Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedebocentret Servicedeklaration 2008"

Transkript

1 Hedebocentret Servicedeklaration 2008

2 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives efter lov om social service 67.2 og refererer organisatorisk til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge. Da Hedebocentrets ungdomstilbud også retter sig til unge over 18 år, er der en optagelsesalder op til 23 år med hjemmel i lov om social service 107, midlertidige botilbud; 103, dagbeskæftigelse; og 85, ambulant støtte og behandling. Målgruppen er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Der optages ikke unge, hvor behandlingsbehovet primært skyldes et misbrugsproblem. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 60 unge. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Der er tale om følgende ydelser: Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for op til 7 psykiske sarte, kontaktsvage og sent udviklede unge i alderen år samt afdeling for dagbeskæftigelse for op til 6 unge. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 7 medarbejdere pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. 2

3 Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for op til 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 5 medarbejdere alle uddannede pædagoger nattevagter samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud til 4 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for op til 4 unge i alderen år med psykiske og sociale vanskeligheder, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for 2-4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet 2 medarbejdere pædagog og ergoterapeut og afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. 3

4 Støtteafdelingen Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Støtte/behandling til ca. 15 unge i egen bolig i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud (Flyvende Korps). Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Der er i Støtteafdelingen ansat 1 afdelingsleder samt 4 pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. MST-behandlingen varetages af 1 vejleder og 3 terapeuter. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer. 4

5 Tilbuddets målsætninger 2. Overordnet målsætning Målet for Hedebocentrets arbejde er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontakter samt yde støtte til at skabe nye. Dette betyder, at: Den socialpædagogiske behandling og intervention tager udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle ressourcer og behov. Hedebocentret i sin struktur er bygget op som decentrale, differentierede og fleksible behandlingstilbud. Hedebocentrets medarbejdere har en høj faglig og personlig kompetence i forhold til målgruppen og de specialiserede afdelinger. Hedebocentret i sin pædagogiske praksis søger at normalisere de unges tilværelse mest muligt ved samarbejde med og brug af lokalområdets tilbud. Dette være sig både undervisnings- og uddannelsestilbud, kultur- og fritidstilbud samt jobtræning i det lokale erhvervsliv eller områdets beskæftigelsestilbud. Hedebocentret i samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og i dialog med kommunernes bestillerenheder fortsat udvikler behandlingstilbud, der er i overensstemmelse med samfundsudviklingen og målgruppens behov. 5

6 3. Hedebocentrets kvalitetsstyringssystem For at sikre, at målsætningen omsættes i en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge samt en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsstyringssystem, der har som mål: at sikre kommune, ung og forældre, at den behandlingsmæssige indsats understøtter de opstillede udviklingsmål og sker i overensstemmelse med indgåede aftaler for samarbejde og medindflydelse. Individuel behandlingsplan Dette indebærer, at der ved visitation i samarbejde med kommune, ung og forældre udarbejdes en individuel behandlingsplan for den unge. Den individuelle behandlingsplan indeholder aftaler om: Den unges tilknytning til Hedebocentret og graden af den ønskede indsats. Mål for den unges personlige udvikling, skole, beskæftigelse, fritid mv. Samarbejde med forældre og aftaler om forældres udøvelse af forældremyndigheden for unge under 18 år (for unge over 18 år aftales forældres medvirken med den unge). Opfølgning af behandlingsplanlægningen, der i samarbejde med kommune, ung og forældre sikrer evaluering og justering af den unges behandlingsplan første gang efter 12 uger. Herefter kontinuerlig opfølgning mindst hvert halve år. I den psykologiske og socialpædagogiske behandlingsindsats tages der i døgntilbuddene udgangspunkt i den unges samlede situation således, at der behandlingsmæssigt arbejdes med samspillet mellem den unges personlige udvikling, den unges sociale relationer og den unges relationer til de omgivende samfund. Hovedelementerne heri er, at: Den unge tilbydes kompetente, troværdige og vedholdende voksenrelationer. Rammer og indhold i døgnafdelingerne tilrettelægges som leve-, lærings- og udviklingsmiljøer omkring de daglige gøremål, som de kendes fra en familie, afpasset efter den enkelte unges/gruppens forudsætninger og behov. Den unges familie inddrages i behandlingsforløbet og i et samarbejde om dette. Den unge støttes i at indgå i et egnet skole- eller beskæftigelsestilbud. 6

7 Den unge får oplevelser og erfaringsdannelse om et indholdsrigt fritidsliv, der kan medvirke til udvikling af personlige interesser og positive gruppetilhørsforhold. Den unge har tilknyttet en kontaktpædagog, der har særlig opmærksomhed på den unges udvikling og trivsel og varetager det individuelle behandlingsarbejde herunder fastlagte samtaleforløb, forældreinddragelse og samarbejde. Den unge trænes i medindflydelse og ansvar via inddragelse i egen udviklingsproces og i beslutninger om egen behandlingsplan samt inddragelse i afdelingens aktiviteter og gruppeprocesser, herunder afdelingens husmøder. De ambulante ydelser bygger på samme elementer, men udgangspunktet for indsatsen er koncentreret om de delemner, der er aftalt i behandlingsplanen og med særlig vægt på samtaleforløb, afgrænset praktisk støtte samt gruppe- og netværksaktiviteter. Behandlingsindsatsen kan i både døgn- og ambulante ydelser yderligere suppleres med aftaler om psykologisk undersøgelse og individuel terapi. For at sikre den samlede kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i behandlingen har Hedebocentret indgået samarbejdsaftaler med de eksterne institutioner, der supplerer Hedebocentrets behandlingstilbud. Der er for tiden indgået samarbejdsaftaler med Børn- og Ungepsykiatrien, Stofbehandlingen i Herning kommune, PPR i Herning og Ikast-Brande kommuner samt undervisnings- og beskæftigelsestilbuddene Produktionsskolen og Birkelund i Herning. Når der inddrages private som for eksempel privatpraktiserende psykolog/psykiater og weekendplejefamilie, sker dette på baggrund af en godkendelse og aftaler i hvert enkelt tilfælde. ISO 9001:2000 Hedebocentrets kvalitetsstyring er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000. Dette indebærer, at der halvårligt sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets praksis lever op til målsætningen. I efterprøvningen indgår også en uvildig faglig vurdering af Hedebocentrets behandlingsydelser af særlig sagkyndig indenfor området. Efterprøvningen er derfor en garanti for, at Hedebocentret kan leve op til de angivne servicemål og de nedenfor opstillede krav. De halvårlige efterprøvninger og certificering forestås af Bureau Veritas Certification. Hedebocentret har opretholdt certificering siden 1995, og sidste efterprøvning blev gennemført i maj

8 Der er opstillet følgende krav: Hedebocentret skal opfylde sine aftaler om den socialpædagogiske behandling, samarbejde og medindflydelse i den enkelte sag. Hedebocentrets indsats skal understøtte den unges udviklingsforløb. Hedebocentret er troværdig, respektfuld og dialogorienteret i samarbejdet. Den socialpædagogiske behandlingsydelse udvikles og forbedres i overensstemmelse med målgruppebehov og kommunale krav og forventninger. Intern målefterprøvning Udover den eksterne efterprøvning af målopfyldelse indgår der: Fastsatte evalueringer ved de halvårlige konferencer, hvor sagsbehandler, forældre og ung mundtligt evaluerer Hedebocentrets indsats og overholdelse af aftaler. Tilfredshedsmålinger blandt kommuner og forældre om deres oplevelse af medinddragelse og samarbejde, respekt og troværdighed, samt om behandlingsforløbet på Hedebocentret understøtter den unges udviklingsforløb. Årlige evalueringssamtaler med et udsnit af de indskrevne unge (valgte talsmænd) vedrørende deres oplevelse af kvalitet i behandlingsforløbet samt medinddragelse og troværdighed. Medarbejdertilfredshedsmålinger, der måler Hedebocentrets evne til at skabe forudsætninger for medarbejdernes udvikling, medindflydelse og engagement. Målinger af overholdelse af tidsfrister for behandlingsaktiviteter for alle indskrevne unge; der er opstillet krav om, at behandlingsplan og plan for forældresamarbejde er udarbejdet ved indskrivning, og at denne evalueres og justeres første gang ved 12 uger og dernæst hvert halve år. Der søges vedrørende tidsfrister fastholdt en 90 % opfyldelsesgrad, dog med undtagelse af perioden 1. juli-1. september, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at afholde opfølgningskonferencer. 8

9 4. Servicemål 2008 Med baggrund i kommunepaneler efteråret 2007 gennemføres i 2008 måling/evaluering af sagsbehandlere/bestillers opfattelse af Hedebocentrets opgavevaretagelse. Der vil i den forbindelse indgå en afklaring af, hvordan disse kan tilrettelægges, så evaluering/målingerne er værdiskabende for Hedebocentrets praksis, spændende fra fokusinterview, dialogforum, spørgeskemaer til spotundersøgelser etc. Der er for 2008 endnu ikke fastlagt tilfredshedsprocenter for de eventuelle målinger, dog er det sådan, at hvor der udtrykkes kritik af Hedebocentrets indsats, sker der altid en konkret opfølgning. I forhold til forældre vil der i 2008 blive afholdt brugerindflydelsespanel bl.a. med henblik på at afdække de for forældrene relevante temaer, der skal indgå i tilfredshedsmålinger i Vedrørende medarbejdertilfredshedsmåling afklares form, indhold og kriterier med MED-udvalget primo Evaluering med de unge via talsmænd gennemføres i foråret Ydelsesudvikling Behov for nye ydelser afdækkes i et samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og bestillerenheden. Ved beslutning om udvikling af nye ydelser henførende til Hedebocentrets opgaveområde følges dette op af et internt udviklingsarbejde. Pt. er det besluttet at udvikle ydelsen Ambulant psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til børn/unge med henblik på at undgå indlæggelse i børne-ungdomspsykiatrien. Der er tale om et forsøgsudviklingsprojekt i samarbejde med Børnehjemmet Toften til igangsætning marts-april Desuden er det besluttet at afklare ventelisteproblematikken for unge velbegavede Aspergere. 2. Faglig kvalitet og kompetenceudvikling Det er planlagt fortsat at udvikle og finpudse udviklingskonceptet i forsættelse af baseline, herunder tilrettelægning af de første systematiske opfølgninger/målinger. Ligeledes er planlagt udvikling af et koncept for intern uddannelse og træning i teori- og metodeudvikling vedr. målgruppeforståelse, det teoretiske grundlag og metodeanvendelse hentet fra de tre referencerammer, Hedebocentrets forståelsesgrundlag bygger på. 9

10 Desuden vil uddannelsesprogrammet for nye medarbejdere blive udspecificeret; og der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende kvalificering af Hedebocentrets vikarer. 3. Kvalitetsudvikling Recertificering vil blive gennemført januar 2008 med henblik på et nyt 3- årigt forløb, der forpligtiger Hedebocentret, ud fra et kunde- og brugerperspektiv, at arbejde med stadige forbedringer og udvikling af ydelser, processer og organisation. 5. Opfølgning Der vil blive fulgt op på, hvorvidt resultatkravene for 2008 er opfyldt, i den kommende servicedeklaration for Hedebocentret. Desuden vil der løbende blive fulgt op på opfyldelsen af nævnte resultatkrav. Indsatsen evalueres på dialogmøde med Afdeling for Specialtilbud. 6. Opfølgning på resultatkrav fra Servicedeklarationen 2006 De ovenfor nævnte systematiske kvalitetsregistreringer og målinger danner tilsammen grundlaget for beslutninger om løbende forbedringer af Hedebocentrets ydelser, procesmiljøet, kvalitetsstyringssystemets effektivitet og medarbejdernes kompetenceudvikling og 2007 har selvsagt stået i kommunalreformens tegn både for Hedebocentret og samarbejdspartnere. Forbedrings- og udviklingstiltag har derfor primært været rettet mod at sikre overgangen til Herning kommune og udvikling af nye rutiner og processer på det økonomisk/administrative og ledelsesmæssige område. Der har endvidere været et forstærket fokus på opbygning af samarbejds- og netværksrelationer både i forhold til opdragsgivere og opgaveløsningen bredt. Processerne er i al væsentlighed gennemført og forløbet hensigtsmæssigt. Hedebocentret har i løbet af 2007 indgået i en række mødefora, hvor behov og indsats debatteres og udvikles. Der er endvidere i efterår 2007 gennemført fora med de nye opdragsgivere indenfor Hedebocentrets opgaveområde, både fra Herning kommunes og andre kommuners bestiller- og leverandørenheder, med henblik på vurdering af Hedebocentrets ydelseskvalitet, drøftelse af fremtidige behov, og hvilke emner Hedebocentrets interessenter finder meningsfyldt for kommende tilfredshedsmålinger. Herudover har der været tale om følgende interne forbedrings- og udviklingsarbejde: 10

11 Baselineprojekt Som led i arbejdet om at kunne sandsynliggøre evidens for behandlingsindsatsen, er der som pilotprojekt udarbejdet et udredningskoncept, der er afprøvet på nyindskrevne unge i døgntilbuddene i Udredningskonceptet indeholder psykologiske test, pædagogiske observationer, den unges selvevaluering og en forældrevurdering. Udover at tjene som en baseline for senere målinger lægges der vægt på, at udredningen tjener til at kvalificere behandlingsarbejdet. Projektet er evalueret efterår 2007 og besluttet forsat for alle unge i døgntilbud. Dokumentationssystem Udvikling, gennemførsel og implementering af digitalisering af dokumentation for behandlingsplanlægning og journalisering har fundet sted. Datatilsynet er ansøgt om godkendelse af systemet. Kompetenceudvikling og kvalificering I forhold til kvalificering af den behandlingsmæssige indsats har endnu 2 medarbejdere gennemført ekstern videreuddannelse i kognitiv terapi. Ligeledes er der for alle medarbejdere i behandlingsarbejdet gennemført interne træningsforløb i målgruppeforståelse og metodik. 3 medarbejdere har endvidere gennemført lean-projektlederuddannelse med henblik på at kunne understøtte målsætningen om værdiskabende processer. De gennemførte tilfredshedsmålinger i 2006 og 2007 viste følgende resultater: 2006: Tilfredshedsmåling forældre: 91 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Svarprocenten var 60 % (målingen omfattede kun forældre til unge under 18). Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Måling kunne ikke gennemføres med begrundelse i kommunalreform. Medarbejdertilfredshedsmåling blev i samråd med medudvalg gennemført som en analyse med fokus på indkredsning af emner for forbedring. 2007: Tilfredshedsmåling forældre: 94 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Målingen omfattede alle forældre, hvor disse indgik i behandlingsplanlægningen og omfattede flere emner med relation til den konkrete dagligdag. Der var en svarprocent på 52 %. 11

12 Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Omhandlede sagsbehandlere, der i perioden til har indgået i et visitationsforløb på Hedebocentret. Målingen havde fokus på information, samarbejde, den faglige kvalitet og aftaleoverholdelse i forløbet fra visitationshenvendelse til 1. konference. 98 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Der var en svarprocent på 44 %. Måling i forhold til de af Ringkjøbing Amt i 2006 opsatte resultatkrav om overholdelse af elementer og tidsfrister i en behandlingsplanlægning, er på Hedebocentret tidligere besluttet udvidet til at omfatte alle ydelser, uanset alder og indsatsniveau. Opgørelsen viser for perioden til og med , at: - Der er udarbejdet en individuel behandlingsplan inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Der er udarbejdet plan for familieinddragelse for alle unge under 18 år inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Behandlingsplanen justeres først ved 12 uger og efterfølgende hver 6. måned opfyldes for 76 %. En analyse af den lavere målopfyldelse på dette område viser, at især udsættelse af konferencer grundet ferie, sygdom og stillingsskift spiller ind. 12

13 Hvad kan brugerne forvente? 7. Værdier og normer Som en del af Herning kommunes tilbud overfor borgeren er Hedebocentrets virksomhed og opgaveløsning overordnet forankret i Herning kommunes værdigrundlag, der vægter udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft. Udmøntet på Hedebocentret betyder dette en parathed til at gå nye veje, herunder at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren; en ressourcebevidsthed i alle processer; en høj faglig og brugeroplevet kvalitet; en udviklende arbejdsplads; samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. Med dette som forståelsesramme er Hedebocentrets målsætning, at de differentierede ydelser samt den faglige og organisatoriske kvalitet udvikles og beskrives og dermed danner udgangspunkt for den individuelle behandlingsplan og metodik, der i processen formes i respekt for det enkelte menneskes individualitet og egenart. 8. Dagligdagens rytme På døgnafdelingerne Mejeriet i Fasterholt og Claudisvej 9 i Ikast er der medarbejdere døgnet rundt, og dagligdagen følger en rytme, som kendes fra det almene familiehverdagsliv, hvor de daglige opgaver vedrørende madlavning, rengøring, vask mv. løses i samarbejde mellem de unge og medarbejderne. Fritidslivet tilrettelægges sammen med den unge i en kombination af at motivere for og støtte op om deltagelse i fritidsaktiviteter i lokalområdet og et struktureret fritidsliv i afdelingen. Udgangspunktet er både et lærings- og udviklingsperspektiv og den unges interesser af kulturel, sportslig og musisk art. Der udarbejdes langtidsplan for hjemrejseweekends ca. hver 3. uge, fællesarrangementer og ferieture, som de unge forventes at deltage i. 13

14 Der er på begge afdelinger normer og aftaler for omgang med hinanden, hjemkomsttider, besøg af venner mv., afpasset den unges alder og aftaler med forældre. På boafdelingerne Olufsgade 19 og Bomiljøet i Herning er medarbejderne fleksibelt tilknyttet i hverdagene, primært eftermiddag og aften. Der støttes op om en struktur for et hverdagsliv lig det beskrevne for døgnafdelinger, men med vægt på, at denne også kan bære, når medarbejderne ikke er i afdelingen. Der tilrettelægges aktivitetsweekends ca. hver 3. uge samt ture og rejser som et tilbud til de unge, men hovedvægten lægges på, at de unge lærer selv at tilrettelægge deres fritid, herunder også at kunne være alene. I de ambulante ydelser er der kontinuerligt tilbud om fælles aktiviteter og gruppetilbud om særlige problemstillinger, hvorimod den individuelle indsats tilrettelægges konkret i samråd med den unge ud fra aftaler i behandlingsplanen. Herudover tilrettelægges på tværs i Hedebocentret med inddragelse af de unge fællesaktiviteter af sportslig og kulturel art samt tilbud om fællesrejser i sommer- og vinterferie. Hedebocentret er åbent døgnet og året rundt. Der er etableret en tilkaldeordning, der betyder, at også unge, som bor på en afdeling, hvor der ikke er sovevagt, eller som er indskrevet i ambulant regi, kan tilkalde en medarbejder døgnet rundt, ligesom der ved hjemrejse (lukkede) weekends på den ene døgnafdeling er mulighed for at være på den anden afdeling. 9. Arbejdet med behandlingsplaner Der er for alle unge udarbejdet en behandlingsplan, som er aftalegrundlaget for den unges forløb i Hedebocentret. Den første behandlingsplan udarbejdes i udkast ved visitationsmødet i samarbejde med kommunal sagsbehandler. Behandlingsplanen færdiggøres/besluttes ved forbesøget i samarbejde med forældre (til under 18- årige), den unge og sagsbehandler og udsendes til de implicerede inden indskrivning. Behandlingsplanen angiver formål for opholdet samt de udviklingsmål og indsatsområder, der er relevante for den enkelte unge vedrørende personlig, social og færdighedsmæssig udvikling og kompetence. På fastlagte elevsamtaler inddrages den unge med hensyntagen til de individuelle forudsætninger løbende i eget udviklingsforløb via drøftelse af mål og delmål, indsatsområder og metode samt i evaluering af forløbet og dets delaktiviteter. Forældre er forsat forældre, også når den unge bor på Hedebocentret, og er derfor væsentlige og nødvendige samarbejdspartnere under den unges ophold. Der er i be- 14

15 handlingsplanen altid indgået aftaler med forældre til under 18-årige om deres medvirken i behandlingsforløbet, den unges kontakt til hjemmet og samarbejde mellem hjem og afdeling. De første 3 måneder anses som en observations- og afklaringsperiode, hvor der er et særligt fokus på, om den unges behov er forenelige med den aftalte ydelse. Der afholdes konference første gang efter 3 måneder og derefter hvert halve år med deltagelse af den unge, forældre og kommunal sagsbehandler. Her evalueres den sidste periode, og behandlingsplanen justeres. Hedebocentret udsender indkaldelse og ved halvårskonferencerne skriftligt oplæg, der redegør for forløbet og anvendte metoder samt udfærdiger referat fra konference og ny behandlingsplan, der tilsendes alle involverede. Når den unge fylder 18 år, drøftes og aftales graden af forældres medvirken med den unge, og ofte er det sådan, at forældre som det nærmeste netværk fortsat deltager i den unges konferencer. 10. Brugerindflydelse Udover den medinddragelse og medindflydelse, der er beskrevet ovenfor vedrørende ung og forældres inddragelse i den individuelle behandlingsplanlægning, er der på hver afdeling ugentlige husmøder med deltagelse af alle afdelingens unge. Husmødet er ramme om og et forum for de unges medbestemmelse i planlægning af afdelingens hverdagsliv og aktiviteter, men også et læringsrum for demokratiske spilleregler og erfaringsdannelse vedrørende samspilsprocesser og konfliktløsning. Endvidere afholdes der årligt forældrepaneler. Der er i disse ikke en formel beslutningskompetence, men forældre har indflydelse via opsamling og behandling af deres forslag til forbedringer, evt. kritik, og hvilke elementer, de finder væsentlige at måle Hedebocentrets kvalitet i opgaveløsning og samarbejde på. Tilsvarende paneler afholdes ligeledes årligt med et udsnit af de kommuner, der anvender Hedebocentret. 11. Aktiviteter/serviceydelser Unge under 18 år i døgntilbud modtager ugentlige lomme- og tøjpenge efter gældende vejledning, ligesom alle klientrettede udgifter og aktiviteter igangsat af Hedebocentret betales af institutionen. For unge over 18 år skal disse have et selvstændigt forsørgelsesgrundlag ved enten arbejdsindtægt eller kontanthjælp. Ud af denne betales for kost og logi efter gældende regler. 15

16 For unge i ambulante tilbud er behandlingsaktiviteter igangsat af Hedebocentret dækket. Ved deltagelse i ferieture og tværgående aktiviteter kan der dog være tale om en egenbetaling bestemt ud fra den unges egenindtægt. 16

17 Personalepolitik 12. Personalepolitik En høj faglig og brugeroplevet kvalitet er målet for Hedebocentrets indsats og udmøntes bl.a. i klare og veldefinerede ydelser, der er specialiserede, fleksible og differentierede overfor skiftende målgruppekrav. Kerneressourcen heri er Hedebocentrets medarbejdere, hvorfor kompetenceudvikling bredt prioriteres højt via efter- og videreuddannelse samt læring og træning gennem job og opgaver. Medarbejderne i behandlingsafdelingerne er alle uddannede pædagoger, ligesom der er ansat psykologer og socialrådgivere som støtte i behandlingsarbejdet. Ved nyansættelse gennemgår medarbejderen et introduktionsforløb samt er tilknyttet en mentor i det første halve år med henblik på at opnå basiskundskaber i forhold til afdelingens målgruppe, behandlingsplanlægning og metodik. Herudover tilrettelægges løbende interne uddannelsesforløb, der systematisk indfører og træner medarbejderen i målgruppeforståelse, specifik behandlingsmetodik og kommunikationsteorier og -træning. Med baggrund i eksterne og interne evalueringer samt årlige udviklingssamtaler med alle medarbejdere udarbejdes der uddannelses- og træningsplan for den samlede institution. Denne har i disse år fokus på teori- og metodeudvikling af de enkelte afdelingers kerneydelse via uddannelse og træning i forståelsesgrundlaget og de væsentligste metoder hentet indenfor den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive referenceramme. Udover den faglige træning er der opmærksomhed på medarbejdernes arbejdsmiljø, og supervision ved psykolog indgår systematisk på behandlingsafdelingerne i forhold til egen faglig og personlig kompetence. Yderligere gennemføres hvert andet år medarbejdertilfredshedsmålinger og APV-undersøgelse med henblik på stadige forbedringer af proces- og arbejdsmiljøet. 17

18 Andre oplysninger om tilbuddet 13. Tilsyn Herning Kommune fører det lovpligtige tilsyn med Hedebocentret. Afdeling for Specialtilbud fører løbende almindeligt tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. Derudover deltager Afdeling for Specialtilbud i visitationsmøder og efter behov i opfølgningsmøder. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 14. Regler for indskrivning/visitation Visitation til Hedebocentret kan ske gennem Herning Kommune, Afdeling for Specialtilbud. Kontakt pædagogisk konsulent Inge Dankjær Sørensen, tlf.nr / Se evt. hjemmesiden Henvendelse kan også rettes til Hedebocentret fælleskontor, tlf Der fremsendes relevant sagsmateriale, visitationsskema, handleplan, 50- undersøgelse etc. Afdeling for Specialtilbuds pædagogiske konsulent kan inddrages. Hedebocentret indkalder inden 2 uger sagsbehandler og evt. eksterne ressourcepersoner aftalt med sagsbehandler til visitationsmøde. For unge, der ønskes visiteret til MST, kan der rettes henvendelse direkte til MSTteamet ved vejleder Tina Lund, tlf eller som ovenfor til Hedebocentrets Fælleskontor, tlf For en uddybende beskrivelse af Hedebocentrets differentierede behandlingstilbud henvises til hjemmesiden og Tilbudsportalen på Derudover sender Hedebocentret ved ændringer/nyudvikling Nyhedsbreve til kommuner og andre samarbejdspartnere. 15. Ventelisteinformation Henvendelse kan ske til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge, Herning Kommune. 18

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere