Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug"

Transkript

1

2 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt en omkostningseffektiv lokal indsats. Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) er et tværfagligt behandlingscenter, der dækker den misbrugsbehandling som Roskilde Kommune er ansvarlig for. Her tilbyder vi gratis alkohol- og stofbehandling for voksne over 18 år og gratis professionel hjælp og rådgivning til voksne pårørende. Vi tilbyder en moderne og helhedsorienteret misbrugsbehandling, hvor der er mulighed for en bred vifte af tilbud, både inden for medicinsk og social behandling. På de følgende sider præsenterer vi kvalitetsstandarden for den sociale behandling af stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere, pårørende og sagsbehandlere en enkel og klar information om, hvordan vi arbejder med stofmisbrug i Roskilde Kommune og hvad vi tilbyder af behandling, hjælp og støtte. Kvalitetsstandarden fastsætter således det serviceniveau, man som borger kan forvente, hvis man modtager social behandling for stofmisbrug i Roskilde Kommune. I kvalitetsstandarden er fokus på at beskrive, hvordan vi arbejder med den sociale behandling af stofmisbrug (servicelovens 101). I praksis kan den medicinske behandling (sundhedslovens 142) være en del af støtten til den enkelte borger, så indsatser der vedrører den del af behandlingen vil også blive nævnt. Ifølge loven kan den medicinske del af stofbehandlingen ikke iværksættes uden en samlet plan der inkluderer en form for social behandling, så i praksis er indsatserne ofte integreret. Roskilde, september 2014

3 CENTER FOR ALKOHOL- OG STOFBEHANDLING 4 HVAD ARBEJDER VI FOR? 4 VÆRDIER OG NORMER 5 ORGANISATIONENS STRUKTUR 5 PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING 5 HVAD TILBYDER VI 6 DEN FØRSTE HENVENDELSE 6 BORGERE FRA ANDRE KOMMUNER 6 VISITATION 7 INDLEDENDE SAMTALE OG PSYKOLOGISK SCREENING 7 VISITATIONSUDVALG 7 BEHANDLINGSFORMER 7 LØBENDE OPFØLGNING PÅ BEHANDLINGSPLAN 8 LOV OG RET 8 INFORMATION OM KLAGEADGANG 8 TAVSHEDSPLIGT OG UNDERRETNINGSPLIGT 8 BEHANDLINGSGARANTI 9 FRIT VALG 9 MONITORERING AF INDSATSEN 9 MÅLTAL 10

4 Center for Alkohol- og Stofbehandling I 2010 vedtog Roskilde Byråd, at alkohol- og stofbehandlingen skulle organiseres i et nyt center, hvorfra Roskilde Kommune leverer de ydelser, som er fastsat i Servicelovens 101 samt Sundhedslovens 141 og 142. Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS) dækker alle former for misbrugsbehandling, som Roskilde Kommune har myndighedsansvaret for: ambulant- døgn- og dagbehandling, medicinsk behandling. I særlige tilfælde kan misbrugsindsatsen efter 101 etableres som socialpædagogisk indsats, f.eks. i hjemmet. Vi råder selv over de fleste behandlingstilbud men afgiftning og stabilisering i døgnregi tilkøbes hos eksterne parter. I denne kvalitetsstandard præsenterer vi, hvordan vi arbejder med både interne og eksterne tilbud i praksis. I CAS tilbyder vi således en vifte af tilbud og indsatser, som er funderet i en bred tværfaglig viden og kompetence på området. Vi visiterer selv til ydelser inden for alkohol- og stofbehandling og varetager selve behandlingen. Du finder os her Center for Alkohol- og Stofbehandling Ringstedgade 14,16 og Roskilde Telefon Hvad arbejder vi for? Vi arbejder med at støtte borgere med stofmisbrug i at opnå kontrol med deres livssituation og dermed at opnå stoffrihed eller reduktion i brugen af stoffer. Vi arbejder også for at afhjælpe andre psykiske symptomer, som hænger sammen med rusproblemet. Formålet hermed er, at borgeren fremadrettet bliver mere psykisk robust og dermed også bedre i stand til at leve et stabilt stoffrit liv. Vi forholder os altid til den enkeltes situation og arbejder for at øge de personlige ressourcer, således at borgeren bliver i stand til at tage vare på sin egen tilværelse og løse bagvedliggende problemer.

5 CAS stræber efter konstant at levere en behandling af høj faglig kvalitet. Samtidig har vi fokus på at levere tilbud, som bedst muligt sikrer, at centret kan overholde dels behandlingsgarantien på området, dels kan sikre den nødvendige grad af individuel tilrettelæggelse af behandlingen. Det er vores erfaring, at målgruppen for vores indsats er meget bred set i forhold til både omfanget og varigheden af misbruget samt øvrige social og psykiske problemer. For at leve op til det i praksis, kræves en stofbehandling, der både organisatorisk, metodemæssigt og personalemæssigt giver rum til fleksibilitet og optimal ressourceudnyttelse - uden at give køb på en høj faglig standard. Værdier og normer Det er en grundlæggende værdi i vores arbejde, at møde folk med respekt, ligeværd og anerkendelse. Faglig kompetence er ligeledes en grundlæggende værdi for os, og vi arbejder for at alle borgere bliver modtaget med kompetent afklaring og den rette behandling fra starten. Det er afgørende for at vellykket behandlingsforløb, at borgeren søger hjælp frivilligt. Borgeren skal have et selvstændigt ønske om forandring. Vores behandling tager afsæt i Roskilde kommunes misbrugspolitik, hvor princippet om hjælp til selvhjælp vægtes højt, hvilket betyder, at det er borgernes eget ansvar at komme ud af sit misbrug, men misbrugsbehandlingen hjælper dem på vej. Vi tilstræber at levere den optimale behandling, og vi stiller derfor krav til vores brugere om at deltage aktivt og ærligt. Vi tilstræber også, at centret er et sted, hvor der skal være mulighed for at tale om svære tanker og følelser i et trygt og stabilt miljø. Det er ligeledes afgørende, at borgeren er aktivt deltagende i hele forløbet og er sikret inddragelse i, hvordan behandlingen tilrettelægges. Vi lægger derfor stor vægt på, at behandlingsplanen udarbejdes i et samspil mellem vores faglige vurdering og borgeren, og at det er det, der giver mening for den enkelte, der arbejdes med. Organisationens struktur CAS hører ind under direktørområdet Beskæftigelse, Social og Økonomi i Roskilde Kommune. Det er en selvstændig enhed som ligger i egne lokaler. Centret har en repræsentant i det kommunale brugerråd, som inddrages i centrets arbejde på forskellig vis. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Vores personale er sammensat i tværfaglige teams og består af socialrådgivere, psykologer, terapeuter og sygeplejersker, der alle er specialuddannede inden for misbrugsbehandling. Vi har derudover tilknyttet lægefaglige konsulenter. Personalet modtager løbende supervision og holder sig opdateret på området via kurser og efteruddannelse.

6 Hvad tilbyder vi På CAS har vi en bred vifte af tilbud, f.eks. indledende motiverende samtaler, gruppeforløb og individuelle forløb, samt efterbehandling og efterværnstilbud. De konkrete tilbud og forløb udvikles og kvalificeres løbende, og vi tilstræber hele tiden at tilpasse os til den gruppe af borgere, der henvender sig til os. Derfor veksler vores behandlingstilbud i varighed og intensitet, alt efter hvad der er behov for blandt vores brugere. Behandlingen er altid gratis for borgeren. Hvis man ikke er Roskildeborger skal man dog sikre sig et betalingstilsagn fra sin egen kommune. For mere information om de konkrete tilbud henvises til hjemmesiden: Den første henvendelse Når en borger har et stofmisbrug og ønsker hjælp til at stoppe eller anonym rådgivning og vejledning, kan man henvende sig direkte via vores Call Center. Man behøver ikke henvisning eller forudgående aftale. Call Centret er bemandet med behandlere, der har særlig viden inden for området og her kan man få råd og vejledning om muligheder for behandling og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Det er også her, man kan få en tid til en indledende samtale på CAS. Call Center Telefon Mandag og tirsdag fra kl Torsdag fra kl Onsdag og fredag er telefonen lukket. Her kan man lægge besked på vores telefon svarer og man vil efterfølgende blive kontaktet af en af vores behandlere Pårørende til mennesker med misbrug kan også henvende sig i Call Centret og få råd og vejledning. Borgere fra andre kommuner I CAS har vi en samarbejdsaftale med Lejre Kommune. Det betyder, at vi udarbejder en handleplan, som Lejre Kommune godkender og giver betalingstilsagn til. Lejreborgere følger

7 samme procedure som Roskildeborgere med den undtagelse, at det er Lejre Kommune der løbende godkender og bevilger behandlingen. Borgere fra andre kommuner kan blive behandlet i CAS, hvis de har et betalingstilsagn fra hjemkommunen. Visitation På CAS har den indledende visitationsproces en høj prioritet. Derfor afsætter vi meget tid til den indledende samtale, som borgeren inviteres til efter at have talt med vores Call Center. Indledende samtale og psykologisk screening Den indledende samtale varer omkring tre timer og er delt op i to dele. Den første del er en samtale med en af vores psykologer, hvor vi foretager en psykologisk screening. Forskning viser, at misbrug i mange tilfælde er en udløber af mere grundlæggende lidelser eller udfordringer. På den baggrund er der gode grunde til at screene og udrede de borgere, vi møder i forhold til psykiske lidelser og kognitive problemer. Screeningen tilvejebringer i mange tilfælde væsentlig supplerende information, som sammenholdt med de øvrige informationer om borgeren kan give et mere præcist billede af, hvilken behandling der er den bedste. Screeningen kan også give et fingerpeg om, hvorvidt borgeren bør henvises til andre til andre tilbud, eksempelvis i psykiatrien. Anden del er en samtale med en behandler, som i fællesskab med borgeren afdækker hvad den konkrete problematik er. Her kortlægges borgerens samlede situation, ønsker og behandlingsbehov. Ved den første indledende samtale laves en social handleplan, hvor både borger og CAS bidrager til at beskrive formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig, hvor længe den forventes at vare og eventuelle andre relevante forhold. Der informeres endvidere både skriftligt og mundtligt om rammerne for behandlingen; herunder tavshedspligt, notatpligt, underretningspligt, frit valgs ordning og anke- og klagemuligheder. Visitationsudvalg På baggrund af den indledende samtale og screening, samt den enkelte borgers ønsker og behov, drøftes sagen i CAS s eget visitationsudvalg. Det er vigtigt for os at vi har et grundigt beslutningsgrundlag, og vi gør derfor meget for, at indhente alle relevante oplysninger fra starten og samarbejder her med andre institutioner og instanser. Når alle relevante oplysninger er indhentet træffes den egentlige myndighedsafgørelse. Her besluttes det, hvilken behandling borgeren tilbydes. Behandlingsformer I første del af behandlingen udarbejdes en kontrakt eller en egentlig behandlingsplan, hvor borgeren i samarbejde med behandleren definerer konkrete mål og arbejdspunkter.

8 Behandlingen kan tilrettelægges som individuel terapi eller som gruppeterapi og i forløb af varierende varighed. Den kan også inkludere medicinsk behandling (jf. sundhedsloven 142), og kan tilpasses den enkelte borgers problematikker ud fra en bred vifte af terapeutiske tilgange. Vi arbejder løbende med at optimere vores behandlingstilbud og er i efteråret 2014 i gang med en omstrukturering af organiseringen af indsatsen. Målet er at smidiggøre tilrettelæggelsen af behandlingstilbuddene således at de løbende kan tilpasses den enkelte. Vi har en bred målgruppe og det varierer hvilke tilbud der er brug for, afhængigt af, hvilke borgere der henvender sig. Vi ønsker at optimere tilbudsudbuddet, så vi hele tiden imødekommer de aktuelle behov. Vi kan også henvise til døgnbehandling hos eksterne parter som en integreret del af et behandlingsforløb, hvis det skønnes fagligt nødvendigt. I de tilfælde, udarbejdes en skriftlig handleplan i samarbejde med borgeren. Her præciseres formålet med døgnforløbet og det beskrives hvilke særlige fokuspunkter der er i behandlingen. CAS stofbehandlings følger herefter forløbet tæt for at kvalitetssikre indsatsen og for at sikre en god og veltilrettelagt overgang tilbage til ambulant behandling. Løbende opfølgning på behandlingsplan På CAS følger vi op på hvert enkelt forløb minimum hver tredje måned. Her drøftes sagen i visitationsudvalget og der træffes afgørelse om, hvorvidt den igangværende behandling skal fortsætte eller om noget skal ændres eller justeres. Der foregår endvidere en faglig vurdering i det enkelte team omkring de forløb der er i gang, og det drøftes hvorvidt den aktuelle indsats er den rigtige, i relation til den enkelte borgers situation. Herudover bliver der fulgt op på alle forløb der afsluttes efter 1. september Her vil alle borgere efter endt behandling, blive kontaktet telefonisk efter henholdsvis en og seks måneder, med henblik på at afklare, om borgeren fortsat holder fast i den forandring behandlingen har bidraget til. Hvis der er brug for det, vil borgeren blive tilbudt rådgivning omkring mulighederne for yderligere støtte eller behandling. Lov og ret Information om klageadgang Hvis man ønsker at klage over en afgørelse skal man rette henvendelse til CAS. En klage kan være både skriftlig og mundtlig. Såfremt man ønsker at klage skal det ske inden for fire uger efter borgeren har modtaget afgørelsen. Roskilde Kommune har herefter fire uger til at genvurdere sagen. Hvis kommunen fastholder den oprindelige beslutning, sender Center for Alkohol- og Stofbehandling automatisk klagen videre til Ankestyrelsen. Tavshedspligt og underretningspligt Som offentligt ansat har man tavshedspligt, hvilket betyder, at ansatte i CAS ikke må drøfte, indhente eller videregive oplysninger om den enkelte borger, med mindre der er givet samtykke til

9 det. Når der er givet samtykke, blive oplysninger kun delt, såfremt det er relevant og nødvendigt for den videre behandling af sagen. Der er nogle undtagelser i tavshedspligten, hvor behandlerne har pligt til at videregive informationer, dvs. hvor det er strafbart for os ikke at videregive oplysninger. Det drejer sig om: hvis behandlere bliver vidende om, at en person har til hensigt at begå strafbare handlinger, hvor der foreligger fare for andre menneskers liv eller velfærd. ved oplysninger, som giver grund til at tro, at et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte. Vi arbejder systematisk med underretningspligten allerede fra første indledende samtale. Her spørger vi ind til borgerens situation og herunder også altid, om der er børn, og hvordan de kan være påvirket af rusproblemet. Vi samarbejder med og underretter Familieafdelingen i de sager, hvor der er grundlag for at antage, at der kan være børn der har behov for særlig støtte. Behandlingsgaranti Når man som borger henvender sig til CAS med et ønske om at komme i behandling, skal behandlingen iværksættes indenfor 14 dage. På den måde sikres det, at borgerens ønske om en forandring mødes så hurtigt som muligt. Frit valg Når man er visiteret til behandling har man ifølge loven, ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud og private behandlingstilbud, der er godkendt efter serviceloven. Man kan således søge om at behandlingen skal foregå i et andet privat eller offentligt behandlingstilbud i stedet for hos CAS. Det konkrete tilbud skal dog svare til det tilbud, som kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem f.eks. døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb. I fald borgeren ønsker at gøre brug af retten til frit valg, kræves det at sagen igen tages op i visitationsudvalget og at der træffes en ny myndighedsbeslutning. Monitorering af indsatsen Vi registrerer alle henvendelser og relevante oplysninger om sager og forløb i databasesystemet Bosted. Herudover indberetter vi relevante oplysninger til det nationale ASI register. Begge systemer bruges endvidere til løbende at trække data ud fra, som anvendes til justeringer af indsatserne. Intern faglig sparring højt prioriteres, og tilbud og ydelser justeres løbende på baggrund af faglige drøftelser. Vores behandlere får løbende ekstern supervision, hvilket også bidrager til, at de forskellige indsatser evalueres og monitoreres.

10 Endeligt fungerer de faste opfølgninger hver tredje måned, på hver enkelt forløb, som en monitorering og kvalitetssikring, idet alle forløb løbende tages på til genovervejelse og faglig drøftelse. Måltal I CAS har vi fokus på at fastholde borgere i behandling ved at arbejde med at målrette behandlingerne til den enkelte. Ved at indføre psykologisk screening, kvalificerer vi grundlaget for vurdering af, hvilket tilbud der er relevant. Det er vores forventning, at dette vil nedbringe frafaldet og at det vil bidrage til flere vellykkede behandlingsforløb. Vores mål er at tilbyde en screening i visitationsprocessen til alle borgere, med undtagelse af dem der er screenet indenfor det sidste år, eller dem som allerede er udredt fra anden instans. Hvis en borger er udredt og har en psykiatrisk diagnose, vil vi i nogle tilfælde tilbyde en delvis screening. Det gøres, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til en vurdering af kognitive problematikker, som kan have indflydelse på valg af behandling. Som udgangspunkt tilbyder vi altså screening i 100% af de relevante sager. I CAS har vi de seneste år haft fokus på at udvikle og afprøve nye metoder, og blandt andet haft fokus på den psykologiske screening. Det næste indsatsområde er at opkvalificere vores dokumentations- og evalueringssystemer. Det er vigtigt for at få tal på, hvad der virker, og hvad der særligt virker for hvem. Derfor har vi afsat ressourcer til at styrke arbejdet med dokumentation og evaluering. I Socialstyrelsens vidensnotat Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser der virker fremgår det, at der generelt er stor umiddelbar effekt af den sociale misbrugsbehandling for personer der fastholdes i behandlingen. Udfordringerne er, at der både er et stort frafald i løbet af selve behandlingsperioden, og at der er et stort tilbagefald efter behandlingen afsluttes (Socialstyrelsen 2013). Denne tendens ser vi også i vores lokale indsats, og vi arbejder derfor målrettet med både fastholdelse og efterbehandling. Opgørelser over hvor mange der fastholdes og hvor mange der får tilbagefald samt konkrete måltal herfor, er en del af vores nye fokusområde. Når man skal måle effekten af en social indsats på stofområdet er der to grundlæggende parametre der er relevante; for det første, om handlingen har virket, på det tidspunkt borgeren er færdigbehandlet. Det vil sige, om borgeren er nået det mål der var fastlagt, da behandlingen startede, hvad enten målet var stoffrihed, reduktion i brugen af stoffer, skadesreduktion og/eller forbedrede sociale og sundhedsmæssig situation. Det andet parameter er, hvorvidt det opnåede resultat fastholdes over tid. Vi sigter imod at opfylde regeringens 2020-mål. Her angives at man på nationalt plan arbejder hen i mod, at andelen af borgere som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges fra 31% (2011) til 50% i Vi bruger dette tal som et pejlemærke og arbejder kontinuerligt med at optimere vores behandlingstilbud og målrette dem den enkelte.

11 Fra september 2014 iværksætter vi en ny evaluerings- og opfølgningsmodel i CAS. Her vil vi systematisk følge op på alle forløb der afsluttes fra og med september, ved at kontakte borgerne telefonisk henholdsvis en og seks måneder efter endt behandling. Vi vil spørge til, hvordan det går med at fastholde de opnåede mål og forandringer. Samtalen vil tage form efter en spørgeguide og de indhentede oplysninger vil blive gemt til brug for statistik og evaluering i 2015 (afhængigt af hvornår der er data nok til at lave meningsfuld statistik). Fra 2015 og fremefter, vil vi således kunne måle og evaluere på følgende mål: Andelen af brugere der gennemfører den iværksatte behandling Andelen af brugere som har reduceret/intet misbrug efter endt behandling Andelen af brugere som har reduceret/intet misbrug efter en måned Andelen af brugere som har reduceret/intet misbrug efter seks måneder Det er vores målsætning at koble de data vi selv indhenter med data fra det nationale ASI-register, som vi løbende indberetter til. Det er dog i øjeblikket (september 2014) ikke muligt at få adgang til data fra registeret, men så snart muligheden åbner sig, vil vi prioritere at fortage en nærmere analyse af vores indsatser og belastningsgrader som beskrives i ASI. Særligt i forhold til en analyse af, hvor mange af vores brugere der vender tilbage, vil ASI-registeret være til stor nytte.

12

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere