KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)"

Transkript

1 KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014

2 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Guitar... 5 Undervisningens mål og indhold... 5 Eksamens- og prøvebestemmelser... 5 Hovedfag I (guitar) herunder kammermusik I... 5 Eksamens- og prøvebestemmelser... 6 Hovedfag II (guitar), herunder kammermusik II... 6 Mål for læringsudbytte... 6 Metodefag til refleksionsopgave... 8 Undervisningens mål og indhold... 8 Eksamens- og prøvebestemmelser... 8 Metodefag til refleksionsopgave... 8 Mål for læringsudbytte... 8 Refleksionsopgave Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Refleksionsopgave Mål for læringsudbytte Hovedfagsspecifik pædagogik Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Hovedfagsspecifik pædagogik I Hovedfagsspecifik pædagogik II Mål for læringsudbytte Praktik (ekstern) Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Praktik (ekstern) Mål for læringsudbytte Læringsteori Undervisningens mål og indhold Eksamens- og prøvebestemmelser Mål for læringsudbytte Kvalifikationsramme DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

3 FORORD Studieordning, bind II, undervisnings- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning, bind II, er et bilag til Studieordning, bind I, som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Alle relevante oplysninger vedrørende undervisningsformer, eksamensformer, afleveringsfrister o.a. findes under de generelle eksamensbestemmelser, der er tilgængelige på Konservatoriets intranet. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

4 PLANCHE (ECTS OG UNDERVISNING) GUITAR Fag 1. År 2. År Hovedfag Kandidatprojekt 20 Kammermusik Metodefag 5 Refleksionsopgave 10 Læringsteori 5 Hovedfagspecifik pædagogik 10 5 Praktik 5 Markeringen Markeringen Markeringen illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved attest. illustrerer, at ECTS-pointene udløses ved eksamen. illustrerer undervisningens udstrækning i tid. 4 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

5 HOVEDFAG GUITAR (1.-4. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Egne færdigheder og kammermusik (1.-4. semester) Undervisningen i hovedfag, egne færdigheder, sigter mod at den studerende som solist og kammermusiker erhverver sig færdigheder til på et højt teknisk og kunstnerisk niveau at gennemføre en koncert af mindst tre kvarters varighed, og at den studerende endvidere opnår undervisningsfærdighed med henblik på at undervise på begynder og mellemstadie. Undervisningen i egne færdigheder foregår som soloundervisning tilrettelagt ud fra den enkelte studerendes forudsætninger, behov og repertoirekendskab med det formål at videreudvikle det tekniske niveau og give indsigt i et bredt stilistisk repertoire. Desuden deltager den studerende i fællestimer. Kammermusikundervisningen foregår i samarbejde med tilstillede instrumentalister fra andre faggrupper med lærere fra såvel guitarfaggruppen som andre faggrupper. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Hovedfag I (guitar) herunder kammermusik I standpunktsprøve Efter 2. semester Eksamensform og - indhold Praktisk prøve. Der spilles et program af minutters varighed. Mindst fire forskellige stilperioder (barok, klassik, romantik, nyere og nutidig) skal være repræsenteret ved prøven. Kammermusik indgår med mindst 15 min. Censur og bedømmelse Prøven bedømmes af intern censor og egen lærer. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for aflevering af repertoirelister, indstuderende værker, programnoter, mm. DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

6 EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Hovedfag II (guitar), herunder kammermusik II Kandidatprojekt Efter 4. semester. Eksamensindhold Prøven dokumenterer kandidatens færdigheder i kunstnerisk udøvelse (solo- og sammenspil). Programmet sammensættes af den studerende i samråd med hovedfagslæreren. Eksamenen afvikles i en koncertlignende form på ca. 60 minutter. Mindst en tredjedel af programmet skal være kammermusik. Det er tilladt at lade værker fra standpunktsprøven efter 2. semester indgå med op til ca. 20 min af den samlede spilletid. Den studerende præsenterer selv sit program med skriftlige eller mundtlige programkommentarer. Eksamensmateriale Eksaminanden udarbejder selv program med relevante oplysninger. Program med evt. programkommentarer afleveres på studiekontoret senest 1. april. En liste over værker indstuderet i løbet af kandidatuddannelsens to år afleveres til studieadministrationen. Listen skal omfatte mindst 15 værker (eller værkuddrag), der tilsammen skal dække mindst fire stilperioder, herunder samtidsmusik. Listen attesteres af hovedfagslæreren. Eksamensform Praktisk prøve. Varighed og omfang Eksamenen har en varighed af 80 minutter inklusiv votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar, at repertoireliste/programliste indleveres rettidigt i Studieadministrationen. Den studerende har ansvaret for tilstedeværelsen af evt. andre medvirkende ved eksamen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for aflevering af repertoirelister, indstuderende værker, programnoter, mm. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget 6 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

7 Viden og forståelse har den studerende viden om kunstnerisk praksis, repertoire og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder til løsning af tekniske aspekter i relation til hovedfaget samt identificere kunstneriske og tekniske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende hovedfagsrelaterede metoder, redskaber og udtryksformer, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

8 METODEFAG TIL REFLEKSIONSOPGAVE (1.-2. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med faget er at give den studerende viden om og vejledning i udformningen af refleksionsopgaven. Undervisningen skal sætte den studerende i stand til at afgrænse et emne og udforme en opgaveformulering. Undervisningen indeholder vejledning i idéudvikling, research, dokumentation og opgaveformulering. Undervisningen foregår indledningsvis ved forelæsninger for alle studerende på årgangen og siden i mindre grupper. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Metodefag til refleksionsopgave Efter 2. semester. Eksamensindhold og materiale Undervisningsforløbet afsluttes med, at den studerende afleverer en beskrivelse af sin refleksionsopgave i form af emne, opgaveformulering og dokumentationsform samt at komme med forslag til en intern vejleder. Censur og bedømmelse Emne, opgaveformulering og dokumentationsform skal godkendes af faggruppelederen, uddannelsesleder og fagets lærer. Ansvar og tidsfrister Den studerende er ansvarlig for at indlevere sin refleksionsopgaveformulering rettidigt til Studieadministrationen. Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indlevering af refleksionsopgaveformuleringen. Opgaveformuleringen afleveres i 5 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger 8 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

9 Kompetencer kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

10 REFLEKSIONSOPGAVE (4. semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med refleksionsopgaven er, at den studerende dokumenterer færdigheder i at belyse kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger inden for et afgrænset emne. En refleksionsopgave kan variere i udformning, dog skal opgaven i sin dokumentationsform indeholde en redegørelse for baggrund, opgaveformulering, målsætning, metode og fremgangsmåde samt perspektivering. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Refleksionsopgave Efter 4. semester Eksamensindhold / Eksamensmateriale Emne, opgaveformulering og dokumentationsform er på forhånd godkendt jævnfør eksamensbestemmelserne for Metodefag til refleksionsopgave. Eksamensform Eksamen kan have forskellig udformning alt efter refleksionsopgavens karakter. Fælles for alle eksamensformer gælder, at de på forhånd skal være beskrevet i den opgaveformulering, der afslutter faget Metodefag til refleksionsopgave, og at de indeholder en skriftlig fremstilling. Eksamen afsluttes med en minutters samtale med censorerne. Samtalen indledes med, at den studerende mundtligt fremlægger hovedpointerne i sin opgave. Varighed og omfang Varighed og omfang varierer alt efter kandidatopgavens karakter. En rent skriftlig opgave skal udgøre normalsider eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Hvis refleksionsopgaven er udformet som en kombination af en skriftlig del og en anden form for formidling (opførelse, webbaseret, foredrag etc.), skal den skriftlige del udgøre 5-10 normalsider. (1 normalside = 2000 anslag). Eksamen har som udgangspunkt en samlet varighed på 30 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Refleksionsopgaven bedømmes af ekstern censor, intern censor og opgavevejleder. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Den studerende har ansvar for at indlevere den skriftlige del af refleksionsopgaven samt øvrigt relevant materiale rettidigt til Studieadministrationen. Den studerende er ansvarlig for tilstedeværelsen af andre medvirkende ved præsentationen af refleksionsopgaven. 10 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

11 Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for indleveringen af den skriftlige del af refleksionsopgaven. Opgaven afleveres i 5 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere kunstneriske, musikfaglige og/eller musikpædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

12 HOVEDFAGSSPECIFIK PÆDAGOGIK ( semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Undervisningen har til formål, at den studerende tilegner sig faglige, pædagogiske og psykologiske kundskaber, således at den studerende bliver i stand til selvstændigt at tilrettelægge og varetage begynder og mellemstadieundervisning. Undervisningen består af fælles seminarer, opgaver og undervisning af elever. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Hovedfagsspecifik pædagogik I Efter 2. semester. Eksamensform og - indhold Eksaminanden demonstrerer sin undervisningsfærdighed ved følgende prøve: A. Undervisning af en elev (eller et hold) på begynderstadiet. Denne undervisningsdemonstration skal have en varighed på 30 minutter ved en enkelt elev og 40 ved holdundervisning og skal indeholde eksempler på: Musikalsk og teknisk instruktion i en eller flere kompositioner som eleverne har under indstudering Gennemgang af en komposition som eleven skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemåde). Eget akkompagnement til elevens/elevernes spil Undervisningen kan desuden indeholde: Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og/eller etuder) Vejledning i hørelære, gehør, nodelæsning og becifring. Eksamensmateriale Til brug ved bedømmelse af prøven skal eksaminanden afgive en fyldig rapport vedrørende eksaminandens fremgangsmåde over for eleven på mellemniveau, f.eks. udformet på baggrund af pædagogiske dagbogsnotater. Rapporten skal indeholde: Den studerendes konkrete teknisk-metodiske og musikalske vejledning af sin elev Pædagogiske overvejelser over elevens videre udvikling Overordnede pædagogiske refleksioner Desuden en progressivt ordnet fortegnelse over undervisningsstof (samlinger, selvstændige kompositioner og sammenspilsopgaver) som eksaminanden er fortrolig med og påtænker at benytte i sin undervisning. Varighed og omfang 60 minutter inkl. votering. 12 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

13 Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af ekstern censor, intern censor samt egen lærer. Der gives én karakter efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Det er den studerendes eget ansvar at tilmelde sig eksamen, aflevere repertoirelister, rapport m.m. Egen lærer har ansvar for eventuelle andre opgaver. Hovedfagsspecifik pædagogik II Efter 3. semester. Eksamensform og - indhold Praktisk prøve. Eksaminanden demonstrerer sin undervisningsfærdighed ved følgende prøver: A. Undervisning af en elev (alternativt et hold) på mellemstadiet. Undervisningen skal have en varighed på 30 minutter og skal indeholde eksempler på: Musikalsk og teknisk instruktion i en eller flere kompositioner som eleverne har under indstudering Gennemgang af en komposition som eleven skal påbegynde arbejdet med (herunder gives anvisning på øvemåde) Sammenspil med eleven Undervisningen kan desuden indeholde: Vejledning i hørelære eller teori Særskilt beskæftigelse med et eller flere tekniske problemer (evt. ved øvelser og/eller etuder) B. Et ekstemporalt undervisningsforløb af ca. 15 minutters varighed repræsenterende mellemstadiet. Eksaminanden kommenterer prøvens forløb og den afleverede rapport og besvarer eventuelle spørgsmål fra censorerne i relation til disse (varighed ca. 15 minutter.) Eksamensmateriale Til brug ved bedømmelsen af prøven skal eksaminanden afgive en fyldig rapport vedrørende eksaminandens fremgangsmåde over for sin/sine elev/elever på begynderstadiet f.eks. udformet på baggrund af pædagogiske dagbogsnotater. Rapporten skal indeholde: Den studerendes konkrete teknisk-metodiske og musikalske vejledning af sin elev Pædagogiske overvejelser over elevens videre udvikling Overordnede pædagogiske refleksioner Den studerendes overvejelser om sin fremtidige karriere som pædagog DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

14 Eksaminanden skal i sin rapport inkludere en progressivt ordnet fortegnelse over undervisningsstof (skoler, andre samlinger; selvstændige kompositioner, øvelsesstof og sammenspilrepertoire) og litteratur både på begynderstadium og på mellemniveau som eksaminanden er fortrolig med. Varighed og omfang 90 minutter inkl. votering. Censur og bedømmelse Eksamen bedømmes af intern censor og egen lærer. Der gives én samlet karakter for punkt A og B efter den til enhver tid gældende karakterskala. Ansvar og tidsfrister Studieadministrationen meddeler ved opslag frister for aflevering af repertoirelister, rapport m.v. Det er den studerendes eget ansvar at aflevere rapport, eksamensmateriale m.m. Læreren har ansvar for prima vista opgave, aftaler med tilstillet elever ved eksamen i undervisningsfærdighed, eventuelle opgaver i forbindelse med eksamen i undervisningsfærdighed. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse har den studerende viden om pædagogisk metoder og praksis i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau kan den studerende forstå og reflektere over pædagogisk praksis og pædagogiske metoder samt identificere pædagogiske udfordringer i relation til undervisning af elever på begynder og mellemstadieniveau Færdigheder mestrer den studerende pædagogiske metoder og redskaber og kan anvende relevante redskaber og metoder, kan den studerende vurdere og vælge blandt pædagogiske metoder og redskaber, samt opstille løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere pædagogiske problemstillinger Kompetencer kan den studerende styre pædagogiske arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 14 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

15 PRAKTIK (EKSTERN) (3.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med den eksterne praktik er at give den studerende mulighed for at afprøve evner og opnåede færdigheder som udøvende og/eller underviser gennem i en periode at varetage en sådan funktion på det professionelle arbejdsmarked. DKDM er ansvarlig for det faglige niveau i praktikforløbet, ligesom DKDM har ansvaret for at anvise den studerende en praktikplads. Praktikken er en obligatorisk del af alle studerendes kandidatstudium. Praktikforløb og -sted tilrettelægges og udvælges i overensstemmelse med den studerendes studieretning. I praktikken vil indgå vejledning undervejs i forløbet. (Se i øvrigt under ansvar og tidsfrister) EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Praktik (ekstern) Efter 3. semester. Der skal foreligge en skriftlig udtalelse fra praktikvejlederen, ligesom den studerende skal aflevere en rapport på maksimum 1-3 normalside, hvor han/hun reflekterer over forventninger til praktikforløbet, det faktiske forløb samt hvilke erfaringer han/hun har gjort sig. Censur og bedømmelse Ud fra praktikvejlederens udtalelse og den studerendes rapport afgør faggruppelederen og uddannelseslederen, om praktikforløbet kan bedømmes som endelig godkendt. Ansvar og tidsfrister Den studerende indleverer en kort beskrivelse af det foreslåede praktikforløb ved udgangen af 2.semester. Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af praktikbeskrivelsen. Rapporten afleveres i 3 eksemplarer. Praktikforløbets karakter bestemmer, hvem der foretager den foreløbige godkendelse: praktikforløb som udøvende musiker/sanger godkendes af faggruppelederen og uddannelseslederen. pædagogiske praktikforløb godkendes af den pædagogiske lærer og uddannelseslederen. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

16 Viden og forståelse kan den studerende forstå og reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og udtryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger 16 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

17 LÆRINGSTEORI ( 2. semester ) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD Formålet med faget er at udvikle den studerendes bevidsthed om og forståelse af, at ud-øvelse, undervisning og formidling kan anskues fra forskellige vinkler. Den studerende får indblik i forskellige lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier, didaktik med videre, gennem en række forskningsbaserede fore-læsninger. EKSAMENS- OG PRØVEBESTEMMELSER Faget er et attestfag. For at opnå attest skal den studerende i fag med 1 og 2 undervisningsgange ikke have fravær. i fag med 3 og 4 undervisningsgange have ma. 1 fraværsdag. i fag med 5 undervisningsgange eller derover have minimum 80 % fremmøde. Hvis attest ikke opnås indleverer den studerende en skriftlig opgave. Eksamensmateriale Opgave formuleret af uddannelseslederne i samarbejde med foredragsholder/ne umiddelbart efter foredragsrækkens afslutning. Eksamensform Skriftlig opgave over en uge. Varighed og omfang 5 normalsider, eksklusiv noter og litteraturhenvisninger. Censur og bedømmelse Opgaven bedømmes af den relevante foredragsholder og intern censor med bestået/ikke bestået. Ansvar og frister Studieadministrationen meddeler ved opslag frist for indlevering af den skriftlige opgave. Opgaven afleveres i 3 eksemplarer. MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE Efter afslutning af faget Viden og forståelse DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

18 har den studerende viden om lærings-, kommunikations- og erkendelsesteorier, undervisningsstrategier og didaktik 18 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

19 KVALIFIKATIONSRAMME Kvalifikationsrammen afspejler hvilke kvalifikationer den studerende opnår i forbindelse med de enkelte fag. Kandidatuddannelsen som guitarist Viden og forståelse Efter KA-eksamen Hovedfag Hovedfag Kandidatprojekt Kammermusik Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og Forståelse og refleksionsniveau reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

20 Samarbejde og ansvar kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen som guitarist Andre fag Efter KA-eksamen Læringsteori Hovedfagsspecifik pædagogik Praktik Viden og forståelse Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på Vidensfeltet internationalt anerkendt kunstnerisk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og Forståelse og refleksionsniveau reflektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige X problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der X knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye X udtryk og løsningsmodeller Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- specialister 20 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

21 Kompetencer Handlingsrummet Samarbejde og ansvar Læring kan den studerende styre arbejdsog udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller eller udtryk kan den studerende selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering Kvalifikationsramme fortsat Kandidatuddannelsen som guitarist Andre fag fortsat Viden og forståelse Efter KA-eksamen Metodefag Refleksionsfag Har den studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på internationalt anerkendt kunstne- Vidensfeltet risk praksis, kunstneriskudviklingsvirksomhed og førende forskning inden for relevante fagområder Kan den studerendeforstå og re- Forståelse og refleksionsniveau flektere over fagområdets viden samt identificere kunstneriske udfordringer og videnskabelige X problemstillinger Færdigheder mestrer den studerende musikalske metoder, redskaber og ud- Typen af færdigheder tryksformer og kan anvende relevante redskaber og metoder, samt mestrer generelle færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet kan den studerende vurdere og Vurdering og beslutning vælge blandt fagområdets metoder og redskaber, samt på et kunstnerisk grundlag opstille nye udtryk og løsningsmodeller DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August

22 Formidling kan den studerende formidle og diskutere professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke- X specialister Kompetencer kan den studerende styre arbejds- Handlingsrummet og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller X eller udtryk kan den studerende selvstændigt Samarbejde og igangsætte og gennemføre fagligt ansvar og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Læring kan den studerende selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering 22 DKDM. Studieordning: Kandidatuddannelsen som guitarist. August 2011

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere