104.BKF Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse"

Transkript

1 AFR 104.BKF Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet, og Maison de l Entreprise 380,0 mio. kr (60 måneder) Fase 1; 9. februar 2000, 384,4 mio. kr. Fase 2; 14. december 2005, 284,9 mio. kr. Retten til et bedre liv, Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, maj 2012 Afrikakommissionen: Realizing the Potential of Africa s Youth Udviklingslande i Afrika, Burkina Faso Programmets formål er at øge den økonomiske vækst og beskæftigelse i Burkina Faso gennem forbedret konkurrenceevne og produktivitet i den private sektor. Baseret på erfaringer fra tidligere landbrugssektorprogrammer fokuseres på små og mellemstore virksomheder og landbrugsorganisationer. Programmet består af 2 komponenter: 1) forbedring af vækstmuligheder for små- og mellemstore landbrugsvirksomheder ved styrkelse af rådgivningstjenester, professionalisering af brancheorganisationer og adgang til finansiering; 2) en forbedring af rammebetingelserne for udviklingen af små- og mellemstore landbrugsvirksomheder samt udbygning af infrastruktur. Programmet er baseret på udvikling af fem værdikæder med vækstpotentiale (majs, vignabønner, kødkvæg, sheanødder og gumme arabicum), der hver især er med til at diversificere landbrugsproduktionen og mindske sårbarheden overfor klimatiske variationer. 1

2 Program for Økonomisk Vækst i Landbrugssektoren i Burkina Faso (PCESA) udgør det tredje landbrugssektorprogram i Burkina Faso og har som overordnet formål at bidrage til øget produktivitet og skabelse af merværdi og indkomst i landbrugssektoren gennem en styrkelse af privatsektoren. Burkina Fasos regering har i sit nationale landbrugssektorprogram (PNSR) og sin seneste udviklingsstrategi (SCADD) peget på den private sektor og specielt landbruget som motor for øget økonomiske vækst. Baseret på disse og på Afrikakommissionens anbefalinger om jobskabelse og øget adgang til finansiering samt erfaringerne fra de tidligere landbrugssektorprogrammer, vil det nye landbrugssektorprogram have en øget fokus på udvikling af den private landbrugssektor gennem: a) en forbedring af vækstmuligheder for små- og mellemstore landbrugsvirksomheder ved styrkelse af teknisk og økonomisk rådgivning, en professionalisering af brancheorganisationer samt en forbedring af adgangen til finansiering; b) en forbedring af rammebetingelserne for udviklingen af små og mellemstore landbrugsvirksomheder ved forbedring af erhvervs- og investeringsklimaet (lovgivning, administrative procedurer, normer og standarder) samt ved støtte til offentlige investeringer (infrastruktur). Danmark har støttet landbrugssektoren i Burkina Faso siden 1992 og siden 2000 gennem egentlige landbrugssektorprogrammer - hidtil med en væsentlig offentlig sektor komponent og støtte til regionale fonde til finansiering af både private og offentlige investeringer. Den seneste fase har i tråd med den forrige nationale fattigdomsstrategi ( ) fokuseret på støtte til de svageste og fattige grupper i samfundet samt støtte til opbygningen af kapacitet i den offentlige sektor på både national og regionalt niveau. Regeringen er imidlertid ikke tilfreds med de resultater, der er opnået det seneste årti mht. øget vækst og indtægter i landområderne (selv om der faktisk har været gode resultater f.eks. indenfor bomuld) og har derfor i sin nye udviklingsstrategi, SCADD, lagt vægt på at styrke udviklingen i den private del af landbrugssektoren og dens bidrag til vækst. Manglende adgang til finansiering, specielt adgang til mellemlange og lange kreditter, samt adgang til finansiel og teknisk rådgivning er anset som de væsentligste hindringer for investeringer og dermed intensivering og vækst i landbrugssektoren. Endvidere er kompliceret og ugennemskuelig lovgivning og administrative procedurer, manglende normer og standarder mv. et stort problem for sektorens udvikling. For at forbedre investeringsklimaet er der behov for at skabe bedre rammevilkår for sektoren. Sektoren Burkina Faso er et af verdens mindst udviklede lande med et kronisk fødevareunderskud. Af landets 16 millioner indbyggere lever 46 pct. under fattigdomsgrænsen. Det er estimeret, at manglende fødevaresikkerhed påvirker 50 pct. af alle husstande i landet. Burkina Faso er nettoimportør af fødevarer og den seneste stigning i fødevarepriser på verdensplan har forværret denne situation. Burkina Faso er helt overvejende et landbrugsland og beskæftiger 86 pct. af landets befolk- 2

3 ning. Landbrugets andel af BNP ligger på ca. 30 pct. Bomuld og kvæg er de vigtigste eksportafgrøder. De senere år har indtægterne fra minedrift, specielt guld, reduceret landbrugets andel af landets eksportindtægter fra 75 pct. i 2007 til 20 pct. i Ud over sit betydelige bidrag til fødevaresikkerheden, bidrager landbruget med mere end 60 pct. af husholdningsindtægterne på landet. Mere end 70 pct. af den nationale landbrugsproduktion stammer fra subsistenslandbrug. Landbrugsproduktionen er stadig meget lidt mekaniseret og udbytterne er lave. Forarbejdning af landbrugsprodukter er fortsat marginal. Landbrugsudvikling (rural development) dækkes af tre sektorministerier; nemlig Landbrugs- og vandministeriet, som tager sig af vegetabilsk produktion, Ministeriet for dyrehold, som har ansvaret for animalsk produktion og Miljøministeriet, med ansvar for træafgrøder og skovprodukter. Dette komplicerer koordineringen af sektoren, både mht. harmonisering af donorbistand og koordineringen af de tre ministeriers aktiviteter. Udviklingen af et nationalt landbrugssektorprogram for de tre ministerier, er et vigtigt redskab til gennem en fælles programmerings- og budgetteringsramme at koordinere aktiviteter, definere sektorprioriteter og -mål og på lang sigt erstatte de mange ukoordinerede programmer og strategier, der findes indenfor sektoren. Den formelle sektor er lille og stort set koncentreret omkring de to største byer, Ouagadougou og Bobo-Dioulasso. En stor del af de økonomiske aktiviteter udføres af uformelle virksomheder selv større aktiviteter indenfor forarbejdning og handel. Det skønnes, at der vil være ca producenter, små forarbejdningsvirksomheder, og mindst 500 eksportører, som vil være berettigede til støtte under det nye program. Programmet bygger i høj grad på erfaringer fra tidligere faser af landbrugssektorprogrammet. Bl.a. har den nuværende fase gennem støtte til formuleringen af det nationale landbrugssektorprogram PNSR bidraget til øget koordinering af de tre sektorministerier, dialog omkring sektorens prioriteter og mål og donorharmonisering. Denne proces bliver fortsat støttet i det nye program. Den seneste fase støtter gennem oprettelse af udviklingsfonde i tre af Burkina Fasos 13 regioner landbrugsudvikling på regionalt niveau. Fondene yder støtte til alle led i regionalt udvalgte værdikæder og til offentlige infrastrukturinvesteringer. Erfaringer med den offentlige udviklingsfond er særdeles positive og har med etableringen af udvælgelseskomiteer bestående af repræsentanter for offentlige og private institutioner bidraget til kapacitetsopbygning i kommuner og regionsråd indenfor planlægning, forvaltning og prioritering af ressourcer. Den private udviklingsfond, hvor private har kunnet søge om midler til produktionsinvesteringer, har været yderst populær og har støttet mange småbønder som ikke ville kunne have fået støtte andetsteds. Imidlertid har det vist sig, at en del projekter ikke har været kommercielt bæredygtige. Tidligere faser af landbrugssektorprogrammet har ligeledes støttet udviklingen af mikrofinanssektoren gennem støtte til implementeringen af den nationale mikrofinansstrategi i samarbejde med Canada og UNDP. Støtten er blevet givet via Finansministeriet og har sigtet på at forstærke udvalgte pengeinstitutioner med udviklingen af deres kapacitet og finansielle produkter. Det har vist sig, at man med en generel støtte til mikrofinanssektoren ikke har fået den fornødne indvirkning på udviklingen og tilpasningen af landbrugssektoren. 3

4 Programmet Programmet vil bidrage til øget produktivitet og skabelse af merværdi og indkomst i landbrugssektoren gennem en styrkelse af den private landbrugssektor og vil dermed bidrage til opnåelsen af det nationale mål om en reduktion af fattigdommen i landdistrikterne fra 50 pct. i 2009 til 40 pct. i Programmet fokuserer på en forbedret adgang til rådgivning og finansiering for private virksomheder og en forbedring af rammebetingelser i form af strategier, politikker, lovgivning og værktøjer, private-offentlige partnerskaber samt en forbedring af offentlig infrastruktur 1. Programmet er baseret på udvikling af fem værdikæder med vækstpotentiale, der hver især er med til at diversificere landbrugsproduktionen og mindske sårbarheden overfor eksterne chok. Produktionen af vignabønner er i kraftig stigning og har de seneste år vist et stort potentiale som eksportafgrøde til nabolandende. Majs spiller en vigtig rolle for fødevaresikkerheden og produktionen er næsten 5-doblet underfor de sidste 10 år. Der er et stort potentiale for forarbejdning af majs på bryggerier, til semulje/mel og til fjerkræfoder. Kødkvæg sikrer den næststørste eksportindtægt i landbruget, kun overgået af bomuld. Efterspørgsel på hjemmemarkedet efter forarbejdede kødprodukter er i kraftig stigning, men der er praktisk talt ingen industrielle forarbejdningsfaciliteter. Gummi arabicum stammer fra akacietræer i det nordlige Burkina Faso og er en vigtig indtægt i de fattigste og ustabile nordlige regioner i Burkina Faso. Gummi arabicum har et stort vækstpotentiale og støtte til udvikling af denne værdikæde forventes at have en positiv indvirkning i de nordlige regioner. Befolkningen beskytter akacietræerne, og dette spiller en vigtig rolle i kampen med jorderosion. Sheanødderne er traditionelt blevet forarbejdet til smør, som anvendes i fødevarer, medicin og kosmetik. Kvinder spiller en dominerende rolle i indsamlingen og forarbejdningen af nødderne. Det dansk-svenske firma AAK er gået ind i et udviklingsarbejde for at øge produktion og kvalitet. Programmet arbejder med værdikæder som har et vækstpotentiale på nationalt plan, imidlertid vil det være nødvendigt at arbejde på regionalt og lokalt niveau med de enkelte værdikæder. For at skabe størst muligt effekt vil programmet tage udgangspunkt i et begrænset antal regioner. Det drejer sig om Sahel, Centre Est, Est, Nord og Centre-Ouest. Den seneste fase opererer i de tre første, mens de sidste to er nye. Disse regioner er udvalg dels på baggrund af deres betydning for de udvalgte værdikæder, dels for at bygge på den kapacitet som allerede er opbygget. Det har endvidere indgået i overvejelserne, at man ved at opbygge bæredygtige økonomiske aktiviteter kan være med til at reducere spændingerne i den ustabile nordlige region og bidrage til øget stabilitet. Programmet afspejler en relativt kompliceret struktur for gennemførelse af regeringens landbrugsstrategi. Det er baseret på etablerede institutioner og deres ansvarsområder og vil derfor involvere et betydeligt antal aktører. De fem udvalgte værdikæder hører under tre forskellige ministerier. Dertil kommer myndighederne i fem regioner og et antal partnere i den private sektor. De direkte partnere er Landbrugsministeriet, Finansministeriet og Maison de 1 De endelige overordnede mål for vækst i produktiviteten og skabelse af merværdi og indkomst gennem øget forarbejdning og kommercialisering vil blive fastlagt i forbindelse med færdiggørelsen af det nationale landbrugssektorprogram PNSR. Støtte til færdiggørelsen af PNSR er en del af programmet. 4

5 l Entreprise. Landbrugsministeriet vil som overordnet koordinator for landbrugsudvikling koordinere samarbejdet med de tre sektorministerier. Finansministeriet vil koordinere samarbejdet med de regionale myndigheder samt pengeinstitutterne, og Maison de l Entreprise vil være ansvarlig for koordineringen af private organisationer og virksomheder. Der vil med den givne struktur være behov for at støtte de fleste af disse aktører og opbygge deres kapacitet til at implementere den nye strategi. Programmet forudser derfor et betydeligt element af teknisk bistand til disse aktører. Komponent A - forbedret adgang til rådgivning og finansiering for private virksomheder Formålet med denne komponent er, at forbedre adgang til rådgivning og finansiering for små og mellemstore virksomheder mhp. at øge produktiviteten, skabe jobs og sikre økonomisk vækst. Maison de l Entreprise, som er en privat almennyttig organisation oprettet mhp. at organisere private virksomheder og bistå med etablering, finasiering og rådgivning, er ansvarlig for implementeringen af komponenten, der består af to underkomponenter: a) forbedring af teknisk og finansiel rådgivning til virksomheder i landdistrikterne, og b)en forbedring af private virksomheders adgang til finansiering. Maison de l Entreprise har en betydelig erfaring private virksomheder over hele landet og nyder stor respekt blandt både regeringen, den private sektor og internationale samarbejdspartnere. A.1 - Forbedring af teknisk og finansiel rådgivning til virksomheder i landdistrikterne Programmet vil i underkomponent A.1 i hver region støtte: a) adgangen til rådgivning af små og mellemstore virksomheder, specielt indenfor forarbejdning og afsætning, så som produktion og markedsføring af såsæd, kraftfoder, konserves, drikkevarer, landbrugsmateriel etc. Målet er at rådgive 500 meget små virksomheder og 150 små og mellemstore virksomheder 2 i hver region, for derigennem at sikre en 20 pct. stigning i enten produktiviteten, omsætningen eller antal ansatte; b) etableringen af nye eller styrkelse af eksisterende landbrugs- og brancheforeninger. Målet er at støtte syv organisationer i hver region, som er i stand til dels at repræsentere og tale for de private virksomheder, dels at yde rådgivning indenfor de fem værdikæder. c) investeringer i energibesparende foranstaltninger og initiativer med en gunstig virkning på miljøet, såkaldte grønne initiativer. Støtten gives dels i form af rådgivning, dels i form af finansiel støtte til selve investeringen. Målet er at finansiere mellem 50 og 60 grønne projekter. d) etableringen af et monitoreringssystem og database til opfølgning af støtten til privatsektoren. Programmet vil støtte Maison de l Entreprise med både langsigtet og kortsigtet rådgivning. Mai- 2 Programmet retter sig mod virksomheder i såvel den formelle som den uformelle sektor med permanent aktivitet året rundt. Meget små virksomheder er i programmet defineret som virksomheder med permanent aktivitet, en omsætning under 5 mio. FCFA (svarende til ca. DKK ) og ingen eller få ansatte (<5-10 ansatte). Små og mellemstore virksomheder er defineret som virksomheder med permanent aktivitet, en omsætning over 5 mio. FCFA og et større antal ansatte (>5-10 ansatte). 5

6 son de l Entreprise vil blive støttet af fire langtidsrådgivere (internationale og nationale) i management og grøn vækst, udvikling af landbrugsorganisationer og landbrugsrådgivning; monitering og privatsektorudvikling i landbruget. A.2 - Forbedring af private virksomheders adgang til finansiering Baseret på erfaringerne med støtte til mikrofinanssektoren i tidligere faser vil programmet i underkomponents A.2 arbejde direkte med udvalgte pengeinstitutter for at imødekomme landbrugssektorens behov for mellemlange og lange kreditter. Programmet vil tilskynde banker til at finansiere små og mellemstore landbrugsvirksomheders aktiviteter ved at stille lånekapital og teknisk assistance til rådighed. To banker vil i starten af programmet blive identificeret ved et åbent udbud. Flere banker herunder også solide filialer af internationale banker har allerede udtrykt ønske om og interesse i at udvide deres aktiviteter i landbrugssektoren og være med til at identificere finansielle produkter som passer til små, ofte uformelle virksomheder. De har imidlertid begrænset erfaring med at arbejde med sektoren og dens specielle behov og muligheder, og to internationale rådgivere vil derfor støtte bankerne med opbygning af kapacitet i finansiel rådgivning til landbrugsvirksomheder. Med henblik på yderligere at styrke bankernes villighed til at yde lån til små og mellemstore landbrugsvirksomheder, ydes der ligeledes støtte til den nationale lånegarantifond SOFIGIB. Komponent B - forbedrede rammebetingelser for landbrugssektoren Formålet med denne komponent er at forbedre rammebetingelser for landbrugssektoren og specifikt for de udvalgte værdikæder. Dette gøres gennem en videreudvikling af det nationale landbrugssektorprogram PNSR som et overordnet rammeværk for landbrugssektoren, en forbedring af de juridiske, politiske rammer og ved udbygning af infrastruktur. Denne komponent involverer hovedsageligt den offentlige sektor, både på statsligt og kommunalt/regionalt niveau. Landbrugs- og vandministeriet vil have det overordnede implementeringsansvar. De vigtigste partnere i udvikling af produktionsstandarder og det juridiske og administrative rammeværk samt identificering og afhjælpning af flaskehalse i de udvalgte værdikæder er de tre sektorministerier (nemlig Landbrugs- og vandministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for dyrehold), og de kommunale/regionale myndigheder i udbygning af infrastruktur. B.1 Færdigudvikling af det nationale landbrugssektorprogram Formuleringen af det nationale landbrugssektorprogram PNSR er et af de væsentligste resultater af den nuværende fase. PNSR har formået at skabe en overordnet strategisk og programmeringsramme for de tre ministerier, som tilsammen udgør landbrugssektoren og at skabe dialog omkring sektorens prioriteter og mål. Danmark har sammen med tyske GIZ og Østrig været drivkraft bag denne proces. Det nye program vil støtte færdiggørelsen af PNSR og den efterfølgende internalisering i relevante myndigheder og organisationer. Som en overordnet strategisk ramme for landbrugsudviklingen, vil den være et middel til sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer i landbruget, gennem klare prioriteter og mål og bedre koordinering af aktiviteter og donorinter- 6

7 ventioner. Specifikt vil programmet støtte udvikling af finansieringsmekanismer og modaliteter, programmerings-, budgetterings- og monitoreringsredskaber samt en revision/udarbejdelse af sektorpolitikker og -strategier. Det permanente sekretariat for koordinering af landbrugspolitikker (SP-CPSA) under landbrugs- og vandministeriet har det overordnede ansvar for koordinering af PNSR og vil være ansvarligt for implementeringen af denne underkomponent. SP-CPSA og Landbrugsministeriets planlægningskontor vil blive støttet af to langtidsrådgivere (international og national) i hhv. programledelse & monitering og offentlig økonomistyring. B.2 Forbedring af de juridiske og politiske rammebetingelser og udbygning af infrastruktur Programmet vil i underkomponent B.2 støtte udvikling af de politiske, juridiske og lovgivningsmæssige rammer for de udvalgte værdikæder, f.eks. udvikling af kvalitetsstandarder for de enkelte værdikæder, organisering af landbrugsmesser, vedtagelse af lovgivning relevant for de udvalgte værdikæder. Programmet vil støtte de tre sektorministerier med international teknisk rådgivning i udvikling af de politiske, juridiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser. Endvidere vil komponenten finansiere realisering af offentlig infrastruktur til gavn for de udvalgte værdikæder. Programmet vil, med udgangspunk i de positive erfaringer fra den nuværende fase, støtte kommunerne og regionerne i planlægning, udbud og udførelsen af infrastrukturprojekter. Der er i alt afsat 125 mio. kr. til infrastruktur i programmet. Hver region vil fremsende en samlet plan for, hvilke infrastrukturarbejder der vurderes af have den største effekt på de udvalgte værdikæder i den pågældende region. Kommunerne vil være bygherrer for de infrastrukturprojekter, der vil blive finasieret under programmet. Som bygherrer er de ansvarlige for rekruttering af entreprenører, organisering af lokale høringer, udarbejdelsen af miljøkonsekvensanalyser, monitering af arbejdet samt udarbejdelse og implementering af en vedligeholdelsesplan. To nationale rådgivere i hhv. planlægning, tilsyn og vedligeholdelse af infrastruktur (rural engineering) og i finansielt tilsyn & regnskab vil blive rekrutteret i hver region til at bistå kommunerne i dette arbejde. Kommunerne sender deres projektforslag til det regionale råd. En udvælgelseskomité med repræsentanter fra involverede aktører tager stilling til forslagene, hvorefter det regionale råd udarbejder en samlet infrastrukturplan, der ligeledes afspejler eventuelle aktiviteter finansieret af andre donorer i området. Flere donorer støtter således etablering af infrastruktur i deres programmer. Komponenten vil også støtte udarbejdelse af procedurer for forvaltning og vedligeholdelse af den offentlige infrastruktur samt opbygning af vedligeholdelses- og monitoreringskapaciteten på decentralt niveau Programmet vil med rekrutteringen af en international langtidsrådgiver støtte Landbrugsministeriets planlægningskontor med opbygningen af kapacitet i planlægning, tilsyn og vedligeholdelse af infrastruktur. 7

8 Programmet ønsker at fremme grøn vækst og klimatilpasning. Burkina Faso ligger i en miljømæssigt skrøbelig region, som er hårdt ramt af klimaforandringer. Da landet samtidigt har en årlig befolkningstilvækst på mere end 3 pct., er der et stort behov for at fokusere på bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Endvidere spiller høje produktionsomkostninger i form af høje priser på energi, brændstof og andre importerede produktionsinput en vigtig rolle for burkinske virksomheder manglende konkurrenceevne, både på hjemme- og eksportmarkedet. Programmet tilskynder gennem rådgivning og finansiering, at virksomheder og banker indtænker grøn vækst i deres aktiviteter. Der vil blive taget aktivt hensyn til at forbedre vilkår for kvindelige producenter og iværksættere. Der vil være en stor opmærksomhed på kvinders deltagelse i beslutningsprocessen såvel som kvinders adgang til rådgivning og finansiering. Over 32 pct. af de private landbrugsvirksomheder som har modtaget støtte til investeringer i indeværende fase er kvinder. Dette fokus vil blive fastholdt og søgt øget. Der vil i forbindelse med konstruktion, rehabiliterings og vedligeholdelses af infrastruktur blive gjort en aktiv indsats for, at kvinder får prioritet til de betalte arbejdsdage. Entreprenørerne er kontraktligt forpligtigede til at alliere sig med specialister til oplysningsarbejde om HIV/AIDS til deres medarbejdere og befolkningen langs vejene, de arbejder på. Miljøkonsekvensanalyser vil ligeledes indgå i ansøgningskriterier for virksomheder. Decentraliseringsprocessen og dermed delegering af beslutningsprocesserne til lokalområderne styrkes yderligere gennem regionernes og kommuneres direkte involvering i rekruttering af entreprenører, konstruktion, rehabiliterings og vedligeholdelses af infrastruktur. 8

9 Mio. kr. Komponent A - forbedret adgang til rådgivning og finansiering for landbrugsvirksomheder A1 - forbedring af adgang til teknisk og finansiel rådgivning A2 - forbedring af landbrugsvirksomheders adgang til kredit mdr mdr. I alt 41,3 52,2 20,8 17,9 11,7 8,0 152,1 3,4 12,4 15,5 15,4 9,3 6,0 62,0 32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 65,6 Teknisk assistance A1 3,4 3,6 3,6 2,3 2,3 2,1 17,4 Teknisk assistance A2 1,7 3,4 1,7 0,2 0,2 0,0 7,2 Komponent B - forbedrede rammebetingelser for landbrugssektoren B1 - videreudvikling af det nationale landbrugssektorprogram B2 - forbedring af det strategiske, politiske og juridiske rammeværk og af offentlig infrastruktur 7,2 21,1 56,5 56,1 40,0 6,8 187,8 0,9 2,3 2,9 2,9 1,7 0,9 11,4 1,1 13,7 49,0 49,0 34,2 2,5 149,6 Teknisk assistance B1 0,9 1,5 1,0 0,6 0,5 0,6 5,1 Teknisk assistance B2 4,3 3,6 3,6 3,6 3,6 2,8 21,7 Revision 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 10,0 Reviews, evalueringer, m.m. 0,5 2,0 2,3 2,0 2,0 1,5 10,3 Uallokerede midler 0,0 0,0 8,0 8,0 3,9 0,0 19,9 Samlet bevilling 49,6 77,3 89,7 86,0 59,7 17,8 380,0 En programstyrekomité bestående af Landbrugsministeriet (formand), Finansministeriet, den danske ambassade, Miljøministeriet, Ministeriet for dyrehold og repræsentanter for hver af de fem værdikæder vil gennemgå programmets forløb, tilpasse bevillingerne til de to komponenter og godkende årlige budget- og arbejdsplaner. Hver komponent vil have sin egen koordineringsenhed. Det uallokerede beløb allokeres til de to komponenter efter behov. Eksempelvis vil bankerne eller lånegarantifonden kunne tilføres yderligere midler efter en vis periode baseret på en positiv vurdering af opnåede resultater. Endvidere kan de uallokerede midler bruges, hvis ændrede rammebetingelser vil skabe nye behov for finansiering. Overførsler til Maison de l Entreprise vil ske direkte fra ambassaden, baseret på de af styrekomiteens godkendte årsbudgetter. Maison de l Entreprise være ansvarlig for den finansielle forvaltning af underkomponent A.1. Midlerne til bankerne og SOFIGIB i underkomponent A.2 stilles til rådighed som lånekapital til en fast rente, som betales til Finansministeriet. Efter programmets ophør vil midlerne tilfalde Finansministeriet, til fortsat udlåning. Finansministeriet er ansvarlig for den finansielle forvaltning af denne underkomponent. Midler til de tre sektorministerier, SP-CPSA samt de decentrale myndigheder i komponent B overføres via Finansministeriet til de ansvarlige direktioner og myndigheder. Overførsler af 9

10 midler og finansiel rapportering følger nationale procedurer. Finansministeriet er ansvarlig for den finansielle forvaltning af komponent B. Maison de l Entreprise samt Finansministeriet vil blive underlagt årlig revision af eksterne revisionsfirmaer. Den eksterne revision vil omfatte alle niveauer. En væsentlig præmis for at sikre fuld udnyttelse af vækstpotentialet i landbruget er, at der sker en øget formalisering af sektoren for at styrke virksomhedernes markedsadgang. Der er risiko for, at ulemperne for virksomhederne for at lade sig registrere overstiger fordelene pga. de besværligheder og stigende produktionsomkostninger det medfører, i form af tilladelser, rigide ansættelsesforhold, regnskabskrav, besværlige beskatnings- og administrative procedurer etc. Regeringen har vist en vilje til at forbedre erhvervsklimaet i landet, men der er stadig meget der skal gøres. Programmet støtter regeringen i en forbedring af disse rammevilkår. Landbruget er stadig meget lidt organiseret, og den private landbrugssektor, landbrugs- og brancheorganisationer er i dag ikke fuldt ud i stand til at formulere fælles behov og stille krav om ændringer i rammebetingelserne, så som ændringer i skatte- og momsregler, administrative procedurer, osv. Programmet støtter opbygningen af kapacitet i landbrugs- og brancheorganisationer og den private landbrugssektor til at indgå i dialog med staten om disse. Støtten til både rådgivning og finasiering er i programmet baseret på efterspørgsel. Der er en risiko for begrænset efterspørgsel. Programmet vil arbejde for at udbrede kendskabet til de forskellige støttemuligheder og mekanismer. Der er ligeledes en risiko for, at bankerne forbliver tøvende med at give lån til private virksomheder i landbrugssektoren. Programmet vil afhjælpe dette ved at støtte bankerne ved at stille lånekapital og teknisk assistance til rådighed finansielt og ved at styrke den eksisterende lånegarantiordning. En stor af del programmets budget er målrettet etablering af infrastruktur, der skal støtte de fem udvalgte værdikæder. Der er en risiko for, at processen mht. udvælgelse af projekter, udvælgelse af entreprenører samt selve udførelsen af projektet bliver træg, pga. komplicerede national procedurer og beslutningsproces, et stor antal interessenter, korruption etc. Programmet vil sikre transparens i beslutningsprocessen, og gøre processen så simpel og gennemskueligt som muligt bl.a. ved at koncentrere finansieringen i tre blokke og ved at sikre den fornødne tekniske rådgivning til processen. Burkina Faso er beliggende i et område, som er påvirket af klimaændringer og -variationer, som de sidste par år har vist sig i form af både tørke og oversvømmelser. Der er risiko for naturkatastrofer, der vil påvirke landbruget negativt. En øget diversificering, en øget produktion og adgang til alternative indtægtskilder i forarbejdningsindustrien vil kunne reducere konsekvenserne af klimaudsving. Programmet vil med sin fokus på privatsektoren og udviklingen af fem værdikæder med vækstpotentiale, bidrage til en reduktion af sårbarheden overfor klimatiske variationer. En appraisal af programmet fandt sted i maj 2012, og appraisalmissionen formulerede en række anbefalinger vedrørende både programdokumentets indhold og form, og som der er 10

11 blevet taget højde for i den endelige version er programmet. Følgende anbefalinger kan fremhæves: a) En forenkling af det institutionelle set-up ved at fjerne styregruppen og begrænse styringen af programmet til de to koordinerings- og orienteringskomiteer. Dette er ikke muligt, da denne type programmer ifølge burkinsk lovgivning skal have en styregruppe; b) En forankring af komponent A.1 i Maison de l Entreprise og A.2 i Finansministeriet. Det oprindelige programdokument forudså etableringen af en programstyreenhed for hele komponent A. Appraisal-anbefalingen er inkorporeret i det reviderede programdokument, da det skønnes hensigtsmæssig at forankre støtten til privatsektoren i permanente strukturer til det formål og dermed sikre bæredygtighed. c) Finansiering af mindre veje (rural roads) under infrastrukturkomponenten. Veje er vigtig for landbrugsudvikling, idet de åbner for adgang af varer og handel, og programmet vil støtte småveje i det omfang, at det er direkte relevant for at sikre adgang til markeder eller andet infrastruktur støttet under programmet. Imidlertid er det ikke vurderet som hensigtsmæssigt at støtte generelle vejprojekter uden direkte relevans for de fem udvalgte værdikæder, idet: a) det vil være vanskeligt at vurdere de direkte påvirkninger på de fem udvalgte værdikæder; b) generelt vejbyggeri hører under Ministeriet for infrastruktur - i modsætning til småveje som hører under regionerne - og at inkludere endnu en partner ville gøre programmet yderligere komplekst; c) transportsektoren er en kompleks sektor med mange interesser og komplicerede procedurer, som erfaringer fra tidligere landbrugssektorprogrammer har vist. 11

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013

Klimapuljen 2011. 380,0 mio. kr. 2011-2013 104.G.13. 6 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Klimapuljen 2011 Verdensbanken, UNDP, KfW, Global Green Growth Institute, bilaterale partnere i Kenya, Indonesien og Maldiverne og civilsamfundsorganisationer

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 DANMARK BANGLADESH LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 3 BIDRAG TIL FATTIGDOMSBEKÆMPELSE, VÆKST OG BÆREDYGTIG

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Danmark - Indien Partnerskab til fælles gavn februar 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-Mail: Internet: um@um.dk www.um.dk Forsidefotos:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatet i Vestafrika maj 2012 1.1 Benin 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser Benin bliver opfattet som et af de mere stabile demokratier i Vestafrika

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere