Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces"

Transkript

1 Selvstændiggørelse af traumatiserede irakiske kvinder gennem gruppeanalytisk proces Denne artikel sætter fokus på gruppeterapeutisk arbejde med irakiske kvinder, som enten selv har været udsat for tortur under fængsling og forhør i deres hjemland eller som er gift med en mand som er torturoverlever. Af Belinda Labrosse, Psykolog Arabiske klienter anses i behandlermiljøet inden for traumefeltet i reglen for vanskelige når det gælder gruppebehandling. De bagvedliggende årsager, som skaber behandlingsmæssige problemer, kan tilbageføres til klientgruppens kompleksitet. Eksilproblematikken fylder meget hos klienterne og det er svært at motivere dem til at deltage i danskundervisning og andre aktiveringstiltag. En del af dette handler om manglende tillid til andre arabere og det gør, at klienterne ikke ønsker at åbne sig over for hinanden i en gruppe. Mange klienter udvikler en social fobi med baggrund i den angst som udløses efter tortur og fængsling. Omvendt kommer de heller ikke ud af deres isolation i den individuelle terapi og det er min erfaring, at de ofte stagnerer i en slags psykosomatisk pseudoeksistens uden tegn på progression. Med baggrund i mine erfaringer med denne klientgruppe igennem syv år, og mange terapeutiske forløb, er jeg kommet frem til en metode som virker lovende. Den vil jeg forsøge at beskrive i lyset af empirien fra et et-årigt gruppeanalytisk projekt. Min referenceramme er psykodynamisk orienteret og tager delvis udgangspunkt i Tarvistock-skolens teorier om gruppeprocesser. Ind imellem kan det forekomme som postulater, men dette skyldes at litteraturen indenfor feltet, hvad angår empiriske og teoretiske beskrivelser af gruppeanalyse for kvindelige torturoverlevere, er yders begrænset. Jeg har forsøgt i referencelisten at samle de kilder som ligger tæt opad feltet og som derfor har givet mig inspiration undervejs. Jeg har dog valgt en subjektiv stil, da beskrivelsen et langt stykke af vejen, bygger på mine egne observationer. Vægten ligger mere på empiri end teori. Det ene forløb tager udgangspunkt i et fem-årigt psykoedukativt gruppeprojekt på Rehabiliteringsog Forskningscentret for Torturofre. Som en del af det samlede behandlingstilbud på RCT i 1996 startede en kvindeklub for traumatiserede arabiske kvinder. På baggrund af de erfaringer vi gjorde os i denne kvindeklub fik syv kvinder tilbud om optagelse i et ét-årigt gruppeanalytisk behandlingstilbud under min ledelse. Tanken var at afprøve gruppeanalyse i stedet for psykoedukation som metode. Faglige og teoretiske refleksioner En del af behandlingstilbudet var indtil for få år siden et alternativ til den individuelle behandling og som et komplement til opfølgning på behandling fik kvinderne tilbudet om at deltage i en kvindeklub. Formålet var ikke klart defineret fra begyndelsen og antallet af kvinder, som mødte op fra gang til gang, varierede fra tre til ti.

2 Efterhånden fik gruppemøderne en mere struktureret form, hvor der blev lagt program for et halvt år. En psykolog, en sygeplejerske og en fysioterapeut fungerede som gruppeledere. De forsøgte at planlægge undervisning og aktiviteter i fællesskab med kvinderne med udgangspunkt i deres ønsker og motivation. Der blev i de fem år klubben eksisterede i tiltagende grad stillet krav fra RCT`s ledelse om, at indholdet i samværet skulle have et psykoedukativt indhold. Som en af klubbens tre ledere var min konklusion at en decideret gruppeanalytisk tilgang, under mere struktureret form, ville være interessant at afprøve som behandlingsmetode for netop denne gruppe af kvindelige klienter. Valg af metode Jeg har valgt at arbejde udfra den engelske psykoanalytiker Wilfred Bion. Han har med baggrund i sine kliniske erfaringer beskrevet de gruppeanalytiske mekanismer - hvordan gruppen interagerer med hinanden bevidst og ubevidst - og udfra disse grundlagt en teori omkring individets psykiske mekanismer. Han beskriver specielt de forskellige gruppekonstellationer som findes, og som til stadighed opstår i forskellige sammenhænge i samfundet. Når jeg har valgt at benytte mig af Bions teori skyldes det mine erfaringer med traumatiserede arabiske kvinder. Denne klientgruppe er ivrige brugere af det danske sundhedssystem, de frekventerer jævnligt læger og specialister i stor stil. Det er mit indtryk at de, via deres psykosomatiseringer, legitimerer det afhængighedsforhold de bringer med sig fra deres sociokulturelle baggrund. De er vokset op i et patriarkalsk samfund hvor faderen og senere ægtemanden er patriarken. Bion og Tarvistock-instituttet for menneskelige relationer bygger videre på Sigmund Freuds antagelser om individets måder at fungere på i en gruppe. Måden hvorpå man interagerer i en gruppe er baseret på de erfaringer individet har gjort i sin egen familie under opvæksten. Specielt individets forhold til den autoritære leder er baseret på Freudianske teorier om forholdet mellem faderen som patriark og den øvrige familie. Dette synspunkt passer godt til den arabiske kulturs familiedynamik. Som den ser ud i dag og som den gjorde under kvindernes opvækst. Bions tre grundantagelser Bion skelner mellem tre forskellige grundlæggende forudsætninger for hvordan gruppedynamikken fungerer i en hvilken som helst form for gruppekonstellation. Tre ubevidste, grundlæggende emotionelle tilstande: Afhængighed, pardannelse og kamp og flugt. Han kalder dem for basale grundantagelser. Disse grundantagelser er grundlaget for at enhver gruppe kan dannes. Når et fællesskab dannes eksisterer der altid disse grundlæggende forudsætninger. De basale grundantagelser danner grundlag for at et fællesskab kan udvikle sig. Jo stærkere forudsætningerne er, desto mindre nødvendigt er det at samarbejde, planlægge og diskutere uenigheder. Man kan faktisk sige, at rammen om gruppen er givet på forhånd. En sådan fællesskabsfølelse er lukket og modsætter sig nytænkning og ændring af det bestående. Den er defensiv på en sådan måde, at det enkelte gruppemedlem opgiver eller tvinges til at opgive en betydelig del af sin individualitet for at vinde indpas i fællesskabet. På denne måde beskytter den enkelte sig imod at være adskilt fra gruppen og at være alene. At opgive dele af sig selv bliver således prisen for at indgå i fællesskabet i en sådan gruppe. Disse betragtninger er udgangspunktet for arbejdet med gruppen af syv irakiske kvinder, som i 2002 blev tilbudt et års gruppeanalyse på RCT. Kvinderne tillægger det at være en del af det arabiske miljø i den arabiske subkulturelle gruppe i Danmark stor vægt. De opgiver således dele af sig selv for at indgå i deres egen gruppe. På denne måde er de basale antagelser en måde at fastlåse

3 sig selv og hinanden på og den udvikling, som må til for at individet kan fungere i både den danske og den arabiske kultur, stagnerer. Fra psykoedukative kvindeklub til en gruppeanalytisk enhed De kvindelige klienter, som bliver behandlet på RCT, bliver indvisiteret udfra to kriterier. Enten er de selv ofre for tortur og fængsling eller også er de gift med torturoverlevende mænd. I mange tilfælde er de både gift med torturoverlevere og er selv ofre for organiseret vold, krig og tortur, herunder også seksuel tortur. Kvinderne er på mange måder en overset gruppe i behandlingssystemet. Dels er de ikke så synlige som ofre. Deres traumehistorie er sjældent synlig da de ofte kommer til Danmark via familiesammenføring og derfor ikke går gennem asylfasen, hvor en del af de mandlige klienters traumer opdages. Dels har de en dobbeltrolle som omsorgsgivere overfor mand og børn og samtidigt stiller samfundet stadigt større krav til dem om, at blive integreret på lige fod med danske kvinder. Der bliver vendt op og ned på familiestrukturen. Hvor ægtemanden i hjemlandet fungerede som familiens patriark er han her sat ud af spillet. Omvendt skaber kvinden lettere relationer igennem den interaktion som sker mellem hjemmet og børnenes institutioner og ved, at der i det danske samfund er større mulighed for kvinders frigørelse. Den arabiske kvinde forsøger som flygtning i Danmark at opretholde status som omsorgsgiver. Men samtidig oplever hun et pres fra samfundet om at komme ud på arbejdsmarkedet - nu hvor manden ikke længere er i stand til at forsørge familien, idet han er nedbrudt af torturen både fysisk og psykisk. Selvom hun selv lider under sine traumer er det ikke tilladt for hende at opgive sine pligter som mor og hustru. Der er kun en udvej af dette dilemma - nemlig at somatisere. Fysisk sygdom bliver en måde at kommunikere sine lidelser på. Børnene bliver også, tildels, indraget i dette og får ofte psykiske og sociale problemer, som lægger et yderligere pres på familien. Der er altså tale om primære og sekundære traumer. Det vil sige de traumatiske begivenheder, som kvinderne har pådraget sig i hjemlandet og som er grunden til, at de er flygtet til Danmark. De sekundære traumer som eksiltilværelsen bringer med sig, hvor det er vanskeligt at balancere mellem to kulturer og lade sig integrere i et samfund, man ikke har nogen forudsætninger for at vinde indpas i. Det være sig sprogligt, uddannelsesmæssigt eller sociokulturelt. Med andre ord er det ikke gjort ved at smide tørklædet. Hvorfor lader disse kvinder sig så ikke bare skille fra manden, så de kan give slip på omsorgsrollen. Jeg kan se to basale årsager; dels er det igennem at identificere sig med rollen som hustru og mor at de bygger deres selvbillede. At lade sig skille betyder derfor også et tab af tryghed i definitionen af, hvem de er som person. Dels betyder skilsmisse for en arabisk kvinde udstødelse af det arabiske miljø både her og i hjemlandet og det vil betyde, at de må opgive det netværk de støtter sig til og er afhængige af. Når jeg ser tilbage på kvindeklubben var den i sin konstellation en vanskelig gruppe. Det, at bedrive pyskoedukation, var et forsøg på at selvstændiggøre kvinderne og på denne måde mindske afhængigheden til sundhedsystemet. Alskens læger, terapeuter og en lang række specialister har i mange tilfælde givet dem samme svar; at eksperterne ikke kan finde objektive fund og at det derfor nok er psykisk betinget. Dette svar gør kvinderne fortvivlede og vrede. At søge svarene i somatikken er den eneste legitime måde at undgå det dilemma deres patriarkalske familiære pligter pålægger dem og den evige strøm af krav, de føler det danske samfund presser nedover dem. Generelt er et eller flere familiemedlemmer præget af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) og traumereaktioner, som påvirker kvindernes hverdag. Derudover lever kvinderne afskåret fra deres familie og netværk i hjemlandet, som de normalt kan trække ressourcer fra. Det er vanskeligt for

4 dem at finde deres rolle i det ny samfund. Det skyldes psykiske og fysiske belastninger, som gør det svært for dem at lære sproget og ad denne vej vinde indpas. Men den sociokulturelle ramme kvinderne lever i, præget af religiøse og politiske influenser, gør det yderligere vanskeligt og står ofte i modsætning til det samfund, de ønsker sig integreret i. Disse omstændigheder gør de primitive og regressive tendenser desto stærkere. Man bliver mere afhængig med sin baggrund. Man søger par- og klikkedannelser med ligesindede og projicere al angst og skyldfølelse, som et resultat af traumehistorien og eksilproblematikken, over på den ydre fjende. Et eksempel kunne være den evige kamp mod det sociale system, skolesystemet eller andre som udgør en autoritet og som i fantasien vil familien noget ondt. Kvinderne forsøger på alle måder at beskytte privatlivet, da dette er det eneste de har, som indgiver en form for tryghed. Det er derfor svært at skabe tillid i en gruppe af arabiske kvinder; de er bange for sladder og angiveri. Det har til dels grobund i en virkelighed, som er præget af sladder i de arabiske miljøer i Danmark og hemmelige efterretningstjenesten fra hjemlandets regimer, som arbejder ved at infiltrere sig i miljøet. Klubbens åbne struktur gjorde det vanskeligt at følge processen og føre den videre imod en mere konstruktiv måde at fungere på og danne en arbejdsgruppe (Bion), som danner basis for at arbejde hen imod de mål som gruppen har sat. Konklusionen på de fem år, hvor vi forsøgte at arbejde mere målrettet med et psykoedukativt indhold, er følgende: Vi havde overordnet det formål at klienterne skulle blive istand til at klare skridtet fra at være behandlingssøgende til at kunne klare sig selv, både på hjemmefronten og i det danske samfund. Imidlertid er de ubevidste mekanismer stadig i aktion og de ubevidste forventninger til behandlingssystemet konstante, så længe man ikke aktivt går ind og analyserer hvad det er der sker på et gruppeanalytisk niveau. Forudsætningerne for den egentlige arbejdsopgave, i denne gruppe af kvinder, er at den er veldefineret og opfattes som et fælles eje blandt ligeværdige gruppemedlemmer, som hver især bære sin del af ansvaret for at nå et resultat. Psykoedukation går ud på at undervise klienterne og give dem øget indsigt i deres psykiske tilstand. De vil derved få mere kontrol og i bedste fald komme videre med deres liv. Mine erfaringer med psykoedukation med irakiske kvinder er at, fordi de er vandt til at underlægge sig autoritære systemer både i og uden for hjemmet, hvilket er dybt integreret i dem igennem den patriarkalske opvækst de har gennemlevet, det ikke er nok at give dem svarende på hvorfor de har det, som de har det og hvad de skal gøre for at komme videre. De vil ubevidst reagere med modstand og stagnere i psykosomatiske tilstande. Det er netop ved ikke at give dem svar på deres spørgsmål, at de tvinges over i en position, hvor de må finde svarene i sig selv eller hos hinanden. Gruppeanalysen bliver således et godt værktøj, hvor lederne istedet for at sætte sig i forældrerollen giver kvinderne ansvaret for gruppens udvikling og derved deres egen behandling. Derved øges deres selvforståelse og tilliden skabes via en erkendelse af, at gruppen har en fælles traumehistorie og fælles problemstillinger i eksiltilværelsen. Så bliver målet også fælles: Nemlig at arbejde sig hen imod at løse de problemerne sammen i gruppen. En ny gruppe bliver født Ovenstående refleksioner er udgangspunktet for, at en ny gruppe med syv arabiske kvinder, blev startet op i marts Jeg vil i det følgende redegøre for de observationer i den gruppeanlytiske proces, som netop er afsluttet og som har kørt et år. Jeg vil forsøge at beskrive den frustration det skaber i gruppen, at jeg som behandler ikke giver kvinderne de svar, som de selv skal finde frem til hos sig selv og hinanden og hvordan man som gruppeleder kan bruge frustrationen som en kraft, der driver gruppen fremad. Man er nød til som gruppeleder at holde fast i sin neutrale position, hvis man vil opnå en selvstændiggørelse og derved progression, for gruppen såvel som individet.

5 Syv kvinder blev indvisiteret til gruppeterapi. I det følgende vil jeg fokusere på de forskellige faser gruppen gennemgik ud fra Bions basale antagelser og hvordan jeg, igennem at analysere gruppemekanismerne og bære dem frem i lyset, førte gruppen frem til, at de fandt deres egen måde at komme videre på sammen. Det gjorde de ved at skabe en selvhjælpsgruppe ude i byen. Derved brød de afhængigheden af behandlingssystemet. Ti arabiske kvinder blev indvisiteret. Syv blev optaget. To af de kvinder ønskede under ingen omstændigheder at deltage i gruppesammenhæng på grund af manglende tillid. Én blev vurderet uegnet på grund af sin alder og personlighedsforstyrrelse, som bevirkede at hun ville tage for stor plads i gruppen. Fire af dem havde deltaget i klubben og havde også modtaget anden form for tværfaglig behandling på RCT. Tanken bag at tilbyde gamle klubmedlemmer en plads i gruppeterapien var, at de allerede havde en basal tillid til RCT og jeg forstillede mig, at de kunne have en afsmittende effekt på de tre sidste gruppedeltagere. Fire af kvinderne er selv torturoverlevere, fem af kvinderne er gift med torturoverlevere og to af kvinderne lever adskilt fra deres mænd. Alle kvinderne har levet i mange år i Danmark og var tildels opgivet for så vidt danskundervisning og aktivering med henblik på beskæftigelse. Alle har de børn. Aldersmæssigt varierer de fra 30 til 45 år. Jeg forsøgte at sammensætte gruppen så noget var fælles for dem. Alle har børn og kvinderne kunne samles om dette og derved føle tryghed i begyndelsen af processen. Men samtidig måtte der gerne være forskelligheder, som kunne skabe dynamik i gruppen. Alle kvinderne kommer fra Irak og en stor del af gruppen har en længerevarende uddannelse. Samtlige lever ved gruppeterapiens opstart på overførselsindkomst. Fra start af blev en hovedregel introduceret. På baggrund af vores erfaringer fra tidligere måtte kvinderne ikke udeblive mere end tre gange i stræk. Gjorde de det ville de miste deres plads i gruppen. Gruppen mødtes to timer ugentligt. Først gennemgik de en kropsbevidsthedsøvelse til arabisk talende tolk med lyde fra regnskoven og panfløjte i baggrunden. Øvelsen har to overordnede formål: - At kvinderne lærer at fokusere på det som sker i kroppen. Vejrtrækning - forskellen mellem at spænde og slappe af og hvilke følelser, som udløses ved at kroppen er i stilstand, - At kvinderne, i stedet for at flygte fra det, der sker mentalt og fysisk ved bevægelse og aktivitet, hviler i kroppen og registrerer, hvad der sker og successivt blive bedre til at tolerere, at være i sig selv både fysisk og følelsesmæssigt. Tolkens rolle i gruppen er central, idet hun taler kvindernes modersmål. Jeg er derfor helt bevidst om hvor vigtigt det er, at kvinderne har tillid til tolken og at tolkningen, både hvad angår samarbejde og oversættelse, foregår uden problemer. En tolk fra Jordan, som har et godt kendskab til klientgruppen, blev valgt. Til at begynde med var det mig som læste øvelsen op, men det viste sig hurtigt at være overflødigt. Igennem tolkens oplæsning kom kvinderne i tanke om deres egen mors højtlæsning og dette havde en afslappende effekt på dem. Efter øvelsen fulgte en verbal opfølgning, pause og endnu en gruppesession. Afhængighed Den første forudsætning for ethvert gruppefællesskab, som har stærk indflydelse på arbejdsfællesskabet, kalder Bion for afhængighed. For en udenforstående kan det se ud som om gruppedeltagerne i første omgang er samlet, for at få næring igennem en idealiseret leder. Lederen tillæges derfor magiske kræfter. Til tider tillægges lederen evnen til at løse alle former for problemstillinger. En sådan gruppekonstellation kan sammenlignes med et patriarkalsk familiesystem i sin mest ekstreme form (Tolloczko, 1998).

6 I kvindegruppens første fase viser trangen til en idealiseret leder sig hurtigt. Kvinderne stiller spørgsmål til øvelsen og forventer, at jeg som leder, velvidende at jeg er psykolog, også kan give dem svar på alle deres fysiske plager. De bliver hurtigt frustrerede, da jeg ikke giver dem nogen direkte forklaring på hvad gruppeterapien egentlig går ud på. Helt fra begyndelsen lægger jeg alle svarende ud til gruppen. Flere insistere på at de vil have svarende fra mig og ikke fra de andre, fordi jeg jo er eksperten og at de er kommet for at modtage behandling af mig. Én deltager tager hurtigt rollen som den, der udfordrer lederen. Hun krydsforhører mig om formålet med øvelsen og viser sin skepsis på en lidt provokerende måde. Samtidig giver hun udtryk for, at hun har tillid til mig som leder. Hun viser tydeligt den tendens til primitiv idealisering, som udtrykker hendes afhængighed af mig som leder. Dette afspejler tendensen i hele gruppen, hvor hun fungerer som den udfordrende og som provokatøren. Dette skaber en dynamik i gruppen, som både samler og deler den efter divergerende synspunkter. En stor del af de tre første måneder i processens forløb handler det om kvindernes skuffelse over ikke at blive mødt af læger og sundhedssystem, når det gælder deres smerter og fysiske sygdomme. Ofte afvises de med en forklaring om, at det nok er psykisk betinget. Når jeg som leder så ikke er villig til at give dem en plausible forklaring på, hvordan det så hænger sammen med det psykiske, stiger frustrationen og jeg bliver repræsentant for hele det afvisende sundhedsapparat. Pardannelse Den anden grundantagelse kalder Bion for pardannelse. Tendensen er her at man danner par, kliker eller undergrupper. Denne fase er præget af idyllisering og hele gruppens opmærksomhed samles om noget, som udspilles mellem to personer i gruppen. Håbet om en bedre fremtid karakteriserer grupper præget af pardannelse. Lederen har ikke så stor magt i denne type gruppekonstellation. Den virkelige leder er storheden, som vil komme (Tolloczko, 1998). I kvindegruppen opstod der aldrig klare tendenser til pardannelse mellem to gruppe medlemmer. Der var undertiden tendenser til undergrupper og splitting, hvor jeg som leder fik en central rolle. Et emne, som spontant kommer på dagsordenen, er kønsrollemønsteret i Irak og i Danmark, hvor jeg bliver udpeget som repræsentant for alle danske kvinder. Fire måneder henne i gruppeforløbet bliver gruppen for alvor udfordret på tilliden til hinanden. En af deltagerne siger, at isolationen for de irakiske kvinder i Danmark har rod i den ringe tillid. At de har dårlige erfaringer med stikkere i det irakiske miljø. Dette synspunkt splitter gruppen i to. En af de andre kvinder taler for at man må tage en chance og åbne op for andre. Selv samme kvinde undrer sig over at hun på trods af at hun taler dansk, har taget en dansk uddannelse som tolk og har et godt netværk af veninder, hun kan stole på, alligevel er blevet syg. Dette spørgsmål kaster lys over det dilemma som kvinderne lever i ved de krav, der stilles på hjemmefronten og på arbejdsmarked. En ældgammel problematik som vi i Danmark gennemgik i 70 erne, men som vi stadig mærker efterdøningerne fra. Kvinderne ser igennem kvindens selvrefleksion en sammenhæng mellem deres baggrund, traumer og nuværende livssituation i eksil. Det åbner op for tilliden når det drejer sig om at tale om hjemmefronten, som ellers bliver betragtet som privat. Kamp og flugt Den sidste grundantagelse som forudsætter en gruppedannelse er kamp og flugt. Denne type grupper dannes og holdes sammen af angst. Men ofte er angsten ubevidst i gruppen - den knyttes til en mere eller mindre fiktiv ydre fjende. Gruppen samles om at bekæmpe denne fjende og projicere herved angsten ud af gruppen. Gruppen er mere optaget af en fantasi om fjenden end faktiske realiteter (Tolloczko, 1998).

7 I kvindegruppen viser dette sig i mangfoldige fantasier om Saddam Hussein som en blodsuger, der ernærer sig delvist ved at suge blodet fra sine ofre i de irakiske fængsler. En kvinde beretter, at hendes mor vist nok var gift med 11 forskellige mænd samtidig. Sådanne mytiske beretninger nærer tendensen til at projicere den indre angst over på et ydre objekt. Kamp/flugttendenserne er definitivt den mest dominerende grundantagelse i hele forløbet. Det hænger sammen med, at kvinderne har et generelt højt angstniveau med baggrund i deres traumatiske historie og at den ydre virkelighed til stadighed er omfattet af krig og ødelæggelse i deres hjemland Irak. Under hele forløbet har der været varslet krig mod Irak. Det har skabt megen uro hos deltagerne, idet samtlige deltagere har familie og venner, som befinder sig i farezonen primært i de store byer Basra og Bagdad. Det påvirker også processen. Gruppen er er uenige om krigens betydning for Iraks fremtid og jeg bliver, som leder, udpeget som repræsentant for den danske befolkning i debatten og afkrævet et standpunkt angående Saddam Husseins regime. Som jeg ser det repræsenterer gruppen på mange måder et mini-irak, hvor tendenserne i gruppen afspejler Irak som en helhed. De har ikke tillid til hinanden og interne konflikter udspiller sig mellem etniske og religiøse undergrupper. Dette fremlægges for gruppen og bliver mødt med stærk modstand, men også en erkendelse af at der er noget om snakken. Midt i forløbet er gruppen langt fra blevet til en arbejdsgruppe, men fungerer ind imellem som en pseudoarbejdsgruppe. Splittingmekanismerne og regressionen står i lys lue. Vi befinder os i kamp/flugt fasen, hvor den ubevidste angst projiceres ud i dele af gruppen. De ledende par, som tidligere har delt gruppen, går i kamp mod hinanden. Jeg er som leder sat ud ad spillet og kan kun bringe gruppen videre ved at bevidstgøre de mekanismer, som splitter gruppen ad. Jeg tolker gruppens kollektive forsvar således, at den bliver bevidstgjort. Jeg undgår at gå ind og tolke enkelte individers adfærd og derved dække deres infantile behov og selv risikere, at blive indraget i processen. På et tidspunkt vælger gruppen en ny leder og valget falder på den mest religiøse og mindst uddannede af kvinderne. Hun har seks store børn og repræsenterer de gamle værdier og står fast, når der diskuteres kønsroller og arbejdsfordeling i hjemmene. Det skaber en vis tryghed, også for de højtuddannede kvinder i gruppen. De morer sig over, at jeg kalder hende for gruppens almægtige moder. Jeg duer ikke længere som den, der skal bringe gruppen gennem kampens hede. De, som før viste styrke, er nu passive og lader overmoderen tale for sig. Endnu en gang slår patriarken, i dette tilfælde i form af en matriark, igennem. Ud af kamp/flugt fasen og dannelsen af en arbejdsgruppe Det er her metoden viser sig brugbar. At holde fast i den neutrale position og som leder klare sig igennem kampen og flugten uden at lade sig inddrage. Det er vigtigt at finde sig i at være sat ud ad spillet og til tider blive bombarderet med vrede og mistillid. Vreden og mistilliden kommer inde fra og projiceres over på den ydre fjende, i dette tilfælde den onde leder, som ikke giver os det vi har brug for, men i stedet provokerer ved at pege på os selv. Hvis kvinderne skal opnå ny viden om egne mekanismer og være istand til at løsrive sig af afhængigheden af lederen må de frustreres til et punkt, hvor de bliver istand til at tage ansvaret tilbage til gruppen og bryde den primitive projicering igennem bevidstgørelsen. Det bringer gruppen fremad. Men det afgørende i skabelsen af en arbejdsgruppe er tilliden, som skabes ved at gruppen åbner sig mere overfor hinanden. Det sker når gruppen kaster lederen over borde og efterfølgende er nødt til at bruge hinanden i stedet. Tre måneder før forløbets afslutning annonceres afslutningsdatoen. Det får en enorm betydning for gruppeprocessen. Det går for alvor går op for gruppen, at afslutningen nærmer sig og menes helt

8 bogstaveligt, da jeg foreslår en selvhjælpsgruppe ude i byen. De griber bolden og jeg hjælper dem med at finde et lokale og foreslår rammerne for, hvordan man kan danne en selvhjælpsgruppe. De får hjælp med de praktiske og strukturelle dele, men de står selv for dannelsen og retningslinierne, som mærkeligt nok, i betragtning af den kritik der er kommet undervejs, kommer til at ligne den gruppeform som vi netop har gennemgået. De overtager øvelsen, hvor vi har indspillet tolkens introduktion og panfløjtemusik på en cd, som de får med sig den sidste gang vi mødes på RCT. Selvhjælpsgruppen har nu kørt i et halvt år og seks af kvinderne mødes hver uge for at græde og grine sammen. En af kvinderne tog imod tilbud om danskundervisning. Det har taget kommunen syv år at få hende til at deltage i danskundervisning. Afsluttende kommentarer Man kan diskutere hvorvidt det, vi i sin tid praktiserede i kvindeklubben, var rendyrket psykoedukation. Det kan også tænkes at en del af de kvinder, som kom i huset i fem år, faktisk er bedre egnet til at gå i gruppeanalytisk gruppeterapi pga. den behandling de allerede har modtaget. På den anden side var der i gruppen af de syv kvinder ingen indikationer for, at de tre nye klienter i huset fik mindre ud af gruppeterapien end de fire gamle klienter. Snarere tværtimod. De nye klienter drev gruppen fremad, hvor den gamle kerne forsøgte at genskabe det som engang var. De krævede i starten mere afveksling, flere svar, udflugter osv. - alt sammen aktiviteter, som forgik i den psykoedukative kvindeklub. Jeg begyndte indledningsvis med den påstand, at jeg mener at have fundet en metode som virker. Det udelukker selvfølgelig ikke, at der også er andre metoder som virker. Gruppeanalysen har først og fremmest været en succes, fordi man ved at bevidstgøre de ubevidste mekanismer i gruppen, som blokerer fremdrift og selvstændiggørelse, har givet klienterne mulighed for selv at finde svar på de spørgsmål de går og kæmper med i behandlingsystemet. Behandlerne tager, sagt på en anden måde, kvindernes selvstændighed fra dem ved at give dem svarene. Tendensen til at psykosomatisere forekommer i nogen grad stadigvæk. Men måden hvorpå kvinderne håndterer og acceptere deres fysiske smerter er anderledes. De får igennem denne metode en mulighed for at bryde med den infantile afhængighed, som de har taget med sig fra det patriarkalske system de er vokset op i. Det sidder kvinderne fast i i deres nuværende liv i eksil, hvor de stadigvæk er underlagt rollen som mor og ægtefælle. De kan vælge at acceptere deres liv som det er, med alle de byrder som følger i kølvandet af et ægteskab med en torturoverlever. Eller de kan bryde med den symbiotiske afhængighed og acceptere de konsekvenser, som dette valg fører med sig. Dette er blevet bevidstgjort i gruppeprocessen. Et er sikkert; det at kvinderne har fundet en gensidig tillid til hinanden, som gør, at de nu mødes to timer om ugen et sted i servicebutikken på Nørrebro. At de her kan græde og grine sammen er af stor betydning for deres selvstændighedsprocess både i forhold til ægtemænd og behandlere. Ingen af kvinderne har i det halve år, der er gået siden selvhjælpsgruppen blev oprettet, søgt hjælp på RCT. Det til trods for at krigen i Irak har lagt ekstra psykisk pres på dem. De konsulterer læger og specialister i langt ringere grad end tidligere. De har brudt isolationen og tør stole på, at det hjælper at dele sorger og bekymringerne med hinanden. Dette var målet som blev et resultat af den proces som kvindegruppen gennemgik og som resulterede i en bæredygtig arbejdsgruppe, i dette tilfælde i form af en selvhjælpsgruppe ude i byen. Litteraturreferencer: Robert De Board: The Psychoanalysis of Organisations. Tarvistock Publication, London Bio, W.R.: Experiences in groups and other Papers. Tarvistock Publication, London 1961.

9 Grindberg; L., Sor, d., de Bianchedi, et.: Introduction to the Work of Bion. Clunie Press, London Grothstein, J.: Do I dare to Disturb the Univers? Memorial to W.R. Bion. Caesura Press, Los Angeles Aagaard m.fl.: Gruppeanalytisk Psykoterapi. Hans Reizels Forlag. Artikelreferencer: Group Treatment of exiled survivors of torture: Fischman, Y & Ross, J. In American Journal of Orthopsychiatry; vol. 60, nr p A Spanish-speaking Psychotherapy Group for Exiled Male Victims of Torture and Political Violence. Venables, M. & Rodriguez, P. Conference: International conference of centres, institutions and individuals concerned with care of victims of organised violence A Way Forward: A group for refugee women. Shackman, J. & Tribe, R. Group Work Magazine, vol. 2, nr Open Forum: Referring patients to Gropu Psychotherapy: some guidelines. Frieman, W.H. In Hospital and Community Psychiatry; vol. 13, no p A Comprehensive Mental Health Clinical Service Program for Victims: clinical issues and therapeutic strategies. Ochberg, F. & Fojtik, K. In American Journal of Social Psychiatry; vol. IV, nr. 3 p , Summer Post Traumatic Stress Disorder in the Older Veteran. Lipton, M.I. & Scaffer, W.R. In Military Medicine; vol. 151, no p Ethnic Factors in Group Process: cultural dynamics in mulit-ethnic therapy groups. Tsui, P. & Schultz, G.L. In American Journal of Orthopsychiatry; vol. 58, no p Non-verbal Therapy of Traumatised Victims. Hardi, L. & Erdos, E.K. In Torture: Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture; vol. 8, no p Incidence of Social Belonging, Personal Identity and Historical Memory in different Approaches to Psychological Therapy. Edelman, L. & Kordon, D. In Torture: Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture; vol. 6, no p From Victim to Survivor with the Help of Group. Subilia, L. In Torture: Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture; vol. 7, no Book review of Trauma: from individual helplessness to group resourses. Perren-Klingler, G. (ed), Bern Empowering War Widows. Baron, N. In Torture: Quarterly Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture; vol. 4, no p Aiding Victims of Political Repression in Chile: a psychological and psychotherapeutic approach. Dominguez, R. & Weinstein, E. In Tidsskrift for Norsk psykologforening; nr p

10 A Programme of Mental Health for Political Refugees: dealing with the invisible pain of political exile. Barudy, J. In Social Science and Medicine; vol. 28, no p Intergenerational Group Therapy: child survivors of the Holocaust and offspring of survivors. Fogelman, E. In Psychoanalytic Review; vol. 75, no p Børn og Tortur. Montgomery, E. In Psykolog Nyt; vol. 43, nr p Håp, Kamp og Afhængighet. Wilfred Bions analyser af forudsætninger for gruppedannelse. Tyrid Tolloczko. Agripa. Therapeutic Approaches with Survivors of Torture. Turner, S. In Intercultural Therapy: themes interpretations and practice eds: Kareen, J. & Littelwood, R., Oxford: Blackwell Scientific publications 1992.

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer

Fra tab til trivsel. Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer Fra tab til trivsel Anden delrapport fra Projekt Kvindeedukation: Gruppeforløb for stofbrugende kvinder med tab og traumer INDHOLDSFORTEGNELSE 13 Resumé 15 Forløb 17 Fokuspunkter 19 Kvindernes respons

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv

Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Kvinders afhængighed ved overspisning set i et kybernetisk perspektiv Speciale ved psykoterapeutisk uddannelse fra Vedfelt Instituttet (111101) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé... 3 2. Indledning... 3 1.

Læs mere

Ære og Konflikt. Ære og Konflikt. - om unge, social kontrol, pres og modenhed

Ære og Konflikt. Ære og Konflikt. - om unge, social kontrol, pres og modenhed Ære og Konflikt Ære og Konflikt - om unge, social kontrol, pres og modenhed Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i november 2010 Indholdsfortegnelse Indsatsen mod tvangsægteskaber

Læs mere

- refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.

- refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier. Kvinder i krydspres K V I N D E R I K RY D S P R E S - refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier. Af: Kasper

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det?

Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det? Ståle Einarsen og Eva Gemzøe Mikkelsen Mobning i arbejdslivet: Hvad er det og hvad ved vi om det? Mangel på dansk forskning og litteratur om mobning i arbejdslivet bevirker, at dette endnu er et nyt begreb

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere. Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere Dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv Danskuddannelse til voksne udlændinge August 2005 Undervisning af traumatiserede flygtninge

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten

Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Psykoterapeutisk behandling af antisociale i puberteten Af Jørgen Felding & Niels Møller begge cand. psych. autoriseret psykolog, godkendt af DP som specialist & supervisor i psykoterapi. Særtryk fra Nordisk

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark 19. oktober 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Se hvilket menneske Hvor langt holder de naturvidenskabelige principper, når man forlanger evidens i psykoterapi? Side 4 Modernisering til debat Psykologer

Læs mere

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE

1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE 1986-2011 REHABILITERINGSCENTER FOR TORTUROFRE J Y L L A N D Indledning I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere