Hedebocentret Servicedeklaration 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedebocentret Servicedeklaration 2008"

Transkript

1 Hedebocentret Servicedeklaration 2008

2 Præsentation 1. Målgruppe Antal pladser Fysiske rammer Hedebocentret er Herning kommunes socialpædagogiske dag- og døgnbehandlingstilbud til unge. Institutionen drives efter lov om social service 67.2 og refererer organisatorisk til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge. Da Hedebocentrets ungdomstilbud også retter sig til unge over 18 år, er der en optagelsesalder op til 23 år med hjemmel i lov om social service 107, midlertidige botilbud; 103, dagbeskæftigelse; og 85, ambulant støtte og behandling. Målgruppen er unge i alderen år med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer, der overstiger, hvad de selv eller deres omgivelse kan magte. Målgruppen omfatter også unge og ungdomsgrupper, der er udsatte med hensyn til kriminalitet, misbrug, vagabondering etc. Der optages ikke unge, hvor behandlingsbehovet primært skyldes et misbrugsproblem. Hedebocentret har en samlet kapacitet på ca. 60 unge. For at imødekomme den bredt formulerede målgruppe er Hedebocentret decentralt opbygget med specialiserede og differentierede behandlingsydelser bundet sammen af fælles ledelse, administration og visitation. Der er tale om følgende ydelser: Afdeling Mejeriet Fasterholt Døgnafdeling for op til 7 psykiske sarte, kontaktsvage og sent udviklede unge i alderen år samt afdeling for dagbeskæftigelse for op til 6 unge. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 7 medarbejdere pædagoger og faglærer samt praktikant. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. 2

3 Afdeling Claudisvej 9 Ikast Døgnafdeling for op til 7 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. Der er til døgnafdelingen tilknyttet Udebo, et ambulant tilbud for op til 2-4 unge i alderen år, hvor de unge med døgnafdelingen som base og individuel støtte kan klare at bo i egen bolig. Der er på afdelingen ansat afdelingsleder, 5 medarbejdere alle uddannede pædagoger nattevagter samt praktikant. Endvidere er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Olufsgade 19 Herning Botilbud til 4 normaltbegavede unge med psykosociale problemstillinger i alderen år. 2 unge støttebeboere indgår i et bofællesskab og deltager i hverdagslivets opgaver og aktiviteter på lige fod med indskrevne unge. Der er tilknyttet 2 pædagoger og 1 afdelingsleder, der er fælles med Bomiljøet, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. Afdeling Bomiljøet Herning Botilbud for op til 4 unge i alderen år med psykiske og sociale vanskeligheder, som medfører behov for et struktureret og tryghedsskabende socialpædagogisk miljø. Desuden er tilknyttet et ambulant tilbud for 2-4 unge i egen bolig. Der er til afdelingen tilknyttet 2 medarbejdere pædagog og ergoterapeut og afdelingsleder, der er fælles med Olufsgade 19, samt psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet og psykiatrisk rådgivning og konsultation. 3

4 Støtteafdelingen Ambulante behandlingstilbud, der fordeler sig på: Støtte/behandling til ca. 15 unge i egen bolig i alderen år med psykosociale problemstillinger og/eller familiemæssige problemer. Indsatsen er afpasset den unges behov og strækker sig fra understøttende forløb for unge med behov for en vis struktur i hverdagen til støtte/behandling til unge, der enten helt mangler en daglig struktur eller ikke kan profitere af andre behandlingstilbud (Flyvende Korps). Opsøgende socialpædagogisk arbejde og ad hoc projekter i forhold til grupper af marginaliserede unge i lokalmiljøer. Indsatsen bliver defineret og aftalt med kommunen som en konkret og tidsafgrænset opgave. Multi Systemisk Terapi (MST), der er en korttidsbehandling for familier med unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Der er i Støtteafdelingen ansat 1 afdelingsleder samt 4 pædagoger, der arbejder med støtte/behandling til unge. Der er tilknyttet psykolog- og socialfaglig bistand i behandlingsarbejdet samt psykiatrisk rådgivning og konsultation. MST-behandlingen varetages af 1 vejleder og 3 terapeuter. Andre tilbud Til institutionen er yderligere tilknyttet tilbud om psykologisk undersøgelse og individuel terapeutisk behandling ved psykologer. 4

5 Tilbuddets målsætninger 2. Overordnet målsætning Målet for Hedebocentrets arbejde er at: Give den unge forudsætninger for størst mulig grad af selvforvaltning og oplevelse af egen formåen. Give den unge mulighed for personlig udvikling og for at erhverve sociale og praktiske færdigheder med henblik på at øge den unges muligheder for at tage del i samfundslivet. Styrke den unges relationer til andre mennesker såvel familie som jævnaldrende og om nødvendigt medvirke til at genopbygge brudte kontakter samt yde støtte til at skabe nye. Dette betyder, at: Den socialpædagogiske behandling og intervention tager udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle ressourcer og behov. Hedebocentret i sin struktur er bygget op som decentrale, differentierede og fleksible behandlingstilbud. Hedebocentrets medarbejdere har en høj faglig og personlig kompetence i forhold til målgruppen og de specialiserede afdelinger. Hedebocentret i sin pædagogiske praksis søger at normalisere de unges tilværelse mest muligt ved samarbejde med og brug af lokalområdets tilbud. Dette være sig både undervisnings- og uddannelsestilbud, kultur- og fritidstilbud samt jobtræning i det lokale erhvervsliv eller områdets beskæftigelsestilbud. Hedebocentret i samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og i dialog med kommunernes bestillerenheder fortsat udvikler behandlingstilbud, der er i overensstemmelse med samfundsudviklingen og målgruppens behov. 5

6 3. Hedebocentrets kvalitetsstyringssystem For at sikre, at målsætningen omsættes i en kontinuerlig udviklingsproces for den enkelte unge samt en fortsat udvikling af det samlede behandlingstilbud, har Hedebocentret udviklet og indarbejdet et kvalitetsstyringssystem, der har som mål: at sikre kommune, ung og forældre, at den behandlingsmæssige indsats understøtter de opstillede udviklingsmål og sker i overensstemmelse med indgåede aftaler for samarbejde og medindflydelse. Individuel behandlingsplan Dette indebærer, at der ved visitation i samarbejde med kommune, ung og forældre udarbejdes en individuel behandlingsplan for den unge. Den individuelle behandlingsplan indeholder aftaler om: Den unges tilknytning til Hedebocentret og graden af den ønskede indsats. Mål for den unges personlige udvikling, skole, beskæftigelse, fritid mv. Samarbejde med forældre og aftaler om forældres udøvelse af forældremyndigheden for unge under 18 år (for unge over 18 år aftales forældres medvirken med den unge). Opfølgning af behandlingsplanlægningen, der i samarbejde med kommune, ung og forældre sikrer evaluering og justering af den unges behandlingsplan første gang efter 12 uger. Herefter kontinuerlig opfølgning mindst hvert halve år. I den psykologiske og socialpædagogiske behandlingsindsats tages der i døgntilbuddene udgangspunkt i den unges samlede situation således, at der behandlingsmæssigt arbejdes med samspillet mellem den unges personlige udvikling, den unges sociale relationer og den unges relationer til de omgivende samfund. Hovedelementerne heri er, at: Den unge tilbydes kompetente, troværdige og vedholdende voksenrelationer. Rammer og indhold i døgnafdelingerne tilrettelægges som leve-, lærings- og udviklingsmiljøer omkring de daglige gøremål, som de kendes fra en familie, afpasset efter den enkelte unges/gruppens forudsætninger og behov. Den unges familie inddrages i behandlingsforløbet og i et samarbejde om dette. Den unge støttes i at indgå i et egnet skole- eller beskæftigelsestilbud. 6

7 Den unge får oplevelser og erfaringsdannelse om et indholdsrigt fritidsliv, der kan medvirke til udvikling af personlige interesser og positive gruppetilhørsforhold. Den unge har tilknyttet en kontaktpædagog, der har særlig opmærksomhed på den unges udvikling og trivsel og varetager det individuelle behandlingsarbejde herunder fastlagte samtaleforløb, forældreinddragelse og samarbejde. Den unge trænes i medindflydelse og ansvar via inddragelse i egen udviklingsproces og i beslutninger om egen behandlingsplan samt inddragelse i afdelingens aktiviteter og gruppeprocesser, herunder afdelingens husmøder. De ambulante ydelser bygger på samme elementer, men udgangspunktet for indsatsen er koncentreret om de delemner, der er aftalt i behandlingsplanen og med særlig vægt på samtaleforløb, afgrænset praktisk støtte samt gruppe- og netværksaktiviteter. Behandlingsindsatsen kan i både døgn- og ambulante ydelser yderligere suppleres med aftaler om psykologisk undersøgelse og individuel terapi. For at sikre den samlede kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i behandlingen har Hedebocentret indgået samarbejdsaftaler med de eksterne institutioner, der supplerer Hedebocentrets behandlingstilbud. Der er for tiden indgået samarbejdsaftaler med Børn- og Ungepsykiatrien, Stofbehandlingen i Herning kommune, PPR i Herning og Ikast-Brande kommuner samt undervisnings- og beskæftigelsestilbuddene Produktionsskolen og Birkelund i Herning. Når der inddrages private som for eksempel privatpraktiserende psykolog/psykiater og weekendplejefamilie, sker dette på baggrund af en godkendelse og aftaler i hvert enkelt tilfælde. ISO 9001:2000 Hedebocentrets kvalitetsstyring er certificeret efter kravene i ISO 9001:2000. Dette indebærer, at der halvårligt sker en efterprøvning af, om Hedebocentrets praksis lever op til målsætningen. I efterprøvningen indgår også en uvildig faglig vurdering af Hedebocentrets behandlingsydelser af særlig sagkyndig indenfor området. Efterprøvningen er derfor en garanti for, at Hedebocentret kan leve op til de angivne servicemål og de nedenfor opstillede krav. De halvårlige efterprøvninger og certificering forestås af Bureau Veritas Certification. Hedebocentret har opretholdt certificering siden 1995, og sidste efterprøvning blev gennemført i maj

8 Der er opstillet følgende krav: Hedebocentret skal opfylde sine aftaler om den socialpædagogiske behandling, samarbejde og medindflydelse i den enkelte sag. Hedebocentrets indsats skal understøtte den unges udviklingsforløb. Hedebocentret er troværdig, respektfuld og dialogorienteret i samarbejdet. Den socialpædagogiske behandlingsydelse udvikles og forbedres i overensstemmelse med målgruppebehov og kommunale krav og forventninger. Intern målefterprøvning Udover den eksterne efterprøvning af målopfyldelse indgår der: Fastsatte evalueringer ved de halvårlige konferencer, hvor sagsbehandler, forældre og ung mundtligt evaluerer Hedebocentrets indsats og overholdelse af aftaler. Tilfredshedsmålinger blandt kommuner og forældre om deres oplevelse af medinddragelse og samarbejde, respekt og troværdighed, samt om behandlingsforløbet på Hedebocentret understøtter den unges udviklingsforløb. Årlige evalueringssamtaler med et udsnit af de indskrevne unge (valgte talsmænd) vedrørende deres oplevelse af kvalitet i behandlingsforløbet samt medinddragelse og troværdighed. Medarbejdertilfredshedsmålinger, der måler Hedebocentrets evne til at skabe forudsætninger for medarbejdernes udvikling, medindflydelse og engagement. Målinger af overholdelse af tidsfrister for behandlingsaktiviteter for alle indskrevne unge; der er opstillet krav om, at behandlingsplan og plan for forældresamarbejde er udarbejdet ved indskrivning, og at denne evalueres og justeres første gang ved 12 uger og dernæst hvert halve år. Der søges vedrørende tidsfrister fastholdt en 90 % opfyldelsesgrad, dog med undtagelse af perioden 1. juli-1. september, hvor det erfaringsmæssigt er vanskeligt at afholde opfølgningskonferencer. 8

9 4. Servicemål 2008 Med baggrund i kommunepaneler efteråret 2007 gennemføres i 2008 måling/evaluering af sagsbehandlere/bestillers opfattelse af Hedebocentrets opgavevaretagelse. Der vil i den forbindelse indgå en afklaring af, hvordan disse kan tilrettelægges, så evaluering/målingerne er værdiskabende for Hedebocentrets praksis, spændende fra fokusinterview, dialogforum, spørgeskemaer til spotundersøgelser etc. Der er for 2008 endnu ikke fastlagt tilfredshedsprocenter for de eventuelle målinger, dog er det sådan, at hvor der udtrykkes kritik af Hedebocentrets indsats, sker der altid en konkret opfølgning. I forhold til forældre vil der i 2008 blive afholdt brugerindflydelsespanel bl.a. med henblik på at afdække de for forældrene relevante temaer, der skal indgå i tilfredshedsmålinger i Vedrørende medarbejdertilfredshedsmåling afklares form, indhold og kriterier med MED-udvalget primo Evaluering med de unge via talsmænd gennemføres i foråret Ydelsesudvikling Behov for nye ydelser afdækkes i et samarbejde med Afdeling for Specialtilbud og bestillerenheden. Ved beslutning om udvikling af nye ydelser henførende til Hedebocentrets opgaveområde følges dette op af et internt udviklingsarbejde. Pt. er det besluttet at udvikle ydelsen Ambulant psykologisk undersøgelse og behandling i forhold til børn/unge med henblik på at undgå indlæggelse i børne-ungdomspsykiatrien. Der er tale om et forsøgsudviklingsprojekt i samarbejde med Børnehjemmet Toften til igangsætning marts-april Desuden er det besluttet at afklare ventelisteproblematikken for unge velbegavede Aspergere. 2. Faglig kvalitet og kompetenceudvikling Det er planlagt fortsat at udvikle og finpudse udviklingskonceptet i forsættelse af baseline, herunder tilrettelægning af de første systematiske opfølgninger/målinger. Ligeledes er planlagt udvikling af et koncept for intern uddannelse og træning i teori- og metodeudvikling vedr. målgruppeforståelse, det teoretiske grundlag og metodeanvendelse hentet fra de tre referencerammer, Hedebocentrets forståelsesgrundlag bygger på. 9

10 Desuden vil uddannelsesprogrammet for nye medarbejdere blive udspecificeret; og der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende kvalificering af Hedebocentrets vikarer. 3. Kvalitetsudvikling Recertificering vil blive gennemført januar 2008 med henblik på et nyt 3- årigt forløb, der forpligtiger Hedebocentret, ud fra et kunde- og brugerperspektiv, at arbejde med stadige forbedringer og udvikling af ydelser, processer og organisation. 5. Opfølgning Der vil blive fulgt op på, hvorvidt resultatkravene for 2008 er opfyldt, i den kommende servicedeklaration for Hedebocentret. Desuden vil der løbende blive fulgt op på opfyldelsen af nævnte resultatkrav. Indsatsen evalueres på dialogmøde med Afdeling for Specialtilbud. 6. Opfølgning på resultatkrav fra Servicedeklarationen 2006 De ovenfor nævnte systematiske kvalitetsregistreringer og målinger danner tilsammen grundlaget for beslutninger om løbende forbedringer af Hedebocentrets ydelser, procesmiljøet, kvalitetsstyringssystemets effektivitet og medarbejdernes kompetenceudvikling og 2007 har selvsagt stået i kommunalreformens tegn både for Hedebocentret og samarbejdspartnere. Forbedrings- og udviklingstiltag har derfor primært været rettet mod at sikre overgangen til Herning kommune og udvikling af nye rutiner og processer på det økonomisk/administrative og ledelsesmæssige område. Der har endvidere været et forstærket fokus på opbygning af samarbejds- og netværksrelationer både i forhold til opdragsgivere og opgaveløsningen bredt. Processerne er i al væsentlighed gennemført og forløbet hensigtsmæssigt. Hedebocentret har i løbet af 2007 indgået i en række mødefora, hvor behov og indsats debatteres og udvikles. Der er endvidere i efterår 2007 gennemført fora med de nye opdragsgivere indenfor Hedebocentrets opgaveområde, både fra Herning kommunes og andre kommuners bestiller- og leverandørenheder, med henblik på vurdering af Hedebocentrets ydelseskvalitet, drøftelse af fremtidige behov, og hvilke emner Hedebocentrets interessenter finder meningsfyldt for kommende tilfredshedsmålinger. Herudover har der været tale om følgende interne forbedrings- og udviklingsarbejde: 10

11 Baselineprojekt Som led i arbejdet om at kunne sandsynliggøre evidens for behandlingsindsatsen, er der som pilotprojekt udarbejdet et udredningskoncept, der er afprøvet på nyindskrevne unge i døgntilbuddene i Udredningskonceptet indeholder psykologiske test, pædagogiske observationer, den unges selvevaluering og en forældrevurdering. Udover at tjene som en baseline for senere målinger lægges der vægt på, at udredningen tjener til at kvalificere behandlingsarbejdet. Projektet er evalueret efterår 2007 og besluttet forsat for alle unge i døgntilbud. Dokumentationssystem Udvikling, gennemførsel og implementering af digitalisering af dokumentation for behandlingsplanlægning og journalisering har fundet sted. Datatilsynet er ansøgt om godkendelse af systemet. Kompetenceudvikling og kvalificering I forhold til kvalificering af den behandlingsmæssige indsats har endnu 2 medarbejdere gennemført ekstern videreuddannelse i kognitiv terapi. Ligeledes er der for alle medarbejdere i behandlingsarbejdet gennemført interne træningsforløb i målgruppeforståelse og metodik. 3 medarbejdere har endvidere gennemført lean-projektlederuddannelse med henblik på at kunne understøtte målsætningen om værdiskabende processer. De gennemførte tilfredshedsmålinger i 2006 og 2007 viste følgende resultater: 2006: Tilfredshedsmåling forældre: 91 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Svarprocenten var 60 % (målingen omfattede kun forældre til unge under 18). Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Måling kunne ikke gennemføres med begrundelse i kommunalreform. Medarbejdertilfredshedsmåling blev i samråd med medudvalg gennemført som en analyse med fokus på indkredsning af emner for forbedring. 2007: Tilfredshedsmåling forældre: 94 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Målingen omfattede alle forældre, hvor disse indgik i behandlingsplanlægningen og omfattede flere emner med relation til den konkrete dagligdag. Der var en svarprocent på 52 %. 11

12 Tilfredshedsmåling sagsbehandlere: Omhandlede sagsbehandlere, der i perioden til har indgået i et visitationsforløb på Hedebocentret. Målingen havde fokus på information, samarbejde, den faglige kvalitet og aftaleoverholdelse i forløbet fra visitationshenvendelse til 1. konference. 98 % udtrykte tilfredshed som forventet eller bedre end forventet. Der var en svarprocent på 44 %. Måling i forhold til de af Ringkjøbing Amt i 2006 opsatte resultatkrav om overholdelse af elementer og tidsfrister i en behandlingsplanlægning, er på Hedebocentret tidligere besluttet udvidet til at omfatte alle ydelser, uanset alder og indsatsniveau. Opgørelsen viser for perioden til og med , at: - Der er udarbejdet en individuel behandlingsplan inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Der er udarbejdet plan for familieinddragelse for alle unge under 18 år inden 12 uger, hvilket opfyldes 100 %. - Behandlingsplanen justeres først ved 12 uger og efterfølgende hver 6. måned opfyldes for 76 %. En analyse af den lavere målopfyldelse på dette område viser, at især udsættelse af konferencer grundet ferie, sygdom og stillingsskift spiller ind. 12

13 Hvad kan brugerne forvente? 7. Værdier og normer Som en del af Herning kommunes tilbud overfor borgeren er Hedebocentrets virksomhed og opgaveløsning overordnet forankret i Herning kommunes værdigrundlag, der vægter udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, professionalisme og god dømmekraft. Udmøntet på Hedebocentret betyder dette en parathed til at gå nye veje, herunder at bygge bro over eksisterende sektoropdelinger i udvikling af de rette og sammenhængende ydelser for borgeren; en ressourcebevidsthed i alle processer; en høj faglig og brugeroplevet kvalitet; en udviklende arbejdsplads; samt evne og kunnen til at forvalte ansvar, uddelegering og styring af opgaveområdet. Hedebocentrets behandlingsarbejde har baggrund i et menneskesyn, hvor de unge opfattes som unikke mennesker, hver med sin personlige livshistorie, der indebærer betydningsfulde relationer til egen familie og netværk. Om end livsbetingelserne kan være svære, og den unges adfærd kan fremtræde ganske uhensigtsmæssigt og utilpasset, ses den unge som et aktivt handlende menneske, der med de rette betingelser kan udvikle sig. Den uhensigtsmæssige adfærd opfattes som de unges bedste bud på at udtrykke sig her og nu på baggrund af sin særlige livskontekst og historie. Derfor er det en faglig opgave at prøve at forstå meningen hermed. I mødet med den unge og forældre anser vi derfor ligeværd, medmenneskelighed, troværdighed og dialog som lige så vigtigt som et højt fagligt niveau. Med dette som forståelsesramme er Hedebocentrets målsætning, at de differentierede ydelser samt den faglige og organisatoriske kvalitet udvikles og beskrives og dermed danner udgangspunkt for den individuelle behandlingsplan og metodik, der i processen formes i respekt for det enkelte menneskes individualitet og egenart. 8. Dagligdagens rytme På døgnafdelingerne Mejeriet i Fasterholt og Claudisvej 9 i Ikast er der medarbejdere døgnet rundt, og dagligdagen følger en rytme, som kendes fra det almene familiehverdagsliv, hvor de daglige opgaver vedrørende madlavning, rengøring, vask mv. løses i samarbejde mellem de unge og medarbejderne. Fritidslivet tilrettelægges sammen med den unge i en kombination af at motivere for og støtte op om deltagelse i fritidsaktiviteter i lokalområdet og et struktureret fritidsliv i afdelingen. Udgangspunktet er både et lærings- og udviklingsperspektiv og den unges interesser af kulturel, sportslig og musisk art. Der udarbejdes langtidsplan for hjemrejseweekends ca. hver 3. uge, fællesarrangementer og ferieture, som de unge forventes at deltage i. 13

14 Der er på begge afdelinger normer og aftaler for omgang med hinanden, hjemkomsttider, besøg af venner mv., afpasset den unges alder og aftaler med forældre. På boafdelingerne Olufsgade 19 og Bomiljøet i Herning er medarbejderne fleksibelt tilknyttet i hverdagene, primært eftermiddag og aften. Der støttes op om en struktur for et hverdagsliv lig det beskrevne for døgnafdelinger, men med vægt på, at denne også kan bære, når medarbejderne ikke er i afdelingen. Der tilrettelægges aktivitetsweekends ca. hver 3. uge samt ture og rejser som et tilbud til de unge, men hovedvægten lægges på, at de unge lærer selv at tilrettelægge deres fritid, herunder også at kunne være alene. I de ambulante ydelser er der kontinuerligt tilbud om fælles aktiviteter og gruppetilbud om særlige problemstillinger, hvorimod den individuelle indsats tilrettelægges konkret i samråd med den unge ud fra aftaler i behandlingsplanen. Herudover tilrettelægges på tværs i Hedebocentret med inddragelse af de unge fællesaktiviteter af sportslig og kulturel art samt tilbud om fællesrejser i sommer- og vinterferie. Hedebocentret er åbent døgnet og året rundt. Der er etableret en tilkaldeordning, der betyder, at også unge, som bor på en afdeling, hvor der ikke er sovevagt, eller som er indskrevet i ambulant regi, kan tilkalde en medarbejder døgnet rundt, ligesom der ved hjemrejse (lukkede) weekends på den ene døgnafdeling er mulighed for at være på den anden afdeling. 9. Arbejdet med behandlingsplaner Der er for alle unge udarbejdet en behandlingsplan, som er aftalegrundlaget for den unges forløb i Hedebocentret. Den første behandlingsplan udarbejdes i udkast ved visitationsmødet i samarbejde med kommunal sagsbehandler. Behandlingsplanen færdiggøres/besluttes ved forbesøget i samarbejde med forældre (til under 18- årige), den unge og sagsbehandler og udsendes til de implicerede inden indskrivning. Behandlingsplanen angiver formål for opholdet samt de udviklingsmål og indsatsområder, der er relevante for den enkelte unge vedrørende personlig, social og færdighedsmæssig udvikling og kompetence. På fastlagte elevsamtaler inddrages den unge med hensyntagen til de individuelle forudsætninger løbende i eget udviklingsforløb via drøftelse af mål og delmål, indsatsområder og metode samt i evaluering af forløbet og dets delaktiviteter. Forældre er forsat forældre, også når den unge bor på Hedebocentret, og er derfor væsentlige og nødvendige samarbejdspartnere under den unges ophold. Der er i be- 14

15 handlingsplanen altid indgået aftaler med forældre til under 18-årige om deres medvirken i behandlingsforløbet, den unges kontakt til hjemmet og samarbejde mellem hjem og afdeling. De første 3 måneder anses som en observations- og afklaringsperiode, hvor der er et særligt fokus på, om den unges behov er forenelige med den aftalte ydelse. Der afholdes konference første gang efter 3 måneder og derefter hvert halve år med deltagelse af den unge, forældre og kommunal sagsbehandler. Her evalueres den sidste periode, og behandlingsplanen justeres. Hedebocentret udsender indkaldelse og ved halvårskonferencerne skriftligt oplæg, der redegør for forløbet og anvendte metoder samt udfærdiger referat fra konference og ny behandlingsplan, der tilsendes alle involverede. Når den unge fylder 18 år, drøftes og aftales graden af forældres medvirken med den unge, og ofte er det sådan, at forældre som det nærmeste netværk fortsat deltager i den unges konferencer. 10. Brugerindflydelse Udover den medinddragelse og medindflydelse, der er beskrevet ovenfor vedrørende ung og forældres inddragelse i den individuelle behandlingsplanlægning, er der på hver afdeling ugentlige husmøder med deltagelse af alle afdelingens unge. Husmødet er ramme om og et forum for de unges medbestemmelse i planlægning af afdelingens hverdagsliv og aktiviteter, men også et læringsrum for demokratiske spilleregler og erfaringsdannelse vedrørende samspilsprocesser og konfliktløsning. Endvidere afholdes der årligt forældrepaneler. Der er i disse ikke en formel beslutningskompetence, men forældre har indflydelse via opsamling og behandling af deres forslag til forbedringer, evt. kritik, og hvilke elementer, de finder væsentlige at måle Hedebocentrets kvalitet i opgaveløsning og samarbejde på. Tilsvarende paneler afholdes ligeledes årligt med et udsnit af de kommuner, der anvender Hedebocentret. 11. Aktiviteter/serviceydelser Unge under 18 år i døgntilbud modtager ugentlige lomme- og tøjpenge efter gældende vejledning, ligesom alle klientrettede udgifter og aktiviteter igangsat af Hedebocentret betales af institutionen. For unge over 18 år skal disse have et selvstændigt forsørgelsesgrundlag ved enten arbejdsindtægt eller kontanthjælp. Ud af denne betales for kost og logi efter gældende regler. 15

16 For unge i ambulante tilbud er behandlingsaktiviteter igangsat af Hedebocentret dækket. Ved deltagelse i ferieture og tværgående aktiviteter kan der dog være tale om en egenbetaling bestemt ud fra den unges egenindtægt. 16

17 Personalepolitik 12. Personalepolitik En høj faglig og brugeroplevet kvalitet er målet for Hedebocentrets indsats og udmøntes bl.a. i klare og veldefinerede ydelser, der er specialiserede, fleksible og differentierede overfor skiftende målgruppekrav. Kerneressourcen heri er Hedebocentrets medarbejdere, hvorfor kompetenceudvikling bredt prioriteres højt via efter- og videreuddannelse samt læring og træning gennem job og opgaver. Medarbejderne i behandlingsafdelingerne er alle uddannede pædagoger, ligesom der er ansat psykologer og socialrådgivere som støtte i behandlingsarbejdet. Ved nyansættelse gennemgår medarbejderen et introduktionsforløb samt er tilknyttet en mentor i det første halve år med henblik på at opnå basiskundskaber i forhold til afdelingens målgruppe, behandlingsplanlægning og metodik. Herudover tilrettelægges løbende interne uddannelsesforløb, der systematisk indfører og træner medarbejderen i målgruppeforståelse, specifik behandlingsmetodik og kommunikationsteorier og -træning. Med baggrund i eksterne og interne evalueringer samt årlige udviklingssamtaler med alle medarbejdere udarbejdes der uddannelses- og træningsplan for den samlede institution. Denne har i disse år fokus på teori- og metodeudvikling af de enkelte afdelingers kerneydelse via uddannelse og træning i forståelsesgrundlaget og de væsentligste metoder hentet indenfor den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive referenceramme. Udover den faglige træning er der opmærksomhed på medarbejdernes arbejdsmiljø, og supervision ved psykolog indgår systematisk på behandlingsafdelingerne i forhold til egen faglig og personlig kompetence. Yderligere gennemføres hvert andet år medarbejdertilfredshedsmålinger og APV-undersøgelse med henblik på stadige forbedringer af proces- og arbejdsmiljøet. 17

18 Andre oplysninger om tilbuddet 13. Tilsyn Herning Kommune fører det lovpligtige tilsyn med Hedebocentret. Afdeling for Specialtilbud fører løbende almindeligt tilsyn med tilbuddet via besøg, møder, dialogfora, budgetopfølgning mv. Derudover deltager Afdeling for Specialtilbud i visitationsmøder og efter behov i opfølgningsmøder. De anbringende kommuner fører det konkrete individuelle tilsyn i forhold til den enkelte bruger. 14. Regler for indskrivning/visitation Visitation til Hedebocentret kan ske gennem Herning Kommune, Afdeling for Specialtilbud. Kontakt pædagogisk konsulent Inge Dankjær Sørensen, tlf.nr / Se evt. hjemmesiden Henvendelse kan også rettes til Hedebocentret fælleskontor, tlf Der fremsendes relevant sagsmateriale, visitationsskema, handleplan, 50- undersøgelse etc. Afdeling for Specialtilbuds pædagogiske konsulent kan inddrages. Hedebocentret indkalder inden 2 uger sagsbehandler og evt. eksterne ressourcepersoner aftalt med sagsbehandler til visitationsmøde. For unge, der ønskes visiteret til MST, kan der rettes henvendelse direkte til MSTteamet ved vejleder Tina Lund, tlf eller som ovenfor til Hedebocentrets Fælleskontor, tlf For en uddybende beskrivelse af Hedebocentrets differentierede behandlingstilbud henvises til hjemmesiden og Tilbudsportalen på Derudover sender Hedebocentret ved ændringer/nyudvikling Nyhedsbreve til kommuner og andre samarbejdspartnere. 15. Ventelisteinformation Henvendelse kan ske til Afdeling for Specialtilbud, Børn og Unge, Herning Kommune. 18

19 Afdeling Mejeriet Grønlundvej 40, 7330 Brande Tlf.: Afdeling Claudisvej Claudisvej 9, 7430 Ikast Tlf.: Afdeling Olufsgade Olufsgade 19, 7400 Herning Tlf.: Bomiljøet Olufsgade 15, 7400 Herning Tlf.: Støtteafdelingen Olufsgade 15, 7400 Herning Tlf.: MST Vejleder Tina Lund Tlf.:

20 Hedebocentret Fælleskontoret Forstander: Anne-Margrethe Andersen Kirkegade Ikast Tlf.: Fax: Hjemmeside: Afdeling for Specialtilbud Herning Kommune Afdeling for Specialtilbud Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: Hjemmeside: 20

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2015 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Kontrakt for. Hedebocentret

Kontrakt for. Hedebocentret Kontrakt for Hedebocentret Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2014 1 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Hedebocentret, Lykkesvej 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens mål-

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere