Anbefalede plantenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede plantenavne"

Transkript

1 Plantedirektoratet 2003

2 Anbefalede plantenavne 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet, forfatterne og G.E.C. Gads Forlag, Aktieselskabet af 1994, København Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet på plade eller bånd, overført til databanker eller på anden måde, uden forlagets skriftlige tilladelse. Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. Forlagsredaktion: Ole Jørgensen Typografi og opsætning: Margit K. Røn og Hans Arne Jensen Omslag: Illustration af Ingeborg Frederiksen Illustrationer: Ingeborg Frederiksen Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Chr. Hendriksen og Søn A/S, Skive ISBN udgave, 1. oplag 2003 Gads Forlag Klosterstræde København K Tlf: Fax:

3 Indhold Forord... 5 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne?... 6 Valg af videnskabelige navne... 6 Valg af danske navne... 7 Synonymer... 9 English summary Alfabetisk fortegnelse, videnskabelige navne Alfabetisk fortegnelse, danske navne Bilag 1. Fortegnelse over Plantenavneudvalgets medlemmer

4

5 Forord Anbefalede plantenavne udgives af Plantedirektoratet for at fremme en ensartet anvendelse af plantenavne i landbrug, gartneri, havebrug, naturforvaltning, undervisning m.v. Navnelisten er udarbejdet af Plantenavneudvalget (tidligere Landbrugsministeriets Artsnavneudvalg). Udvalget udarbejdede i 1984 Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug. Denne fortegnelse blev senere suppleret med Liste over standardiserede plantenavne, der blev udgivet af Statens Plantetilsyn og Plantedirektoratet i henholdsvis 1985 og Det er Plantedirektoratets håb, at Anbefalede plantenavne vil være et godt hjælpemiddel i arbejdet med navngivning af planter. Hvis der under brug af bogen opdages fejl eller mangler, bedes de meddelt Plantedirektoratet, således at fejlene kan rettes i kommende udgaver af denne publikation. Anbefalede plantenavne vil blive publiceret på Plantedirektoratets hjemmeside: Det omfattende arbejde med udvalg af både danske og videnskabelige (latinske) plantenavne samt den krævende verificering af stavemåder m.v. er gennemført af Plantenavneudvalgets medlemmer (jf. bilag 1). Lektor Folmer Arnklit og lektor Jørgen Jensen, der henholdsvis er og har været formand for Udvalget for prydplanter, har ydet en særdeles stor indsats ved indsamling og verifikation af det meget store antal plantenavne, der er optaget i bogen. Lektor Ole Høst, der i en årrække var formand for underudvalget vedrørende kulturplanter, frugt og grønt, har ved identifikation og navngivning af mange planter bidraget væsentligt til navnelistens udformning. Lektorerne Knud Ib Christensen, Signe Frederiksen og Knud Rahn har under verificering af plantenavnene bidraget væsentligt til forbedring af listen. Udvalgets sekretærer Ole B. Lyshede ( ), Anne Bülow-Olsen ( ) og Lars Landbo (1999-) har ydet en stor indsats under udvalgets arbejde. Ved skrivning og korrekturlæsning af navnelisten er der modtaget værdifuld assistance fra Gitte Frost Berglund ( ), Lillian V. Olsen, Margit K. Røn og Karen Vecht. Ingeborg Frederiksen's vignetter, der blev udført til Grønlands Flora, er velvilligt stillet til rådighed af lektor Bent Fredskild. Til alle, der har medvirket ved udarbejdelse af Anbefalede plantenavne, bringes en hjertelig tak. P.u.v. Hans Arne Jensen 5

6 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne? Bogen omfatter plantearter og slægter, der dyrkes og omsættes i Danmark. Listen omfatter også navne på en række ukrudtsarter samt importerede planter og frugter. Anbefalede plantenavne omfatter desuden de arter, der er optaget i Drogelisten, Nettox List of Food Plants samt de plantearter, der er omfattet af Washingtonkonventionen (CITES-listen). For arter, der ikke er nævnt i Anbefalede plantenavne, anbefales det at benytte de kilder, der er anvendt ved fremstilling af denne publikation, idet dette vil fremme en mere ensartet brug af plantenavnene. Listen omfatter kun en del af Danmarks vilde planter. For de arter, der ikke er omtalt i denne publikation, anbefales det at anvende de navne, der er publiceret i nyere anerkendte floraværker. I Anbefalede plantenavne er optaget i alt ca navne på slægter og arter. Valg af videnskabelige navne De videnskabelige navne er udvalgt ved hjælp af følgende kilder nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland (2001). Fortegnelsen er tilgængelig i: The Germplasm Resources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-adresse: html). 2. GRIN Taxonomy. I denne liste findes et meget stort antal plantenavne, som til stadighed opdateres. (Webadresse: npgs/html/ tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen. 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. Arter, der ikke findes i disse kilder, er verificeret ved hjælp af IPNI (International Plant Name Index). (Web-adresse: Databaserne GRIN og IPNI opdateres løbende. Opslag i disse databaser blev i det væsentlige afsluttet pr. 1. maj For grupper, hvor der er divergerende opfattelser af systematikken, følges den systematik, der er lagt til grund for ISTA's lister. Slægtsnavne på latin og autornavne skrives i overensstemmelse med internationale regler med stort begyndelsesbogstav. Synonymer er skrevet med kursiv. Artskrydsninger Krydsning mellem arter anvendes jævnligt i planteforædlingen. Hvis begge forældre er kendt, skrives fx: Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. Når plantematerialet kun med sikkerhed kan henføres til slægt, skrives i overensstemmelse med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (1995) slægtsnavnet efterfulgt af sortsnavnet, fx: Achimenes 'Show-off' Når plantematerialet kan henføres til art, men afviger fra den botanisk beskrevne art på grund af krydsning med andre ar- 6

7 ter, skrives med stort begyndelsesbogstav slægtsnavn og gruppenavn efterfulgt af Gruppe, fx: Begonia Lorraine Gruppe + foran slægtsnavnet anvendes for en kimære, der er en ved podning opstået falsk bastard (adamguldregn, + Labunocytisus adamii (Poit.) C.K. Schneid., er dannet af Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link og Laburnum anagyroides Medik.). Autorer Autorerne, der er anført i forbindelse med de videnskabelige navne, er i overensstemmelse med Authors of Plant Names (ed. R.K. Brummit & C.E. Powell, Royal Botanic Gardens, Kew, 1992). Autorfortegnelsen opdateres løbende på web-adressen: query_author.html). Valg af danske navne Ved valg af plantenavne er det undersøgt, om planten har et anvendeligt dansk navn. Hvis der har foreligget flere muligheder, er det navn valgt, der skønnes at have den største udbredelse. Som den væsentligste kilde til de danske plantenavne er anvendt: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996): Plantenavne - fra a til z. (Navnene i denne publikation er koordineret med tidligere udgaver af plantelister fra Plantenavneudvalget). 2. J. Lange ( ): Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgaards Forlag. Hvis der ikke er fundet et dansk navn, er det undersøgt, om der findes et navn på andre sprog, der er anvendeligt som et dansk plantenavn. Navne, der kan virke stødende, er søgt undgået. I en række tilfælde er det dog valgt ikke at give en plante et dansk navn, idet den pågældende plante er kendt og omsættes under sit videnskabelige navn, eventuelt suppleret med sortsnavn eller lignende. Hvis der er valgt et eksotisk plantenavn, er den lokale staveform foretrukket, medmindre den bryder afgørende med traditionen i dansk retskrivning. Der foretages sædvanligvis ikke en fordanskning af stavemåden, som knytter sig til en geografisk lokalitet eller et personnavn. De danske plantenavne er i mange tilfælde givet med stor folkelig fantasi, som ofte afviger fra botanikkens systematiske opdeling i slægt og art. Mange eksempler på dette findes i Ordbog over Danmarks plantenavne. Plantenavneudvalget har for de veletablerede navnes vedkommende naturligvis ikke ønsket at ændre på dette. For sjældent anvendte danske navne er det imidlertid i en række tilfælde tilstræbt, at det af artsnavnet kan ses, hvilken slægt arten tilhører. Fx foreslås det danske navn for Euphorbia grandicornis Goebel ex N.E.Br. ændret fra gevirplante til gevirvortemælk. I danske haver og gartnerier tages hvert år arter i dyrkning, der ikke har et dansk navn. Med henblik på at fremme brugen af danske navne, der afspejler planternes slægtskab, er der i stort omfang indføjet danske slægtsnavne i Anbefalede plantenavne. 7

8 Når en art, der har et dansk slægtsnavn, men ikke et dansk artsnavn, tages i dyrkning, anbefales det, at det anbefalede slægtsnavn indgår i artsnavnet. Eksempel: Af fortegnelsen over videnskabelige navne ses, at slægten Bellis har det danske navn tusindfryd. Bellis perennis, der forekommer i næsten alle danske haver, er kaldt almindelig tusindfryd. Hvis man ønsker at navngive den sydeuropæiske Bellis annua L., ville et godt dansk navn være enårig tusindfryd. Retskrivningsordbogen, der udgives af Dansk Sprognævn, fastlægger, hvorledes danske ord skal staves og skrives. Alle danske offentlige myndigheder er forpligtiget til at følge disse retningslinjer. Det er generelt imod Sprognævnets regler at bruge stort begyndelsesbogstav i plantenavne og at bruge bindestreger i sammensatte ord. I floraværker og lærebøger i botanik skrives danske plantenavne, hvori der indgår både et slægtsnavn (fx kløver) og et artsnavn (fx rød), ofte med bindestreg (fx rød-kløver). Dette er ikke tilladt efter ovennævnte regler, og plantenavnet skal derfor skrives uden bindestreg. I Anbefalede plantenavne er det i den liste, hvor navnene er sorteret efter dansk navn, valgt at adskille slægts- og artsnavnet med en todelt lodret streg (fx rød kløver og kløver, rød ). Den lodrette streg er tænkt som en information til læserne, men den anvendes ikke i den almindelige brug af plantenavnet, medmindre man ønsker at videregive oplysninger om botanisk slægtskab. Den lodrette streg anvendes ikke, hvis der i navnet indgår et andet slægtsnavn (fx belladonnalilje, Amaryllis belladonna L.), idet denne art hører til slægten Amaryllis og ikke til slægten Lilium. Den lodrette streg anvendes heller ikke for subspecies, varieteter og andre botaniske grupperinger under artsniveau (fx slangehvidløg, Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Döll). Danske slægts- og artsnavne er skrevet med små begyndelsesbogstaver. En undtagelse fra denne regel er Kristi tornekrone, Sherlock Holmes-pibe, dronning Victoria agave og lignende navne. Under udvalgets arbejde med Anbefalede plantenavne blev det klart, at der er behov for dels fuldstændige, entydige plantenavne til brug i love, officielle bekendtgørelser o.l., dels korte, mundrette navne til brug i praksis, og som derfor kan anvendes i fx artikler, der henvender sig direkte til jordbrugere. Eksempelvis kan den korte form rug findes som dansk slægtsnavn for Secale. Et fuldstændigt navn for kulturplanten kan findes ved at søge i de videnskabelige navne under Secale cereale eller i den danske liste under rug, almindelig. Hos visse kulturplanter er der udskilt former, som har veldefinerede, karakteristiske egenskaber, uden at disse dog er forsynet med et latinsk varietetsnavn. Da navnene på sådanne former ofte anvendes både i faglitteraturen og i daglig tale, er de vigtigste af disse formnavne optaget i den alfabetiske fortegnelse over danske navne, fx: asieagurk, form af agurk, Cucumis sativus L. hjertesalat, form af hovedsalat, Lactuca sativa L. var. capitata L. vårrug, form af rug, Secale cereale L. 8

9 Synonymer For både videnskabelige og danske plantenavne findes der en række, især ældre plantenavne, der har været almindeligt anvendt. Der er således flere navne i brug for samme plante. For at øge anvendeligheden af bogen er disse synonymer placeret i alfabetisk orden i listerne sammen med de anbefalede navne. De videnskabelige synonymer er skrevet med kursiv skrift efterfulgt af det anbefalede navn skrevet med fed skrift. For de danske navne er synonymerne efterfulgt af en henvisning til det anbefalede danske og videnskabelige navn (fx amerikansk olieplante, se ricinus, Ricinus communis L.). 9

10 English summary Recommended Scientific and Danish Plant Names is published by the Danish Plant Directorate with the aim of contributing to a uniform application of Danish and scientific plant names in Danish agriculture, horticulture and in other sectors using plants and plant products. The publication includes a Danish list of plant species evaluated with regard to their use as drugs, Nettox List of Food Plants and the plant species covered by the Washington convention (CITES). In addition, it is the hope that the publication can contribute to standardisation of the use of plant names within EU and other international fora. The list has been prepared by a Danish Plant Nomenclature Committee (page 369). The list, containing more than scientific names (page 11), has been extracted from the following sources, mentioned in priority order: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland. The list is available in: The Germplasm Rsources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-address: npgs/tax/taxassoc. html). 2. GRIN Taxonomy. In this list a very large number of plant names are available. (Web-address: cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. The Danish plant names (page 197) have been taken from: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996). Plantenavne - fra a til z. 2. J. Lange ( ). Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgårds Forlag. A substantial number of new Danish plant names have been added by the Plant Nomenclature Committee. 10

11 11

12 12

13 A Abelia... Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder Abeliophyllum Abeliophyllum distichum Nakai Abelmoschus Abelmoschus esculentus (L.) Moench Hibiscus esculentus L.... Abelmoschus moschatus Medik. Hibiscus abelmoschus L.... Abies... Abies alba Mill.... Abies amabilis Douglas ex J.Forbes... Abies balsamea (L.) Mill.... Abies bornmuelleriana Mattf. Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis... Abies firma Siebold & Zucc.... Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.... Abies guatemalensis Rehder... Abies homolepis Siebold & Zucc.... Abies koreana E.H.Wilson... Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.... Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon... Abies magnifica A.Murray bis... Abies mariesii Mast. Abies nordmanniana (Steven) Spach... Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen Abies bornmuelleriana Mattf.... Abies pinsapo Boiss.... Abies procera Rehder... Abies sibirica Ledeb.... Abies veitchii Lindl.... Abutilon... Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin... Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.... Abutilon theophrasti Medik.... Acacia... Acacia armata R.Br. Acacia paradoxa DC... Acacia dealbata Link... Acacia farnesiana (L.) Willd. Acacia glauca Willd., nom. illeg. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit... Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile Acacia paradoxa DC. Acacia armata R.Br.... Acacia raddiana Savi Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia senegal (L.) Willd.... Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Acacia tortilis abelia okra abelmoskus ædelgran almindelig ædelgran purpurædelgran balsamædelgran tyrkisk ædelgran langnålet ædelgran californisk ædelgran japansk ædelgran kæmpegran guatemalaædelgran skrueædelgran koreaædelgran klippeædelgran californisk ædelgran rød ædelgran nordmannsgran tyrkisk ædelgran spansk ædelgran sølvædelgran sibirisk ædelgran vidunderædelgran klokketræ japanlygte plettet klokketræ kinajute akacie myrteakacie sølvakacie vild tamarinde myrteakacie gummiakacie 13

14 Acacia tortilis Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia raddiana Savi Acaena... tornnød Acaena buchananii Hook. fil.... blågrøn tornnød Acaena caesiiglauca (Bitter) Bergmans... gråblå tornnød Acaena magellanica (Lam.) Vahl... ildlandtornnød Acaena microphylla Hook. fil.... fin tornnød Acaena novae-zelandiae Kirk... biddytornnød Acalypha... acalypha Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast.... frynseblad Acalypha hispaniolae Urb.... hængekattesvans Acalypha hispida Burm. fil.... kattesvans Acalypha wilkesiana Müll. Arg.... kobberblad Acantholimon... pindsvinepude Acantholimon glumaceum (Jaub. & Spach) Boiss.... armensk pindsvinepude Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach) Boiss. Acanthopanax Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.... russisk rod Acanthus... akantus Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus longifolius Host non Poir... ungarsk akantus Acanthus longifolius Host non Poir. Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus mollis L.... blød akantus Acanthus spinosus L.... tornet akantus Acca... feijoa Acca sellowiana (O.Berg) Burret Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg... feijoa Acer... løn Acer campestre L.... navr Acer capillipes Maxim.... rødstilket løn Acer cappadocicum Gled.... tyrkisk løn Acer circinatum Pursh... vinløn Acer ginnala Maxim. Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.... ildløn Acer griseum (Franch.) Pax... papirbarkløn Acer japonicum Thunb.... viftebladet løn Acer macrophyllum Pursh... kæmpeløn Acer maximowiczianum Miq. Acer nikoënse hort.... nikkoløn Acer mono Maxim. Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi... monoløn Acer monspessulanum L.... fransk løn Acer negundo L.... askebladet løn Acer nikoënse hort. Acer maximowiczianum Miq... nikkoløn Acer palmatum Thunb.... japansk løn Acer pensylvanicum L.... stribet løn Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi Acer mono Maxim.... monoløn 14

15 Aconitum lamarckii Acer platanoides L.... spidsløn Acer pseudoplatanus L.... ahorn Acer rubrum L.... rød løn Acer rufinerve Siebold & Zucc.... rødnervet løn Acer saccharinum L.... sølvløn Acer saccharum Marshall... sukkerløn Acer schwerinii Pax Acer veitchii Schwer. Acer shirasawanum Koidz. Acer sieboldianum Miq. Acer spicatum Lam.... aksblomstret løn Acer tataricum L.... russisk løn Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. Acer ginnala Maxim.... ildløn Acer tegmentosum Maxim.... kinesisk løn Acer tschonoskii Maxim. subsp. koreanum A.E.Murray... koreansk løn Acer veitchii Schwer. Acer schwerinii Pax Aceras Aceras anthropophorum (L.) R.Br. ex W.T.Aiton Aceriphyllum Aceriphyllum rossii (Oliv.) Engl. Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz.... ahornblad Achillea... røllike Achillea ageratifolia (Lindl.) Boiss.... balsamrøllike Achillea chrysocoma Friv.... guldrøllike Achillea clavennae L.... hvid røllike Achillea filipendulina Lam.... pragtrøllike Achillea grandifolia Friv. Achillea millefolium L.... almindelig røllike Achillea ptarmica L.... nyserøllike Achillea tomentosa L.... filtet røllike Achimenes... tallerkenblomst Achimenes longiflora DC.... almindelig tallerkenblomst Achnatherum Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.... sølvaksgræs Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Stipa splendens Trin. Acidanthera... sortøje Acidanthera bicolor Hochst. Gladiolus murielae Kelway & Langport ex anon. Acinos Acinos arvensis (Lam.) Dandy Satureja acinos (L.) Scheele... voldtimian Acmella Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Spilanthes oleracea L.... parakarse Aconitum... stormhat Aconitum x cammarum L.... havestormhat Aconitum carmichaelii Debeaux... oktoberstormhat Aconitum carmichaelii Debeaux var. wilsonii (Stapf ex Mottet) Munz Aconitum henryi E.Pritz. Aconitum lamarckii Rchb. ex Spreng.... pyrenæisk stormhat 15

16 Aconitum lycoctonum Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman Aconitum vulparia Rchb... ulvestormhat Aconitum napellus L.... ægte stormhat Aconitum vulparia Rchb. Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman... ulvestormhat Aconogonon Aconogonon campanulatum (Hook. fil.) H.Hara Polygonum campanulatum Hook. fil.... klokkepileurt Aconogonon polystachyum (Wall. ex Meisn.) Small Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn.... syrenpileurt Acorus... kalmus Acorus calamus L.... almindelig kalmus Acorus gramineus Sol. ex Aiton... græsbladet kalmus Acroclinium Acroclinium roseum Hook. Helipterum roseum (Hook.) Benth.. solvinge Acroptilon Acroptilon repens (L.) DC. Actaea... druemunke Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill. Actaea pachypoda Elliott... hvid druemunke Actaea pachypoda Elliott Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill.... hvid druemunke Actaea racemosa L. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.... sort sølvlys Actaea rubra (Aiton) Willd.... rød druemunke Actaea spicata L.... sort druemunke Actinidia... kiwi Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.... stikkelsbærkiwi Actinidia chinensis auct. Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson... ægte kiwi Actinidia chinensis Planch.... almindelig kiwi Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson Actinidia chinensis auct.... ægte kiwi Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.... kamæleonbusk Actiniopteris Actiniopteris australis (L. fil.) Link... viftebregne Adansonia Adansonia digitata L.... baobab Adenanthos Adenia... adenia Adenia fruticosa Burtt Davy Adenia glauca Schinz Adenia pechuelii (Engl.) Harms Adenia spinosa Burtt Davy... tornet adenia Adenium Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.... ørkenrose Adhatoda Adhatoda vasica Nees Justicia adhatoda L.... malabarnød Adiantum... venushår Adiantum caudatum L. Adiantum fragrans L. fil. Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr. 16

17 Aeschynanthus hildebrandtii Adiantum fulvum Raoul Adiantum hispidulum Sw. Adiantum pedatum L.... canadisk venushår Adiantum peruvianum Klotzsch... sølvvenushår Adiantum polyphyllum Willd. Adiantum raddianum C.Presl Adiantum tenerum Sw. Adiantum venustum D.Don... himalayavenushår Adonis... adonis Adonis aestivalis L.... sommeradonis Adonis amurensis Regel & Radde... vinteradonis Adonis vernalis L.... våradonis Adromischus... adromischus Adromischus cooperi (Baker) A.Berger Adromischus poellnitzianus Werderm. Aechmea Aechmea caudata Lindm. Aechmea chantinii (Carrière) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea fasciata (Lindl.) Baker... lanseroset Aechmea fulgens Brongn. Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez Aechmea mariae-reginae H.Wendl. Aechmea miniata (Beer) Baker Aechmea servitensis André Aechmea weilbachii Didr. Aegle Aegle marmelos (L.) Corrêa... bel Aegopodium... skvalderkål Aegopodium podagraria L.... skvalderkål Aeonium... aeonium Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.... højstammet aeonium Aeonium balsamiferum Webb & Berthel.... balsamaeonium Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.... kanarisk aeonium Aeonium decorum (Webb) Bolle Sempervivum decorum (Webb) H.Christ Aeonium x domesticum (Praeger) A.Berger Aeonium haworthii Webb & Berthel. Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust Aeonium simsii (Sweet) Stearn Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.... taburet Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. Aeranthes Aeranthes henrici Schltr. Aerva Aeschynanthus... ampelfakkel Aeschynanthus evrardii Pellegr. Aeschynanthus hildebrandtii Hemsl.... ildebrand 17

18 Aeschynanthus longicaulis Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus parasiticus (Roxb.) Wall. Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don Aeschynanthus radicans Jack Aeschynanthus speciosus Hook. Aeschynanthus x splendidus T.Moore Aeschynanthus tricolor Hook. Aeschynomene Aeschynomene indica L. Aesculus... hestekastanje Aesculus x carnea Hayne... rød hestekastanje Aesculus hippocastanum L.... almindelig hestekastanje Aesculus parviflora Walter... buskhestekastanje Aethionema... klippeurt Aethionema armenum Boiss. Aethionema coridifolium DC. Aethusa... halvsvøb Aethusa cynapium L.... hundepersille Aframomum Aframomum melegueta K.Schum. Amomum melegueta Roscoe... paradiskorn Afrocarpus Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page Agapanthus... skærmlilje Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.... afrikansk skærmlilje Agapanthus campanulatus F.M.Leight.... klokkeskærmlilje Agapanthus praecox Willd. Agapanthus praecox Willd. subsp. minimus (Lindl.) F.M.Leight.... liden skærmlilje Agaricus... champignon Agaricus arvensis Schaeff.... agerchampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach... brun havechampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach forma albidus (Lange) Singer hvid havechampignon Agaricus campestris L.... markchampignon Agarista Agarista populifolia (Lam.) Judd Agastache Agastache anethiodora Britton Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze... indianermynte Agastache anisata hort. Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze. indianermynte Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze Agastache anisata hort. Agastache anethiodora Britton... indianermynte Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 18

19 Aira Agathosma Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. & H.L.Wendl.... Agave... Agave americana L.... Agave arizonica Gentry & J.Z.Weber... Agave attenuata Salm-Dyck Agave filifera Salm-Dyck... Agave ghiesbreghtii K.Koch Agave lophantha Schiede Agave univittata Haw. Agave parviflora Torr. Agave univittata Haw. Agave lophantha Schiede Agave victoriae-reginae T.Moore... bukko agave almindelig agave arizonaagave trådagave dronning Victoriaagave Ageratina... ageratina Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. Eupatorium rugosum Houtt.... hvid ageratina Ageratum... blåkvast Ageratum houstonianum Mill.... almindelig blåkvast Aglaonema... sømandstrøst Aglaonema commutatum Schott Aglaonema costatum N.E.Br. Aglaonema crispum (Pitcher & R.F.Manda) Nicolson Aglaonema nitidum (Jack) Kunth Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth Agrimonia... agermåne Agrimonia eupatoria L.... almindelig agermåne Agropyron... kvik Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. Agropyron magellanicum (E.Desv.) Hack. Elymus magellanicus (E.Desv.) Á.Löve... blåkvik Agropyron repens (L.) P.Beauv. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski... almindelig kvik Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F.Lewis Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners Agrostemma... klinte Agrostemma githago L.... almindelig klinte Agrostis... hvene Agrostis canina L.... hundehvene Agrostis capillaris L. Agrostis tenuis Sibth.... almindelig hvene Agrostis gigantea Roth... stortoppet hvene Agrostis stolonifera L.... krybhvene Agrostis tenuis Sibth. Agrostis capillaris L... almindelig hvene Aichryson Aichryson x domesticum Praeger Aichryson laxum (Haw.) Bramwell... stuehusløg Ailanthus... skyrækker Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthus vilmoriniana Dode. skyrækker Ailanthus vilmoriniana Dode Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.. skyrækker Aira... dværgbunke 19

20 Ajania Ajania Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries Chrysanthemum pacificum Nakai Ajuga... læbeløs Ajuga pyramidalis L.... pyramidelæbeløs Ajuga reptans L.... krybende læbeløs Akebia... akebia Akebia quinata (Houtt.) Decne.... femfingret akebia Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.... trefingret akebia Albizia Albizia julibrissin Durazz.... silkerosentræ Albizia lebbeck (L.) Benth.... tibettræ Albizia lophantha (Willd.) Benth. Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen... stueakacie Albizia procera (Roxb.) Benth. Alcea... stokrose Alcea ficifolia L. Alcea rosea L.... havestokrose Alchemilla... løvefod Alchemilla alpina L.... bjergløvefod Alchemilla erythropoda Juz. Alchemilla mollis (Buser) Rothm.... lodden løvefod Alchemilla xanthochlora Rothm.... gulgrøn løvefod Aleurites Aleurites fordii Hemsl. Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw... tung Aleurites moluccanus (L.) Willd.... bankul Alisma... skeblad Alisma plantago-aquatica L.... vejbredskeblad Alisma plantago-aquatica L. var. parviflorum (Pursh) Torr. Allamanda... allamanda Allamanda cathartica L.... gylden allamanda Allamanda neriifolia Hook.... nerieallamanda Allamanda violacea Gardner & Fielding... rød allamanda Alliaria... løgkarse Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande... almindelig løgkarse Allium... løg, prydløg Allium aflatunense B.Fedtsch. Allium ampeloprasum L.... vild perleløg Allium amphibolum Ledeb. Allium ascalonicum auct. Allium cepa L. var. aggregatum G.Don... skalotteløg Allium ascalonicum L. Allium hierochuntinum Boiss. Allium caeruleum Pall.... blå prydløg Allium cepa L. var. aggregatum G.Don Allium ascalonicum auct.... skalotteløg Allium cepa L.... kepaløg Allium cepa L. var. viviparum (Metzg.) Mansf. Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.... etageløg Allium cernuum Roth... alleghenyprydløg Allium chinense G.Don... rakkyoløg 20

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro DANSKE & LATINSKE NAVNE Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr Hovedkontor: Korn- og Foderstof Kompagniet A/S Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Tlf. 8947 7000 Fax 8614 1085 e-mail: info@kfk.dk

Læs mere

Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem

Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem Om NordGen NordGen Nordisk Genresurscenter er en nordisk institution under Nordisk Ministerråd og handler på vegne af de nordiske lande.

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 2 1979 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Forside: Kogle af Pinus attenuata Lemmon fra 12 m højt træ, plantet

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

PLANTER TIL HELE HUSET - OG TIL ENHVER LEJLIGHED. Inspiration og gode råd om planter til din bolig

PLANTER TIL HELE HUSET - OG TIL ENHVER LEJLIGHED. Inspiration og gode råd om planter til din bolig PLANTER TIL HELE HUSET - OG TIL ENHVER LEJLIGHED Inspiration og gode råd om planter til din bolig Planter er til pynt - de skaber stemning, stil og miljø. Og planter er til nytte de forbruger kultveilten

Læs mere

Erik Kirchheiner EFFEKTIV NATURHELBREDELSE. med nutrienter og andre. orthomolekylære substanser. Bind 1. 2001 sund & rask

Erik Kirchheiner EFFEKTIV NATURHELBREDELSE. med nutrienter og andre. orthomolekylære substanser. Bind 1. 2001 sund & rask Erik Kirchheiner NY EFFEKTIV NATURHELBREDELSE med nutrienter og andre orthomolekylære substanser Bind 1 2001 sund & rask Erik Kirchheiner Ny Effektiv Naturhelbredelse Forlaget Sund & Rask 1999 Tryk:????????

Læs mere

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA « EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «Af JOHAN LANGE Gennem nogle danske planteskoler, bl. a. ASGER M. JENSEN'S planteskole, Holmstrup, er der i årene siden

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 22 nr. 2-2008 DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark DIS-Danmark Slægt & Data 2/2008 årgang 22 nr. 2-2008 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog

Sproget og typografien. Som en mis. Tankernes forklædning og det ordløse sprog 7fl mm Så begyndte de at ride sagde barnet og begyndte at ride. Findes der noget der hedder legedatid, en bøjningsform med en betydning som kun børn anvender, nemlig når de leger? Er det beskrevet før?

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe. Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2006 En af kilderne i den lille fredede Christinero ved Christiansfeld.

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Generel vejledning i plantning

Generel vejledning i plantning Generel vejledning i plantning PLANTGRUPPEN Praktiske anvisninger om almindelige situationer og forløb ved: Planteproduktion og -distribution Projektering af plantninger og tilhørende jordarbejder Jordbehandling

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen

RØDLISTE 1997. over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Miljø- og Energiministeriet 1998 Danmarks Miljøundersøgelser Skov- og Naturstyrelsen 1 RØDLISTE 1997 over planter og dyr i Danmark Udgivet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere