Håndtering af likvide midler samt habilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af likvide midler samt habilitet"

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 13/1434 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Anita Nygaard Junker Telefon: Håndtering af likvide midler samt habilitet 1. Indledning Formålet med dette notat er et forsøg på, at give overblik over de regler der er gældende i Region Syddanmark i forhold til modtagelse af likvide midler og lignende. De tilskudsmidler som bliver omhandlet i nærværende skrivelse er tilskud fra offentlige myndigheder, tilskud fra private virksomheder, fonde, personer eller lignende og tilskud fra puljer i Region Syddanmark samt fondslignende arv, som er gældende for Region Syddanmarks enheder. Hovedreglen er at: Likvide midler modtaget, uanset formål, skal anbringes på bankkonto tilhørende regionen og registreres i regionens regnskab. Herved sikres synligheden af disse midler indenfor revisionens rækkevidde. Notatet omhandler de overordnede retningslinjer for følgende emner: Forskningsmidler og donationer Arv Sponsorater Indkøb Habilitet Gaver og andre fordele Bibeskæftigelse 2. Forskningsmidler og donationer Donationer kan gives direkte til en afdeling eller til lokale forskningspuljer. Disse pengestrømme er ønskværdige for regionen, og skal ske i fuld åbenhed. Alle forskningsprojekter skal godkendes af en sygehusledelse, eller en som sygehusledelsen har delegeret kompetencen til, med underskrift på ansøgningen til den interne/eksterne tilskudsgiver sammen med den forsker, der søger om tilskud. Sygehusledelsen har ansvaret for at reglerne overholdes. Aftaler om forskning indgås altid med en forsker som leder og som ansvarlig for projektet. Dette betyder, at selvom det er sygehuset, der er garant over for tilskudsgiver, så er det samtidig forskeren, som er ansvarlig for, at projektet gennemføres på sygehuset i overensstemmelse med den indgående aftale. Det er sygehuset, der har ejerskabet af såvel forskningsresultater samt indkøbt udstyr. Sygehuset kan dog, efter forudgående accept fra tilskudsgiver og modtagende institution sammen med Syddansk Universitet, godkende at resultater og udstyr overføres til anden institution i forbindelse med en forskers skift af arbejdssted. En ansøgning som fremlægges til sygehusets godkendelse, skal være ledsaget af et budget over de forventede omkostninger ved forskningsprojektets gennemførelse og finansiering. Budgettet

2 udarbejdes efter Region Syddanmarks retningslinjer. Den projektansvarlige er ansvarlig for økonomistyringen i projektet og skal løbende foretage budgetopfølgning. Ved ændringer i tilskud i forhold til det ansøgte, foranlediges udfærdigelse af et revideret budget, som skal godkendes af sygehusledelsen, eller af den som sygehusledelsen har delegeret kompetencen til. Et forskningsprojekt med eksternt støtte kan igangsættes, når der foreligger et juridisk bindende tilsagn om tilskud fra tilskudsgiver, projektet er godkendt og tilskudsbeløb til projektets igangsætning er modtaget. Ved kontering af eksternt finansieret forskning i drift på sygehusene er det vigtigt, at de enkelte projekter adskilles. Der skal således kunne rapporteres på den samlede forskning for en afdeling, et sygehus og for forvaltningen som helhed. Midlerne til finansiering af forskning skal kunne udskilles fra den øvrige drift, da ikke forbrugte midler i et regnskabsår ikke kan anvendes til andre formål, men skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via status. Kontering af omkostninger og indtægter skal ske på de autoriserede arter inden for løn, varekøb, tjenesteydelser og indtægter. Ved afslutning af et projekt skal der ske udarbejdelse af faglig afrapportering, samt regnskab i overensstemmelse med Region Syddanmarks retningslinjer. Viser det afsluttende projektregnskab, at der er uforbrugte tilskudsmidler returneres disse til tilskudsgiver. I forskningsprojekter er det forskeren der er ansvarlig for budgettet. I de tilfælde hvor der også er forskeren der disponerer, skal der etableres ledelsestilsyn af en overordnet budgetansvarlig. De generelle principper er beskrevet i: Regler for økonomistyring og registreringspraksis.: Administration af formålsbestemte tilskudsmidler fra eksterne donorer og arveladere til forskning mv. på Region Syddanmarks sygehuse, institutioner og driftsområder. 3. Arv til institutioner, afdelinger m.v. Som institution, afdeling mv. er det muligt at blive begunstiget i testamente (arv). Arv til offentligt ansatte personligt i kraft af deres stilling sidestilles med pengegaver, jf. afsnit 6 nedenfor. For at sikre en enkel og smidig procedure i sager om modtagelse af arv har Regionsrådet den 5. november 2007 vedtaget, at institutionslederne er bemyndiget til at modtage arv til anvendelse inden for institutionens formål. Det er desuden forudsat at arvens anvendelse umiddelbart er forenelig med den måde institutionen drives på, og at dette kan ske indenfor institutionens ordinære driftsbudget. Modtagelse af arv med særlige vilkår eller driftsmæssige konsekvenser udover institutionens ordinære budget skal forelægges til politisk godkendelse som enkeltsag. Med hensyn til de bevillingsmæssige forhold må der skelnes mellem arv af fondslignende karakter, og anden arv som umiddelbart fuldt ud kan anvendes i det budgetår, hvor arven modtages. Arv af fondslignende karakter skal optages i status samt anbringes og administreres i overensstemmelse med Region Syddanmarks retningslinjer for administration af tilskudsmidler. De fornødne budgetmæssige reguleringer vedrørende modtagelse af arv forelægges politisk i forbindelse med den generelle budgetregulering. Proceduren gælder kun for Region Syddanmarks egne institutioner, og eksempelvis ikke hospicer, som er selvejende. Modtagelse af arv er omfattet af bogføringsreglerne og likviditetsstyring. Side 2 af 7

3 4. Sponsorater Region Syddanmark finder generelt sponsorering positivt, såfremt det understøtter regionens forretningsmål og renommè. Ved sponsorering forstås en persons, virksomheds eller organisations støtte i form af penge eller naturalier til en aktivitet på Region Syddanmarks virksomheder, idet støtten som hovedregel ydes under forudsætning af, at sponsoren får sit navn eller logo vist eller nævnt i forbindelse med aktiviteten. Sponsorering forudsætter således en konkret aktivitet med deltagelse fra regionen (virksomheden), hvor sponsor giver et helt eller delvist tilskud til finansieringen. En sponsorpolitik er under udarbejdelse som et bilag til Regionens Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis. Sponsorpolitikken gælder sideløbende med de øvrige bestemmelser, der regulerer samarbejdet mellem Region Syddanmark og private virksomheder, borgere m.fl. (indkøbspolitik m.m.) Den udarbejdede sponsorpolitik indeholder bl.a. oplysninger om, at sponsorering kan komme på tale i forbindelse med arbejde med patientinformation og patientsikkerhed, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, personalets videreuddannelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø samt ny teknologi. Det fremgår endvidere af politikken, at sponsorering alene kan anvendes til arrangementer, som har et klart fagligt sigte, og ikke til arrangementer, som alene eller overvejende er af social karakter. Regionens virksomheder skal sikre, at det er åbent og synligt både internt og eksternt, hvilke sponsorater der indgås. I politikken er endvidere fastlagt nogle betingelser, som skal være opfyldt. Sponsoraftaler skal være godkendt af sygehusledelsen, og sponsors indbetaling skal tilgå Regionens bankkonto, registreres i sygehusets bogføring, og revideres af Regionens revisor. Der kan ikke indgås sponsoraftale med sponsorer, som repræsenterer et sundhedsskadeligt produkt. Der må ikke sendes signaler i retning af, at Regionen anbefaler en bestemt sponsors produkt. I sponsorpolitikken er endvidere anført forhold omkring habilitet og patienters medvirken. 5. Indkøb I forbindelse med udbud i Indkøbsafdelingen skal brugergruppen fremadrettet indarbejde krav til i, hvilket omfang der i kontrakten alene skal beskrives omfang og behov for oplæring/uddannelse af personalet i forhold til det indkøbte, samt nødvendig efteruddannelse relateret hertil. Brugergruppen skal derfor i kontrakten indarbejde en formulering om, at vinderen af en kontrakt skal sørge for, at regionens personale kan håndtere de produkter der er omfattet af kontrakten og at denne viden opdateres i hele kontraktperioden. Især i kontrakter vedrørende medicoteknisk udstyr samt IT udstyr bør det ligeledes være beskrevet, hvad der tilbydes af uddannelse til relevante medarbejdere, således at de kan betjene udstyret optimalt. Fremadrettet skal Indkøbsafdelingen sikre adskillelse af regionens optimale indkøb og generelle uddannelsesmidler. Adskillelsen af indkøb og generelle uddannelsesmidler sikrer, at det vil være gennemskueligt, hvad der konkurreres på. Indkøbsafdelingen og den faglige brugergruppe skal således kun forholde sig til at kravspecificere og evaluere på de tilbudte produkter og således sikre, at der udelukkende konkurreres Side 3 af 7

4 på, hvilket firma der bedst kan levere de produkter, som regionen ønsker i henhold til udbuddets specifikationer. Den efterfølgende kontraktopfølgning skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt virksomhederne har opfyldt deres forpligtelse til oplæring og uddannelse og vurdere om den pågældende leverandør lever op til sine aftaleretlige forpligtelser. I udbud indgår ikke forhold omkring generelle uddannelsesmidler, kongresrejser, kurser samt forhold omkring afdelinger etc. Eftersom almindelig efteruddannelse af regionens ansatte tages ud af udbuddene forventes det, at skabe en ekstra besparelse for sygehusene, som følge af lavere priser. Det er herefter de enkelte sygehusledelser der har forpligtelsen til, at afsætte midler til de ansattes øvrige efteruddannelse, studierejser, konferencer mm. Det er ligeledes sygehusledelsen der skal prioriterer hvilke af regionens ansatte der skal have tildelt uddannelses midler. 6. Habilitetskrav Offentligt ansatte er underlagt regler i forvaltningsloven, der skal sikre, at der i den offentlige myndighed træffes beslutninger, der ikke er påvirket af personlige hensyn og relationer eller andre uvedkommende interesser. De forvaltningsretlige principper gælder alle offentlige ansatte, uanset stilling og ansættelsesform. Som offentlig ansat må man derfor ikke deltage i beslutninger, hvis der kan være risiko for, at der vil blive inddraget uvedkommende hensyn. Samarbejdsaftaler eller andre relationer mellem en offentligt ansat og aktuelle eller potentielle leverandører af f.eks. medicin, medicoteknisk udstyr m.v. må ikke kunne skabe tvivl om den pågældende ansattes habilitet i forhold til varetagelsen af opgaveløsningen for den offentlige forvaltning, eksempelvis ved valg mellem flere leverandører m.v. Offentligt ansattes bibeskæftigelse er beskrevet nærmere nedenfor. En offentlig ansat, der er inhabil i forhold til behandlingen af en konkret sag eller er i tvivl herom, har pligt til at underrette sin overordnede om det. Hvis den offentligt ansatte er inhabil, må den pågældende ikke træffe afgørelse i sagen, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 7. Gaver og andre fordele til offentligt ansatte Ved gaver forstås både fysiske genstande, eksempelvis vin, chokolade m.v., og andre fordele, eksempelvis tilbud om rabatter, rejser, kurser m.v. pengegaver, herunder arv, er ligeledes omfattet. Ydelser i form af eksempelvis et par flasker vin for at holde et foredrag, som en offentligt ansat holder i kraft af sin ansættelse og særlige viden, falder normalt udenfor gavebegrebet. Offentligt ansatte skal generelt være tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller samarbejdspartnere, idet det kan skabe tvivl om den ansattes upartiskhed og saglighed i forbindelse med varetagelsen af den offentlige opgaveløsning, fordi gaven gives i kraft af den pågældendes stilling i det offentlige. Side 4 af 7

5 Modtager den offentlige ansatte gaver eller andre fordele, er den offentligt ansatte forpligtet til at gøre sin overordnede opmærksom herpå, således at det kan vurderes, om modtagelsen strider imod de forvaltningsretlige principper. Det vil altid være tilfældet, hvis den ansatte er involveret i køb af varer eller tjenesteydelser for det offentlige fra den virksomhed, der har tilbudt fordelene, ligesom den offentligt ansatte personligt kan ikke modtage pengegaver. I nogle tilfælde kan offentligt ansatte på trods af ovenstående modtage gaver. Det kan være lejlighedsgaver fra borgere eller virksomheder i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, eksempelvis fødselsdage, jubilæer og afsked. Herudover kan det i visse tilfælde være tilladeligt at modtage beskedne taknemmelighedsgaver, hvor det vil være uhøfligt overfor giveren at afslå gaven. Der kan på det enkelte ansættelsessted være fastsat retningslinjer for ansattes modtagelse af gaver mv., der fastsætter strengere regler end de ovenfor beskrevne. I så fald skal den ansatte overholde de retningslinjer, der er fastsat på ansættelsesstedet. 8. Bibeskæftigelse Udgangspunktet er, at en offentlig ansat kan påtage sig bibeskæftigelse ved siden af sin hovedbeskæftigelse. Bibeskæftigelse skal dog kunne varetages indenfor visse rammer, der beskrives nedenfor. For tjenestemænd er fastsat særlige regler for bibeskæftigelse i tjenestemandsregulativet 15. Heraf følger, at en tjenestemand kun kan have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling for så vidt og i det omfang, at bibeskæftigelsen efter sin art og karakter er forenelig med en samvittighedsfuld udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og med den for stillingen nødvendige agtelse og tillid. Det betyder, at bibeskæftigelsen ikke må indebære risiko for interessekonflikter i forhold til hovedbeskæftigelsen, ikke må optage for meget af tjenestemandens arbejdstid og ikke må stride mod det såkaldte værdighedskrav (dekorum-kravet). For overenskomstansatte fastsætter funktionærloven i 15 tilsvarende, at funktionæren ikke uden samtykke fra arbejdsgiveren kan påtage sig hverv uden for tjenesten, hvis hvervet ikke kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren. Også overenskomstansatte er som offentligt ansatte underlagt krav til adfærd svarende til værdighedskravet for tjenestemænd. Betingelserne for at kunne påtage sig bibeskæftigelse gælder, uanset om den offentligt ansatte har bibeskæftigelse indenfor det offentligt eller i den private sektor. Forvaltningsloven fastsætter endvidere det grundlæggende princip, at alle offentligt ansatte er forpligtet til at oplyse ansættelsesmyndigheden om eventuel bibeskæftigelse, der indebærer mulighed for interessemodsætninger i forhold til hovedbeskæftigelsen, jf. forvaltningslovens 6, stk. 1, jf. 3, stk.1. Dette har tæt tilknytning til de generelle forvaltningsretlige principper om habilitet, jf. ovenfor. Særlig regulering af lægers bibeskæftigelse På sygehusområdet har der været en tradition for, at læger i en vis udstrækning har bibeskæftigelse, f.eks. arbejde på privathospitaler, arbejde for medicinalindustrien, undervisning af medicinstuderende, udstedelse af attester i forsikringssager m.v. Med henblik på at gøre opmærksom på risikoen for uhensigtsmæssigheder og minimere risikoen for konflikter og kritik har de centrale parter indgået Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse Side 5 af 7

6 (herefter Aftalen). Aftalen omfatter lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger i regionerne og supplerer de generelle regler for offentligt ansattes bibeskæftigelse. Aftalen fastsætter overordnede krav til lægers bibeskæftigelse, herunder at bibeskæftigelsen ikke må påvirke lægens indsats i hovedbeskæftigelsen negativt hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt. Bibeskæftigelsen må ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen eller forringe fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet. Oplysningspligten omfatter alle former for bibeskæftigelse, inklusive vikararbejde for andre sygehuse indenfor eller udenfor regionen. Herudover fastsætter Aftalen, at lægerne har en generel orienteringspligt i forhold til ansættelsesmyndigheden om karakteren og omfanget af bibeskæftigelse. Aftalen fastsætter endvidere en oplysningspligt for læger i forhold til økonomisk støtte fra private virksomheder, fonde, patientforeninger m.v. til gennemførelse af forskningsprojekter, og om den pågældende i øvrigt har en økonomisk interesse i forskningsprojektet. Det bemærkes, at oplysningspligten ikke omfatter forskningsprojekter m.v., der administreres af kliniske enheder ved sygehusene eventuelt i form af fondsdannelser eller lignende - medmindre den ansatte i den forbindelse modtager personlige honorarer og vederlag eller i øvrigt har økonomisk interesse heri. Endelig præciseres, at Aftalen ikke ændrer den generelle oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse, der indebærer mulighed for interessemodsætninger i forhold til hovedbeskæftigelsen, jf. forvaltningslovens 6. Regionale retningslinjer for lægers bibeskæftigelse Med hjemmel i Aftalen har Koncern HR udarbejdet regionale retningslinjer vedrørende lægelig bibeskæftigelse. De regionale retningslinjer blev godkendt af Det Overordentlige Råd 1 (DOR) primo 2009 og udsendt februar Retningslinjerne fastsætter en forudgående pligt for de læger, der er omfattet af Aftalen, til mundtligt at orientere sygehusledelsen om lægefaglig bibeskæftigelse. Orienteringen skal blandt andet omhandle følgende: bibeskæftigelsens karakter/indhold, forventet omfang i tid, konsekvenser for arbejdstilrettelæggelsen på hovedarbejdsstedet, tilrettelæggelse af afspadsering, samt bibeskæftigelsens forenelighed med efterlevelsen af mål, krav og forventninger formuleret i ledelsesgrundlag, funktions- og opgavebeskrivelse m.v. Ud over en mundtlig orientering skal lægen udfylde et skema for hver bibeskæftigelse. Skemaet skal opbevares på lægens personalesag. 1 Det Overordentlige Råd blev nedsat i 2007 og er et koordinerende forum mellem HR og sygehusene vedrørende eksempelvis overenskomstmæssige opgaver. Rådet har ingen kompetencer men kan aftale og tilkendegive holdninger og arbejde videre med det indenfor deres organisation. Side 6 af 7

7 Det følger ligeledes af retningslinjerne, at lægerne har pligt til at udfylde et skema, uanset at lægen ikke har bibeskæftigelse, og at sygehusledelsen en gang årligt kan indhente ajourført bilagsmateriale, der kan danne grundlag for en årlig drøftelse af bibeskæftigelse mellem ledelsen og de læger, der har oplyst at have bibeskæftigelse. En årlig opfølgning skal fremadrettet ske i overensstemmelse med retningslinjerne, således at de enkelte HR-afdelinger årligt indhenter et skema vedrørende bibeskæftigelse fra alle læger. Skemaet skal følges op af en samtale med de læger, der har oplyst at have bibeskæftigelse med henblik på en drøftelse af om bibeskæftigelsen fortsat er forenelig med de hensyn, der ligger til grund for aftalen. Det anbefales, at den ansattes bibeskæftigelse gøres til en del af dialogen på den årlige udviklingssamtale (MUS), således at drøftelsen ikke nødvendigvis kræver indkaldelse til en særskilt aftale. Side 7 af 7

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 032-08 03-11-2008 Vejledning vedrørende lægers bibeskæftigelse

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Sygehus Lillebælt attraherer hvert år flere millioner kr. i ekstern støtte til forskning og udvikling. Følgende instruks er udarbejdet med formålet at

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016

Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige. Den 29. august 2016 Gå-hjem-møde om god adfærd i det offentlige Den 29. august 2016 ET EKSEMPEL TIL AT BEGYNDE MED 2 REGLER FOR MODTAGELSE AF GAVER OG BESTIKKELSE DAGSORDEN Tilliden til det offentlige Beskrivelse af reglerne

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Forretningsgang for ledelsestilsyn Oprettelse og anvendelse Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for godkendelse: Godkendt af: Ansvarlig for opdatering:

Læs mere

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud

Version 1.0 Maj 2016 VEJLEDNING. til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud VEJLEDNING til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud Vejledningen til Etiske regler for lægemiddelbranchens donationer og tilskud (Donationskodekset) vil blive opdateret løbende i

Læs mere

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger

Retningslinier for interne og eksterne bevillinger Retningslinier for interne og eksterne bevillinger 1/6 1. Retningslinjer for administration af projektbevillinger Midler til forskningsprojekter bliver administreret af Sygehus Lillebælt, Sygehusstaben.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38665530 Web www.regionh.dk EAN-nr: 57980016327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 7. januar 2014

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD

Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 3 Notat om mulighederne for medarbejderne i RD 13-09-2007 Sagsnr. 2007-7705 Håndtering af medarbejdere i Revisionsdirektoratet (RD) i forbindelse med udbuddet af Københavns

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

Vedtægter for Højskolen Skærgården

Vedtægter for Højskolen Skærgården Vedtægter for Højskolen Skærgården 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Højskolen Skærgården er en uafhængig, selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet 26. oktober 1972 på initiativ

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING

OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING OM BARRIERER FOR KOMPETENCEUDVIKLING og hvordan man måske alligevel kan komme i gang 1. Baggrund for pjecen Det danske arbejdsmarked generelt, og ikke mindst den kommunale opgaveløsning, er under konstant

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Ledelsestilsyn. Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart)

Ledelsestilsyn. Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart) Ledelsestilsyn - 1 - PsykInfo 2015 / JRC Ledelsestilsyn Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart) Godkendt af Ulla Lindgren, centerleder Udarbejdet

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen?

OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015. Uddannelseslæger hvad med juraen? OUH Uddannelsesansvarlige overlæger Kvartalsmøde 2. juni 2015 Uddannelseslæger hvad med juraen? HR-konsulent Susanne Wind HR-afdelingen Teamopdelt (team 1-3) Afdelingerne tilknyttet bestemt team http://info.ouh.dk/wm348316

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere