TAGBOLIGER1. - en vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGBOLIGER1. - en vejledning"

Transkript

1 TAGBOLIGER1 - en vejledning

2 Tagboliger - en vejledning Tekst og redaktion: Realkredit Danmark, SBS Byfornyelse, Byfornyelse København, Plan & Arkitektur og Byggeri & Bolig, Københavns Kommune, Foto og grafisk tilrettelæggelse: Plan & Arkitektur Udgivet med støtte fra Erhvervs- og Boligstyrelsen. TAGBOLIGER 2 - en vejledning3

3 Boligen under taget kan etableres, hvor der i dag er tørre- eller loftsrum. Side Indhold 4 Indledning 6 Ny bolig, udvidelse af eksisterende bolig eller påbygning 7 Byggetekniske forhold 9 Tagtyper 10 Arkitektoniske overvejelser 13 Lovmæssige forhold Byggelov, bygningsreglement 14 Økonomi Finansiering af tagboliger 16 Forsikringsforhold 17 Støttemuligheder Lejefastsættelse/boligafgift 18 Vejledende kvadratmeterpriser 4 5

4 Indledning Denne vejledning udgives til inspiration for såvel ejere som lejere, der ønsker at udnytte en hidtil uudnyttet tagetage til boligformål. Vejledningen giver overblik over de mangfoldige muligheder, der er for at indrette boliger i tagetager - og over de problemer, der knytter sig hertil. Det anbefales at søge professionel juridisk, økonomisk og byggeteknisk rådgivning allerede i forbindelse med de indledende overvejelser om indretning af tagboliger. I forbindelse med projekter om indretning af tagboliger, ikke mindst med offentlig økonomisk støtte, bør man være indstillet på en længere gennemførelsestid. I Københavns Kommuneplan 2001 omtales etablering af tagboliger flere steder på lige fod med lejlig- hedssammenlægninger som et vigtigt virkemiddel til fremme af et af kommunens overordnede boligpolitiske mål og etablering af flere attraktive familieegnede boliger i København. Kommuneplanen ligger selvsagt til grund for lokalplanlægningen, byggesagsbehandlingen, byfornyelse med mere, således at ønsker om udnyttelse af tagetager til boligformål i videst muligt omfang søges imødekommet. Dog er det således, at ansøgninger om indretning af tagboliger, der kræver dispensation fra gældende love og planer, altid afgøres ud fraen konkret vurdering. (For eksempel fravigelse af krav om etablering af elevator). I denne vejledning henvises til love og praksis, som kan være ændret efter vejledningens udgivelsestidspunkt i oktober måned Tilladelse til utraditionelle løsninger kræver særlig omhyggelig sagsbehandling. 6 7

5 Anderledes rumlige kompositioner. Ny bolig, udvidelse af eksisterende bolig eller påbygning. Tagrum kan helt eller delvist inddrages til boligformål efter 3 modeller: 1 - Der etableres en hel ny bolig. 2 - En eksisterende bolig kan udvides. 3 - Et ikke anvendeligt tagrum kan gøres anvendeligt ved påbygning. I de fleste tilfælde vil model 1 og 2 forudsætte, at eksisterende benyttelse til f.eks. pulterrum eller tørreloft løses alternativt, f.eks. ved at pulterrrum flyttes til brugbare kælderrum, og at tørrelofter enten nedlægges eller begrænses til en del af tagrummet. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der i bygningsreglementet stilles krav om et pulterrum pr. lejlighed. Byggetekniske forhold Tagets konstruktion. Når man indretter tidligere uudnyttede tagrum til boliger påfører man bygningen nye belastninger og nye krav til konstruktioner, installationer og anvendte materialer: Ændringer i selve tagkonstruktionen med etablering af kviste, tagvinduer og ovenlys kan kræve forstærkning og udskiftninger i konstruktioner, belægninger og inddækninger. Den øgede belastning, som en yderligere boligetage medfører, kan betyde at fundamenterne skal forstærkes. Det kan være nødvendigt at forlænge hoved- og/eller bitrappe med heraf følgende forstærkninger/ omlægninger af trappekonstruktioner. Etageadskillelsen mellem nye tagboliger og underliggende etage kan ikke forventes at opfylde krav til bæreevne samt til lyd- og brandkrav (med hensyn til bæreevne gælder dette ikke mindst ved etablering af nyt badeværelse med betongulv). Tagets tilstand. Ved overvejelser om indretning af boliger i tagetagen er det vigtigt at foretage en vurdering af tagets tilstand: - med hensyn til tagbeklædningen: Er den af nyere dato og i god stand (uden utætte tagsten/plader) og med tætte inddækninger omkring kviste, tagvin duer, brandkamme mv. Eller er den gammel og slidt og tjenelig til udskiftning. - med hensyn til tagkonstruktionen: Er konstruktio nen (spær, lægter, kviste) intakt eller har utæthe der medført angreb af råd/svamp. Inden indretning af tagboliger skal der være sikkerhed for at tag, inkl. undertag, er i god stand. Det er derfor en fordel, hvis tagboliger etableres samtidig med at tagbeklædning alligevel skal udskiftes. Installationer. I forbindelse med etablering af ekstra lejligheder/flere m 2 beboelse i en ejendom skal alle eksisterende installationer undersøges for at vurdere, om de har kapacitet til at klare yderligere belastninger. Tjek derfor varmeanlæg, afløb og kloak, vand og gas samt ventilation og elektricitet. 8 9

6 Tagtyper Saddeltag Københavnertag Typen af tagkonstruktionen er afgørende for mulighederne for at indrette bolig i tagetagen. (Uanset type gælder krav om en lofthøjde på 2,5 m. (Der kan dispenseres ned til 2,3 m)). Saddeltag har en symmetrisk tagprofil med to ensartede tagflader, der fra tagrygningen har fald til to sider. Sadeltaget har traditionelt en hældning på omkring 45 grader. Sadeltaget er en stabil konstruktion og vil almindeligvis være velegnet til indretning af tagboliger i den del, der ligger under hanebåndet (hanebånd jf. tegning). Over hanebåndet kan evt. indrettes hems, eller man kan lade rummet gå til kip. Hvis der er hovedskillerum under hanebåndet, vil det ofte være bærende for hanebjælken. Hvis der mangler højde under hanebåndene kan disse evt. hæves, men af hensyn til stabilitet ikke fjernes. Københavnertag har en forhøjet murkrone/gesims, en asymmetrisk tagprofil og en bred, næsten vandret overdel. Ved københavnertaget skal man være opmærksom på: - At rumhøjden ofte er lille. Det kan derfor være nødvendigt at hæve tagkonstruktionen for at opnå tilstrækkelig rumhøjde. - At konstruktionen ikke er specielt stabil. Skillevæg ge kan derfor ikke fjernes eller flyttes, uden at der foretages beregning for, at tagkonstruktionen fort sat er stabil. Mansardtaget består konstruktivt af to dele, den øverste del med en hældning, der svarer til et sadeltag, og en høj stejl nederste del. Hvor de to tagflader mødes opstår et knæk. Den underste del er meget velegnet til indretning af boliger, fordi de stejle tagflader giver mulighed for boliger, der nærmer sig normaletagerne i rumlighed. Den øverste del er mindre velegnet fordi det kræver, at den bærende del af tagkonstruktionen brandsikres. Mansardtag 10 11

7 Nye tagboliger bør tage udgangspunkt i bygningens overordnede karakter. Arkitektoniske overvejelser Ombygning eller indretning af uudnyttede tagetager til boligformål vil, ifølge sagens natur, i langt de fleste tilfælde medføre behov for etablering af ovenlys eller kviste, altaner eller tagterrasser og i særlige tilfælde ønsker om mere spektakulære ændringer. København har mange velbevarede bygninger og bebyggelser af stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. I København er således registreret op imod bygninger med høj bevaringsværdi. Det er et væsentligt arkitekturpolitisk mål for kommunen at bevare og værne om denne kulturarv. Pjecen Facader og Skilte i København ligger til grund for den daglige administration af facadeændringer og andre ombygninger af bygninger med høj bevaringsværdi. Facader og Skilte i København indeholder blandt andet retningslinier og anbefalinger for istandsættelse og ændringer, bygningsdel for bygningsdel, herunder for tagflader, kviste, tagvinduer, tagterrasser med mere. På såvel historiske som på bevaringsværdige bygninger i øvrigt vil tagformen som hovedregel fremtræde klar og ubrudt som en selvfølgelig del af bygningens arkitektur, i særlige tilfælde forskønnet med tårne eller spir. Som hovedregel skal den oprindelige tagform, tårne, spir og andre oprindelige detaljer, som for eksempel kviste, bevares ligesom det oprindelige tagmateriale, og når nyt skal føjes til, skal det ske med respekt for bygningens oprindelige karakter

8 Når særlige forhold, som for eksempel bygningens beliggenhed eller karakter, taler for det, kan disse hovedregler fraviges. I givet fald skal der være tale om projekter med høj arkitektonisk kvalitet i nutidig konstruktion og form, men udformet med afsæt i analyse og tolkning af bygningen og det lokale miljø. Lovmæssige forhold Byggelov, bygningsreglement Indretning af nye tagboliger i uudnyttede tagrum eller udvidelse af eksisterende beboelseslejligheder ved inddragelse af overliggende loftrum kræver byggetilladelse. Det vil oftest være hensigtsmæssigt at tage en forhåndsdrøftelse med kommunen inden ansøgning om byggetilladelse fremsendes. Forudsætningerne for at opnå byggetilladelse i relation til udvidelse og etablering af nye lejligheder er forskellige. Etablering af nye lejligheder kræver i modsætning til udvidelse af eksisterende lejligheder såvel etablerings af adgangsveje som flugtveje, og der skal etableres redningsåbninger i overensstemmelse med brandmyndighedernes forskrifter. Yderligere skal etageadskillelsen mod underliggende lejligheder varme- og lydisoleres. Udvides eksisterende lejligheder opad, vil der sjældent være anledning til specielle overvejelser i relation til adgangsforhold, brandsikring m.v. Ved etablering af nye tagboliger i eksisterende ejendomme bør det altid overvejes at etablere elevator for at forbedre tilgængeligheden til boligerne såvel i tagetagen som til de øvrige etager. Indgår elevator i relation til udnyttelse af et tagrum, er det vigtigt at forholde sig til placering, normkrav og pris. Byggetilladelse vil blive meddelt ud fra en helhedsvurdering med udgangspunkt i byggelovens og byggereglementets bestemmelser, som i dag giver mulighed for større fleksibilitet end tidligere. Tagbolig Berlin 14 15

9 Uderum på byens tage. Økonomi Finansiering af tagboliger Finansieringen af nye tagboliger vil normalt ske med realkreditlån. Lånemulighederne afhænger af ejendommens art og ejerforhold. Der er følgende muligheder: - private boligudlejningsejendomme - private andelsboligforeninger - ejerlejlighedsejendomme - almene boligorganisationer Er der behov for byggelån eller efterfinansiering bør et pengeinstitut kontaktes. Private boligudlejningsejendomme. Hele udgiften til etablering af tagboliger kan finansieres med realkreditlån med en løbetid på op til 30 år. Den samlede realkreditbelåning skal dog holdes indenfor normalt 80% af ejendommens værdi efter etablering af tagboligerne. Private andelsboligforeninger. Hvis andelsboligforeningen har ejendoms- og råderetten over loftarealet og står for tagboligprojektet, kan hele udgiften finansieres som angivet under Private boligudlejningsejendomme. Har en enkelt/flere andelshavere råderetten over det aktuelle loftareal og ønsker om - med foreningens tilladelse - selv at stå for projektet, må udgifterne finansieres med egne midler eller banklån. Ejerlejlighedsejendomme. Der må sondres mellem følgende to situationer: 1 - Ejerlejlighedsforeningen ejer det aktuelle loftare al, som er udlagt som fællesareal. 2 - Et enkelt/flere medlemmer ejer loftet umiddel bart over deres lejlighed(er). Hvis ejerforeningen i tilfælde 1 selv står for projektet, kan de nye boliger belånes med 30-årige realkreditlån op til 80% af værdien. Ejerforeningen kan dog vælge at sælge loftarealet til f. eks. en totalentreprenør og lade denne foretage indretningen m.v. - herunder finansieringen. I situation 2 må der yderligere sondres mellem om ejer(ne) ønsker at udnytte indretningen af loftarealet som en udvidelse af egen ejerlejlighed eller frastykke og frasælge det færdige projekt som en separat lejlighed. Er der tale om en udvidelse af egen lejlighed, kan den udvidede lejlighed belånes med 30-årige realkreditlån op til 80% af dens værdi. Frastykkes og sælges arealet som en ny lejlighed, kan denne/disse belånes med 30-årige lån op til 80% af værdien. Almene boligorganisationer. Ved indretning af taglejligheder i eksisterende ejendomme kan opnås støtte efter de særlige regler for finansiering af nybyggeri - eksempelvis reglerne om på- og tilbygning til almene boligafdelingers ejendomme eller etablering af ungdomsboliger i eksisterende ejendomme

10 Fra tagboligen ser man byens taglandskab. Forsikringsforhold Støttemuligheder Lejefastsættelse/boligafgift Ved etablering af tagboliger bør bygherren også være opmærksom på følgende omkring ejendommens forsikringsforhold: Byggefasen. Der bør være tegnet entrepriseforsikring for projektet Der skal være fornuftig dækning for resten af huset i byggeperioden Eventuelle naboejendomme og byggepladsen skal være dækket Beboerne skal orienteres, så de kan sikre deres eget indbo Rådgiveres og teknikeres forsikringsforhold skal være afklaret. Ved ibrugtagning. Husets BBR-registrering skal rettes. For at undgå underforsikring skal forsikringsoplysningerne også rettes. Den hidtidige forsikring skal kunne omfatte de nye tagboliger uden forbehold. Hvis kommunen træffer en byfornyelsesbeslutning i henhold til Byfornyelseslovens kap. 3, 11 stk. 1, kan beslutningen indeholde krav om etablering af nye tagboliger eller om udvidelse af de øverste boliger op i tagrummet. Udgifter til disse arbejder vil være støtteberettigede. Nye tagboliger. Etablering af nye tagboliger kan endvidere støttes i henhold til Byfornyelseslovens kap. 3, 11, stk. 5. Det er en betingelse for at komme i betragtning, at der udføres øvrige byfornyelsesarbejder på ejendommen, eksempelvis istandsættelsesarbejder på tag, facade, vinduer, etablering af wc/bad, udskiftning af installationer m.v. Støtten kan principielt gives til alle udgifter i sagen. Udvidelse af boligareal op i uudnyttet tagrum. Ved udvidelse af boligareal op i uudnyttet tagrum kan der ydes støtte jf. ovenstående. Der er imidlertid også mulighed for at yde støtte i henhold til Byfornyelseslovens kap. 5, Aftalt Boligforbedring. Ordningen vedrører alene privat udlejning. Støtten kan principielt gives til alle udgifter i sagen. Endelig må det forventes, at der som boligpolitisk katalysator vil forekomme skiftende støtteordninger, eventuelt rent kommunale ordninger, til fremme af den københavnske boligmasse. Oplysninger herom vil være at finde på Plan & Arkitekturs hjemmeside. Inddrages en del af et tagrum som supplement til en eksisterende lejebolig gælder de almindelige regler om lejefastsættelse og regulering af denne i udlejningsejendomme. For nyindrettede lejeboliger i tagetager, som registreres eller tages i brug efter den 1. september 2002, kan udlejer aftale markedsleje og løbende pristalsregulering af lejen. For private andelsboligforeninger og ejerforeninger vil det som udgangspunkt være de pågældende foreningers vedtægter, der er bestemmende for brugernes fremtidige betaling, både for så vidt udvidelse af en eksisterende beboelse og for så vidt etablering af nye beboelser. Tilsvarende vil det i almenboligorganisationer være dennes vedtægt, som er bestemmende. Påbygning i form af en yderligere etage, hvor det eksisterende tagrums omfang er utilstrækkeligt, kan ske med henblik på såvel udvidelse af eksisterende etager eller etablering af nye selvstændige boliger, og den fremtidige betaling bestemmes af den model man vælger

11 Vejledende kvadratmeterpriser Gennemsnitlige m 2 -priser for indretning af hidtil uudnyttede tagrum til bolig ligger generelt for hele København inden for intervallet kr. Priserne, som her kun er vejledende, er afrundet i hele tusinde kroner og tager udgangspunkt i prisniveauet 1. juli Udvidelsens karakter og omfang 1 Udvidelse af eksisterende bolig ved sammenlægning med overliggende uudnyttede tagrum Nye kviste og tagvinduer Nye interne trapper kr./m kr./m kr./m 2 2 Nye boliger i uudnyttede tagrum Håndværkerudgifter ekskl. moms Andre udgifter og moms Samlede ombygningsudgifter Nye bad Nye køkkener Nye kviste og tagvinduer kr/m kr/m kr/m 2 Variation i priserne er afhængig af: - Omfanget af teknikerhonorar og byggesagsadministration og lignende. - Den eksisterende bygnings alder og tilstand. - Det eksisterende tagrums tilstand og egnethed. - Finansieringsformen (privat byggeri eller offentligt støttet). I priserne er indregnet: - Del af fælles tagreparationer eller tagudskiftning. - Del af nye pulterrum og følgearbejder i kælder. - Del af alle installationer. - Nye gulve, vægge og lofter. - Trappeudvidelse - Del af ny elevator. - Del af byggeplads. - Del af stilladser. - Andre administrative udgifter og moms. I priserne er ikke indregnet: Anskaffelsessummen, der ikke kan fastlægges på forhånd. Den vil altid blive fastlagt således, at den endelige m 2 -pris kommer til at stå i et fornuftigt forhold til m 2 -prisen og huslejeniveauet i den øvrige ejendom. Anskaffelsessummen kan således, alt efter tilstand og beliggenhed, ligge i intervallet kr./m 2. Ejerforhold. Som udlejer, privat andelsboligforening, ejerforening eller almene boligorganisationer skal man være opmærksom på, at særlige forhold kan påvirke muligheden af at udnytte tagrum og dermed indvirke på den samlede økonomi. Til eksempel kan nævnes betaling til parkeringsfond eller betaling af tillægskøbesum. 3 Nye boliger i uudnyttede tagrum Nye bad Nye køkkener Nye kviste og tagvinduer Udvidelse af eksisterende hovedtrapper kr/m kr/m kr/m 2 4 Nye boliger i uudnyttede tagrum Nye bad Nye køkkener Nye kviste og tagvinduer Udvidelse af eksisterende hovedtrapper 20 Etablering af ny elevator kr/m kr/m kr/m 2 21

12 Yderligere information og rådgivning: Realkredit Danmark Jarmers Plads København V. telefon: Internet: SBS Byfornyelse Ny Kongensgade København K. telefon: Internet: Byfornyelse København H. C. Andersens Boulevard København V. telefon: Internet: Plan & Arkitektur Københavns Kommune Rådhuspladsen København V. telefon: internet: Byggeri & Bolig Københavns Kommune Ottiliavej Valby telefon: internet:

13 24 Københavns Kommune

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere