TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02."

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: P Dato: 2. maj 2016

2 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Møllevænget 11, 7400 Herning Virksomhedens telefonnr Virksomhedens mail-adresse Virksomhedens kontaktperson Virksomhedens matr.nr. Virksomhedens ejer Sigurd Asser Jensen 1065d, Herning bygrunde EnergiGruppen Jylland Varme A/S Industrivej Nord 9B, 7400 Herning CVR-nr. / P-nr / Listebetegnelse, godk.bek / G 201 Omfattet af VVM, bek / Bilag 2, punkt 3a Der skal ikke foretages VVM-screening, da afgørelsen er en revurdering (påbud) efter 41b. Dato for øvrige gældende afgørelser Tilslutningstilladelse af 2. maj 2016 Dato for afgørelser, der af praktiske grunde kan ses bort fra ved meddelelse af denne afgørelse Dato for afgørelser, der bortfalder ved meddelelse af denne afgørelse Miljøgodkendelse af 1. juli 1999 Miljøgodkendelse af 13. november 2000 Aktiviteter Hovedaktivitet Varmeproduktion på gasoliefyrede kedelanlæg (reservelastanlæg). Væsentlige biaktiviteter Ingen Herning Kommune Telefon Mail Sagsbehandler Inge Hansen Kvalitetssikring Lise Brock Andersen

3 1. Baggrund for afgørelse Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Luftforurening... 5 Støj... 6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand... 6 Egenkontrol og driftsjournaler Herning Kommunes vurdering og begrundelse... 9 Placering... 9 Til- og frakørsel... 9 Bedst tilgængelige teknik (BAT)... 9 Habitatbekendtgørelsen... 9 Vurdering og begrundelse for vilkår Forhold til loven Bortfald af godkendelsen Anden lovgivning Offentliggørelse Klagevejledning Søgsmål Liste over modtagere af kopi af godkendelsen Bilag 1 Oversigtplan Bilag 2 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Bilag 4 Lovgrundlag Side 3 af 20

4 1. Baggrund for afgørelse Herning Kommune har besluttet at foretage en revurdering af miljøgodkendelsen til Varmecentral Vest. Revurderingen foretages, fordi virksomhedens miljøgodkendelse er utidssvarende. Til brug for revurderingen har virksomheden fremsendt en opdateret miljøtekniske beskrivelse. Der foretages ingen ændringer eller udvidelser i forbindelse med revurderingen. Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkår i tidligere meddelte godkendelser og afgørelser. Revurderingen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 41b. Virksomhedens væsentligste miljøforhold er: Væsentligste miljøforhold Kilder til forurening eller gene Støj Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand Luftforurening Oliebrændere og blæsere. Cirkulationspumper og ventilation. Skorsten. Kompressor. Udsugningsventilator til svejseudsugning. Håndtering og opbevaring af gasolie. Emission af støv, CO og NOx fra forbrænding af gasolie. Spildevand Affald Kedeltømning. Aftapning af fjernvarmevand. Vand fra gulvvask. Sanitært spildevand. Olieholdigt spildevand fra kompressor Sod fra kedelrensning. Side 4 af 20

5 2. Vilkår Herning Kommune godkender hermed på følgende vilkår. Vilkår skal efterkommes straks, hvis ikke andet fremgår af vilkåret. Generelt 1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 3. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. Vilkåret skal være overholdt ved krav om præstationsmålinger, jf. vilkår Virksomhedens afkast skal mindst overholde følgende højde: Anlæg Indfyret effekt Højde over terræn Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Luftforurening 12,35 MW 12,45 MW 12,45 MW 38 m 5. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved skorsten forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. Side 5 af 20

6 Brændsel Samlet nominel indfyret effekt Emissionsgrænseværdi mg/normal m³ ved 10 % O2 tør røggas Støv CO NOx * Støj Gasolie 37,25 MW * NOx regnet vægtmæssigt som NO2 6. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum). Kl. Referencetidsrum i timer Boligområde Mandag - fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Alle dage ,5 35 Spidsværdi Området refererer til Herning Kommunes Kommuneplan , jf. bilag 1 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand db(a) 7. Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte beholdere, der skal være mærket med indhold. 8. De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det. 9. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Egenkontrol og driftsjournaler Præstationskontrol 10. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter for gasoliefyrede kedler med Side 6 af 20

7 henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 5 er overholdt. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For de enkelte gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: - for anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. - for anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. - for anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. - for anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år. 11. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 12. Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas Støv NOx MEL-02 MEL-03 Bestemmelse af ilt (O2) i strømmende gas O2 MEL-05 Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Støjmålinger og -beregninger 13. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 6 er overholdt. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling - ekstern støj. Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som Side 7 af 20

8 er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj", samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives. Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året. 14. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. Belægninger 15. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Driftsjournal 16. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: a) justering af brændere b) dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv., samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår 15 c) forbrug af type og mængde brændsel d) håndtering af affald fra forbrændingsprocessen e) antal driftstimer pr. år f) opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Side 8 af 20

9 3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse Placering Virksomheden ligger i boligområde 13.B4. Der er ingen lokalplan for området. Området er udlagt og anvendt til bolig med mulighed for at indpasse visse offentlige bebyggelser. Afstand til nærmeste bolig ca. 25 m. Afstand til nærmeste beskyttede naturtype ca m. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Til- og frakørsel Til- og frakørsel sker via Møllevænget. Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Bedst tilgængelige teknik (BAT) Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen. Habitatbekendtgørelsen Da afgørelsen om revurdering træffes efter miljøbeskyttelseslovens 41b, skal der ikke træffes afgørelse efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1. Vurdering og begrundelse for vilkår Samlet nominel indfyret effekt Ved samlet nominel indfyret termisk effekt forstås summen af effekterne på alle de af virksomhedens kedler, motorer og turbiner uanset størrelse, der anvender ovennævnte brændsler. Nødanlæg medregnes ikke. Effekten beregnes på grundlag af brændselsmængden multipliceret med brændslets nedre brændværdi. Hvis mærkepladeeffekten er opgivet som akseleffekt eller generatoreffekt, beregnes den indfyrede effekt ved at dividere den nominelle aksel/generatoreffekt med effektiviteten. Nedgravet betontank med indvendig lining Tanken er godkendt i miljøgodkendelse i Ifølge den nugældende olietankbekendtgørelse er den nedgravede betontank med indvendig lining på 200 m 3 direkte omfattet af olietankbekendtgørelsens regler, jf. 3, stk. 1 og 4, stk. 1. Betontanken, der er fra 1956, blev oprindeligt anvendt til oplag af fuelolie, men miljøgodkendt til oplag af gasolie i 2000 ved montering af en indvendig lining med vakuumovervågningssystem. Ifølge olietankbekendtgørelsens 23 skal der ved etablering af et nedgravet anlæg større end 100 m 3 fastsættes vilkår, som mindst omfatter kravene i 28, bortset fra 28, stk. 1, nr. 6 og stk. 3, nr. 3. Krav i henhold til 28 fastsættes ikke i denne godkendelse, da der er tale om et eksisterende tankanlæg. Det skal hertil bemærkes, at tanken er placeret inden for indvindingsopland til Nordre Vandvæk og uden for indsatsplanområde. Side 9 af 20

10 Ifølge olietankbekendtgørelsens 4, stk. 4 kan kommunen fastsætte vilkår til imødegåelse af en særlig risiko for forurening i de tilfælde, der er angivet i 52. Det vil sige, hvis etableringen af en tank vurderes at medføre en særlig risiko for forurening af grundvand, overfladevand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg. Olietankbekendtgørelsens 4, stk. 4 og 52 finder dog ikke anvendelse, da der er tale om et eksisterende nedgravet tankanlæg. Olietankbekendtgørelsens regler for egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning i kapitel 8 er gældende. Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår Standardvilkår nr. Godkendelsens vilkår nr. Vurdering og begrundelse 1 1 Standardvilkår. 2 2 Standardvilkår. Indretning og drift Herning Kommune har vurderet, at nedenstående vilkår er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne forurening herunder ved uheld. 3 3 Tilpasset standardvilkår. Vilkåret skal være overholdt ved krav om præstationsmåling, da det i rapport over præstationskontrol fra februar 2014 er anført, at - målested for kedel 1 er fundet uegnet til måling af flow og partikler - målested for kedel 2 er fundet uegnet til måling af flow og partikler - målested for kedel 3 fundet egnet. - usikkerheden på måleresultatet for støv er betydelig, når målestedet er fundet uegnet. 4 4 Standardvilkår. En OML-beregning viser, at den eksisterende skorsten på 62 m sikrer, at B-værdierne for støv, CO og NOx er overholdt med meget god margin. Parameter Enhed Beregnet immission B-værdi Støv mg/m 3 0,002 0,080 CO mg/m 3 0,007 0,250 NOx mg/m 3 0,008 0,125 En OML-beregning viser, at en skorstenshøjde på 38 m sikrer overholdelse af B- værdierne. Parameter Enhed Beregnet immission B-værdi Støv mg/m 3 0,031 0,080 CO mg/m 3 0,102 0,250 NOx mg/m 3 0,112 0,125 Det fastsættes i vilkåret, at skorstenen som minimum skal være 38 m. B-værdierne svarer til de fastsatte værdier i miljøgodkendelsen fra Side 10 af 20

11 Input til OML-beregningen: Enhed Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Temperatur C Luftmængde, tør Nm 3 /s 3,76 3,79 3,64 Støvemission mg/nm g/s 0,17 0,18 0,18 CO-emission mg/nm g/s 0,58 0,59 0,59 NOx-emission mg/nm g/s 0,64 0,64 0, Standardvilkåret er udeladt, da der ikke fyres med de nævnte brændsler. 6 - Standardvilkåret er udeladt, da der ikke fyres med faste brændsler. Luft Kommunen har vurderet varmecentralens potentielle luftforurening. Ved forbrænding af gasolie emitteres støv, CO og NOx til luften. 7 5 Tilpasset standardvilkår. Vilkåret er tilpasset det aktuelle brændsel. I miljøgodkendelsen fra 1999 er der ikke fastsat emissionsgrænseværdier. Virksomheden har oplyst, at der på alle tre kedler er monteret low NOx-brændere, hvorved emissionen af NOx minimeres. Det er kommunens vurdering, at de fastsatte emissionsgrænseværdier er overholdt efter montering af low NOx-brændere. Indreguleringsrapporter fra april 2016 viser, at emissionsgrænseværdien for NOx på 110 mg/nm 3 er overholdt for alle tre kedler. De tre særskilte kedelanlæg er installeret, så røggasserne udledes gennem en fælles skorsten. Denne indretning betyder, at kedelanlæggene anses for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Støj Kommunen har vurderet varmecentralen potentielle støjforurening. De væsentligste kilder er: - oliebrændere og blæsere - cirkulationspumper og ventilation - skorsten - kompressor - udsugningsventilator til svejseudsugning. - 6 Supplerende vilkår. Støjgrænserne er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning. Støjgrænserne er skærpet i forhold til i miljøgodkendelsen fra Det er kommunens vurdering, at de fastsatte grænseværdier er overholdt efter montering af lyddæmpere på alle luftblæsere og oliepumper. Side 11 af 20

12 8 - Standardvilkåret er udeladt, da der ikke fyres med faste brændsler. 9 7 Standardvilkår Standardvilkår Standardvilkår. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Varmecentralen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen har vurderet, at følgende kan give anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand: - oplag af gasolie - udsivning af forurenende stoffer fra defekte tanke og belægninger. Nedgravet betontank med indvendig lining er omfattet af olietankbekendtgørelsen Standardvilkåret er udeladt, da der ikke findes overjordiske tanke, der er større end 50 m Standardvilkåret er udeladt, da hver kedel er mindre end 30 MW Standardvilkåret er udeladt, da der ikke fyres med de nævnte brændsel Standardvilkåret er udeladt, da der ikke fyres med det nævnte brændsler Standardvilkåret er udeladt, da varmecentralens enkelte kedelanlæg er mindre end 30 MW Standardvilkåret er udeladt, da det ikke er relevant Standardvilkåret er udeladt, da det ikke er relevant. Egenkontrol Ud fra kendskab til virksomhedens indretning og drift, processer og potentielle forurening har kommunens vurderet, at der skal fastsættes egenkontrolvilkår til: - præstationsmåling på gasoliefyrede kedler - støjmåling hvis det vurderes nødvendigt - løbende vedligehold af belægninger Tilpasset standardvilkår. Standardvilkåret er tilpasset den aktuelle drift. Der er foretaget akkrediterede præstationsmåling på alle tre kedler i februar 2014 i forbindelse med installering af nye low NOx-brændere. Præstationsmålingerne viser, at de emissionsgrænseværdier, der fastsættes i denne godkendelse, er overholdt. Der skal ikke udføres præstationsmålinger i 2016, da antal driftstimer, opgjort som et gennemsnit for perioden , for begge kedler er under 100 timer. Tidspunktet for næste præstationsmåling afhænger af antal driftstimer for den enkelte kedel opgjort som et rullende gennemsnit over 5 år. Varmecentralen Side 12 af 20

13 20 11 Standardvilkår. skal således hvert år vurdere, om der skal udføres præstationsmålinger efter vilkårets retningslinjer Tilpasset standardvilkår Supplerende vilkår. Der stilles vilkår om, at kommunen kan kræve støjmålinger, hvis det vurderes nødvendigt Supplerende vilkår. Vilkåret definerer, hvornår grænseværdien for støj anses for overholdt Standardvilkår Tilpasset standardvilkår. Vilkåret er tilpasset varmecentralens kedelanlæg. Side 13 af 20

14 4. Forhold til loven Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 11 i standardvilkårsbekendtgørelsen. Listepunkt G 201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Afgørelsen omfatter: revurdering/påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger. Ved en revurdering skal godkendelsesmyndigheden implementere standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens 48, stk. 1. Ved meddelelse af denne godkendelse bortfalder: miljøgodkendelse af 13. november 2000 Miljøgodkendelse af eksisterende olietanke og etablering af indvendig lining, da tanke med tilhørende rørsystemer på en listevirksomhed nu er direkte omfattet af olietankbekendtgørelsen. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven 33 og 37). Bortfald af godkendelsen Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften. Anden lovgivning Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af: olietankbekendtgørelsen Herning Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 2. maj Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Side 14 af 20

15 Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 30. maj Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En klage over en afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 41 b har opsættende virkning. Søgsmål Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen midtconsult a/s att. Poul Erik Christensen Sundhedsstyrelsen Nord Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland Side 15 af 20

16 Bilag 1 Oversigtplan Grøn prik angiver boliger Side 16 af 20

17 Bilag 2 Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse. er et reservelastanlæg, som kun vil komme i drift, hvis Herningværket er ude af drift og EGJ s naturgasfyrede spids- og reservelastanlæg ikke kan følge med. Varmecentralen er etableret i Varmecentralen producerer varme på tre gasoliefyrede kedelanlæg: Nr. Anlæg Brændsel Indfyret effekt 1 Kedel Gasolie 12,35 MW 2 Kedel Gasolie 12,45 MW 3 Kedel Gasolie 12,45 MW I alt 37,25 MW Varmecentralen er fuldautomatisk og ubemandet, idet kedler og pumper kan startes, reguleres og stoppes via SRO-anlægget. Fejl på anlægget, overskridelser af sætpunkter eller andre driftsforstyrrelser vil aktivere alarmer til kontoret eller driftsvagten, så fejlene kan afhjælpes hele døgnet. Der vil være kørsel med varevogn/tankvogn i forbindelse med almindelig service og tilsyn samt tilførsel af gasolie. Ud over kedelanlæggene med tilhørende komponenter og rørinstallationer rummer varmecentralen cirkulationspumper på distributionsnettet, hydroforanlæg og udsugningsventilator til svejseudsugning. Der er ikke installeret vandbehandlingsanlæg på varmecentralen. Nr. Anlæg Antal driftstimer pr. år Kedel Kedel Kedel Forbrug Gasolie 249,2 m 3 4,0 m 3 55,6 m 3 32,5 m 3 33,8 m 3 Hydroforanlæg Hydroforanlæg med kompressor forsyner vandinstallationerne med tryk. Anlægget er opstillet i kedelbygningen. Luft Ved forbrænding af gasolie emitteres NOx og CO og i mindre omfang støv. Kedel 1, 2 og 3 er tilsluttet en fælles 62 m betonskorsten (1 rør). Der blev i 2013 installeret low-nox brændere på alle tre kedler. Akkrediterede præstationsmålinger (tre enkeltmålinger, hver af en varighed på 60 minutter) i februar 2014 viser, at alle kedler overholder emissionsgrænseværdierne. Side 17 af 20

18 Parameter Enhed Kedel 1 Kedel 2 Kedel 3 Emissionsgrænseværdi Partikler (støv) mg/nm 3 * 0,24 0,51 1,1 30 CO mg/nm 3 * 1,2 0,27 0, NOx mg/nm 3 * * 10 % O 2 tør røggas Målestedet indretning for kedel 1 og 2 er fundet ikke egnet til måling af flow og partikler, hvilket medfører en betydelig usikkerhed på måleresultatet. Det akkrediterede målefirma oplyser, at målestedernes placering kun påvirker den isokinetiske prøvetagning og derfor ikke har betydning for måleresultaterne for CO og NOx. Målestedets indretning for kedel 3 er fundet egnet. Der er udført OML-beregning for støv, CO og NOx for de tre gasoliefyrede kedler. Beregningen viser, at skorstenen på 62 m sikrer overholdelse af B-værdierne med meget god margin. Beregning viser, at B-værdierne overholdes ved en afkasthøjde på 38 m. I kedelbygningen er der indrettet et mindre værksted med svejseplads med udsug ved drejebænken. Der svejses i MIG/MAG samt elektrosvejsning. Der er monteret cyklon og STR-kanalfilter for rensning af partikler. Afkastet er placeret over tag ca. 0,7 m over terræn. Støj Støj vil hovedsagelig opstå ved følgende kilder: blæsere på oliefyr. Blæserne er placeret i lyddæmpede bulderhuse luftindtag, udført med lyddæmpning pumper, placeret indendørs kompressor, placeret indendørs udsugningsventilator med lyddæmper til svejseudsugning skorsten. I forbindelse med installering af nye brændere blev der monteret lyddæmpere på alle tre luftblæsere og oliepumper. Spildevand og regnvand Der forventes afledt maksimalt 100 m 3 spildevand pr. år. Varmecentralen genererer spildevand fra: kedeltømning lokal aftapning af fjernvarmevand ved reparationer på rørsystemet (begrænses ved hjælp af afspærringsventiler i rørsystemet) vask af gulve efter kedelrensning (der anvendes gulvvaskemaskine) sanitære installationer. Der afledes regnvand fra ca. 500 m 2 befæstet areal samt drænvand. Affald Der genereres ikke affald på varmecentralen ud over små mængder sod mv. fra kedelrensning og vand fra kompressoren. Affald bortskaffes efter kommunens regulativer. Side 18 af 20

19 Jord, grundvand og overfladevand Der tilsættes ingen kemikalier til fjernvarmevandet på varmecentralen. Varmecentralen har en 200 m 3 nedgravet betontank fra Betontanken var oprindeligt beregnet til opbevaring af fuelolie. I 2000/2001 blev betontanken forsynet med indvendig lining (dobbelt membran med et lag drænflis imellem) med henblik på opbevaring af varmecentralens fremtidige brug af gasolie som brændsel. Olietanken er forsynet med overfyldningsalarm og vakuumovervågning af tankens tæthed. Stålrør fra olietanken til varmecentralens kælder føres i en betonkanal. Hver gasoliebrænder er forsynet med en oliepumpe, som suger gasolien fra olietanken. Oliepumperne er placeret indendørs i kælderen over spildbakker. Udluftning er udført på tanktoppen. Påfyldningsstuds med dæksel er placeret under et aflåseligt låg. Tankbilen holder på befæstet areal ved påfyldning. Påfyldningen overvåges af tankbilchaufføren. Udluftningen er udført på tanktoppen. Betontanktank med vakuumovervåget indvendig lining Tankattest Tanktype Placering Indhold Fabrikationsår Rumfang Inspektionsrapport Senest tæthedsprøvning Nedgravet Gasolie m 3 Nej Ja 3. oktober 2013 Nedgravet betontank fra 1952 blev tømt og afblændet i november Bilag 4 Lovgrundlag Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet): Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. november Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr af 2. december 2015 (godkendelsesbekendtgørelsen (ny)). Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014 (godkendelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 682 af 18. juni 2014 (standardvilkårsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 16. december 2015 (VVM-bekendtgørelsen). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr af 16. december 2015 (habitatbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr af 10. december 2015 (olietankbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr af 29. december Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen: Luftvejledning nr. 2/2001. B-værdivejledning nr. 2/2002. Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984. Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg nr. 13/1997. Side 19 af 20

20 Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI Side 20 af 20

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14

TEKNIK OG MILJØ. Revurdering af miljøgodkendelse. Scan-Trapper A/S Cedervej 12. Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse Cedervej 12 Sagsnr.:0902.01-P19-27-14 Dato: 28. januar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Cedervej 12 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeforsyning. Etablering af et biokedelanlæg Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Front-Z A/S. Revurdering og miljøgodkendelse. 19. august 2015

Front-Z A/S. Revurdering og miljøgodkendelse. 19. august 2015 l Revurdering og miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af lakeringsanlæg samt revurdering af godkendelse af 24.10 1989 og 21. 12 2004 Langvadbjergvej 19-21 7400 Herning 19. august 2015 1. Stamdata for virksomheden...2

Læs mere

Metalstøberiet Thor ApS Virkelyst 74, 7400 Herning

Metalstøberiet Thor ApS Virkelyst 74, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse og revurdering ApS Virkelyst 74, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.01-P19-23-14 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn ApS Virksomhedens adresse Virkelyst 74 Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for Tarp Varmeværk Hammeren 7, 6715 Esbjerg N Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 32 66 24 98 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. maj 2014 Sags id 12/18704 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til etablering af en ekstra naturgasfyret kedel

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til etablering af en ekstra naturgasfyret kedel Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Skjern Fjernvarme Kongevej 41 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport

Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport r Silkeborg Varme A/S Kejlstrup Tværvej 14 8600 Silkeborg Att.: Per Hvilshøj 6.januar 2016 Afgørelse om at der ikke skal udarbejde basistilstandsrapport Silkeborg Kommune har i 2015 påbegyndt revurdering

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Miljøgodkendelse Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Dato: 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Støj...

Læs mere

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende

Ikast Værkerne Varme A/S. til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende Miljøgodkendelse af Ikast Værkerne Varme A/S til kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50

Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Saveafdeling, råvarelager og træpillefyr på Sofiedalvej 50 Estlandslandsvej 2, Letlandsvej 1 og 2, Sofiedalvej 50 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-17-15

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Sunds Jagtforenings flugtskydningsbane

Sunds Jagtforenings flugtskydningsbane TEKNIK OG MILJØ Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af skydetider Sagsnr.: 09.02.11-P19-1-15 Dato: 25. februar 2015 Stamdata for virksomheden Navn Adresse Sunds Jagtforenings

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk.

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 16-12-2015 Sags. nr.: 13.02.03-P19-1-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner.

Godkendelsen omfatter: Etablering af AquaCoat dyppecoatningsanlæg til overfladebehandling af emner. Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83 7330 Brande Virksomheder J.nr. MST-1270-01665 Ref. PEMJE Den 21. august 2015 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Dansk Overflade Teknik A/S Grønlundvej 81-83,

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde.

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde. GeoDrilling ApS Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse Att.: Marie Frøsig Ammitzbøll, adm@geodrilling.dk Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com)

Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på anette.moeller@stenarecycling.com) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Tillæg til modtagelse af spildolie. Midtskrot ApS Trafikskolevej 11-13 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til modtagelse af spildolie Trafikskolevej 11-13 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-26-15 Dato: 8. september 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot. Langkjær Staalbyg as. Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af plasmaskæreanlæg og svejserobot Langkjær Staalbyg as Park Allé 66, 7480 Vildbjerg Dato 26. maj 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning...

Læs mere

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5

Klima og Planlægning. Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje. Sendt til: npmotor@mail.dk. Side 1 af 5 Niels Peter Bjerring-Pedersen Sjoltevej 4 4733 Tappernøje Sendt til: npmotor@mail.dk Klima og Planlægning Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 www.næstved.dk Dato 22.6.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918

Miljøgodkendelse. A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde. Sendt til cvr. nr. 82732918 A Ø Drejeværksted ApS Gammelgårdsvej 11 7130 Juelsminde Sendt til cvr. nr. 82732918 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Gitte Tidemann Direkte nr.: 7975 5695 gitte.tidemann@hedensted.dk

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg

VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Sendt med mail til: ml@silkeborgforsyning.dk og jj@silkeborgforsyning.dk 20. april 2016 VVM-tilladelse til etablering af solvarmeanlæg Silkeborg Forsyning

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F

Simmelkjær Autolakering ApS Simmelkær Hovedgade 7F TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse til sandblæseanlæg Simmelkær Hovedgade 7F Sagsnr.: 09.02.00-P19-33-14 Dato: 17. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Simmelkær

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Richard Thomsen A/S, Edwin Rahrs Vej 85, 8220 Brabrand 16. april 2014 1 Sagsnr.: MIL-000627 Journalnr.: 14/005478 Sagsbeh.: Lene Brink K.S.:Jens Tikær Andersen Revurdering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse Per Nielsen Søndervej 63 5672 Broby Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Indvindingstilladelse Indvinding

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013

Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 Offentligt fremlagt til den 25. november 2015 Tillæg 19 til Køge Kommuneplan 2013 - tilbageføring af erhvervsformål til jordbrugsformål Forslag 2015 Køge Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 19 for Bjæverskov

Læs mere

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986.

Ved meddelelsen af denne godkendelse bortfalder virksomhedens miljøgodkendelse af 19. februar 1986. Linddana A/S Ølholm Bygade 70 7160 Tørring Cvr-nr: 14157204 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør MILJØGODKENDELSE 14-12-2015 For: Uniscrap A/S Matrikel nr.: 1565dd Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 53385613 P-nummer: 1004193323 Listepunkt nr.: Ejendommens ejer: K209: Autoophug Uniscrap A/S Godkendelsen

Læs mere