børns erfaringer. Børnegruppen foregår i Familiecentrets lokaler, Fjerritslev Forløbet er gratis og man skal selv sørge for transporten. Vi hjælper gerne med at hente og bringe til busstationen. Vi serverer saft og let forplejning hver gang. Gruppen vil være på max. 8 deltagere. Vi forventer, at man deltager hver gang og melder afbud i tilfælde af sygdom eller anden vigtig årsag. 20

21 Puslepladsen En gruppe for unge gravide og / unge mødre At opbygge et socialt netværk Hvad laver vi: Vi snakker om det at blive eller være ung mor Vi mødes med andre unge gravide Vi mødes med andre unge mødre Vi snakker om det som er aktuelt for jer: fx. søvn, mad, barnegråd, kærester, uddannelse, arbejde osv. Vi kunne fx prøve babymassage, sang, leg og svømning sammen med børnene Vi mødes på Familiecentret, Mågevej 19, Fjerritslev og på Familiecentret, Possementmagervej 1, Pandrup 2 timer hver 14. dag Der skal være tilslutning nok til at gruppen kommer i gang. 21

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2012 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold 1.

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder.

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget

Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser i Servicekataloget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Charlotte Ørnskov Telefon direkte 76 16 08 00 E-mail chrns@esbjergkommune.dk Servicebeskrivelser af PCE indarbejdet i eksisterende og nye ydelsesbeskrivelser

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge Politisk målsætning for: Inddragelse af forældremyndighedsindehaver

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 2

Indholdsfortegnelse. Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 2 Familiecenter Lolland Ydelseskatalog December 2007 (jan. 2011) Familiecenter Lolland Ydelseskatalog Side 1 Indholdsfortegnelse Familiecenter Lolland... 3 Faggrupper... 4 Psykologer... 4 Familiekonsulenter...

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Bilag til Ydelsesmappe

Indholdsfortegnelse Bilag til Ydelsesmappe Indholdsfortegnelse Bilag til Ydelsesmappe Køreplan for indskrivningsmøde til intensivt tilbud 3-5 dage ugentlig... 2 Køreplan for spædbarnsterapi... 3 Køreplan for udarbejdelse af familiens behandlingsplan...

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF

Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt. Jill Mehlbye AKF Lige muligheder for alle børn? Socialt udsatte børn indsats og effekt Jill Mehlbye AKF Hvorfor er styrkelsen af indsatsen nødvendig? Lige muligheder for alle børn Den sociale arv slår stadig stærkt igennem

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

En del af Storskoven Storskoven

En del af Storskoven Storskoven 97 100 100 En del af Storskoven Storskoven Fakta om Viakon Viakon er en del af den selvejende institution Storskoven, der siden etableringen i 2005 har ydet støtte til børn, unge og borgere med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Forældrene er barnets vigtigste læremestre

Forældrene er barnets vigtigste læremestre Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMT-O) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd. med forældrene. Denne tilgang kan forbedre

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS

SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG SÆRLIG INDSATS Afdelingen Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats spiller en central rolle i det forebyggende arbejde.

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn

Notat. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Notat Side 1 af 7 Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende timetal og aflønning af støttepersoner til familier til anbragte børn Enhedslisten de rød-grønne har fremsat en 10-dages forespørgsel vedrørende

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere