Anbefalede plantenavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalede plantenavne"

Transkript

1 Plantedirektoratet 2003

2 Anbefalede plantenavne 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet, forfatterne og G.E.C. Gads Forlag, Aktieselskabet af 1994, København Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet på plade eller bånd, overført til databanker eller på anden måde, uden forlagets skriftlige tilladelse. Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser. Forlagsredaktion: Ole Jørgensen Typografi og opsætning: Margit K. Røn og Hans Arne Jensen Omslag: Illustration af Ingeborg Frederiksen Illustrationer: Ingeborg Frederiksen Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Chr. Hendriksen og Søn A/S, Skive ISBN udgave, 1. oplag 2003 Gads Forlag Klosterstræde København K Tlf: Fax:

3 Indhold Forord... 5 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne?... 6 Valg af videnskabelige navne... 6 Valg af danske navne... 7 Synonymer... 9 English summary Alfabetisk fortegnelse, videnskabelige navne Alfabetisk fortegnelse, danske navne Bilag 1. Fortegnelse over Plantenavneudvalgets medlemmer

4

5 Forord Anbefalede plantenavne udgives af Plantedirektoratet for at fremme en ensartet anvendelse af plantenavne i landbrug, gartneri, havebrug, naturforvaltning, undervisning m.v. Navnelisten er udarbejdet af Plantenavneudvalget (tidligere Landbrugsministeriets Artsnavneudvalg). Udvalget udarbejdede i 1984 Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug. Denne fortegnelse blev senere suppleret med Liste over standardiserede plantenavne, der blev udgivet af Statens Plantetilsyn og Plantedirektoratet i henholdsvis 1985 og Det er Plantedirektoratets håb, at Anbefalede plantenavne vil være et godt hjælpemiddel i arbejdet med navngivning af planter. Hvis der under brug af bogen opdages fejl eller mangler, bedes de meddelt Plantedirektoratet, således at fejlene kan rettes i kommende udgaver af denne publikation. Anbefalede plantenavne vil blive publiceret på Plantedirektoratets hjemmeside: Det omfattende arbejde med udvalg af både danske og videnskabelige (latinske) plantenavne samt den krævende verificering af stavemåder m.v. er gennemført af Plantenavneudvalgets medlemmer (jf. bilag 1). Lektor Folmer Arnklit og lektor Jørgen Jensen, der henholdsvis er og har været formand for Udvalget for prydplanter, har ydet en særdeles stor indsats ved indsamling og verifikation af det meget store antal plantenavne, der er optaget i bogen. Lektor Ole Høst, der i en årrække var formand for underudvalget vedrørende kulturplanter, frugt og grønt, har ved identifikation og navngivning af mange planter bidraget væsentligt til navnelistens udformning. Lektorerne Knud Ib Christensen, Signe Frederiksen og Knud Rahn har under verificering af plantenavnene bidraget væsentligt til forbedring af listen. Udvalgets sekretærer Ole B. Lyshede ( ), Anne Bülow-Olsen ( ) og Lars Landbo (1999-) har ydet en stor indsats under udvalgets arbejde. Ved skrivning og korrekturlæsning af navnelisten er der modtaget værdifuld assistance fra Gitte Frost Berglund ( ), Lillian V. Olsen, Margit K. Røn og Karen Vecht. Ingeborg Frederiksen's vignetter, der blev udført til Grønlands Flora, er velvilligt stillet til rådighed af lektor Bent Fredskild. Til alle, der har medvirket ved udarbejdelse af Anbefalede plantenavne, bringes en hjertelig tak. P.u.v. Hans Arne Jensen 5

6 Hvilke planter er optaget i Anbefalede plantenavne? Bogen omfatter plantearter og slægter, der dyrkes og omsættes i Danmark. Listen omfatter også navne på en række ukrudtsarter samt importerede planter og frugter. Anbefalede plantenavne omfatter desuden de arter, der er optaget i Drogelisten, Nettox List of Food Plants samt de plantearter, der er omfattet af Washingtonkonventionen (CITES-listen). For arter, der ikke er nævnt i Anbefalede plantenavne, anbefales det at benytte de kilder, der er anvendt ved fremstilling af denne publikation, idet dette vil fremme en mere ensartet brug af plantenavnene. Listen omfatter kun en del af Danmarks vilde planter. For de arter, der ikke er omtalt i denne publikation, anbefales det at anvende de navne, der er publiceret i nyere anerkendte floraværker. I Anbefalede plantenavne er optaget i alt ca navne på slægter og arter. Valg af videnskabelige navne De videnskabelige navne er udvalgt ved hjælp af følgende kilder nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland (2001). Fortegnelsen er tilgængelig i: The Germplasm Resources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-adresse: html). 2. GRIN Taxonomy. I denne liste findes et meget stort antal plantenavne, som til stadighed opdateres. (Webadresse: npgs/html/ tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen. 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. Arter, der ikke findes i disse kilder, er verificeret ved hjælp af IPNI (International Plant Name Index). (Web-adresse: Databaserne GRIN og IPNI opdateres løbende. Opslag i disse databaser blev i det væsentlige afsluttet pr. 1. maj For grupper, hvor der er divergerende opfattelser af systematikken, følges den systematik, der er lagt til grund for ISTA's lister. Slægtsnavne på latin og autornavne skrives i overensstemmelse med internationale regler med stort begyndelsesbogstav. Synonymer er skrevet med kursiv. Artskrydsninger Krydsning mellem arter anvendes jævnligt i planteforædlingen. Hvis begge forældre er kendt, skrives fx: Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. Når plantematerialet kun med sikkerhed kan henføres til slægt, skrives i overensstemmelse med International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (1995) slægtsnavnet efterfulgt af sortsnavnet, fx: Achimenes 'Show-off' Når plantematerialet kan henføres til art, men afviger fra den botanisk beskrevne art på grund af krydsning med andre ar- 6

7 ter, skrives med stort begyndelsesbogstav slægtsnavn og gruppenavn efterfulgt af Gruppe, fx: Begonia Lorraine Gruppe + foran slægtsnavnet anvendes for en kimære, der er en ved podning opstået falsk bastard (adamguldregn, + Labunocytisus adamii (Poit.) C.K. Schneid., er dannet af Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link og Laburnum anagyroides Medik.). Autorer Autorerne, der er anført i forbindelse med de videnskabelige navne, er i overensstemmelse med Authors of Plant Names (ed. R.K. Brummit & C.E. Powell, Royal Botanic Gardens, Kew, 1992). Autorfortegnelsen opdateres løbende på web-adressen: query_author.html). Valg af danske navne Ved valg af plantenavne er det undersøgt, om planten har et anvendeligt dansk navn. Hvis der har foreligget flere muligheder, er det navn valgt, der skønnes at have den største udbredelse. Som den væsentligste kilde til de danske plantenavne er anvendt: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996): Plantenavne - fra a til z. (Navnene i denne publikation er koordineret med tidligere udgaver af plantelister fra Plantenavneudvalget). 2. J. Lange ( ): Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgaards Forlag. Hvis der ikke er fundet et dansk navn, er det undersøgt, om der findes et navn på andre sprog, der er anvendeligt som et dansk plantenavn. Navne, der kan virke stødende, er søgt undgået. I en række tilfælde er det dog valgt ikke at give en plante et dansk navn, idet den pågældende plante er kendt og omsættes under sit videnskabelige navn, eventuelt suppleret med sortsnavn eller lignende. Hvis der er valgt et eksotisk plantenavn, er den lokale staveform foretrukket, medmindre den bryder afgørende med traditionen i dansk retskrivning. Der foretages sædvanligvis ikke en fordanskning af stavemåden, som knytter sig til en geografisk lokalitet eller et personnavn. De danske plantenavne er i mange tilfælde givet med stor folkelig fantasi, som ofte afviger fra botanikkens systematiske opdeling i slægt og art. Mange eksempler på dette findes i Ordbog over Danmarks plantenavne. Plantenavneudvalget har for de veletablerede navnes vedkommende naturligvis ikke ønsket at ændre på dette. For sjældent anvendte danske navne er det imidlertid i en række tilfælde tilstræbt, at det af artsnavnet kan ses, hvilken slægt arten tilhører. Fx foreslås det danske navn for Euphorbia grandicornis Goebel ex N.E.Br. ændret fra gevirplante til gevirvortemælk. I danske haver og gartnerier tages hvert år arter i dyrkning, der ikke har et dansk navn. Med henblik på at fremme brugen af danske navne, der afspejler planternes slægtskab, er der i stort omfang indføjet danske slægtsnavne i Anbefalede plantenavne. 7

8 Når en art, der har et dansk slægtsnavn, men ikke et dansk artsnavn, tages i dyrkning, anbefales det, at det anbefalede slægtsnavn indgår i artsnavnet. Eksempel: Af fortegnelsen over videnskabelige navne ses, at slægten Bellis har det danske navn tusindfryd. Bellis perennis, der forekommer i næsten alle danske haver, er kaldt almindelig tusindfryd. Hvis man ønsker at navngive den sydeuropæiske Bellis annua L., ville et godt dansk navn være enårig tusindfryd. Retskrivningsordbogen, der udgives af Dansk Sprognævn, fastlægger, hvorledes danske ord skal staves og skrives. Alle danske offentlige myndigheder er forpligtiget til at følge disse retningslinjer. Det er generelt imod Sprognævnets regler at bruge stort begyndelsesbogstav i plantenavne og at bruge bindestreger i sammensatte ord. I floraværker og lærebøger i botanik skrives danske plantenavne, hvori der indgår både et slægtsnavn (fx kløver) og et artsnavn (fx rød), ofte med bindestreg (fx rød-kløver). Dette er ikke tilladt efter ovennævnte regler, og plantenavnet skal derfor skrives uden bindestreg. I Anbefalede plantenavne er det i den liste, hvor navnene er sorteret efter dansk navn, valgt at adskille slægts- og artsnavnet med en todelt lodret streg (fx rød kløver og kløver, rød ). Den lodrette streg er tænkt som en information til læserne, men den anvendes ikke i den almindelige brug af plantenavnet, medmindre man ønsker at videregive oplysninger om botanisk slægtskab. Den lodrette streg anvendes ikke, hvis der i navnet indgår et andet slægtsnavn (fx belladonnalilje, Amaryllis belladonna L.), idet denne art hører til slægten Amaryllis og ikke til slægten Lilium. Den lodrette streg anvendes heller ikke for subspecies, varieteter og andre botaniske grupperinger under artsniveau (fx slangehvidløg, Allium sativum var. ophioscorodon (Link) Döll). Danske slægts- og artsnavne er skrevet med små begyndelsesbogstaver. En undtagelse fra denne regel er Kristi tornekrone, Sherlock Holmes-pibe, dronning Victoria agave og lignende navne. Under udvalgets arbejde med Anbefalede plantenavne blev det klart, at der er behov for dels fuldstændige, entydige plantenavne til brug i love, officielle bekendtgørelser o.l., dels korte, mundrette navne til brug i praksis, og som derfor kan anvendes i fx artikler, der henvender sig direkte til jordbrugere. Eksempelvis kan den korte form rug findes som dansk slægtsnavn for Secale. Et fuldstændigt navn for kulturplanten kan findes ved at søge i de videnskabelige navne under Secale cereale eller i den danske liste under rug, almindelig. Hos visse kulturplanter er der udskilt former, som har veldefinerede, karakteristiske egenskaber, uden at disse dog er forsynet med et latinsk varietetsnavn. Da navnene på sådanne former ofte anvendes både i faglitteraturen og i daglig tale, er de vigtigste af disse formnavne optaget i den alfabetiske fortegnelse over danske navne, fx: asieagurk, form af agurk, Cucumis sativus L. hjertesalat, form af hovedsalat, Lactuca sativa L. var. capitata L. vårrug, form af rug, Secale cereale L. 8

9 Synonymer For både videnskabelige og danske plantenavne findes der en række, især ældre plantenavne, der har været almindeligt anvendt. Der er således flere navne i brug for samme plante. For at øge anvendeligheden af bogen er disse synonymer placeret i alfabetisk orden i listerne sammen med de anbefalede navne. De videnskabelige synonymer er skrevet med kursiv skrift efterfulgt af det anbefalede navn skrevet med fed skrift. For de danske navne er synonymerne efterfulgt af en henvisning til det anbefalede danske og videnskabelige navn (fx amerikansk olieplante, se ricinus, Ricinus communis L.). 9

10 English summary Recommended Scientific and Danish Plant Names is published by the Danish Plant Directorate with the aim of contributing to a uniform application of Danish and scientific plant names in Danish agriculture, horticulture and in other sectors using plants and plant products. The publication includes a Danish list of plant species evaluated with regard to their use as drugs, Nettox List of Food Plants and the plant species covered by the Washington convention (CITES). In addition, it is the hope that the publication can contribute to standardisation of the use of plant names within EU and other international fora. The list has been prepared by a Danish Plant Nomenclature Committee (page 369). The list, containing more than scientific names (page 11), has been extracted from the following sources, mentioned in priority order: 1. ISTA List of Stabilized Plant Names. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland. The list is available in: The Germplasm Rsources Information Network (GRIN) of U.S. Department of Agriculture Agricultural Research Service. Nomenclature of Seed Associations. (Web-address: npgs/tax/taxassoc. html). 2. GRIN Taxonomy. In this list a very large number of plant names are available. (Web-address: cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl?). 3. Zander, R. (2000). Handwörterbuch der Pflanzennamen, 16. Auflage. Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart. The Danish plant names (page 197) have been taken from: 1. A. Klougart, J. Lange, E. Lindgaard & D. Nissen (1996). Plantenavne - fra a til z. 2. J. Lange ( ). Ordbog over Danmarks plantenavne (vol. I-III). Munksgårds Forlag. A substantial number of new Danish plant names have been added by the Plant Nomenclature Committee. 10

11 11

12 12

13 A Abelia... Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder Abeliophyllum Abeliophyllum distichum Nakai Abelmoschus Abelmoschus esculentus (L.) Moench Hibiscus esculentus L.... Abelmoschus moschatus Medik. Hibiscus abelmoschus L.... Abies... Abies alba Mill.... Abies amabilis Douglas ex J.Forbes... Abies balsamea (L.) Mill.... Abies bornmuelleriana Mattf. Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr.... Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis... Abies firma Siebold & Zucc.... Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.... Abies guatemalensis Rehder... Abies homolepis Siebold & Zucc.... Abies koreana E.H.Wilson... Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.... Abies lowiana (Gordon) A.Murray bis Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. var. lowiana (Gordon) Lemmon... Abies magnifica A.Murray bis... Abies mariesii Mast. Abies nordmanniana (Steven) Spach... Abies nordmanniana (Steven) Spach subsp. equi-trojani (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen Abies bornmuelleriana Mattf.... Abies pinsapo Boiss.... Abies procera Rehder... Abies sibirica Ledeb.... Abies veitchii Lindl.... Abutilon... Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin... Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.... Abutilon theophrasti Medik.... Acacia... Acacia armata R.Br. Acacia paradoxa DC... Acacia dealbata Link... Acacia farnesiana (L.) Willd. Acacia glauca Willd., nom. illeg. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit... Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile Acacia paradoxa DC. Acacia armata R.Br.... Acacia raddiana Savi Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia senegal (L.) Willd.... Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Acacia tortilis abelia okra abelmoskus ædelgran almindelig ædelgran purpurædelgran balsamædelgran tyrkisk ædelgran langnålet ædelgran californisk ædelgran japansk ædelgran kæmpegran guatemalaædelgran skrueædelgran koreaædelgran klippeædelgran californisk ædelgran rød ædelgran nordmannsgran tyrkisk ædelgran spansk ædelgran sølvædelgran sibirisk ædelgran vidunderædelgran klokketræ japanlygte plettet klokketræ kinajute akacie myrteakacie sølvakacie vild tamarinde myrteakacie gummiakacie 13

14 Acacia tortilis Acacia tortilis (Forssk.) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan Acacia raddiana Savi Acaena... tornnød Acaena buchananii Hook. fil.... blågrøn tornnød Acaena caesiiglauca (Bitter) Bergmans... gråblå tornnød Acaena magellanica (Lam.) Vahl... ildlandtornnød Acaena microphylla Hook. fil.... fin tornnød Acaena novae-zelandiae Kirk... biddytornnød Acalypha... acalypha Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast.... frynseblad Acalypha hispaniolae Urb.... hængekattesvans Acalypha hispida Burm. fil.... kattesvans Acalypha wilkesiana Müll. Arg.... kobberblad Acantholimon... pindsvinepude Acantholimon glumaceum (Jaub. & Spach) Boiss.... armensk pindsvinepude Acantholimon olivieri (Jaub. & Spach) Boiss. Acanthopanax Acanthopanax senticosus (Rupr. & Maxim.) Harms Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.... russisk rod Acanthus... akantus Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus hungaricus (Borbás) Baen. Acanthus balcanicus Heywood & I.Richardson Acanthus longifolius Host non Poir... ungarsk akantus Acanthus longifolius Host non Poir. Acanthus hungaricus (Borbás) Baen.... ungarsk akantus Acanthus mollis L.... blød akantus Acanthus spinosus L.... tornet akantus Acca... feijoa Acca sellowiana (O.Berg) Burret Feijoa sellowiana (O.Berg) O.Berg... feijoa Acer... løn Acer campestre L.... navr Acer capillipes Maxim.... rødstilket løn Acer cappadocicum Gled.... tyrkisk løn Acer circinatum Pursh... vinløn Acer ginnala Maxim. Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.... ildløn Acer griseum (Franch.) Pax... papirbarkløn Acer japonicum Thunb.... viftebladet løn Acer macrophyllum Pursh... kæmpeløn Acer maximowiczianum Miq. Acer nikoënse hort.... nikkoløn Acer mono Maxim. Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi... monoløn Acer monspessulanum L.... fransk løn Acer negundo L.... askebladet løn Acer nikoënse hort. Acer maximowiczianum Miq... nikkoløn Acer palmatum Thunb.... japansk løn Acer pensylvanicum L.... stribet løn Acer pictum Thunb. subsp. mono (Maxim.) H.Ohashi Acer mono Maxim.... monoløn 14

15 Aconitum lamarckii Acer platanoides L.... spidsløn Acer pseudoplatanus L.... ahorn Acer rubrum L.... rød løn Acer rufinerve Siebold & Zucc.... rødnervet løn Acer saccharinum L.... sølvløn Acer saccharum Marshall... sukkerløn Acer schwerinii Pax Acer veitchii Schwer. Acer shirasawanum Koidz. Acer sieboldianum Miq. Acer spicatum Lam.... aksblomstret løn Acer tataricum L.... russisk løn Acer tataricum L. subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. Acer ginnala Maxim.... ildløn Acer tegmentosum Maxim.... kinesisk løn Acer tschonoskii Maxim. subsp. koreanum A.E.Murray... koreansk løn Acer veitchii Schwer. Acer schwerinii Pax Aceras Aceras anthropophorum (L.) R.Br. ex W.T.Aiton Aceriphyllum Aceriphyllum rossii (Oliv.) Engl. Mukdenia rossii (Oliv.) Koidz.... ahornblad Achillea... røllike Achillea ageratifolia (Lindl.) Boiss.... balsamrøllike Achillea chrysocoma Friv.... guldrøllike Achillea clavennae L.... hvid røllike Achillea filipendulina Lam.... pragtrøllike Achillea grandifolia Friv. Achillea millefolium L.... almindelig røllike Achillea ptarmica L.... nyserøllike Achillea tomentosa L.... filtet røllike Achimenes... tallerkenblomst Achimenes longiflora DC.... almindelig tallerkenblomst Achnatherum Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv. Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb.... sølvaksgræs Achnatherum splendens (Trin.) Nevski Stipa splendens Trin. Acidanthera... sortøje Acidanthera bicolor Hochst. Gladiolus murielae Kelway & Langport ex anon. Acinos Acinos arvensis (Lam.) Dandy Satureja acinos (L.) Scheele... voldtimian Acmella Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen Spilanthes oleracea L.... parakarse Aconitum... stormhat Aconitum x cammarum L.... havestormhat Aconitum carmichaelii Debeaux... oktoberstormhat Aconitum carmichaelii Debeaux var. wilsonii (Stapf ex Mottet) Munz Aconitum henryi E.Pritz. Aconitum lamarckii Rchb. ex Spreng.... pyrenæisk stormhat 15

16 Aconitum lycoctonum Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman Aconitum vulparia Rchb... ulvestormhat Aconitum napellus L.... ægte stormhat Aconitum vulparia Rchb. Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Nyman... ulvestormhat Aconogonon Aconogonon campanulatum (Hook. fil.) H.Hara Polygonum campanulatum Hook. fil.... klokkepileurt Aconogonon polystachyum (Wall. ex Meisn.) Small Polygonum polystachyum Wall. ex Meisn.... syrenpileurt Acorus... kalmus Acorus calamus L.... almindelig kalmus Acorus gramineus Sol. ex Aiton... græsbladet kalmus Acroclinium Acroclinium roseum Hook. Helipterum roseum (Hook.) Benth.. solvinge Acroptilon Acroptilon repens (L.) DC. Actaea... druemunke Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill. Actaea pachypoda Elliott... hvid druemunke Actaea pachypoda Elliott Actaea alba Mack. & Rydb. non (L.) Mill.... hvid druemunke Actaea racemosa L. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.... sort sølvlys Actaea rubra (Aiton) Willd.... rød druemunke Actaea spicata L.... sort druemunke Actinidia... kiwi Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.... stikkelsbærkiwi Actinidia chinensis auct. Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson... ægte kiwi Actinidia chinensis Planch.... almindelig kiwi Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson Actinidia chinensis auct.... ægte kiwi Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.... kamæleonbusk Actiniopteris Actiniopteris australis (L. fil.) Link... viftebregne Adansonia Adansonia digitata L.... baobab Adenanthos Adenia... adenia Adenia fruticosa Burtt Davy Adenia glauca Schinz Adenia pechuelii (Engl.) Harms Adenia spinosa Burtt Davy... tornet adenia Adenium Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.... ørkenrose Adhatoda Adhatoda vasica Nees Justicia adhatoda L.... malabarnød Adiantum... venushår Adiantum caudatum L. Adiantum fragrans L. fil. Cheilanthes pteridioides (Reichard) C.Chr. 16

17 Aeschynanthus hildebrandtii Adiantum fulvum Raoul Adiantum hispidulum Sw. Adiantum pedatum L.... canadisk venushår Adiantum peruvianum Klotzsch... sølvvenushår Adiantum polyphyllum Willd. Adiantum raddianum C.Presl Adiantum tenerum Sw. Adiantum venustum D.Don... himalayavenushår Adonis... adonis Adonis aestivalis L.... sommeradonis Adonis amurensis Regel & Radde... vinteradonis Adonis vernalis L.... våradonis Adromischus... adromischus Adromischus cooperi (Baker) A.Berger Adromischus poellnitzianus Werderm. Aechmea Aechmea caudata Lindm. Aechmea chantinii (Carrière) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea fasciata (Lindl.) Baker... lanseroset Aechmea fulgens Brongn. Aechmea lindenii (E.Morren) Baker Aechmea comata Baker Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez Aechmea mariae-reginae H.Wendl. Aechmea miniata (Beer) Baker Aechmea servitensis André Aechmea weilbachii Didr. Aegle Aegle marmelos (L.) Corrêa... bel Aegopodium... skvalderkål Aegopodium podagraria L.... skvalderkål Aeonium... aeonium Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.... højstammet aeonium Aeonium balsamiferum Webb & Berthel.... balsamaeonium Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.... kanarisk aeonium Aeonium decorum (Webb) Bolle Sempervivum decorum (Webb) H.Christ Aeonium x domesticum (Praeger) A.Berger Aeonium haworthii Webb & Berthel. Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle) Pit. & Proust Aeonium simsii (Sweet) Stearn Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.... taburet Aeonium urbicum (C.Sm. ex Hornem.) Webb & Berthel. Aeranthes Aeranthes henrici Schltr. Aerva Aeschynanthus... ampelfakkel Aeschynanthus evrardii Pellegr. Aeschynanthus hildebrandtii Hemsl.... ildebrand 17

18 Aeschynanthus longicaulis Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus marmoratus T.Moore Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. Aeschynanthus parasiticus (Roxb.) Wall. Aeschynanthus pulcher (Blume) G.Don Aeschynanthus radicans Jack Aeschynanthus speciosus Hook. Aeschynanthus x splendidus T.Moore Aeschynanthus tricolor Hook. Aeschynomene Aeschynomene indica L. Aesculus... hestekastanje Aesculus x carnea Hayne... rød hestekastanje Aesculus hippocastanum L.... almindelig hestekastanje Aesculus parviflora Walter... buskhestekastanje Aethionema... klippeurt Aethionema armenum Boiss. Aethionema coridifolium DC. Aethusa... halvsvøb Aethusa cynapium L.... hundepersille Aframomum Aframomum melegueta K.Schum. Amomum melegueta Roscoe... paradiskorn Afrocarpus Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page Agapanthus... skærmlilje Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.... afrikansk skærmlilje Agapanthus campanulatus F.M.Leight.... klokkeskærmlilje Agapanthus praecox Willd. Agapanthus praecox Willd. subsp. minimus (Lindl.) F.M.Leight.... liden skærmlilje Agaricus... champignon Agaricus arvensis Schaeff.... agerchampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach... brun havechampignon Agaricus bisporus (Lange) Imbach forma albidus (Lange) Singer hvid havechampignon Agaricus campestris L.... markchampignon Agarista Agarista populifolia (Lam.) Judd Agastache Agastache anethiodora Britton Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze... indianermynte Agastache anisata hort. Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze. indianermynte Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze Agastache anisata hort. Agastache anethiodora Britton... indianermynte Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling Agastache pallida (Lindl.) Cory Agastache barberi (B.L.Rob.) Epling Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 18

19 Aira Agathosma Agathosma betulina (P.J.Bergius) Pillans Barosma betulina (P.J.Bergius) Bartl. & H.L.Wendl.... Agave... Agave americana L.... Agave arizonica Gentry & J.Z.Weber... Agave attenuata Salm-Dyck Agave filifera Salm-Dyck... Agave ghiesbreghtii K.Koch Agave lophantha Schiede Agave univittata Haw. Agave parviflora Torr. Agave univittata Haw. Agave lophantha Schiede Agave victoriae-reginae T.Moore... bukko agave almindelig agave arizonaagave trådagave dronning Victoriaagave Ageratina... ageratina Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. Eupatorium rugosum Houtt.... hvid ageratina Ageratum... blåkvast Ageratum houstonianum Mill.... almindelig blåkvast Aglaonema... sømandstrøst Aglaonema commutatum Schott Aglaonema costatum N.E.Br. Aglaonema crispum (Pitcher & R.F.Manda) Nicolson Aglaonema nitidum (Jack) Kunth Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth Agrimonia... agermåne Agrimonia eupatoria L.... almindelig agermåne Agropyron... kvik Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. Agropyron magellanicum (E.Desv.) Hack. Elymus magellanicus (E.Desv.) Á.Löve... blåkvik Agropyron repens (L.) P.Beauv. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski... almindelig kvik Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F.Lewis Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners Agrostemma... klinte Agrostemma githago L.... almindelig klinte Agrostis... hvene Agrostis canina L.... hundehvene Agrostis capillaris L. Agrostis tenuis Sibth.... almindelig hvene Agrostis gigantea Roth... stortoppet hvene Agrostis stolonifera L.... krybhvene Agrostis tenuis Sibth. Agrostis capillaris L... almindelig hvene Aichryson Aichryson x domesticum Praeger Aichryson laxum (Haw.) Bramwell... stuehusløg Ailanthus... skyrækker Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthus vilmoriniana Dode. skyrækker Ailanthus vilmoriniana Dode Ailanthus altissima (Mill.) Swingle.. skyrækker Aira... dværgbunke 19

20 Ajania Ajania Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries Chrysanthemum pacificum Nakai Ajuga... læbeløs Ajuga pyramidalis L.... pyramidelæbeløs Ajuga reptans L.... krybende læbeløs Akebia... akebia Akebia quinata (Houtt.) Decne.... femfingret akebia Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.... trefingret akebia Albizia Albizia julibrissin Durazz.... silkerosentræ Albizia lebbeck (L.) Benth.... tibettræ Albizia lophantha (Willd.) Benth. Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen... stueakacie Albizia procera (Roxb.) Benth. Alcea... stokrose Alcea ficifolia L. Alcea rosea L.... havestokrose Alchemilla... løvefod Alchemilla alpina L.... bjergløvefod Alchemilla erythropoda Juz. Alchemilla mollis (Buser) Rothm.... lodden løvefod Alchemilla xanthochlora Rothm.... gulgrøn løvefod Aleurites Aleurites fordii Hemsl. Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw... tung Aleurites moluccanus (L.) Willd.... bankul Alisma... skeblad Alisma plantago-aquatica L.... vejbredskeblad Alisma plantago-aquatica L. var. parviflorum (Pursh) Torr. Allamanda... allamanda Allamanda cathartica L.... gylden allamanda Allamanda neriifolia Hook.... nerieallamanda Allamanda violacea Gardner & Fielding... rød allamanda Alliaria... løgkarse Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande... almindelig løgkarse Allium... løg, prydløg Allium aflatunense B.Fedtsch. Allium ampeloprasum L.... vild perleløg Allium amphibolum Ledeb. Allium ascalonicum auct. Allium cepa L. var. aggregatum G.Don... skalotteløg Allium ascalonicum L. Allium hierochuntinum Boiss. Allium caeruleum Pall.... blå prydløg Allium cepa L. var. aggregatum G.Don Allium ascalonicum auct.... skalotteløg Allium cepa L.... kepaløg Allium cepa L. var. viviparum (Metzg.) Mansf. Allium x proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.... etageløg Allium cernuum Roth... alleghenyprydløg Allium chinense G.Don... rakkyoløg 20

Klatre- & slyngplanter

Klatre- & slyngplanter Skader som følge af rådyr kan være et større problem for en del haveejere. Hvad skal man gøre??? Afskrækningsmidler og gamle husgeråd er al ære værd, men de er sjældent rigtigt effektive. Ikke mindst fordi

Læs mere

Løg og stauder. Gode sæsonforlængende, plejelette kombinationer. Camassia leichtlinii 'Alba'

Løg og stauder. Gode sæsonforlængende, plejelette kombinationer. Camassia leichtlinii 'Alba' DEL 2 Årstidsvariation Aster divaricatus meget længeblomstrende og sund - sammen med Hosta Halcyon, der dækker hen over Narcissus 'Mount Hood. Fra april til frost. Løg og stauder Gode sæsonforlængende,

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Henrik Harpestrengs Medicinske Urtehave i Sagnlandet

Henrik Harpestrengs Medicinske Urtehave i Sagnlandet Henrik Harpestrengs Medicinske Urtehave i Sagnlandet Birgit Green Urtehaven blev startet i 2002 af Klaus Nicholson i det, der dengang hed Lejre Forsøgscenter, og som nu hedder Sagnlandet i Lejre. Klaus

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Prisliste for Bøllemosevej 9-11, Uvelse DK 3550 Slangerup CVR: DK30601432 Tlf. +45 48 18 75 27 - Fax. +45 48 18 74 81 mail@treeseed.com www.treeseed.com Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Nåletræ

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

Blomst Ubetydelig Frugt Lysebrun og vinget Hæk Br. 4-5 stk. pr. lbm SHO br I øvrigt Skyggetålende 3 x SHO mk.

Blomst Ubetydelig Frugt Lysebrun og vinget Hæk Br. 4-5 stk. pr. lbm SHO br I øvrigt Skyggetålende 3 x SHO mk. Abies Abies balsamea 'Nana' Balsamgran bredde cm. 1 stk. 10 stk. 100 stk. Vækst Dværgagtig og tæt co. 15-20 Højde 60-80 cm. Løv Mørkegrønne nåle Frugt Små purpurviolette kogler Abies koreana Koreagran

Læs mere

STAUDEHAVEN Hellerup Strandpark

STAUDEHAVEN Hellerup Strandpark STAUDEHAVEN Hellerup Strandpark GENTOFTE KOMMUNE PARK OG VEJ 1 Oversigtskort Legeplads Tennisbaner Lindeallé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bed 6 bed 5 bed bed 3 Onsgårdsvej bed 7 bed 8

Læs mere

MMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

MMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri /plantemateriale der skal være forsynet med plantepas og leverandørdokument ved salg, engros eller i detail samt oplysninger om hvilke af lande der er beskyttet zone (ZP). /plantemateriale Krav (jf. bilagsnote)

Læs mere

Voorraadlijst

Voorraadlijst Voorraadlijst 2015-2016 Boomkwekerij Richard de Bie BV Bredaseweg 15B 4881 DC Zundert Tel: 0765974051 mob. 0653285471 Fax; 0765976800 Dit is een schattingslijst, aantallen kunnen veranderen, en er kan

Læs mere

Klinisk fytoterapi G 1.9

Klinisk fytoterapi G 1.9 Klinisk fytoterapi G 1.9 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 3. udgave 1999 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium eller dele heraf

Læs mere

Celastrus orbiculatus Højde cm. Kr. pr. stk. ved Træmorder 1 stk. 10 stk. Vækst Meget kraftigvoksende, slyngende co. opb. Grønt, gul høstfarve

Celastrus orbiculatus Højde cm. Kr. pr. stk. ved Træmorder 1 stk. 10 stk. Vækst Meget kraftigvoksende, slyngende co. opb. Grønt, gul høstfarve Actinidia kolomikta Højde cm. Kr. pr. stk. ved Kamæleonbusk 1 stk. 10 stk. Vækst Svagt slyngende co. opb. Grønt med hvide/rosa skudspidser sol. 7,5 l co. opb. 150-200 Små hvide med duft, delvis skjult

Læs mere

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Best Practice Neonectria ædelgrankræft

Best Practice Neonectria ædelgrankræft Best Practice Neonectria ædelgrankræft S e n i o r r å d g i v e r I b e n M. T h o m s e n I n s t i t u t f o r G e o v i d e n s k a b o g N a t u r f o r v a l t n i n g ( I G N ) F o r s k e r Ve

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Besigtigelse (tidl. amtslige data)

Besigtigelse (tidl. amtslige data) Besigtigelse (tidl. amtslige data) Stamdata Observationssted Serup Mose Observationssted nr 483M0102.01M Observationssted DBIdent 990011596 Målested Målested nr Målested DBIdent Ansvarlig myndighed Fyns

Læs mere

Prisliste frø 2015/2016

Prisliste frø 2015/2016 Prisliste frø 2015/2016 Price list seed 2015/2016 Prisliste frø Hermed præsenteres vores prisliste på frø for sæsonen 2015/2016. De anførte priser er vejledende, og vi giver gerne tilbud på større mængder

Læs mere

December 2015. MvL (Rootball/Pot, Kluit/Pot) Maat cm (Hight cm) Aantal (Quantity) Naam (Name)

December 2015. MvL (Rootball/Pot, Kluit/Pot) Maat cm (Hight cm) Aantal (Quantity) Naam (Name) Rein en Mark Bulk Rijneveld 115, 2771 XV Boskoop info@bulk-boskoop.nl anne@bulk-boskoop.nl www.bulk-boskoop.nl Fax.: +31 (0) 172 213402 December 2015 Boskoop, 10-12-2015 NL: Niet alle planten van deze

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 35 2005 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 35 2005 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE Havebrugshistorisk

Læs mere

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011.

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Baggrund. Herbicidscreening i priklebede 2010 foretaget af DJF Flakkebjerg på Akkerup Planteskole viste ved bedømmelsen af skader

Læs mere

FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966 FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966 Ved JOHAN LANGE Oppe i Skovbakkerne syd for Marselisborg Slot i den såkaldte Jægerskov finder man den fortsbotaniske

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske Krydderurter Træer Side 2 Akebia Quinata kaldes også for klatreagurk eller chokoladevin og farven er vel også nærmest

Læs mere

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter

Hede. Djævelsbid (Succisa pratensis) Blomsteroversigt til kvalitetsbedømmelse af lysåbne naturtyper. Karakteristiske og let kendelige positivarter Visse (Genista sp.) 10-40 cm. Halvbusk med grentorne (Engelsk-Visse) (Håret- eller Farve-Visse: uden torne). (Håret-Visse: hårede grene og underside af blade. Farve-Visse: glatte eller randhårede blade).

Læs mere

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE

SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLEBED VED VALLENSBÆK KOMMUNE SOMMERFUGLE I DANMARK Sommerfuglen er nok det mest kendte og farverige insekt, man kan støde på i Danmark, og de fleste danskere glæder sig nok over sommerfuglen,

Læs mere

Stauder til alle formål i 13cm potte volumen

Stauder til alle formål i 13cm potte volumen Stauder til alle formål i 13cm potte volumen Højden kan variere meget afhængig af bund, fugtighed og lysforhold, men er her angivet for normale vækstforhold. Pris pr. stk. kr. 37,- 3stk. 99,- 10stk. assorteret

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103]

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103] HESEDE PLANTESKOLE ved JOHAN LANGE På Gisselfeld Kloster Skovdistrikt, nærmere betegnet i Hesede Skov ca. 2 km vest for traktørstedet Villa Gallina ligger den nu forlængst nedlagte Hesede Planteskole,

Læs mere

Abeliophyllum distichtum. Abeliophyllum distichtum

Abeliophyllum distichtum. Abeliophyllum distichtum Abelia parviflora Filename: _NBS6179.JPG Description: Ca. 30 forskellige indenfor arten. Stammer fra Kina. Busken er stort set stedsegrøn. Den blomstrer i aug. til okt. med let duftende blomster. Skal

Læs mere

Nogle frø kan man med fordel så udendørs således de får både kulde og varmeperioder. (bl.a arter mærket DD)

Nogle frø kan man med fordel så udendørs således de får både kulde og varmeperioder. (bl.a arter mærket DD) Forbehandling af træfrø Dette er kun en guide, da det er svært nøjagtigt at sige hvornår et frø spirer. Lad endelig være med at smide potter/bakker ud for tidligt da træfrø er uforudsigelige og ofte spirer

Læs mere

Investigation and Analysis of Campus Greening of Sichuan University in Chengdu

Investigation and Analysis of Campus Greening of Sichuan University in Chengdu Д1Х3Д1 7Д1 732 Д1 7Д1 7Д1 7Д1 72 Д1 7Д1 7 Vo1. 32Д1 7Д1 7No. 2 2011 Д1 7Д1 7 4 Д1 7Д1 7 Journal of Sichuan Forestry Science and Technology Apr. Д1 7Д1 72011 Д1 7Д1 7Д1 7Д1 7 Д1 7Д1 7Д1 7Д1 7 Д1 7Д1 7Д1

Læs mere

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU

Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Liste over planter og planteprodukter m.m., der kræver plantesundhedscertifikat ved indførsel til Danmark fra lande udenfor EU Listen er alene vejledende. En udtømmende beskrivelse af produkter der skal

Læs mere

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland 4 MiljøBiblioteket Iltsvind Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg Hovedland Redaktører Peter Bondo Christensen er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015

Floraen på Bøgebjerg Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen 2015 Floraen på Bøgebjerg Landskabet mellem Ubberup Højskole og Valgmenighedskirken. Toppen af Bøgebjerg er skjult af træer og buske, th. anes lidt af Ubberup Stenstrøning, et fredet område med bl.a. Kødfarvet-

Læs mere

28-11-2010. ...efter. Den rekreative, sansestimulerende have Inspiration til anvendelse af planter og andre materialer i sansehaver for alle

28-11-2010. ...efter. Den rekreative, sansestimulerende have Inspiration til anvendelse af planter og andre materialer i sansehaver for alle Den rekreative, sansestimulerende have Inspiration til anvendelse af planter og andre materialer i sansehaver for alle I N D H O L D Hvad er en sansehave? Eksempler på forskellige sansehaver i Danmark.

Læs mere

Åpen Økologisk urtehage Bergstua besøkshage, Malvikvn. 418, Malvik

Åpen Økologisk urtehage Bergstua besøkshage, Malvikvn. 418, Malvik Åpen Økologisk urtehage Bergstua besøkshage, Malvikvn. 418, Malvik Søndag 24. august fra kl. 1200 (73977655) Medarrangør: Malvik Hagelag http://www.oikos.no/aapenhage Andre aktiviteter: Plantesalg og plantebytte

Læs mere

USDA hårdførhedszoner.

USDA hårdførhedszoner. USDA hårdførhedszoner. En hårdførhedszone er en geografisk defineret zone, hvori bestemte planter er i stand til at modstå og overleve zonens minimumstemperaturer. Det amerikanske landbrugsministerium

Læs mere

Den klassiske danske kirkegård Jelling

Den klassiske danske kirkegård Jelling Den klassiske danske kirkegård Jelling Der er bare ikke så mange af os, der bliver begravet på klassisk maner længere - Det giver mange hjemfaldne gravsteder Google Earth illustrerer antallet af hjemfaldne

Læs mere

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412 Pris liste på større træer. Kontakt Christian på tlf. 86451905, eller lav en aftale om besøg i planteskolen. Udvalget er næsten ubegrænset så har du ønsker udover det på listen send da en mail eller ring

Læs mere

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN Af J. NILAUS JENSEN Da Københavns Universitet stod overfor alvorlig pladsmangel og måtte se sig om efter udvidelsesmuligheder, erhvervede Univiersitetet den resterende del

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

INDEX SEMINUM 2015 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS SOPHIENSIS NOMINE CLEMENTIS OCHRIDENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT ANNO 2014 COLLECTORUM

INDEX SEMINUM 2015 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS SOPHIENSIS NOMINE CLEMENTIS OCHRIDENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT ANNO 2014 COLLECTORUM INDEX SEMINUM 2015 B HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS SOPHIENSIS NOMINE CLEMENTIS OCHRIDENSIS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT ANNO 2014 COLLECTORUM Brasilicactus haselbergii Orbea ciliata 1 P a g e Source

Læs mere

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE

KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE KORAL-HVIDTJØRN (Crataegus rhipidophylla) - EN OVERSET HVIDTJØRN MED POTENTIALE SOM HAVE- OG LANDSKABSPLANTE af KNUD IB CHRISTENSEN Botanisk Have 0. Farimagsgade 2B 1353 København K Crataegus rhipidophylla

Læs mere

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe Side 1 0001 0002 0003 0004 0005 0010 0011 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1020 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1125 1126 1135 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1225 1226 1235 1250 1251 1301 1302

Læs mere

Ekskursion til Langeland 20. august 2005

Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Program: Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing Mødetid: Kl. 10.00 Dagens program: Kl. 10.00-11.00 Apotekerhaven i Rudkøbing Kl. 11.15-12.30

Læs mere

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Niels LützenLandskabsarkitekter MDL PLR Vimmelskaftet 42 A 1162 Kbh. KT: 33 11 66 73 M: 21 69 12 73 Lokal Afledning af Regnvand, forkortet LAR består

Læs mere

Klassiske omgivelser Klassiske potter. Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi. Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter

Klassiske omgivelser Klassiske potter. Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi. Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter POTTER Klassiske omgivelser Klassiske potter Potter kan være mange ting det samme kan potteplanter Men de behøver ikke nødvendigvis at have økonomisk værdi Der kan være hele urskove i potter, Tivoli Eller

Læs mere

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016

PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 PLANTELISTE BOTANIKTUR TIL Trylleskoven 9. august 2016 Det er sjældent, vi bruger så lang tid på at botanisere omkring parkeringspladsen, som vi gjorde på denne tur. Der var også et rigtig fint overdrev

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K.

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. I midten af forrige århundrede var det - navnlig efter cholera epidemien - tydeligt, at voldene måtte

Læs mere

Nordsjællands Naturhistorisk Forening Øland maj 2009

Nordsjællands Naturhistorisk Forening Øland maj 2009 FUGLELISTE udarbejdet af Frands Jensen. (Systematisk orden) Sortstrubet lom Toppet lappedykker Skarv Fiskehejre Knopsvane Grågås Bramgås Knortegås Gravand Gråand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Edderfugl

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien

(alfabetisk artsliste efter dansk navn på side 5) Vedplanter. Acer campestre. corylus avellana. Hippophae rhamnoides. Ærteblomstfamilien Samlet artsliste for Sydhavnstippen vedplanter og urter Udarbejdet af biolologi-specialestuderende Line Laursen og Maya Caspersen i 2009, med forbehold for fejlbestemmelse. (alfabetisk artsliste efter

Læs mere

Dokument 2 00 81. Fag 02 Beplantning

Dokument 2 00 81. Fag 02 Beplantning Dokument 2 00 81 Fag 02 Beplantning FOB og SB Slagelse Sydbyen i Slagelse 06 06 2012 rev. A 12.11.2012 Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma PLAN + LANDSKAB A/S A. C. Hansensvej 7 3600 Frederikssund

Læs mere

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø

Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø En kold omgang Højsommerekskursionen 2015 Vorsø, Endelave og Hjarnø Af sted på cykel Indholdsfortegnelse 1 Deltagerliste 2 Lenes dagbogsnotater 3-40 Fredag den 31. juli 3 Lokalitet 1 Trustrup Høje 3 Lokalitet

Læs mere

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon PRÆSENTATION Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk PRÆSENTATION Holms Planteskole ligger lidt syd for Østervrå by midt i Vendsyssel på kanten af den Jyske Ås. Planteskolen er grundlagt

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge Udgangs- Hkomst Frøavls- Voksested År matiale Navn Abies L.126 Udpeget Koreagran Abies koreana Juletræ + Park 2003 12 Klon Årslev L.179 Udpeget Koreagran Abies koreana 2007 4 Klon Hornum Ac: L.047 Udpeget

Læs mere

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Kært barn har mange navne, det gælder også mange danske planter, der ikke alene skifter videnskabelige navne, men tillige ofte udstyres

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Makeupartistens have og plantesalg

Makeupartistens have og plantesalg Makeupartistens have og plantesalg Plante liste Her er vort udvalg af: Stauder Buske krydderurter Side 2 Papaver orientale Royal Wedding Hvid med sort m idte Blomstrer juni-juli 80 cm høj Velegnet til

Læs mere

Adianthum pedatum Keywords: Bregner Filename: DSCF4344.JPG. Adianthum venustum

Adianthum pedatum Keywords: Bregner Filename: DSCF4344.JPG. Adianthum venustum Adianthum pedatum, Bunddække Filename: DSCF4216.JPG Description: Adianthumslægten er på ca.150 forskellige arter. Den er udbredt over det meste af den nordlige halvkugle, selv om der er store "hvide pletter"

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet

Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi. WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet Danmarks Miljøundersøgelser Maj 2002 Afd. Landskabsøkologi FØJO II Nature Quality in organic farming WP 3 Statistisk summary af data på 24 bedrifter i Herning og Randersområdet I 2001 blev der som led

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2012 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne i Tarup-Davinde er indhentet i området Phønix og ved Bjerggårdssøen. I Phønix udføres undersøgelserne

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder 1) BEK nr 452 af 16/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0114-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

I Nye skabes en ny by

I Nye skabes en ny by 1 I Nye skabes en ny by Netop nu foregår transformationen fra dyrket landbrugsjord til begyndelsen på en helt ny by. Denne overgang sker nænsomt og forsigtigt, ved at der sås en specialudviklet græsblanding,

Læs mere

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Ole Madsen Denne guide har korte beskrivelser af havens mest seværdige træer og buske, stauder og urter og kan hjælpe gæsten til en udbytterig rundtur - på egen

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Alpine Planter v4.0. Modified: 11-11-2011 15:55:17 File Size: 4969 K Height: 2848 Width: 4288 Kilde: 0040

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Alpine Planter v4.0. Modified: 11-11-2011 15:55:17 File Size: 4969 K Height: 2848 Width: 4288 Kilde: 0040 Acantholimom ullicinum, Løg-knolde Filename: _NBS5830.JPG Description: Hjemmehørende i Anatolien og Kreta hvor den vokser på kalk og på grusede skråninger i fuld sol i 1200 til 2000 m højde. Den danner

Læs mere

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Faculty of Agricultural Sciences Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Institut for Havebrugsproduktion Forskningscenter Aarslev Martin.Jensen@agrsci.dk

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind

Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind Botaniske undersøgelser 2011 Af Johanne Fagerlind 1. Introduktion 1.1 Formål Data fra feltundersøgelserne er indhentet fra hhv. Phønixområdet og ved Bjerggårdssøen. I Phønixområdet udføres undersøgelserne

Læs mere

Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten.

Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten. Denne ingrediensliste er en total listning af indholdet i de forskellige produkter som opgivet af fabrikanten. Ingrediensernes navne er opgivet nøjagtig som fra fabrikanten, dvs. enten med deres latinske

Læs mere

Biplante- kalender 2007

Biplante- kalender 2007 Biplantekalender 2007 BIPLANTEKALENDER 2007 Plant for dine bier. I disse år synes vores agerjord at blive mere og mere som en ørken for vores bier. Der er langt mellem raps og blomsterplanter. Biplantekalenderen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN AFTEN OM STAUDERNES UTALLIGE ANVENDELSES MULIGHEDER

VELKOMMEN TIL EN AFTEN OM STAUDERNES UTALLIGE ANVENDELSES MULIGHEDER VELKOMMEN TIL EN AFTEN OM STAUDERNES UTALLIGE ANVENDELSES MULIGHEDER JORDBUND ER MÆRKET MED SYMBOL 0 = TØRT 00 = NORMAL 000 = FUGTIG 0000 = VÅD BUNDDÆKKE AJUGA reptans 'Braunherz' Krybende Læbeløs sol

Læs mere

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje.

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje. DEN GEOGRAFISKE HAVE»SYVDALEN«I AKSEL OLSENS PLANTESKOLE»BRÆNDKJÆRHØJ«, KOLDING Af AKSEL OLSEN med assistance af JOHAN LANGE Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående

Læs mere

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015

Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Bilag 4 - Artsliste for plantearter fundet ved screening i 2015 Mose og kær Område art stjerne N Mose 1 N ved vejen N inde i krat birk fyr el ribs rose (have art) snebær Invasiv hvidtjørn hyld nælde, stor

Læs mere

50 Samfundstænkere. 1. e-udgave, 2009 ISBN Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

50 Samfundstænkere. 1. e-udgave, 2009 ISBN Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København 50 Samfundstænkere 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0313-7 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Frøindsamling, import, produktion, opbevaring og markedsføring Sags.nr. 14-362-000010 Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

More than just weeds. Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark. NordGen s work with

More than just weeds. Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark. NordGen s work with More than just weeds NordGen s work with Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant s inventories from Denmark Svein Øivind Solberg (ed.) NordGen publication series 2014: 3 2 More than just weeds NordGen

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

OM EKSOTISKE NÅLETRÆERS NATURALISERING PÅFYENSKJORD"

OM EKSOTISKE NÅLETRÆERS NATURALISERING PÅFYENSKJORD OM EKSOTISKE NÅLETRÆERS NATURALISERING PÅFYENSKJORD" af FINN JACOBSEN, skovrider Langesø, 5462 Morud ON NATURALIZATION OF EXOTIC CONIFERS ON FUNEN" Key words: Langesø, Exotic conifers. Langesø skovbrug

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III af SIMON LÆGAARD Botanisk Institut, Aarhus Universitet Fortsat fra Dansk Dendrologisk Årsskrift 3 III 1973 og IV 2 1975. Undersøgelserne

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «

EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA « EN FALSK, IKKE TILLADT BERBERIS THUNBEBGII, BERBERIS OTTAWENSIS PURPUREA»SUPERBA «Af JOHAN LANGE Gennem nogle danske planteskoler, bl. a. ASGER M. JENSEN'S planteskole, Holmstrup, er der i årene siden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8

Indholdsfortegnelse. Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15. Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 09-06 06 og 10-06 06-2007 Indholdsfortegnelse Side Dagmar og Lenes dagbogsnotater fra turen 2-15 Lørdag den 09-06-07 Lund Domkirke 2 Kungsmarken 6 Sularpskäret 8 Søndag den 10-06-07 Linnés Råshult 10 Höö

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

Urtegartneriet s Urteliste

Urtegartneriet s Urteliste Urtegartneriet s Urteliste 2006 Besøgshave med oplysende skilte, og plantesalg. Fri entre. Planter: Krydderurter, Lægeplanter, Duftgeranier Snapseurter, Vilde Planter, Stauder, Stueplanter Frø: Krydderurter,

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere