Anbefalede plantenavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede plantenavne"

Transkript

1 Plantedirektoratet 2003

2 Anbefalede plantenavne 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet, forfatterne og G.E.C. Gads Forlag, Aktieselskabet af 1994, København Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet på plade eller bånd, overført til databanker eller på anden måde, uden forlagets skriftlige tilladelse. Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. Forlagsredaktion: Ole Jørgensen Typografi og opsætning: Margit K. Røn og Hans Arne Jensen Omslag: Illustration af Ingeborg Frederiksen Illustrationer: Ingeborg Frederiksen Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Chr. Hendriksen og Søn A/S, Skive ISBN udgave, 1. oplag 2003 Gads Forlag Klosterstræde København K Tlf: Fax:

3 Indhold Forord... 5 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne?... 6 Valg af videnskabelige navne... 6 Valg af danske navne... 7 Synonymer... 9 English summary Alfabetisk fortegnelse, videnskabelige navne Alfabetisk fortegnelse, danske navne Bilag 1. Fortegnelse over Plantenavneudvalgets medlemmer

4

5 Forord Anbefalede plantenavne udgives af Plantedirektoratet for at fremme en ensartet anvendelse af plantenavne i landbrug, gartneri, havebrug, naturforvaltning, undervisning m.v. Navnelisten er udarbejdet af Plantenavneudvalget (tidligere Landbrugsministeriets Artsnavneudvalg). Udvalget udarbejdede i 1984 Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug. Denne fortegnelse blev senere suppleret med Liste over standardiserede plantenavne, der blev udgivet af Statens Plantetilsyn og Plantedirektoratet i henholdsvis 1985 og Det er Plantedirektoratets håb, at Anbefalede plantenavne vil være et godt hjælpemiddel i arbejdet med navngivning af planter. Hvis der under brug af bogen opdages fejl eller mangler, bedes de meddelt Plantedirektoratet, således at fejlene kan rettes i kommende udgaver af denne publikation. Anbefalede plantenavne vil blive publiceret på Plantedirektoratets hjemmeside: Det omfattende arbejde med udvalg af både danske og videnskabelige (latinske) plantenavne samt den krævende verificering af stavemåder m.v. er gennemført af Plantenavneudvalgets medlemmer (jf. bilag 1). Lektor Folmer Arnklit og lektor Jørgen Jensen, der henholdsvis er og har været formand for Udvalget for prydplanter, har ydet en særdeles stor indsats ved indsamling og verifikation af det meget store antal plantenavne, der er optaget i bogen. Lektor Ole Høst, der i en årrække var formand for underudvalget vedrørende kulturplanter, frugt og grønt, har ved identifikation og navngivning af mange planter bidraget væsentligt til navnelistens udformning. Lektorerne Knud Ib Christensen, Signe Frederiksen og Knud Rahn har under verificering af plantenavnene bidraget væsentligt til forbedring af listen. Udvalgets sekretærer Ole B. Lyshede ( ), Anne Bülow-Olsen ( ) og Lars Landbo (1999-) har ydet en stor indsats under udvalgets arbejde. Ved skrivning og korrekturlæsning af navnelisten er der modtaget værdifuld assistance fra Gitte Frost Berglund ( ), Lillian V. Olsen, Margit K. Røn og Karen Vecht. Ingeborg Frederiksen's vignetter, der blev udført til Grønlands Flora, er velvilligt stillet til rådighed af lektor Bent Fredskild. Til alle, der har medvirket ved udarbejdelse af Anbefalede plantenavne, bringes en hjertelig tak. P.u.v. Hans Arne Jensen 5

6 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne? Bogen omfatter plantearter og slægter, der dyrkes og omsættes i Danmark. Listen omfatter også navne på en række ukrudtsarter samt importerede planter og frugter. Anbefalede plantenavne omfatter desuden de arter, der er optaget i Drogelisten, Nettox List of Food Plants samt de plantearter, der er omfattet af Washingtonkonventionen (CITES-listen). For arter, der ikke er nævnt i Anbefalede plantenavne, anbefales det at benytte de kilder, der er anvendt ved fremstilling af denne publikation, idet dette vil fremme en mere ensartet brug af plantenavnene. Listen omfatter kun en del af Danmarks vilde planter. For de arter, der ikke er omtalt i denne publikation, anbefales det at anvende de navne, der er publiceret i nyere anerkendte floraværker. I Anbefalede plantenavne er optaget i alt ca navne på slægter og arter. Valg af videnskabelige navne De videnskabelige navne er udvalgt ved hjælp af følgende kilder nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland (2001). Fortegnelsen er tilgængelig i: The Germplasm Resources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-adresse: html). 2. GRIN Taxonomy. I denne liste findes et meget stort antal plantenavne, som til stadighed opdateres. (Webadresse: npgs/html/ tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen. 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. Arter, der ikke findes i disse kilder, er verificeret ved hjælp af IPNI (International Plant Name Index). (Web-adresse: Databaserne GRIN og IPNI opdateres løbende. Opslag i disse databaser blev i det væsentlige afsluttet pr. 1. maj For grupper, hvor der er divergerende opfattelser af systematikken, følges den systematik, der er lagt til grund for ISTA's lister. Slægtsnavne på latin og autornavne skrives i overensstemmelse med internationale regler med stort begyndelsesbogstav. Synonymer er skrevet med kursiv. Artskrydsninger Krydsning mellem arter anvendes jævnligt i planteforædlingen. Hvis begge forældre er kendt, skrives fx: Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. Når plantematerialet kun med sikkerhed kan henføres til slægt, skrives i overensstemmelse med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (1995) slægtsnavnet efterfulgt af sortsnavnet, fx: Achimenes 'Show-off' Når plantematerialet kan henføres til art, men afviger fra den botanisk beskrevne art på grund af krydsning med andre ar- 6

7 ter, skrives med stort begyndelsesbogstav slægtsnavn og gruppenavn efterfulgt af Gruppe, fx: Begonia Lorraine Gruppe + foran slægtsnavnet anvendes for en kimære, der er en ved podning opstået falsk bastard (adamguldregn, + Labunocytisus adamii (Poit.) C.K. Schneid., er dannet af Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link og Laburnum anagyroides Medik.). Autorer Autorerne, der er anført i forbindelse med de videnskabelige navne, er i overensstemmelse med Authors of Plant Names (ed. R.K. Brummit & C.E. Powell, Royal Botanic Gardens, Kew, 1992). Autorfortegnelsen opdateres løbende på web-adressen: query_author.html). Valg af danske navne Ved valg af plantenavne er det undersøgt, om planten har et anvendeligt dansk navn. Hvis der har foreligget flere muligheder, er det navn valgt, der skønnes at have den største udbredelse. Som den væsentligste kilde til de danske plantenavne er anvendt: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996): Plantenavne - fra a til z. (Navnene i denne publikation er koordineret med tidligere udgaver af plantelister fra Plantenavneudvalget). 2. J. Lange ( ): Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgaards Forlag. Hvis der ikke er fundet et dansk navn, er det undersøgt, om der findes et navn på andre sprog, der er anvendeligt som et dansk plantenavn. Navne, der kan virke stødende, er søgt undgået. I en række tilfælde er det dog valgt ikke at give en plante et dansk navn, idet den pågældende plante er kendt og omsættes under sit videnskabelige navn, eventuelt suppleret med sortsnavn eller lignende. Hvis der er valgt et eksotisk plantenavn, er den lokale staveform foretrukket, medmindre den bryder afgørende med traditionen i dansk retskrivning. Der foretages sædvanligvis ikke en fordanskning af stavemåden, som knytter sig til en geografisk lokalitet eller et personnavn. De danske plantenavne er i mange tilfælde givet med stor folkelig fantasi, som ofte afviger fra botanikkens systematiske opdeling i slægt og art. Mange eksempler på dette findes i Ordbog over Danmarks plantenavne. Plantenavneudvalget har for de veletablerede navnes vedkommende naturligvis ikke ønsket at ændre på dette. For sjældent anvendte danske navne er det imidlertid i en række tilfælde tilstræbt, at det af artsnavnet kan ses, hvilken slægt arten tilhører. Fx foreslås det danske navn for Euphorbia grandicornis Goebel ex N.E.Br. ændret fra gevirplante til gevirvortemælk. I danske haver og gartnerier tages hvert år arter i dyrkning, der ikke har et dansk navn. Med henblik på at fremme brugen af danske navne, der afspejler planternes slægtskab, er der i stort omfang indføjet danske slægtsnavne i Anbefalede plantenavne. 7

8 Når en art, der har et dansk slægtsnavn, men ikke et dansk artsnavn, tages i dyrkning, anbefales det, at det anbefalede slægtsnavn indgår i artsnavnet. Eksempel: Af fortegnelsen over videnskabelige navne ses, at slægten Bellis har det danske navn tusindfryd. Bellis perennis, der forekommer i næsten alle danske haver, er kaldt almindelig tusindfryd. Hvis man ønsker at navngive den sydeuropæiske Bellis annua L., ville et godt dansk navn være enårig tusindfryd. Retskrivningsordbogen, der udgives af Dansk Sprognævn, fastlægger, hvorledes danske ord skal staves og skrives. Alle danske offentlige myndigheder er forpligtiget til at følge disse retningslinjer. Det er generelt imod Sprognævnets regler at bruge stort begyndelsesbogstav i plantenavne og at bruge bindestreger i sammensatte ord. I floraværker og lærebøger i botanik skrives danske plantenavne, hvori der indgår både et slægtsnavn (fx kløver) og et artsnavn (fx rød), ofte med bindestreg (fx rød-kløver). Dette er ikke tilladt efter ovennævnte regler, og plantenavnet skal derfor skrives uden bindestreg. I Anbefalede plantenavne er det i den liste, hvor navnene er sorteret efter dansk navn, valgt at adskille slægts- og artsnavnet med en todelt lodret streg (fx rød kløver og kløver, rød ). Den lodrette streg er tænkt som en information til læserne, men den anvendes ikke i den almindelige brug af plantenavnet, medmindre man ønsker at videregive oplysninger om botanisk slægtskab. Den lodrette streg anvendes ikke, hvis der i navnet indgår et andet slægtsnavn (fx belladonnalilje, Amaryllis belladonna L.), idet denne art hører til slægten Amaryllis og ikke til slægten Lilium. Den lodrette streg anvendes heller ikke for subspecies, varieteter og andre botaniske grupperinger under artsniveau (fx slangehvidløg, Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Döll). Danske slægts- og artsnavne er skrevet med små begyndelsesbogstaver. En undtagelse fra denne regel er Kristi tornekrone, Sherlock Holmes-pibe, dronning Victoria agave og lignende navne. Under udvalgets arbejde med Anbefalede plantenavne blev det klart, at der er behov for dels fuldstændige, entydige plantenavne til brug i love, officielle bekendtgørelser o.l., dels korte, mundrette navne til brug i praksis, og som derfor kan anvendes i fx artikler, der henvender sig direkte til jordbrugere. Eksempelvis kan den korte form rug findes som dansk slægtsnavn for Secale. Et fuldstændigt navn for kulturplanten kan findes ved at søge i de videnskabelige navne under Secale cereale eller i den danske liste under rug, almindelig. Hos visse kulturplanter er der udskilt former, som har veldefinerede, karakteristiske egenskaber, uden at disse dog er forsynet med et latinsk varietetsnavn. Da navnene på sådanne former ofte anvendes både i faglitteraturen og i daglig tale, er de vigtigste af disse formnavne optaget i den alfabetiske fortegnelse over danske navne, fx: asieagurk, form af agurk, Cucumis sativus L. hjertesalat, form af hovedsalat, Lactuca sativa L. var. capitata L. vårrug, form af rug, Secale cereale L. 8

9 Synonymer For både videnskabelige og danske plantenavne findes der en række, især ældre plantenavne, der har været almindeligt anvendt. Der er således flere navne i brug for samme plante. For at øge anvendeligheden af bogen er disse synonymer placeret i alfabetisk orden i listerne sammen med de anbefalede navne. De videnskabelige synonymer er skrevet med kursiv skrift efterfulgt af det anbefalede navn skrevet med fed skrift. For de danske navne er synonymerne efterfulgt af en henvisning til det anbefalede danske og videnskabelige navn (fx amerikansk olieplante, se ricinus, Ricinus communis L.). 9

10 English summary Recommended Scientific and Danish Plant Names is published by the Danish Plant Directorate with the aim of contributing to a uniform application of Danish and scientific plant names in Danish agriculture, horticulture and in other sectors using plants and plant products. The publication includes a Danish list of plant species evaluated with regard to their use as drugs, Nettox List of Food Plants and the plant species covered by the Washington convention (CITES). In addition, it is the hope that the publication can contribute to standardisation of the use of plant names within EU and other international fora. The list has been prepared by a Danish Plant Nomenclature Committee (page 369). The list, containing more than scientific names (page 11), has been extracted from the following sources, mentioned in priority order: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland. The list is available in: The Germplasm Rsources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-address: npgs/tax/taxassoc. html). 2. GRIN Taxonomy. In this list a very large number of plant names are available. (Web-address: cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. The Danish plant names (page 197) have been taken from: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996). Plantenavne - fra a til z. 2. J. Lange ( ). Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgårds Forlag. A substantial number of new Danish plant names have been added by the Plant Nomenclature Committee. 10

11 11

12 12

13 A Abelia... Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder Abeliophyllum Abeliophyllum distichum Nakai Abelmoschus Abelmoschus esculentus (L.) Moench Hibiscus esculentus L.... Abelmoschus moschatus Medik. Hibiscus abelmoschus L.... Abies... Abies alba Mill.... Abies amabilis Douglas ex J.Forbes... Abies balsamea (L.) Mill.... Abies bornmuelleriana Mattf. Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis... Abies firma Siebold & Zucc.... Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.... Abies guatemalensis Rehder... Abies homolepis Siebold & Zucc.... Abies koreana E.H.Wilson... Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.... Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon... Abies magnifica A.Murray bis... Abies mariesii Mast. Abies nordmanniana (Steven) Spach... Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen Abies bornmuelleriana Mattf.... Abies pinsapo Boiss.... Abies procera Rehder... Abies sibirica Ledeb.... Abies veitchii Lindl.... Abutilon... Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin... Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.... Abutilon theophrasti Medik.... Acacia... Acacia armata R.Br. Acacia paradoxa DC... Acacia dealbata Link... Acacia farnesiana (L.) Willd. Acacia glauca Willd., nom. illeg. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit... Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile Acacia paradoxa DC. Acacia armata R.Br.... Acacia raddiana Savi Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia senegal (L.) Willd.... Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Acacia tortilis abelia okra abelmoskus ædelgran almindelig ædelgran purpurædelgran balsamædelgran tyrkisk ædelgran langnålet ædelgran californisk ædelgran japansk ædelgran kæmpegran guatemalaædelgran skrueædelgran koreaædelgran klippeædelgran californisk ædelgran rød ædelgran nordmannsgran tyrkisk ædelgran spansk ædelgran sølvædelgran sibirisk ædelgran vidunderædelgran klokketræ japanlygte plettet klokketræ kinajute akacie myrteakacie sølvakacie vild tamarinde myrteakacie gummiakacie 13

14 Acacia tortilis Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia raddiana Savi Acaena... tornnød Acaena buchananii Hook. fil.... blågrøn tornnød Acaena caesiiglauca (Bitter) Bergmans... gråblå tornnød Acaena magellanica (Lam.) Vahl... ildlandtornnød Acaena microphylla Hook. fil.... fin tornnød Acaena novae-zelandiae Kirk... biddytornnød Acalypha... acalypha Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast.... frynseblad Acalypha hispaniolae Urb.... hængekattesvans Acalypha hispida Burm. fil.... kattesvans Acalypha wilkesiana Müll. Arg.... kobberblad Acantholimon... pindsvinepude Acantholimon glumaceum (Jaub. & Spach) Boiss.... armensk pindsvinepude Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach) Boiss. Acanthopanax Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.... russisk rod Acanthus... akantus Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus longifolius Host non Poir... ungarsk akantus Acanthus longifolius Host non Poir. Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus mollis L.... blød akantus Acanthus spinosus L.... tornet akantus Acca... feijoa Acca sellowiana (O.Berg) Burret Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg... feijoa Acer... løn Acer campestre L.... navr Acer capillipes Maxim.... rødstilket løn Acer cappadocicum Gled.... tyrkisk løn Acer circinatum Pursh... vinløn Acer ginnala Maxim. Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.... ildløn Acer griseum (Franch.) Pax... papirbarkløn Acer japonicum Thunb.... viftebladet løn Acer macrophyllum Pursh... kæmpeløn Acer maximowiczianum Miq. Acer nikoënse hort.... nikkoløn Acer mono Maxim. Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi... monoløn Acer monspessulanum L.... fransk løn Acer negundo L.... askebladet løn Acer nikoënse hort. Acer maximowiczianum Miq... nikkoløn Acer palmatum Thunb.... japansk løn Acer pensylvanicum L.... stribet løn Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi Acer mono Maxim.... monoløn 14

15 Aconitum lamarckii Acer platanoides L.... spidsløn Acer pseudoplatanus L.... ahorn Acer rubrum L.... rød løn Acer rufinerve Siebold & Zucc.... rødnervet løn Acer saccharinum L.... sølvløn Acer saccharum Marshall... sukkerløn Acer schwerinii Pax Acer veitchii Schwer. Acer shirasawanum Koidz. Acer sieboldianum Miq. Acer spicatum Lam.... aksblomstret løn Acer tataricum L.... russisk løn Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. Acer ginnala Maxim.... ildløn Acer tegmentosum Maxim.... kinesisk løn Acer tschonoskii Maxim. subsp. koreanum A.E.Murray... koreansk løn Acer veitchii Schwer. Acer schwerinii Pax Aceras Aceras anthropophorum (L.) R.Br. ex W.T.Aiton Aceriphyllum Aceriphyllum rossii (Oliv.) Engl. Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz.... ahornblad Achillea... røllike Achillea ageratifolia (Lindl.) Boiss.... balsamrøllike Achillea chrysocoma Friv.... guldrøllike Achillea clavennae L.... hvid røllike Achillea filipendulina Lam.... pragtrøllike Achillea grandifolia Friv. Achillea millefolium L.... almindelig røllike Achillea ptarmica L.... nyserøllike Achillea tomentosa L.... filtet røllike Achimenes... tallerkenblomst Achimenes longiflora DC.... almindelig tallerkenblomst Achnatherum Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.... sølvaksgræs Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Stipa splendens Trin. Acidanthera... sortøje Acidanthera bicolor Hochst. Gladiolus murielae Kelway & Langport ex anon. Acinos Acinos arvensis (Lam.) Dandy Satureja acinos (L.) Scheele... voldtimian Acmella Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Spilanthes oleracea L.... parakarse Aconitum... stormhat Aconitum x cammarum L.... havestormhat Aconitum carmichaelii Debeaux... oktoberstormhat Aconitum carmichaelii Debeaux var. wilsonii (Stapf ex Mottet) Munz Aconitum henryi E.Pritz. Aconitum lamarckii Rchb. ex Spreng.... pyrenæisk stormhat 15

16 Aconitum lycoctonum Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman Aconitum vulparia Rchb... ulvestormhat Aconitum napellus L.... ægte stormhat Aconitum vulparia Rchb. Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman... ulvestormhat Aconogonon Aconogonon campanulatum (Hook. fil.) H.Hara Polygonum campanulatum Hook. fil.... klokkepileurt Aconogonon polystachyum (Wall. ex Meisn.) Small Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn.... syrenpileurt Acorus... kalmus Acorus calamus L.... almindelig kalmus Acorus gramineus Sol. ex Aiton... græsbladet kalmus Acroclinium Acroclinium roseum Hook. Helipterum roseum (Hook.) Benth.. solvinge Acroptilon Acroptilon repens (L.) DC. Actaea... druemunke Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill. Actaea pachypoda Elliott... hvid druemunke Actaea pachypoda Elliott Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill.... hvid druemunke Actaea racemosa L. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.... sort sølvlys Actaea rubra (Aiton) Willd.... rød druemunke Actaea spicata L.... sort druemunke Actinidia... kiwi Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.... stikkelsbærkiwi Actinidia chinensis auct. Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson... ægte kiwi Actinidia chinensis Planch.... almindelig kiwi Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson Actinidia chinensis auct.... ægte kiwi Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.... kamæleonbusk Actiniopteris Actiniopteris australis (L. fil.) Link... viftebregne Adansonia Adansonia digitata L.... baobab Adenanthos Adenia... adenia Adenia fruticosa Burtt Davy Adenia glauca Schinz Adenia pechuelii (Engl.) Harms Adenia spinosa Burtt Davy... tornet adenia Adenium Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.... ørkenrose Adhatoda Adhatoda vasica Nees Justicia adhatoda L.... malabarnød Adiantum... venushår Adiantum caudatum L. Adiantum fragrans L. fil. Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr. 16

17 Aeschynanthus hildebrandtii Adiantum fulvum Raoul Adiantum hispidulum Sw. Adiantum pedatum L.... canadisk venushår Adiantum peruvianum Klotzsch... sølvvenushår Adiantum polyphyllum Willd. Adiantum raddianum C.Presl Adiantum tenerum Sw. Adiantum venustum D.Don... himalayavenushår Adonis... adonis Adonis aestivalis L.... sommeradonis Adonis amurensis Regel & Radde... vinteradonis Adonis vernalis L.... våradonis Adromischus... adromischus Adromischus cooperi (Baker) A.Berger Adromischus poellnitzianus Werderm. Aechmea Aechmea caudata Lindm. Aechmea chantinii (Carrière) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea fasciata (Lindl.) Baker... lanseroset Aechmea fulgens Brongn. Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez Aechmea mariae-reginae H.Wendl. Aechmea miniata (Beer) Baker Aechmea servitensis André Aechmea weilbachii Didr. Aegle Aegle marmelos (L.) Corrêa... bel Aegopodium... skvalderkål Aegopodium podagraria L.... skvalderkål Aeonium... aeonium Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.... højstammet aeonium Aeonium balsamiferum Webb & Berthel.... balsamaeonium Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.... kanarisk aeonium Aeonium decorum (Webb) Bolle Sempervivum decorum (Webb) H.Christ Aeonium x domesticum (Praeger) A.Berger Aeonium haworthii Webb & Berthel. Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust Aeonium simsii (Sweet) Stearn Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.... taburet Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. Aeranthes Aeranthes henrici Schltr. Aerva Aeschynanthus... ampelfakkel Aeschynanthus evrardii Pellegr. Aeschynanthus hildebrandtii Hemsl.... ildebrand 17

18 Aeschynanthus longicaulis Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus parasiticus (Roxb.) Wall. Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don Aeschynanthus radicans Jack Aeschynanthus speciosus Hook. Aeschynanthus x splendidus T.Moore Aeschynanthus tricolor Hook. Aeschynomene Aeschynomene indica L. Aesculus... hestekastanje Aesculus x carnea Hayne... rød hestekastanje Aesculus hippocastanum L.... almindelig hestekastanje Aesculus parviflora Walter... buskhestekastanje Aethionema... klippeurt Aethionema armenum Boiss. Aethionema coridifolium DC. Aethusa... halvsvøb Aethusa cynapium L.... hundepersille Aframomum Aframomum melegueta K.Schum. Amomum melegueta Roscoe... paradiskorn Afrocarpus Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page Agapanthus... skærmlilje Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.... afrikansk skærmlilje Agapanthus campanulatus F.M.Leight.... klokkeskærmlilje Agapanthus praecox Willd. Agapanthus praecox Willd. subsp. minimus (Lindl.) F.M.Leight.... liden skærmlilje Agaricus... champignon Agaricus arvensis Schaeff.... agerchampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach... brun havechampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach forma albidus (Lange) Singer hvid havechampignon Agaricus campestris L.... markchampignon Agarista Agarista populifolia (Lam.) Judd Agastache Agastache anethiodora Britton Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze... indianermynte Agastache anisata hort. Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze. indianermynte Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze Agastache anisata hort. Agastache anethiodora Britton... indianermynte Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 18

19 Aira Agathosma Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. & H.L.Wendl.... Agave... Agave americana L.... Agave arizonica Gentry & J.Z.Weber... Agave attenuata Salm-Dyck Agave filifera Salm-Dyck... Agave ghiesbreghtii K.Koch Agave lophantha Schiede Agave univittata Haw. Agave parviflora Torr. Agave univittata Haw. Agave lophantha Schiede Agave victoriae-reginae T.Moore... bukko agave almindelig agave arizonaagave trådagave dronning Victoriaagave Ageratina... ageratina Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. Eupatorium rugosum Houtt.... hvid ageratina Ageratum... blåkvast Ageratum houstonianum Mill.... almindelig blåkvast Aglaonema... sømandstrøst Aglaonema commutatum Schott Aglaonema costatum N.E.Br. Aglaonema crispum (Pitcher & R.F.Manda) Nicolson Aglaonema nitidum (Jack) Kunth Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth Agrimonia... agermåne Agrimonia eupatoria L.... almindelig agermåne Agropyron... kvik Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. Agropyron magellanicum (E.Desv.) Hack. Elymus magellanicus (E.Desv.) Á.Löve... blåkvik Agropyron repens (L.) P.Beauv. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski... almindelig kvik Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F.Lewis Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners Agrostemma... klinte Agrostemma githago L.... almindelig klinte Agrostis... hvene Agrostis canina L.... hundehvene Agrostis capillaris L. Agrostis tenuis Sibth.... almindelig hvene Agrostis gigantea Roth... stortoppet hvene Agrostis stolonifera L.... krybhvene Agrostis tenuis Sibth. Agrostis capillaris L... almindelig hvene Aichryson Aichryson x domesticum Praeger Aichryson laxum (Haw.) Bramwell... stuehusløg Ailanthus... skyrækker Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthus vilmoriniana Dode. skyrækker Ailanthus vilmoriniana Dode Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.. skyrækker Aira... dværgbunke 19

20 Ajania Ajania Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries Chrysanthemum pacificum Nakai Ajuga... læbeløs Ajuga pyramidalis L.... pyramidelæbeløs Ajuga reptans L.... krybende læbeløs Akebia... akebia Akebia quinata (Houtt.) Decne.... femfingret akebia Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.... trefingret akebia Albizia Albizia julibrissin Durazz.... silkerosentræ Albizia lebbeck (L.) Benth.... tibettræ Albizia lophantha (Willd.) Benth. Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen... stueakacie Albizia procera (Roxb.) Benth. Alcea... stokrose Alcea ficifolia L. Alcea rosea L.... havestokrose Alchemilla... løvefod Alchemilla alpina L.... bjergløvefod Alchemilla erythropoda Juz. Alchemilla mollis (Buser) Rothm.... lodden løvefod Alchemilla xanthochlora Rothm.... gulgrøn løvefod Aleurites Aleurites fordii Hemsl. Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw... tung Aleurites moluccanus (L.) Willd.... bankul Alisma... skeblad Alisma plantago-aquatica L.... vejbredskeblad Alisma plantago-aquatica L. var. parviflorum (Pursh) Torr. Allamanda... allamanda Allamanda cathartica L.... gylden allamanda Allamanda neriifolia Hook.... nerieallamanda Allamanda violacea Gardner & Fielding... rød allamanda Alliaria... løgkarse Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande... almindelig løgkarse Allium... løg, prydløg Allium aflatunense B.Fedtsch. Allium ampeloprasum L.... vild perleløg Allium amphibolum Ledeb. Allium ascalonicum auct. Allium cepa L. var. aggregatum G.Don... skalotteløg Allium ascalonicum L. Allium hierochuntinum Boiss. Allium caeruleum Pall.... blå prydløg Allium cepa L. var. aggregatum G.Don Allium ascalonicum auct.... skalotteløg Allium cepa L.... kepaløg Allium cepa L. var. viviparum (Metzg.) Mansf. Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.... etageløg Allium cernuum Roth... alleghenyprydløg Allium chinense G.Don... rakkyoløg 20

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 35 2005 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 35 2005 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE Havebrugshistorisk

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN Af J. NILAUS JENSEN Da Københavns Universitet stod overfor alvorlig pladsmangel og måtte se sig om efter udvidelsesmuligheder, erhvervede Univiersitetet den resterende del

Læs mere

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Listen er alene vejledende. En udtømmende beskrivelse af produkter der skal

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

Klassiske omgivelser Klassiske potter. Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi. Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter

Klassiske omgivelser Klassiske potter. Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi. Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter POTTER Klassiske omgivelser Klassiske potter Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi Der kan være hele urskove i potter, Tivoli Eller

Læs mere

Adianthum pedatum Keywords: Bregner Filename: DSCF4344.JPG. Adianthum venustum

Adianthum pedatum Keywords: Bregner Filename: DSCF4344.JPG. Adianthum venustum Adianthum pedatum, Bunddække Filename: DSCF4216.JPG Description: Adianthumslægten er på ca.150 forskellige arter. Den er udbredt over det meste af den nordlige halvkugle, selv om der er store "hvide pletter"

Læs mere

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Kært barn har mange navne, det gælder også mange danske planter, der ikke alene skifter videnskabelige navne, men tillige ofte udstyres

Læs mere

More than just weeds. Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark. NordGen s work with

More than just weeds. Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark. NordGen s work with More than just weeds NordGen s work with Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark Svein Øivind Solberg (ed.) NordGen publication series 2014: 3 2 More than just weeds NordGen

Læs mere

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Faculty of Agricultural Sciences Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Institut for Havebrugsproduktion Forskningscenter Aarslev Martin.Jensen@agrsci.dk

Læs mere

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Turen strakte sig over 900 miles gennem Massachutetts, Vermont og New Hampshire (New England). Faglig leder var arboretforstander Søren Ødum, som

Læs mere

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA « EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «Af JOHAN LANGE Gennem nogle danske planteskoler, bl. a. ASGER M. JENSEN'S planteskole, Holmstrup, er der i årene siden

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 2 1979 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Forside: Kogle af Pinus attenuata Lemmon fra 12 m højt træ, plantet

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 5. juni ankomst til Prag om aftenen efter en bustur gennem Tyskland, hvor vi bl.a. passerede gennem Dresden og videre til Pirna. Vi kørte langs Elben og passerede

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Letland er et meget oplagt ekskursionsmål fordi landet stadig er rigt på naturområder og skove. Arealet er på 63.700 km 2 og opdelt i 4 regioner, hvoraf vi besøgte

Læs mere

Stauder som bunddække

Stauder som bunddække Stauder I mange danske beplantninger mangler der farve og kulør. Stauder kan være med til at opløfte dette. Hvis man anvender de korrekte arter til lokaliteten og planter med den rigtige afstand, kan der

Læs mere

Urteteer fra haven og vindueskarmen Af Gunvor M. Juul

Urteteer fra haven og vindueskarmen Af Gunvor M. Juul Urteteer fra haven og vindueskarmen Af Gunvor M. Juul Urteteer er lette at lave. Nogle brygges for sjov og drikkes fordi de smager godt. Andre brygger man for at lindre hverdagens småskavanker. Hvis man

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Håndbog i lægeplanter

Håndbog i lægeplanter Håndbog i lægeplanter Af Michael Thomsen Første udgave Indhold Indledning... 8 Plantemonografier... 9 Dosering og anvendelse... 9 Fremstilling af urtemedicin... 10 Forskellig styrke på urteprodukter...

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Der er således al mulig grund til at være på vagt og handle i rette tid og på rette måde.

Der er således al mulig grund til at være på vagt og handle i rette tid og på rette måde. SKOVRÅDET 7. november 2013 Skadevoldere udfordrer skovene, landskabet og biodiversiteten Kære miljøminister Ida Auken og fødevareminister Karen Hækkerup Øget pres fra skadevoldere udfordrer træer og buske.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Agapanthus campanulatus

Agapanthus campanulatus Agapanthus africanus Keywords: Krukker-Trug, Løg-knolde Filename: DSC02098.JPG Description: flotte store afrikanske liljer i blomst i sept. i Haveselskabets have. Den art tåler ikke frost. Modified: 02-09-2010

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Fytokemi & fytofarmakologi G 1.2

Fytokemi & fytofarmakologi G 1.2 Fytokemi & fytofarmakologi G 1.2 Kompendium. Vol. II Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave 1999 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Syditalien april -./-

Syditalien april -./- Alberobello Syditalien april -./- Der ledes efter Ophrys argolica ssp. biscutella Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning fra Sten Moeslund 3 Dagmars dagbogs notater 5-56 Lørdag den 21. april 5 Afrejsen

Læs mere

Biele Karpaty. Tjekkiet juli 2012. På toppen af Oblik

Biele Karpaty. Tjekkiet juli 2012. På toppen af Oblik Biele Karpaty Tjekkiet juli 2012 På toppen af Oblik Indholdsfortegnelse Side Dag-rapporter 2-16 Fredag - Niels og Katrine 2 Lørdag - Søren og Erika 3 Søndag - Sten og Malene 5 Mandag - Claus og Jytte 7

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

KÅL OG MADKULTUR Madkamp - DM i madkundskab 2015

KÅL OG MADKULTUR Madkamp - DM i madkundskab 2015 1 SUPPLERENDE MATERIALE KÅL OG MADKULTUR 2015 2 Læremidlet er udarbejdet af Kirsten Marie Pedersen og Kirsten Jensen fra University College Lillebælt - Forskning og Innovation, Mad, krop og læring i samarbejde

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG

JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG JOB PROFIL Oversigt over læsning og skrivning på jobbet GARTNERFAG Indhold DEL 1: DEL 2: DEL 3: JOBPROFIL GARTNERFAG OVERSIGT OVER OPGAVER OG AKTIVITETER I. Anlægsgartner II. Planteskolegartner LÆSNING

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten.

Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Selskabsmenuer Fester, Middage, Forretningsmøder, Konferencer, Promotions, Jubilæer eller Firmafesten. Uanset lejligheden, så kan vi skræddersy et arrangement der dækker præcis Deres behov. Vi har kapacitet

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Stævningsskov/ Gærdselsskov. Langeland maj 2010. Tåsinge Vejlen

Stævningsskov/ Gærdselsskov. Langeland maj 2010. Tåsinge Vejlen Stævningsskov/ Gærdselsskov Langeland maj 2010 Tåsinge Vejlen Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater 2 26 Torsdag den 13.05 2 Lokalitet 1 - Valdemar Slot 2 Lokalitet 2 - Tåsinge Vejlen

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV

ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV af JAKOB HIMMELSTRUP Thisted Kommune, 7700 Thisted PETER THORUP Tousiggård, 7700 Thisted SØREN ØDUM KVL, Arboretet, 2960 Hørsholm ESHØJ PLANTATION.

Læs mere

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Tilrettelægger og faglig leder på første del af turen var Poul Søndergaard, og Smyril Line, Danmark stod for det praktiske arrangement. I

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt Øland maj 2009 Stor Skallesluger Indholdsfortegnelse Side Dagmar Levisen og Lene Køhlers dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 21.05 3 Lokalitet 1 - Byrums Rauker

Læs mere

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler Lene Bjerregaard Farveordbog 100 farvers skjulte universelle signaler Forlaget Colourful Lene Bjerregaard er både arkitekt, psykoterapeut og farveforsker. Allerede i 1992 stod det klart for forfatteren,

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Rapporten er på 58 sider og er redigeret af Peter Wind. Redaktionen er afsluttet 27. januar 2009.

Rapporten er på 58 sider og er redigeret af Peter Wind. Redaktionen er afsluttet 27. januar 2009. Dansk Botanisk Forenings tur til Slovakiet 26. juni 6. juli 2008 Kolofon Rapporten er på 58 sider og er redigeret af Peter Wind. Redaktionen er afsluttet 27. januar 2009. Rapporten kan købes hos Peter

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting Til Jul Copyright: 2007 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere