Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer"

Transkript

1 Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune Struer Kommune er den administrative ansøgerkommune Adresse: Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Navn på projektleder: Projektleder ansættes ved projektstart Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Kjeld Berthelsen Direktør Struer Kommune Tlf.nr.: Kontaktperson: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Helle Videbæk, Sundhedskonsulent Struer Kommune Ansøgers juridisk gældende underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / 2014.

2 3. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Projektleder ansættes ved projektopstart. Projektlederen forventes at varetage følgende opgaver: - Projektstyring, herunder økonomisk styring - Undervisning af frontpersonale - Formidling og kommunikation på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger Ved ansættelse af projektleder vil følgende kompetence prioriteres: - Kompetencer og erfaring med projektledelse - Kendskab til IT og MedCom - Undervisningskompetencer - Kendskab til rygestopindsatser - Kommunikationskompetencer - Rådgivnings- og vejledningskompetencer ift. samarbejdspartnere - Fleksibilitet, ansvarsfuldhed og dygtig til at samarbejde Det forventes at projektlederen ansættes 37 timer pr. uge

3 4. Samarbejdspartner(e): Ansvarlig kontaktperson: De seks ansøger kommuner har følgende samarbejdspartnere: - Hospitalsenheden Vest, bestående af Herning og Holstebro Sygehuse. Kontaktperson: Ida Gøtke - Praksiskonsulent i Herning Kommune. Kontaktperson: Gunnar Axelgaard - Praksiskonsulent i Holstebro Kommune. Kontaktperson: Lars Dudal Madsen - Praksiskonsulent i Lemvig Kommune. Kontaktperson: Bruno Christensen - Praksiskonsulent i Ikast-Brande Kommune. Kontaktperson: Ole Klitgaard - Praksiskonsulent i Rinkøbing-Skjern Kommune. Kontaktperson: Lars Foged - Praksiskonsulent i Struer Kommune. Kontaktperson: Michael Hoffmann Interessetilkendegivelser fra de respektive samarbejdspartnere er vedlagt ansøgningen 5. Samarbejdets form og organisering: 6. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: De seks kommuner er fælles ansøgere og er ligeledes fælles ansvarlige for projektet. Projektlederen er organisatorisk forankret i Struer Kommune, hvorfor Struer Kommune også er den administrative ansøgerkommune. Hospitalsenheden Vest (HEV) og de praktiserende læger i kommunerne er samarbejdspartnere i projektet. De seks kommuner er primært optagområde for HEV. Der findes et godt samarbejde blandt kommuner, almen praksis og sygehuse i Vestklyngen. Det er et samarbejde som er velfungerende og veletableret i forhold til eksisterende samarbejdsfora og arbejdsmetoder som f.eks. Lærings- og mestringskonceptet. Dette er skaber gode rammer og forudsætninger for nye samarbejdsområder. Kommunerne har siden 2007 arbejdet med rygestopstilbud, og har således erfaringer på området. Projektets målgruppe er desuden ikke en ukendt målgruppe for kommunerne, da målgruppen ofte optræder i kommunernes Lærings- og Mestringsforløb som f.eks. KOL- og hjerterehabilitering.

4 7. Samarbejdspartners forudsætninger for at gennemføre projektet: 8. Der ansøges om i alt: Almen praksis og Hospitalsenheden Vest (HEV) arbejder på mange andre sundhedsområder med, at opspore og henvise til kommunens tilbud. Derfor er samarbejdsrelationerne velkendte. Desuden arbejder almen praksis og HEV allerede med tobaksforebyggelse jf. Sundhedsaftalerne. Der mangler dog fokus og struktur på samarbejdet omkring tobaksforebyggelse, hvilket er det man bl.a. ønsker at løse med en bevilling til dette projekt. Både HEV og almen praksis i de respektive kommuner, har udvist stor interesse for projektet, hvilket øger forudsætninger for en velgennemført projektindsats kr. 9. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1/9_ 2014 (senest d. 1. december 2014) og afsluttet 31/_ (senest den 31. december 2017) 10. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side til denne indsats: Ja Nej X_ Der ansøgt om økonomisk støtte hos: 1. Navn og beløb Indgår der egenfinansiering i projektet: 12. Indsatsens samlede budget: 13. Har indenfor de seneste 5 år modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen til rygestopindsats og tobaksforebyggelse: kr kr. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Struer Kommune har i 2009 modtaget støtte fra Sundby Netværkets projekt Røgfrihed for alle, som var finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der hersker tvivl om hvorvidt projektfinansiering kan have tilknytning til Sundhedsstyrelsen

5 Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen 2. Baggrund og vision for indsatsen: 3. Overordnet mål herunder forebyggelses/- sundhedsfremmeperspektiv Ansøgningskommunerne ønsker at styrke tobaksforebyggelsen, idet rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til livsstilssygdomme og dødelighed. I Sundhedsprofilen 2013 for de seks ansøger kommuner ses, at 4 ud af de 6 kommuner har en højere andel af storrygere og dagligrygere sammenlignet med regions- og landsgennemsnit. 72 % af storrygerne og 70 % af dagligrygerne ønsker at stoppe med at ryge 1. De seks kommuner ønsker derfor at rette en indsats mod de borgere, der ønsker at stoppe og som har specielt brug for det. Det er velkendt at der findes en social gradient i forhold til rygning. Denne udfordring ønsker man at betænke i projektet. Vi vil styrke de nuværende rygestopindsatser i kommunerne, lette henvisningsgangen til de kommunale tilbud, give mulighed for gratis substitution, optimere rekrutteringspraksis og tilpasse indsatserne til de målgrupper, som har særligt brug for dem. Formålet med projektet er at nedbringe antallet af storrygere og dermed begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom samt at mindske den sociale ulighed, der gør sig gældende i forhold til rygning. Delmål - Implementering af elektronisk henvisningsstruktur. Dette vil både i projektperioden og efterfølgende lette adgangen til den kommunale rygestopindsats og især hjælpe sårbare borgere, der ikke selv tager kontakt til kommunens rygestopindsats. - Styrke samarbejdet med sygehuse og almen praksis omkring opsporing af storrygere. Ved hjælp af samarbejde og fokus på målgruppen på tværs af sektorer øges opsporing og henvisningspraksis. - Implementering af målgruppetilpassede rygestoptilbud, hvor der er fokus på borgerinddragelse, både i forhold til målgruppen og 1 Breinholt L m.fl. Hvordan har du det?.. pårørende

6 - Øget antallet af henvisninger til kommunalt rygestopforløb med 50 % - 65 % af de tilmeldte borgere gennemfører et kommunalt rygestopforløb - 46 % af borgerne er røgfri efter endt rygestopsforløb - 30 % af borgerne er røgfri 6 måneder efter rygestopforløbets afslutning - 28 % af borgerne har reduceret deres tobaksforbrug efter endt rygestopsforløb Procentsatserne er opgjort og vurderet ud fra Rygestopbasen som kvalitetsværktøj, projektet - Slå tobakken, livet er takken samt en vurdering af den primære målgruppes mestringsevne. 4. Primære indsatsområder (gerne i prioriteret rækkefølge): indsatsens fokusområder i overensstemmelse med obligatoriske mål Opsporing: Der skal udvikles en metode til opsporing af storrygere på baggrund af erfaring og evidens. Metoden til opsporing af storrygere på tværs skal indebære en aftale om kort rådgivning om rygestop i kommunalt regi, på sygehusene samt i almen praksis. Der lægges op til anvendelsen af metoden Brief intervention anbefalet i Behandling af tobaksafhængighed anbefalinger til en styrket klinisk praksis. Samtykkeerklæring: Der skal i regi af Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme udarbejdes en samtykkeerklæring, der er gældende på tværs af sektorer. Denne udarbejdelse kræver juridisk bistand for sikring af adgang til udveksling af personfølsomme oplysninger mellem kommune, praktiserende læge og sygehusafdelinger. Datatilsynet skal endvidere inddrages for at sikre godkendelsen af anvendelsen af erklæringen. Formaliseret henvisningsstruktur I projektperioden indføres en formaliseret henvisningsstruktur mellem de 6 Vestklyngekommuner, Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Henvisningerne skal være via Med-com standarder. Samarbejdsgruppen om elektronisk henvisninger og Med-com repræsentanter skal inddrages tidligt i processen for at undersøge den mest hensigtsmæssige anvendelse af standarderne. Dette skal gøres på baggrund af

7 mulighederne i de kommunale omsorgssystemer, sygehusenes EPJ og lægepraksissystemerne. Yderligere skal det sikres, at der ved underskrivelse af samtykkeerklæring sendes elektronisk henvendelse til det kommunale omsorgssystem, og inden 7 dage fra modtagelse af henvendelsen kontakter kommunen den pågældende borger. I henvisningsstrukturen skal der være mulighed for at give lægepraksis og sygehusene tilbagemelding på henvisningen. Kompetenceudvikling Med forventningen om øget henvisningsflow af storrygere, skal kapaciteten i kommunerne forhøjes med et øget antal timer til rygestopindsats/rygestoprådgivere. Internt i kommunerne bliver den øgede kompetenceudvikling vurderet ud fra bedst mulig forankring i lokalpraksis, da kommunernes udgangspunkt i kapacitet og kompetencer er forskellige. Kompetenceudvikling beskrives yderligere i punkt 6. Rygestopaktiviteter Der skal i projektet arbejdes med afklarende samtaler som metode. Dette har i andre sammenhæng vist sig at være effektiv i forhold til gennemførsel af forløb, egen motivation og derigennem øget sundhed og trivsel. Borgerinddragelse er essentiel i den afklarende samtale. I den afklarende samtale anvendes sundhedspædagogiske læringsprincipper, der fremmer egen motivation og mestringsevne. Alle henviste borgere får tilbudt en afklarende samtale, der afsluttes med individuel plan, denne plan udgør det aftalte rygestopforløb, som udløser mulighed for betalt nikotinpræparat/rygestopmedicin. Den individuelle plan vil ligeledes afgøre, hvorvidt den enkelte borger har brug for et individuelt forløb eller gruppeforløb samt om der er behov for at inddrage pårørende. Rygestopforløbet vil tage udgangspunkt i evidensbaserede metoder såsom Kom og Kvit et gruppebaseret rygestopforløb, ABCmetoden, 5A-metoden. I udviklingen af rygestoptilbuddene søges der inspiration i forebyggelsespakken om tobak. Kriterier for udlevering af gratis rygestopmedicin er at borgerne følger det planlagte rygestopforløb. De opstillede kriterier vil tage udgangspunkt i den procedure, der blev brugt i projekt Slå tobakken livet er takken, hvor rygestopmedicin blev udleveret i kortere perioder ad gangen, hvorved borgeren blev fastholdt som betingelse for at få næste udlevering af

8 rygestopmedicin. 5. Målgruppe(r): Projektets primære målgruppe er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt eller tilsvarende mængde tobak røget på anden vis. Den sekundære målgruppe vil være alle daglige rygere. Der vil være særligt fokus på de grupper af borgere, hvor der er flest storrygere. Sundhedsprofilen for Region Midtjylland viser at problemet med rygning er størst hos følgende grupper af borgere: - der findes en sammenhæng mellem erhvervsmæssig stilling og stor rygere, hvor arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet oftere er storrygere. - der findes en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og storrygere, hvor borgere med grundskoleuddannelse, kort uddannelse eller kort videregående uddannelse oftere er storrygere - Desuden viser profilen at der er flest storrygere i aldersgruppen år samt at der i den aldersgruppe er flere mænd (11,8 %) der ryger sammenlignet med kvinder (8,2 %) 6. Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Der etableres et kompetenceudviklingskursus i kort rådgivning blandt relevante sygehusafdelinger samt i almen praksis og frontpersonale i kommunen primært på social, beskæftigelse og sundhedsområdet. Desuden sikres et kompetenceudviklingsforløb for nuværende rygestoprådgivere i forhold til arbejde med målgruppen. Forløbet udbydes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Desuden vil det være oplagt, at forsøge at få medarbejdere fra projekt slå tobakken livet er takken til at dele den viden og erfaringer de har opnået i deres arbejde med målgruppen. Aktiviteter og metoder: Henvisningsstruktur (se punkt 4) Samtykkeerklæring (se punkt 4) Kompetenceudvikling (se punkt 4 og 6) Borgerrettede aktiviteter med mulighed for gratis substitutionspræparater (se punkt 4) Procesevaluering. For at opnå størst mulig effekt af indsatsen skal der gennemføres en procesevaluering. Dette for at sikre opsamling og dokumentation af erfaring og relevante læringspunkter samt løbende at optimere projektet.

9 8. Rekruttering af målgruppen til indsatsen: Rekruttering til indsatsen vil primært foregå gennem henvisninger fra praktiserende læger og sygehuspersonalet. Derudover arbejdes der målrettet på at øge henvisninger fra kommunale forvaltninger. Rekruttering af storrygere til rygestoptilbuddene vil derfor også foretages via et opkvalificeret frontpersonale på arbejdsmarkedsområdet, i socialpsykiatrien, i de sociale boligområder og på kommunale og selvejende være- og opholdssteder. 9. Inddragelse af målgruppen: Vestklyngen har stor erfaring og har opnået dokumenteret positiv effekt ift. inddragelse af borger og pårørende via arbejdet med Lærings- og Mestringskonceptet. Vestklyngekommunerne arbejder i overvejende del ud fra denne metode, hvorved inddragelse af målgruppen er uundgåelig. Desuden skal målgruppe inddrages i tilrettelæggelsen af de målgruppetilpassede tilbud. Det gøres bl.a. ved at inddrage borgere fra målgruppen, både dem der har opnået et rygestop og dem der har forsøgt, for at inddrage deres perspektiver på indholdet og tilgangen til et rygestopforløb til målgruppen. 10. Forventes indsatsen at inkludere eller påvirke andre kommunale forvaltninger eller enheder? Indsatsen vil påvirke de kommunale områder, der har kontakt med borgere i målgruppen, det vil sige i særlig grad arbejdsmarkedsafdelinger - særligt de sygemeldte der har snitflader til sundhedsområdet, socialområdet - herunder væresteder og bosteder hvor særligt borgere med lav mestring vil have stor snitflade til sundhedsområdet pga. øget risikoadfærd ift. rygning. 11. Samarbejde med obligatoriske samarbejdspartnere: I sundhedsaftalen for står beskrevet at sammenhængende indsats overfor rygning har højeste prioritet. Dette skal ske i samarbejde med de nærmeste samarbejdspartnere: Praktiserende læger og Regions hospitalerne. 12. Samarbejde med øvrige/valgfrie aktører Indsatsen vil, udover de allerede nævnte, blive udført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Patientforeninger og boligselskaber. 13. Arenaer: Opsporingen af storrygerne sker på sygehuse, i almen praksis, i relevante kommunale områder samt i relevante nærmiljøer. Rygestoptilbud tilbydes centralt i den kommunale arena, samt i nærmiljøer, hvor det er relevant. 14. Risici og udfordringer Risikoen for overlap til tilsvarende tiltag er eksisterende. Det er derfor vigtigt at projektet kortlægger snitflader til andre tiltag på

10 rygestopområdet, så der ikke køres parallelle forløb. Samarbejde på tværs af sektorer og internt i forvaltninger er generelt en udfordring da sundhedsområdet og tobaksforebyggelse ikke er kerneområdet for samarbejdspartnere og derfor ofte er svært at prioritere i en hektisk hverdag. Dog er det noget der i kommunerne er stor fokus på, og som der sideløbende arbejdes med i andre henseender. Øget politisk og ledelsesmæssig fokus samt informationsindsatser skal bl.a. imødekomme denne udfordring. 15. Tilpasning til den eksisterende indsats: Vestklyngekommunerne har alle individuelle og gruppebaserede rygestopindsatser. Der søges her til en målrettet proaktiv henvisningsstruktur over for storrygere i samarbejdet med sygehus og almen praksis, ligesom tilbud om gratis rygestopmedicin, tværgående kompetenceudvikling, øget brug af rygestopbasen og systematisk opsporing opprioriteres. 16. Forventede resultater og effekter af indsatsen Det forventes at samtlige delmål i punkt 3 opnås. Resultatet heraf vil være et markant kvalitetsløft til hele rygestopindsatsen på tværs af sektorer, til gavn for storrygerne. 17. Dokumentation og afrapportering: De 6 kommuners har ud over en fælles projektleder hver en tovholder. Tovholderen forpligter sig til at implementere systematisk brug af rygestopbasen. Status fremlægges for hver kommune mindst 1 gang årligt i projektperioden. Tovholderen er endvidere forpligtet til at opdatere rygestoptilbud på Stoplinien.dk. Projektlederen er desuden forpligtiget til at rapportere om projektstatus til samarbejdspartnere. 18. Formidling og kommunikation: Der gøres i projektet brug af informations- og kampagnemateriale som stilles til rådighed af Sundhedsstyrelsen. Desuden udarbejdes der et lokalt, enkelt og overskueligt materiale til uddeling, som henvender sig direkte til målgruppen og placeres i relevante arenaer. På samme vis vil lokale informationskilder, aviser, Facebook m.m. anvendes. Ligeledes udformes informationsmateriale til praktiserende læger, sygehusene og til relevante kommunale samarbejdspartnere. Der udarbejdes en mere uddybende kommunikationsstrategi forud for projektopstart. 19. Projektets forankring: Vi forventer at udvikle og implementere en elektronisk henvisningsstruktur mellem de 6 kommuner, sygehuse og almen praksis i vestklyngen i projektperioden. Således er denne indsats forankret i drift

11 ved projektafslutning. Desuden vil erfaringer fra projektet blive evalueret og efter hensigt forankret efter projektafslutning. Vi forventer at opsporingen via brief intervention, som indgår i projektet er forankret ved projektafslutning. 20. Projektets organisering og bemanding, herunder styregruppe: Kommunerne har et veletableret samarbejde med almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Praksiskonsulenterne i kommunerne er ansat til at være brobyggere fra kommunen og til samtlige praksis i kommunerne, hvorfor en proces med fokus på opsporing skal planlægges og udvikles i et samarbejde med dem. Endvidere vil der i kommunernes lægelige udvalg lægges op til drøftelse af mulighederne for øget samarbejde omkring indsatsen. Hospitalsenheden Vest og de 6 kommuner i Vestklyngen har et etableret forum i Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor relevante nøglepersoner fra forskellige afdelinger er repræsenteret. I praksis arbejder gruppen med forbedret samarbejde på tværs af sektorer, hvorfor arbejdet med opsporing af storrygere vil have en klar berettigelse i denne gruppe. Der etableres en traditionel projektorganisation med styregruppe og arbejdsgruppe: - Styregruppen består af 7 personer: Sundheds- og Ældrechefen i Struer, 2 kommunale tovholdere, repræsentant fra almen praksis, repræsentant fra Hospitalsenheden Vest, repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse, projektleder - Arbejdsgruppen består af de seks tovholdere i kommunerne samt projektleder - Referencegrupperne i projektet er Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, Tobakskoordinatornetværket samt temagruppen i sund by netværket Sundhed på tværs. Styregruppen mødes 2 gange årligt. Arbejdsgruppen mødes 4 gange årligt og desuden ad hoc i planlægningsfasen. 21. Tids- og milepælsplan: Projektet forventes igangsat: 01/ og afsluttet: 31/ Sep. okt. 2014: Stillingsopslag til projektleder udarbejdes og annonceres. Projektbeskrivelse udarbejdes, herunder

12 kommunikationsstrategi og detaljeret tids- og milepælsplan 1. dec. 2014: Projektleder ansættes 4. dec. 2014: Deltagelse i Sundhedsstyrelsens kick-off seminar Dec. jan. 2014: Introduktion til projektleder Feb. 2015: Udvikling af elektronisk henvisningsstruktur påbegyndes. Samtykkeerklæring udarbejdes. Procesevalueringsmodel udformes. Feb. 2015: Lokal informationsmateriale udarbejdes Marts maj 2015: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Uddannelse af nye rygestoprådgivere Feb. - April 2015: Tilrettelæggelse af målgruppetilpassede rygestoptilbud, herunder inddragelse af målgruppen April 2015: Kick-off møde for samarbejdspartnere afholdes April-Maj 2015: Implementering af henvisningsstruktur påbegyndes. Opsporing ved frontpersonale i almen praksis og Hospitalsenheden Vest påbegyndes Maj - Juni 2015: Opstart af rygestopforløb i kommunerne Sep 2015: Kompetenceudvikling af frontpersonale i kommunerne Okt-sep 2015: Opsporing ved frontpersonale i kommunerne påbegyndes Nov 2015: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Maj-juni 2016: Midtvejsevaluering Nov 2016: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Nov-Dec 2017: Slutevaluering og fremlæggelse til politiske prioritering April 2018: Sundhedsstyrelsens afslutningskonference

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere