Orientering fra formanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra formanden"

Transkript

1 Januar /09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus i brugen af MCMI III... 9 Certificeringskursus i MCMI III Introduktionskursus i NEO-PI-R Psykoterapeutisk dagbehandling Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP, Smedehus Zealand Region, Psychiatry Roskilde Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2 Orientering fra formanden Ved årsskiftet sidste år beskrev jeg det nye initiativ, Instituttet har taget med afholdelse af specialkurser om personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. Det første kursus i foråret 2008 var overtegnet, og der var igen her i efteråret stor søgning til kurset. Ingen tvivl om at disse kurser er kommet for at blive. De udfylder åbenbart et tomrum, både for psykologer og psykiatere, for klinisk og forskningsmæssigt orienterede undervisningsprogrammer om personlighedsforstyrrelser. Vi har holdt fast i de samme undervisere, og kurset fik igen her i efteråret en meget fin evaluering. Som allerede annonceret i foregående Newsletter vil vi nu følge op med et modul II kursus om behandlingsmetoder. Programmet ligger fast og er omtalt andet steds i dette Newsletter. I efteråret har Instituttet som vanligt afholdt sine kurser i MCMI III, men der har også været stor interesse for kursus i brug af SCID II. Disse kurser vil gentaget i De amerikanske copyrightholdere, forlaget Pearson, har opsagt deres MCMI-aftale med Dansk Psykologisk Forlag. Det betyder, at Millon-instrumenterne fremover i Danmark vil blive markedsført af Pearson selv, idet de planlægger at åbne eget kontor i København. Det er på mange måder trist, at vi dermed må ophøre med et mangeårigt godt samarbejde med Dansk Psykologisk Forlag, specielt direktør Henrik Skovdahl Hansen og psykolog Peter Weber Hartmann. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke for det gode samarbejde, og jeg håber, at den gode samarbejdsånd kan overføres på nye instrumenter, som Instituttet er med til at udvikle, fx DAPP-BQ (Dimensional Assessment of Personality Pathology Basic Questionnaire), Connor s (ADHD) og Hare tjeklisten (psykopati). Ved det 5. Millon seminar havde vi hele 8 indlæg fra forskellige MCMI-forskere rundt omkring i landet. Det særligt interessante ved seminaret var, at det viste sig, at man flere steder bruger MCMI meget aktivt i behandlingen. Nogle steder får patienten vist resultatet af undersøgelsen og MCMI-profilen og herudfra lægger behandlere og patient behandlingsplanen. Nogle steder lader man også andre patienter få informationer om, hvad MCMI-profilerne viste, således at informationerne kan indgå, eksempelvis i en gruppebehandling. I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs 100 års jubilæum afholdt Instituttet under ledelse af overlæge Per Sørensen et symposium på Panum Instituttet. Der var indlæg fra Bo Jensen Hou, Randi Luggin, Bernadette Buhl-Nielsen, Ulrik Haahr og Per Sørensen. Symposiet blev meget vel modtaget af de godt 80, der var mødt frem. Denne slags arrangementer er nyttige for Instituttet, idet vi

3 ikke mindst for at vi bliver kendt blandt studerende, som der var mange af blandt de fremmødte. Personlighedsforstyrrelser har væsentlige sociale omkostninger for mange. Mange forskellige discipliner er involveret i behandlingen af disse patienter. Ud fra disse betragtninger er det vigtigt at få lavet en rapport om vores viden i dag og anbefalinger vedrørende behandling og planlægningen af indsatsen fremover. Region Sjælland har derfor foreslået, at der bliver udarbejdet en MTV-rapport. Det er faktisk lykkedes os i Region Sjælland, hjemmeadresse for vores institut, at få etableret nye spændende forskningsprojekter initieret af medlemmer af Instituttet. Psykolog Ole Jakob Storebø er således indskrevet som ph.d.-studerende ved Det sundhedsvidenskabelige fakultet i København og skal lave en afhandling om ADHD og afprøve en mentaliseringsbaseret social træning. Psykolog Mickey Kongerslev vil påbegynde et ph.d.-studium, hvor han bl.a. skal afprøve ungdomsudgaven af MCMI, kaldet MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory) ved forskellige kliniske populationer, bl.a. psykopati og spiseforstyrrelser. Skulle der være andre blandt Instituttets medlemmer, som har mod på forskning, måske ligefrem et ph.d.-studium, bedes I venligst kontakte undertegnede, enten på eller på tlf Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette opmærksomheden på et spændende kursus i metakognitiv interpersonel terapi med Giancarlo Dimaggio i dagene marts Ved dette kursus vil der være fokus på, hvordan man laver en grundig og fortløbende assessment af patienter med personlighedsforstyrrelser, men også hvorledes man med den metakognitive interpersonelle terapi faciliterer forandringsprocesser. Det er indlagt i programmet, at der den sidste dag kan tilbydes supervision til udvalgte cases. Kontakt Mickey Kongerslev herom: Den 11. internationale ISSPD kongres afholdes i New York i dagene august Vi håber at se mange danske indlæg og danske deltagere ved denne kongres. Nærmere oplysninger om kongressen kan snarest findes på Med disse ord vil jeg ønske jer alle sammen et godt nytår, og vi ser frem til at møde jer ved årets arrangementer. Erik Simonsen

4 Ordinær generalforsamling i IPTP Onsdag 22. april 2009 kl Psykiatrien Roskilde, Smedehus, Smedegade 10-16, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 300,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Betaler du via netbank, bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer ved betalingen. Kontonummeret i Danske Bank er: Opmærksomheden henledes på, at man er medlem som privatperson, hvorfor kontingent ikke betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen

5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi af personlighedsforstyrrelser ved Giancarlo Dimaggio (Tredje center for kognitiv terapi, Rom, Italien) Psykiater Giancarlo Dimaggio har sammen med sine kolleger ved Tredje Center for Kognitiv Terapi, i Rom (Italien) udviklet en meget interessant terapiform til behandling af forskellige personlighedsforstyrrelser, som de kalder for Metakognitiv Interpersonel Terapi (MIT), og som integrerer kognitive, psykodynamiske, narrative og interpersonelle tilgange, teorier og teknikker. Denne terapiform er beskrevet i bogen Psychotherapy of Personality Disorders: Metacognition, States of Mind and Interpersonal Cycles, samt i flere videnskabelige artikler. På nærværende kursus vil Dimaggio præsentere denne form for psykoterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser. Dimaggio og medarbejderes form for psykoterapi er ikke så udbredt som Bateman & Fonagys mentaliseringsbaserede terapi, men sætter som dem fokus på sammenhængen mellem metakognitive deficits/dysfunktioner og forskellige personlighedsforstyrrelser. Førende eksperter inden for feltet, såsom W. John Livesley anser Dimaggiogruppens arbejde for at være noget af det mest interessante, der pågår p.t. Program De to første dage omhandler indføring i teorien bag og principperne for Metakognitiv Interpersonel Terapi (MIT). På den første dag vil emnerne være selvpatologi, interpersonelle skemata, selv-tilstande og dysfunktionel metakognition samt sammenhænge mellem disse. Teorien vil blive illustreret med kliniske cases. På kursets 2. dag vil emnet være de generelle behandlingstekniske principper for MIT. Det handler bl.a. om (a) hvorledes man tilrettelægger terapien af personlighedsforstyrrede patienter ud fra en grundig og fortløbende assessment af patientens diskurs, begyndende med en detaljeret analyse af dennes selvnarrativer frem til den fælles konstruktion af nye, og (b) hvordan man faciliterer forandringsprocesser og intervenerer på baggrund af en fortløbende forhandling om og afstemning af mål for terapien, samt grundig monitorering af terapeutpatient relationen. På kursets tredje og sidste dag, vil der være tale om supervision af udvalgte kursisters egne cases. Inden kursets opstart vil kursister få tilsendt baggrundsmateriale (artikler og referencer), der med fordel kan læses inden kurset. Endvidere vil man også få nærmere information om, hvorledes supervisionen vil blive afholdt.

6 Tid 18., 19., 20. marts 2009 Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 15. feb til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer Meritering Kursets søges godkendt ved Dansk Psykolog Forening. * Kursus om Personlighedsforstyrrelser Modul II Behandling De senere år er en række målrettede behandlingsformer for personlighedsforstyrrelser implementeret i Danmark. I forlængelse af IPTP s kursus i Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, udbydes derfor et nyt modul med fokus på behandling. Kurset er planlagt som en fortsættelse af det forudgående kursus, men kan også tages som et selvstændigt modul. Formål: Formålet med kurset er at give deltagerne en opdateret viden om behandling af personlighedsforstyrrelser med udgangspunkt i de behandlingsprogrammer og erfaringer, der forefindes i dansk psykiatri, på specialklinikker og psykoterapeutiske afsnit. Indhold: Hovedvægten er lagt på psykoterapeutisk behandling og inddrager forskellige behandlingsformer, herunder individuel behandling såvel som behandling i gruppe. I kurset gennemgås psykodynamiske, mentaliseringsbaserede samt kognitive og adfærdsbaserede behandlingsformer. Endvidere berøres emner som psykoedukation, rehabilitering og psykofarmakologi. Undervisere: Overlæge, ph.d. Per Sørensen, Psykiatrisk Center Amager Afdelingslæge Kraka Bjørnholm, Psykiatrisk Center Bispebjerg Psykolog Judy Gammelgård, Universitetsklinikken Psykolog Sebastian Simonsen, Psykiatrien Roskilde Psykolog John Toft, Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Sygehus

7 Psykolog Stig Helweg-Jørgensen, Sygehus Fyn Svendborg Afdelingsleder, psykolog Ragnar Stefánsson, Sydgaarden Psykolog, ph.d. Per Nielsen, Ringgården Psykolog Per Bjerregård Knudsen, Psykiatrisk Center Amager Målgruppe: Fortrinsvis læger og psykologer. Meritering: Kurset søges godkendt i Dansk Psykolog Forening. Program: Mandag 20. april Integration af psykofarmakologisk og psykoterapeutisk behandling Per Sørensen Mentaliseringsbaseret terapi Kraka Bjørnholm Psykodynamisk behandling af borderline patienter Judy Gammelgård Tirsdag 21. april Personlighed som prædiktiv faktor ved gruppeterapeutisk behandling Sebastian Simonsen Skemafokuseret terapi John Toft Dialektisk adfærdsterapi Stig Helweg-Jørgensen Onsdag 22. april Behandling af dyssocial personlighedsforstyrrelser Ragnar Stéfansson Behandling af misbrugere med personlighedsforstyrrelse Per Nielsen Gruppe- og miljøterapeutisk behandling Per Bjerregaard Knudsen Tid 20., 21. og 22. april 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store Mødelokale, Aktivitetshuset 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde

8 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 24 Tilmelding senest 30. marts til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer. * Introduktionskursus i brugen af MCMI III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Dansk Psykologisk Forlag står indtil videre for udgivelsen. Forlaget har i efteråret 2007 lanceret web-baseret scoring af testen, se skriv MCMI i rubrikken søg. Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Tid Torsdag den 12. marts 2009 kl Sted Psykologisk Institut, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C, Bygning 1481 Underviser Professor, cand.psych. Ask Elklit Program Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser Kort introduktion til Millons teorier og publikationer Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder Fortolkning af MCMI III profiler Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal Max. 20 Tilmelding senest 2. marts 2009 til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding.

9 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Det er en god idé før kurset at repetere noterne fra det første kursus. Mål Metode Prøve Tid Sted Underviser At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne bedes fremsendt til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Torsdag den 4. juni og fredag den 5. juni 2009, begge dage kl Psykologisk Institut, Jens Chr. Skous Vej 4, Århus C, Bygning 1481 Professor, cand.psych. Ask Elklit Deltagerantal Max. 8 Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tilmelding senest 25. maj 2009 til Ask Elklit, Bindende tilmelding ved indbetaling af kursusgebyr på reg.nr. 0978, kontonr Angiv navn, adresse, tlf.nr. samt adresse ved tilmelding.

10 Introduktionskursus i NEO-PI-R NEO-PI-R er sammen med MCMI-III og MMPI blandt de hyppigst anvendte spørgeskemaer til klinisk brug. NEO-PI-R beskriver 5 grundlæggende faktorer: Neuroticisme, ekstroversion, omgængelighed, åbenhed og samvittighedsfuldhed samt en række underliggende facetter. NEO-PI-R står knapt så stærkt i relation til en traditionel klassifikation af personlighedsforstyrrelser, men den har sin styrke i beskrivelsen af patientens ressourcer, stærke og svage sider. Testen er videnskabeligt velunderbygget og er valideret i flere transkulturelle studier. Den er hyppigt anvendt i forskningsprojekter, men har også vist sig at være et nyttigt instrument til brug for en almindelig psykologisk testning eller ved psykiatriske speciallægeerklæringer. Kurset er tilrettelagt som et introduktionskursus for psykologer og psykiatere, som påtænker at bruge NEO-PI-R i klinisk arbejde. Program Gennemgang af testens konstruktion og administration NEO-PI-R s domæner og facetskalaer Kliniske anvendelsesmuligheder Fortolkning af profiler Gennemgang af en række sygehistorier og NEO-PI-R profiler Eksempler på testrapporter Testen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, og der foreligger en manual, som det forventes, at deltagerne har anskaffet sig inden kurset. Tid Tirsdag 5. maj 2009 kl Sted Psykiatrien Roskilde, Store mødelokale, Aktivitetshuset, 1. sal, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tilmelding senest 16. april til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer.

11 Psykoterapeutisk dagbehandling for patienter med svære personlighedsforstyrrelser Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus I januar 2003 oprettede vi på Psykoterapeutisk Klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus et specialiseret psykoterapeutisk dagbehandlingsafsnit for patienter med svære personlighedsforstyrrelser, og kan nu se tilbage på 6 års erfaring med denne målgruppe. Hidtil har vi publiceret to artikler om patienternes udbytte af behandlingen, dels efter de første to år i Ugeskrift for læger (Christensen NB et al., 2007), og dels ved en senere (kontrolleret) opgørelse i Nordic Journal of Psychiatry i slutningen af 2008 (Petersen B et al., 2008). I 2003 omlagde man i psykiatrien dagbehandlingspladser for unge skizofrene patienter til dagbehandlingspladser for patienter med svære personlighedsforstyrrelser med det formål at give et mere målrettet og specialiseret tilbud, herunder at undgå lange og uhensigtsmæssige døgnindlæggelser og mindske den høje drop-out rate, som patienterne med alvorlige personlighedsforstyrrelser var kendt for i de eksisterende ambulante og psykoterapeutiske tilbud. Mht. psykoterapi var det tydeligt, at patientgruppens ustabile personlighedsstruktur kunne gøre det vanskeligt at fastholde dem i almindelig ambulant behandling, ligesom deres selvdestruktive adfærd og sociale vanskeligheder kunne medfører mange kontakter til sundhedssektoren og det sociale system. Omkring 2003 er der desuden internationalt en voksende konsensus om, at behandling af patienter med svære personlighedsforstyrrelser - defineret som lavt funktionsniveau, i højere grad skal skræddersys til den individuelle patient, hvis den skal have effekt. I Handbook of Personality Disorders (Sperry, 2003) fastslår Sperry, at skræddersyet behandling til patienter med svære personlighedsforstyrrelser bør være både intensiv, multimodal (kombination af forskellige behandlings modaliteter, såsom individuel -, gruppe-, farmakologisk behandling) og integrativ (integration af forskellige behandlings metoder, som psykodynamisk og kognitiv terapi). To særlige vigtige inspirationskilder til oprettelsen af dagbehandlingen var lignende behandlings-tilbud samt overbevisende forskningsresultater fra hhv. Bateman i London og Karterud i Oslo. Begge steder blev, som det er de fleste læsere bekendt, jo kendt for at publicere undersøgelser, som kunne dokumentere god effekt af dagbehandlingstilbud til denne vanskelige patientgruppe (Bateman A & Fonagy P, 1999; Wilberg T et al., 1998). Undersøgelserne viste, at svært person-

12 lighedsforstyrrede patienter generelt havde negativt udbytte af døgnindlæggelser, men profiterede bedre af psykoanalytisk orienteret dagbehandling, hvor de opnåede markant reduktion af selvmordsforsøg, selvdestruktiv adfærd, angst, depressive symptomer og interpersonelle problemer. I planlægningsfasen var medlemmer af en arbejdsgruppe desuden på studiebesøg på Batemans dagbehandlingsafdeling på St. Anns Hospital i London. Dette besøg blev starten på et mangeårigt og inspirerende bekendtskab med Bateman, der kom på konsulentbesøg hos os i starten, med undervisning og supervision af terapeuterne i dagbehandlingen. Dagbehandlingsenheden blev således overvejende organiseret efter Batemans London-model, især med elementerne individuel terapi og nøgleperson, men der blev også tilsat ingredienser fra den norske model, hvor Karterud i Oslo kombinerede psykoanalytisk funderet behandling med kognitive elementer som psykoedukation og kognitiv terapigruppe. Med forskellige ingredienser fra de to nabolande blev vores dagbehandling etableret med en tilpasning til de lokale forhold. F.eks. havde vi i afdelingen en psykoterapeut med en tegneterapeutisk uddannelse, samt en musikterapeut tilknyttet, hvilket blev grundlaget for, at den kreative ingrediens blev enten tegne- eller musikterapigruppe (se senere). Dagbehandlingen Behandlingstilbuddet er opbygget som et intensivt dagtilbud, og målgruppen er patienter med svære personlighedsforstyrrelser, der er for ustabile, dårligt strukturerede og har for lavt funktionsniveau til at kunne profitere af vores sædvanlige ambulante behandling. Inklusionskriterier for målgruppen er, at de aldersmæssigt skal være mellem 18 og 45 år og opfylde de diagnostiske kriterier for (svære) personlighedsforstyrrelser (diagnoserne stilles både ud fra ICD-10 & DSM-IV), og dette kan være alene eller med comorbid symptomlidelse i form af f.eks. depression, angst eller spiseforstyrrelse (BMI > 17,5). Patienterne skal være i stand til at klare en hverdag i eget hjem (GAF over 40), men have en GAF mindre end 55 (GAF-score mindre end 55 blev i praksis vores definition og kriterium for graden af sværhed af personlighedsforstyrrelsen). Patienterne skal acceptere en skriftlig behandlings kontrakt vedrørende vigtige rammeforhold i behandlingen. Endelig skal patienterne naturligvis være egnede til behandlingen, dvs., at de skal have en vis refleksiv evne, evner eller potentialer til udvikling af mentalisering og have en motivation og et ønske om længerevarende behandling og forandring. Eksklusionskriterierne er udtalte dyssociale og paranoide træk, misbrug af alkohol/stoffer samt skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse, hjerneorganiske lidelser

13 og intellektuel reduktion. I sagens natur kan det ikke helt undgås, at der kommer patienter ind, som har eller får en opblussen af et misbrug af alkohol, illegale stoffer og afhængighedsskabende medicin, men hvis det er et meget dominerende element i patientens problematik, vil vi ofte anbefale, at patienten først bliver henvist til afvænning i et andet regi, hvilket godt kan foregå mens de står på venteliste til dagbehandlingen. Der optages 14 patienter halvårligt, og det samlede behandlingsprogram er delt i to faser med 5 mdrs. indledende intensiv dagbehandling efterfulgt af en ambulant fase med mulighed for op til 3 års gruppe og/eller individuel behandling. De kortsigtede mål med dagbehandlingen er at få patienterne til at møde stabilt i behandlingen, bedre den psykosociale funktion og affektreguleringen, reducere selvdestruktiv adfærd og øge tilknytningen til behandlingen, hvorved patienterne stabiliseres til længerevarende psykoterapi en gang ugentligt i gruppe og/eller individuelt. I 2. fase af behandlingen er målet ved gennemarbejdning af de psykiske problemer at opnå yderligere stabilisering og selvudvikling. Behandlingsprogrammet Behandlingsprogrammet består af 5 måneders intensiv psykodynamisk baseret og integreret gruppeterapeutisk dagbehandling med plads til 14 patienter ad gangen, som inddeles i to små grupper med 7 patienter i hver. Elementerne i behandlingsprogrammet består af 11 timers ugentlig vekslen mellem psykoanalytisk orienteret gruppeterapi (2 x ugtl.); fællesgruppe (2 x ugtl.); psyko-edukation (1 x ugtl.); kognitiv gruppeterapi (1 x ugtl.); krop- og bevægelsesterapi (1 x ugtl.) og tegne- og musikterapi i gruppe. Hver patient får 1 times individuel psykoterapi ugentligt. Endelig får hver patient tilknyttet en nøgleperson, som ikke er patientens individualterapeut. Nøglepersonen varetager patienternes praktiske og sociale problemer, samt motiverer patienten til at møde stabilt til terapi og i øvrigt overholde de sociale og lægelige aftaler. Dette gøres bl.a. via en aktiv telefonisk kontakt til patienterne. Patienterne kan uden for åbningstiden ringe til en telefonsvarer, som aflyttes hver morgen på alle hverdagene. Afsnittet har et samarbejde med den psykiatriske skadestue vedr. kortvarige indlæggelser og personlige kontakter uden for åbningstiden. De indlagte patienter kan fortsætte deres daglige tilknytning til behandlingen. Der er ingen miljøterapi, men der er opholdsrum og køkken, hvor patienterne kan opholde sig mellem behandlingsdelene på eget ansvar og med mulighed for selv at strukturere tiden. Inspireret af den norske model har vi fra starten oprettet et forsknings- og kvalitetssikringsprogram. Før og efter terapi besvarer patienterne en spørgeskemapakke bl.a. bestående af SCL-90-R, IIP-C, CPSAS samt spørgsmål om antal tidligere indlæggelser på psykiatrisk hospital, selvdestruktiv adfærd, suicidalfor-

14 søg, misbrug samt tidligere og aktuel psykofarmakologisk behandling. Før og efter behandlingsforløbet laver behandlerteamet en GAF(s/f) vurdering (Global Assessment of Function, split version), der måler patientens symptomniveau og grad af social funktionsevne. Ved afslutningen af dagbehandlingen besvarer patienterne en tilfredshedsskala. Forskningsprojektets status er sådan, at vi har stoppet tilgangen af nye patienter, idet vi aktuelt har ca. 140 patienter, som har gennemført dagbehandlingen, og ikke ønsker at få yderligere data, men afventer at der de næste år kommer flere patienter gennem fase 2 af behandlingen, så vi kan begynde at kigge på de relevante data vedr. det mere længerevarende udbytte, særligt de personlighedsmæssige faktorer, som vi især måler med IIP spørgeskemaet (mål af interpersonel funktion). Forvisitation patienternes vej ind i behandlingen Før patienten kommer i dagbehandling foregår der en længere indledende proces med henvisning og forvisitation. Patienterne henvises fra egen læge, andre psykiatriske afdelinger/sygehuse, speciallæger eller somatiske afdelinger. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi brev til patienten, hvor hun/han bedes om at skrive et brev om sine problemer, sociale situation, opvækst, evt. erfaring med tidligere psykoterapeutisk behandling og forventninger til en evt. kommende psykoterapi. Der medsendes selvrapporteringsskemaer, som patienten bedes udfylde og sende sammen med brevet. Herefter indkaldes patienten til først 2 forvisitationssamtaler ( psykoterapeutisk assessment eller dynamisk interview) og siden 2 diagnostiske interviews (PSE og SCID-II). Ved de to dynamiske interviews bestemmes et dynamisk fokus for terapien med baggrund i patientens historie og tilknytningsmønster eller relationsevne. Endelig afklares, via lægesamtale, behovet for medicinsk understøttende behandling. De diagnostiske interviews er overvejende blevet foretaget af lægerne på klinikken, på nær SCID-II interviewet, som psykologerne også har foretaget. Diagnosen stilles klinisk ved et udvidet PSE-interview (Present State Examination for ICD10) for psykiatrisk lidelse til at bestemme eller udelukke alvorlig sindslidelse og ved SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV axis II) for DSM- IV Axis II disorders omsat til ICD10 diagnoser for forstyrrelse i personlighedsstrukturen. SCID-II er en internationalt anerkendt og valideret undersøgelsesmetode knyttet til den amerikanske diagnoseliste DSM-IV, hvilket giver mulighed for sammenligning internationalt. Ved en konference vurderes og besluttes det, om patienten tilhører målgruppen, og om der er tilstrækkelig med motivation og andre positive prognostiske fakto-

15 rer, hvorefter patienten sættes på venteliste. Ventetiden kan være på op til 4-6 måneder. Patienterne kan dog efter en individuel vurdering tilbydes op til 10 motiverende eller forberedende samtaler inden dagbehandlingen. I denne fase underskriver patienten sammen med en terapeut en behandlingskontrakt med det formål at fastholde behandlingsfokus og forebygge suicidal- og/eller selvdestruktiv adfærd samt uaftalt afslutning af behandlingen. Behandlerne Behandlerne har solid psykiatrisk erfaring, mangeårig erfaring med både individuel- og gruppeterapi samt længerevarende uddannelser i psykodynamisk psykoterapi, både i individuel- og gruppebehandling. Desuden har flere af terapeuterne taget uddannelser i kognitiv terapi. Aktuelt er dagbehandlingen bemandet med 1 overlæge, 4 sygeplejersker, 1 ergoterapeut, 1 socialrådgiver, 1 psykolog og 1 sekretær. Der arbejdes ud fra moderne psykodynamiske principper, med tilknytningsteoretiske og mentaliseringsbaserede forståelser af patienterne. Herudover integreres den psykoterapeutiske forståelse med en kognitiv forståelse af personlighedsforstyrrelser. Personalet får regelmæssig supervision, og der evalueres grundigt efter hvert 5 måneders forløb mhp. på justeringer og forbedringer. Daglige teammøder sikrer, at behandlingen er sammenhængende. Alle terapeuter ved, hvad der foregår i de enkelte behandlingsdele. Dette giver patienterne tryghed og gør, at de må forholde sig til et samlet behandlerteam, hvorved primitive forsvarsmekanismer som splitting og projektiv identifikation mindskes. Der er samarbejde med det øvrige hospital og patienternes sagsbehandlere. Dette har vist sig effektivt i forhold til compliance og uaftalt afslutning. Endelig skal det nævnes. at vi har en intention om at inddrage patienternes pårørende, så snart det er relevant i behandlingen, og vi har desuden etableret psykoedukation og selvhjælpsgrupper for pårørende. Kvalitetssikring og forskning hvad får patienterne ud af behandlingen Vi har som nævnt i indledningen hidtil lavet to opgørelser, som er blevet publiceret. Det vi kan sige om de kliniske data og patienternes udbytte hidtil er, at hovedparten af patienterne (62%) har en borderline personlighedsforstyrrelse som hoveddiagnose (vi har ikke lavet opgørelser på comorbiditet af personlighedsforstyrrelser). Der fandtes til gengæld stor comorbiditet med symptomlidelser, således at 48% opfylder diagnostiske kriterier for en angstlidelse, 22% depression, 22% har spiseforstyrrelser, 18% somatoforme lidelser, 8 % tvangslidelser og 15% havde været udsat for seksuelle overgreb. (Dette tal er formodentlig langt større, idet det er vores fornemmelse at vi ikke har været så stringente med at registrere dette som Z-diagnose). Drop-out procenten er på ca.

16 15%, hvilket vi er godt tilfredse med. Der er således få patienter (ca. 2 ud af de 14 i hvert forløb), der dropper ud af behandlingen. Patienternes GAF var ret lav fra starten, svarende til et gennemsnit på 43 ved terapistart. Det svarer til alvorlige symptomer og alvorlig forstyrrelse af den sociale, arbejdsmæssige eller uddannelsesmæssige funktion på grænsen til psykotisk funktionsniveau. Det generelle billede vi ser, er at patienterne i løbet af de 5 måneders dagbehandling får markante reduktioner i deres akutte symptomer; der sker markante fald i de globale mål for symptomer (målt med SCL-90-R); patienterne rapporterer om markante reduktioner af selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvbeskadigelse. Vi har heldigvis ikke oplevet selvmord, og kun nogle få selvmordsforsøg, få skadestuebesøg samt få kortvarige døgnindlæggelser. Vi har også selv kigget i vores journaler vedr. kontakt med psykiatrisk skadestue og døgnindlæggelse, og kan i de data se markant fald i patienternes indlæggelser, svarende til et fald på 93% for skadestuebesøg og 89% for døgnindlæggelser, når den 5 måneders periode sammenlignes med perioden forud for dagbehandlingen. Vores GAF-rating tegner også et billede af, at patienterne i løbet af de 5 måneder opnår signifikante forbedringer af deres funktionsniveau. Gennemsnitligt stiger patienternes GAF (f) fra 42 til 48, hvilket er en stigning på 6. Det er også vores indtryk, at mange patienter bliver i stand til at begynde at planlægge en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller et studium, og at vi vha. nøglepersonen får etableret et godt samarbejde med eksterne sagsbehandlere, og gør en stor indsats for at hjælpe patienterne med at tage ansvar for den sociale del af deres liv. Endelig viser tilfredshedsmålene, at patienterne generelt er godt tilfredse med behandlingen. Til gengæld er de ændringer, vi ser på de interpersonelle mål ikke signifikante, men det har vi jo heller ikke forventet, da vi forventer at de mere personlighedsmæssige vanskeligheder tager længere tids behandling at opnå mærkbare ændringer på, og dette vil vi opgøre, når der er tilstrækkeligt med data i fase 2 og ved follow-up efter afsluttet behandling. Vi er meget tilfredse med, at få patienter dropper ud, og tolker det som tegn på, at det lykkes os, at få patienterne til at knytte sig til terapeuterne (og hinanden i grupperne), at de fleste patienter får etableret en positiv terapeutisk alliance. De fleste (ca. 80%) fortsætter i en ambulant psykoanalytisk orienteret gruppebehandling i fase 2. Nogle patienter får tilbudt supplerende individuel terapi i en periode, og vi er i en proces med at få øget viden om denne form for kombinationsbehandling.

17 Nogle af de udfordringer og problemer vi er stødt på undervejs er: At de lukkede grupper i dagbehandlingsforløbet giver en ro i løbet af de 5 måneder, men det er også forbundet med frustrationer og stress af patienternes sårbare og patologiske tilknytningsmønstre, når vi hen mod slutningen skal have dem visiteret over i andre eksisterende langsomt åbne grupper. Her forsøger vi så vidt muligt at få patienterne til at kunne følges med en eller to andre patienter, så de ikke starter helt alene i en ny gruppe, og der er desuden også mulighed for at sætte dem i grupper med terapeuter, de kender fra dagbehandlingen. Men det er et faktum, at det ofte indebærer tilbagefald af symptomer og regression for nogle af de mest sårbare patienter, og der har været tale om at nogle har haft behov for indlæggelse i en periode. I den forbindelse er det også vores indtryk, at det er de bedst fungerende patienter vi kan hjælpe, og at det er de mest sårbare og dem med de laveste GAF, som dropper ud (dette har vi dog endnu ikke kastet lys på forskningsmæssigt). Endelig har vi svært ved at holde på de få mænd, der deltager i behandlingen. Mange af mændene gennemfører godt nok dagbehandlingen, men enten slutter de helt efter dagbehandlingen, eller slutter efter relativt kort tid i den ambulante fase to. Det er også noget, vi gerne vil blive klogere på.. om vi har en form for dominans af kvinde kultur i vores behandling, og evt. kan gøre mere for at holde på mændene. Litteratur Bateman AW, Fonagy P. Effectiveness of Partial Hospitalisation in the Treatment of Borderline Personality Disorder: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 1999;156: Bateman AW. Fonagy P. Effectiveness of Psychotherapeutic Treatment of Personality Disorders. Br J of Psychiatry 2000;177: Bateman AW, Fonagy P. Treatment of Borderline Personality Disorder with Psychoanalytically Oriented Partial Hospitalization: an 18-month follow-up. Am J Psychiatry 2001;158:36-42 Bateman A, Fonagy P. Psychotherapy for Borderline Personality Disorders Mentalization Based Treatment. Oxford: Oxford Press, 2004 Black DW, Blum N, Pfohl B et al. Suicidal Behavior in Borderline Personality Disorder: Prevalence, Risk Factors, Prediction and Prevention. Journal of Personality Disorders 2004;18(3): Karterud S, Pedersen G, Friis S et al. The Norwegian Network of Psychotherapeutic Day Hospitals. Therapeutic Communities1998:19:15-28 Karterud S, Pedersen G, Bjordal E et al. Day Treatment of Patients with Personality Disorders: Experiences from a Norwegian Treatment Research Network. J of Personality Disorders 2003;17: Karterud S, Urnes Ø. Short-term Day Treatment Programmes for Patients with Personality Disorders. What is the Optimal Composition? Nord J Psychiatry 2004;58:243-9 Paris, J. Is Hospitalization useful for Suicidal Patients with Borderline Personality Disorder? Journal of Personality Disorders 2004;18(3):240-7

18 Christensen NB, Toft J, Petersen B, Lien K. Psykoterapeutisk dagbehandling af svært personlighedsforstyrrede patienter. Ugeskrift for læger 2007;169/1:55-8 Petersen B, Toft J, Christensen NB, Foldager L, Munk-Jørgensen P, Lien K, Valbak K. Outcome of a psychotherapeutic programme for patients with severe personality disorders. Nordic Journal of Psychiatry 2008;62(6):450-6 Sperry L. Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-IV-TR Personality Disorders. (2. ed.) Brunner-Routledge. New York, 2003 Wilberg T, Karterud S, Urnes Ø et al. Outcomes of Poorly Functioning Patients with Personality Disorders in a Day Treatment Program. Psychiatric Services 1998;11: Young JE. Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels Forlag2003 John Toft, psykolog og specialist i psykoterapi Psykiatrien i Region Nordjylland Aalborg Psykiatriske Sygehus Psykoterapeutisk Klinik Kalender 16 th International Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses Copenhagen, June 16-19, XI International ISSPD Congress New York, August 21-23, 2009

19 Kontaktpersoner/bestyrelse Forskningschef Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Speciallæge i psykiatri Ulrik Haahr Psykiatrien Roskilde, Kompetencecenter for Debuterende Psykoser, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen Universitetsklinikken, Landemærket 9, 1119 Kbh. K tlf Overlæge Per Sørensen Specialiseret Enhed, Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 Kbh. S Psykolog Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrien Roskilde, Dagklinikken, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Per Nielsen Ringgården, Afdeling for forskning og formidling, Strandvejen 1, 5500 Middelfart tlf Overlæge Bo Jensen Hou, Nobisvej 46, 3460 Birkerød Psykolog Mickey Kongerslev Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf el , fax

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Ti timer slår ikke til

Ti timer slår ikke til Ti timer slår ikke til Af Psykologerne på Psykologisk Center Særtryk fra PSYKOLOG NYT 19. Okt. 2001-55. Årgang Nr.19 Borderline Af psykologerne på Psykologisk Center Ti timer slår ikke til Det er fagligt

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

B R O D R E D R E L R I L N I E N

B R O D R E D R E L R I L N I E N Forståelse og behandling af borderline personligheds forstyrrelser i psykiatrien Overlæge Birger Guldbæk Overlæge Kjersti Lien Psykoterapeutisk Klinik Aalborg Psykiatriske Sygehus Smerten ved at være BORDERLINE

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d.

Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose. Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. Pårørendes oplevelse- og belastning ved tidlig psykose Jens Einar Jansen, klinisk psykolog, Ph.d. 70-80% stor belastning Familie klima angst, tristhed, sorg, vrede, skyld, økonomisk belastning 1/3 Depression

Læs mere

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold

2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016. 2. Hold 2 årig uddannelse til Specialist i Klinisk Sexologi 2014-2016 2. Hold Formål Formålet med uddannelsen er at uddanne specialister i klinisk sexologi. Regi Uddannelsen udgår fra Sexologisk Klinik Rigshospitalet,

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere