Domænerne og den systemiske teori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domænerne og den systemiske teori"

Transkript

1 Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris grundbegreber. Domæneteorien forsøger at inddele menneskets erkendelse og handlinger i tre forskellige områder: Produktionens domæne, refleksionens domæne og etikkens domæne. Konsulenter og ledere kan bruge domæneteorien til at forstå komplekse organisatoriske sammenhænge 1. Den systemiske teori giver ligeledes bud på hvordan man kan forstå, men også handle og hjælpe mennesker til udvikling i komplekse organisatoriske sammenhænge. Domæner Indenfor den systemiske teori opereres der med en ide om, at verden kan inddeles i tre domæner. De tre domæne har følgende navne: Produktionens domæne, refleksionens domæne og etikkens domæne (Haslebo og Nielsen). Et domæne skal forstås som en ramme for en given situation - en professionel kontekst. Teorien om domænerne er lavet for at gøre verden nemmere at håndtere for konsulenter og andre professionelle. Et domæne kan derfor betragtes som en kontekst-markør, og en måde hvorpå vi kan inddele de ting, vi gør sammen. Det er en måde at overskue og inddele handlinger og tanker, og de tre domæner kan derved bruges som et analyseredskab til at lette konsulentens forståelse af organisationen og interventioner. De tre domæner forklares herunder: 1. Produktionens domæne I produktionens domæne findes der objektive sandheder. Det er det domæne, der dækker de kendsgerninger, der er funderet på konventioner, der er bred accept af og enighed om. Produktionens domæne dækker det, vi gør sammen, og som der er veludviklede metoder til. Det er spørgsmål, som man kan svare ja eller nej til. Det 1 Tankerne bag domæneteorien er udviklet af den chilenske biolog Humberto Maturana, og hans tanker er videreudviklet af de engelske systemikere Lang, Little og Cronen. 1

2 gælder f.eks. mange juridiske sammenhænge, medicinske kendsgerninger, fysiske love mv. Produktionens domæne er kendetegnet ved at inddele begivenheder i årsags- og virknings-sammenhænge, hvor alle begivenheder anskues at have en årsag og en virkning. Dette hænger sammen med den lineære forståelsesform, som vi vil beskrive senere. Som konsulent vil man ofte opleve, at en kunde anskuer en problemstilling ud fra produktionens domæne, og derfor ønsker, at konsulenten giver entydige svar - et ja eller nej eller simple løsninger the quick fix. I de tilfælde vil det være konsulentens opgave, at udvide kundens synsfelt, således at kunden kan indse, at det ikke er alle problemstillinger, der kan besvares med et ja, et nej eller en simpel løsning. Det er ikke alle problemstillinger, der tilhører produktionens domæne. Konsulenten kan faktisk forværre organisationens problematikker ved at give et entydigt svar, og have en skråsikker holdning til komplekse problemer. 2. Refleksionens domæne I refleksionens domæne ses alle fænomener som subjektive. Det vil sige, at der ikke eksisterer entydige sandheder om de begivenheder og fænomener, der tilhører refleksionens domæne. Det gælder derfor alle de områder, hvor det ikke er muligt at afgøre, hvem der ret i en given opfattelse. I alle sammenhænge hvor mennesker skal give deres bud på hvordan en situation blev oplevet, vil der være forskellige opfattelser af situationen. Man kan ikke sige, at der er én part, der har ret, og en anden der har u- ret. I refleksionens domæne arbejdes der derfor ud fra et multivers i stedet for ét univers. Der er ikke én gyldig udlægning af et givet problem, og der er ikke én sandhed. Der er mange forståelser af verden, og der er derfor mange sandheder. Refleksionens domæne er kendetegnet ved det social konstruktionistiske syn på verden. 2

3 3. Etikkens domæne Etikkens domæne vedrører det personlige etiske område. Det er indenfor dette domæne, der træffes grundlæggende personlige valg. Hvis man som konsulent ikke har afklaret en kontekst for intervention godt nok, kan der opstå problemer, der vedrører etikkens domæne. Jeg vil give et kort eksempel på dette. En ledelse ønsker at udarbejde visioner for arbejdspladsen og kontakter en konsulent til at hjælpe med processen. Ledelsen gør det dog klart, at de ønsker nogle ganske specifikke værdier for organisationen, men at de samtidig ønsker, at medarbejderne skal inddrages i processen. Konsulenten kan derved komme i vanskeligheder, hvis medarbejdernes visioner er anderledes, end de ønsker ledelsen havde til visionerne. Ledelsen ønsker en form for pseudo-inddragelse af medarbejderne. De vil gerne inddrage medarbejderne, så de får ejerskab for visionen og ideerne, men de ønsker reelt ikke medarbejdernes bidrag til visionerne. Det vil derfor være umuligt for konsulenten at løse opgaven, som den blev stillet. Her bør konsulentens overvejelser om opgaven tage afsæt i etikkens domæne. Det vil derved blive tydeligt, at visionerne for organisationen allerede er formuleret, og at opgaven med at informere medarbejderne om dem hører til produktionens domæne. Ledelsen ønsker imidlertid, at opgaven skal finde sted i refleksionens domæne. Men hvis ledelsen har defineret hvilke visioner, der er de rigtige på forhånd, er det ikke muligt at arbejde i refleksionens domæne, for så er alle udsagn ikke længere sande. I den konkrete visionsproces kan konsulenten derfor møde modstand fra alle involverede. Modstand kan være et tegn på, at der er uklarhed om domænerne. På den måde vil etikkens domæne ofte gøre opmærksom på sig selv. Enten på den måde, at konsulenten møder modstand, og er nødt til at stoppe op, og overveje hvad der egentligt er galt eller ved, at konsulenten ganske simpelt får en diffus oplevelse af, at der er noget galt. Den tidligere nævnte neutralitet gælder ikke indenfor dette domæne. Konsulenten er nødt til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. I konkrete opgaver kan det betyde, at 3

4 man er nødt til at afstå fra at være konsulent på en opgave. Denne løsning er dog langt at foretrække frem for at deltage i en opgave, der reelt ikke kan løses på den måde de involverede deltagere ønsker det. Etikkens domæne er derved hævet over de øvrige domæner. Det er ofte i etikkens domæne man kan afgøre, i hvilket domæne en given opgave befinder sig, og om man overhovedet skal tage opgaven. Inddelingen i de tre domæner er naturligvis en konstruktion, idet kategoriseringer af verden altid er konstruktioner domænerne eksisterer altså ikke som sådan. Det er blot en inddeling, der skal gøre det lettere for konsulenten at overskue en organisation og en arbejdsopgave. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er nogen af domænerne, der er bedre end andre. De har forskellig karakter, og er på den måde lige vigtige. Som konsulent bliver opgaven at afklare hvilket domæne en given situation tilhører. Dette kan være en måde at afklare konteksten på. Mange opgaver i organisationer handler om at hjælpe kunden til at erkende, at et problem ikke befinder sig inden for produktionens domæne, men i stedet indenfor refleksionens domæne. Kundens frustrationer kan være opstået, fordi kunden har forsøgt at finde simple løsninger på komplekse problemer. Langt de fleste opgaver for konsulenter, der arbejder med processer, hvor mennesker indgår, ligger indenfor refleksionens domæne. Den systemiske teori beskæftiger sig derfor primært med hvordan professionelle og klienter arbejder sammen indenfor refleksionens domæne. Vi vil derfor fortsætte denne artikel med at beskrive den systemiske teoris ideer og grundbegreber. 4

5 Den systemiske teoris grundbegreber Den systemiske teori har flere ophavsmænd. En af de væsentligste er Gregory Bateson. Hans teori påpegede, at det enkelte menneske ikke kan erkende verden objektivt. Alt hvad der observeres, er afhængigt af observatøren. Det enkelte menneskes oplevelse af verden ses som et resultat af de socialt samskabte verdener, som mennesket har konstrueret. Disse virkeligheder ses ikke som tro kopier af verden, men som forskellige konstruktioner af verden. Indenfor den systemiske teori bruger man begrebet multiversite til at illustrere, at der findes ligeså mange virkeligheder - universer - som der findes mennesker. Indenfor psykologien er Batesons pointer senere blevet udviklet indenfor den systemiske teori til behandling af familier, til individuel terapi og til konsulentarbejde i organisationer. Først og fremmest blev den udviklet indenfor familiebehandling. En gruppe psykologer i Milano i Italien tog nemlig fat i Batesons tanker om systemer, og udviklede metoder til at behandle familier. De er senere blevet kaldt Milano-skolen. De udviklede tre grundprincipper for familiebehandling. Disse principper er også grundlaget for systemisk konsultation i organisationer. I resten af kapitlet vil jeg derfor beskrive den systemiske teoris tilgang til konsultation i organisationer. 1. Hypotesedannelse Når man som konsulent arbejder i en organisation, og får viden om organisationen, danner man sig nogle hypoteser om organisationen og dens problemer. Hypoteserne er konsulentens vigtigste arbejdsredskab. Ifølge social konstruktionismen er disse hypoteser konsulentens konstruktion af organisationen og ikke udtryk for en sandhed om organisationen. Hypoteserne er ikke sandheder, som kunden skal erkende. Hypoteserne skal derfor netop betragtes som hypoteser, der skal afprøves i praksis. Hypoteser er derfor hverken sande eller falske. De er blot en del af konsulentens arbejdsproces. Systemiske teoretikere arbejder med hypoteser om problemets karakter. Som følge af den social konstruktionistiske multivers-tanke, er konsulentens forståelse af systemet blot én tolkning blandt mange mulige og ikke nødvendigvis den bedste. 5

6 Konsulentens opgave bliver derved at bruge sine egne hypoteser til at afprøve om disse hypoteser skaber mening for organisationen, og gør organisationen og dets medlemmer i stand til at se nye vinkler på problematikkerne. Når konsulenten skal afprøve sine hypoteser i organisationen skal det gøres ud fra en cirkulær forståelse. Den cirkulære forståelsesform beskrives herunder. 2. Cirkularitet I den systemiske teori arbejdes der med to forståelsesformer: Den lineære forståelsesform og den cirkulære forståelsesform. Lineær tænkning er kendetegnet ved, at begivenheder forstås som afhængige af hinanden. Lineær tænkning handler om at finde årsager til handlinger. Det handler om at finde årsager til hvorfor mennesker handler, som de gør. Det vil sige, hvis en medarbejder i en gruppe føler, at de øvrige medarbejdere er afvisende overfor vedkommende, kan medarbejderen skabe en lineær sammenhæng, der ser ud som følger: Jeg føler mig ikke velkommen fordi mine kollegaer er afvisende. Ifølge den social konstruktionistiske teori finder alle mennesker sådanne sammenhænge alle mennesker skaber deres egne historier og deres egne forklaringer på, hvorfor verden ser ud, som den gør. Dette er der ikke noget problem i. Der kan imidlertid opstå problemer, når to parter anskuer den samme situation på forskellige måder, og ikke anerkender, at begge forklaringer er lige rigtige. Det vil derfor være nødvendigt at se sådanne situationer ud fra den cirkulære forståelsesform. Ifølge den cirkulære forståelsesform hænger alle hændelser og begivenheder sammen med de øvrige hændelser, der findes i og omkring systemet. Lidt populært kan det siges, at alting hænger sammen med alting. Det kan lyde lydt kryptisk, men i den cirkulære tænkning er det nødvendigt at se alle handlinger i den sammenhæng og den kontekst, de udspiller sig i. 6

7 For at illustrere begge forståelsesformer vil jeg bruge et eksempel. Jeg vil bruge et eksempel, hvor der er problemer i en medarbejdergruppe. Der kan opstå problemer, når medarbejdere befinder sig i positioner, hvor de har forskellige forklaringer på sammen situation, og ikke kan forstå hinanden. Det kan for eksempel ske, at en kollega ikke føler sig velkommen i en medarbejdergruppe, mens resten af gruppen føler, at kollegaen ikke viser interesse for at være en del af fællesskabet. Medarbejderne har derved forskellige opfattelser af den samme situation, og man kan ikke afgøre hvem, der har ret. Indenfor en lineær forståelsesramme må man derfor opgive at finde ud af hvem der har ret, og konkludere, at medarbejderne blot ikke kan eller vil forstå hinanden. Denne situation kan derfor ende med et dårligt arbejdsmiljø, en opsigelse eller en fyreseddel. Det er imidlertid muligt, at situationen kan ses på en måde, der giver nogle muligheder for at ændre situationen. Situationen kan ses ud fra den cirkulære forståelsesform, hvor alle begivenheder hænger sammen med hinanden. Dette kommer til at se således ud: Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Når begivenhederne kædes sammen på denne måde ses det, at der er tale om et uhensigtsmæssigt mønster, der forstærker konflikten mellem parterne. Hvis parterne selv havde kunnet se denne sammenhæng, havde der formentligt ikke været problemer med at løse konflikten. Grunden til, at der ofte findes konflikter som den ovenstående, er at hændelsesforløbene forklares udfra den enkeltes lineæres ståsted. Dette kaldes, at den enkelte punktuerer begivenheden. For at illustrere dette med ovenstående model, har jeg markeret hvordan et hændelsesforløb punktueres af en af 7

8 systemets aktører og derved gøres lineært. Det samme hændelsesforløb kan derved skitseres således fra den enkeltes synspunkt. Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Den sorte kasse indrammer hvad én af konfliktens parter ser som årsag og virkning i konflikten. Dette er den klassiske forståelse af, at det var de andre der startede. Problemerne opstår, når den anden part i konflikten ikke accepterer denne udlægning af problematikken. Det kan være, at en anden part i sagen ser problematikken, som jeg har illustreret det herunder. Medarbejderen føler sig ikke velkommen og tier Kollegaerne synes medarbejderen er snobbet Medarbejderen tier Kollegaerne henvender sig ikke Medarbejderne vil ofte holde fast i deres udlægning af situationen og argumentere hvorfor de ser situationen, som de gør. De kommer derved til at barrikadere sig i deres 8

9 egen position uden mulighed for at kunne se det samlede billede. Dette gør, at det bliver umuligt at finde en løsning på problemet. Som konsulent er det derfor afgørende, at medarbejderne bliver opmærksomme på, at problematikken kan forstærke sig selv, og at der ikke er nogen entydig årsag til problemet. Den lineære punktuering af situationen kan sådan set være rigtig nok, men vil altid kun være en del af en større sammenhæng. Herunder har jeg opsummeret, hvad der kendetegner de to forståelsesformer: Lineær forståelse Tænkning i årsag og virkning Forståelse af systemer er at finde årsager Skyld Egne handlinger er nødvendige reaktioner Andre skal ændre sig først Konklusion Beslutning Fastlåsning Cirkulær forståelse Vi er dele af et mønster og er derved både årsag og virkning. Forståelse er at finde sig selv i mønstret Ansvar Egne handlinger er personlige valg Jeg kan ændre mig Forandring 3. Princippet om upartiskhed Begrebet upartiskhed skal ses i sammenhæng med den cirkulære forståelse. For ifølge den cirkulære forståelse, er alt dele af større mønstre ingen kan indtage en observerende rolle i forhold til et system og stille sig udenfor systemet. Konsulenten er derved også selv en del af systemet, og kan selv have svært ved at se de cirkulære mønstre og sammenhænge. Og selvom konsulenten ser nogle cirkulære sammenhænge skal disse ses som konsulentens hypoteser. Det er derfor nødvendigt for konsulenten at forsøge at forholde sig upartisk til alle mennesker i organisationen, for at kunne analysere organisationen. I praksis vil dette sige, at konsulenten konstant skal være aktivt nysgerrig, for at kunne se nye sammenhænge. Upartiskheden skal ses som en fordomsfri holdning hos konsulenten, der sætter vedkommende i stand til konstant at kunne konstruere nye hypoteser. 9

10 I den systemiske tradition er evnen til at bevare upartiskheden og nysgerrigheden derfor afgørende for konsulentens succes. Efter en konsultation skal kunden føle sig sikker på hvad det er konsulenten vil, men være usikker på hvem konsulenten "holder med". Dette princip gør det muligt for konsulenten at skabe hypoteser, der er uafhængige af enkeltpersoners interesser. Der arbejdes ikke med globale sandheder, men derimod med lokale konstruerede sandheder. Der er altså tale om en teori, hvor de forskellige konstruerede virkeligheder anses som lige gyldige. I forbindelse med disse socialt konstruerede verdener fokuserer den systemiske teori på sprogets rolle, og på hvordan mening konstrueres og forandres via dialog. Der fokuseres på hvordan det enkelte menneske opfatter en given situation, og hvordan denne opfattelse er afhængig af individets perspektiv. Perspektivet er afgørende for hvordan mennesket tilskriver mening til en given situation. Indenfor den lineære forståelsesform kaldes denne tilskrivelse af mening for en punktuering. Når det enkelte menneske handler, er det ud fra dette menneskes forståelse af de individuelt og socialt konstruerede muligheder. Når man som konsulent ønsker at ændre nogle sammenhænge i en organisation gælder nogle ganske bestemte forhold. Som konsulent kan man danne nogle hypoteser om en organisation, men man kan ikke vide om disse hypoteser giver mening for organisationens medarbejdere. Så hvis man forsøger at ændre noget i organisationen, ved man ikke hvordan hypotesen bliver modtaget. Man må derfor konkludere, at som konsulent kan man kun forstyrre et system, eftersom der foregår en individuel konstruktion af mening hos det enkelte menneske. Man kan påvirke en organisation, men man kan ikke vide hvordan påvirkningen bliver opfattet. Som ydre påvirker må man afpasse sin forstyrrelse, således at budskabet bliver meningsfyldt for modtageren. Lykkes det kan modtageren acceptere forstyrrelsen, og der er mulighed for en forandring men der er ikke nogen garanti for at dette sker. Denne kobling hvor afsender og modtager skaber mening sammen kaldes en strukturel kobling. 10

11 Dannelsen af strukturelle koblinger mellem mennesker er afgørende for enhver forandring. Hvis der ikke skabes strukturelle koblinger vil det ikke være muligt at skabe passende forstyrrelser hos modtageren - der skabes derved ingen forskelle hos modtageren der skabes ingen forandring - det er ikke muligt at hjælpe modtageren. 11

12 Litteratur Bateson, Gregory Steps to an ecology of mind New York, Ballantine Books, Haslebo og Nielsen Konsultation i organisationer Dansk psykologisk forlag, København, Lang, Little og Cronen The systemic professional domains of action and the question of neutrality i Human Systems: The journal of systemic consultation & management,

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET

WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis BASISÅRET WIOL s tværfaglige efteruddannelse i Systemisk og Narrativ Teori og Praksis 31. januar 2009 Denne nye tværfaglige efteruddannelse er bygget op efter Psykoterapeut Foreningens og SPUD s kvalitetskriterier

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

proces facili- tering

proces facili- tering proces facilitering DESIGn to improve life education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life Education - den procesfaglige vinkel Design to Improve Life handler om at forbedre livet for mennesker

Læs mere

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Strategisk management i et systemisk perspektiv

Strategisk management i et systemisk perspektiv Christian Biering Strategisk management i et systemisk perspektiv At skabe sammenhæng mellem et systemisk ledelsesgrundlag og et lineært strategisk managementsystem Indledning I denne artikel vil jeg gerne

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl

Den systemiske terapeut. Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Den systemiske terapeut Af Thorkil Molly Søholm & Andreas Juhl Indholdsfortegnelse 1) Indledning og problemformulering... 2 2) Afgrænsning af den systemiske konstruktionisme... 3 2.1) Den første fase...

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv.

Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Behandlingskollektivet i et systemisk perspektiv. Indledning. Jeg lever og arbejder i et behandlingskollektiv, som jeg sammen med min samlever og kollega Anne-Grete Rasmussen startede i 1986. På dette

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt

Kommunikation. Det er ikke nemt men enkelt Kommunikation Det er ikke nemt men enkelt Hverdagsbevidsthhed Vi er som mennesker nød til: Redigere og sortere det forstyrrende væk i vores hverdags oplevelser, for at skabe mening, ro, undgå kaos og angst.

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Dialogog. gensidig. forståelse. Dialog. gensidig. forståelse. Om klar kommunikation. i organisationer. Om klar kommunikation.

Dialogog. gensidig. forståelse. Dialog. gensidig. forståelse. Om klar kommunikation. i organisationer. Om klar kommunikation. 6884 6884 -- Omslag Omslag 31/01/2003 31/01/2003 12:55 12:55 Side 11 Side Dial gensidig forståelse Om klar kommunikation i organisationer Dial gensidig forståelse Om klar kommunikation i organisationer

Læs mere

TÆNKNING, REFLEKSIONER OG SPØRGSMÅL, SOM UDVIDER FORSTÅELSE OG HANDLEMULIGHEDER

TÆNKNING, REFLEKSIONER OG SPØRGSMÅL, SOM UDVIDER FORSTÅELSE OG HANDLEMULIGHEDER TÆNKNING, REFLEKSIONER OG SPØRGSMÅL, SOM UDVIDER FORSTÅELSE OG HANDLEMULIGHEDER Punktuering, fokusskift, lineær og cirkulær årsagsforståelse, reframing, åbne spørgsmål og refleksiv kommunikation Lyngby

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse: Indledning. s. 2 Problemformulering. s. 3 Batesons teori om præmisser. CMM. s.5 De tre domæner. s.6 Konflikthåndteringsmodel 1. s. 10 Konflikthåndteringsmodel 2, s. 11 Konklusion

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO

LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO LENE MØLLER ØSTER SNEDE IDRÆTS-SFO 1 BØRNEHAVEKLASSELEDER PÅ ØSTER SNEDE SKOLE 2000-2007 ANSAT SOM SFO- LEDER 1. NOV 2007 2 HEDENSTED KOMMUNE INDFØRTE LEG & LÆRING I ÅR 2000 O. -1. - 2. OG 3. KLASSE GÅR

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

KONSULTATION OG SYSTEMISK TÆNKNING

KONSULTATION OG SYSTEMISK TÆNKNING KONSULTATION OG SYSTEMISK TÆNKNING Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 1998 En kedelig lufthavn og en spændende bog Den dag, jeg strandede i Bruxelles, skulle blive en skelsættende begivenhed

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket

NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER. Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket NETVÆRK FOR FÆLLESSKABSAGENTER Konsulentdag 2 og 3 Odense d.9.4.14 og ude i landet d.10.4.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket ETHVERT MØDE MELLEM MENNESKER ER UNIKT - OG EN MULIGHED FOR NY

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl

Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ulykkesforebyggelse Vi kan ikke undgå menneskelige fejl Ved Pia Jakobsen arbejdsmiljøkonsulent & Ingrid Brunebjerg arbejds- og organisationspsykolog Ulykkesforebyggelse Ulykker hvad taler vi om? To tilgange

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse.

Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse. Gregory Bateson & ledelse. - Bud på hvad en biolog kan give af perspektiver på ledelse. Andreas Juhl & Thorkil Molly Søholm (c) 2003 Målet med denne artikel er at give en præsentation af udvalgte dele

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen.

NYHEDSBREV. Der vil være rig mulighed for at kunne overføre læringspunkter samt individuelle og fælles erfaring til dagligdagen. NYHEDSBREV Farvel til al vanetænkning Fremtidens grønne arkitekter er nødsaget til at ændre hele deres grundanskuelse. Hvor det før hen var tilstrækkeligt at fokusere på det FYSISKE er det nu et stort

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere