Domænerne og den systemiske teori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domænerne og den systemiske teori"

Transkript

1 Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris grundbegreber. Domæneteorien forsøger at inddele menneskets erkendelse og handlinger i tre forskellige områder: Produktionens domæne, refleksionens domæne og etikkens domæne. Konsulenter og ledere kan bruge domæneteorien til at forstå komplekse organisatoriske sammenhænge 1. Den systemiske teori giver ligeledes bud på hvordan man kan forstå, men også handle og hjælpe mennesker til udvikling i komplekse organisatoriske sammenhænge. Domæner Indenfor den systemiske teori opereres der med en ide om, at verden kan inddeles i tre domæner. De tre domæne har følgende navne: Produktionens domæne, refleksionens domæne og etikkens domæne (Haslebo og Nielsen). Et domæne skal forstås som en ramme for en given situation - en professionel kontekst. Teorien om domænerne er lavet for at gøre verden nemmere at håndtere for konsulenter og andre professionelle. Et domæne kan derfor betragtes som en kontekst-markør, og en måde hvorpå vi kan inddele de ting, vi gør sammen. Det er en måde at overskue og inddele handlinger og tanker, og de tre domæner kan derved bruges som et analyseredskab til at lette konsulentens forståelse af organisationen og interventioner. De tre domæner forklares herunder: 1. Produktionens domæne I produktionens domæne findes der objektive sandheder. Det er det domæne, der dækker de kendsgerninger, der er funderet på konventioner, der er bred accept af og enighed om. Produktionens domæne dækker det, vi gør sammen, og som der er veludviklede metoder til. Det er spørgsmål, som man kan svare ja eller nej til. Det 1 Tankerne bag domæneteorien er udviklet af den chilenske biolog Humberto Maturana, og hans tanker er videreudviklet af de engelske systemikere Lang, Little og Cronen. 1

2 gælder f.eks. mange juridiske sammenhænge, medicinske kendsgerninger, fysiske love mv. Produktionens domæne er kendetegnet ved at inddele begivenheder i årsags- og virknings-sammenhænge, hvor alle begivenheder anskues at have en årsag og en virkning. Dette hænger sammen med den lineære forståelsesform, som vi vil beskrive senere. Som konsulent vil man ofte opleve, at en kunde anskuer en problemstilling ud fra produktionens domæne, og derfor ønsker, at konsulenten giver entydige svar - et ja eller nej eller simple løsninger the quick fix. I de tilfælde vil det være konsulentens opgave, at udvide kundens synsfelt, således at kunden kan indse, at det ikke er alle problemstillinger, der kan besvares med et ja, et nej eller en simpel løsning. Det er ikke alle problemstillinger, der tilhører produktionens domæne. Konsulenten kan faktisk forværre organisationens problematikker ved at give et entydigt svar, og have en skråsikker holdning til komplekse problemer. 2. Refleksionens domæne I refleksionens domæne ses alle fænomener som subjektive. Det vil sige, at der ikke eksisterer entydige sandheder om de begivenheder og fænomener, der tilhører refleksionens domæne. Det gælder derfor alle de områder, hvor det ikke er muligt at afgøre, hvem der ret i en given opfattelse. I alle sammenhænge hvor mennesker skal give deres bud på hvordan en situation blev oplevet, vil der være forskellige opfattelser af situationen. Man kan ikke sige, at der er én part, der har ret, og en anden der har u- ret. I refleksionens domæne arbejdes der derfor ud fra et multivers i stedet for ét univers. Der er ikke én gyldig udlægning af et givet problem, og der er ikke én sandhed. Der er mange forståelser af verden, og der er derfor mange sandheder. Refleksionens domæne er kendetegnet ved det social konstruktionistiske syn på verden. 2

3 3. Etikkens domæne Etikkens domæne vedrører det personlige etiske område. Det er indenfor dette domæne, der træffes grundlæggende personlige valg. Hvis man som konsulent ikke har afklaret en kontekst for intervention godt nok, kan der opstå problemer, der vedrører etikkens domæne. Jeg vil give et kort eksempel på dette. En ledelse ønsker at udarbejde visioner for arbejdspladsen og kontakter en konsulent til at hjælpe med processen. Ledelsen gør det dog klart, at de ønsker nogle ganske specifikke værdier for organisationen, men at de samtidig ønsker, at medarbejderne skal inddrages i processen. Konsulenten kan derved komme i vanskeligheder, hvis medarbejdernes visioner er anderledes, end de ønsker ledelsen havde til visionerne. Ledelsen ønsker en form for pseudo-inddragelse af medarbejderne. De vil gerne inddrage medarbejderne, så de får ejerskab for visionen og ideerne, men de ønsker reelt ikke medarbejdernes bidrag til visionerne. Det vil derfor være umuligt for konsulenten at løse opgaven, som den blev stillet. Her bør konsulentens overvejelser om opgaven tage afsæt i etikkens domæne. Det vil derved blive tydeligt, at visionerne for organisationen allerede er formuleret, og at opgaven med at informere medarbejderne om dem hører til produktionens domæne. Ledelsen ønsker imidlertid, at opgaven skal finde sted i refleksionens domæne. Men hvis ledelsen har defineret hvilke visioner, der er de rigtige på forhånd, er det ikke muligt at arbejde i refleksionens domæne, for så er alle udsagn ikke længere sande. I den konkrete visionsproces kan konsulenten derfor møde modstand fra alle involverede. Modstand kan være et tegn på, at der er uklarhed om domænerne. På den måde vil etikkens domæne ofte gøre opmærksom på sig selv. Enten på den måde, at konsulenten møder modstand, og er nødt til at stoppe op, og overveje hvad der egentligt er galt eller ved, at konsulenten ganske simpelt får en diffus oplevelse af, at der er noget galt. Den tidligere nævnte neutralitet gælder ikke indenfor dette domæne. Konsulenten er nødt til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. I konkrete opgaver kan det betyde, at 3

4 man er nødt til at afstå fra at være konsulent på en opgave. Denne løsning er dog langt at foretrække frem for at deltage i en opgave, der reelt ikke kan løses på den måde de involverede deltagere ønsker det. Etikkens domæne er derved hævet over de øvrige domæner. Det er ofte i etikkens domæne man kan afgøre, i hvilket domæne en given opgave befinder sig, og om man overhovedet skal tage opgaven. Inddelingen i de tre domæner er naturligvis en konstruktion, idet kategoriseringer af verden altid er konstruktioner domænerne eksisterer altså ikke som sådan. Det er blot en inddeling, der skal gøre det lettere for konsulenten at overskue en organisation og en arbejdsopgave. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er nogen af domænerne, der er bedre end andre. De har forskellig karakter, og er på den måde lige vigtige. Som konsulent bliver opgaven at afklare hvilket domæne en given situation tilhører. Dette kan være en måde at afklare konteksten på. Mange opgaver i organisationer handler om at hjælpe kunden til at erkende, at et problem ikke befinder sig inden for produktionens domæne, men i stedet indenfor refleksionens domæne. Kundens frustrationer kan være opstået, fordi kunden har forsøgt at finde simple løsninger på komplekse problemer. Langt de fleste opgaver for konsulenter, der arbejder med processer, hvor mennesker indgår, ligger indenfor refleksionens domæne. Den systemiske teori beskæftiger sig derfor primært med hvordan professionelle og klienter arbejder sammen indenfor refleksionens domæne. Vi vil derfor fortsætte denne artikel med at beskrive den systemiske teoris ideer og grundbegreber. 4

5 Den systemiske teoris grundbegreber Den systemiske teori har flere ophavsmænd. En af de væsentligste er Gregory Bateson. Hans teori påpegede, at det enkelte menneske ikke kan erkende verden objektivt. Alt hvad der observeres, er afhængigt af observatøren. Det enkelte menneskes oplevelse af verden ses som et resultat af de socialt samskabte verdener, som mennesket har konstrueret. Disse virkeligheder ses ikke som tro kopier af verden, men som forskellige konstruktioner af verden. Indenfor den systemiske teori bruger man begrebet multiversite til at illustrere, at der findes ligeså mange virkeligheder - universer - som der findes mennesker. Indenfor psykologien er Batesons pointer senere blevet udviklet indenfor den systemiske teori til behandling af familier, til individuel terapi og til konsulentarbejde i organisationer. Først og fremmest blev den udviklet indenfor familiebehandling. En gruppe psykologer i Milano i Italien tog nemlig fat i Batesons tanker om systemer, og udviklede metoder til at behandle familier. De er senere blevet kaldt Milano-skolen. De udviklede tre grundprincipper for familiebehandling. Disse principper er også grundlaget for systemisk konsultation i organisationer. I resten af kapitlet vil jeg derfor beskrive den systemiske teoris tilgang til konsultation i organisationer. 1. Hypotesedannelse Når man som konsulent arbejder i en organisation, og får viden om organisationen, danner man sig nogle hypoteser om organisationen og dens problemer. Hypoteserne er konsulentens vigtigste arbejdsredskab. Ifølge social konstruktionismen er disse hypoteser konsulentens konstruktion af organisationen og ikke udtryk for en sandhed om organisationen. Hypoteserne er ikke sandheder, som kunden skal erkende. Hypoteserne skal derfor netop betragtes som hypoteser, der skal afprøves i praksis. Hypoteser er derfor hverken sande eller falske. De er blot en del af konsulentens arbejdsproces. Systemiske teoretikere arbejder med hypoteser om problemets karakter. Som følge af den social konstruktionistiske multivers-tanke, er konsulentens forståelse af systemet blot én tolkning blandt mange mulige og ikke nødvendigvis den bedste. 5

6 Konsulentens opgave bliver derved at bruge sine egne hypoteser til at afprøve om disse hypoteser skaber mening for organisationen, og gør organisationen og dets medlemmer i stand til at se nye vinkler på problematikkerne. Når konsulenten skal afprøve sine hypoteser i organisationen skal det gøres ud fra en cirkulær forståelse. Den cirkulære forståelsesform beskrives herunder. 2. Cirkularitet I den systemiske teori arbejdes der med to forståelsesformer: Den lineære forståelsesform og den cirkulære forståelsesform. Lineær tænkning er kendetegnet ved, at begivenheder forstås som afhængige af hinanden. Lineær tænkning handler om at finde årsager til handlinger. Det handler om at finde årsager til hvorfor mennesker handler, som de gør. Det vil sige, hvis en medarbejder i en gruppe føler, at de øvrige medarbejdere er afvisende overfor vedkommende, kan medarbejderen skabe en lineær sammenhæng, der ser ud som følger: Jeg føler mig ikke velkommen fordi mine kollegaer er afvisende. Ifølge den social konstruktionistiske teori finder alle mennesker sådanne sammenhænge alle mennesker skaber deres egne historier og deres egne forklaringer på, hvorfor verden ser ud, som den gør. Dette er der ikke noget problem i. Der kan imidlertid opstå problemer, når to parter anskuer den samme situation på forskellige måder, og ikke anerkender, at begge forklaringer er lige rigtige. Det vil derfor være nødvendigt at se sådanne situationer ud fra den cirkulære forståelsesform. Ifølge den cirkulære forståelsesform hænger alle hændelser og begivenheder sammen med de øvrige hændelser, der findes i og omkring systemet. Lidt populært kan det siges, at alting hænger sammen med alting. Det kan lyde lydt kryptisk, men i den cirkulære tænkning er det nødvendigt at se alle handlinger i den sammenhæng og den kontekst, de udspiller sig i. 6

7 For at illustrere begge forståelsesformer vil jeg bruge et eksempel. Jeg vil bruge et eksempel, hvor der er problemer i en medarbejdergruppe. Der kan opstå problemer, når medarbejdere befinder sig i positioner, hvor de har forskellige forklaringer på sammen situation, og ikke kan forstå hinanden. Det kan for eksempel ske, at en kollega ikke føler sig velkommen i en medarbejdergruppe, mens resten af gruppen føler, at kollegaen ikke viser interesse for at være en del af fællesskabet. Medarbejderne har derved forskellige opfattelser af den samme situation, og man kan ikke afgøre hvem, der har ret. Indenfor en lineær forståelsesramme må man derfor opgive at finde ud af hvem der har ret, og konkludere, at medarbejderne blot ikke kan eller vil forstå hinanden. Denne situation kan derfor ende med et dårligt arbejdsmiljø, en opsigelse eller en fyreseddel. Det er imidlertid muligt, at situationen kan ses på en måde, der giver nogle muligheder for at ændre situationen. Situationen kan ses ud fra den cirkulære forståelsesform, hvor alle begivenheder hænger sammen med hinanden. Dette kommer til at se således ud: Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Når begivenhederne kædes sammen på denne måde ses det, at der er tale om et uhensigtsmæssigt mønster, der forstærker konflikten mellem parterne. Hvis parterne selv havde kunnet se denne sammenhæng, havde der formentligt ikke været problemer med at løse konflikten. Grunden til, at der ofte findes konflikter som den ovenstående, er at hændelsesforløbene forklares udfra den enkeltes lineæres ståsted. Dette kaldes, at den enkelte punktuerer begivenheden. For at illustrere dette med ovenstående model, har jeg markeret hvordan et hændelsesforløb punktueres af en af 7

8 systemets aktører og derved gøres lineært. Det samme hændelsesforløb kan derved skitseres således fra den enkeltes synspunkt. Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Den sorte kasse indrammer hvad én af konfliktens parter ser som årsag og virkning i konflikten. Dette er den klassiske forståelse af, at det var de andre der startede. Problemerne opstår, når den anden part i konflikten ikke accepterer denne udlægning af problematikken. Det kan være, at en anden part i sagen ser problematikken, som jeg har illustreret det herunder. Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Medarbejderne vil ofte holde fast i deres udlægning af situationen og argumentere hvorfor de ser situationen, som de gør. De kommer derved til at barrikadere sig i deres 8

9 egen position uden mulighed for at kunne se det samlede billede. Dette gør, at det bliver umuligt at finde en løsning på problemet. Som konsulent er det derfor afgørende, at medarbejderne bliver opmærksomme på, at problematikken kan forstærke sig selv, og at der ikke er nogen entydig årsag til problemet. Den lineære punktuering af situationen kan sådan set være rigtig nok, men vil altid kun være en del af en større sammenhæng. Herunder har jeg opsummeret, hvad der kendetegner de to forståelsesformer: Lineær forståelse Tænkning i årsag og virkning Forståelse af systemer er at finde årsager Skyld Egne handlinger er nødvendige reaktioner Andre skal ændre sig først Konklusion Beslutning Fastlåsning Cirkulær forståelse Vi er dele af et mønster og er derved både årsag og virkning. Forståelse er at finde sig selv i mønstret Ansvar Egne handlinger er personlige valg Jeg kan ændre mig Forandring 3. Princippet om upartiskhed Begrebet upartiskhed skal ses i sammenhæng med den cirkulære forståelse. For ifølge den cirkulære forståelse, er alt dele af større mønstre ingen kan indtage en observerende rolle i forhold til et system og stille sig udenfor systemet. Konsulenten er derved også selv en del af systemet, og kan selv have svært ved at se de cirkulære mønstre og sammenhænge. Og selvom konsulenten ser nogle cirkulære sammenhænge skal disse ses som konsulentens hypoteser. Det er derfor nødvendigt for konsulenten at forsøge at forholde sig upartisk til alle mennesker i organisationen, for at kunne analysere organisationen. I praksis vil dette sige, at konsulenten konstant skal være aktivt nysgerrig, for at kunne se nye sammenhænge. Upartiskheden skal ses som en fordomsfri holdning hos konsulenten, der sætter vedkommende i stand til konstant at kunne konstruere nye hypoteser. 9

10 I den systemiske tradition er evnen til at bevare upartiskheden og nysgerrigheden derfor afgørende for konsulentens succes. Efter en konsultation skal kunden føle sig sikker på hvad det er konsulenten vil, men være usikker på hvem konsulenten "holder med". Dette princip gør det muligt for konsulenten at skabe hypoteser, der er uafhængige af enkeltpersoners interesser. Der arbejdes ikke med globale sandheder, men derimod med lokale konstruerede sandheder. Der er altså tale om en teori, hvor de forskellige konstruerede virkeligheder anses som lige gyldige. I forbindelse med disse socialt konstruerede verdener fokuserer den systemiske teori på sprogets rolle, og på hvordan mening konstrueres og forandres via dialog. Der fokuseres på hvordan det enkelte menneske opfatter en given situation, og hvordan denne opfattelse er afhængig af individets perspektiv. Perspektivet er afgørende for hvordan mennesket tilskriver mening til en given situation. Indenfor den lineære forståelsesform kaldes denne tilskrivelse af mening for en punktuering. Når det enkelte menneske handler, er det ud fra dette menneskes forståelse af de individuelt og socialt konstruerede muligheder. Når man som konsulent ønsker at ændre nogle sammenhænge i en organisation gælder nogle ganske bestemte forhold. Som konsulent kan man danne nogle hypoteser om en organisation, men man kan ikke vide om disse hypoteser giver mening for organisationens medarbejdere. Så hvis man forsøger at ændre noget i organisationen, ved man ikke hvordan hypotesen bliver modtaget. Man må derfor konkludere, at som konsulent kan man kun forstyrre et system, eftersom der foregår en individuel konstruktion af mening hos det enkelte menneske. Man kan påvirke en organisation, men man kan ikke vide hvordan påvirkningen bliver opfattet. Som ydre påvirker må man afpasse sin forstyrrelse, således at budskabet bliver meningsfyldt for modtageren. Lykkes det kan modtageren acceptere forstyrrelsen, og der er mulighed for en forandring men der er ikke nogen garanti for at dette sker. Denne kobling hvor afsender og modtager skaber mening sammen kaldes en strukturel kobling. 10

11 Dannelsen af strukturelle koblinger mellem mennesker er afgørende for enhver forandring. Hvis der ikke skabes strukturelle koblinger vil det ikke være muligt at skabe passende forstyrrelser hos modtageren - der skabes derved ingen forskelle hos modtageren der skabes ingen forandring - det er ikke muligt at hjælpe modtageren. 11

12 Litteratur Bateson, Gregory Steps to an ecology of mind New York, Ballantine Books, Haslebo og Nielsen Konsultation i organisationer Dansk psykologisk forlag, København, Lang, Little og Cronen The systemic professional domains of action and the question of neutrality i Human Systems: The journal of systemic consultation & management,

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Den systemiske terapeut Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Indholdsfortegnelse 1) Indledning og problemformulering... 2 2) Afgrænsning af den systemiske konstruktionisme... 3 2.1) Den første fase...

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Systemisk HR-konsulent. reflektioner over etik og professionel ansvarlighed.

Systemisk HR-konsulent. reflektioner over etik og professionel ansvarlighed. Skriftlig opgave i forbindelse med kurset: Systemisk management, organisations- og personaleudvikling. 1993-95. Afleveret februar 1995. Systemisk HR-konsulent. reflektioner over etik og professionel ansvarlighed.

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer af M.Sc. & HD-O Jacob Storch, cand.psych. & cand.mag. Thorkil Molly Søholm, og cand.mag.

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse: Indledning. s. 2 Problemformulering. s. 3 Batesons teori om præmisser. CMM. s.5 De tre domæner. s.6 Konflikthåndteringsmodel 1. s. 10 Konflikthåndteringsmodel 2, s. 11 Konklusion

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

Orion. Fra værdier til hverdag

Orion. Fra værdier til hverdag Orion Fra værdier til hverdag Et metodekatalog med fokus på de metoder som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere i Orion Metodekatalog marts 2014 1. udgave Fra værdier til

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces

Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces 04 Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces BO VESTERGAARD Cand.scient.adm Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR, 2012 - mod et strategisk procesdesign

Læs mere