Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075"

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet resultat Drift Anlæg Skatter, tilskud og udligning mv. Forsyningsvirksomheder NOTAT 12. september 2013 Journal nr Sagsbehandler cshan Samlet resultat Tabel 1. Samlet resultat kr. Opr. budget Korr. budget Budgetopf. Forv. regn- Afvigelse ift. - = indtægt / + = udgift 2013 pr. 30/6 pr. 30/6 skab 2013 opr. budget Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning Drift Serviceudgifter Andre udgifter Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter B. Anlæg A+B Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A+B+C+D. Kassetræk/opsparing Samlet set giver budgetopfølgning 30/6 anledning til en tillægsbevilling på -25,8 mio. kr., som er sammensat af en tillægsbevilling på drift på -6,7 mio. kr., en tillægsbevilling på anlæg på -8,4 mio. kr. og en tillægsbevilling på skatter, tilskud og udligning på -10,7 mio. kr.

2 Herefter udgør årets samlede resultat (kassetræk/opsparing) et underskud på 78,9 mio. kr., hvilket er 32,6 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Drift Kommunens driftsudgifter er opdelt i serviceudgifter og andre udgifter 1. For så vidt angår serviceudgifterne er kommunerne samlet set underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2013 udgør 229,4 mia. kr. (efter korrektion for lov- og cirkulæreprogram mv.) Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter og dels af individuel karakter. Om hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides. For Frederikssund udgør sigtepunktet i ,924 mia. kr. Tabel 2. Samlet resultat - drift ØU Serviceudgifter Andre udgifter OU Serviceudgifter Andre udgifter SÆS Serviceudgifter Andre udgifter BU Serviceudgifter Andre udgifter KFI Serviceudgifter Andre udgifter TME Serviceudgifter Andre udgifter PU Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Overførelser mellem udvalg bør summere op til 0, men summerer i praksis op til kr., hvilket skyldes en fejl, som vil blive udbedret ifm. budgetopfølgning 30/9. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til mindreudgifter på 6,7 mio. kr., hvoraf de 12,1 mio. kr. udgøres af mindreudgifter vedr. serviceudgifterne, mens der er en merudgift på 5,4 mio. kr. vedr. andre udgifter. 1 Øvrige udgifter består af: Overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt udgifter til ældreboliger. 2/13

3 Herefter forventes der afholdt serviceudgifter på 1,922 mia. kr. Vi forventer altså, at vi holder os inden for sigtepunktet men ikke med en stor margin. I den forbindelse skal det imidlertid nævnes, at kommunen i de senere år har haft driftsoverførsler i størrelsesorden 20 mio. kr. vedr. serviceudgifterne. Når dette tages med i betragtning er det således forventningen, at de samlede serviceudgifter i 2013 vil ligge i størrelsesorden 1 pct. under sigtepunktet. I det følgende gennemgås resultatet af budgetopfølgningen på de enkelte udvalg nærmere. Økonomiudvalget Tabel 3. Driftsudgifter Økonomiudvalget Boligpolitik Beredskab Politisk Organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Forsikringer samt udkontering af IT Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter på 10,4 mio. kr., hvoraf de -10,4 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,035 mio. kr. udgøres af overførsler fra øvrige udvalg. Den samlede mindreudgift består alene af serviceudgifter. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på -10,4 mio. kr. udgøres af følgende: -10,5 mio. kr. som følge af nedskrivning af den centrale implementeringspulje med henblik på at sikre, at kommunen overholder sigtepunkt i forhold til udmeldt serviceramme. 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter til helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge som konsekvens af L650. Overførsler fra andre udvalg Overførsler fra andre udvalg udgøres af følgende: 0,035 mio. kr. som følge af overførsel fra Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. rengøringsområdet. Det skal desuden bemærkes, at kommunen i 2013 har hyret eksterne konsulenter på regnskabsområdet med henblik på at udbedre mangler vedr. finansielle statuskonti. Dette skyldes henstilling fra revisionen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for De eksterne konsulenter giver anledning til merudgifter, og Økonomi vil følge udgiftsudviklingen frem mod budgetopfølgning 30/9, hvor det vil blive besluttet om, hvorvidt det er nødvendigt med en egentlig tillægsbevilling. 3/13

4 Opvækst- og Uddannelsesudvalget Tabel 4. Driftsudgifter Skole- og klubområdet Serviceudgifter Andre udgifter PPR Dagtilbud Familieområdet Serviceudgifter Andre udgifter Administration I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 1,2 mio. kr. På nær 0,006 mio. kr., som udgøres af overførsel fra andet udvalg, er der alene tale om egentlige tillægsbevillinger. De samlede merudgifter dækker over merudgifter vedr. serviceudgifterne på 1,6 mio. kr. og mindreudgifter vedr. andre udgifter på 0,4 mio. kr. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på 1,2 mio. kr. udgøres af følgende: 0,9 mio. kr. som følge af medudgifter vedr. initiativer i forbindelse med Unge-pakke II. Udgifterne finansieres af tildelte DUT-midler. -0,7 mio. kr. som følge af mindreudgifter i forbindelse med nedjustering af pladser på heldagsskolen pr. 1. august ,3 mio. kr. som følge af ekstraordinær indtægt fra specialskolerne. -0,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter til transport grundet ændrede priser i forbindelse med indgåelse af ny aftale mellem Movia og vognmænd. 1,5 mio. kr. som følge af merudgifter til specialbørnehaverne grundet en stigning i antallet af børn fra 8 til 12. Merudgifterne er indregnet i budget ,5 mio. kr. som følge af merudgift på familieområdet. Udgiftsniveauet er steget på området, hvilket bl.a. skyldes tiltag i forhold til øget grad af forebyggelse. Samtidig er antallet af børn på opholdssteder reduceret, men prisniveauet er samtidigt steget. Merudgifterne i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære anbringelser. -0,4 mio. kr. som følge af merindtægt vedr. grundtilskud til flygtninge. Overførsler fra andre udvalg Overførsler fra andre udvalg udgøres af følgende: 0,006 mio. kr. som følge af overførsel fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget vedr. uddannelsesmidler for Skolen ved Kæret. Det bemærkes, at forbruget på nuværende tidspunkt en lavere end forventet set i forhold til et almindeligt forbrugsmønster, hvilket skyldes 4/13

5 lockouten på skoleområdet, som gav anledning til en besparelse på 10,6 mio. kr. Disse midler er nu blevet disponeret. En del af forbruget af midlerne vil imidlertid evt. først ske i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Tabel 5. Driftsudgifter Social service Serviceudgifter Andre udgifter Servicecenter Serviceudgifter Andre udgifter Ældreområdet Serviceudgifter Andre udgifter Sundhed og forebyggelse Kommunal medfinansiering Serviceudgifter Andre udgifter Administration I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter på 1,8 mio. kr., hvoraf de 1,7 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,1 mio. kr. overføres til øvrige udvalg. Det bemærkes, at mindreforbruget på 1,8 mio. kr. dækker over et mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 3,5 mio. kr. og et merforbrug vedr. andre udgifter 1,7 mio. kr. Egentlige tillægsbevillinger De egentlige tillægsbevillinger på -1,8 mio. kr. udgøres af følgende: -5,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. høreapparater, da opgaven overgår til regionerne og finansieringen følger med. -2,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. korrektion til budgettet til ældreboliger, hvorefter budgettet er i balance (udgifter svarer til indtægter). 5,2 mio. kr. som følge af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Regnskabet i 2012 var højere end budgetlagt, hvorfor budgettet for 2013 tilrettes i overensstemmelse med forventningerne for regnskabsniveau. -0,7 mio. kr. som følge af indtægt vedr. berigtigelses af refusionsopgørelse for ,9 mio. kr. som følge af mindreudgift vedr. førtidspensioner. 0,2 mio. kr. som følge af merudgift vedr. særlig indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. 1,4 mio. kr. som følge af merudgift vedr. botilbud for midlertidigt ophold. -0,017 mio. kr. som følge mindreudgift vedr. ældreboligerne. Overførsler til andre udvalg Overførslerne til andre udvalg på -0,035 mio. kr. udgøres af følgende: 5/13

6 -0,035 mio. kr. overføres til rengøringsbudget under Økonomiudvalget. Desuden overføres der 0,3 mio. kr. fra ældre- til sundhedsområdet. Begge områder ligger under Social-, Ældre- of Sundhedsudvalget. Beskæftigelsesudvalget Tabel 6. Driftsudgifter Beskæftigelsesindsats/tilskud Serviceudgifter Andre udgifter I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 4,2 mio. kr., der udelukkende består af egentlige tillægsbevillinger. Merudgifterne vedrører imidlertid alene andre udgifter, hvor kommunerne kompenseres under ét for mer- og mindreudgifter. Merudgifterne på udvalget har derfor ikke indflydelse på kommunens overholdelse af sigtepunkt for servicerammen. Merudgiften er sammensat på følgende måde: -0,3 mio. kr. som følge af merindtægter vedr. regresindtægter på sygedagpengeområdet. -0,2 mio. kr. som følge af skønnede mindreudgifter vedr. sygedagpenge grundet indførsel af ressourceforløb. 3,1 mio. kr. som følge af merudgift i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i Udgiften er budgetlagt for 1. halvår, men ordningen er efterfølgende udvidet til et år. 2,5 mio. kr. som følge af merudgift til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Stigningen er delvis en konsekvens af førtids- og fleksjobreform, der har medført en stigning i det samlede antal personer, som er visiteret til fleksjob. 1,4 mio. kr. som følge af merudgift til ressourceforløb, som er indført i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar ,4 mio. kr. som følge af mindreudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, som overvejende er begrundet i den afkortede dagpengeperiode for forsikrede ledige. Mindreudgiften modsvares af merudgifter til uddannelsestilbud til ledige under uddannelsesordningen. 0,7 mio. kr. som følge af merudgift vedr. seniorjobs til personer over 55 år, som er kommunale jobs til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og vil have ret til efterløn efter højst fem år. -0,5 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. mentorstøtte. -0,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter vedr. berigtigelse af refusionsopgørelsen for /13

7 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Tabel 7. Driftsudgifter Kultur, fritid og idræt Administration I alt Budgetopfølgningen har ikke givet anledning tillægsbevillinger. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Tabel 8. Driftsudgifter Jordforsyning Kommunale bygninger Hovedvedligeholdelse Servicekorps Serviceudgifter Andre udgifter Udenomsarealer Serviceudgifter Andre udgifter Energi Serviceudgifter Andre udgifter Veje og grønne områder Natur og miljø Erhverv og turisme I alt heraf serviceudgifter heraf andre udgifter Budgetopfølgningen giver anledning til merudgifter på 0,2 mio. kr., der udelukkende består af egentlige tillægsbevillinger. Merudgiften er sammensat på følgende måde: -0,3 mio. kr. som følge af reduktion i budgettet til HedeDanmark-kontrakten. 0,2 mio. kr. som følge af at den betaling som butikkerne i gågaden i Frederikssund yder til renholdelse reduceres. 0,4 mio. kr. som følge af betaling af medlemskontingent vedr. nationalparken Skjoldungelandet. -0,1 mio. kr. som følge af ændrede fradragsmuligheder vedr. kommunens bidrag til Væksthuset. 7/13

8 Plan- og Udviklingsudvalget Tabel 9. Driftsudgifter Kollektiv transport I alt Budgetopfølgningen har ikke givet anledning til tillægsbevillinger. Anlæg Gennemgangen af kommunens anlægsprojekter har givet anledning til en række forslag til tillægsbevillinger i 2013 såvel på udgiftssiden som på indtægtssiden. For langt hovedparten af budgetændringerne er der tale om tidsmæssige forskydninger, hvor projektet er blevet forsinket eller fremskyndet, mens en mindre del af ændringerne skyldes at der foreligger et nyt skøn for de forventede udgifter eller indtægter. Effekten af budgetændringerne på perioden er indarbejdet i det foreliggende oplæg til Budget Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion af anlægsbudgettet i 2013 på udgiftssiden med 15,7 mio. kr. fra 142,7 mio. kr. til 127 mio. kr. De forventede indtægter i 2013 reduceres med 7,3 mio. kr. fra 29,2 mio. kr. til 21,9 mio. kr. i budgettet for I tabel 10 fremgår tillægsbevillingerne opdelt på politiske udvalg. Tabel 10. Anlægsudgifter kr. Korr. vedt. Forventet budget 2013 Tillægsbevillinger regnskab ØU Anlægsudgifter Anlægsindtægter OU Anlægsudgifter Anlægsindtægter SÆS Anlægsudgifter Anlægsindtægter KFI Anlægsudgifter Anlægsindtægter TME Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt heraf anlægsudgifter heraf anlægsindtægter I det efterfølgende gives en nærmere beskrivelse af tillægsbevillingerne fordelt på de politiske udvalg. 8/13

9 Økonomiudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 6,174 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 4,942 mio. kr. pr. 10. september 2013 og rådighedsbeløb for -25,039 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret indtægter for -12,167 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning en opskrivning af udgiftsbudgettet i 2013 med 1,117 mio. kr. og nedskrivning af indtægterne med 6,051 mio. kr. På udgiftssiden er 1,411 mio. kr. af tillægsbevillingerne egentlige tillægsbevillinger, heraf vedrører 0,970 mio. kr. afholdte udgifter til indgået forlig i retstvist vedr. tidligere solgt ejendom. Af tillægsbevillingerne er -0,293 mio. kr. en omplacering til 2014, der er indarbejdet i oplæg til Budget På indtægtssiden er der tale om nedskrivning af de forventede indtægter fra salg af grunde i Sydbyen og Vinge i 2013 samt opskrivning af de forventede indtægter fra salg af andre mindre ejendomme. For Vinge og Sydbyen er der i forbindelse med Budget 2014 udarbejdet et nyt indtægtsbudget. Tillægsbevillinger i 2013: -0,293 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sydbyen. Budget til markedsføring og salg af grunde på 0,693 mio. kr., hvoraf 0,293 mio. kr. omplaceres til 2014 i overensstemmelse med det forventede forbrug. 5,588 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sydbyen. Nedskrivning af indtægtsbudget i I nyt indtægtsbudget forudsættes der i etape 3 solgt tre grunde i 2013 og én i Ligeledes er de tre storparceller i etape 3 budgetlagt solgt i Der forudsættes solgt 3 grunde i etape 4 i 2013, 6 stk. i 2014 og 3 stk. i Alle grunde i etape 2 er solgt. 3,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Vinge salg af grunde. Der ventes ikke indtægter fra salg af Vinge-grunde i 2013, budgettet for 2013 nedskrives følgelig. Der er udarbejdet et nyt indtægtsbudget for perioden , der er indarbejdet i forslag til Budget ,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Matr. Nr 10Ø, Gerlev By. De to resterende erhvervsgrunde i Gerlev-udstykning forudsættes solgt i 2014 og Budgettet for 2013 nedskrives. 0,0242 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af boliger Park Allé. Budget til handelsudgifter i forbindelse med salg af kommunens boliger på Park Allé, Fr-sund. En mindre overskridelse af bevillingen søges finansieret ved tillægsbevilling. Fremover vil der blive søgt om særskilt anlægsbevilling og rådighedsbeløb når en kommunal ejendom på Park Allé skal sælges. -2,938 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af udlejningsejendomme. Oprindelig indtægtspulje på -5,7 mio. kr., der er reduceret efterhånden som kommunen har frasolgt ejendomme i løbet af Det korrigerede budget er nu positivt, da kommunens salg af ejendomme har oversteget det oprindelige budget til salg af ejendomme i Med tillægsbevillingen nulstilles budgettet. 0,970 mio. kr. på anlægsprojekt nr Retstvist vedr. salg af Bykærvej 5A, Fr-sund. Der søges en tillægsbevilling svarende 9/13

10 til den afholdte udgift, der ikke har været budgetlagt. Udgiften er opstået i forbindelse med tvist med køber af ejendom, som kommunen solgte i Tvisten vedrører byggeret på ejendommen. Kommunen har afholdt udgiften i forbindelse med at der er indgået et forlig i sagen. 0,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Salg af Sigerslevøstervej 2, Fr-sund. Restbudget fra 2012 blev fejlagtigt ikke overført til Budgetfejlen søges korrigeret i denne sag ved en tillægsbevilling for herved at dække udgifterne i forbindelse med salget af ejendommen. 0,217 mio. kr. på anlægsprojekt nr Anlægsramme. En teknisk afrundingsdifference, der er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2013, søges nulstillet i denne sag ved en tillægsbevilling. Opvækst- og Uddannelsesudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 62,847 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 38,049 mio. kr. pr. 10. september 2013 og indtægter for -0,200 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om opskrivning af budgettet i 2013 med netto 2,703 mio. kr., der alene skyldes tidsmæssige forskydninger på de tre anlægsprojekter vedrørende byggeriet på Ådalens Skole, etablering af ungehus og anlægspulje for Ådalens Skole afdeling nord. Opskrivningen i 2013 modsvares således af tilsvarende nedskrivninger, netto, i 2014 og 2015, og er indarbejdet i det foreliggende oplæg til Budget Tillægsbevillinger i 2013: -5,847 mio. kr. på anlægsprojekt nr Ådalens Skole. Budgettet udgør herefter 5 mio. kr. i Den samlede anlægsbevilling udgør 108,3 mio. kr. Der er afsat 75 mio. kr. i 2014 og 28,3 mio. kr. i ,340 mio. kr. på anlægsprojekt nr Ådalens skole afd. Nord SFO anlægspulje. Rådighedsbeløbet, der er SFO ens opsparede midler til legeplads/udenomsarealer, er indarbejdet i ,890 mio. kr. på anlægsprojekt nr Etablering af ungehus. De samlede anlægsbevilling udgør 16 mio. kr., hvoraf der ventes afholdt 14 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i Ved Budget 2012 blev der afsat samlet ca. 5 mio. kr. til IT-investeringer på folkeskoleområdet. Den første del af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. blev afsat i 2012, og anlægsbevilling blev meddelt hertil i Der udestår imidlertid en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2013, som derfor søges i denne sag. Tilsvarende søges der anlægsbevilling til afholdelse af udgifter til "Byg Det Op" projektet i Slangerup ved Kingoskolen, der gennemføres som et anlægsprojekt. Der søges en anlægsbevilling til de forventede udgifter på kr. og de forventede indtægter på kr., der udgøres af tilskud fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Den forven- 10/13

11 tede kommunale finansiering udgør således kr., der dækkes af afsatte budgetter, primært på skoleområdet. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 8,817 kr. mio. på udgiftssiden og -2,400 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 4,273 mio. kr. pr. 10. september og indtægter for -0,640 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2013 med -3,8 mio. kr., som samtidig er indarbejdet i oplæg til Budget for Midlerne omhandler renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen og nyt nøglesystem. Tillægsbevillinger i 2013: -2,6 mio. kr. på anlægsprojekt nr Renovering af badeværelser på rehabiliteringsgangen. Projektets igangsættelse afventer en konkretisering af den fremtidige struktur for rehabiliterings- og plejeboliger. -1,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Nyt nøglesystem. Projekt til harmonisering af nøglesystemer på tværs af kommunen. Nøglesystemerne anvendes af hjemmeplejen til at opnå adgang til borgernes hjem. Projektet er endnu ikke startet op, men forventes påbegyndt i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget På udvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 5,853 kr. mio. på udgiftssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 3,332 mio. kr. pr. 10. september. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af budgettet i 2013 med -0,3 mio. kr., som samtidig er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget for Midlerne omhandler overførselspulje til idrætsområdet, der anvendes til forundersøgelser og mindre anlægsaktiviteter på idrætsområdet. Tillægsbevillinger i 2013: -0,3 mio. kr. på anlægsprojekt nr Overførselspulje på idrætsområdet. Samlet er afsat 0,756 mio. kr. på anlægsprojektet, hvoraf 0,3 mio. kr. forventes anvendt i Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget På Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalgets område er der rådighedsbeløb for samlet 58,976 mio. kr. på udgiftssiden og -1,800 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 6,847 mio. kr. pr. 10. september og indtægter for -0,034 mio. kr. Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2013 med 15,434 mio. kr. og nedskrivning af indtægterne med 1,300 mio. kr. På udgiftssiden er hovedparten af nedskrivningerne indarbejdet i 11/13

12 budgettet for 2014 mens de egentlige tillægsbevillinger, finansieret af kassen, udgør 0,098 mio. kr. og vedrører anlægsprojekt vedrørende Postrenden, hvor der søges bevillingsmæssige dækning for afholdt udgift i Nedskrivningen af indtægterne er udelukkende en omplacering af forventede indtægter fra 2013 til 2014 og vedrører tilskud til etablering af supercykelsti. Tillægsbevillinger i 2013: -4,3 mio. kr. på anlægsprojekt nr Byggemodning af Sydbyen. Budget til etablering af rundkørsel ved Strandvangen/Marbækvej flyttes til 2014, hvor anlægsarbejdet ventes gennemført. -3,2 mio. kr. på anlægsprojekt nr Vinge - byggemodning. Nedskrivning af budget i 2013 i overensstemmelse med nyt byggemodningsbudget for Vinge. -2,0 mio. kr. på anlægsprojekt nr Energiinvesteringer. De forventede investeringer udgør herefter 8 mio. kr. i Nyt budget er udarbejdet for ,5 mio. kr. på anlægsprojekt nr Solceller el. lign. energikilder på kommunale bygninger. Reduktion af budget til 0,5 mio. kr. i overensstemmelse med de forventede udgifter i Nyt budget er udarbejdet for ,076 mio. kr. på anlægsprojekt nr Renovering af badebroer. I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Der ventes ikke afholdt udgifter på projektet i ,155 mio. kr. på anlægsprojekt nr Strande, toiletforhold m.v. Af anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. forventes der anvendt 0,445 mio. kr. i 2013 til kommunens strande, herunder toiletforhold. 0,0977 mio. kr. på anlægsprojekt nr Regulering af Postrenden. Verserende sag vedr. vedligeholdelse af vandløb ved Skibby. De afholdte udgifter i 2013 søges dækket ind i denne sag ved en kassefinansieret tillægsbevilling. -2,0 mio. kr. på anlægsprojekt nr Anlæg af supercykelsti. Der er igangsat etablering af supercykelsti til Ballerup, anlæg i forbindelse med bro ved Snostrupvej ventes at forlænge projektet til Der reduceres i budget til såvel udgifter som tilskud i /13

13 Skatter, tilskud og udligning mv. Tabel 11. Samlet resultat skatter, tilskud og udligning mv. Skatter Tilskud og udligning Renter Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt Budgetopfølgningen giver anledning til en mindreudgift på 10,7 mio. kr. Denne merindtægt tæller ikke med i kommunens serviceudgifter, og har derfor ingen betydning i forhold til overholdelse af sigtepunktet på servicerammen. Derimod har merindtægten indflydelse på kommunens likviditet. Skatter Mindreudgiften på 7,6 mio. kr. skyldes, at det med Økonomiaftalen for 2011 blev aftalt, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger til grundejere, der i en periode er blevet opkrævet for meget i grundskyld i forbindelse med sager vedrørende fradrag for forbedringer. Tilskud og udligning I forhold til tilskud og udligning forventes der en samlet mindreudgift på 3,1 mio. kr., som udgøres af følgende: -12,3 mio. kr. som følge af manglende midtvejsregulering vedr. lavere lønudgifter. I forbindelse med budgetopfølgning 31/ blev der reserveret 12,3 mio. kr. til en forventet reduktion i kommunens tilskud ved midtvejsreguleringen grundet det indgåede KTO-forlig, der medfører en lavere lønudgift en forventet. Denne reduktion gennemføres alligevel ikke, hvorfor de 12,3 mio. kr. lægges i kassen. 0,7 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. 8,5 mio. kr. skyldes midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud. Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet består af affaldshåndtering, der er brugerfinansieret og henhører under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. Der er ingen tillægsbevillinger på området i forbindelse med denne budgetopfølgning, hvorfor det forventede regnskab for 2013 fortsat udgør et overskud på 1,2 mio. kr. 13/13

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015, der gennemgås i det følgende: Samlet resultat NOTAT 14. april 2015 Journal nr. 00.30.04-Ø00-74-15 Sagsbehandler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014 Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014 Økonomi har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2014, der gennemgås i det følgende: NOTAT 15. oktober 2014 Journal nr. 001576-2014 Samlet resultat Sagsbehandler

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018 Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

A. Strukturel driftsbalance

A. Strukturel driftsbalance Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat Tabel 1. Samlet

Læs mere

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. april :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. april : 1. Indledning

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere