Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse"

Transkript

1 Mads Rahbek Jørgensen Anne Kristine Høj Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse I dette notat redegøres for resultaterne af estimationen af kapitaliseringen af grundskylden i ejendomspriserne som fremgår af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår Analyserne viser, at ændringerne i grundskylden som følge af Strukturformen i 2007 blev fuldstændigt kapitaliseret i prisen på enfamiliehuse. 1 Indledning Økonomisk teori tilsiger, at ændringer i grundskylden vil blive fuldt kapitaliseret i ejendomspriserne. Det betyder, at når f.eks. grundskylden stiger, så vil ejendomspriserne falde svarende til nutidsværdien af de fremtidige øgede betalinger af grundskylden. Dette efterprøves i denne empiriske analyse. Det er generelt svært i empiriske analyser at adskille ændringer i grundskylden fra andre ændringer, der sker samtidig. Det kan derfor være vanskeligt at estimere betydningen af grundskylden for ejendomspriserne. Der er således mange økonomiske faktorer, der har betydning for ejendomspriserne. Ringe beskæftigelsesmuligheder i et område kan f.eks. betyde, at borgerne fraflytter et område, hvilket kan resultere i, at ejendomspriserne stiger mindre end i andre områder. En svag udvikling i ejendomspriserne kan imidlertid få kommunalpolitikerne til at nedsætte grundskylden. Det kunne også tænkes, at politikkerne øgede ejendomsskatter for at anvende provenuet til at forbedre den lokale service, der vil modvirke og begrænse den forventede negative effekt af ejendomsskatten på boligpriserne. Det betyder, at det kan være svært at isolere virkningen af ændringer i grundskylden på ejendomspriser. Strukturreformen i 2007 er et eksempel på, hvor det kan antages, at ændringen af grundskylden er isoleret fra andre forhold på boligmarkedet, og at ændringen alene skyldes et ønske om justering af grundskylden. Strukturreformen i 2007 indebar, at 270 kommuner blev lagt sammen til 98 kommuner. Efter sammenlægningen fik de sammenlagte kommuner ens grundskyld. 225 af de oprindelige kommuner blev lagt sammen (225 områder), mens 11 blev delt mellem to nye kommuner (22 områder) og én kommune blev delt i tre kommuner (tre områder). Det betyder, at der er 250 områder, der potentiel kunne få ændret Kapitalisering af grundskyld analyseret i kapitlet Ejerboligbeskatning.docx

2 grundskyldspromillerne som følge af Strukturreformen. Som udgangspunkt er det i disse områder muligt at undersøge, hvordan ændringer i grundskylden påvirker priserne på boliger, og i analysen er valgt at analysere påvirkningen af prisen på enfamiliehuse, da de findes i betydeligt omfang i alle kommuner. Når der senere henvises til kommunespecifikke effekter, menes der en effekt for hvert af disse områder samt for kommuner, der var upåvirket af strukturreformen. Tabel 1 viser ændringerne i de faktiske grundskyldspromiller som følge af reformen. Af de 250 områder, der blev påvirket af reformen, steg den i 139 områder med i gennemsnit 3,4 promillepoint, faldt i 105 med i gennemsnit 2,6 procentpromille og var uændret i 6 sammenlagte kommuner. Det er disse variationer i ændringen i grundskyldspromillerne, som analysen af kapitaliseringen bygger på. Tabel 1 Grundskyld før og efter 2007 Områder Ændring --- Antal Promille Promillepoint - Stigning ,6 24,0 3,4 Uændret 6 28,0 28,0 0,0 Fald ,1 23,5-2,6 I alt ,1 23,9 0,8 Inden sammenlægningen af kommunerne i 2007 var borgerne klar over, at kommunegrænserne ville blive ændret, og at det kunne resultere i en ændret grundskyldspromille. Det må derfor forventes, at boligpriserne inden 2007 blev påvirket af de forventede ændringer i grundskyldspromillen. I maj/juni 2004 blev retningslinjerne for reformen fastlagt, hvilket betød, at kommunerne senest 1. januar 2005 skulle indberette, hvilke kommuner der ønskede at blive lagt sammen. I efteråret 2006 blev den kommunale grundskyld for 2007 fastlagt for de sammenlagte kommuner. Dette tidsforløb indebærer, at det må antages, at borgerne fra midten af 2004 til januar 2007 dannede forventninger om, hvilke kommuner der ville blive lagt sammen og dermed også den fremtidige grundskyld. Den observerede prisudvikling for enfamiliehuse bekræfter denne forventningsdannelse op til implementeringen af strukturreformen. Figur 1 viser udviklingen i gennemsnitspriser for enfamilieshuse i de kommuner/områder, hvor grundskylden henholdsvis steg og faldt som følge af strukturreformen

3 Figur 1 Priser for enfamiliehuse kr Lavere grundskyld Højere grundskyld Anm.: Den lodrette linje angiver henholdsvis tidspunktet for indgåelsen af aftalen om en strukturreform og tidspunktet for sammenlægningen af kommunerne. Frem til annonceringen af reformen følger prisudviklingen i de to grupper hinanden tæt. Efter annonceringen og frem mod implementeringen af reformen ses det, at prisstigningen er større i de områder, hvor grundskylden ender med at falde. Dette stemmer overens med teorien om, at ændringer i grundskylden kapitaliseres i ejerboligprisen. De to kurver forbliver på forskellige niveauer i årene efter implementeringen, hvilket vidner om, at ændringerne i grundskylden har haft en permanent effekt på priserne. Den følgende analyse er foretaget for at vurdere størrelsesordenen af denne effekt. 2 Data I analysen anvendes priser for tinglyste handler af enfamiliehuse i perioden Der medtages kun handler, der kan kategoriseres som frie handler. I forbindelse med tinglysningen af ejendomssalg sker der fejlregistrering, der betyder, at ikke alle handler, der er registreret som frie handler, kan betegnes som frie handler. Dette er dokumenteret i Ekspertudvalg om ejendomsvurderinger (2014), hvor der er beskrevet et filter til frasortering af fejlregistreringer. Ved at følge dette filter frasorteres omtrent hver tredje registrerede handel. Handler er frasorteret, hvor reglerne for familieoverdragelse kan anvendes og handler, hvor en eller flere af ejerne går igen før og efter handlen. De personlige relationer mellem køber og sælgers og de skattemæssige fordele ved overdragelse, der kan anvendes i disse tilfælde, betyder, at handlerne ikke nødvendigvist afspejler den faktiske markedsværdi. Ligeledes er handler frasorteret, hvor salgsprisen udgjorde mindre end 60 pct. eller mere end 200 pct. af den offentlige ejendomsvurdering

4 I analyserne anvendes derudover oplysninger om de offentlige ejendoms- og grundvurderinger samt oplysninger om grundskyld og de kommunale udskrivningsprocenter. I analysen indgår ændringer i grundskylden, hvor der for hvert enfamiliehus normeres med forholdet mellem grundværdien og ejendomsværdien. Nedenfor er en forklaring på baggrunden for denne normering. I gennemsnit er grundskylden kun ændret 0,04 promille, når ejendomsvurderingerne i 2007 anvendes, jf. tabel 2. Men der er en betydelig variation i ændringen, idet standardafvigelsen er 0,63 promille. Tabel 2 Deskriptiv statistik, 2007 Gennemsnit Standard afvigelse Promille Ændring i grundskyld ejendomsvurderinger 0,04 0,63 Ændring i grundskyld ejendomsvurderinger 0,05 0, Procent Ændring i kommunal udskrivningsprocent -0,12 0, Kroner Pris for enfamiliehus Grundværdi i Bygningsværdi i Model i rapporten Modellen estimeret i rapporten er en udvidet difference-in-difference model. Udvidelsen består af to elementer. Det ene element er, at der indgår tidsvarierende kommunale dummies, der tager højde for forskelle i udviklingen i kommunale forhold, der kan have betydning for priserne på enfamiliehuse. Det andet element er, at den binære indikator for behandling er erstattet af en kontinuer variabel for grundskyldsændringen. Det er gjort, fordi ændringen i grundskylden i forhold husenes værdi varierer både mellem områder og inden for områder. Derfor vil ændringer af grundskylden i forbindelse med Strukturreformen påvirke priserne på husene forskelligt. Modellen identificerer derfor den kausale effekt ved at relatere forskellige ændringer i grundskyldspromiller til forskellige prisændringer. Derved opnås modellen i ligning (1), der er en udvidelse af en difference-in-difference tilgang, hvor den store variation i grundskyldsændringer som følge af Strukturreformen også udnyttes til identifikation. Dette adskiller sig fra en difference-in-difference model, hvor der kun anvendes en ubehandlet kontrolgruppe

5 log, =,, + +, +, +,, (1) Hvor:, Prisen på enfamiliehuse deflateret med et ejendomsprisindeks, Tidsspecifik kommunedummy for kommuneopdeling før strukturreformen Offentlig ejendoms- og grundvurdering i 2001, Ændringen i grundskyldpromillen som følge af Strukturreformen normeret med forholdet mellem grundværdi og ejendomsværdi, Ændringen i den kommunale udskrivningsprocent som følge af Strukturreformen er år, h er indeks for enfamiliehuse og er et områdeindeks. Moddellen er estimeret på baggrund af hushandler i årene Estimationsresultaterne er vist i tabel 3. Logaritmen til de offentlige grund- og bygningsvurderinger i 2001 er medtaget for at have en eksogen vurdering af husets kvalitet. 1 Der er tale om en proxy-variabel, da der ikke findes direkte mål for husets faktiske kvalitet og beliggenhed. Imidlertid vurderes de offentlige vurderinger at være en rimelig indikator for de enkelte huses kvalitet og beliggenhed, da objektive karakteristika for huset som f.eks. størrelse, byggeår og badeforhold indgår i vurderingen. Grundvurderingen forklarer 27,3 pct. af husets værdi, mens bygningsvurderingen forklarer 59,6 pct. Ændringen i grundskylden er opgjort som ændringen i den effektive grundskyldspromille for hver bolig. Denne er fundet ved at normere ændringen i grundskyldspromillen fra 2006 til 2007 med forholdet mellem grundværdien og ejendomsværdien for hvert enfamiliehus i reformåret. Normeringen er foretaget for at tage højde for, at ændringen i grundskylden kun slår igennem på den del af husets pris, der udgøres af grunden. Variablen er sat til nul før annonceringen af strukturreformen i 3. kvartal 2004 og for de kommuner, der ikke blev lagt sammen. Ejendomsværdierne er opjusteret med 7,5 pct., da ejendomsvurderingerne gennemsnitligt lå 7,5 pct. under handelspriserne i Den estimerede parameter til, angiver, at én promilles stigning i den effektive grundskyldspromille fører til et fald i boligprisen på 2,45 pct. Dette svarer til en diskonteringsrente på 4,1 pct. og indikerer fuld kapitalisering, hvilket uddybes i afsnit 4. I følsomhedsanalysen i afsnit 5 undersøges den gradvise implementering beskrevet i indledningen og dens betydning for resultatet. 1 Bygningsværdien er beregnet som samlet ejendomsvurdering fratrukket grundvurderingen

6 Da Strukturreformen også betød, at de sammenlagte kommuner/områder fik ensartet kommunale service, burde modellen også tage højde for potentielle ændringer i den kommunale service. Strukturreformen betød imidlertid samtidigt en ændret kommunal opgavebyrde, så der er databrud i alle summariske mål for kommunal service. Som alternativ anvendes ændringen i udskrivningsprocenten som indirekte mål for ændringen i det kommunale serviceniveau. Det antages, at ændringer i service er korreleret med ændringer i kommunernes primære finansieringsgrundlag, der er de kommunale indkomstskatter. Ændring i udskrivningsprocenten er beregnet som forskellen mellem den kommunale udskrivningsprocent i 2007 og udskrivningsprocenten til amt og kommune i 2006 fratrukket sundhedsbidraget på 8 pct. Variablen angiver derfor ændringer i den samlede indkomstskat som følge af reformen. Ændringen i udskrivningsprocenten er sat til nul før annonceringen af strukturreformen i 3. kvartal 2004 og for de kommuner, der ikke blev lagt sammen. Koefficienten har ikke nogen direkte tolkning, da den antages at være tæt korreleret med ikke observerbare ændringer i serviceniveauet. Tabel 3 Estimationsresultater: Hovedmodel Parameter Rente ---- Pct Offentlig grundvurdering i 2001 ( ) 0,2736 *** (0,0101) Offentlig bygningsvurdering i 2001 ) 0,5962 *** (0,0087) Ændringen i grundskylden i 2007 ) -0,0245 ** 4,1 (0,0104) Ændringen i udskrivningsprocenten i 2007 () 0,0070 ** (0,0033) R 2 0,881 Antal observationer Anm: Derudover er estimeret,, som ikke er rapporteret. **p<0,05, ***p<0,01. Standardfejlene i parentes er beregnet som clustered standardfejl på kommuneniveau. 4 Kapitalisering Den estimerede parameter til grundskylden angiver, hvor meget f.eks. en stigning i grundskylden vil mindske prisen på enfamiliehuset. Den angiver derfor ikke umiddelbart, hvor stor kapitaliseringen af grundskylden er i ejendomspriserne. Derfor skal det beregnes, hvilken diskonteringsrente den estimerede parameter implicer, hvis ændringer i grundskylden fuldstændigt kapitaliseres i boligpriserne. Den beregnede diskonteringsrente sammenlignes med en rente på 4 pct., der normalt anvendes, når der foretages f.eks. fremskrivninger for det mellemlange sigt. Hvis det antages, at f.eks. et fald i grundskylden, fuldt ud kapitaliseres i prisen på enfamiliehuse, vil stigningen i boligprisen! svare til den tilbagediskonterede sum af fremtidige besparelser i grundskylden: - 6 -

7 + I = b %& 1 * 1+r ) *, (2) Hvis - - < 1, har den ovenstående uendelige geometriske række løsningen:./! = 1 1 =! (3) Ændringen i grundskylden,, som følge af reformen kendes og ændringen i boligpriserne,!, estimeres ud fra oplysninger om ejendomshandler. Ud fra dette beregnes 1, der sammenlignes med en rente for det mellemlange sigte på 4 pct. Model 1 viste, at én promilles stigning i den effektive grundskyld fører til et fald i boligpriserne på 2,45 pct. Tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig huspris i 2007 på 1,6 mio. kr., betyder dette, at: 1 = = 0, = 0,041 (4)! 0, Det implicerer en diskonteringsrente på 4,1 pct. Dette er sammenligneligt med en rente for det mellemlange sigt på 4 pct. og indikerer, at ændringer i grundskylden fuld kapitaliseres i prisen på enfamiliehuse. Ændringen i grundskylden beregnes på baggrund af salgsprisen og ikke grundværdien, da det er den effektive grundskyld, der indgår i modellen. 5 Følsomhedsanalyser Der er foretaget yderligere to analyser for at undersøge, hvor robust resultatet er i forhold til ændringer i specifikationen. Gradvis gennemslag Gennemslaget fra ændringer i grundskylden må forventes at være begyndt, da strukturreformen blev annonceret. Det fulde gennemslag forventes dog først at finde sted, når grundskyldspromillerne for 2007 er vedtaget, hvilket skete i efteråret Først fra det tidspunkt var grundskylden for 2007 kendt. I det følgende undersøges, om der er et gradvis gennemslag af ændring i grundskylden på prisen på enfamiliehuse. Den gradvise forventningsdannelse er operationaliseret ved at interagere ændringerne i de effektive grundskyldspromiller med årlige dummyer, så der estimeres en separat effekt for hvert år. Tilsvarende interageres ændringen i den kommunale udskrivningsprocent med årlige dummyer

8 Der er estimeret følgende model for : log, =,, + +9,: +, +,, (5) Estimationsresultaterne i tabel 4 underbygger, at det fulde gennemslag først sker i slutningen af Der ses en meget lille effekt i 2004, hvorefter effekten øges og implicerer diskonteringsrenter omkring 2-4 pct., hvilket stemmer overens med forventningen om fuld kapitalisering. Estimaterne for 2006 og 2007 er signifikante og implicerer, at ændringer i grundskylden kapitaliseres helt i prisen for enfamiliehuse. Finanskrisen fra 2008 påvirkede boligpriserne markant, hvilket besværliggør identifikationen af effekten af ændringer i grundskylden for boligpriserne som følge af strukturreformen. Alle parameterestimater efter 2007 på nær 2010 implicerer fuld kapitalisering, men der er dog ingen af parameterestimaterne, som er signifikante. Tabel 4 Estimationsresultater: Gradvis gennemslag Parameter Rente ---- Pct Offentlig grundvurdering i 2001 ( ) 0,2737 *** (0,0101) Offentlig bygningsvurdering i 2001 ) 0,5960 *** (0,0087) Ændringen i grundskylden 9 ;;< ) -0,0094 ** 10,6 (0,0041) Ændringen i grundskylden 9 ;;= ) -0,0228 3,5 (0,0185) Ændringen i grundskylden 9 ;;> ) -0,0482 *** 2,1 (0,0173) Ændringen i grundskylden 9 ;;? ) -0,0559 *** 1,8 (0,0194) Ændringen i grundskylden 9 ) -0,0268 3,7 (0,0157) Ændringen i grundskylden 9 ;;A ) -0,0218 4,6 (0,0245) Ændringen i grundskylden 9 ;; ) -0,0127 7,9 (0,0282) Ændringen i grundskylden 9 ; ) -0,0361 2,8 (0,0250) Ændringen i grundskylden 9 ; ) -0,0305 3,3 (0,0245) R 2 0,881 Antal observationer Anm: Derudover er estimeret, og, som ikke er rapporteret. **p<0,05, ***p<0,01. Standardfejlene i parentes er beregnet som clustered standardfejl på kommuneniveau

9 Afkortet estimationsperiode Da finanskrisen kan påvirke resultaterne i slutningen af analyseperioden er modellen i ligning (5) estimeret for perioden Som det det fremgår af tabel 5 ændrer resultaterne sig kun helt marginalt. Tabel 5 Estimationsresultater: Estimationsperiode Parameter Rente ---- Pct Offentlig grundvurdering i 2001 ( ) 0,2547 *** (0,0086) Offentlig bygningsvurdering i 2001 ) 0,6143 *** (0,0079) Ændringen i grundskylden 9 ;;< ) -0,0092 ** 10,9 (0,0040) Ændringen i grundskylden 9 ;;= ) -0,0209 4,8 (0,0171) Ændringen i grundskylden 9 ;;> ) -0,0457 *** 2,2 (0,0161) Ændringen i grundskylden 9 ;;? ) -0,0529 *** 1,9 (0,0190) Ændringen i grundskylden 9 ) -0,0242 4,1 (0,0148) R 2 0,893 Antal observationer Anm: Derudover er estimeret, og, som ikke er rapporteret. **p<0,05, ***p<0,01. Standardfejlene i parentes er beregnet som clustered standardfejl på kommuneniveau. Litteratur: Ekspertudvalg om ejendomsvurdering (2014): Forbedringer af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne

Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 16 Ingen forbrugspanik over hysteriet på aktiemarkederne OMXC faldt 1 pct. på dage i begyndelsen af 16, og det skabte usikkerhed hos investorerne. Usikkerheden har dog ikke

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter.

Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter. Data Kommunale karakteristika (50 kommuner i hovedstadsregionen) Prisniveauet i en kommune måles ved husprisen pr. kvadratmeter. Er kommunale karakteristika, herunder skatteprocent og serviceniveau, kapitaliseret

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift

Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Analyse af skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift Århus Kommune juli 2005 Indhold Indhold... 2 Analyse af en skatteomlægning fra personskat til hhv. grundskyld og dækningsafgift...

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

April 2015. faldet med 1,9 pct.

April 2015. faldet med 1,9 pct. April 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2015 var der på landsplan 57.974 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.861 parcel- og rækkehuse, 6.430 ejerlejligheder

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Analyse 7. januar 2016

Analyse 7. januar 2016 Analyse 7. januar 2016 Udgifter til ungdomsuddannelser international sammenligning Af Nicolai Kaarsen og Andreas Mølgaard I forbindelse med Finanslovsaftalen 2016 skal der fra 2016-2019 spares 2 pct. årligt

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Maj 2016. steget med 0,7 pct.

Maj 2016. steget med 0,7 pct. Maj 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af maj 2016 var der på landsplan 59.082 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.776 parcel- og rækkehuse, 7.137 ejerlejligheder

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år

Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Færre nedtagne boliger end sidste år Marts 2016 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af marts 2016 var der på landsplan 57.438 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.797 parcel- og rækkehuse, 6.973 ejerlejligheder

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

April 2014. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. April 2014 Flere boliger til salg end sidste år Ved udgangen af april 2014 var der på landsplan 62.759 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 41.959 parcel- og rækkehuse, 7.692 ejerlejligheder

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej

Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej P R E S S E M E D D E L E L S E Parcelhuse og ejerlejligheder går hver sin vej Ejerlejlighederne i storbyerne stiger i pris, imens parcelhuse falder de fleste steder. Det er positivt, at salget af både

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Analyse af omkostningsstrukturen i den danske vandsektor

Analyse af omkostningsstrukturen i den danske vandsektor LS d. 12.11.2004 Analyse af omkostningsstrukturen i den danske vandsektor Baggrundsnotat vedrørende Dansk Økonomi, efterår 2004, kapitel III Dette baggrundsnotat indeholder estimationer af, hvilke faktorer

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt.

Januar 2015. Nedtagne boliger er boliger, der tages af internettet, enten fordi de bliver solgt, eller fordi sælger opgiver at få dem solgt. Januar 2015 Færre boliger til salg end sidste år Ved udgangen af januar 2015 var der på landsplan 54.531 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 37.463 parcel- og rækkehuse, 6.151 ejerlejligheder

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING PÅ PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME

ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING PÅ PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME MARTS 2016 ANALYSE AF VINDMØLLERS PÅVIRKNING PÅ PRISER PÅ BEBOELSESEJENDOMME UDARBEJDET FOR ENERGISTYRELSEN I MARTS MARTS 2016 ENERGISTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov

Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Statistisk modellering af udgiftsbehov - Statistisk model for udgifter vedrørende børn og unge med særlige behov Konferencen Den gode anbringelse Vejle, 9. maj 2011 Eskil Heinesen, AKF Datagrundlag Registerdata

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet d. 15.10.2010 Jesper Gregers Linaa Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet Det undersøges, hvorvidt arbejdsmarkedets tilstand (konjunkturelt og strukturelt) kan bidrage til at forstå udviklingen i

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Notat: Kommunernes skolestruktur - Analyse af udviklingen 2004-2011 November 2012 1 Resumé... 3 2 Baggrund og formål... 4 3 Data og metode... 5 4 Analyseresultater... 6 4.1 Elevtæthed... 6 4.2 Skolestruktur

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 12.

DANMARKS NATIONALBANK 12. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 12. SEPTEMBER 2017 NR. 14 Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser Boligskatteforlig dæmper udsving i boligpriser Aftale reducerer regionale prisforskelle Ingen klar gevinst

Læs mere

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag

Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Metodenotat - Boligmarkedsstatistikkens opbygning og grundlag Datagrundlaget for statistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken,

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1

Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark i år 2020 skal være det 10. rigeste land i verden eller i OECD 1 29. november 2011 Indledning Nærværende notat redegør for de krav, der skal

Læs mere