Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 Rådsmøde Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december ) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau for normalsatsen - Vedtagelse KOM(2010) 331 2) Forslag til ny momsforordning - Vedtagelse KOM(2009) 672 3) Postmoms - Fremskridtsrapport KOM(2003) 234, KOM(2004) 468 4) Administrativt samarbejde på skatteområdet (bistandsdirektivet) - Politisk enighed KOM(2009) 29 5) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning - Rapport til Rådet/Rådskonklusioner 6) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Fremskridtsrapport KOM(2010) 482 7) Styrket økonomisk samarbejde: Opfølgning på Det Europæiske Råd den oktober Rapport til Rådet 8) Forberedelse af Det Europæiske Råd den december 2010 a) Rapport om behandling af systemiske pensionsreformer under Stabilitets- og Vækstpagten - Rapport til Det Europæiske Råd b) Permanent mekanisme til løsning af gældskriser - Politisk drøftelse

2 2 c) Bankafviklingsfonde og beskatning af den finansielle sektor - Rapport til Det Europæiske Råd KOM(2010) 254 9) Sundhedsrapport - Rådskonklusioner 10) Meddelelse fra Kommissionen om det indre marked - Status/orientering KOM(2010) ) Rammer for krisehåndtering i den finansielle sektor - Rådskonklusioner KOM(2010) ) Lån til Irland (lån fra EU27-facilitet samt revision af Irlands henstilling) - Rådshenstilling og rådsbeslutning Side 3

3 3 Dagsordenspunkt 12: Lån til Irland (lån fra EU27-facilitet samt revision af Irlands henstilling) Resumé Der ventes lagt op til, at ECOFIN træffer beslutning om ydelse af et lån til Irland gennem EU-faciliteten EFSM (den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering) som led i det samlede låneprogram til Irland, som der overordnet blev opnået enighed om den 28. november Det samlede låneprogram til Irland vil være på 85 mia. euro, hvor EU-faciliteten EFSM vil bidrage med 22,5 mia. euro. Låneprogrammet vil derudover være finansieret af IMF, eurolandene og bilaterale lån fra Danmark, UK og Sverige, udover interne irske ressourcer. Låneprogrammet vil i lighed med eksisterende låneprogrammer til andre EU-lande indeholde en række konditionaliteter. For Irlands vedkommende indgår konkrete tiltag vedr. rekapitalisering og omstrukturering af banksektoren, samt betingelser vedr. finanspolitisk konsolidering. Som led i låneprogrammet ventes ECOFIN at revidere den eksisterende EU-henstilling til Irland med henblik på at udsætte Irlands frist for at bringe sit offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP fra 2014 til Beslutningen om ydelsen af lån fra EU-faciliteten samt revision af Irlands henstilling vil ske med udgangspunkt i kommende forslag fra Kommissionen. Baggrund og indhold Irland anmodede d. 21. november 2010 de øvrige EU-lande og IMF om låneassistance mhp. at genoprette den finansielle sektor, sikre den finansielle stabilitet og understøtte de offentlige finanser. Den 28. november 2010 blev der opnået overordnet enighed om et program i størrelsesorden 85 mia. euro. hvoraf 50 mia. euro anvendes til at dække den irske stats finansieringsbehov i to år, og 35 mia. euro stilles til rådighed for yderligere kapitalindskud o.l. i irske banker. Låneprogrammet finansieres via IMF, EU-mekanismen EFSM, eurozonefaciliteten EFSF, samt bilaterale lån fra Danmark, UK og Sverige. Irland vil desuden selv bidrage til programmet med 17,5 mia. euro ved hjælp af overskydende likviditet, som Irland aktuelt har til rådighed fra tidligere statsobligationsudstedelser. EU-mekanismen EFSM vil konkret bidrage til låneprogrammet til Irland med 22,5 mia. euro, jf. nedenstående fordeling: Tabel 1 Fordeling af bidrag til samlet låneprogram Forventet samlet programbeløb 85 mia. EUR Irlands overskydende likviditet 17,5 mia. EUR IMF s andel, 1/3 af lånebehovet ekskl. Irlands likviditet 22,5 mia. EUR EU27-facilitet (EFSM), 1/3 af lånebehovet ekskl. Irlands likviditet 22,5 mia. EUR Eurozone-facilitet (EFSF), forholdsmæssig andel af tilbageværende 1/3 17,7 mia. EUR Bilaterale lånebilag fra DK, UK og SE, do. 4,8 mia. EUR - heraf dansk bilateralt lånebidrag 0,4 mia. EUR

4 4 Finansieringsbehovet, efter fraregning af Irlands overskydende likviditet, fordeles med 1/3 (22,5 mia. euro) fra IMF og 1/3 (22,5 mia. euro) fra EU-mekanismen EFSM samt 1/3 (22,5 mia. euro) fra summen af lån fra eurolandene gennem EFSF og bilaterale lån fra Danmark, Sverige og UK. Sidstnævnte fordeles mellem de bilaterale långivere og eurolandene forholdsmæssigt efter den fordelingsnøgle, der benyttes i ECB. De bilaterale långivere yder efter denne nøgle lån for i alt 4,8 mia. euro, mens eurolandene gennem EFSF yder lån for i alt 17,7 mia. euro, i alt 22,5 mia. euro. De tre bilaterale långivere Danmark, UK og Sverige yder således hver især forholdsvise bidrag, der er proportionale med de enkelte eurolandes forholdsvise bidrag gennem EFSF. Danmarks medvirken i lånepakken For Danmarks vedkommende indebærer den anvendte fordelingsnøgle et bilateralt lån på ca. 0,4 mia. euro svarende til i størrelsesordenen 3 mia. kr. Til sammenligning bliver UK s og Sveriges bilaterale lån på hhv. ca. 3,8 mia. euro og ca. 0,6 mia. euro. På linje med alle andre EU-lande deltager Danmark proportionalt i EU-faciliteten EFSM med en andel svarende til andelen af EU-budgettet, dvs. ca. 3,7 mia. kr. i det konkrete låneprogram til Irland, hvor EFSM bidrager med 22,5 mia. euro. Det indebærer imidlertid ikke, at Danmark i forbindelse med lånepakken til Irland konkret skal stille midler til rådighed for EFSM. EFSM s finansiering tilvejebringes ved, at Kommissionen med sikkerhed i EU-budgettet, optager lån på markedet, som genudlånes til Irland. Danmark vil først skulle stille midler til rådighed for EFSM i en situation, hvor Irlands lån fra EFSM ikke tilbagebetales, når disse forfalder i fremtiden, og hvis Kommissionen i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæssigt på medlemslandene for den manglende tilbagebetaling. Derudover yder Danmark også indirekte støtte til lånepakken gennem sit medlemskab af IMF. Heller ikke dette indebærer, at Danmark i forbindelse med lånepakken til Irland konkret skal stille midler til rådighed for IMF svarende hertil. Danmark vil først skulle dække sin andel i en situation, hvor IMF s lån til Irland ikke tilbagebetales, når disse forfalder i fremtiden, og hvis IMF i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæssigt på medlemslandene for den manglende tilbagebetaling. I et sådant scenarium, vil Danmarks andel af IMF s lån i forbindelse med det irske låneprogram være ca. 1,3 mia. kr. (hvis der tages udgangspunkt i Danmarks IMF-kvote). IMF råder dog bl.a. over reserver, der i første omgang vil kunne dække udlån, der ikke forfalder som aftalt.

5 5 Programperiode, forrentning og timing I lyset af ubalancerne i den irske økonomi samt behovet for en større omstrukturering, forventes tilbagebetalingen af lånet fordelt over flere år. Det irske låneprogram ventes tilrettelagt inden for en ramme, hvor lånet udbetales over en periode på 3-4 år, og tilbagebetales i en periode, der starter kort efter sidste udbetaling og slutter 10 år efter første udbetaling. Den præcise forrentning og timing af låneprogrammet til Irland er ikke endeligt fastlagt. For så vidt angår bidragene fra EFSF og EFSM arbejdes indtil videre med en rente til Irland baseret på en markedsreferencerente (f.eks. en interbankrente) i euroområdet med et nærmere specificeret tillæg samt gebyrer. Renten er efter det foreløbigt oplyste fastsat således, at den vil være i samme størrelsesorden som IMF s forrentning, som er sammensat af en række tillæg og gebyrer ovenpå SDRrenten. Renten for eurolandenes lån til Grækenland var ligeledes IMF-konformt og lå efter det oplyste i størrelsesordenen ca. 5 pct. Det ventes, at IMF s lånebidrag i overensstemmelse med normal praksis vil have højeste prioritet i forhold til øvrige kreditorer, i en situation, hvor låntageren ikke ville kunne tilbagebetale hele sin gæld. Det er ligeledes muligt, at bidraget via EUlånemekanismen EFSM vil kunne få en tilsvarende prioritet som IMF. Det forventes, at de bilaterale lån vil have samme prioritet som lånene fra eurolandenes bidrag gennem EFSF. Overordnede konditionaliteter knyttet til låneprogrammet Jf. betingelserne for udbetaling af lån under EU-mekanismen EFSM (og i lighed med eksisterende låneprogrammer til andre EU-lande samt IMF-praksis) vil låneprogrammet til Irland indeholde en række nærmere økonomisk-politiske og øvrige betingelser, der skal sikre en holdbar økonomisk og finansiel udvikling i Irland og bidrage til at genoprette den irske stats adgang til at finansiere sig på almindelige markedsvilkår. Der vil være tale om en koordinering af disse konditionaliteter mellem de forskellige bidragydere til programmet, herunder IMF, EU, eurolandene og de bilaterale donorer. Konditionaliteterne berører følgende temaer: Den finansielle sektor Låneprogrammet til Irland vil overordnet være betinget af gennemførelsen af yderligere strukturelle tiltag i den finansielle sektor for at sikre finansiel stabilitet. Irland har over de seneste to år gennemført betydelige rekapitaliseringer af de største irske banker. Det forventes, at en del af låneprogrammet skal anvendes til at rekapitalisere de levedygtige banker og at der også vil blive tale om, at ikkelevedygtige banker afvikles. Desuden er Irland ved at gennemføre en proces, hvor dårlige lån knyttet til især ejendomshandel og byggeri fjernes fra bankernes balance, og flyttes over i et afviklingsselskab, med det formål at fremskynde afskrivning af tab og en realistisk værdiansættelse af bankernes udlånsporteføljer. Det ventes at låneprogrammets betingelser vil bygge videre på de hidtidige tiltag, herunder

6 6 nedbringelse af bankernes balancer samt omstruktureringer i banksektoren og de enkelte banker for at understøtte en mere robust og levedygtig finansiel sektor. Det ventes at være en grundlæggende præmis, at de konkrete tiltag vil være i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler og de retningslinjer herfor, som er blevet opstillet for offentlige interventioner i den finansielle sektor som led i den aktuelle finansielle krise. Låneprogrammet ventes at stille 35 mia. euro til rådighed for sådanne tiltag i den finansielle sektor, inkl. Irlands overskydende likviditet på ca. 17,5 mia. euro. Finanspolitikken På baggrund af et offentligt underskud på 14,3 pct. af BNP i 2009 har Irland den 2. december 2009 modtaget en henstilling om at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP senest i 2014 og gennemføre en strukturel stramning af finanspolitikken på gennemsnitligt mindst 2 pct. af BNP om året i perioden fra 2010 til Irland gennemførte i budgettet for 2010 en sparepakke på 2,5 pct. af BNP med betydelige reduktioner i offentlige lønninger, offentligt forbrug, social velfærd og offentlige investeringer. Den irske regering har derudover fremlagt en genopretningsplan, der indebærer yderligere finanspolitisk konsolidering på 15 mia. euro i perioden , svarende til 10 pct. af BNP, fordelt på udgiftsreduktioner på 10 mia. euro og øgede indtægter på 5 mia. euro. Konsolideringen planlægges bl.a. gennem moms- og indkomstskatteforhøjelser, og øvrige tiltag på både indtægtsog udgiftssiden. Planen indeholder en frontloading af konsolideringen med omkring 6 mia. euro i 2011, svarende til ca. 4 pct. af BNP. Det ventes, at låneprogrammet til Irland som minimum vil være betinget af en finanspolitisk konsolidering i denne størrelsesorden, og at den planlagte konsolidering konkretiseres yderligere og implementeres effektivt. Eftersom Irland har gennemført effektive tiltag til strukturelle budgetforbedringer i overensstemmelse med den eksisterende henstilling, og Irland har oplevet en uventet negativ økonomisk udvikling med ugunstige effekter på de offentlige finanser, forventes Kommissionen at fremsætte forslag om, at ECOFIN reviderer den eksisterende EU-henstilling til Irland med henblik på at udsætte Irlands frist for at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP fra 2014 til Det er muligt, at det gennemsnitlige årlige stramningskrav øges som modstykke. Tiltag rettet mod beskæftigelse og vækst Den irske regerings genopretningsplan indeholder desuden initiativer for at øge konkurrencen, og initiativer vedr. reform af social- og arbejdsmarkedspolitikken o.l., for at øge beskæftigelse og vækst, som ligeledes er en del af låneprogrammets konditionaliteter. Nærmere om de enkelte finansieringsværktøjer

7 7 Låneprogrammet til Irland benytter for første gang de nye EU- og eurozonelånefaciliteter, som blev oprettet på det ekstraordinære ECOFIN d maj 2010 som beredskab til håndtering af offentlige gældskriser i eurolandene. Beredskabet blev etableret på baggrund af den fortsatte markedsuro efter ydelsen af et konkret låneprogram på 110 mia. euro fra eurolandene og IMF til Grækenland. Beredskabet består i etablering af dels en EU-lånemekanisme (den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering EFSM), med en låneramme på 60 mia. euro, og dels en midlertidig eurozone-lånefacilitet (den europæiske facilitet for finansiel stabilitet EFSF), med en låneramme på 440 mia. euro. Etableringen af disse faciliteter blev ved samme lejlighed suppleret med en tilkendegivelse fra IMF om at stille yderligere op til 250 mia. euro til rådighed. EU-lånemekanismen EFSM på 60 mia. euro udgør et EU27-instrument, som giver Kommissionen adgang til at optage lån på markedet, som efterfølgende videreudlånes. EFSM er således sammenlignelig med EU-betalingsbalancefaciliteten for ikke-eurolande, der har en låneramme på 50 mia. euro, hvoraf i alt 15 mia. euro er blevet anvendt til udlån til hhv. Letland, Ungarn og Rumænien. Dog vil udlån fra EFSM være pålagt en mer-rente sammenlignet med den rente, Kommissionen kan optage lån til på markedet, mens dette ikke er tilfældet for betalingsbalancefaciliteten. Desuden kan betalingsbalancefaciliteten alene yde lån til ikkeeurolande, mens EFSM kan yde lån til både eurolande og ikke eurolande. I forbindelse med etableringen af EFSM blev det fra Kommissionens side oplyst, at EFSM s låneramme på i alt 60 mia. euro inkluderede de ubrugte midler på 35 mia. euro fra betalingsbalancefaciliteten. De aktuelle oplysninger er imidlertid, at EFSM s låneramme på 60 mia. euro er i tillæg til rammen på 50 mia. euro i den eksisterende betalingsbalancefacilitet. Dette blev præciseret af Kommissionen overfor finansministrene på mødet den 28. november En fælles begrænsning for udbetalingerne er dog, at eventuelle udlån under den nye EU-facilitet på 60 mia. euro sammen med udlån under betalingsbalancefaciliteten på 50 mia. euro under alle omstændigheder ikke kan medføre indirekte sikkerhedsstillelse fra medlemslandene for forfaldne afdrag og renter, som for et givent år overskrider den disponible margin på EU-budgettet, som udgøres af forskellen mellem betalingsbevillingerne i den finansielle programmering og det maksimale beløb, EU kan opkræve af medlemsstaterne (fra 1. januar 2010 i alt 1,23 pct. af den samlede bruttonationalindkomst). I 2010 udgør denne margin ca. 22 mia. euro. Eurozone-lånefaciliteten EFSF på 440 mia. euro udgør til sammenligning en mellemstatslig facilitet alene med deltagelse af eurolandene mhp. ydelse af lån til eurolande. EFSF kan optage lån i markedet til genudlån på basis af garantier eller lån ydet forholdsmæssigt fra de enkelte eurolande. Ydelse af lån besluttes ved enstemmighed mellem eurolandene på basis af et samlet program med konditionaliteter på samme måde som for EFSM. Hjemmelsgrundlag EFSM s lån til Irland, som del af det samlede låneprogram, er hjemlet i forordningen, der etablerer EFSM, vedtaget den maj 2010.

8 8 Ifølge forordningen træffer Rådet på forslag fra Kommissionen og på baggrund af et samlet program for økonomisk genopretning i det pågældende medlemsland udarbejdet under inddragelse af Kommissionen og ECB, beslutning med kvalificeret flertal om ydelsen af lånet, de økonomisk-politisk betingelser for lånet, samt løbetiden og de øvrige betingelser for lånet eller kreditfaciliteten. Vedtagelsen af henstillinger om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør inden for en given frist har hjemmel i TEUF artikel 126, stk. 7. Nærhedsprincippet Ikke relevant. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke konsulteres om udbetalinger under EFSM, men skal efterfølgende orienteres om låneprogrammet. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Ikke relevant. Statsfinansielle konsekvenser Danmark deltager i EU-faciliteten EFSM, svarende til Danmarks andel af EUbudgettet. Det svarer til ca. 3,7 mia. kr. i det konkrete låneprogram til Irland efter den ventede fordeling af finansieringen, der indebærer, at EFSM yder lån for 22,5 mia. euro. Det indebærer imidlertid ikke, at Danmark i forbindelse med lånepakken til Irland konkret skal stille midler til rådighed for EFSM. EFSM s finansiering tilvejebringes ved, at Kommissionen med sikkerhed i EU-budgettet, optager lån på markedet, som genudlånes til Irland. Danmark vil først skulle stille midler til rådighed for EFSM i en situation, hvor Irlands lån fra EFSM ikke tilbagebetales, når disse forfalder i fremtiden, og hvis Kommissionen i denne situation finder det nødvendigt at trække forholdsmæssigt på EU-landene for den manglende tilbagebetaling. Denne risiko afspejles imidlertid i en mer-rente i forhold til Kommissionens låneomkostninger. Derudover vil Danmarks bilaterale lån til Irland kunne have statsfinansielle konsekvenser i en situation, hvor Irlands lån ikke tilbagebetales. Samfundsøkonomiske konsekvenser Ydelsen af lånet til Irland, herunder bidraget fra EFSM, vurderes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser gennem en understøttelse af den finansielle stabilitet i EU. Høring Sagen har ikke været i ekstern høring.

9 9 Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen om et låneprogram for Irland med bidrag fra EU-lånemekanismen EFSM har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Holdning Dansk holdning Regeringen støtter ydelsen af et EFSM-lån i størrelsesordenen 22,5 mia. euro til Irland, som led i et samlet låneprogram medfinansieret af IMF og lån fra eurolandene gennem disses lånefacilitet (EFSF) samt bilaterale lån fra Danmark, UK og Sverige. Regeringen støtter indholdet af låneprogrammet, herunder at programmet understøtter en tilpas hurtig og ambitiøs udvikling mod en holdbar økonomisk politik for Irland, særligt en styrkelse af de irske offentlige finanser. Regeringen støtter den ventede revidering af Irlands henstilling med henblik på at udsætte Irlands frist for at bringe sit offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP fra 2014 til 2015, idet en udskydelse af fristen til 2015 kan styrke konsolideringsplanernes troværdighed. Andre landes holdning Der ventes generel opbakning til ydelsen af et EFSM-lån til Irland, der ventes at udgøre i størrelsesordenen 22,5 mia. euro, som led i et samlet låneprogram. Der ventes ligeledes generel opbakning til at revidere henstillingen til Irland med henblik på at udskyde Irlands frist for at bringe sit offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP fra 2014 til 2015.

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 5 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF

IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF IMF S UDLÅN TIL PROGRAMLANDE OG DANMARKS TILSAGN TIL IMF Thomas Pihl Gade, Sune Malthe-Thagaard og Louise Funch Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den Internationale Valutafond, IMF,

Læs mere

KAPITEL III BANKUNIONEN

KAPITEL III BANKUNIONEN KAPITEL III BANKUNIONEN III.1 Indledning Bankunion i euroområdet Bankunionen blev til under statsgældskrisen Bankunionen er en overbygning på fælles regelsæt Der er i EU oprettet en bankunion i euroområdet,

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere