Når kroppen banker på. Af Eva Schimmell Raakjær, Villa Venire A/S August 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når kroppen banker på. Af Eva Schimmell Raakjær, Villa Venire A/S August 2012"

Transkript

1 Når kroppen banker på Af Eva Schimmell Raakjær, Villa Venire A/S August 2012

2 Jeg vågner tidligt. Mens jeg stadig ligger der, bliver jeg igen lidt for opmærksom på det: Lyden af blodets pumpen i min halspulsåre reflekteret tilbage gennem pudens tætte fyld. Det lyder næsten som havde jeg lige løbet. Jeg forsøger at trække vejret, sådan som jeg har lært det. Ind på tre og ud på seks. Husk pausen! Sådan ligger jeg nogle minutter. Det virker ikke. Jeg glemmer hele tiden, hvad jeg er nået til. Jeg giver op og rejser mig for hurtigt: Fornemmelsen af at få en stegepande i hovet; svimlen, sorte fluer for øjnene. Jeg sætter mig på kanten af sengen og venter. Bare det snart ville forsvinde. Jeg er blevet optaget af kroppen, af nervesystemet, af Hjernen (med stort H) forstået som ( ) det distribuerede nervesystem i hele kroppen (Siegel, 2012: 64), som den amerikanske psykiater, Daniel J. Siegel kalder det. Jeg er blevet optaget af den måde, hvorpå vores kroppe er en aktiv medspiller i vores liv: At kroppen på den ene side kan stå i vejen for forandring, nye løsninger eller alternative fortællinger. Og at den på den anden side også rummer et potentiale; en rig informationskilde; et udvidet repertoire i arbejdet med mennesker og forandringer i den individuelle terapi, i teamudvikling eller i organisationer. Vel at mærke, hvis vi lærer at tune ind på kroppen og dens signaler. Frustrationen og fascinationen Min optagethed af kroppen er drevet af en frustration såvel som en fascination: I kraft af min psykologfaglige og systemisk/narrative baggrund, har jeg gennem årene forfinet min evne til refleksion, min adgang til tanken og min mulighed for at betragte ting i et metateoretisk perspektiv. Når jeg træder ind til et møde, i et undervisningslokale, i et samtalerum eller i en organisation, har jeg derfor særlig øje og ikke mindst sprog for diskurser, relationer, kontekst, perspektiver og domæner. Alt sammen elementer, der har at gøre med det en anden amerikansk psykiater, Laurence Heller, kalder top-down processer, dvs. de processer, der har med kognition, refleksion, analyser og sprog at gøre (Heller, Se også Hart, 2012). En række konkrete erfaringer har imidlertid efterladt mig med stadigt flere og insisterende spørgsmål: Hvad nu hvis det ikke blot er sprog, men også kroppe, der sætter vilkår for det, vi kan gøre sammen? Hvad nu hvis det, Heller kalder bottom-up processer, det vil sige det, der har at gøre med krop, sansninger, instinktive responser og intuitioner (Heller, 2012), har lige så afgørende betydning for, om vi lykkes eller mislykkes; for om en forandring kan finde sted i terapirummet, i organisationen eller i teamet?

3 Hvis disse spørgsmål har noget på sig, risikerer jeg at overse et stort potentiale i forandringsarbejdet. Deri består min frustration: At jeg oplever, at min skoling og dermed min stærke opmærksomhed på top-down processer, har gjort mig ensidig i mit arbejde og forståelse. Og at dette er sket på bekostning af en opmærksomhed på og et arbejde med bottom-up processer. Frustrationen peger således også på fascinationen: Muligheden for, at jeg, gennem øget viden om og praktisk erfaring med, hvordan kroppen udgør en medvilkårssætter for de mulige forandringsprocesser, kan øge sandsynligheden for at lykkes med min intention: At skabe ønskede virkninger i det professionelle arbejde. Vi er mange mennesker i et alt for lille lokale. Det er varmt. Jeg hører mig selv tale hurtigere, end jeg burde. Jeg bemærker spændingen i skuldrene og i kæben. Nu skal de bare ud i den øvelse, tænker jeg nærmest insisterende. Lige som jeg tror, jeg er færdig, sker det: Hun rækker fingeren i vejret og spørger. Det opleves som om al blodet flytter sig fra min hjerne og ned i mine kinder. Jeg ved de er røde nu. Mine hænder er til gengæld iskolde og fugtige. Vejrtræning er nærmest ikke eksisterende; kun den allerøverste del af min brystkasse bevæger sig. Og så mine skuldre selvfølgelig. Tanken, refleksionen; hvor blev den mon af? Neuroaffektiv psykologi Indenfor såvel som udenfor psykologien har man i årevis været optaget af kroppen og dens betydning. Der er således ikke tale om ny viden om mennesket i epokegørende forstand. Det er således ikke givet, hvor min optagethed skulle lede mig hen, idet der synes at være mange veje at gå af. Eksempelvis har det ledt min nye kollega, Jørgen Danelund, i retning af en post-strukturalistisk Deleuze-tradition, hvor begreber som bevægelser, affekt og intensitet spiller en stor rolle (se også mere på: se også mere på: Det kan du læse om andetsteds i denne avis. Mine veje har imidlertid ledt mig i lidt en anden retning: I retning af det, den danske psykolog Susan Hart har navngivet Neuroaffektiv Psykologi. Der er tale om et bredt forskningsfelt, der søger at bygge bro mellem biologien og psykologien, mellem den nyeste hjerneforskning og moderne udviklingspsykologi. I Danmark er feltet særligt repræsenteret ved netop Susan Hart og hendes kollega psykoterapeut Marianne Bentzen. Kigger vi ud over vore egne grænser, tæller det fremtrædende teoretikere som Allan Schore, Peter Fonagy, Jaak Panksepp, Daniel Siegel og Stephen Porges. Derudover vil jeg pege på tidligere omtalte Laurence Heller. Han trækker i sin formulering af NARM, NeuroAffective Relational Model, ligesom de foregående på udviklingspsykologi og hjerneforskning. Derudover bygger hans model på Peter Levines Somatic Experiencing, hvor man aktivt arbejder med kropslige oplevelser med henblik på traumeheling (Levine, 2012).

4 Det kommer næppe som nogen overraskelse, at det som udgangspunkt kan være en udfordring, at forene den (social)konstruktionistiske tænkning med et forskningsfelt, der udspringer af den psykodynamiske tradition, idet den systemiske og narrative terapi historisk set har skrevet sig herop imod. Når jeg alligevel finder forskningsfeltet ikke bare interessant, men også relevant, skyldes det, at den neuroaffektive videnskab også synes at udgøre en bevægelse væk fra reduktionistiske og akontekstualiserede modeller af verden, og i retning af en relationel tilgang til menneskelig udvikling og eksistens (Carroll, 2012: 24). Man kan således forstå det neuroaffektive forskningsfelt som ét, der søger at forene det, Thomas Wiben Jensen (2011) kalder de to store paradigmer: Kognition og Konstruktion. Dette kan også forstås som et møde mellem en specifik udgave af de klassiske paradigmer indenfor socialvidenskaberne: arv og miljø. Hart (2012) taler således både om de genetiske forudsætninger som betydningsfulde for mulig udvikling. Og om relationens og konteksten afgørende betydning for udviklingens eksistens og retning: Menneskets personlighed udvikles i et samspil med andre mennesker og udvikler sig igennem den samlede mængde relationserfaringer, et menneske indgår i igennem hele livet (Hart, 2012: 12). I vægtningen af det relationelle, genfinder man som minimum to overlap med den systemiske tænkning: For det første, at mødet mellem to mennesker og dermed også to kroppe, er et møde mellem to ikke-lineære, komplekse systemer som beskrevet hos Ludwig von Bertalanffy ( ) i Generel Systemteori og hos Humberto Maturana (1928-) og Fransico Varela ( ) i deres arbejde med autopoietiske, selvorganiserende systemer, der kobles strukturelt (Hart 2012; Hårtveit & Jensen, 2005). Introduktionen af kroppen og hjernen i det neuroaffektive forskningsfelt er således fuldstændig foreneligt med en systemisk forståelse af mødet mellem to mennesker som karakteriseret ved at være gensidigt forandrende og uforudsigeligt. For det andet knytter den neuroaffektive psykologi an til G. W. F. Hegels ( ) anerkendelsesfilosofiske forståelse af menneskets socialontologiske vilkår: At den anden udgør en forudsætning for min erkendelse af mig selv; for min eksistens (Olsen, 2010). Eller i Harts formulering: at der eksisterer et basalt menneskeligt behov for at føle sig set og forstået af andre (2012: 79). Dette udgør en grundlæggende præmis i al anerkendelsesbaseret arbejde og dermed også i den systemiske og narrative praksis. Der er altså områder, hvorpå den neuroaffektive psykologi overlapper med den konstruktionistiske tradition, men også områder, hvor den gå på tværs heraf, udfordrer og stiller spørgsmålstegn ved det velkendte. Dette udgør måske netop en del af feltets potentiale. Således repræsenterer neuroaffektiv psykologi efter min bedste overbevisning et begyndende møde mellem perspektiver, der alt for længe har været ude af balance.

5 Vejret er skønt. Vi har flyttet mødet fra loftrummet og ned i baghaven: Man kan lige så godt nyde solen, mens den er der. Forskellige dagsordenspunkter bliver vinget af. Vi når til det punkt, jeg er mest spændt på: En opgave som er af en særlig betydning for mig. Jeg fanger essensen af det, min kollega siger. Opgaven vil ikke blive opretholdt i sin nuværende udformning. Pludselig er der så uendelig meget støj på linjen. Jeg opdager hvorfor: Min krop støjer. Jeg mærker min hals snøre sig sammen, vejrtræningen bliver mere overfladisk, og min ansigtsmuskulatur ændrer karakter fra blød til hård. Min krop banker på! Mens mine kollegaer taler videre, kræver den min opmærksomhed: Jeg trækker vejret dybere og spørger mig selv, næsten så højt, at jeg er bange for, at de andre kan høre det, Hvad er det kommunikation om?. Jeg noterer nogle få ord på mit papir. De er vigtige. Jeg bemærker, at de andres stemmer igen bliver tydelige. Jeg taler. Ubalancen Dualismen mellem krop og kognition, mellem intuition og refleksion, mellem materialitet og immaterialitet synes grundlæggende for den vestlige tænkning. Traditionelt set tilskriver vi René Descartes ( ) eller mere generelt den mekanistiske virkelighedsopfattelse æren for det. Lige så grundlæggende, ville nogen mene, er ubalancen mellem elementerne i dualimen: En overbetoning af refleksion, tænkning, sprog og intellektet på bekostning af fornemmelse, følelse, sansning og krop (Køppe, 2004). Tillad mig i det følgende at pege på en analogi: I en anbefalelsesværdig YouTubevideo taler den britiske psykiater Iain McGilchrist om forskellen mellem opmærksomhedstyperne for venstre og højre hemisfære. Ikke i den populærvidenskabelige forstand, hvor vi er kommet til at forstå venstre hemisfære som forbundet med fornuft og højre med følelse. Denne simplificerede forståelse afviser McGilchrist: Begge hemisfærer er involveret i og nødvendige for både fornuft og følelse, siger han med rolig og bestemt stemme, samtidig med at han peger på, at der eksisterer grundlæggende forskelle mellem de to hemisfærers funktioner og stil: Ifølge McGilchrist er venstre hemisfære forbundet med en smal og detaljeorienteret opmærksomhed, der retter sig mod det, vi allerede kender. Den gør os i stand til at forstå verden gennem simplificeringer. Højre hemisfære derimod har at gøre med kropsligt funderede, udvidet, vedvarende opmærksomhed. Den gør det muligt for os at opfange implicit viden, kropssprog, ansigtsudtryk, at kontekstualisere den information, vi modtager og at arbejde metaforisk (McGilchrist, 2010; se også Carroll 2012). Ifølge McGilchrist er vi i dag vidne til en favorisering af venstre hemisfære opmærksomhed på bekostning af højre hemisfæres. Men, er hans grundæggende pointe, at begge opmærksomhedstyper, begge typer erfaringer og viden er nødvendige for at fungere som menneske. De to hjernehalvdele taler sammen i bearbejdning af de indtryk, som mennesket modtager (McGilchrist, 2010).

6 Jeg sidder i et lyst lokale med store vinduer sammen med en masse andre mennesker. Det er sidste dag på et tredags kursus. Jeg kigger op på lærredet, på en videooptagelse af en session mellem vores underviser og en af hans klienter. Sådan har vi siddet i snart en time, men jeg kan ikke mærke tiden; ikke mærke den hårde stol under mig; jeg bliver ikke engang irriteret over den dårlige lydkvalitet. Jeg kan kun mærke den karakteristiske sitren i min krop. Det begynder altid i mine arme og spreder sig. Denne gang ud i fingrene, ned i benene, op i kæben, indtil det føles som om hele min krop sitrer. Jeg kan næsten ikke holde på mine mange papirer med grundige noter. Det er en velkendt sitren. Den kommer altid, når jeg bliver meget optaget af noget; når noget er vigtigt for mig. Jeg ved at dette kursus bliver starten på noget nyt. Forhåbningen Mit ønske med at afsøge det felt, der har med kroppen og hjernen at gøre, konkret udtrykt ved den neuroaffektive psykologi, peger netop på en forhåbning om komme i retning af større balance: Mellem krop og kognition, mellem højre og venstre hjernehalvdel, mellem top-down og bottom-up opmærksomheder. Andet steds i denne avis peger Svend Brinkmann (2012) på, at vi med biovidenskabernes succes, herunder neurovidenskaberne, bevæger os fra øret til øjets filosofi. Eller som den engelske sociolog og psykolog, Nikolas Rose, formulerer det: Fra psy-videnskabernes til neurovidenskabernes dominans (Rose 2011, 2012). En fair kritik af mit budskab kunne således være, at jeg med min udpegning af det neuroaffektive forskningsfelt som lovende og relevant, blot bidrager til denne i forvejen kraftige accentuering af biovidenskaberne. Og dermed også ufrivillig bidrager til førnævnte ubalance. Sagt på en anden måde: Hvis man ønsker at tildele kropslige fornemmelser, sansninger og intuitioner en legitim plads i vores arbejde, hvorfor så anvende et sprog, der i den grad synes domineret af venstre hemisfære, nemlig det biologiske og medicinske sprog? Da der som bekendt er forskel på intention og virkning, kan jeg kun redegøre for det første og forholde mig afventende i forhold til det sidste: Intentionen er, at tildele bottom-up processerne legitimitet og stemme ved at lade top-down processerne gå i deres tjeneste: At gøre det muligt at formidle det uformidlelige på en måde, der tager bestik af betydningen af gode argumenter, analytisk sans og sprogliggørelser. Og på denne måde på sigt at kunne kompensere for ubalancen, for den manglende viden og sproglighed i forhold til kroppen og dens vilkårssættende virkning i vores liv. Alt sammen med henblik på at komme i retning af det, Brinkmann (2012) i sin artikel kalder en postpsykologisk psykologi. En psykologi, der med reference til Rom Harrés hybridpsykologi, insisterer på et integrativt syn på mennesket med øje for molekyler, nervesystemet og sansninger såvel som mening, refleksion og fortællinger, og som samtidig ikke overser det forhold, at det er personen, der tænker, føler og sanser i verden ikke kroppen eller hjernen (Brinkmann, 2009).

7 Intentionen med denne artikel er således hverken at opskrive eller nedskrive kroppens betydning på bekostning af refleksionen. Det er i stedet en anerkendelse af, at kroppen altid er tilstede som en kommentator og evaluator i vores liv. Forsøger vi at ignorere dens eksistens, bliver vi døve for den rige mængde af information, som kroppen hele tiden fodrer os med, og som spiller en afgørende rolle i alt lige fra refleksion, beslutningstagen og følelser. Forsøger vi derimod at gøre kroppens signaler til sandhedsvidne i vores liv, har vi ikke øje for, at kroppen kan være ude af takt med konteksten, hvilket kan få lige så uheldige konsekvenser (Heller, 2012; Levine, 2012). Derfor er jeg nødt til at vide mere. Anvendt litteratur: Brinkmann, S. (2009): Hvad er psyken? Almenpsykologiske og forskningsmetodologiske perspektiver. Tiltrædelsesforelæsning 27. marts 2009, Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation. Senest besøgt 19. juni Brinkmann, S. (2012): Post-psykologi: Psykologi efter Psykologien. avis Venire nr. 12. Carrol, R. (2012): På grænsen mellem kaos og orden: Hvad psykoterapi og neurovidenskab har til fælles. I: Hart, S. (red.): Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne. Hans Reitzel, Viborg. Hart, S. (2012): Neuroaffektiv Psykoterapi. I: Hart, S. (red.): Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne. Hans Reitzel, Viborg. Heller, L. (2012): The Neuroaffective Relational Model (NARM). Mindful Self- Regulation in Clinical Pratice. Senest besøgt 19. juni Hårtveit, H. & Jensen, P. (2005): Familien plus én. Indføring i familieterapi. Klim, Gylling. Jensen, T.W. (2011): Kognition og Konstruktion. To tendenser i humaniora og den offentlige debat. Samfundslitteratur, Gylling. Køppe, S. (2004): Kroppens historie. I: Køppe, S. m.fl.: Kroppen i Psyken. Hans Reitzels Forlag, Gylling. Levine, P. (2012): Fra lammelse til forvandling: de grundlæggende byggesten. I: Hart, S. (red.): Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne. Hans Reitzel, Viborg. McGilchrist, I. (2010): The Divided Brain and the Making of the Western World. Senest besøgt 19. juni 2012.

8 Olsen, T. (2010): Anerkendelse. Kom ind i kampen! Gyldendal Business. Rose, N. (2011): Governing Conduct in the Age of the Brain. Senest besøgt 19. juni Rose, N. (2012): Ansvar for egen hjerne. I: Asterisk, nr. 61, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædadogik (DPU). Siegel, J. D. (2012): Følelser som integration: et muligt svar på spørgsmålet Hvad er følelser?. I: Hart, S. (red.): Neuroaffektiv Psykoterapi med Voksne. Hans Reitzel, Viborg.

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt Kommunikation Det er ikke nemt men enkelt Hverdagsbevidsthhed Vi er som mennesker nød til: Redigere og sortere det forstyrrende væk i vores hverdags oplevelser, for at skabe mening, ro, undgå kaos og angst.

Læs mere

Livshistorier og narrativ tilgang

Livshistorier og narrativ tilgang Johannes Møllehave: Min tilværelse har to sider: det der overgår mig og den måde, hvorpå jeg forholder mig til det, der overgår mig. Livshistorier og narrativ tilgang at fortælle om sig selv er som at

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

The Whole Brain Model En kort introduktion

The Whole Brain Model En kort introduktion The Whole Brain Model En kort introduktion Copyright Herrmann International Denmark. www.hbdi.dk The Whole Brain Model En metafor for hjernen Hjernen er den centrale del af en biologisk mekanisme kaldet

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Temadag d. 22. april 2015 cand. mag. i musikterapi og psykologi Emotion c Motorik Kognition Susan Hart Selvagens Min indflydelse på at det går, som det

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages?

Karriereafklaring. - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Karriereafklaring - En nødvendighed i det moderne arbejdsliv: Hvor skal vi hen, og hvilke skridt skal tages? Af Cecilie Cornett, Villa Venire A/S marts 2009 At undersøge sin tvivl sammen med andre Karriereafklaringen

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar

Demensdagene 2013. Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Demensdagene 2013 Livskvalitet i hverdagen - et fælles ansvar Titel Fokus på fremme af livskvalitet og trivsel hos personer med demens gennem læringsmodel med musikterapi og Dementia Care Mapping som det

Læs mere

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer?

Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer? 11. MØDEGANG Bevægelse Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer? At få en god bevægelsesoplevelse ud fra deltagernes eget valg At den enkelte får opmærksomhed på muligheder

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler

Ib Hedegaard Larsen. Barnet bag. diagnosen. Redigeret af Lis Pøhler Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler Indholdsfortegnelse Forord............................................................ 7 Medikaliseringen af problemer i skolen.............................

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

At have kroppen med.

At have kroppen med. At have kroppen med. Tanker og analyser kan ikke erstatte sansning i kontakt. Af kropsdynamisk psykoterapeut Gro Nordland Oplæg til Århus Kommunes kursusrække (2007-2008): Krop og sprog i bevægelse. Vi

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere