Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer"

Transkript

1 Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune Struer Kommune er den administrative ansøgerkommune Adresse: Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Navn på projektleder: Projektleder ansættes ved projektstart Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Kjeld Berthelsen Direktør Struer Kommune Tlf.nr.: Kontaktperson: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Helle Videbæk, Sundhedskonsulent Struer Kommune Ansøgers juridisk gældende underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / 2014.

2 3. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Projektleder ansættes ved projektopstart. Projektlederen forventes at varetage følgende opgaver: - Projektstyring, herunder økonomisk styring - Undervisning af frontpersonale - Formidling og kommunikation på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger Ved ansættelse af projektleder vil følgende kompetence prioriteres: - Kompetencer og erfaring med projektledelse - Kendskab til IT og MedCom - Undervisningskompetencer - Kendskab til rygestopindsatser - Kommunikationskompetencer - Rådgivnings- og vejledningskompetencer ift. samarbejdspartnere - Fleksibilitet, ansvarsfuldhed og dygtig til at samarbejde Det forventes at projektlederen ansættes 37 timer pr. uge

3 4. Samarbejdspartner(e): Ansvarlig kontaktperson: De seks ansøger kommuner har følgende samarbejdspartnere: - Hospitalsenheden Vest, bestående af Herning og Holstebro Sygehuse. Kontaktperson: Ida Gøtke - Praksiskonsulent i Herning Kommune. Kontaktperson: Gunnar Axelgaard - Praksiskonsulent i Holstebro Kommune. Kontaktperson: Lars Dudal Madsen - Praksiskonsulent i Lemvig Kommune. Kontaktperson: Bruno Christensen - Praksiskonsulent i Ikast-Brande Kommune. Kontaktperson: Ole Klitgaard - Praksiskonsulent i Rinkøbing-Skjern Kommune. Kontaktperson: Lars Foged - Praksiskonsulent i Struer Kommune. Kontaktperson: Michael Hoffmann Interessetilkendegivelser fra de respektive samarbejdspartnere er vedlagt ansøgningen 5. Samarbejdets form og organisering: 6. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: De seks kommuner er fælles ansøgere og er ligeledes fælles ansvarlige for projektet. Projektlederen er organisatorisk forankret i Struer Kommune, hvorfor Struer Kommune også er den administrative ansøgerkommune. Hospitalsenheden Vest (HEV) og de praktiserende læger i kommunerne er samarbejdspartnere i projektet. De seks kommuner er primært optagområde for HEV. Der findes et godt samarbejde blandt kommuner, almen praksis og sygehuse i Vestklyngen. Det er et samarbejde som er velfungerende og veletableret i forhold til eksisterende samarbejdsfora og arbejdsmetoder som f.eks. Lærings- og mestringskonceptet. Dette er skaber gode rammer og forudsætninger for nye samarbejdsområder. Kommunerne har siden 2007 arbejdet med rygestopstilbud, og har således erfaringer på området. Projektets målgruppe er desuden ikke en ukendt målgruppe for kommunerne, da målgruppen ofte optræder i kommunernes Lærings- og Mestringsforløb som f.eks. KOL- og hjerterehabilitering.

4 7. Samarbejdspartners forudsætninger for at gennemføre projektet: 8. Der ansøges om i alt: Almen praksis og Hospitalsenheden Vest (HEV) arbejder på mange andre sundhedsområder med, at opspore og henvise til kommunens tilbud. Derfor er samarbejdsrelationerne velkendte. Desuden arbejder almen praksis og HEV allerede med tobaksforebyggelse jf. Sundhedsaftalerne. Der mangler dog fokus og struktur på samarbejdet omkring tobaksforebyggelse, hvilket er det man bl.a. ønsker at løse med en bevilling til dette projekt. Både HEV og almen praksis i de respektive kommuner, har udvist stor interesse for projektet, hvilket øger forudsætninger for en velgennemført projektindsats kr. 9. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1/9_ 2014 (senest d. 1. december 2014) og afsluttet 31/_ (senest den 31. december 2017) 10. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side til denne indsats: Ja Nej X_ Der ansøgt om økonomisk støtte hos: 1. Navn og beløb Indgår der egenfinansiering i projektet: 12. Indsatsens samlede budget: 13. Har indenfor de seneste 5 år modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen til rygestopindsats og tobaksforebyggelse: kr kr. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Struer Kommune har i 2009 modtaget støtte fra Sundby Netværkets projekt Røgfrihed for alle, som var finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der hersker tvivl om hvorvidt projektfinansiering kan have tilknytning til Sundhedsstyrelsen

5 Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen 2. Baggrund og vision for indsatsen: 3. Overordnet mål herunder forebyggelses/- sundhedsfremmeperspektiv Ansøgningskommunerne ønsker at styrke tobaksforebyggelsen, idet rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til livsstilssygdomme og dødelighed. I Sundhedsprofilen 2013 for de seks ansøger kommuner ses, at 4 ud af de 6 kommuner har en højere andel af storrygere og dagligrygere sammenlignet med regions- og landsgennemsnit. 72 % af storrygerne og 70 % af dagligrygerne ønsker at stoppe med at ryge 1. De seks kommuner ønsker derfor at rette en indsats mod de borgere, der ønsker at stoppe og som har specielt brug for det. Det er velkendt at der findes en social gradient i forhold til rygning. Denne udfordring ønsker man at betænke i projektet. Vi vil styrke de nuværende rygestopindsatser i kommunerne, lette henvisningsgangen til de kommunale tilbud, give mulighed for gratis substitution, optimere rekrutteringspraksis og tilpasse indsatserne til de målgrupper, som har særligt brug for dem. Formålet med projektet er at nedbringe antallet af storrygere og dermed begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom samt at mindske den sociale ulighed, der gør sig gældende i forhold til rygning. Delmål - Implementering af elektronisk henvisningsstruktur. Dette vil både i projektperioden og efterfølgende lette adgangen til den kommunale rygestopindsats og især hjælpe sårbare borgere, der ikke selv tager kontakt til kommunens rygestopindsats. - Styrke samarbejdet med sygehuse og almen praksis omkring opsporing af storrygere. Ved hjælp af samarbejde og fokus på målgruppen på tværs af sektorer øges opsporing og henvisningspraksis. - Implementering af målgruppetilpassede rygestoptilbud, hvor der er fokus på borgerinddragelse, både i forhold til målgruppen og 1 Breinholt L m.fl. Hvordan har du det?.. pårørende

6 - Øget antallet af henvisninger til kommunalt rygestopforløb med 50 % - 65 % af de tilmeldte borgere gennemfører et kommunalt rygestopforløb - 46 % af borgerne er røgfri efter endt rygestopsforløb - 30 % af borgerne er røgfri 6 måneder efter rygestopforløbets afslutning - 28 % af borgerne har reduceret deres tobaksforbrug efter endt rygestopsforløb Procentsatserne er opgjort og vurderet ud fra Rygestopbasen som kvalitetsværktøj, projektet - Slå tobakken, livet er takken samt en vurdering af den primære målgruppes mestringsevne. 4. Primære indsatsområder (gerne i prioriteret rækkefølge): indsatsens fokusområder i overensstemmelse med obligatoriske mål Opsporing: Der skal udvikles en metode til opsporing af storrygere på baggrund af erfaring og evidens. Metoden til opsporing af storrygere på tværs skal indebære en aftale om kort rådgivning om rygestop i kommunalt regi, på sygehusene samt i almen praksis. Der lægges op til anvendelsen af metoden Brief intervention anbefalet i Behandling af tobaksafhængighed anbefalinger til en styrket klinisk praksis. Samtykkeerklæring: Der skal i regi af Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme udarbejdes en samtykkeerklæring, der er gældende på tværs af sektorer. Denne udarbejdelse kræver juridisk bistand for sikring af adgang til udveksling af personfølsomme oplysninger mellem kommune, praktiserende læge og sygehusafdelinger. Datatilsynet skal endvidere inddrages for at sikre godkendelsen af anvendelsen af erklæringen. Formaliseret henvisningsstruktur I projektperioden indføres en formaliseret henvisningsstruktur mellem de 6 Vestklyngekommuner, Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Henvisningerne skal være via Med-com standarder. Samarbejdsgruppen om elektronisk henvisninger og Med-com repræsentanter skal inddrages tidligt i processen for at undersøge den mest hensigtsmæssige anvendelse af standarderne. Dette skal gøres på baggrund af

7 mulighederne i de kommunale omsorgssystemer, sygehusenes EPJ og lægepraksissystemerne. Yderligere skal det sikres, at der ved underskrivelse af samtykkeerklæring sendes elektronisk henvendelse til det kommunale omsorgssystem, og inden 7 dage fra modtagelse af henvendelsen kontakter kommunen den pågældende borger. I henvisningsstrukturen skal der være mulighed for at give lægepraksis og sygehusene tilbagemelding på henvisningen. Kompetenceudvikling Med forventningen om øget henvisningsflow af storrygere, skal kapaciteten i kommunerne forhøjes med et øget antal timer til rygestopindsats/rygestoprådgivere. Internt i kommunerne bliver den øgede kompetenceudvikling vurderet ud fra bedst mulig forankring i lokalpraksis, da kommunernes udgangspunkt i kapacitet og kompetencer er forskellige. Kompetenceudvikling beskrives yderligere i punkt 6. Rygestopaktiviteter Der skal i projektet arbejdes med afklarende samtaler som metode. Dette har i andre sammenhæng vist sig at være effektiv i forhold til gennemførsel af forløb, egen motivation og derigennem øget sundhed og trivsel. Borgerinddragelse er essentiel i den afklarende samtale. I den afklarende samtale anvendes sundhedspædagogiske læringsprincipper, der fremmer egen motivation og mestringsevne. Alle henviste borgere får tilbudt en afklarende samtale, der afsluttes med individuel plan, denne plan udgør det aftalte rygestopforløb, som udløser mulighed for betalt nikotinpræparat/rygestopmedicin. Den individuelle plan vil ligeledes afgøre, hvorvidt den enkelte borger har brug for et individuelt forløb eller gruppeforløb samt om der er behov for at inddrage pårørende. Rygestopforløbet vil tage udgangspunkt i evidensbaserede metoder såsom Kom og Kvit et gruppebaseret rygestopforløb, ABCmetoden, 5A-metoden. I udviklingen af rygestoptilbuddene søges der inspiration i forebyggelsespakken om tobak. Kriterier for udlevering af gratis rygestopmedicin er at borgerne følger det planlagte rygestopforløb. De opstillede kriterier vil tage udgangspunkt i den procedure, der blev brugt i projekt Slå tobakken livet er takken, hvor rygestopmedicin blev udleveret i kortere perioder ad gangen, hvorved borgeren blev fastholdt som betingelse for at få næste udlevering af

8 rygestopmedicin. 5. Målgruppe(r): Projektets primære målgruppe er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt eller tilsvarende mængde tobak røget på anden vis. Den sekundære målgruppe vil være alle daglige rygere. Der vil være særligt fokus på de grupper af borgere, hvor der er flest storrygere. Sundhedsprofilen for Region Midtjylland viser at problemet med rygning er størst hos følgende grupper af borgere: - der findes en sammenhæng mellem erhvervsmæssig stilling og stor rygere, hvor arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet oftere er storrygere. - der findes en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og storrygere, hvor borgere med grundskoleuddannelse, kort uddannelse eller kort videregående uddannelse oftere er storrygere - Desuden viser profilen at der er flest storrygere i aldersgruppen år samt at der i den aldersgruppe er flere mænd (11,8 %) der ryger sammenlignet med kvinder (8,2 %) 6. Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Der etableres et kompetenceudviklingskursus i kort rådgivning blandt relevante sygehusafdelinger samt i almen praksis og frontpersonale i kommunen primært på social, beskæftigelse og sundhedsområdet. Desuden sikres et kompetenceudviklingsforløb for nuværende rygestoprådgivere i forhold til arbejde med målgruppen. Forløbet udbydes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Desuden vil det være oplagt, at forsøge at få medarbejdere fra projekt slå tobakken livet er takken til at dele den viden og erfaringer de har opnået i deres arbejde med målgruppen. Aktiviteter og metoder: Henvisningsstruktur (se punkt 4) Samtykkeerklæring (se punkt 4) Kompetenceudvikling (se punkt 4 og 6) Borgerrettede aktiviteter med mulighed for gratis substitutionspræparater (se punkt 4) Procesevaluering. For at opnå størst mulig effekt af indsatsen skal der gennemføres en procesevaluering. Dette for at sikre opsamling og dokumentation af erfaring og relevante læringspunkter samt løbende at optimere projektet.

9 8. Rekruttering af målgruppen til indsatsen: Rekruttering til indsatsen vil primært foregå gennem henvisninger fra praktiserende læger og sygehuspersonalet. Derudover arbejdes der målrettet på at øge henvisninger fra kommunale forvaltninger. Rekruttering af storrygere til rygestoptilbuddene vil derfor også foretages via et opkvalificeret frontpersonale på arbejdsmarkedsområdet, i socialpsykiatrien, i de sociale boligområder og på kommunale og selvejende være- og opholdssteder. 9. Inddragelse af målgruppen: Vestklyngen har stor erfaring og har opnået dokumenteret positiv effekt ift. inddragelse af borger og pårørende via arbejdet med Lærings- og Mestringskonceptet. Vestklyngekommunerne arbejder i overvejende del ud fra denne metode, hvorved inddragelse af målgruppen er uundgåelig. Desuden skal målgruppe inddrages i tilrettelæggelsen af de målgruppetilpassede tilbud. Det gøres bl.a. ved at inddrage borgere fra målgruppen, både dem der har opnået et rygestop og dem der har forsøgt, for at inddrage deres perspektiver på indholdet og tilgangen til et rygestopforløb til målgruppen. 10. Forventes indsatsen at inkludere eller påvirke andre kommunale forvaltninger eller enheder? Indsatsen vil påvirke de kommunale områder, der har kontakt med borgere i målgruppen, det vil sige i særlig grad arbejdsmarkedsafdelinger - særligt de sygemeldte der har snitflader til sundhedsområdet, socialområdet - herunder væresteder og bosteder hvor særligt borgere med lav mestring vil have stor snitflade til sundhedsområdet pga. øget risikoadfærd ift. rygning. 11. Samarbejde med obligatoriske samarbejdspartnere: I sundhedsaftalen for står beskrevet at sammenhængende indsats overfor rygning har højeste prioritet. Dette skal ske i samarbejde med de nærmeste samarbejdspartnere: Praktiserende læger og Regions hospitalerne. 12. Samarbejde med øvrige/valgfrie aktører Indsatsen vil, udover de allerede nævnte, blive udført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Patientforeninger og boligselskaber. 13. Arenaer: Opsporingen af storrygerne sker på sygehuse, i almen praksis, i relevante kommunale områder samt i relevante nærmiljøer. Rygestoptilbud tilbydes centralt i den kommunale arena, samt i nærmiljøer, hvor det er relevant. 14. Risici og udfordringer Risikoen for overlap til tilsvarende tiltag er eksisterende. Det er derfor vigtigt at projektet kortlægger snitflader til andre tiltag på

10 rygestopområdet, så der ikke køres parallelle forløb. Samarbejde på tværs af sektorer og internt i forvaltninger er generelt en udfordring da sundhedsområdet og tobaksforebyggelse ikke er kerneområdet for samarbejdspartnere og derfor ofte er svært at prioritere i en hektisk hverdag. Dog er det noget der i kommunerne er stor fokus på, og som der sideløbende arbejdes med i andre henseender. Øget politisk og ledelsesmæssig fokus samt informationsindsatser skal bl.a. imødekomme denne udfordring. 15. Tilpasning til den eksisterende indsats: Vestklyngekommunerne har alle individuelle og gruppebaserede rygestopindsatser. Der søges her til en målrettet proaktiv henvisningsstruktur over for storrygere i samarbejdet med sygehus og almen praksis, ligesom tilbud om gratis rygestopmedicin, tværgående kompetenceudvikling, øget brug af rygestopbasen og systematisk opsporing opprioriteres. 16. Forventede resultater og effekter af indsatsen Det forventes at samtlige delmål i punkt 3 opnås. Resultatet heraf vil være et markant kvalitetsløft til hele rygestopindsatsen på tværs af sektorer, til gavn for storrygerne. 17. Dokumentation og afrapportering: De 6 kommuners har ud over en fælles projektleder hver en tovholder. Tovholderen forpligter sig til at implementere systematisk brug af rygestopbasen. Status fremlægges for hver kommune mindst 1 gang årligt i projektperioden. Tovholderen er endvidere forpligtet til at opdatere rygestoptilbud på Stoplinien.dk. Projektlederen er desuden forpligtiget til at rapportere om projektstatus til samarbejdspartnere. 18. Formidling og kommunikation: Der gøres i projektet brug af informations- og kampagnemateriale som stilles til rådighed af Sundhedsstyrelsen. Desuden udarbejdes der et lokalt, enkelt og overskueligt materiale til uddeling, som henvender sig direkte til målgruppen og placeres i relevante arenaer. På samme vis vil lokale informationskilder, aviser, Facebook m.m. anvendes. Ligeledes udformes informationsmateriale til praktiserende læger, sygehusene og til relevante kommunale samarbejdspartnere. Der udarbejdes en mere uddybende kommunikationsstrategi forud for projektopstart. 19. Projektets forankring: Vi forventer at udvikle og implementere en elektronisk henvisningsstruktur mellem de 6 kommuner, sygehuse og almen praksis i vestklyngen i projektperioden. Således er denne indsats forankret i drift

11 ved projektafslutning. Desuden vil erfaringer fra projektet blive evalueret og efter hensigt forankret efter projektafslutning. Vi forventer at opsporingen via brief intervention, som indgår i projektet er forankret ved projektafslutning. 20. Projektets organisering og bemanding, herunder styregruppe: Kommunerne har et veletableret samarbejde med almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Praksiskonsulenterne i kommunerne er ansat til at være brobyggere fra kommunen og til samtlige praksis i kommunerne, hvorfor en proces med fokus på opsporing skal planlægges og udvikles i et samarbejde med dem. Endvidere vil der i kommunernes lægelige udvalg lægges op til drøftelse af mulighederne for øget samarbejde omkring indsatsen. Hospitalsenheden Vest og de 6 kommuner i Vestklyngen har et etableret forum i Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor relevante nøglepersoner fra forskellige afdelinger er repræsenteret. I praksis arbejder gruppen med forbedret samarbejde på tværs af sektorer, hvorfor arbejdet med opsporing af storrygere vil have en klar berettigelse i denne gruppe. Der etableres en traditionel projektorganisation med styregruppe og arbejdsgruppe: - Styregruppen består af 7 personer: Sundheds- og Ældrechefen i Struer, 2 kommunale tovholdere, repræsentant fra almen praksis, repræsentant fra Hospitalsenheden Vest, repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse, projektleder - Arbejdsgruppen består af de seks tovholdere i kommunerne samt projektleder - Referencegrupperne i projektet er Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, Tobakskoordinatornetværket samt temagruppen i sund by netværket Sundhed på tværs. Styregruppen mødes 2 gange årligt. Arbejdsgruppen mødes 4 gange årligt og desuden ad hoc i planlægningsfasen. 21. Tids- og milepælsplan: Projektet forventes igangsat: 01/ og afsluttet: 31/ Sep. okt. 2014: Stillingsopslag til projektleder udarbejdes og annonceres. Projektbeskrivelse udarbejdes, herunder

12 kommunikationsstrategi og detaljeret tids- og milepælsplan 1. dec. 2014: Projektleder ansættes 4. dec. 2014: Deltagelse i Sundhedsstyrelsens kick-off seminar Dec. jan. 2014: Introduktion til projektleder Feb. 2015: Udvikling af elektronisk henvisningsstruktur påbegyndes. Samtykkeerklæring udarbejdes. Procesevalueringsmodel udformes. Feb. 2015: Lokal informationsmateriale udarbejdes Marts maj 2015: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Uddannelse af nye rygestoprådgivere Feb. - April 2015: Tilrettelæggelse af målgruppetilpassede rygestoptilbud, herunder inddragelse af målgruppen April 2015: Kick-off møde for samarbejdspartnere afholdes April-Maj 2015: Implementering af henvisningsstruktur påbegyndes. Opsporing ved frontpersonale i almen praksis og Hospitalsenheden Vest påbegyndes Maj - Juni 2015: Opstart af rygestopforløb i kommunerne Sep 2015: Kompetenceudvikling af frontpersonale i kommunerne Okt-sep 2015: Opsporing ved frontpersonale i kommunerne påbegyndes Nov 2015: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Maj-juni 2016: Midtvejsevaluering Nov 2016: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Nov-Dec 2017: Slutevaluering og fremlæggelse til politiske prioritering April 2018: Sundhedsstyrelsens afslutningskonference

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600. mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør

Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600. mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør Sag 29898/347337 Deltagere: Dagsorden Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600 mødelokale 2 Klostergade 20A Birgitte Meyer, læge (Formand Lægelauget) Johannes Larsen, læge (Formand 12-mandsforeningen

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Forebyggelsespakke om tobak

Forebyggelsespakke om tobak Forebyggelsespakke om tobak 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst Tabte leveår som følge af rygning Brug af sundhedsvæsnet og udgifter forbundet med rygning Tal på sundhed i kommunen Kommunale omkostninger

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE. den gode kommunale model

TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE. den gode kommunale model TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE den gode kommunale model Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Sund By Netværket, 2012 2. udgave, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-09-3

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere