Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedebocentret Servicedeklaration 2008"

Transkript

1 Hedebocentret Servicedeklaration 2008

2 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives efter lov om social service 67.2 og refererer organisatorisk til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge. Da Hedebocentrets ungdomstilbud også retter sig til unge over 18 år, er der en optagelsesalder op til 23 år med hjemmel i lov om social service 107, midlertidige botilbud; 103, dagbeskæftigelse; og 85, ambulant støtte og behandling. Målgruppen er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Der optages ikke unge, hvor behandlingsbehovet primært skyldes et misbrugsproblem. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 60 unge. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Der er tale om følgende ydelser: Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for op til 7 psykiske sarte, kontaktsvage og sent udviklede unge i alderen år samt afdeling for dagbeskæftigelse for op til 6 unge. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 7 medarbejdere pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. 2

3 Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for op til 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 5 medarbejdere alle uddannede pædagoger nattevagter samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud til 4 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for op til 4 unge i alderen år med psykiske og sociale vanskeligheder, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for 2-4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet 2 medarbejdere pædagog og ergoterapeut og afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. 3

4 Støtteafdelingen Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Støtte/behandling til ca. 15 unge i egen bolig i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud (Flyvende Korps). Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Der er i Støtteafdelingen ansat 1 afdelingsleder samt 4 pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. MST-behandlingen varetages af 1 vejleder og 3 terapeuter. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer. 4

5 Tilbuddets målsætninger 2. Overordnet målsætning Målet for Hedebocentrets arbejde er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontakter samt yde støtte til at skabe nye. Dette betyder, at: Den socialpædagogiske behandling og intervention tager udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle ressourcer og behov. Hedebocentret i sin struktur er bygget op som decentrale, differentierede og fleksible behandlingstilbud. Hedebocentrets medarbejdere har en høj faglig og personlig kompetence i forhold til målgruppen og de specialiserede afdelinger. Hedebocentret i sin pædagogiske praksis søger at normalisere de unges tilværelse mest muligt ved samarbejde med og brug af lokalområdets tilbud. Dette være sig både undervisnings- og uddannelsestilbud, kultur- og fritidstilbud samt jobtræning i det lokale erhvervsliv eller områdets beskæftigelsestilbud. Hedebocentret i samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og i dialog med kommunernes bestillerenheder fortsat udvikler behandlingstilbud, der er i overensstemmelse med samfundsudviklingen og målgruppens behov. 5

6 3. Hedebocentrets kvalitetsstyringssystem For at sikre, at målsætningen omsættes i en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge samt en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsstyringssystem, der har som mål: at sikre kommune, ung og forældre, at den behandlingsmæssige indsats understøtter de opstillede udviklingsmål og sker i overensstemmelse med indgåede aftaler for samarbejde og medindflydelse. Individuel behandlingsplan Dette indebærer, at der ved visitation i samarbejde med kommune, ung og forældre udarbejdes en individuel behandlingsplan for den unge. Den individuelle behandlingsplan indeholder aftaler om: Den unges tilknytning til Hedebocentret og graden af den ønskede indsats. Mål for den unges personlige udvikling, skole, beskæftigelse, fritid mv. Samarbejde med forældre og aftaler om forældres udøvelse af forældremyndigheden for unge under 18 år (for unge over 18 år aftales forældres medvirken med den unge). Opfølgning af behandlingsplanlægningen, der i samarbejde med kommune, ung og forældre sikrer evaluering og justering af den unges behandlingsplan første gang efter 12 uger. Herefter kontinuerlig opfølgning mindst hvert halve år. I den psykologiske og socialpædagogiske behandlingsindsats tages der i døgntilbuddene udgangspunkt i den unges samlede situation således, at der behandlingsmæssigt arbejdes med samspillet mellem den unges personlige udvikling, den unges sociale relationer og den unges relationer til de omgivende samfund. Hovedelementerne heri er, at: Den unge tilbydes kompetente, troværdige og vedholdende voksenrelationer. Rammer og indhold i døgnafdelingerne tilrettelægges som leve-, lærings- og udviklingsmiljøer omkring de daglige gøremål, som de kendes fra en familie, afpasset efter den enkelte unges/gruppens forudsætninger og behov. Den unges familie inddrages i behandlingsforløbet og i et samarbejde om dette. Den unge støttes i at indgå i et egnet skole- eller beskæftigelsestilbud. 6

7 Den unge får oplevelser og erfaringsdannelse om et indholdsrigt fritidsliv, der kan medvirke til udvikling af personlige interesser og positive gruppetilhørsforhold. Den unge har tilknyttet en kontaktpædagog, der har særlig opmærksomhed på den unges udvikling og trivsel og varetager det individuelle behandlingsarbejde herunder fastlagte samtaleforløb, forældreinddragelse og samarbejde. Den unge trænes i medindflydelse og ansvar via inddragelse i egen udviklingsproces og i beslutninger om egen behandlingsplan samt inddragelse i afdelingens aktiviteter og gruppeprocesser, herunder afdelingens husmøder. De ambulante ydelser bygger på samme elementer, men udgangspunktet for indsatsen er koncentreret om de delemner, der er aftalt i behandlingsplanen og med særlig vægt på samtaleforløb, afgrænset praktisk støtte samt gruppe- og netværksaktiviteter. Behandlingsindsatsen kan i både døgn- og ambulante ydelser yderligere suppleres med aftaler om psykologisk undersøgelse og individuel terapi. For at sikre den samlede kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i behandlingen har Hedebocentret indgået samarbejdsaftaler med de eksterne institutioner, der supplerer Hedebocentrets behandlingstilbud. Der er for tiden indgået samarbejdsaftaler med Børn- og Ungepsykiatrien, Stofbehandlingen i Herning kommune, PPR i Herning og Ikast-Brande kommuner samt undervisnings- og beskæftigelsestilbuddene Produktionsskolen og Birkelund i Herning. Når der inddrages private som for eksempel privatpraktiserende psykolog/psykiater og weekendplejefamilie, sker dette på baggrund af en godkendelse og aftaler i hvert enkelt tilfælde. ISO 9001:2000 Hedebocentrets kvalitetsstyring er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000. Dette indebærer, at der halvårligt sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets praksis lever op til målsætningen. I efterprøvningen indgår også en uvildig faglig vurdering af Hedebocentrets behandlingsydelser af særlig sagkyndig indenfor området. Efterprøvningen er derfor en garanti for, at Hedebocentret kan leve op til de angivne servicemål og de nedenfor opstillede krav. De halvårlige efterprøvninger og certificering forestås af Bureau Veritas Certification. Hedebocentret har opretholdt certificering siden 1995, og sidste efterprøvning blev gennemført i maj

8 Der er opstillet følgende krav: Hedebocentret skal opfylde sine aftaler om den socialpædagogiske behandling, samarbejde og medindflydelse i den enkelte sag. Hedebocentrets indsats skal understøtte den unges udviklingsforløb. Hedebocentret er troværdig, respektfuld og dialogorienteret i samarbejdet. Den socialpædagogiske behandlingsydelse udvikles og forbedres i overensstemmelse med målgruppebehov og kommunale krav og forventninger. Intern målefterprøvning Udover den eksterne efterprøvning af målopfyldelse indgår der: Fastsatte evalueringer ved de halvårlige konferencer, hvor sagsbehandler, forældre og ung mundtligt evaluerer Hedebocentrets indsats og overholdelse af aftaler. Tilfredshedsmålinger blandt kommuner og forældre om deres oplevelse af medinddragelse og samarbejde, respekt og troværdighed, samt om behandlingsforløbet på Hedebocentret understøtter den unges udviklingsforløb. Årlige evalueringssamtaler med et udsnit af de indskrevne unge (valgte talsmænd) vedrørende deres oplevelse af kvalitet i behandlingsforløbet samt medinddragelse og troværdighed. Medarbejdertilfredshedsmålinger, der måler Hedebocentrets evne til at skabe forudsætninger for medarbejdernes udvikling, medindflydelse og engagement. Målinger af overholdelse af tidsfrister for behandlingsaktiviteter for alle indskrevne unge; der er opstillet krav om, at behandlingsplan og plan for forældresamarbejde er udarbejdet ved indskrivning, og at denne evalueres og justeres første gang ved 12 uger og dernæst hvert halve år. Der søges vedrørende tidsfrister fastholdt en 90 % opfyldelsesgrad, dog med undtagelse af perioden 1. juli-1. september, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at afholde opfølgningskonferencer. 8

9 4. Servicemål 2008 Med baggrund i kommunepaneler efteråret 2007 gennemføres i 2008 måling/evaluering af sagsbehandlere/bestillers opfattelse af Hedebocentrets opgavevaretagelse. Der vil i den forbindelse indgå en afklaring af, hvordan disse kan tilrettelægges, så evaluering/målingerne er værdiskabende for Hedebocentrets praksis, spændende fra fokusinterview, dialogforum, spørgeskemaer til spotundersøgelser etc. Der er for 2008 endnu ikke fastlagt tilfredshedsprocenter for de eventuelle målinger, dog er det sådan, at hvor der udtrykkes kritik af Hedebocentrets indsats, sker der altid en konkret opfølgning. I forhold til forældre vil der i 2008 blive afholdt brugerindflydelsespanel bl.a. med henblik på at afdække de for forældrene relevante temaer, der skal indgå i tilfredshedsmålinger i Vedrørende medarbejdertilfredshedsmåling afklares form, indhold og kriterier med MED-udvalget primo Evaluering med de unge via talsmænd gennemføres i foråret Ydelsesudvikling Behov for nye ydelser afdækkes i et samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og bestillerenheden. Ved beslutning om udvikling af nye ydelser henførende til Hedebocentrets opgaveområde følges dette op af et internt udviklingsarbejde. Pt. er det besluttet at udvikle ydelsen Ambulant psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til børn/unge med henblik på at undgå indlæggelse i børne-ungdomspsykiatrien. Der er tale om et forsøgsudviklingsprojekt i samarbejde med Børnehjemmet Toften til igangsætning marts-april Desuden er det besluttet at afklare ventelisteproblematikken for unge velbegavede Aspergere. 2. Faglig kvalitet og kompetenceudvikling Det er planlagt fortsat at udvikle og finpudse udviklingskonceptet i forsættelse af baseline, herunder tilrettelægning af de første systematiske opfølgninger/målinger. Ligeledes er planlagt udvikling af et koncept for intern uddannelse og træning i teori- og metodeudvikling vedr. målgruppeforståelse, det teoretiske grundlag og metodeanvendelse hentet fra de tre referencerammer, Hedebocentrets forståelsesgrundlag bygger på. 9

10 Desuden vil uddannelsesprogrammet for nye medarbejdere blive udspecificeret; og der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende kvalificering af Hedebocentrets vikarer. 3. Kvalitetsudvikling Recertificering vil blive gennemført januar 2008 med henblik på et nyt 3- årigt forløb, der forpligtiger Hedebocentret, ud fra et kunde- og brugerperspektiv, at arbejde med stadige forbedringer og udvikling af ydelser, processer og organisation. 5. Opfølgning Der vil blive fulgt op på, hvorvidt resultatkravene for 2008 er opfyldt, i den kommende servicedeklaration for Hedebocentret. Desuden vil der løbende blive fulgt op på opfyldelsen af nævnte resultatkrav. Indsatsen evalueres på dialogmøde med Afdeling for Specialtilbud. 6. Opfølgning på resultatkrav fra Servicedeklarationen 2006 De ovenfor nævnte systematiske kvalitetsregistreringer og målinger danner tilsammen grundlaget for beslutninger om løbende forbedringer af Hedebocentrets ydelser, procesmiljøet, kvalitetsstyringssystemets effektivitet og medarbejdernes kompetenceudvikling og 2007 har selvsagt stået i kommunalreformens tegn både for Hedebocentret og samarbejdspartnere. Forbedrings- og udviklingstiltag har derfor primært været rettet mod at sikre overgangen til Herning kommune og udvikling af nye rutiner og processer på det økonomisk/administrative og ledelsesmæssige område. Der har endvidere været et forstærket fokus på opbygning af samarbejds- og netværksrelationer både i forhold til opdragsgivere og opgaveløsningen bredt. Processerne er i al væsentlighed gennemført og forløbet hensigtsmæssigt. Hedebocentret har i løbet af 2007 indgået i en række mødefora, hvor behov og indsats debatteres og udvikles. Der er endvidere i efterår 2007 gennemført fora med de nye opdragsgivere indenfor Hedebocentrets opgaveområde, både fra Herning kommunes og andre kommuners bestiller- og leverandørenheder, med henblik på vurdering af Hedebocentrets ydelseskvalitet, drøftelse af fremtidige behov, og hvilke emner Hedebocentrets interessenter finder meningsfyldt for kommende tilfredshedsmålinger. Herudover har der været tale om følgende interne forbedrings- og udviklingsarbejde: 10

11 Baselineprojekt Som led i arbejdet om at kunne sandsynliggøre evidens for behandlingsindsatsen, er der som pilotprojekt udarbejdet et udredningskoncept, der er afprøvet på nyindskrevne unge i døgntilbuddene i Udredningskonceptet indeholder psykologiske test, pædagogiske observationer, den unges selvevaluering og en forældrevurdering. Udover at tjene som en baseline for senere målinger lægges der vægt på, at udredningen tjener til at kvalificere behandlingsarbejdet. Projektet er evalueret efterår 2007 og besluttet forsat for alle unge i døgntilbud. Dokumentationssystem Udvikling, gennemførsel og implementering af digitalisering af dokumentation for behandlingsplanlægning og journalisering har fundet sted. Datatilsynet er ansøgt om godkendelse af systemet. Kompetenceudvikling og kvalificering I forhold til kvalificering af den behandlingsmæssige indsats har endnu 2 medarbejdere gennemført ekstern videreuddannelse i kognitiv terapi. Ligeledes er der for alle medarbejdere i behandlingsarbejdet gennemført interne træningsforløb i målgruppeforståelse og metodik. 3 medarbejdere har endvidere gennemført lean-projektlederuddannelse med henblik på at kunne understøtte målsætningen om værdiskabende processer. De gennemførte tilfredshedsmålinger i 2006 og 2007 viste følgende resultater: 2006: Tilfredshedsmåling forældre: 91 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Svarprocenten var 60 % (målingen omfattede kun forældre til unge under 18). Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Måling kunne ikke gennemføres med begrundelse i kommunalreform. Medarbejdertilfredshedsmåling blev i samråd med medudvalg gennemført som en analyse med fokus på indkredsning af emner for forbedring. 2007: Tilfredshedsmåling forældre: 94 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Målingen omfattede alle forældre, hvor disse indgik i behandlingsplanlægningen og omfattede flere emner med relation til den konkrete dagligdag. Der var en svarprocent på 52 %. 11

12 Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Omhandlede sagsbehandlere, der i perioden til har indgået i et visitationsforløb på Hedebocentret. Målingen havde fokus på information, samarbejde, den faglige kvalitet og aftaleoverholdelse i forløbet fra visitationshenvendelse til 1. konference. 98 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Der var en svarprocent på 44 %. Måling i forhold til de af Ringkjøbing Amt i 2006 opsatte resultatkrav om overholdelse af elementer og tidsfrister i en behandlingsplanlægning, er på Hedebocentret tidligere besluttet udvidet til at omfatte alle ydelser, uanset alder og indsatsniveau. Opgørelsen viser for perioden til og med , at: - Der er udarbejdet en individuel behandlingsplan inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Der er udarbejdet plan for familieinddragelse for alle unge under 18 år inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Behandlingsplanen justeres først ved 12 uger og efterfølgende hver 6. måned opfyldes for 76 %. En analyse af den lavere målopfyldelse på dette område viser, at især udsættelse af konferencer grundet ferie, sygdom og stillingsskift spiller ind. 12

13 Hvad kan brugerne forvente? 7. Værdier og normer Som en del af Herning kommunes tilbud overfor borgeren er Hedebocentrets virksomhed og opgaveløsning overordnet forankret i Herning kommunes værdigrundlag, der vægter udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft. Udmøntet på Hedebocentret betyder dette en parathed til at gå nye veje, herunder at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren; en ressourcebevidsthed i alle processer; en høj faglig og brugeroplevet kvalitet; en udviklende arbejdsplads; samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. Med dette som forståelsesramme er Hedebocentrets målsætning, at de differentierede ydelser samt den faglige og organisatoriske kvalitet udvikles og beskrives og dermed danner udgangspunkt for den individuelle behandlingsplan og metodik, der i processen formes i respekt for det enkelte menneskes individualitet og egenart. 8. Dagligdagens rytme På døgnafdelingerne Mejeriet i Fasterholt og Claudisvej 9 i Ikast er der medarbejdere døgnet rundt, og dagligdagen følger en rytme, som kendes fra det almene familiehverdagsliv, hvor de daglige opgaver vedrørende madlavning, rengøring, vask mv. løses i samarbejde mellem de unge og medarbejderne. Fritidslivet tilrettelægges sammen med den unge i en kombination af at motivere for og støtte op om deltagelse i fritidsaktiviteter i lokalområdet og et struktureret fritidsliv i afdelingen. Udgangspunktet er både et lærings- og udviklingsperspektiv og den unges interesser af kulturel, sportslig og musisk art. Der udarbejdes langtidsplan for hjemrejseweekends ca. hver 3. uge, fællesarrangementer og ferieture, som de unge forventes at deltage i. 13

14 Der er på begge afdelinger normer og aftaler for omgang med hinanden, hjemkomsttider, besøg af venner mv., afpasset den unges alder og aftaler med forældre. På boafdelingerne Olufsgade 19 og Bomiljøet i Herning er medarbejderne fleksibelt tilknyttet i hverdagene, primært eftermiddag og aften. Der støttes op om en struktur for et hverdagsliv lig det beskrevne for døgnafdelinger, men med vægt på, at denne også kan bære, når medarbejderne ikke er i afdelingen. Der tilrettelægges aktivitetsweekends ca. hver 3. uge samt ture og rejser som et tilbud til de unge, men hovedvægten lægges på, at de unge lærer selv at tilrettelægge deres fritid, herunder også at kunne være alene. I de ambulante ydelser er der kontinuerligt tilbud om fælles aktiviteter og gruppetilbud om særlige problemstillinger, hvorimod den individuelle indsats tilrettelægges konkret i samråd med den unge ud fra aftaler i behandlingsplanen. Herudover tilrettelægges på tværs i Hedebocentret med inddragelse af de unge fællesaktiviteter af sportslig og kulturel art samt tilbud om fællesrejser i sommer- og vinterferie. Hedebocentret er åbent døgnet og året rundt. Der er etableret en tilkaldeordning, der betyder, at også unge, som bor på en afdeling, hvor der ikke er sovevagt, eller som er indskrevet i ambulant regi, kan tilkalde en medarbejder døgnet rundt, ligesom der ved hjemrejse (lukkede) weekends på den ene døgnafdeling er mulighed for at være på den anden afdeling. 9. Arbejdet med behandlingsplaner Der er for alle unge udarbejdet en behandlingsplan, som er aftalegrundlaget for den unges forløb i Hedebocentret. Den første behandlingsplan udarbejdes i udkast ved visitationsmødet i samarbejde med kommunal sagsbehandler. Behandlingsplanen færdiggøres/besluttes ved forbesøget i samarbejde med forældre (til under 18- årige), den unge og sagsbehandler og udsendes til de implicerede inden indskrivning. Behandlingsplanen angiver formål for opholdet samt de udviklingsmål og indsatsområder, der er relevante for den enkelte unge vedrørende personlig, social og færdighedsmæssig udvikling og kompetence. På fastlagte elevsamtaler inddrages den unge med hensyntagen til de individuelle forudsætninger løbende i eget udviklingsforløb via drøftelse af mål og delmål, indsatsområder og metode samt i evaluering af forløbet og dets delaktiviteter. Forældre er forsat forældre, også når den unge bor på Hedebocentret, og er derfor væsentlige og nødvendige samarbejdspartnere under den unges ophold. Der er i be- 14

15 handlingsplanen altid indgået aftaler med forældre til under 18-årige om deres medvirken i behandlingsforløbet, den unges kontakt til hjemmet og samarbejde mellem hjem og afdeling. De første 3 måneder anses som en observations- og afklaringsperiode, hvor der er et særligt fokus på, om den unges behov er forenelige med den aftalte ydelse. Der afholdes konference første gang efter 3 måneder og derefter hvert halve år med deltagelse af den unge, forældre og kommunal sagsbehandler. Her evalueres den sidste periode, og behandlingsplanen justeres. Hedebocentret udsender indkaldelse og ved halvårskonferencerne skriftligt oplæg, der redegør for forløbet og anvendte metoder samt udfærdiger referat fra konference og ny behandlingsplan, der tilsendes alle involverede. Når den unge fylder 18 år, drøftes og aftales graden af forældres medvirken med den unge, og ofte er det sådan, at forældre som det nærmeste netværk fortsat deltager i den unges konferencer. 10. Brugerindflydelse Udover den medinddragelse og medindflydelse, der er beskrevet ovenfor vedrørende ung og forældres inddragelse i den individuelle behandlingsplanlægning, er der på hver afdeling ugentlige husmøder med deltagelse af alle afdelingens unge. Husmødet er ramme om og et forum for de unges medbestemmelse i planlægning af afdelingens hverdagsliv og aktiviteter, men også et læringsrum for demokratiske spilleregler og erfaringsdannelse vedrørende samspilsprocesser og konfliktløsning. Endvidere afholdes der årligt forældrepaneler. Der er i disse ikke en formel beslutningskompetence, men forældre har indflydelse via opsamling og behandling af deres forslag til forbedringer, evt. kritik, og hvilke elementer, de finder væsentlige at måle Hedebocentrets kvalitet i opgaveløsning og samarbejde på. Tilsvarende paneler afholdes ligeledes årligt med et udsnit af de kommuner, der anvender Hedebocentret. 11. Aktiviteter/serviceydelser Unge under 18 år i døgntilbud modtager ugentlige lomme- og tøjpenge efter gældende vejledning, ligesom alle klientrettede udgifter og aktiviteter igangsat af Hedebocentret betales af institutionen. For unge over 18 år skal disse have et selvstændigt forsørgelsesgrundlag ved enten arbejdsindtægt eller kontanthjælp. Ud af denne betales for kost og logi efter gældende regler. 15

16 For unge i ambulante tilbud er behandlingsaktiviteter igangsat af Hedebocentret dækket. Ved deltagelse i ferieture og tværgående aktiviteter kan der dog være tale om en egenbetaling bestemt ud fra den unges egenindtægt. 16

17 Personalepolitik 12. Personalepolitik En høj faglig og brugeroplevet kvalitet er målet for Hedebocentrets indsats og udmøntes bl.a. i klare og veldefinerede ydelser, der er specialiserede, fleksible og differentierede overfor skiftende målgruppekrav. Kerneressourcen heri er Hedebocentrets medarbejdere, hvorfor kompetenceudvikling bredt prioriteres højt via efter- og videreuddannelse samt læring og træning gennem job og opgaver. Medarbejderne i behandlingsafdelingerne er alle uddannede pædagoger, ligesom der er ansat psykologer og socialrådgivere som støtte i behandlingsarbejdet. Ved nyansættelse gennemgår medarbejderen et introduktionsforløb samt er tilknyttet en mentor i det første halve år med henblik på at opnå basiskundskaber i forhold til afdelingens målgruppe, behandlingsplanlægning og metodik. Herudover tilrettelægges løbende interne uddannelsesforløb, der systematisk indfører og træner medarbejderen i målgruppeforståelse, specifik behandlingsmetodik og kommunikationsteorier og -træning. Med baggrund i eksterne og interne evalueringer samt årlige udviklingssamtaler med alle medarbejdere udarbejdes der uddannelses- og træningsplan for den samlede institution. Denne har i disse år fokus på teori- og metodeudvikling af de enkelte afdelingers kerneydelse via uddannelse og træning i forståelsesgrundlaget og de væsentligste metoder hentet indenfor den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive referenceramme. Udover den faglige træning er der opmærksomhed på medarbejdernes arbejdsmiljø, og supervision ved psykolog indgår systematisk på behandlingsafdelingerne i forhold til egen faglig og personlig kompetence. Yderligere gennemføres hvert andet år medarbejdertilfredshedsmålinger og APV-undersøgelse med henblik på stadige forbedringer af proces- og arbejdsmiljøet. 17

18 Andre oplysninger om tilbuddet 13. Tilsyn Herning Kommune fører det lovpligtige tilsyn med Hedebocentret. Afdeling for Specialtilbud fører løbende almindeligt tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. Derudover deltager Afdeling for Specialtilbud i visitationsmøder og efter behov i opfølgningsmøder. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 14. Regler for indskrivning/visitation Visitation til Hedebocentret kan ske gennem Herning Kommune, Afdeling for Specialtilbud. Kontakt pædagogisk konsulent Inge Dankjær Sørensen, tlf.nr / Se evt. hjemmesiden Henvendelse kan også rettes til Hedebocentret fælleskontor, tlf Der fremsendes relevant sagsmateriale, visitationsskema, handleplan, 50- undersøgelse etc. Afdeling for Specialtilbuds pædagogiske konsulent kan inddrages. Hedebocentret indkalder inden 2 uger sagsbehandler og evt. eksterne ressourcepersoner aftalt med sagsbehandler til visitationsmøde. For unge, der ønskes visiteret til MST, kan der rettes henvendelse direkte til MSTteamet ved vejleder Tina Lund, tlf eller som ovenfor til Hedebocentrets Fælleskontor, tlf For en uddybende beskrivelse af Hedebocentrets differentierede behandlingstilbud henvises til hjemmesiden og Tilbudsportalen på Derudover sender Hedebocentret ved ændringer/nyudvikling Nyhedsbreve til kommuner og andre samarbejdspartnere. 15. Ventelisteinformation Henvendelse kan ske til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge, Herning Kommune. 18

19 Afdeling Mejeriet Grønlundvej 40, 7330 Brande Tlf.: Afdeling Claudisvej Claudisvej 9, 7430 Ikast Tlf.: Afdeling Olufsgade Olufsgade 19, 7400 Herning Tlf.: Bomiljøet Olufsgade 15, 7400 Herning Tlf.: Støtteafdelingen Olufsgade 15, 7400 Herning Tlf.: MST Vejleder Tina Lund Tlf.:

20 Hedebocentret Fælleskontoret Forstander: Anne-Margrethe Andersen Kirkegade Ikast Tlf.: Fax: Hjemmeside: Afdeling for Specialtilbud Herning Kommune Afdeling for Specialtilbud Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Hjemmeside: 20

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2009 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Kirkegade 7, 7430 Ikast. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel grundlaget

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Specialtilbud Børn og Unge 2010 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål- og evalueringsdel

Læs mere

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden.

De intensive og tidsbegrænsede forløb. Dialog-respekt og troværdighed er bærende værdier i Hedebocentrets arbejde med kvalitet for fremtiden. De intensive og tidsbegrænsede forløb Afdelingerne Mejeriet, Fasterholt: Døgntilbud til 7 unge Komplekse udviklings, - og psykiatriske forstyrrelser. Bomiljøet, Olufsgade 15, Herning: Differentieret døgn

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning

Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Center for Børn og Forebyggelse i Herning Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 17. november 2011 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsførende Else Hansen, pædagog Tilsynsførende Dorthe Noesgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107

DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 DET SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSTILBUD SKIBBYHØJ 107 Kontaktoplysninger FAKTA Det socialpsykiatriske bo og behandlingstilbud Skibbyhøj Birkevej 6, 4050 Skibby Tlf: 47 35 22 88 Mail: Skibbyhoej@frederikssund.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Lov om Social Service 107 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Boligerne på Herlufdalsvej Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem

Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende. Center for Bostøtte i eget Hjem Praktikstedsbeskrivelse for socialrådgiverstuderende Center for Bostøtte i eget Hjem 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Center for Bostøtte i eget Hjem (CBH) Adresse: Postnr. og

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen

Tilsynsenheden. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010. Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Tilsynsenheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2010 Hedebocentret Lykkesvej 18 7400 Herning Leder: Anne-Margrethe Andersen Indledning Hedebocentret er en kommunal døgninstitution under Specialtilbud, Børn

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2015 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Nørholm Kollegiet... 3 Hvad er Nørholm Kollegiet?... 3 Beboerne... 4 Pædagogikken:... 4 Før praktikken:...

Indholdsfortegnelse... 2 Nørholm Kollegiet... 3 Hvad er Nørholm Kollegiet?... 3 Beboerne... 4 Pædagogikken:... 4 Før praktikken:... Indholdsfortegnelse... 2 Nørholm Kollegiet... 3 Hvad er Nørholm Kollegiet?... 3 Beboerne... 4 Pædagogikken:... 4 Før praktikken:... 5 Under praktikken:... 6 Forventninger til studerende:... 7 Vejlederfunktionen:...

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere