Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag"

Transkript

1 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge vederlagsfri undervisning i et 10 årigt skoleforløb, jf. dog 31 stk. 3. Kapitel 2 Folkeskolens formål og grundlag 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med hjemmet: 1) at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social baggrund, 2) at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling, 3) at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv, 4) at fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven, 5) at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven, og 6) at tilgodese elever med særlige behov. Stk. 2. Folkeskolen skal tilbyde et sundt og trygt læringsmiljø, der fremmer elevens evne til selvstændig tænkning og kritisk stillingtagen, evne til at give udtryk for egne meninger, holdninger og følelser samt målrettethed, omstillingsevne, engagement og kreativitet. Stk. 3. Folkeskolens undervisning skal give eleven mulighed for at tilegne sig nyttige kundskaber, arbejdsformer og faglige kompetencer, at udvikle individuelle evner og forberede sig til uddannelse og erhverv samt at tilegne sig alsidige udtryksformer og sproglige kompetencer. Stk. 4. Folkeskolen skal skabe sådanne rammer for dagligdagen og arbejdet i skolen, at eleven udvikler sit selvværd og sin selvtillid samt sine evner til samarbejde, sin ansvarsfølelse og sin respekt for andre mennesker. Stk. 5. Folkeskolens hele virksomhed skal skabe grundlag for, at eleven udvikler sin viden om og forståelse af egen samfundsmæssige identitet, kultur og værdier, tilegner sig viden om og udvikler forståelse for andre kulturer, indføres i en demokratisk tankegang og bliver bevidst om egne demokratiske rettigheder og pligter samt udvikler forståelse for eget ansvar over for samfundets

2 udvikling og dets samspil med naturen. 3. Naalakkersuisut kan sammen med kommunalbestyrelsen fastsætte krav og kriterier i form af akkrediteringsmodeller om opfyldelse af folkeskolens formål og grundlag. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om akkrediteringsmodeller, jf. stk. 1. Kapitel 3 Folkeskolens struktur og omfang Inddeling og varighed 4. Folkeskolen er 10 årig og opdelt i 3 trin omfattende et 3 årigt yngstetrin, et 4 årigt mellemtrin samt et 3 årigt ældstetrin. 5. Eleverne organiseres på de enkelte trin i årgangsdelte eller ikke årgangsdelte klasser og undervises i fagdelte og tværfaglige forløb på skiftende hold sammensat af elever fra en eller flere klasser på det pågældende trin efter den enkelte elevs behov og interesse i forhold til læringsmålene, jf. 14, stk. 2, 18 og 19. Organiseringen må ikke være niveaubaseret. Stk. 2. Eleverne vil kunne organiseres i klasser og hold på tværs af trinnene, når elevernes aldersfordeling taler herfor. Organiseringen må ikke være niveaubaseret. Stk. 3. Ved dannelsen af klasser skal der tilstræbes en forholdsmæssig ligelig fordeling af elever, der har grønlandsk som modersmål og elever, som ikke har grønlandsk som modersmål. 6. Elevantallet i en klasse må ikke ved skoleårets begyndelse overstige 26 elever. Undervisningstid 7. Elevernes undervisningstid fastsættes som en årsnorm på grundlag af undervisningstimer á 60 minutter. Stk. 2. På yngstetrinnet omfatter elevernes undervisningstid mindst 700 timer årligt på alle tre årgange. På mellemtrinnet omfatter elevernes undervisningstid mindst 890 timer på 4. årgang, mindst 920 timer på 5. årgang og mindst 970 timer årligt på 6. og 7. årgang. På ældstetrinnet omfatter elevernes undervisningstid i de obligatoriske fag mindst 880 timer på 8. årgang, mindst 910 timer på 9. årgang og mindst 920 timer på 10. årgang. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 kan fraviges, når antallet af elever på et hold taler herfor. Stk. 4. Der skal sikres en jævn fordeling af elevernes undervisningstid på undervisningsårets uger og undervisningsugens dage, jf. 8, stk. 1 3.

3 Skoleårets længde 8. Skoleåret begynder 1. august og omfatter fra 200 til 240 skoledage fordelt på ugens 5 første hverdage eller på alle ugens 6 hverdage. Stk. 2. I forbindelse med særligt tilrettelagte kursusforløb, tværfaglige, emneorienterede og projektorganiserede undervisningsforløb og lignende kan skoler med en 5 dages undervisningsuge inddrage ugens 6. hverdag som undervisningsdag. Skolen skal i så fald forud for skoleårets begyndelse lave en plan herfor. Stk. 3. Undervisningen gennemføres på mindst 36 og højst 40 uger. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter regler om en ferieplan som grundlag for udfærdigelse af lokale ferieplaner. Kapitel 4 Undervisningens indhold, organisering og tilrettelæggelse Undervisningssprog 9. Undervisningssprogene er grønlandsk og dansk. Stk. 2. Som et led i elevernes sprogindlæring kan engelsk tillige være undervisningssprog. Undervisningens indhold og organisering 10. Undervisningen omfatter på alle trin fagdelt og ikke fagdelt undervisning, jf inden for fagområderne: 1) sprog omfattende fagene grønlandsk, dansk og engelsk samt 3. fremmedsprog, 2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag samt religion og filosofi, 3) matematik og natur omfattende fagene matematik og naturfag, 4) personlig udvikling omfattende undervisning i sundhed, social og emotionel læring, uddannelses og erhvervsorientering samt andre psykologiske og sociale emner og 5) lokale valg omfattende undervisning inden for det praktisk musiske område samt deltagelse i kulturelle, sociale og erhvervsrettede aktiviteter. Stk. 2. I undervisningen i alle fag og fagområder inddrages den praktisk musiske dimension som en støtte for og et led i læringen. Stk. 3. I undervisningen i alle fag og fagområder indgår IT som en del af og et redskab i undervisningen. Stk. 4. En del af undervisningstiden på alle trin anvendes til tværfaglige, emneorienterede og projektorganiserede forløb.

4 Stk. 5. Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning og som lejrskoler og skolerejser med overnatning. Stk. 6. Som alternativ til den almindelige undervisning kan skolen desuden give mulighed for skolerejser med overnatning. Stk. 7. I tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16 på ugens fem første hverdage kan eleverne ud over den obligatoriske undervisning efter stk. 1 tilbydes deltagelse i pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter. Undervisningen på yngstetrinnet 11. Yngstetrinnet tilrettelægges som en fortsættelse af førskoleområdet. Stk. 2. På yngstetrinnet omfatter undervisningen fagområderne: 1) sprog omfattende fagene grønlandsk og dansk, 2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag samt religion og filosofi, 3) matematik og natur omfattende fagene matematik og naturfag, 4) personlig udvikling, og 5) fagområdet lokale valg. Stk. 3. Fagområdet sprog omfatter tillige sprogudviklende kreative aktiviteter med andre sprog. Fagområdet sprog kan endvidere omfatte andre sprog. Undervisningen på mellemtrinnet 12. På mellemtrinnet omfatter undervisningen fagområderne 1) sprog omfattende fagene grønlandsk, dansk og engelsk, 2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag samt religion og filosofi, 3) matematik og natur omfattende fagene matematik og naturfag, 4) personlig udvikling og 5) lokale valg. Stk. 2. Fagområdet sprog kan endvidere omfatte andre sprog. Stk. 3. Elever på mellemtrinnet skal vejledes om uddannelses og erhvervsvalg. Undervisningen på ældstetrinnet 13. På ældstetrinnet omfatter undervisningen fagområderne 1) sprog omfattende fagene grønlandsk, dansk og engelsk samt 3. fremmedsprog som tilvalg, 2) kultur og samfund omfattende fagene samfundsfag samt religion og filosofi, 3) matematik og natur omfattende fagene matematik og naturfag, 4) personlig udvikling og 5) lokale valg. Stk. 2. I undervisningen i naturfag, jf. stk. 1, nr. 3, indgår særskilt undervisning i disciplinerne fysik/kemi, biologi og naturgeografi.

5 Stk. 3. Elever på ældstetrinnet skal vejledes om uddannelses og erhvervsvalg. Formålet for de enkelte trin, fagenes formål, læreplaner og vejledninger 14. Naalakkersuisut fastsætter regler om overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin og formålet med undervisningen i de i 10, stk. 1, nr. 1 3, nævnte fag og for de i 10, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte fagområder. Stk. 2. Naalakkersuisut udsender læreplaner for de i 10, stk. 1, nr. 1 3, nævnte fag og for det i 10, stk. 1, nr. 4, nævnte fagområde og vejledende læreplaner for det i 10, stk. 1, nr. 5 nævnte fagområde. Læreplanerne indeholder, foruden de overordnede formål for undervisningen på de enkelte trin, fagindeling og fagenes og fagområdernes formål, jf. stk. 1, nærmere angivelser af læringsmål på de enkelte trin, undervisningsvejledninger og vejledninger i evaluering. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 15. Til elever, hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan art eller omfang, at deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes inden for den almindelige undervisning, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Elever fra skoler, hvor bistand efter stk. 1 ikke kan gennemføres i tilstrækkeligt omfang, skal tilbydes ophold på de i 25 nævnte elevhjem, kollegier eller særligt indrettede kostskoler. Stk. 3. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand iværksættes efter regler fastsat af Naalakkersuisut, der i den forbindelse kan fravige 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, stk. 2 og 22, stk Supplerende undervisning og modersmålsundervisning 16. Supplerende undervisning gives til elever, der midlertidigt har vanskeligt ved at følge den almindelige undervisning i et eller flere fag, fordi de: 1) har været uden undervisning gennem længere tid eller har modtaget utilstrækkelig undervisning på grund af sygdom, 2) er tilflyttet fra en skole, hvor undervisningen med hensyn til indhold, metoder eller omfang adskiller sig væsentligt fra undervisningen på den nye skole eller 3) er flyttet til landet og ikke har forkundskaber i grønlandsk. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for undervisningen efter stk Elever, der hverken har grønlandsk eller dansk som modersmål, kan tilbydes undervisning i deres modersmål. Undervisningens tilrettelæggelse

6 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings og arbejdsformer, metoder, undervisningsmaterialer og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelser af læringsmål. Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever. Stk. 3. I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne. Handleplaner og elevmapper 19. Eleven udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan, som indgår i den løbende evaluering, jf. 22, stk. 1 og 2, og danner udgangspunkt for elevens videre undervisnings og uddannelsesforløb. Stk. 2. Handleplanen skal indeholde resultater af evalueringen og den besluttede opfølgning på denne. I forhold til afgangselever skal handleplanen indeholde oplysninger om, hvilke mål eleven har for sin fremtidige uddannelse eller erhvervsvalg, herunder om forudsætningerne for at opnå målene. 20. Skolelederen skal sikre, at en elevmappe for hver elev opdateres med henblik på at følge eleven og skabe grundlag for en hurtig indsats i forhold til eventuelle behov for særlige initiativer vedrørende eksempelvis indlæringsvanskeligheder, faglige mangler eller sociale problemer. 21. Naalakkersuisut fastsætter regler om handleplaner og om elevmapper, jf. 19 og 20. Evaluering og dokumentation 22. Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf. Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole og uddannelsesforløb og erhvervsvalg. Stk. 2. Elever og forældre, jf. 34, skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen. I forbindelse hermed drøftes den handleplan, som eleven i samråd med sine lærere har udarbejdet i henhold til 19. Stk. 3. Som grundlag for planlægningen af den enkelte elevs videre skoleforløb foretages efter afslutning af yngstetrinnet og efter afslutning mellemtrinnet en samlet vurdering af elevens udbytte af undervisningen. I vurderingen indgår resultaterne af den løbende evaluering samt en evaluering af elevens faglige standpunkt på det pågældende tidspunkt. Stk. 4. For at dokumentere elevens udbytte af skolegangen afsluttes ældstetrinnet med en samlet vurdering af elevens udbytte af undervisningen. I vurderingen indgår resultaterne af den løbende evaluering gennem ældstetrinnet samt en evaluering af elevens standpunkt i alle elevens fag.

7 Stk. 5. Ved afslutningen af ældstetrinnet udfærdiger skolen et afgangsbevis. Afgangsbeviset giver oplysninger om, i hvilken undervisning eleven har deltaget, og resultaterne af den samlede vurdering af elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 4, samt andre relevante oplysninger, som eleven ønsker inddraget i den samlede vurdering. Stk. 6. For elever, der fritages for undervisningspligten efter 9. klassetrin i henhold til 31, stk. 3, udfærdiges ligeledes afgangsbevis med oplysninger om, i hvilken undervisning eleven har deltaget og resultaterne af den løbende evaluering gennem ældstetrinnet samt andre relevante oplysninger, som eleven ønsker inddraget i den samlede vurdering. Stk. 7. Naalakkersuisut fastsætter regler om den løbende evaluering, jf. stk. 1, underretning til elever og forældre, jf. stk. 2, den samlede vurdering, jf. stk. 3 og 4 og om de i stk. 5 og 6 nævnte afgangsbevisers indhold og form. 23. Kommunalbestyrelsen offentliggør hvert år resultaterne af tests i yngste og mellemtrinnet og afgangsprøver for hver skole. Offentliggørelsen skal foretages således, at resultaterne ikke er personhenførbare. Klasselæreren 24. Hver klasse tilknyttes en klasselærer, som har ansvaret for og forestår målsætningen for og planlægningen af elevens skolegang i samarbejde med elevens hjem og elevens øvrige lærere. Stk. 2. Klasselæreren har ansvaret for, at fælleskabet i klassen giver alle elever et trygt udgangspunkt for deres skolegang. Elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler 25. For at sikre at alle elever tilbydes undervisning i henhold til denne lov, oprettes i fornødent omfang elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler. Stk. 2. Optagelse sker på grundlag af ansøgning fra forældrene, jf. 34, og efter samråd med eleven og skolen. Stk. 3. Ophold på elevhjem og kollegier er vederlagsfrit for forældrene. Stk. 4. På særligt indrettede kostskoler kan optages elever med handicap, for hvem det må anses at være en væsentlig fordel at opholde sig uden for hjemmet med henblik på videre skolegang/optræning. Stk. 5. Ophold på særligt indrettede kostskoler er vederlagsfrit for forældrene. Stk. 6. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler om optagelse, fordeling af elever på de i stk. 4 nævnte kostskoler og om betaling fra hjemkommunen for elevens ophold. Undervisningsmaterialer 26. De nødvendige undervisningsmaterialer stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne.

8 Skolebiblioteker 27. Ved enhver skole indrettes et skolebibliotek. Stk. 2. Skolebiblioteket har til formål at fremme folkeskolens formål ved at stille undervisningsmaterialer til rådighed for skolens elever og lærere. Desuden skal skolebiblioteket tage hensyn til elevernes fritidsinteresser samt lærernes behov for løbende at holde sig orienteret inden for de pædagogiske og psykologiske områder. Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter regler for det biblioteksfaglige arbejde, jf. lovgivning om biblioteksvæsenet. Kapitel 5 Forsøgsarbejde 28. Med henblik på forsøgsarbejde kan Naalakkersuisut godkende sådanne afvigelser fra reglerne i lovens kapitel 3 og 4 om henholdsvis folkeskolens struktur og omfang og undervisningens indhold, organisering og tilrettelæggelse, som vil være forenelig med fastholdelse af folkeskolens formål og grundlag, jf. 2. Kapitel 6 Undervisningspligt og forældrenes rettigheder og pligter Undervisningspligt 29. Ethvert barn, der bor i Grønland, eller som skal opholde sig i landet i mindst 6 måneder, er undervisningspligtig efter reglerne i Undervisningspligtens indhold 30. Undervisningspligten indebærer ret og pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i anden undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter regler for foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden.

9 Stk. 3. Børn, der modtager hjemmeundervisning eller anden undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, skal ikke deltage i folkeskolens undervisning. Undervisningspligtens indtræden og ophør 31. Undervisningspligten indtræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i 10 år. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at påbegyndelsen af et barns skolegang udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs og uddannelsesforløb for den pågældende elev. Indskrivning og optagelse 32. Optagelse i folkeskolen finder sted ved skoleårets begyndelse i det år, barnet fylder 6 år, jf. dog 31, stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at indskrivning skal foregå inden for en vis frist. Dog skal indskrivning have fundet sted senest den 1. juni. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indskrivning og udskrivning af elever. Forældreansvar 33. Forældrene, jf. 34, har ansvaret for, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor. Stk. 2. Skolegang uden for folkeskolen skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor eleven bor. Stk. 3. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, jf. 34, personligt eller skriftligt give skolen oplysning om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolen forlange lægeattest herfor af forældrene, jf. 34. Forældrenes rettigheder og pligter 34. Forældrenes rettigheder og pligter i medfør af denne inatsisartutlov tilkommer den eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skolegangens begyndelse og varighed kan skolen anse den, der faktisk sørger for barnet, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedsindehaverens vegne.

10 Kapitel 7 Lærerne 35. For at kunne varetage undervisning i folkeskolen skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af Naalakkersuisut. Stk. 2. Personer med særlige kvalifikationer kan varetage undervisning i enkelte fag. Stk. 3. Personer med relevante kvalifikationer kan varetage undervisning i timer, der ikke kan besættes med det i stk. 1 og 2 nævnte personale. Stk. 4. Socialpædagoger eller personer med anden relevant uddannelse kan varetage pædagogiske opgaver i tilknytning til elevhjem, kollegier og særligt indrettede kostskoler, jf. 25, specialpædagogiske foranstaltninger, jf. 15, og pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter, jf. 10, stk. 7. Stk. 5. Specialundervisning gives af lærere, der har taget speciallæreruddannelse, eller som på anden vis har skaffet sig de nødvendige kvalifikationer. Kapitel 8 Skolevæsenets styrelse 36. Det påhviler Naalakkersuisut at sørge for: 1) særligt indrettede kostskoler i henhold til 25, stk. 4, 2) faglig konsulenttjeneste, 3) udvikling af undervisningsmaterialer, 4) kursus samt efter og videreuddannelsesvirksomhed for lærere og ledere i folkeskolen, og 5) pædagogisk forskning og udviklingsarbejde samt evaluering af folkeskolens virksomhed. Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af den i stk. 1, nr. 1 nævnte opgave. Stk. 3. Naalakkersuisut varetager samtidig opsamling og formidling af viden med henblik på at styrke kommunalbestyrelsens indsats på folkeskoleområdet og opnå størst mulig ressourceudnyttelse. Naalakkersuisut foretager endvidere effektmålinger, herunder i forhold til: 1) specialundervisning, 2) hvilke efterskoleophold, der bedst fører til påbegyndelse og gennemførelse af uddannelse, 3) hvilke vejledningsindsatser, der bedst leder til uddannelse, 4) effekterne af 2 lærerordninger på store skoler i relation til karaktergennemsnit og gennemførelse af uddannelse,

11 5) initiativer til hindring af frafald på ungdomsuddannelser, 6) omfanget af timelæreres betydning for prøvekarakterer og uddannelse, 7) omfanget af lærernes undervisning i deres linjefags betydning for skolens resultater, og 8) initiativer til bekæmpelse af negativ social arv. 37. Naalakkersuisut fører tilsyn med kommunernes forvaltning af denne inatsisartutlov. Stk. 2. Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der anses nødvendige for at kunne varetage sine opgaver efter denne inatsisartutlov. 38. Det påhviler kommunalbestyrelsen, jf. 43 stk. 1, at sørge for: 1) undervisning i henhold til og 15 17, 2) undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen. Sådan undervisning skal tilbydes eleverne i deres hjem eller på den institution eller det sygehus i kommunen, hvor de opholder sig, 3) oprettelse af elevhjem og kollegier, jf. 25, stk. 1, 4) pædagogisk psykologisk rådgivning, 5) at hver bygdeskole kan knyttes til en byskole, således at byskolens ledelse kan få det pædagogiske og organisatoriske ansvar for bygdeskolen, og 6) løbende at følge udviklingen på den enkelte skole. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om den i stk. 1, nr. 2, nævnte undervisning. 39. Kommunalbestyrelsen kan løse de i inatsisartutloven pålagte opgaver i fællesskab med kommunalbestyrelserne i andre kommuner. 40. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en anden kommune henvise elever til undervisning i den anden kommunes skoler. Stk. 2. Henvisning til en anden kommunes skoler kan kun omfatte elever på ældstetrinnet og elever, der skal undervises i specialklasser eller specialskoler, samt elever fra kommunens yderdistrikter, der har nærmere til nabokommunens skole. 41. I områder uden for den kommunale inddeling varetager Naalakkersuisut de opgaver, som efter inatsisartutloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter aftale med kommunalbestyrelsen i en eller flere kommuner lade disse overtage løsningen af de opgaver, som efter stk. 1 påhviler Naalakkersuisut. 42. Den enkelte skole har inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og grundlag, jf. 2. Kapitel 9 Den lokale styrelse Kommunalbestyrelsen

12 43. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med skolernes virksomhed, herunder i forhold til skolens overholdelse af bestemmelserne i denne inatsisartutlov. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Ansættelse og afskedigelse af skoleledere og lærere. Beslutningerne om ansættelse af skoleledere og lærere træffes efter udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. 47, stk. 8. 3) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til trin, klasser, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 15 og udbud af pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter efter 10, stk. 7. Beslutningen træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 4) Rammer for: a) klassedannelsen, b) elevernes timetal, og c) specialundervisningen mv. 5) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings og foreningsliv, det frivillige børne og ungdomsarbejde samt andre kredse af interesserede borgere om varetagelse og koordinering af kulturelle aktiviteter. 6) Udarbejdelse af en skriftlig lederaftale for skolens leder, hvori skolelederens pædagogiske ansvar og opgaver præciseres. 7) Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, herunder henvisning til undervisning på andre skoler, retningslinjer om indskrivning og optagelse, skolebespisning og skolebiblioteksordningen i kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes tillæg til læreplaner for de i 10, stk. 1, nr. 1 4, nævnte fag og fagområder og skolernes læreplaner for de i 10, stk. 1, nr. 5, nævnte lokale valg efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser, jf. 47, stk. 9. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne inatsisartutlov til skolebestyrelserne bortset fra de i 23, 38, stk. 1 nævnte opgaver, tilsynsforpligtelsen og de beføjelser, der følger af bevillings og arbejdsgiverkompetencen. 44. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal bl.a. indeholde bestemmelser om: 1) antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, 2) udpegning af et eventuelt tilforordnet medlem til skolebestyrelsen, jf. 45, stk. 4, 3) fremgangsmåden ved valg af lærer og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen, 4) om kommunalbestyrelsen i henhold til 45, stk. 10 har besluttet, at valg af forældrerepræsentanter skal ske ved forskudte valg, og 5) sammensætningen af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen. Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af 43, stk. 4.

13 Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen mv., jf. 43, stk. 2, nr Stk. 4. Naalakkersuisut udarbejder en vejledende normalvedtægt. Skolebestyrelsen 45. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 1) 5 repræsentanter for forældrene valgt af personer, der har forældremyndigheden over eller plejetilladelse til børn, der er indskrevet i skolen. Som forældrerepræsentant kan vælges enhver, der har valgret og er valgbar, jf. kapitel 1 i landstingslov om valg til Grønlands Landsting, 2) 2 repræsentanter for lærerne valgt af og blandt lærerne på skolen, og 3) 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt skolens elever, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan under hensyntagen til skolens elevtal, antal trin, klassetal og lignende forhold beslutte, hvorvidt der kun skal være 3 forældrerepræsentanter. Såfremt skolebestyrelsen kun har 3 forældrerepræsentanter, skal der tilsvarende kun være 1 lærerrepræsentant og 1 elevrepræsentant. Stk. 3. Ved skoler, der kun har til og med 7. klassetrin, er der ingen elevrepræsentation i skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra skolebestyrelsen dog godkende elevrepræsentation i disse tilfælde. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning herom fra skolebestyrelsen bestemme, at et medlem af kommunalbestyrelsen deltager uden stemmeret i skolebestyrelsens møder. Hvis dette ikke er praktisk muligt, kan kommunalbestyrelsen udpege en person, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen. Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret, jf. dog stk. 12. Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. Stk. 7. Skolens leder er skolebestyrelsens sekretær og deltager uden stemmeret i skolebestyrelsens møder. Souschefen for skolens leder deltager også uden stemmeret i skolebestyrelsens møder. Stk. 8. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der har ansættelse som undervisere ved skolen, kan ikke vælges som forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Får en forældrerepræsentant ansættelse som underviser ved skolen, skal den pågældende udtræde af skolebestyrelsen. Stk. 9. En forældrerepræsentant kan forlange at blive fritaget for medlemskab af skole bestyrelsen, hvis barnet udskrives af skolen. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valg af forældrerepræsentanter afholdes hvert andet år som forskudte valg. Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 eller flere skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode. Stk. 12. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i behandling af eller afstemning i sager vedrørende enkeltpersoners forhold.

14 Stk. 13. Naalakkersuisut fastsætter regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. 46. Kommunalbestyrelsen yder forældre og elevrepræsentanterne et fast funktionsvederlag. Funktionsvederlagets størrelse fastsættes under hensyntagen til skolens elevtal, antal af trin og lignende forhold. Elevrepræsentanternes vederlag udgør en tredjedel af forældrerepræsentanternes vederlag. 47. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. 43, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter mål for skolens undervisning og øvrige virksomhed. Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender skolens plan for undervisningen for hvert skoleår, herunder planer for: 1) elevernes timetal, 2) fagenes timetal, 3) undervisningens organisering i fagdelte kursusforløb og tværfaglige forløb, 4) udbuddet i de lokale valg, 5) specialundervisningen på skolen, 6) udbuddet af pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter, 7) elevernes placering i klasser, 8) skole hjem samarbejdet, jf. stk. 4, 9) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 10) arbejdets fordeling mellem lærerne, 11) fællesarrangementer for eleverne i undervisningen, og 12) kursus samt efter og videreuddannelse for skolens personale. Stk. 4. Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for skolens øvrige virksomhed, herunder for skolens og hjemmets samråd om det enkelte barns skole og uddannelsesforløb og det øvrige samarbejde mellem skole og hjem. Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget. Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmaterialer og fastsætter ordensregler. Stk. 7. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte varetagelse og koordinering af kulturelle aktiviteter, jf. 43, stk. 2, nr. 5. Stk. 8. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af lærere og ledere, jf. 43, stk. 2, nr. 2. Stk. 9. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens tillæg til læreplaner for de i 10, stk. 1, nr. 1 4, nævnte fag og fagområder og om læreplaner for de i 10, stk. 1, nr. 5, nævnte lokale valg, jf. 43, stk. 3. Stk. 10. Skolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Stk. 11. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle

15 spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. Stk. 12. Skolebestyrelsen aflægger ved slutningen af hvert skoleår årsberetning til kommunalbestyrelsen om skolens virksomhed i det forløbne skoleår. I årsberetningen indgår desuden skolebestyrelsens overordnede plan for det kommende skoleårs aktiviteter. Skolens leder 48. Ved hver skole ansættes en leder, der har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. For at kunne varetage funktionen som skolens leder skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden relevant uddannelse, der er godkendt af Naalakkersuisut. Stk. 2. Skolens leder: 1) rådgiver lærerne pædagogisk, 2) fordeler arbejdet mellem skolens ansatte således, at undervisningen planlægges og tilrettelægges med henblik på at skabe udfordringer for alle elever, jf. 18, stk. 2, og skolens ressourcer udnyttes bedst muligt, 3) er ansvarlig for udarbejdelse af en årlig kvalitetsrapport, jf. 49, og 4) træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever, jf. dog 31, stk. 2 og 3. Stk. 3. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Stk. 4. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende skolens plan for undervisningen for hvert skoleår og retningslinjer for skolens øvrige virksomhed, jf. 47, stk. 3 og 4, samt forslag til skolens budget, jf. 47, stk. 5, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. 43, stk. 2, nr Skolens leder udarbejder en kvalitetsrapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober i det pågældende skoleår. Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kvalitetsrapporten, herunder om angivelse af yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten. Rådgivende organer 50. Ved hver skole nedsættes et pædagogisk råd. Rådet består af skolens leder og alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver. Stk. 2. Rådet skal rådgive skolens leder samt være forum for pædagogisk debat og udvikling på den enkelte skole. Stk. 3. Skolebestyrelsen kan pålægge lederen at indhente udtalelser fra det pædagogiske råd. Rådet

16 kan af egen drift udtale sig til skolebestyrelsen. Disse udtalelser skal fremsættes gennem skolens leder. Stk. 4. Det pædagogiske råd hører elevrådet i alle relevante spørgsmål. Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. 51. Ved hver skole nedsættes et elevråd. Ved mindre skoler kan skolebestyrelsen beslutte, at elevrådets opgaver varetages af hele elevforsamlingen. Stk. 2. Rådet består af repræsentanter for samtlige elever. Stk. 3. Rådet skal være forum for drøftelser af elevernes interesser. Stk. 4. Skolebestyrelsen kan pålægge lederen at indhente udtalelser fra elevrådet. Rådet kan af egen drift udtale sig til skolebestyrelsen. Disse udtalelser skal fremsættes gennem skolens leder. Kapitel 10 Klageregler 52. Klage over beslutninger i henhold til denne inatsisartutlov, der er truffet af den enkelte skole, kan inden 4 uger fra beslutningens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Beslutninger der er truffet af kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver, der efter aftale med Naalakkersuisut er overdraget til kommunalbestyrelserne, jf. 36, stk. 2 og 41, stk. 2, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Naalakkersuisut. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at visse andre beslutninger end de i stk. 1 og 2 nævnte kan indbringes for Naalakkersuisut. Kapitel 11 Finansiering 53. Alle udgifter til folkeskolens anlæg, undervisning og drift i øvrigt påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler Selvstyret eller andre. Stk. 2. Kommunerne dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner, lejrskoler og skolerejser efter 10, stk. 5, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevens forplejning under lejrskoler og skolerejser efter 10, stk. 5 og 6. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug. Stk. 4. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af

17 kommunen efter stk Stk. 5. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter 10, stk. 5 og 6, kan ikke ud over de i stk. 3 nævnte udgifter betinges af erlæggelse af et beløb eller anden ydelse. Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser, der regulerer kommunernes driftsudgifter pr. elev, herunder lærertimeforbrug pr. elev. Kapitel 12 Ikrafttrædelses, overgangs og ophævelsesbestemmelser 54. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter aftale herom med kommunalbestyrelserne for samtlige kommuner fastsætte tidspunktet og vilkårene for ikrafttrædelsen af anlægsforpligtelsens overdragelse til kommunerne. Anlægsforpligtelsen efter 25, stk. 1 og 53, stk. 1, vil indtil overdragelsen fortsat være Selvstyrets. Naalakkersuisut kan indgå aftale med kommunalbestyrelserne for samtlige kommuner om overgangsordninger, der har til hensigt at sikre størst mulig kommunal indflydelse. 55. Samtidig med ikrafttrædelse af denne Inatsisartutlov ophæves landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende Inatsisartutlov eller anden lovgivning. Grønlands Selvstyre, 3. december Kuupik Kleist

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Inatsisartutlov 15-2012 - 1 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk.

Læs mere

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen.

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen. EM 2001/35 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen. I medfør af 5 i Lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Definition 1. Folkeskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema.

Byrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. ilag 2: Kompetencefordeling og ledelsesstruktur [til top] 1. Kompetencefordeling yrådets beslutninger om delegation af beslutningskompetence præciseres nedenfor i kompetencefordelingsskema. Hovedpunkterne

Læs mere

Et princip må ikke formuleres som et diktat.

Et princip må ikke formuleres som et diktat. Til Skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet. Fra Jan Mørk Christensen Forælder til Danielle i 7u 2007-09-28 Angående de vedtagne principper for betaling ved skolerejser og lejrskoler. Jeg har tidligere

Læs mere

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5

På 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 5 Forslag: Vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.8.2012 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Revision Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Notatark Revision 2018 Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Denne styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kolding Kommune er vedtaget af Byrådet i Kolding efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Skoleudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Skoleudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om folkeskolen... 2 Lov om friskoler og private grundskoler mv.... 6 Lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn Arsuup Atuarfia Atuarfiup aqqa /skolens navn 685043 685137 Arsukatuarfik@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 63 Atuarfiup/skolens postadresse 3932 arsuk Illoqarfik/By

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skoleudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Skoleudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om folkeskolen... 2 Lov om friskoler og private grundskoler mv.... 6 Lov om efterskoler og frie fagskoler... 6 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø...

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommunes. Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen 1 Indhold 01 1.1. Kommunalbestyrelsen 3 1.2. Skolebestyrelsen 3 1.2.1 Sammensætning og valg 3 1.2.2 Mødevirksomhed 6 02 2.1. Skolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen

Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014. Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Uddannelsesudvalget 05.05.2014 Revideret 24.04.2014 Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen Indhold Vedtægt for styrelsen af Frederikssund Kommunes skolevæsen...1 Kapitel 1: Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE

SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER INSPIRATIONSHÆFTE 2 SKOLEBESTYRELSENS LOKALE RAMMER OG MULIGHEDER Den nye folkeskolelov åbner op for lokal fleksibilitet omkring valg og sammensætning af skolebestyrelserne.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 2013/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 017.77P.391 Fremsat den 31. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse B96 TINITEQILAAQ Atuarfiup/skolens postadresse 3913 _TASIILAQ Illoqarfik/By

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet. Gladsaxe Kommune 2017 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet Gladsaxe Kommune 2017 1 Indhold Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 5 Skolebestyrelsens beføjelser... 6 Skolelederen... 7 Elevråd...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger

1. Kommunalbestyrelser og regionsråd sørger Oversigt over foreslåede ændringer (bortset fra ændrede -nummereringer og heraf følgende konsekvensrettelser) Gældende formulering Forslag til ny formulering Forklaring 1. Kommunalbestyrelser og regionsråd

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde Pædagogisk udviklingsarbejde Effektive Undervisningsprincipper v/ Liili Kleist & Kattie Egede Motzfeldt Ramme for oplæg om Pædagogisk Udviklingsarbejde Indledning 5 min v/ Kattie LTF # 8 2 Helhedsbilledet

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 1 of 6 Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten

Læs mere

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2013/14 Revideret d.16/9-13 af Else Finne

Kvalitetsrapport for Minngortuunnguup Atuarfia, skoleåret 2013/14 Revideret d.16/9-13 af Else Finne Minngortuunnguup Atuarfia Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapporten er et krav i Inatsiartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (jf. 49). Det er skolelederen på den enkelte skole,

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen x Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen Vedtaget i Byrådet den 6. juni 2012 Forord Ishøj Kommune er, på linje med alle andre danske kommuner, forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt. for. Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen September 2009 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 2 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Kapitel 2...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN

Skolebestyrelsesvalg 2015 NORDVESTSKOLEN Skolebestyrelsesvalg 2015 1 NORDVESTSKOLEN 1 Et vigtigt valg Så er strukturen på plads i Hjørring Kommune og NORDVESTSKOLEN er en realitet. Det betyder også, at der skal vælges ny skolebestyrelse. Har

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune (Ændringer er markeret med gult) Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter,

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster

Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster Vejledning til arbejdet i hhv. Områdeforældrebestyrelse og Forældreråd i område Løgumkloster FORORD Kære forældre Velkommen til arbejdet i områdeforældrebestyrelse og forældreråd. Tønder Kommune har besluttet,

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Inerisaavik Januar 2006 Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar

Læs mere

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune

Til Holstebro Kommune. Att. Thomas Born Schmidt. Skolebestyrelsen i Holstebro Kommune Til Holstebro Kommune Att. Thomas Born Schmidt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen.

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august 2012 Slettet: 1 Ændringer er skrevet med rød skrift eller slettet, dvs. i højre margen Indhold Kapitel 1: Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning...

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende Click here to enter text. Dagsorden d. 10-oktober-2011 «edocaddresscivilcode» Møde Skolebestyrelsesmøde Tid 10. oktober 2011, kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Bislev Skole Skolebestyrelsen, medarbejder Marianne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere