Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer"

Transkript

1 Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune Struer Kommune er den administrative ansøgerkommune Adresse: Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Navn på projektleder: Projektleder ansættes ved projektstart Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Kjeld Berthelsen Direktør Struer Kommune Tlf.nr.: Kontaktperson: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Helle Videbæk, Sundhedskonsulent Struer Kommune Ansøgers juridisk gældende underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / 2014.

2 3. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Projektleder ansættes ved projektopstart. Projektlederen forventes at varetage følgende opgaver: - Projektstyring, herunder økonomisk styring - Undervisning af frontpersonale - Formidling og kommunikation på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger Ved ansættelse af projektleder vil følgende kompetence prioriteres: - Kompetencer og erfaring med projektledelse - Kendskab til IT og MedCom - Undervisningskompetencer - Kendskab til rygestopindsatser - Kommunikationskompetencer - Rådgivnings- og vejledningskompetencer ift. samarbejdspartnere - Fleksibilitet, ansvarsfuldhed og dygtig til at samarbejde Det forventes at projektlederen ansættes 37 timer pr. uge

3 4. Samarbejdspartner(e): Ansvarlig kontaktperson: De seks ansøger kommuner har følgende samarbejdspartnere: - Hospitalsenheden Vest, bestående af Herning og Holstebro Sygehuse. Kontaktperson: Ida Gøtke - Praksiskonsulent i Herning Kommune. Kontaktperson: Gunnar Axelgaard - Praksiskonsulent i Holstebro Kommune. Kontaktperson: Lars Dudal Madsen - Praksiskonsulent i Lemvig Kommune. Kontaktperson: Bruno Christensen - Praksiskonsulent i Ikast-Brande Kommune. Kontaktperson: Ole Klitgaard - Praksiskonsulent i Rinkøbing-Skjern Kommune. Kontaktperson: Lars Foged - Praksiskonsulent i Struer Kommune. Kontaktperson: Michael Hoffmann Interessetilkendegivelser fra de respektive samarbejdspartnere er vedlagt ansøgningen 5. Samarbejdets form og organisering: 6. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: De seks kommuner er fælles ansøgere og er ligeledes fælles ansvarlige for projektet. Projektlederen er organisatorisk forankret i Struer Kommune, hvorfor Struer Kommune også er den administrative ansøgerkommune. Hospitalsenheden Vest (HEV) og de praktiserende læger i kommunerne er samarbejdspartnere i projektet. De seks kommuner er primært optagområde for HEV. Der findes et godt samarbejde blandt kommuner, almen praksis og sygehuse i Vestklyngen. Det er et samarbejde som er velfungerende og veletableret i forhold til eksisterende samarbejdsfora og arbejdsmetoder som f.eks. Lærings- og mestringskonceptet. Dette er skaber gode rammer og forudsætninger for nye samarbejdsområder. Kommunerne har siden 2007 arbejdet med rygestopstilbud, og har således erfaringer på området. Projektets målgruppe er desuden ikke en ukendt målgruppe for kommunerne, da målgruppen ofte optræder i kommunernes Lærings- og Mestringsforløb som f.eks. KOL- og hjerterehabilitering.

4 7. Samarbejdspartners forudsætninger for at gennemføre projektet: 8. Der ansøges om i alt: Almen praksis og Hospitalsenheden Vest (HEV) arbejder på mange andre sundhedsområder med, at opspore og henvise til kommunens tilbud. Derfor er samarbejdsrelationerne velkendte. Desuden arbejder almen praksis og HEV allerede med tobaksforebyggelse jf. Sundhedsaftalerne. Der mangler dog fokus og struktur på samarbejdet omkring tobaksforebyggelse, hvilket er det man bl.a. ønsker at løse med en bevilling til dette projekt. Både HEV og almen praksis i de respektive kommuner, har udvist stor interesse for projektet, hvilket øger forudsætninger for en velgennemført projektindsats kr. 9. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 1/9_ 2014 (senest d. 1. december 2014) og afsluttet 31/_ (senest den 31. december 2017) 10. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side til denne indsats: Ja Nej X_ Der ansøgt om økonomisk støtte hos: 1. Navn og beløb Indgår der egenfinansiering i projektet: 12. Indsatsens samlede budget: 13. Har indenfor de seneste 5 år modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen til rygestopindsats og tobaksforebyggelse: kr kr. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Struer Kommune har i 2009 modtaget støtte fra Sundby Netværkets projekt Røgfrihed for alle, som var finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der hersker tvivl om hvorvidt projektfinansiering kan have tilknytning til Sundhedsstyrelsen

5 Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen 2. Baggrund og vision for indsatsen: 3. Overordnet mål herunder forebyggelses/- sundhedsfremmeperspektiv Ansøgningskommunerne ønsker at styrke tobaksforebyggelsen, idet rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til livsstilssygdomme og dødelighed. I Sundhedsprofilen 2013 for de seks ansøger kommuner ses, at 4 ud af de 6 kommuner har en højere andel af storrygere og dagligrygere sammenlignet med regions- og landsgennemsnit. 72 % af storrygerne og 70 % af dagligrygerne ønsker at stoppe med at ryge 1. De seks kommuner ønsker derfor at rette en indsats mod de borgere, der ønsker at stoppe og som har specielt brug for det. Det er velkendt at der findes en social gradient i forhold til rygning. Denne udfordring ønsker man at betænke i projektet. Vi vil styrke de nuværende rygestopindsatser i kommunerne, lette henvisningsgangen til de kommunale tilbud, give mulighed for gratis substitution, optimere rekrutteringspraksis og tilpasse indsatserne til de målgrupper, som har særligt brug for dem. Formålet med projektet er at nedbringe antallet af storrygere og dermed begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom samt at mindske den sociale ulighed, der gør sig gældende i forhold til rygning. Delmål - Implementering af elektronisk henvisningsstruktur. Dette vil både i projektperioden og efterfølgende lette adgangen til den kommunale rygestopindsats og især hjælpe sårbare borgere, der ikke selv tager kontakt til kommunens rygestopindsats. - Styrke samarbejdet med sygehuse og almen praksis omkring opsporing af storrygere. Ved hjælp af samarbejde og fokus på målgruppen på tværs af sektorer øges opsporing og henvisningspraksis. - Implementering af målgruppetilpassede rygestoptilbud, hvor der er fokus på borgerinddragelse, både i forhold til målgruppen og 1 Breinholt L m.fl. Hvordan har du det?.. pårørende

6 - Øget antallet af henvisninger til kommunalt rygestopforløb med 50 % - 65 % af de tilmeldte borgere gennemfører et kommunalt rygestopforløb - 46 % af borgerne er røgfri efter endt rygestopsforløb - 30 % af borgerne er røgfri 6 måneder efter rygestopforløbets afslutning - 28 % af borgerne har reduceret deres tobaksforbrug efter endt rygestopsforløb Procentsatserne er opgjort og vurderet ud fra Rygestopbasen som kvalitetsværktøj, projektet - Slå tobakken, livet er takken samt en vurdering af den primære målgruppes mestringsevne. 4. Primære indsatsområder (gerne i prioriteret rækkefølge): indsatsens fokusområder i overensstemmelse med obligatoriske mål Opsporing: Der skal udvikles en metode til opsporing af storrygere på baggrund af erfaring og evidens. Metoden til opsporing af storrygere på tværs skal indebære en aftale om kort rådgivning om rygestop i kommunalt regi, på sygehusene samt i almen praksis. Der lægges op til anvendelsen af metoden Brief intervention anbefalet i Behandling af tobaksafhængighed anbefalinger til en styrket klinisk praksis. Samtykkeerklæring: Der skal i regi af Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme udarbejdes en samtykkeerklæring, der er gældende på tværs af sektorer. Denne udarbejdelse kræver juridisk bistand for sikring af adgang til udveksling af personfølsomme oplysninger mellem kommune, praktiserende læge og sygehusafdelinger. Datatilsynet skal endvidere inddrages for at sikre godkendelsen af anvendelsen af erklæringen. Formaliseret henvisningsstruktur I projektperioden indføres en formaliseret henvisningsstruktur mellem de 6 Vestklyngekommuner, Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Henvisningerne skal være via Med-com standarder. Samarbejdsgruppen om elektronisk henvisninger og Med-com repræsentanter skal inddrages tidligt i processen for at undersøge den mest hensigtsmæssige anvendelse af standarderne. Dette skal gøres på baggrund af

7 mulighederne i de kommunale omsorgssystemer, sygehusenes EPJ og lægepraksissystemerne. Yderligere skal det sikres, at der ved underskrivelse af samtykkeerklæring sendes elektronisk henvendelse til det kommunale omsorgssystem, og inden 7 dage fra modtagelse af henvendelsen kontakter kommunen den pågældende borger. I henvisningsstrukturen skal der være mulighed for at give lægepraksis og sygehusene tilbagemelding på henvisningen. Kompetenceudvikling Med forventningen om øget henvisningsflow af storrygere, skal kapaciteten i kommunerne forhøjes med et øget antal timer til rygestopindsats/rygestoprådgivere. Internt i kommunerne bliver den øgede kompetenceudvikling vurderet ud fra bedst mulig forankring i lokalpraksis, da kommunernes udgangspunkt i kapacitet og kompetencer er forskellige. Kompetenceudvikling beskrives yderligere i punkt 6. Rygestopaktiviteter Der skal i projektet arbejdes med afklarende samtaler som metode. Dette har i andre sammenhæng vist sig at være effektiv i forhold til gennemførsel af forløb, egen motivation og derigennem øget sundhed og trivsel. Borgerinddragelse er essentiel i den afklarende samtale. I den afklarende samtale anvendes sundhedspædagogiske læringsprincipper, der fremmer egen motivation og mestringsevne. Alle henviste borgere får tilbudt en afklarende samtale, der afsluttes med individuel plan, denne plan udgør det aftalte rygestopforløb, som udløser mulighed for betalt nikotinpræparat/rygestopmedicin. Den individuelle plan vil ligeledes afgøre, hvorvidt den enkelte borger har brug for et individuelt forløb eller gruppeforløb samt om der er behov for at inddrage pårørende. Rygestopforløbet vil tage udgangspunkt i evidensbaserede metoder såsom Kom og Kvit et gruppebaseret rygestopforløb, ABCmetoden, 5A-metoden. I udviklingen af rygestoptilbuddene søges der inspiration i forebyggelsespakken om tobak. Kriterier for udlevering af gratis rygestopmedicin er at borgerne følger det planlagte rygestopforløb. De opstillede kriterier vil tage udgangspunkt i den procedure, der blev brugt i projekt Slå tobakken livet er takken, hvor rygestopmedicin blev udleveret i kortere perioder ad gangen, hvorved borgeren blev fastholdt som betingelse for at få næste udlevering af

8 rygestopmedicin. 5. Målgruppe(r): Projektets primære målgruppe er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt eller tilsvarende mængde tobak røget på anden vis. Den sekundære målgruppe vil være alle daglige rygere. Der vil være særligt fokus på de grupper af borgere, hvor der er flest storrygere. Sundhedsprofilen for Region Midtjylland viser at problemet med rygning er størst hos følgende grupper af borgere: - der findes en sammenhæng mellem erhvervsmæssig stilling og stor rygere, hvor arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet oftere er storrygere. - der findes en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og storrygere, hvor borgere med grundskoleuddannelse, kort uddannelse eller kort videregående uddannelse oftere er storrygere - Desuden viser profilen at der er flest storrygere i aldersgruppen år samt at der i den aldersgruppe er flere mænd (11,8 %) der ryger sammenlignet med kvinder (8,2 %) 6. Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Der etableres et kompetenceudviklingskursus i kort rådgivning blandt relevante sygehusafdelinger samt i almen praksis og frontpersonale i kommunen primært på social, beskæftigelse og sundhedsområdet. Desuden sikres et kompetenceudviklingsforløb for nuværende rygestoprådgivere i forhold til arbejde med målgruppen. Forløbet udbydes i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Desuden vil det være oplagt, at forsøge at få medarbejdere fra projekt slå tobakken livet er takken til at dele den viden og erfaringer de har opnået i deres arbejde med målgruppen. Aktiviteter og metoder: Henvisningsstruktur (se punkt 4) Samtykkeerklæring (se punkt 4) Kompetenceudvikling (se punkt 4 og 6) Borgerrettede aktiviteter med mulighed for gratis substitutionspræparater (se punkt 4) Procesevaluering. For at opnå størst mulig effekt af indsatsen skal der gennemføres en procesevaluering. Dette for at sikre opsamling og dokumentation af erfaring og relevante læringspunkter samt løbende at optimere projektet.

9 8. Rekruttering af målgruppen til indsatsen: Rekruttering til indsatsen vil primært foregå gennem henvisninger fra praktiserende læger og sygehuspersonalet. Derudover arbejdes der målrettet på at øge henvisninger fra kommunale forvaltninger. Rekruttering af storrygere til rygestoptilbuddene vil derfor også foretages via et opkvalificeret frontpersonale på arbejdsmarkedsområdet, i socialpsykiatrien, i de sociale boligområder og på kommunale og selvejende være- og opholdssteder. 9. Inddragelse af målgruppen: Vestklyngen har stor erfaring og har opnået dokumenteret positiv effekt ift. inddragelse af borger og pårørende via arbejdet med Lærings- og Mestringskonceptet. Vestklyngekommunerne arbejder i overvejende del ud fra denne metode, hvorved inddragelse af målgruppen er uundgåelig. Desuden skal målgruppe inddrages i tilrettelæggelsen af de målgruppetilpassede tilbud. Det gøres bl.a. ved at inddrage borgere fra målgruppen, både dem der har opnået et rygestop og dem der har forsøgt, for at inddrage deres perspektiver på indholdet og tilgangen til et rygestopforløb til målgruppen. 10. Forventes indsatsen at inkludere eller påvirke andre kommunale forvaltninger eller enheder? Indsatsen vil påvirke de kommunale områder, der har kontakt med borgere i målgruppen, det vil sige i særlig grad arbejdsmarkedsafdelinger - særligt de sygemeldte der har snitflader til sundhedsområdet, socialområdet - herunder væresteder og bosteder hvor særligt borgere med lav mestring vil have stor snitflade til sundhedsområdet pga. øget risikoadfærd ift. rygning. 11. Samarbejde med obligatoriske samarbejdspartnere: I sundhedsaftalen for står beskrevet at sammenhængende indsats overfor rygning har højeste prioritet. Dette skal ske i samarbejde med de nærmeste samarbejdspartnere: Praktiserende læger og Regions hospitalerne. 12. Samarbejde med øvrige/valgfrie aktører Indsatsen vil, udover de allerede nævnte, blive udført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Patientforeninger og boligselskaber. 13. Arenaer: Opsporingen af storrygerne sker på sygehuse, i almen praksis, i relevante kommunale områder samt i relevante nærmiljøer. Rygestoptilbud tilbydes centralt i den kommunale arena, samt i nærmiljøer, hvor det er relevant. 14. Risici og udfordringer Risikoen for overlap til tilsvarende tiltag er eksisterende. Det er derfor vigtigt at projektet kortlægger snitflader til andre tiltag på

10 rygestopområdet, så der ikke køres parallelle forløb. Samarbejde på tværs af sektorer og internt i forvaltninger er generelt en udfordring da sundhedsområdet og tobaksforebyggelse ikke er kerneområdet for samarbejdspartnere og derfor ofte er svært at prioritere i en hektisk hverdag. Dog er det noget der i kommunerne er stor fokus på, og som der sideløbende arbejdes med i andre henseender. Øget politisk og ledelsesmæssig fokus samt informationsindsatser skal bl.a. imødekomme denne udfordring. 15. Tilpasning til den eksisterende indsats: Vestklyngekommunerne har alle individuelle og gruppebaserede rygestopindsatser. Der søges her til en målrettet proaktiv henvisningsstruktur over for storrygere i samarbejdet med sygehus og almen praksis, ligesom tilbud om gratis rygestopmedicin, tværgående kompetenceudvikling, øget brug af rygestopbasen og systematisk opsporing opprioriteres. 16. Forventede resultater og effekter af indsatsen Det forventes at samtlige delmål i punkt 3 opnås. Resultatet heraf vil være et markant kvalitetsløft til hele rygestopindsatsen på tværs af sektorer, til gavn for storrygerne. 17. Dokumentation og afrapportering: De 6 kommuners har ud over en fælles projektleder hver en tovholder. Tovholderen forpligter sig til at implementere systematisk brug af rygestopbasen. Status fremlægges for hver kommune mindst 1 gang årligt i projektperioden. Tovholderen er endvidere forpligtet til at opdatere rygestoptilbud på Stoplinien.dk. Projektlederen er desuden forpligtiget til at rapportere om projektstatus til samarbejdspartnere. 18. Formidling og kommunikation: Der gøres i projektet brug af informations- og kampagnemateriale som stilles til rådighed af Sundhedsstyrelsen. Desuden udarbejdes der et lokalt, enkelt og overskueligt materiale til uddeling, som henvender sig direkte til målgruppen og placeres i relevante arenaer. På samme vis vil lokale informationskilder, aviser, Facebook m.m. anvendes. Ligeledes udformes informationsmateriale til praktiserende læger, sygehusene og til relevante kommunale samarbejdspartnere. Der udarbejdes en mere uddybende kommunikationsstrategi forud for projektopstart. 19. Projektets forankring: Vi forventer at udvikle og implementere en elektronisk henvisningsstruktur mellem de 6 kommuner, sygehuse og almen praksis i vestklyngen i projektperioden. Således er denne indsats forankret i drift

11 ved projektafslutning. Desuden vil erfaringer fra projektet blive evalueret og efter hensigt forankret efter projektafslutning. Vi forventer at opsporingen via brief intervention, som indgår i projektet er forankret ved projektafslutning. 20. Projektets organisering og bemanding, herunder styregruppe: Kommunerne har et veletableret samarbejde med almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Praksiskonsulenterne i kommunerne er ansat til at være brobyggere fra kommunen og til samtlige praksis i kommunerne, hvorfor en proces med fokus på opsporing skal planlægges og udvikles i et samarbejde med dem. Endvidere vil der i kommunernes lægelige udvalg lægges op til drøftelse af mulighederne for øget samarbejde omkring indsatsen. Hospitalsenheden Vest og de 6 kommuner i Vestklyngen har et etableret forum i Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, hvor relevante nøglepersoner fra forskellige afdelinger er repræsenteret. I praksis arbejder gruppen med forbedret samarbejde på tværs af sektorer, hvorfor arbejdet med opsporing af storrygere vil have en klar berettigelse i denne gruppe. Der etableres en traditionel projektorganisation med styregruppe og arbejdsgruppe: - Styregruppen består af 7 personer: Sundheds- og Ældrechefen i Struer, 2 kommunale tovholdere, repræsentant fra almen praksis, repræsentant fra Hospitalsenheden Vest, repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse, projektleder - Arbejdsgruppen består af de seks tovholdere i kommunerne samt projektleder - Referencegrupperne i projektet er Samarbejdsgruppen for forebyggelse og sundhedsfremme, Tobakskoordinatornetværket samt temagruppen i sund by netværket Sundhed på tværs. Styregruppen mødes 2 gange årligt. Arbejdsgruppen mødes 4 gange årligt og desuden ad hoc i planlægningsfasen. 21. Tids- og milepælsplan: Projektet forventes igangsat: 01/ og afsluttet: 31/ Sep. okt. 2014: Stillingsopslag til projektleder udarbejdes og annonceres. Projektbeskrivelse udarbejdes, herunder

12 kommunikationsstrategi og detaljeret tids- og milepælsplan 1. dec. 2014: Projektleder ansættes 4. dec. 2014: Deltagelse i Sundhedsstyrelsens kick-off seminar Dec. jan. 2014: Introduktion til projektleder Feb. 2015: Udvikling af elektronisk henvisningsstruktur påbegyndes. Samtykkeerklæring udarbejdes. Procesevalueringsmodel udformes. Feb. 2015: Lokal informationsmateriale udarbejdes Marts maj 2015: Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere i almen praksis og Hospitalsenheden Vest. Uddannelse af nye rygestoprådgivere Feb. - April 2015: Tilrettelæggelse af målgruppetilpassede rygestoptilbud, herunder inddragelse af målgruppen April 2015: Kick-off møde for samarbejdspartnere afholdes April-Maj 2015: Implementering af henvisningsstruktur påbegyndes. Opsporing ved frontpersonale i almen praksis og Hospitalsenheden Vest påbegyndes Maj - Juni 2015: Opstart af rygestopforløb i kommunerne Sep 2015: Kompetenceudvikling af frontpersonale i kommunerne Okt-sep 2015: Opsporing ved frontpersonale i kommunerne påbegyndes Nov 2015: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Maj-juni 2016: Midtvejsevaluering Nov 2016: Årlig statusrapport og budgetopfølgning Nov-Dec 2017: Slutevaluering og fremlæggelse til politiske prioritering April 2018: Sundhedsstyrelsens afslutningskonference

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen 2. Baggrund og vision for indsatsen: 3. Overordnet

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Mona Nederby Larsen

Mona Nederby Larsen Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Kvit det skidt En tværgående rygestopindsats målrettet storrygere 2. Ansøger: Fredericia Kommune Pleje

Læs mere

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats

Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats Systematisk og tværsektoriel rygestopindsats foreløbige erfaringer Lene Stokholm Jensen projektleder - Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen Mobil 40 87 91 17 / mail lsj@struer.dk Projekt

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen Den 17. juni 2014 Udmøntning af Storrygerpuljen 2014 2017 - del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen De danske kommuner inviteres hermed til

Læs mere

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen Den 28. april 2014 Udmøntning af Storrygerpuljen 2014 2017 - del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen Patientforeninger, sygdomsbekæmpende

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Organisationspulje Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje 1. Indsatsens titel: 2. Baggrund og vision for indsatsen: Gi røgen en pause udvikling af metoder til at styrke kortuddannede medarbejdere på arbejdspladsen

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed

Notat til sagen: Sundhedsplan status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Notat til sagen: Sundhedsplan 2015-1. status Til Kultur- og Sundhedsudvalget fra Beskæftigelse & Sundhed Beskæftigelse og Sundhed Nr. 2.2. FLERE BORGERE BLIVER RØGFRIE Rygere i Skanderborg Kommune, med

Læs mere

Århus Amts tobaksstrategi

Århus Amts tobaksstrategi Århus Amts tobaksstrategi 2004-2006 (inkl.) Sundhedsfremmeenheden, Afdelingen for Folkesundhed, maj 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Den gode regionale model 3 3 Vision og principper 5 4 Mål 6

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Evaluering af puljen Forstærket indsats over for storrygere MIDTVEJSEVALUERING UDARBEJDET AF OXFORD RESEARCH FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Evaluering af puljen Forstærket indsats over for storrygere MIDTVEJSEVALUERING UDARBEJDET AF OXFORD RESEARCH FOR SUNDHEDSSTYRELSEN Evaluering af puljen Forstærket indsats over for storrygere MIDTVEJSEVALUERING UDARBEJDET AF OXFORD RESEARCH FOR SUNDHEDSSTYRELSEN 2016 Evaluering af puljen Forstærket indsats over for storrygere - midtvejsevaluering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Målgruppe: Rygere i Skanderborg Kommune, med særlig fokus på storrygere Unge, potentielle rygere

Målgruppe: Rygere i Skanderborg Kommune, med særlig fokus på storrygere Unge, potentielle rygere Notat Til: Fra: Kultur- og Sundhedsudvalget Beskæftigelse & Sundhed Notat til sagen: 2. status på Sundhedsplan 2015 Der gives status på Tiltag nr. 2.2.: Flere borgere bliver røgfire Tiltag nr. 4.2.: Sundhedssamtaler

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Status på forandringer og sundhedsplan november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb

Status på forandringer og sundhedsplan november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Status på forandringer og sundhedsplan 2016-18 3. november 2016 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Oversigt Forandringer: Sundhedssamtaler på vej til mestring Strategi for sundhedsfremmeindsats for flygtninge

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention

Tidlig opsporing og intervention Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let og moderat KOL Et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt Horsens Kommune, Kolding Kommune og Regionshospitalet i Horsens samt repræsentanter fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg

Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Roadshow om tobaksforebyggelse En tobaksforebyggende indsats på Nørrebro og Bispebjerg Endokrinologisk Amb. 02.06.2014 Anne Kristine Van der Zaag, sygeplejerske Lisbeth Jul Olsen, sygeplejerske Forebyggelsescenter

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter

Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter Pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter Ansøgningsskema Frist for indsendelse af ansøgningsskema: 2. oktober 2006 kl. 12.00 Ansøgningsskemaet sendes i udfyldt og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

VBA-gruppens arbejde. Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden

VBA-gruppens arbejde. Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden VBA-gruppens arbejde Gode måder at rekruttere borgere til kommunale sundhedstilbud og introduktion til VBA-metoden Program Rekruttering til rygestop To præmisser En skabelon til 4 rekrutteringsmetoder

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis

Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis Behandling af tobaksafhængighed - anbefalinger til en styrket klinisk praksis Jørgen Falk Chefkonsulent Temamøde om tobak og alkohol, Middelfart 25. oktober 2011 Disposition Udviklingen i rygevaner Beskrivelse

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere