Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016"

Transkript

1 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen Greve Telefon Telefax Greve Kommune Greve Kommune

2 Indhold Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik er udarbejdet af: Greve Kommune Center for Kultur & Fritid Kontakt Center for Kultur & Fritid Telefon Mail Tema 1: Frivilligt lederskab Handleplan 1: Styrke de frivillige... 6 Handleplan 2: Arrangementer... 7 Tema 2: Rammer og organisering... 8 Handleplan 3: Faciliteter Handleplan 4: Partner og samarbejde på tværs Tema 3: Kommunikation og digitalisering Handleplan 5: Digitalisering og teknologiinddragelse Handleplan 6: Synlighed og vidensdeling

3 Overblik over tema 1: Frivilligt lederskab Handleplaner Indsatser Målsætninger Forord Handleplanskataloget er udarbejdet på baggrund af Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik og udgør i alt seks forskellige handleplaner fordelt under tre temaer Frivilligt lederskab, Rammer og organisering samt Digitalisering og kommunikation. Temaerne afspejler tilsammen de gennemgående kerneområder, som Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik beskæftiger sig med. Under hvert tema er der beskrevet to handleplaner. Handleplan 1: Styrke de Frivillige 1. Rådgive foreninger i at lave en strategi for at fastholde og rekruttere frivillige 2. Kompetenceudvikling og netværksdannelse gennem kurser og uddannelse. 3. Reviderer og forenkle retningslinjer for kommunale puljer og tilskudsordninger. Minimum 20 foreninger gennemfører et rådgivnings- eller kompetenceudviklingsforløb inden for det første år. Skabe nye kontakter og samarbejde mellem foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører og kommunen. En evaluering i 2014 skal vise, at foreningerne oplever det lettere og mere effektivt at søge midler hos kommunen under idræts- og fritidsområdet. Handleplanerne er udarbejdet i løbet af sommeren 2012 parallelt med revisionen af Idræts- og Fritidspolitikken. En arbejdsgruppe under Center for Borgerservice & Fritid har stået for den overordnede udarbejdelse af inspirationskataloget. En tværfaglig administrativ projektgruppe, som også har stået for revision af Idræts- og Fritidspolitikken, samt en arbejdsgruppe under Idrætsrådet og Fritidsrådet har bidraget med ændringsforslag og idéer til handleplanernes struktur og indhold. Center for Borgerservice & Fritid Februar 2013 Handleplan 2: Arrangementer 1. Udvikle en kommunal eventstrategi inden for idræt, fritid og kultur. 2. Rådgive de frivillige i afholdelse af egne arrangementer blandt andet ved at udarbejde en skabelon til drejebøger/tjeklister, gode råd om PR og hjælp til fundraising. 3. Understøtte foreningers initiativer til at afholde nye typer af arrangementer fx igennem eksisterende kommunale puljer. Greve Kommune har en eventstrategi, som blandt andet gør det lettere for frivillige at afholde arrangementer. Greve Kommune er med til at markedsføre og synliggøre lokale arrangementer. Greve Kommune er inden for projektets levetid med til at understøtte 1-2 nye typer af arrangementer afholdt af det organiserede og/eller selvorganiserede idrætsog fritidsliv. 4 5

4 Uddybning af tema 1. Frivilligt lederskab Handleplan 1: Styrke de frivillige 1. Foreninger, 2. De selvorganiserede og 3. Inklusion Handleplan 2: Arrangementer 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Greve Kommune anerkender den store indsats, de mange frivillige udviser dagligt inden for idræts- og fritidsområdet. Derfor vil kommunen arbejde for at skabe gode og attraktive vilkår for de frivillige, hvis indsatser blandt andet er med til at understøtte kommunens arbejde med sundhed og inklusion. Greve Kommune vil styrke den enkelte idræts- og fritidsforening i arbejdet med at fastholde og rekruttere frivillige. Rapporten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten af Idrættens Analyseinstitut (2012) viser, at foreningernes egne strategier og planer for at rekruttere, fastholde og generelt skabe et godt foreningsmiljø er afgørende for at øge og/eller fastholde antallet frivillige i den enkelte forening, uanset om det er en stor eliteforening eller en lille hyggeforening. Derfor vil Greve Kommune arbejde for at udvikle og dygtiggøre de frivillige samt gøre det lettere at være frivillig ved at: 1. Tilbyde rådgivning i at lave en strategi for at fastholde og rekruttere frivillige. 2. Afholde kursus, workshops og uddannelse ca. 1-2 gange årligt i regi af Greve Kommune evt. i samarbejde med større landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer, skoler og ressourcestærke foreninger som fx Greve Idrætsakademi. Kurserne, workshops og uddannelserne fokuserer på kompetenceudvikling af frivillige samt netværksdannelse og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører, Idrættens Kontaktforum og kommunen 3. Reviderer og forenkle retningslinjer for kommunale puljer og tilskudsordninger, herunder udmøntning af midler under Greveordningen I Greve Kommune bliver der årligt afholdt en række idræts- og fritidsarrangementer for mange forskellige målgrupper på tværs af aktiviteter, sociale baggrunde og lokale tilhørsforhold. Greve Kommune understøtter mange af de arrangementer i form af blandt andet økonomi og faciliteter. Formålet med arrangementerne er typisk at støtte op om de frivilliges indsats, anerkende lokale talenter og ildsjæle samt ikke mindst skabe gode oplevelser og fællesskaber for alle. Greve Kommune vil arbejde for at understøtte og udvikle idræts- og fritidsområdets arrangementer med henblik på at skabe de bedste mulige betingelser for at afvikle idræts- og fritidsbegivenheder i kommunen. Gennem et tilbud om professionel rådgivning inden for fx planlægning, markedsføring og eventafvikling vil Greve Kommune styrke foreninger og frivilliges vilkår, så det bliver let, sjovt og meningsfuldt at afholde arrangementer. Den positive betydning ved at styrke og udvikle arrangementerne er desuden øget fokus på idræts- og fritidslivet, markedsføring af kommunen internt og eksternt og tiltrækning af nye borgere. Derfor vil Greve Kommune arbejde for at udvikle og dygtiggøre de frivillige samt gøre det lettere at være frivillig ved at: 1. Udvikle en kommunal eventstrategi inden for idræt, fritid og kultur med inspiration fra blandt andre Sport Event Danmark 2. Rådgive de frivillige i afholdelse af egne arrangementer blandt andet ved at udarbejde fx en skabelon til drejebøger/tjeklister, gode råd om PR og hjælp til fundraising 3. Understøtte idrætsforeningers initiativer til at afholde nye typer af arrangementer fx igennem eksisterende kommunale puljer Handleplanen kan med fordel udvides til også at omhandle sociale foreninger. En midtvejsevaluering vil opsamle konkrete erfaringer, som kan overføres og anvendes til det sociale område i kommunen. Målsætning At minimum 20 idræts- og fritidsforeninger gennemfører et rådgivnings- eller kompetenceudviklingsforløb for projektets første år. At skabe nye kontakter og samarbejde mellem foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører og kommunen. En evaluering i 2014 skal vise, at foreningerne oplever det lettere og mere effektivt at søge midler hos kommunen under idræts- og fritidsområdet. Den direkte målgruppe er alle frivillige i idræts- og fritidsforeninger i Greve Kommune Den indirekte målgruppe er institutioner, selvorganiserede og kommercielle aktører samt boligselskabe Idræts- og fritidsforeninger Skoler, SFO er og klubber Kommercielle aktører Idrætsråd og Fritidsråd Landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer Boligselskaber Rammer for handleplan 1 Tidshorisont: Igangsættes primo Evaluering: Primo 2014 Markedsføringsplan: Udarbejdes foråret 2013 At Greve Kommune har en eventstrategi, som blandt andet gør det lettere for frivillige at afholde arrangementer At Greve Kommune er med til at markedsføre og synliggøre lokale arrangementer At Greve Kommune inden for projektets levetid er med til at understøtte 1-2 nye typer af arrangementer arrangeret af det organiserede og/eller selvorganiserede idræts- og fritidsliv. Den direkte målgruppe er nuværende og potentielle arrangører i regi af foreninger, institutioner, selvorganiserede og kommunen Den indirekte målgruppe er deltagere, Idrætsråd og Fritidsråd Foreninger Skoler, SFO er og klubber Gadeplansmedarbejdere SATS-puljeprojektledere Sport Event Denmark Rammer for handleplan 2 Ultimo 2014 udarbejder administrationen i samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet et konkret forslag til konkretisering af handleplan 2 Arrangementer, handleplan 4 Partnerskaber og samarbejde på tværs samt handleplan 6 Synlighed og videndeling. 6 7

5 Overblik over tema 2: Rammer og organisering Uddybning af tema 2. Handleplaner Indsatser Målsætninger Rammer og organisering Handleplan 3: Faciliteter Handleplan 3: Faciliteter 1. Undersøgelse af eksisterende faciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse. 2. Udarbejde en udviklingsplan, der dels undersøger behovet for fremtidige kommunale anlæg, dels undersøger muligheden for at etablere og udvikle udvendige arealer i byrummet og naturen til fremme af idræts- og fritidsaktiviteter. 3. Udvikle en plan for at udbrede ejerskabet og medansvaret for faciliteterne. En færdig og anvendelig facilitetsundersøgelse Klare anbefalinger til, hvordan faciliteterne kan leve op til kravet om lige tilgængelighed for alle brugergrupper At have en færdig og anvendelig plan, der sikrer, at brugerne føler et øget ejerskab og medansvar for faciliteterne 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Greve Kommune prioriterer alsidige og innovative faciliteter højt både til udendørs og indendørs aktiviteter. Danskernes idræts- og fritidsdeltagelse udvikler sig hele tiden, og det stiller nye krav og tilgange til måden, vi vedligeholder og udvikler faciliteter på. Samtidig er der øget fokus på at gøre idræts- og fritidsfaciliteterne mere grønne og bæredygtige. Det betyder blandt andet øget investeringer i kommunale energirenoveringer af fx nedslidte haller og nye måder at tænke brugerinvolvering, også i kommunens naturområder. Greve Kommune vil arbejde for, at både eksisterende og kommende kommunale faciliteter er maksimalt udnyttet og giver inspiration til nye former for leg og bevægelse. Ligeledes er det en klar ambition, at borgernes eget medansvar for faciliteterne skal fremmes. Det skaber dels øget tilhørsforhold til faciliteterne, dels medvirker det til at vedligeholde og udvikle faciliteterne i takt med nye idræts- og fritidsvaner. Det gælder både indendørs faciliteter og udearealer i grønne områder. Derfor vil Greve Kommune gennem tre initiativer sikre de bedst mulige fysiske rammer for et dynamisk og inkluderende idræts- og fritidsliv. De tre initiativer er: At iværksætte en undersøgelse af eksisterende faciliteter med henblik på afdækning af kapacitetsudnyttelse og med fokus på, om faciliteterne er lige tilgængelige for alle brugergrupper uanset behov og forudsætninger (første prioritet) At skabe overblik over fremtidige behov for faciliteter i form af en såkaldt udviklingsplan, der dækker kommunale anlæg. Udover de kommunale anlæg er det også relevant at undersøge muligheden for at etablere naturstisystemer, lysløjper og oplevelsesrum med kondibaner 8 Handleplan 4: Partnerskaber og samarbejder på tværs 1. Udvikle fritidsaktiviteter og samarbejder med lokalområdets institutioner og foreninger. 2. Afdække nye samarbejdsmuligheder mellem foreningslivet og erhvervslivet inden for fx sundhedsindsatser, rehabilitering og inklusion 3. Øge videndeling, udvikle samarbejdsmodeller og sikre støttemuligheder omkring særlige målgrupper deltagelse i fritidslivet At have udviklet og afprøvet et konkret projekt omkring fritidstilbud på en lokal institution i samarbejde med det omkringliggende foreningsliv, målrettet de børn, der ikke eller i begrænset omfang deltager i det etablerede foreningsliv. At have etableret mindst ét nyt samarbejde mellem foreningslivet og erhvervslivet med henblik på at fremme og udvikle fritidslivet i fx lokalområder eller for særlige målgrupper. I samarbejde med parterne at have udviklet en strategi for inklusion i fritidslivet med henblik på etablering af konkrete tilbud, støttemuligheder/tilskudsordninger og sikring af viden om særlige målgruppers deltagelse i foreningslivet. i forbindelse med skovrejsning samt udnyttelse af borgerhuse, byrum mv. I samarbejde med foreningerne, halinspektører, Idrætsrådet og Fritidsrådet at udvikle en plan for at udbrede ejerskabet og medansvaret for faciliteterne. At have en færdig og anvendelig facilitetsundersøgelse At have klare anbefalinger til, hvordan faciliteterne kan leve op til kravet om lige tilgængelighed for alle brugergrupper At have en færdig og anvendelig plan, der sikrer, at brugerne føler et øget ejerskab og medansvar for faciliteterne Den direkte målgruppe er facilitetsbrugerne, halinspektører og andre relevante anlægsarbejdere Den indirekte målgruppe er foreninger, brugerråd, Lokale- og Anlægsfonden og DGI Hallerne (halinspektører, borgerhusansvarlige, ValHallens medarbejdere mv.) Foreningerne Skoler, SFO er og klubber Facilitetsudvalget under Idrætsrådet og Fritidsrådet Rammer for handleplan 3 Tidshorisont: Igangsættes i Der skal vælges ét område pr. år, fx naturområder, skovrejsning eller andet. Evaluering: Ultimo 2014 Markedsføringsplan: Udarbejdes foråret

6 Overblik over tema 3: Digitalisering og kommunikation Handleplan 4: Partnerskaber og samarbejde på tværs 2. Foreninger, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Greve Kommune har en lang række stærke aktører på idræts- og fritidsområdet, som bidrager med høj kvalitet i de etablerede aktiviteter. I takt med ændrede fritidsvaner, nye krav og muligheder opstår og efterspørges partnerskaber og nye samarbejder på tværs, som medvirker til bedre ressourceudnyttelse og flere muligheder for borgerne. Greve Kommune vil arbejde for at fremme nye organisationsformer og nye tilbud, der henvender sig til særlige målgrupper eller borgere, der ikke i forvejen dyrker idræts- og fritidsaktiviteter. Gennem at facilitere og understøtte samarbejde vil kommunen bidrage til at styrke og udvikle fritidslivet med henblik på at skabe tilbud, der bygger bro mellem det organiserede og det ikke-organiserede samt erhvervslivets, foreningernes og institutionernes faciliteter og måder at organisere sig på. Derfor vil Greve Kommune gennem tre initiativer afprøve og udvikle nye veje til samarbejde, der skaber de bedst mulige rammer for fleksible og inkluderende tilbud inden for idræts- og fritidslivet. De tre initiativer er: 1. Udvikle fritidsaktiviteter og samarbejder med lokalområdets institutioner og foreninger. 2. Afdække nye samarbejdsmuligheder mellem foreningslivet og erhvervslivet samt boligselskaberne inden for fx sundhedsindsatser, rehabilitering og inklusion. 3. Øge videndeling, udvikle samarbejdsmodeller og sikre støttemuligheder omkring særlige målgrupper deltagelse i fritidslivet. At have udviklet og afprøvet et konkret projekt omkring fritidstilbud på en lokal institution i samarbejde med det omkringliggende foreningsliv, målrettet de børn, der ikke eller i begrænset omfang deltager i det etablerede foreningsliv. At have etableret mindst ét nyt samarbejde mellem foreningslivet og erhvervslivet med henblik på at fremme og udvikle fritidslivet i fx lokalområder eller for særlige målgrupper. I samarbejde med parterne at have udviklet en strategi for inklusion i fritidslivet med henblik på etablering af konkrete tilbud, støttemuligheder/tilskudsordninger og sikring af viden om særlige målgruppers deltagelse i foreningslivet. Den direkte målgruppe er alle borgere i Greve Kommune, herunder særligt børn og unge, der ikke eller i begrænset omfang benytter eksisterende fritidstilbud, unge og voksne der potentielt kan yde en frivillig indsats samt kommunens institutioner, frivillige foreninger, virksomheder og boligselskaber, der i samarbejde med civile borgere kan være med til at udvikle fritidslivet gennem nye former for samarbejde. Institutioner, civile, frivillige foreninger, virksomheder, boligselskaber og fritidsvejledere Rammer for handleplan 4 Ultimo 2014 udarbejder administrationen i samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet et konkret forslag til konkretisering af handleplan 2 Arrangementer, handleplan 4 Partnerskaber og samarbejde på tværs samt handleplan 6 Synlighed og videndeling Handleplaner Indsatser Målsætninger Handleplan 5: Digitalisering og teknologiinddragelse Handleplan 6: Synlighed og videndeling 1. Gennem digitale løsninger lette foreningers administrationer, herunder fx administration af medlemsforhold, personaleforhold, events, regnskab, medlemstal, ansøgning til kommunale puljer mv. 2. Afprøve, hvordan digitale løsninger kan øge udnyttelsesgraden og fleksibiliteten i anvendelsen af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter 3. Udvikle foreningerne til at blive mere digitale i egen kommunikation, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, medlemskampagner, rekruttering, markedsføring og medlemsdialog 4. Udvikle en plan for at udbrede ejerskabet og 1. En synlighedsindsats, som målrettet, præcist og appetitvækkende kommunikerer kommunens mange tilbud og muligheder til borgerne 2. En brandingsindsats, hvor der lægges særligt vægt på at brande den enkelte forening, frivillige og aktive fra idræts- og fritidsområdet. Gennem den gode og personlige historie vil Greve Kommune formilde værdien af og glæden ved at være en del af en aktiv hverdag. 3. En vidensindsats, hvor Greve Kommune gennem fx temaaftener, gå-hjem-møder og workshop sikrer, at alle relevante interessenter er klædt på med den seneste viden om vedkommende og relevante emner. At foreningerne oplever en nemmere administration gennem digitale løsninger. At faciliteternes udnyttelsesgrad er øget med procent, og brugerne oplever øget tilgængelighed Klare anbefalinger til, hvordan faciliteterne kan leve op til kravet om lige tilgængelighed for alle brugergrupper. At Greve Kommune har understøttet 10 foreninger i overgangen til mere digital kommunikation At der er udarbejdet og anvendt inspirerende og informativt trykt og digitalt materiale om mulighederne inden for idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune At der gennem kommunens eksisterende kommunikationskanaler, pressen, klubblade, digitale medier, større idræts- og fritidsorganisationer mv. bliver fortalt gode, interessante og øjenåbnende historier om at være en del af Greve kommunes idræts- og fritidsliv. En vidensindsats, hvor Greve Kommune gennem fx temaaftener, gå-hjem-møder og workshop sikrer, at alle relevante interessenter er klædt på med den seneste viden om vedkommende og relevante emner 10 11

7 Uddybning af tema 3. Digitalisering og kommunikation Handleplan 5: Digitalisering og teknologiinddragelse 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Handleplan 6: Synlighed og vidensdeling 1. Fysiske rammer, 2. Foreninger, 3. De selvorganiserede, 4. Aftenskoler og 5. Inklusion Foreningerne og aftenskolernes digitale udvikling er lige så vigtig for borgerne og samfundsudviklingen, som digitaliseringen af den kommunale del af idræts- og fritidspolitiken. Greve Kommune prioriterer digitalisering og betydningen for aktivt medborgerskab højt. Gennem en gennemgribende digitalisering af alle aspekter af foreningerne, aftenskolerne og medlemmernes administration og kommunikation kan der opnås nye muligheder, effektiviseringsgevinster i form af billiggørelse og i form af sparede timer, der kan bruges til idræt, fritid og bevægelse i stedet for administration. Gennem digitaliseringsprocessen opnår selvorganiserede, medlemmer, ledere og administrative bestyrelsesmedlemmer en større kompetence og frihed i foreningernes fritidstilbud og medvirker derved til aktivt medborgerskab. Greve Kommune vil samarbejde med foreningerne, aftenskolerne og landsforbundene ved at understøtte en gennemgribende digitalisering af alle aspekter af foreningernes drift og af deres udveksling af oplysninger med medlemmer, andre foreninger og aftenskolerne, turneringsarrangører, medierne og kommunen. Greve Kommune har en bred palet af tilbud, indsatser og muligheder for alle aktører inden for idræts- og fritidsområdet. For at give borgerne den rette viden om, hvilke muligheder de har for fx at søge om midler til en kunstgræsbane, hjælp til at undgå en foreningssplittelse eller rådgivning i rekruttering af deltagere til et inklusionsarrangement, vil Greve Kommune styrke synligheden af kommunens igangværende muligheder og tilbud inden for idræts- og fritidsområdet. Greve Kommune vil igangsætte en kommunikationskampagne med det formål at formidle idræts- og fritidslivets mange muligheder til borgerne. Samtidig skal kampagnen fungere som en appetitvækker til borgerne for at have et aktivt fritidsliv, og gennem den gode historie skal kampagnen skabe stolthed af at være en del af Greve Kommunes idræts- og fritidsliv. Endeligt skal kampagnen fokusere på videndeling, hvor den seneste viden om fx inklusion, sundhed og frivillighed når ud til foreninger, institutioner og andre relevante aktører, således at hele Greve Kommune følger med udviklingen og markerer sig som en stærk idræts- og fritidskommune. Digitaliseringsprojekter kan konkret bestå af: 1. Tilbyde rådgivning i at lave en strategi for at fastholde og rekruttere frivillige. 2. Afholde kursus, workshops og uddannelse ca. 1-2 gange årligt i regi af Greve Kommune evt. i samarbejde med større landsdækkende idræts- og fritidsorganisationer, skoler og ressourcestærke foreninger som fx Greve Idrætsakademi. Kurserne, workshops og uddannelserne fokuserer på kompetenceudvikling af frivillige samt netværksdannelse og samarbejde på tværs af foreninger, institutioner, selvorganiserede, kommercielle aktører, Idrættens Kontaktforum og kommunen 3. Reviderer og forenkle retningslinjer for kommunale puljer og tilskudsordninger, herunder udmøntning af midler under Greveordningen- Handleplanen kan med fordel udvides til også at omhandle sociale foreninger. En midtvejsevaluering vil opsamle konkrete erfaringer, som kan overføres og anvendes til det sociale område i kommunen. At foreningerne oplever en nemmere administration gennem digitale løsninger. At faciliteternes udnyttelsesgrad er øget med procent, og brugerne oplever øget tilgængelighed. At Greve Kommune har understøttet 10 foreninger i overgangen til mere digital kommunikation. Derfor vil Greve Kommune kommunikationskampagne indeholde følgende tre spor: 1. En synlighedsindsats, som målrettet, præcist og appetitvækkende kommunikerer kommunens mange tilbud og muligheder til borgerne, både for hele kommunen og for de enkelte lokalområder 2. En brandingsindsats, hvor der lægges særligt vægt på at brande den enkelte forening, frivillige og aktive fra idræts- og fritidsområdet. Gennem den gode og personlige historie vil Greve Kommune formilde værdien af og glæden ved at være en del af en aktiv hverdag. 3. En vidensindsats, hvor Greve Kommune gennem fx temaaftener, gå-hjem-møder og workshop sikrer, at alle relevante interessenter er klædt på med den seneste viden om vedkommende og relevante emner At der er udarbejdet og anvendt inspirerende og informativt trykt og digitalt materiale om mulighederne inden for idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune At der gennem kommunens eksisterende kommunikationskanaler, pressen, klubblade, digitale medier, større idræts- og fritidsorganisationer mv. bliver fortalt gode, interessante og øjenåbnende historier om at være en del af Greve kommunes idræts- og fritidsliv. At der er afviklet 6-8 såkaldte videndelingsarrangementer for alle interesserede borgere i løbet af projektets levetid. Direkte målgruppe er foreninger og selvorganiserede idræts- og fritidsudøvere Den indirekte målgruppe er kommunens institutioner, som ønsker at samarbejde med foreningerne om ungdomsarbejde, events etc. Den direkte målgruppe er nuværende og potentielle aktive og frivillige inden for hele idræts- og fritidsområdet Den indirekte målgruppe er ansatte i Greve Kommune samt idræts- og fritidsaktører fra andre kommuner og større organisationer Idrætsråd og fritidsråd Danmarks Idræts-Forbund og specialforbund samt DGI og DUF Brugerråd i kommunale faciliteter samt de selvejende haller Kommunens Center for Økonomi og IT Kommunikationsenheden i Greve Kommune Foreninger og frivillige Idrætsråd og Fritidsråd Brugerråd Rammer for handleplan 5 Tidshorisont: Igangsættes i Evaluering: Primo 2014 Markedsføringsplan: Udarbejdes foråret 2014 Rammer for handleplan 6 Ultimo 2014 udarbejder administrationen i samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet et konkret forslag til konkretisering af handleplan 2 Arrangementer, handleplan 4 Partnerskaber og samarbejde på tværs samt handleplan 6 Synlighed og videndeling

8 Egne notater 14 15

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik

Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik Greve Kommune Handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk Greve Kommune Greve Kommune

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Handleplanskatalog til Idræts- og Fritidspolitikken Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016

Handleplanskatalog til Idræts- og Fritidspolitikken Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016 Handleplansforslag til Idræts- og Fritidspolitikken 2016 1 Indhold Indledning... 3 Handleplansområde 1: Frivillig ledelse og fritidsliv - bredde- og elite... 5 Handleplan 1.1: Styrkelse af frivillige bredde-

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Idrætspolitik - kommissorium

Idrætspolitik - kommissorium Idrætspolitik - kommissorium Formål At sikre idrætsmuligheder for og tilbud til alle borgere i Herlev Kommune. Grundlag for idrætspolitikken Udgangspunktet er borgernes idrætsdeltagelse i Herlev Kommune.

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik Handleplaner til folkeoplysningspolitikken 2016/2017 Indsatsområder: Netværk og samarbejde på tværs Frivillighed og aktivt medborgerskab Det nyetablerede foreningsnetværk skal være omdrejningspunkt for

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2017 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2017... 4 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling... 5 Foreningsaktiviteter...

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014

Partnerskaber mellem idrætsforeninger og kommunale institutioner. SDU, 29-04-2014 Partnerskaber mellem idrætsforeninger og SDU, 29-04-2014 Erfaringer fra Skolesport samt andre aktiviteter i Ringsted Kommune Torben Krogh Johansen Idrætskonsulent for Skoler og Dagtilbud Stil endelig spørgsmål

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik 08-02-2013 Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune! At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv fastholde

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen

Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang. Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Politik for Frivillighed 2013 2017 10. Oktober 2013 Politik for frivillighed Udgivet af Vordingborg Kommune

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering

Høringsmateriale. Ung i Gladsaxe Indhold og organisering Høringsmateriale Ung i Gladsaxe Indhold og organisering 18. december 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og baggrund 3 2. Hovedindhold Ung i Gladsaxe 5 2.1. Ideerne bag Ung i Gladsaxe 6 2.2. De fysiske

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet

Foreningsplatformen 2015/16. Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Foreningsplatformen 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet FORENINGSPLATFORMEN 2015/16 Gratis kurser til fritids- og foreningslivet Hvad er Foreningsplatformen? En mulighed, hvor du som foreningsaktiv

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Baggrund Tekst fra budgetforlig vedr. budget 2016-2019: Der er enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere