Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser"

Transkript

1 Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

2 Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet af Odense Kommune, august 2008 Oplag: 1000 stk. Layout: MADE BY MAKERS APS Tryk: CS Grafisk A/S Læs mere på her kan du også finde politikken som lydfil. 02

3 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Indhold Forord side 4 Indledning side 6 Værdier side 12 Hjemmeliv side 14 Uddannelses- og arbejdsliv side 18 Fritidsliv side 24 Kommunikation og dialog side 28 03

4 Odense Kommunes Handicappolitik Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i den nye FN-konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen angiver klart definerede retningslinjer for mennesker med handicaps rettigheder - både borgerlige, politiske, sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder. Danmark anerkendte indholdet og formålet med FN-konventionen ved at underskrive den i marts Odense Kommune ønsker med udarbejdelsen af en ny handicappolitik at tage de første skridt til at implementere den nye FN-konvention. Politikken bygger på FN s standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap og på de handicappolitiske grundprincipper om ligebehandling, kompensation, solidaritet og sektoransvar i den danske lovgivning. 04

5 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Mange stemmer er blevet hørt i arbejdet med handicappolitikken. Vi vil gerne rette en stor tak til alle, som har bidraget med ideer og gode råd. En særlig tak til de, der deltog på de fire dialogmøder, der indledte arbejdet med politikken. Det var fantastisk at opleve så mange engagerede mennesker deltage i debatten. Det flotte fremmøde fortæller os, at vi har fat i noget af det rigtige, når vi vælger at inddrage borgerne mest muligt i et arbejde som dette. Dialogmødernes utraditionelle form viser, at Odense på nogle områder allerede lever op til byens nye vision: At lege er at leve. Det legende Odense handler om at bruge det kreative og utraditionelle til at skabe nye vinkler og nye måder at gøre tingene på. Det handler om at skabe et endnu bedre liv i Odense for alle! Denne tilgang til tingene skal også gennemstrømme handicappolitikken, og politikken skal samtidig være garant for, at alle i Odense kan lege med. Overskriften på politikken er Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser. Legen kan være et medvirkende element til at kunne leve op til denne overskrift. Jan Boye Borgmester Peter Rahbæk Juhl Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen 05

6 Odense Kommunes Handicappolitik Indledning Som borgere i Odense har vi mulighed for at leve, lære og udfolde os. Formålet med en handicappolitik er at sikre, at mennesker med handicap har de samme muligheder som alle andre. Når vi i politikken her skriver mennesker med et handicap, mener vi mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder også mennesker med en sindslidelse. Kommunens opgave er så vidt muligt at kompensere for det pågældende handicap. Handicappolitikken gælder både for Odense som by og for Odense Kommune som arbejdsplads. Den tegner de overordnede linjer i Odense Kommunes indsats over for mennesker med handicap: Hvor skal vi lægge vores kræfter de kommende år i forhold til at skabe livskvalitet og rammer for borgere med et handicap? Og den udstikker retningslinjerne for, hvordan Odense Kommune som organisation går foran i bestræbelsen på at leve op til at sætte mennesket før handicappet og give alle mulighed for et liv på egne præmisser. 06 Kommunens opgaver, tilbud og serviceydelser for mennesker med handicap løses ud fra forventningen om sektoransvarlighed. Dette betyder, at opgaverne løses i den afdeling, de hører hjemme.

7 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser 077

8 Odense Kommunes Handicappolitik Derfor vil handicappolitikken også planlægges, implementeres, opfølges og evalueres i alle afdelinger og forvaltninger i Odense Kommune. Herudover er det ønsket, at politikken kommer bredt ud og også bliver taget i ed af Odenses erhvervsliv, organisationer, foreninger osv. Odense Kommune kan ikke gøre forskellen alene, og derfor inviteres det omgivende samfund til at tage del i det fælles ansvar. Mennesker, der lever med et handicap, er lige så forskellige og har lige så forskellige ønsker, behov og udfordringer i livet som alle andre. Handicappolitikken omfatter både mennesker, der stort set ikke er mærket, og mennesker, der er stærkt mærket af deres handicap. Den omfatter også både mennesker med fysiske og psykiske handicap og mennesker med sindslidelser. Disse mennesker er lige så forskellige fra hinanden som alle andre, men fælles for dem er, at de kan støde på udfordringer i forbindelse med deres handicap i hjemmelivet, fritidslivet og i uddannelses- eller arbejdslivet. Disse tre sider af livet er temaerne i handicappolitikken. 08

9 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Arbejdet med handicappolitikken har taget udgangspunkt i en række dialogmøder, hvor borgere, handicaporganisationer og andre interesserede er kommet med deres bidrag til, hvad politikken bør indeholde. En projektgruppe har arbejdet videre med de mange bidrag fra dialogmøderne og er kommet frem til nogle overordnede værdier, visioner, indsatser og ideer til handlinger. De indsatser, der er beskrevet på de enkelte områder, fortæller noget om det, vi allerede gør, mens eksemplerne på ideer til handling er nye visioner for, hvor vi gerne vil hen. 099

10 Odense Kommunes Handicappolitik Den omfattende inddragelse af de mennesker, det handler om, har været et vigtigt led i processen med udformningen af politikken. Men inddragelse forpligter også. Der er derfor blevet lagt stor vægt på, at deltagerne ved dialogmøderne har sat deres direkte fingeraftryk på formuleringen af politikken. Formidlingen af Odense Kommunes handicappolitik skal naturligvis også være handicapegnet. Derfor har vi i tryksagen her valgt at følge Dansk Blindesamfunds og Center for Ligebehandling af Handicappedes anbefalinger til trykte medier. 10

11 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Politikken følges op med et årligt temamøde for borgere, interesseorganisationer, erhvervslivet m.v. første gang i Handicappolitikken skal ses i sammenhæng med Odense Kommunes andre politikker inden for områderne: Seniorliv, frivillighed, børn og unge, sundhed og erhverv og vækst. Politikkerne spiller sammen på kryds og tværs i forskellige sammenhænge. 11

12 Odense Kommunes Handicappolitik Værdier De værdier, der ligger til grund for handicappolitikken, afspejler måden, hvorpå vi helt overordnet forholder os til de odenseanske borgere, der har et handicap. I Odense... Møder vi mennesket før handicappet I mødet med et andet menneske har vi fokus på de styrker, ressourcer og kompetencer, som alle mennesker rummer. Vi udviser respekt og værdighed for alle. Det er særligt i mødet med det omgivende samfund, et handicap får betydning. Respekterer vi individuelle behov Ingen mennesker er ens heller ikke mennesker med handicap. Derfor skal der være stor lydhørhed over for individuelle behov og plads til skæve løsninger. Alle skal have lige muligheder, men vejen kan være forskellig fra person til person. Samtidig ændrer den enkeltes behov sig løbende, så det, Odense Kommune tilbyder, skal være tidssvarende. 12

13 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Lever vi et godt liv på egne præmisser Alle har ret til et godt liv på egne præmisser. Der skal derfor være størst mulig grad af frihed til at vælge det, som er vigtigt for den enkelte, og der skal være mulighed for at udbygge og styrke relationer til andre mennesker. Alle har indflydelse på beslutninger omkring sit eget liv og tager ansvar for og samarbejder om beslutningerne. Baner kommunikation og dialog vejen Kommunikation og dialog skaber større forståelse og øget tolerance i forhold til mennesker med handicap og deres behov. Derfor skal der sættes fokus på kommunikation om handicap. De gode historier skal findes og fortælles. Kommunikation og viden åbner øjnene for mulighederne og giver grobund for, at alle kan deltage i fællesskabet. Styrker og udvikler vi samarbejdet med det omgivende samfund Vi skal alle tage del i det sociale ansvar. Derfor skal relationerne til de mange samarbejdspartnere styrkes samarbejdet med offentlige og private virksomheder og med frivillige og foreninger. Vi skal eksperimentere med nye samarbejdsmodeller, så alle får mulighed for at bidrage til at gøre Odense til en handicapegnet by. 13

14 Odense Kommunes Handicappolitik 14

15 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Hjemmeliv Vision for området I Odense lever mennesker med handicap deres eget liv i eget hjem ligesom alle andre. Indsatser på området Det gode hjemmeliv Der er tid til omsorg både på det praktiske og på det sociale plan og samtidig respekt for privatlivet. Gennem bl.a. genoptræning og vedligeholdelse af funktioner skal den enkelte sikres en høj grad af selvstændighed, da dette er en forudsætning for livskvalitet. Vi tager hånd om borgere, der udskrives fra sygehus, så de hurtigt kommer i gang med genoptræningen. Odense Kommune medvirker aktivt til netværksdannelse blandt borgere med handicap. Vi inddrager familie og pårørende så meget som muligt. Borgere med handicap skal have kvalificerede botilbud at vælge imellem Der skal være forskellige botilbud at vælge imellem. Behovene ændrer sig gennem livet. Derfor skal tilbudene være fleksible, så de løbende kan tilpasses den enkeltes behov. 15

16 Odense Kommunes Handicappolitik Sammenhængende overgange fra barn til ung, fra ung til voksen og fra voksen til senior Ingen må falde mellem to stole. Derfor arbejder og koordinerer de forskellige afdelinger og forvaltninger i kommunen på tværs, så overdragelserne forløber hurtigt og smidigt. Indsatsen for unge mellem år styrkes med fokus på deres behov for at have et ungdomsliv som alle andre. Særlig støtte til familier, som har børn med handicap Der er særlig vægt på en tidlig indsats over for børn med handicap og på råd og vejledning af forældre og andre pårørende. Hvis Odense Kommune ikke kan indfri et ønske til en boform eller en institutionsform, kompenseres der med anden støtte, fx handicaphjælpere, dagtilbud, aflastning o.l. Kommunen medvirker aktivt til netværksdannelse mellem forældre til børn med handicap. Vi har fokus på inddragelse og samarbejde med forældrene ved brug af samarbejdsaftalen. Støtte til børn af forældre, som har et handicap Odense Kommune vurderer børn af handicappede forældres særlige behov og støtter dem på denne baggrund 16

17 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Eksempler på ideer til handling Udvidet aflastningstilbud til familier med børn med handicap. Kommunen arrangerer informationsaftener med fx børne-, unge- eller voksentema. Borgere med handicap tæt inde på livet bruges aktivt som formidlere og rollemodeller. Odense Kommune eksperimenterer med udviklende boformer, fx via et boligeksperimentarium. 17

18 Odense Kommunes Handicappolitik 18

19 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Uddannelses- og arbejdsliv Vision for området I Odense har alle ret til en uddannelse og et arbejde til at bruge deres kompetencer og til at udvikle sig. Livslang læring skal fremmes i alle de mange sammenhænge, hvor mennesker med handicap lærer nyt og tilegner sig brugbare kompetencer. Indsatser på området Børn og unge har ret til et udviklende skoleforløb Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger og med hensyntagen til barnets ret til specialundervisning. Barnet får mulighed for at lære på nye måder og i fællesskab med andre. Unge tilbydes en ungdomsuddannelse. Der tilbydes studie- og erhvervsvejledning, som er skræddersyet den enkelte unges særlige behov. 19

20 Odense Kommunes Handicappolitik Alle har ret til uddannelse Odense Kommune arbejder proaktivt og støtter alle initiativer til at gøre det eksisterende uddannelsessystem mere fleksibelt, så det også har attraktive og spændende tilbud til mennesker med handicap. Vi tilbyder attraktive, specielt tilrettelagte uddannelser til de, der ikke kan følge en traditionel uddannelse pga. et handicap. Vi gør brug af lovgivningens muligheder og tilbyder den nødvendige støtte og vejledning til at få mennesker med handicap til, i lighed med andre, at uddanne sig livet igennem. Alle har ret til et arbejde Mennesker med handicap skal anerkendes og respekteres i deres særlige situation. Fokus skal rettes mod kompetencer og bevidsthed om egne begrænsninger. Vi har støtteordninger og mentorordninger, der hjælper til at øge kendskabet til arbejdspladsen og opgaverne. Vi tilbyder attraktive job til borgere, der ikke kan ansættes på ordinære arbejdspladser. Med udgangspunkt i lovgivningen på området sørger vi for at få mennesker med handicap i arbejde. 20

21 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser 21

22 Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommune som rollemodel Odense skal have et rummeligt arbejdsmarked. Som arbejdsplads går Odense Kommune foran som rollemodel med en klar målsætning for ansættelse af mennesker med handicap. Vi forsøger at fastholde medarbejdere med handicap på Odense Kommunes arbejdspladser. Vi skaber gode vilkår for mennesker med handicap og tilbyder alle medarbejdere udfordringer ud fra de forudsætninger, de ligger inde med. 22

23 Mennesket fø r handicappet - et liv på egne præmisser Eksempler på ideer til handling Odense Kommune formulerer, hvordan man vil gøre sit eget system smidigt og fungere som rollemodel. Der etableres alternative uddannelsesmuligheder, der sluttes af med beviser, diplomer osv. Vi skal sætte fokus på et rummeligt og mangfoldigt uddannelsessystem og arbejdsmarked. Vi skal tilbyde råd, vejledning og information om alle aspekter og problematikker forbundet med et uddannelses- eller arbejdsliv, når man har et handicap. 23

24 Odense Kommunes Handicappolitik 24

25 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Fritidsliv Vision for området Byen, kulturlivet og fritidstilbudene i Odense er for alle og skal være tilgængelige for alle. Indsatser på området Tilgængelighed Odense Kommune støtter borgere med handicap, så de kan deltage i byens kultur- og fritidsliv. Og kommunen råder og vejleder foreninger og kulturinstitutioner, så de i videst muligt omfang kan inkludere mennesker med handicap. Byen, kulturlivet og fritidstilbudene skal være tilgængelige for alle både i forhold til fysisk tilgængelighed til bygninger, fortove, veje, pladser, parker, stier, skov og strand og i forhold til adgang til information og viden. Vi tilstræber at kunne tilbyde adgang til handicapegnet indretning, fx handicaptoiletter, ramper o.l. Der samarbejdes med Cityforeningen m.fl. om at gøre byen så handicapegnet som muligt. 25

26 Odense Kommunes Handicappolitik Forenings- og kulturliv Psyk-Info informerer om sindslidendes muligheder for at deltage i forskellige fritidstilbud. Odense Kommune og de lokale foreninger arbejder sammen om, hvordan de inkluderer mennesker med handicap. Odense Kommune har særligt fokus på, at børn og unge med handicap får mulighed for at deltage i kommunens fritids- og kulturaktiviteter. Netværk Vi støtter etableringen af netværk og er med til at udvikle netværksordninger i samarbejde med eksisterende frivillige foreninger. 26

27 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Eksempler på ideer til handling I samarbejde med de frivillige foreninger udvikles der modeller for ledsagelse til mennesker med en sindslidelse. En aktivitets- og tilgængelighedsguide med oplysning om steder og aktiviteter, hvor der er gjort noget ekstra ud af tilgængeligheden. Tolkebistand ved offentlige arrangementer. Særlig træneruddannelse med fokus på mennesker med handicap. Der skal etableres en service på linje med Psyk- Info med information om, hvilke af byens tilbud og aktiviteter der især egner sig til mennesker med et handicap. 27

28 Odense Kommunes Handicappolitik Kommunikation og dialog Vision for området Solid information skaber større forståelse og øget tolerance. Derfor skal de gode og informerende historier i Odense findes og fortælles. Og alle skal til enhver tid kunne hente information og få svar på spørgsmål vedrørende handicap i kommunen. Indsatser på området Alle har let adgang til information Odense Kommune skal kommunikere proaktivt med mennesker med handicap gennem de medier, målgruppen benytter sig af. Serviceniveauet skal beskrives, så det giver forståelse for sammenhængene mellem behov, ressourcer og indsats. Odense Kommune følger de eksisterende retningslinjer og anbefalinger for handicapegnet kommunikation. Odense Kommune arbejder bevidst og målrettet med at udbrede den gode historie. 28

29 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser 29

30 Odense Kommunes Handicappolitik Mennesker med handicap kan forvente en god service og professionel betjening fra ansatte i Odense Kommune Odense Kommune arbejder ud fra princippet Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser. Odense Kommune sørger for god og letforståelig information ved ændringer og nye tiltag. Vi kommunikerer på den enkeltes præmisser. Odense Kommune har overblik over, hvilke opgaver der bliver løst i de forskellige afdelinger. Vi er opmærksomme på at skabe sammenhæng på tværs af forvaltninger og afdelinger, så borgerne oplever helhed i løsningerne. 30

31 Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Eksempler på ideer til handling Et virtuelt informationskatalog på dk, der guider borgere gennem systemet på baggrund af deres behov. Odense Kommune inddrager Odense Særradio, Handikom og andre medier drevet af mennesker med handicap, når relevante informationer skal formidles. Borgermøder om relevante temaer, fx nye lovændringer. Forløbskoordinatorer skal skabe helhed i sagsbehandlingen for mennesker med et handicap med komplekse problemstillinger. Odense Kommune går foran i forhold til tilgængelighed, fx ved at installere teleslynger i alle offentlige bygninger og ved at installere læs højt - funktioner overalt på Odense Kommune vil arbejde på at gøre al offentlig transport handicapegnet, fx med læs højtfunktioner på busser, der kan informere om linjenummer og destination. 31

32

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002.

HANDICAPPOLITIK. Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. HANDICAPPOLITIK Indledning. Forord: Den foreliggende handikappolitik er godkendt i foråret 2018 og afløser Hørsholms handikappolitik fra 2002. Det er med den nye politik vigtigt at afspejle de intentioner,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

HANDICAP- POLITIK 2019

HANDICAP- POLITIK 2019 HANDICAP- POLITIK 2019 FÆLLESSKAB OG LIGEVÆRD 2019 2 GENTOFTE KOMMUNES HANDICAPRÅD 2018-2021 FORORD Handicappolitik 2019 bygger videre på visionen fra kommunens tidligere handicappolitikker 2008-2012 og

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik i Helsingør Kommune

Handicappolitik i Helsingør Kommune Handicappolitik i Helsingør Kommune Vedtaget af Byrådet i Helsingør Kommunes den 21. januar 2008 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 2 1. Forord 3 2. Indledning 3 3. Værdier og målsætninger på handicapområdet:

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Indledning. FN s definition på et handicap

Indledning. FN s definition på et handicap Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet.

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER

GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER GUIDEN / TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER VÆRKTØJET TIL INTERNE STYRINGSREDSKABER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET GUIDENS FORMÅL INTRODUKTION Hvad er et

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik

gladsaxe.dk Handicappolitik gladsaxe.dk 2019-2022 Handicappolitik 1 Forord gruppen for Gladsaxes handicappolitik er meget bred. Hvor tilgængelighed og fysiske rammer er afgørende for nogen, har andre behov for støtte og træning gennem

Læs mere

Handicappolitikkens opbygning

Handicappolitikkens opbygning Handicappolitik Handicappolitikkens opbygning Vision Hjørring Kommune ønsker at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicap- og psykiatripolitik

Handicap- og psykiatripolitik Handicap- og psykiatripolitik 2019-2022 Foto: 2/10 Indholdsfortegnelse Handicap- og psykiatripolitik... 4 Forord... 4 Hvem handler handicap- og psykiatripolitikken om?... 5 Værdigrundlag... 5 Vision...

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Handicappolitik - udkast

Handicappolitik - udkast Handicappolitik - udkast 2019-2022 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt Personer med handicap*(5) skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er synlighed

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2019-2022 1 Indledning Personer med handicap* skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et handicap kan give. Derfor skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Handicappolitik - udkast

Handicappolitik - udkast Handicappolitik - udkast 2019-2022 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et handicap

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune

Handicappolitik for Fanø Kommune Handicappolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Handicappolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 Formål / målgruppe... 4

Læs mere

Handicappolitik - Udkast

Handicappolitik - Udkast Handicappolitik - Udkast 2019-2022 1 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de udfordringer et

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Handicappolitik - Udkast

Handicappolitik - Udkast Handicappolitik - Udkast 2019-2022 1 2 HANDICAPPOLITIK Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt skal føle sig inkluderet i vores samfund, er det vigtigt, at der er synlighed omkring de

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig.

Din oplevelse af handicappolitikken er vigtig. Danske Handicaporganisationer Faaborg-Midtfyn v/ formand Pia Pedersen, Boltingevej 7, 5750 Ringe. Telefon: 62 62 33 17. E-mail: piabpedersen@gmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/faaborg-midtfyn

Læs mere

Handicap-politik og handleplan

Handicap-politik og handleplan Håndarbejdets Fremme Professionshøjskolen UCC Frederiksborggade 32, 1. sal. 1360 K Handicap-politik og handleplan Indhold Forord s. 2 Håndarbejdets Fremmes handicappolitik s. 3 Forudsætninger for en handicappolitik

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere