ENTREPRISE MVT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE MVT119.07.20"

Transkript

1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT Kryds Asnæsvej/Hareskovvej MVT Rundkørsel ved Rendsborgparken MVT Rundkørsel Hovvejen/Holbækvej MVT Rundkørsel ved Cementvej MVT Skovvejen/Gl. Skovvej MVT Rundkørsel ved Sydhavnsvej

2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE ORIENTERING... 2 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 5 A. AFTALEGRUNDLAGET...5 B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING...8 C. ENTREPRISENS UDFØRELSE...8 D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE...13 E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE...15 F. ARBEJDETS AFLEVERING...15 G. MANGLER VED ARBEJDET...15 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE...17 ARBEJDSPLADS M.V JORDARBEJDER...29 AFVANDINGSARBEJDER...33 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS...38 STABILT GRUS...40 VARMBLANDET ASFALT...42 BROLÆGNINGSARBEJDER...47 KØREBANEAFMÆRKNING...50 AFMÆRKNINGSMATERIEL...51 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) GENERELT...53 TILBUDSLISTENS POSTER ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDINGSARBEJDER BUNDSIKRINGSARBEJDER BELÆGNINGSARBEJDER UDSTYR EVENTUELLE TILLÆGSARBEJDER...60 BILAG A OVERSIGT OVER FORKORTELSER...61 B STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE...62 C STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT...63 R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 1

3 ORIENTERING ORIENTERING I forbindelse med udvidelsen af forsøgsvejnettet til modulvogntog i Danmark, skal der foretages ombygninger af det eksisterende vejnet på udvalgte steder. Nærværende entreprisen omfatter den del af vejnettet, som hører ind under Vejcenter Sjælland Rute til Kalundborg, som vist på nedenstående figur. Entreprisen omfatter følgende delentrepriser i Vejcenter Sjælland: MVT Kryds Asnæsvej/Hareskovvej kan udgå af entreprisen, se SB 14 Ændringer i arbejdet. MVT Rundkørsel ved Rendsborgparken MVT Rundkørsel Hovvejen/Holbækvej skal udføres som den første delentreprise. MVT Rundkørsel ved Cementvejen MVT Skovvejen/Gl. Skovvej MVT Rundkørsel ved Sydhavnsvej R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 2

4 ORIENTERING Entreprisen omfatter: Jord- og muldarbejde Afvandingsarbejder Bundsikringsarbejder Stabilgrusarbejder Asfaltarbejder Brolægningsarbejder Afmærknings- og skiltearbejder Afmærkningsarbejder for midlertidig afmærkning Der henvises i øvrigt til tegningsmaterialet og tilbudslisten. Samtidigt med nærværende entreprise, må det påregnes, at der udføres ledningsomlægninger indenfor entrepriseområdet: Arbejdet skal udføres i perioden fra 4. august 2010 til 15. Oktober Bygherren er: Vejdirektoratet Vejcenter Syddanmark Teglgårdsparken Middelfart Kontaktperson er Helle Petersen. Projektet er udarbejdet af: Grontmij Carl Bro A/S Dusager Århus N Kontaktperson er Heine Christensen Tilsynet varetages af Vejdirektoratet, Anlægsområdet R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 3

5 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD Arbejdet udbydes i begrænset licitation i henhold til dansk tilbudslovgivning og tildeling vil ske på basis af den laveste pris. Tilbudet skal være vedlagt Tro og Love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (bilag til TBL) Udbudsmaterialet består af Særlige Betingelser (SB), samt de i SB ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. Mærkater til påklæbning på udbudskuverten findes under udbud. Tilbud mærket "Entreprise MVT , Jord - og belægningsarbejde" modtages senest mandag d. 5. juli kl på nedenstående adresse: Vejdirektoratet Vejcenter Syddanmark Teglgårdsparken Middelfart Att.: Helle Petersen Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om miljøbeskyttelse på og om sikkerhed på arbejdspladsen på Elektroniske tilbud modtages ikke. Spørgsmål vedr. udbudsmaterialet kan senest 8 dage før licitationen stilles pr. mail eller pr. brev. Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens/brevets emnebeskrivelse: MVT Spørgsmål vedr.. Spørgsmål sendes enten til: med kopi til eller skriftligt til: Vejdirektoratet med kopi til Grontmij Carl Bro Vejcenter Syddanmark Veje og Jernbaner Teglgårdsparken 102 Dusager Middelfart 8200 Århus N Att.: Helle Petersen Att.: Heine Christensen R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 4

6 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. AFTALEGRUNDLAGET ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: Ca. 400 m³ Jordarbejde Ca. 250 m³ Muldarbejde Ca. 6 stk. Brønde Ca. 250 m³ Bundsikringsarbejde Ca m ² Stabilgrusarbejde Ca m ² Asfaltarbejde Ca. 150 m ² Brolægningsarbejde Ca. 700 m Kantstensarbejde Ca. 500 m Afmærkningsarbejde Ca. 25 stk. Færdselstavler For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Entreprisekontrakt b. Eventuelle rettelsesbreve c. Udbudsbrev d. Tilbudsliste (TBL) af juni e. Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) bestående af Særlige betingelser (SB), Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), samt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af juni f. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelser i tegningsbilaget af juni g. Jordhåndteringsplan. Der er ikke udarbejdet jordhåndteringsplan. h. Ledningsprotokol. Der er ikke udarbejdet ledningsprotokol. Der er udarbejdet ledningsplaner, men der er ikke afholdt ledningsejermøder. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 5

7 SB i. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB Styring og samarbejde, november 2007 AAB Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB Afvanding, november 2007 AAB Etablering af ledningsanlæg i jord, oktober 1994 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, november 2006 AAB - Overfladebehandling, november 1994 inkl. rev. hæfte november 2005 AAB - Brolægningsarbejder, September 2007 AAB - Stålautoværn SW, VD - Vedligeholdelsesafdelingen, august 1998 AAB Kørebaneafmærkning, januar 2003 AAB - Afmærkningsmateriel, februar 1999 Bilag til AAB afmærkningsmateriel, Vejregler, februar 1999 j. AB 92. k. Udbudskontrolplaner (UKP) l. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang der i AAB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. m. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen (8 hæfter), juli 2006 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., november 2002, rev april 2008 Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Vejregel for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land, juli 2006 Vejregel for opsætning af broautoværn og rækværker, juli 2006 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks, maj 2008 Afmærkning af vejarbejder på statsveje Tegningsbilag motorveje, maj 2008 Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., 2008 Branchevejledning for afmærkning af vejarbejder, sikkerhedsforanstaltninger i stedet for arbejdsfrit område, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg n. Øvrige forskrifter: Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, januar Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Vejregel, september 2006 AT-meddelelse nr , maj 1990 (Arbejdstilsynet, Forurenet jord). Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 o. Affaldsregulativer for de berørte kommuner. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 6

8 SB Det under pkt. d f og k nævnte materiale kan hentes på under Udbud. Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Arbejdet kan påregnes overdraget senest d. 9. juli og kan tillades igangsat i marken umiddelbart efter overdragelsen. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende senest 8 dage inden tilbud afgives, ved skriftlig forespørgsel indhente nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet jf. Bestemmelser om udbud og tilbud. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet skal være igangsat senest d. 4. august De i 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato. Kriteriet for igangsætning er, at etablering af trafikafviklingsforanstaltninger er påbegyndt. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet vedrørende delentreprise MVT Rundkørsel Hovvejen/Holbækvej skal være fuldført og klar til aflevering senest d. 15. september Arbejdet vedrørende de øvrige delentrepriser skal være fuldført og klar til aflevering senest d. 15. oktober ad 2 stk. 6 ad 3 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder er gældende for denne entreprise. ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 ad 5 ad 5 stk. 2 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren og således, at den rettede tilbudsliste er i overensstemmelse med tilbudssummen. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stederne, herunder adgangsforhold og trafikale forhold. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i STANDARDFORMULAR FOR TRANSPORTDOKUMENT. Standardformularen er vedlagt denne SBB som bilag C. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 7

9 SB ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af tilbudslovgivningen og EU s udbudsdirektiv. Udskiftning af væsentlige underentreprenører og leverandører skal accepteres af tilsyn. B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i STANDARDFORMULAR FOR SIKKERHEDSSTILLELSE. Standardformularen er vedlagt denne SBB som bilag B. ad 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen. Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og godkendt i Vejdirektoratet. ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder fremgår af SAB - Styring og samarbejde og AAB styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - arbejdsplads m.v. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 8

10 SB ad 10 ad 10 stk. 1 Entreprenørens ydelse En kopi af de gældende tegninger og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer. ad 10 stk. 2 Entreprenøren skal i og umiddelbart op ad arbejdsområdet etablere og bekoste alle fornødne afspærringer, afstivninger, afmærkninger (herunder skiltning svarende til den til enhver tid gældende trafikafvikling), belysning, oprydning, renholdelse og reparation af de vejstrækninger, der benyttes under arbejdets udførelse, tørholdelse og andre interimsforanstaltninger, der skal sikre, at såvel offentlig som privat færdsel kan foregå uden unødig hindring og uden risiko. Arbejdet skal tilrettelægges, således at afspærringernes varighed og udstrækning begrænses mest muligt. De i tegningsmaterialet foreliggende etapeplaner er blevet myndighedsgodkendt. Hvis entreprenøren vælger at ændre på etapeplanerne, skal entreprenøren selv sørge for myndighedsgodkendelse af disse. Vedrørende færdselsregulerende foranstaltninger henvises til SAB - arbejdsplads, afsnit 4. Det påhviler entreprenøren - inden påbegyndelse af arbejdet - ved direkte henvendelse til ledningsejerne at få den nøjagtige placering af kabler og ledninger i arbejdsområdet. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på kabler/ledninger, der er påvist af ledningsejeren. Hvor der træffes uforudsete installationer, skal det pågældende delarbejde standses og tilsynet orienteres. Vedrørende eksisterende forsyningsledninger henvises til SAB - arbejdsplads, afsnit 5. Medmindre andet er aftalt, må intet arbejde påbegyndes før bygherrens accept af entreprenørens kvalitetsplaner. Entreprenøren skal selv sørge for erhvervelse, indretning og efterfølgende retablering af arbejdsarealet. Ved arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren over for bygherren kunne dokumentere, at arealerne tilbageleveres i min. samme stand som ved overtagelsen via indhentet tilfredshedserklæring fra lodsejer. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 9

11 SB ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Det påhviler entreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. De til kontrol af asfalt krævede forsøg kan i denne entreprise efter aftale med tilsynet tillades udført på produktionsstedet eller i andet af tilsynet accepteret laboratorium. Art og omfang af prøvningerne er nærmere angivet i AAB, SAB og UKP. ad 11 stk. 4 Dersom entreprenøren ifølge de foretagne kontrolprøver ikke har opfyldt de til arbejdet stillede krav, kan tilsynet tillade, at entreprenøren for egen regning udfører yderligere prøvning eller eftervisning i eller af det udførte. Prøvningen eller eftervisningen skal i alle detaljer aftales med tilsynet, der samtidig vil meddele, hvilke krav man vil stille til resultatet af prøvningen eller eftervisningen. Dersom tilsynet ikke på dette udvidede grundlag kan acceptere arbejdet som konditionsmæssigt, har entreprenøren pligt til at gøre arbejdet om. Prøvemetoder vedrørende jord- og belægningsarbejder skal være i overensstemmelse med de af Vejteknisk Institut godkendte. ad 12 ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 ad 14 ad 14 stk. 3 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse: I arbejdsperioden påhviler vedligeholdelsen entreprenøren. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB Styring og samarbejde. Anmeldelse til myndigheder skal ske i overensstemmelse med gældende love. Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. For hver delentreprise gælder 15 %-reguleringen. For hovedposter, poster og underposter gælder 100 %-reguleringen. Ændringsarbejder, hvor variationsprocenterne ikke kan rummes inden for de angivne grænser, er angivet i TAG-Generelt. Ved ændringsarbejder, hvorom der gælder enhedspriser, og ændringerne er større end de anførte grænser, foretages regulering af kontraktsummen ligeledes efter de i tilbudslisten angivne enhedspriser med mindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 10

12 SB I givet fald skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. ad 14 stk. 4 Bygherren forbeholder sig ret til at lade delentreprise MVT Kryds Asnæsvej/Hareskovvej udgå af entreprisen, hvis den nødvendige arealerhvervelse mod forventning ikke falder på plads. Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et skønsmæssigt, uforbindende overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren daglig udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn De medgåede timer afregnes med en timeløn, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Omkostningsindex for anlæg, delindeks jordarbejde m.v. med basisindeks 100 pr. marts 1995, hvor timelønnen var kr. 176,12 inkl. alle tillæg og honorarer, herunder udgifter til sociale ordninger. Indekset var i 1. kvt ,49 svarende til en timeløn på kr. 289,70. Såfremt en formand og eventuel byggepladstekniker udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, medregnes hans timer ved ovennævnte beregning. Er han kun delvis, men dog i væsentligt omfang beskæftiget ved arbejdet, vil hans timer efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstederne skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 11

13 SB C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr., skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet, Anlægsområdet. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på hans vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af de respektive SAB er. Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens entrepriseleder og formand skal være dansktalende og udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale uden ekstraudgift for bygherren. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Det påhviler entreprenøren at sikre, at entreprisen herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen). R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 12

14 SB Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenørens ansatte med henblik på at tilgodese dette krav. ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Byggemøder afholdes hver 14. dag. Byggemøder skal være indeholdt i tilbudet. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - arbejdsplads m.v. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af bygherrens acontosystem. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende Vejdirektoratets web-orienterede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger med evt. bilag i en WEB-browser (MS Explorer 6.0 eller højere). Entreprenøren skal deltage i et kursus i JobManager. Kurset betales af Vejdirektoratet, men entreprenøren skal selv lægge tid til. Bygherrens acontosystem er baseret på anvendelse af klarmeldinger af udførte mængder og den tilhørende dokumentation. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal fremsendes i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 5 dage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er fremsendt og godkendt hos tilsynet. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige faktura er modtaget elektronisk hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes entreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, henvises til Vejdirektoratet.dk, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 13

15 SB Nærmere instruks for fakturering gives ved opstart. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. ad 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Dersom entreprenøren anmoder om tilladelse til aften-, nat- og helligdagsarbejder, og sådan tilladelse gives, indebærer dette ikke, at entreprenøren opnår ekstra betaling i denne anledning. ad 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. ad 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. ad 22 stk. 10 Slutopgørelse. Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. ad 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 14

16 SB E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr ,- 2. For færdiggørelsesfristen kr ,- Bodsstørrelsen for mangelfuld midlertidig afmærkning: 1. Mangelfuld etablering og/eller vedligehold af afmærkning, pr gang kr ,- F. ARBEJDETS AFLEVERING ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske og forinden aflevering finder sted fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. ad 28 stk. 5 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. G. MANGLER VED ARBEJDET ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning udgår den i AB 92 nævnte mangelsansvarsperiode på 5 år og erstattes af følgende: R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 15

17 SB Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > år 3 år 2 år 1 år Ingen Funktionstid, dog max ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 16

18 SAB Styring og samarbejde SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE (Supplerende bestemmelser til AAB Styring og samarbejde, mindre entrepriser, nov. 2007) 1. ALMENT SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprenørens indsats ved styring af entreprisen og samarbejde med bygherre/tilsyn. Det skal forventes, at de udbudte delentrepriser i større eller mindre grad skal justeres, så det tilpasses til de eksisterende forhold. Ved anlægsstart skal der derfor afsættes tid til, at formand/entrepriseleder gennemgår de enkelte lokaliteter med deltagelse af tilsynet og drift. Ved gennemgang af lokaliteterne skal der tages stilling til: byggepladsplacering materialedepot mulddepot eventuelle mangler i udbudsmaterialet afklaring af afvandingsforhold håndtering af overskudsjord, herunder beliggenhed af udsætningsområde eller alternativt bortkørsel af overskudsjord til godkendt modtageplads for forurenet jord omfanget af nødvendig flytning af vejskilte samt signal- og belysningsmaster udstrækning af nødvendig vejafmærkning Herudover skal der påregnes tid til planlægning og afholdelse af ledningsejermøde for koordinering af eventuelle ledningsomlægninger. 2. ARBEJDSPLADS M.V. 2.1 Generelt Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om forventet indsats af materiel og mandskab. Udover de i ad 2, stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i ad 2, stk. 3 nævnte tidsfrister og det i SAB - arbejdsplads m.v. anførte skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: at at at det skal forventes at arbejde på flere delprojekter samtidigt for at overholde tidsplanen, delentreprise MVT Rundkørsel ved Hovvejen/Holbækvej skal udføres som den første delentreprise af hensyn til andet slidlagsarbejde på strækningen. delentreprise MVT Kryds Asnæsvej/Hareskovvej skal udføres som den sidste delentreprise, se SB 14 Ændringer i arbejdet. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 17

19 SAB Styring og samarbejde at at at at at at at at at færdsel på alle veje skal opretholdes på asfalteret kørebane i hele anlægsperioden med minimum 1 spor i hver retning, der skal foretages de nødvendige afmærkninger, trafikreguleringer m.v., der kræves af tilsynet, politiet og af vejmyndigheden ved arbejde i eller ved eksisterende veje, trafikomlægninger skal aftales med vejmyndighed og tilsyn. omlægning af trafik ikke må finde sted før belysning, afstribning, skiltning og afspærring er fuldført og godkendt af vejmyndighed og tilsyn, omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter efter nærmere aftale med vejmyndighed og tilsyn. I kritiske tilfælde kan dette kræves udført som nat- eller weekendarbejde, arbejde uden for perioden på hverdage og lørdag/søndage kun må foregå efter aftale med tilsynet, i morgenmyldretiden ( ) må der ikke ske materialetransport eller andet arbejde som berører trafikkens fremkommelighed. i aftenmyldretiden ( ) må der ikke ske materialetransport eller andet arbejde som berører trafikkens fremkommelighed. ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseperioden, 3. KONTROL 3.1 Entreprenørens egenkontrol Entreprenøren skal udarbejde kontrolplaner og skemaer til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen og den tilhørende dokumentation. Vedrørende kontrolplaner henvises til afsnit 5. Kvalitetsstyring og miljøledelse. Entreprenøren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol, og som minimum indholdet af UKP. Arbejdsplan skal afleveres ved igangsætningsfrist Stadeplan skal afleveres inden hvert byggemøde Kvalitets- og miljøplan skal afleveres 10 arbejdsdage efter igangsætning Arbejdsprocedurer, kontrolplaner og kontrolskemaer skal afleveres 5 arbejdsdage før igangsætning af aktivitet, hvortil den skal bruges. Plan for sikkerhed og sundhed skal afleveres inden arbejdets start samt ved ændringer Beredskabsplaner skal afleveres inden arbejdets start Entreprenøren skal senest 2 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted, informere tilsynet herom. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 18

20 SAB Styring og samarbejde 4. DOKUMENTATION Ved entreprisens afslutning skal entreprenøren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i 2 kopier omfattende: Den krævede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, udbudskontrolplaner m.v. Således udført tegninger, med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udførelse. Logbog for trafikafmærkning Entreprenøren skal i den periode, hvor han har afhjælpningsret og pligt, opbevare og på forlangende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning. 5. KVALITETSSTYRING OG MILJØLEDELSE 5.2 Krav til entreprenørens kvalitets og miljøledelse Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. Dokumentstyring: På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter ( mv.) mellem bygherre og entreprenør. Uddannelse og træning: Entreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd, medarbejdere, som er beskæftiget med arbejde på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer / CV / kursusbeviser for nøglepersoner, samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: Afløbsledninger / Kloakarbejder Brolægning Styring af underentreprenører og leverandører: Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisen kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 19

21 SAB Styring og samarbejde 6. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE 6.1 Alment Med henvisning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om bygherrens pligter, har bygherren ansvar for sikkerhedskoordinering i fællesområder, samt at der udarbejdes en plan for Sikkerhed og Sundhed. Til dette brug skal entreprenøren, senest ved arbejdet igangsætning, forsyne bygherren med data til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for den kommende byggeplads. Bidrag fra entreprenøren skal omfatte eventuelle underleverandører. Herefter vil bygherrens sikkerhedskoordinator foranledige den endelige PSS udfærdiget og implementeret senest 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse. Det vil herefter være bygherrens sikkerhedskoordinator, der i byggeperioden koordinerer sikkerhedsarbejderne i fællesområderne. Entreprenøren skal under entreprisens udførelse meddele bygherrens sikkerhedskoordinator ændringer og justeringer til PSS. Entreprenøren skal i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren gennemgå sikkerheden på projektet. Gennemgangen dokumenteres i et referat. 6.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerhedsog velfærdsforanstaltninger for eget og underentreprenørens mandskab på arbejdspladsen Koordinering Sikkerhedskoordinatoren indkalder til sikkerhedsmøder hver 14. dag, og på disse møder skal entreprenøren og dennes underentreprenører være repræsenterede. 6.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Trafikuheld Trafikafvikling Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mm. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 20

22 SAB Styring og samarbejde Herunder APV og/eller arbejdsprocedure for særligt farlige arbejder samt farlige stoffer og materialer, som vil fremgå af Procedure for Sikkerhed og Sundhed. 7. TRAFIKSIKKERHED OG -AFVIKLING 7.2 Arbejder ved eller på veje Alment Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et samarbejde mellem entreprenøren, tilsynet, vejmyndigheden og politiet. På statsveje: Arbejder på statsveje er i henhold til instruks, jf. SB 2 stk. 2, punkt m, Afmærkning på statsveje, instruks, På Kommuneveje: Arbejder på kommuneveje er i henhold til gravetilladelse. Skiltning/afmærkning Gul/sorte tavler skal udføres med materialetype 3 og færdselstavler i materialetype som angivet i vejreglen ved den pågældende tavle. Afmærkningen skal i øvrigt foretages i overensstemmelse med Vejreglen for afmærkning af vejarbejder, i gældende udgave, og efter politiets, vejmyndighedens og tilsynets anvisninger. Som en del af skiltningen i forbindelse med arbejdet skal entreprenøren opsætte og nedtage 2 informationstavler ved arbejdsstederne. Skiltene opsættes i en afstand af ca. 50 m før arbejdsstederne. Der skal anvendes tavler i størrelse ca. 2x2,5 m. Informationstavlerne skal være påført A39 tavle, udførelsesperioden samt telefonlogo og telefonnummer: Tavlerne skal opsættes solidt på 4 x4 stolper i siden af vejen med god synlighed efter nærmere aftale med tilsyn. Såfremt entreprenøren har behov for at inddrage det arbejdsfrie område skal der indregnes alle udgifter til anvendelse af trafikværn mv. I perioder, hvor der ikke arbejdes i arbejdsområdet (bortset fra frokostpauser o.lign.) skal den del af afmærkningen, som ikke er nødvendig, fjernes, tildækkes eller drejes for at mindske ulemperne for trafikken og for at opretholde respekten for afmærkningen. Kørebaner/kørespor For trafikken skal der altid være et spor med en bredde på min. 3,00 m i hver retning, gerne 3,50 m. Kørsel mod færdselsretningen må generelt kun forekomme bag afspærring. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 21

23 SAB Styring og samarbejde Afmærkningsplaner AAB afsnit udgår og erstattes af: Bygherrens myndighedsgodkendte forslag til midlertidig afmærkning kan ses på tegningsmaterialets etapeplaner. Hvis entreprenøren ønsker det, kan entreprenøren stille forslag om anden midlertidig afmærkning. Det er dog entreprenøren, der skal udarbejde endelige afmærkningsplaner og sørge for myndighedsgodkendelse af disse inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af suppleringer eller ændringer af planerne, såfremt der viser sig behov herfor. Før arbejde kan påbegyndes, skal entreprenøren forelægge sådanne planer til kommentering hos tilsynet og efterfølgende sikre godkendelse hos vejmyndighed og politi. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmærkningsplaner. 8. STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 8.1 Alment Anmeldelse af jordforurening skal ske i overensstemmelse med loven om forurenet jord. Anmeldepligten gælder for de i kontraktmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse. Myndighedsbehandlingsperioden skal påregnes at være 4 uger. 8.2 Forhold til ledningsejere Bygherren har kendskab til de på tegningsmaterialet viste ledninger. Bygherren indkalder til ledningsejermøde i forbindelse med entreprisens opstart. Det påhviler entreprenøren at koordinerer arbejdet med ledningsejere angående flytning eller omlægning af ledninger. Alle aftaler skal forelægges for bygherrens tilsyn. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 22

24 SAB - Arbejdsplads ARBEJDSPLADS M.V. (Supplerende bestemmelser til AAB - arbejdsplads, vejregler, november 2007) 1. SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Ved arbejdets start overdrages de af entreprisen omfattede arealer, som de forefindes på licitationsdagen med hegn, skilte, standere m.v. Ved afgivelse af tilbud bekræfter entreprenøren, at denne har kendskab til områdets beskaffenhed, adgangsmuligheder, vejforhold, trafikintensitet mv. 1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Der er til bygherrens kendskab ingen igangværende arbejder. 1.2 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kan der blive udført ledningsarbejder i samme periode som entreprisen. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. 2. AFSÆTNING 2.1 Bygherrens afsætning Afsætning afleveres i landskoordinatsystem Kp2000. Entreprenøren skal selv udarbejde al nødvendig afsætningsdata. Til dette formål udleveres projekttegningerne digitalt enten i dwg-format eller dgn-format. Til brug for entreprenørens afsætning vil bygherren etableret afsætningspunkter (fikspunkter). 2.2 Entreprenørens afsætning Al afsætning ud over fikspunkter samt bevarelsen af den foretagne afsætning, påhviler entreprenøren. 2.3 Sikring af fikspunkter m.v. Såfremt skelsten eller de af tilsynet etablerede fikspunkter ved forsømmelse fra entreprenørens side ødelægges eller går tabt, skal entreprenøren betale en erstatning på kr ,- ekskl. moms pr. punkt. Retablering skal ske ved bygherrens foranstaltning. Sikring af fikspunkter med betonrør eller lignende sker for entreprenørens regning. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 23

25 SAB - Arbejdsplads 3. ARBEJDSOMRÅDE OG ADGANGSVEJE 3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger indenfor vejskel. Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med lodsejere og tilsynet. Arbejdsområderne overtages, som de foreligger. Øvrige entreprenører og leverandører for entreprisen samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet. Sådanne aftaler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uvedkommende. Inden entreprenøren forlader pladsen, skal entreprenøren fremskaffe en bekræftende tilfredshedserklæring. Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af tilsynet fastsatte. 3.2 Arbejdsplads Det påhviler entreprenøren selv at finde, rydde og etablere det fornødne areal til byggepladsfaciliteter, ligesom det påhviler entreprenøren selv at fremskaffe forsyningsinstallationer samt at afholde samtlige udgifter og afgifter hertil. Forinden arbejdet påbegyndes, skal tilsynet have forelagt en plan med arbejdspladsindretning til godkendelse. Arealet skal til enhver tid holdes i ordentlig og ryddelig stand samt afleveres i ryddet og planeret stand. Alt affald fjernes af entreprenøren efterhånden, som det fremkommer. Såfremt oprydning og fjernelse af affald ikke efter tilsynets vurdering er tilfredsstillende, foretages dette på bygherrens foranledning for entreprenørens regning. Som en del af entreprisen skal entreprenøren stille et skur til rådighed for afholdelse af byggemøder inkl. nødvendigt inventar for deltagelse af op til 10 personer. Skurets placering aftales med tilsynet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj. 3.3 Adgangsveje Entreprenørens adgangsveje til arbejdsområdet skal udenfor arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med vejmyndighed og tilsyn. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og det pågældende politi skal nøje overholdes. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 24

26 SAB - Arbejdsplads Generelt gælder: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet hørende arealer. Materiel og materialekørsel til og fra arbejdsområdet skal ske under anvendelse af gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges således, at det ikke spærre for afvikling af trafikken. Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som angivet på trafikafviklings- og afmærkningsplan eller som aftalt med vejmyndigheden. Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje overholdes. 4. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 4.1 Generelt Afmærkning af vejarbejder skal foretages efter: Afmærkning af vejarbejder på statsveje, Instruks, Driftsområdet, gældende udgave. Afmærkning af vejarbejder, Supplerende bestemmelser på statsveje, Motorveje, Driftsområdet, gældende udgave. Vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m. inkl. tegninger, gældende udgave. Afmærkning af vejarbejder, sikkerhedsforanstaltninger i stedet for arbejdsfrit område, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, gældende udgave. Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm. Entreprenøren skal i sin planlægning forudsætte, at sikkerhed og fremkommelighed for øvrige trafikanter, herunder begrænsning af ventetider, prioriteres højt. I forbindelse med fjernelse af afspærring efter arbejdets afslutning skal den projekterede kørebaneafmærkning reetableres. Den midlertidig gule afmærkning skal efter anvendelse fjernes. Dette skal ske, uden at der sker skade på asfaltbelægningen, f.eks. ved sandsvirpning eller fræsning. 4.2 Drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal efterse alt trafikregulerende materiel mindst 2 gange på alle hverdage, morgen og aften. På lør-, søn- og helligdage skal materiellet efterses mindst 1 gang dagligt. Der må kun i nødstilfælde foregå ajourholdelse af trafikforanstaltninger i myldretiden. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 25

27 SAB - Arbejdsplads Entreprenøren skal dagligt føre logbog for de trafikale forhold. Logbogen skal indeholde: Hvem har udført kontrol Tidspunkt for kontrol Observationer / afvigelser Afhjælpende foranstaltninger Blade fra logbogen skal ugentligt fremsendes til tilsyn. Konstaterede mangler skal omgående udbedres. Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes hele døgnet. Disse skal kunne være på pladsen indenfor en time. Mangelfuld etablering og vedligehold af midlertidig afmærkning er bodsbelagt, jf. SB 25 stk.2, såfremt vejreglerne ikke overholdes, og der ikke er rettet op på fejlen inden for 24 timer efter påbud fra vejmyndighed eller tilsyn. Hvis påbud vedrørende afmærkning og afspærring ikke er efterkommet, efter en af tilsynet fastlagt rimelig frist, vil tilsynet foranstalte, at dette sker for entreprenørens regning. 5. LEDNINGER Bygherren har kendskab til de på tegningsmaterialet viste eksisterende ledninger indenfor eller ved arbejdsområdet. De viste ledningsplaceringer kan ikke påregnes at være nøjagtige og opdaterede hvorfor, det ikke fritager entreprenøren for den i AAB anførte pligt til under arbejdet at rekvirere oplysninger hos ledningsejerne samt tage nødvendigt hensyn til fremmede ledninger. Det påhviler entreprenøren at koordinere arbejdet med flytning elle omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelægges og godkendes af tilsynet. Såfremt ledningsejerne ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisninger mod godtgørelse efter de i AB 92 for ekstraarbejder angivne regler. Ledningsejere skal påvise ledningers placering på stedet og afmærke disse. Hvis nøjagtig placering ikke kan påvises, skal placeringen klarlægges ved opgravning forud for arbejdets begyndelse. Entreprenøren skal hos ledningsejerne gøre sig bekendt med de af ledningsejerne stillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne og nøje overholde disse. Fundamentudgravninger må ikke påbegyndes, før der foreligger gravetilladelse med oplysninger om eksisterende ledninger og kabler. Gravetilladelse indhentes hos den pågældende vejbestyrelse. Nødvendig forsigtig gravning ved eksisterende ledninger og kabler skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren må finde sig i de ulemper, som sådanne arbejder kan medføre, og kan ikke kræve noget vederlag eller forlængelse af tidsfristen som følge af disse ulemper. Inden arbejdet påbegyndes, afholdes ledningsejermøde, indkaldt af bygherren. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 26

28 SAB - Arbejdsplads Arbejdskørsel over dræn og anden afvanding må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger. 6. LABORATORIEFACILITETER Der kræves ikke laboratorium oprettet ved denne entreprise, men entreprenørens laboratorium skal kunne levere de i SAB beskrevne forsøg og målinger. Ikke foreskrevne, men af tilsynet forlangte, prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af tilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøveforskrifter, jf. det i SB ad 2 stk. 2 angivne materiale. 7. MILJØFORHOLD 7.1 Alment Entreprenøren skal i god tid før iværksættelse af arbejde, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v., advisere naboer, der forventes berørt af generne. 7.4 Støvgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvorledes støvgener forebygges. Såfremt der på trods heraf opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse. Dette kan eventuelt ske ved valg af på- og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt vanding. Ligeledes kan der løbende foretages fejning og renholdelse af befærdede arealer. Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som minimum gennem daglig inspektion kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra entreprisens aktiviteter. 7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v. ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. 7.7 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening Det påhviler entreprenøren at drage omsorg for, ved etablering af nødvendige slamfang og afværgegrøfter, at der ikke i forbindelse med arbejdets udførelse sker en forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslæmmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret skal oprenses for nedfaldne materialer. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 27

29 SAB - Arbejdsplads Til sikring mod forurening ved lækager m.v. skal entreprenøren under alle faste tanke / beholdere med brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere spildbakker. Mobile tanke skal ligeledes være placeret på tætte spildbakker. 7.9 Affaldshåndtering og bortskaffelse Entreprenøren skal ved arbejdsprocedure angive: Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under entreprisen gennemførelse. Håndtering og evt. brug af værnemidler. Hvordan der holdes orden og rydeligt på pladsen. Kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ. Containers placering, herunder til- og frakørselsforhold. Oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning 8. GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER Der foreligger ikke geotekniske og jordforureningsmæssige undersøgelser i forbindelse med dette udbud. 9. VINTERFORANSTALTNINGER Der påregnes ikke behov for vinterforanstaltninger. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 28

30 SAB - jord JORDARBEJDER (Særlig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejder, Juni 2006) 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 2.2 Rydning Alment Arbejdet omfatter fjernelse af vejudstyr, kantafmærkningspæle inkl. fundamenter, skilte incl. betonfundamenter, større sten samt affald og i øvrigt alt, som måtte være til hinder for arbejdets rette udførelse. Betonfundamenter fra signalstandere, belysningsmaster og skilte skal bortskaffes efter henvisning fra tilsynet. Arbejdet omfatter ligeledes rydning af det for arbejdet nødvendige areal for al vækstlag og anden bevoksning inkl. fjernelse af træstød ind til fremtidig vejskel Træstød skal bortskaffes til godkendt modtagerplads Udførelse Der skal foretages rydning i alle arbejdsarealer. Entreprenøren må selv på stederne gøre sig bekendt med rydningens omfang. Rydning skal udføres i takt med arbejdets fremdrift og efter aftale med tilsynet. Eksisterende færdselstavler, kantafmærkningspæle mv. sættes i depot, i den udstrækning at disse kan genbruges. Dette aftales nærmere med tilsynet. Kasserede materialer bortskaffes af entreprenøren. 2.4 Opbrydning og optagning af belægninger Alment Arbejdets omfang fremgår af tegninger og TBL. Arbejdet omfatter i hovedtræk: Opbrydning af asfaltbelægninger i vej- og cykelstiarealer. Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet tykkelse skønnes til 0,5 1,0 m, heraf 0,10-0,15 m asfalt på kommuneveje og 0,15-0,25 m på hovedlandeveje og motorvejsramper. På cykelstier skønnes den samlede tykkelse til ca. 0,4 m, heraf 0,10 m asfalt. Fortandingsfræsning Gennemskæring af eksisterende asfalt. Opbrydning af brolægningsbefæstelser i fortov, heller og overkørselsarealer. Optagning af kantsten og svingsten. Demarkering indenfor entrepriseområdet. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 29

31 SAB - jord Udførelse Asfalt og betonrester bortskaffes til godkendt modtageplads ved entreprenørens foranstaltning. Udgifter hertil (inkl. miljøafgifter) skal være indeholdt i tilbuddet. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald. Tavler, kantpæle og andet vejmateriel: Materialerne skal opbevares af entreprenøren på lager, hvorefter de søges genanvendt i projektet. Overskydende materiale bortskaffes efter endt projekt. Afstribning: Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, således at overfladen beskadiges mindst muligt. Asfaltfræsning: Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal udføres fortanding ved fræsning. Asfaltskæring: Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer. I forbindelse med skæring af asfalten for nye heller, skal der opbrydes mindst muligt af den eksisterende asfalt, dog skal der skæres minimum 20 cm foran kantstenen. Rillefræsning: Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres. 3. MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 3.1 Behandling af muldholdig jord Alment Arbejdet omfatter: Afrømning af muld langs fremtidig kørebaneareal i 0,30 m tykkelse. Oplægning af muld fra rabatarealer i midlertidigt særskilt depot Udlægning af muld fra depot på rabatter, hellearealer, midterø m.m. Bortskaffelse af overflødig muld. Muldjord langs kørebanearealer skal behandles efter anvisninger for rabatjord, som forventes at være lettere forurenet. Rabatjord skal så vidt muligt genanvendes i projektet indenfor vejarealet Udførelse Det påhviler entreprenøren selv at finde et egnet areal til et eventuelt mulddepot. Det skal ved fornødne foranstaltninger sikres, at det midlertidige depot effektivt ryddes, så der ikke efterlades forurenet jord på depotarealet. Den genudlagte muld skal være fri for større sten og klumper. Sten større end 6 cm (4 cm i rabatter) må ikke forekomme i den udlagte muldjord. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 30

32 SAB - jord Muld udlægges i henhold til plantegninger og principsnit, i det muld på rabatter udlægges straks efter udlægning af asfaltbærelag. Brønde og lignende i muldarealer justeres i højde med færdigt terræn. Overskydende muld skal så vidt muligt indbygges indenfor vejskel. Hvis dette ikke er muligt bortskaffes den overskydende muld til godkendt modtager efter nærmere aftale med tilsynet. 5. RÅJORDSARBEJDER Afgravning og indbygning af råjord omfatter afgravning til supplerende vejkasse langs eksisterende vejarealer og indbygning i skråning/opfyldningsarealer langs vejarealet. Den afgravede jord kan evt. tillades indbygget under projekterede vejarealer, hvis jorden er egnet hertil. Dette aftales med tilsynet. Overskudsjord fra ledningsanlæg i vejen og fundamenter i projektet indgår i råjordsmængderne, men forudsættes bortkørt. Hvis jorden er egnet kan indbygning tillades, uden at dette ændre i afregningsgrundlaget. 5.1 Afgravning Udførelse: Der udgraves til de på plan- og principsnits tegningerne angivne råjordsprofiler under hensyntagen til eventuelle sætninger ved komprimering m.m. I afgravning skal færdig planum i vejareal afdækkes med bundsikringsgrus i takt med færdiggørelsen, ligesom der skal udføres foranstaltninger til effektiv afvanding af arealerne. Det påhviler entreprenøren at gøre tilsynet opmærksom på forekomster af jordarter, der afviger væsentligt fra den omgivende jord. Kontrol: Tilsynet skal godkende planum inden opbygning af grusbefæstelser. Bortkørsel: Overskydende råjord transporteres til den nærmeste godkendte modtager efter nærmere aftale med tilsynet. Ved støvgener under transport tildækkes med presenning, eventuelt vandtilsætning. 5.4 Udsætning Udførelse: I forbindelse med udsætning af råjord indenfor det fremtidige vejskel, skal der påregnes udført følgende: Rydning af areal til udsætning Afrømning af muld Indbygning af råjord Udlægning af muld Græssåning R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 31

33 SAB - jord 6 GRÆSSÅNING Arbejdet omfatter græssåning af rabat, helle, midterø og skråninger. Der skal anvendes en frøblanding som Prodanas salttolerante Turfline nr Det bemærkes, at bygherren i ovennævnte frøblanding kun anerkender græssorter, som Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, jf. 1180, meddelelse af 13. marts 1975, er anerkendt til plænebrug. Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. Ukrudtsplanter højere end 5 10 cm slås og fjernes før græssåning. Der udsås 2,0 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m². Græssåning foretages i øvrigt efter leverandørens anvisninger. Græssåning foretages straks efter muldudlægning, og entreprenøren skal medregne eftersåning efter ½ år (forår eller efterår). Der må under ingen omstændigheder bruges sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse. Gødskning skal gives med 5 kg NPK pr. 100 m² ved græssåningen samt i april måned året efter. Tilsåede arealer tromles grundigt efter såning. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 32

34 SAB afvanding AFVANDINGSARBEJDER (Supplerende bestemmelser til AAB - afvanding, november 2007.) 1. ALMENT 1.1 Omfang Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for etablering af afvandingssystemet som vist på tegningsmaterialet, herunder tilslutninger til brønde, opgravning og fjernelse af samt tilslutning til eksisterende ledninger. Beskadigede dræn retableres så vidt muligt med rør af tilsvarende materiale som eksisterende. Entreprisen indeholder udover det i AAB nævnte følgende biydelser: annullering af eksisterende ledninger og brønde der ikke fortsat anvendes etablering af forbindelser til eksisterende ledninger og brønde Bortkørsel af råjord ved udgravning til ledninger og brønde Levering og indbygning af bundsikringsgrus i udgravning i kørebanearealer samt i udgravning efter fjernelse af eksisterende brønde. Gruset skal indbygges efter samme krav som for bundsikring, jf. SAB bundsikring. Opbrydning og retablering af eksisterende rabat- og kørebanearealer, der berøres af afvandingsarbejdet. Retablering udføres med samme opbygning som det projekterede, anvist på principsnit 1.2 Generelt grundlag Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst. 2. MATERIALER 2.2 Dræn Plastdrænrør skal være korrugerede og perforerede plastdrænrør med dimension dy/di = 110 mm efter DS Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters standardprogram. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 33

35 SAB afvanding Filtergrus med kornkurve beliggende inden for en af følgende 2 sæt kornkurvegrænser kan umiddelbart godkendes: Sigtemaskevidde Gennemfald i vægtprocent i mm I II 11, , , , , Filtergrus må maksimalt indeholde 5% kalk. 2.3 Tætte ledninger Hvor andet ikke er nævnt skal afvandingsledninger være 160 mm plastkloakrør klasse S. Samlinger skal være gummiringssamlinger, som er VA-godkendte jf. DS 430. Fittings, bøjninger m.m. skal være af samme materiale og produkttype serie som hovedledningen. Materialer til udjævningslag, støttelag og omkringfyldning skal bestå af grus, der opfylder følgende krav: Gruset skal være velgradueret. Gruset må ikke indeholde ler- eller siltklumper. Indholdet af organisk materiale skal være begrænset til glødetab på højst 1 %. Gruset skal opfylde kravene i DS 437 til udjævningslag, støttelag og omkringfyldning. 2.4 Brønde Nye nedløbsbrønde skal være ø 315 mm plastrendestensbrønde med 70 l sandfang og vandlås. Hvor der tilsluttes til en eksisterende nedløbsbrønd, skal den nye nedløbsbrønd være uden vandlås. Hvis det ikke på nogen måde er muligt at sætte en almindelig nedløbsbrønd, kan der som nødløsning sættes en tørbrønd. Tørbrønde skal være ø 315 mm med præfabrikerede brøndbunde. Brøndene udføres som vist på typetegning nr (kan hentes på: Rist og karm på nedløbsbrønde og tørbrønde skal være af type som Ulefos UFR Særlige materialer Til tilfyldning over omkringfyldning af rør samt omkring brønde i befæstede arealer, skal der anvendes bundsikringsgrus, som komprimeres efter retningslinierne for bundsikring. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 34

36 SAB afvanding 3. UDFØRELSE Inden opbrydning og opgravning påbegyndes, skal entreprenøren sikre sig, at tilslutninger kan ske som forudsat i projektet. Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres vel planlagt, effektivt og afsluttes hurtigst muligt. På ledningsplanerne er angivet de af bygherren kendte eksisterende afvandingsledninger i arbejdsområdet. Den viste placering er dog behæftet med nogen usikkerhed. Ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse på forhånd er angivet, og som ved afvandingsarbejder frilægges, skal sikres ved afstivning eller ophængning. Ved risiko for frost sikres mod beskadigelse ved isolering. Ved alle opgravninger er entreprenøren ansvarlig for, at Arbejdstilsynets "Regler for jordarbejde" (Socialministeriets bekendtgørelse af 26. april 1960) med eventuelle senere udgivne rettelser og ændringer overholdes. Ved afvandingsarbejder i jorden i nærheden af bygværker, trafikerede spor og veje skal der til sikring af disse foretages afstivning. 3.2 Dræn Vejdræn lægges i mindst 0,20 m dybde under råjordsplanum, og drængravens bredde skal være mindst drænledningens ydre diameter + 2x0,10 m. Drængraven skal opfyldes med filtergrus til min. 0,10 m tykkelse langs hele rørets periferi. Over filtergruset opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum. Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed skal dræn tilsluttes brønden i hul boret med kernediamantbor. Drænet tilsluttes brønden med en fleksibel gummiringssamling som Forsheda. Dræn tilsluttes vejbrønde 15 cm over bundløbskoten. Mødes eksisterende dræn som er i brug tilsluttes disse systemet efter aftale med tilsyn. 3.3 Tætte ledninger Arbejdet skal tilrettelægge således, at der i hele arbejdsperioden er afledningsmulighed for tilstrømmende regnvand fra dræn. Er ledningsgravens bund ikke bæredygtig, skal entreprenøren efter aftale med tilsynet stabilisere bunden, eventuelt fjerne den bløde bund og erstatte den med sand eller singels. Rørene skal understøttes i hele rørets længde, ligesom der ikke må findes sten under rørene, der kan medføre punktbelastning. Alle retningsændringer både horisontalt og vertikalt skal ske med formstykker, idet der ikke må ske vinkeldrejning i samlingerne. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 35

37 SAB afvanding Ved evt. tilslutning til eksisterende brønde skal ledninger tilsluttes brønden i hul boret med kernediamantbor. Ledningen tilsluttes brønden med en fleksibel gummiringssamling som Forsheda. Rørene lægges på min. 10 cm udjævningslag. Omkringfyldning foretages til 10 cm over top af rør med grus med maksimal kornstørrelse 8 mm ved plastledninger. Omkringfyldning skal ske under omhyggelig stampning / komprimering til min. 97 % Standard Proctor. Tilfyldning i ledningsgrave i vejarealer og under befæstede arealer i øvrigt skal komprimeres til samme komprimeringsgrad, som kræves for den omliggende jord og bundsikringsgrus. Det forudsættes generelt, at rørlægning samt omkringfyldning sker umiddelbart efter opgravning. Den endelige tilfyldning af graven skal endvidere ske snarest muligt, så udtørring, frysning eller opblødning af fyldmaterialerne så vidt muligt undgås. Tilsynet har dog ret til at kræve, at tilfyldning ikke udføres før, at lægning af ledninger er godkendt af tilsyn. 3.4 Brønde Brønde på ledningsanlæg, som ikke skal anvendes i det fremtidige afvandingsanlæg skal annulleres. Dette skal ske ved fjernelse af den øverste meter og sætningsfri tilfyldning af den resterende del. Brønde som skal annulleres på ledningsanlæg, som skal anvendes i det fremtidige afvandingsanlæg fjernes helt og den eksisterende ledning retableres. Opgravning for brønde skal udføres, således at der minimum er 30 cm frit mellem brønden og udgravningens sider. Nedløbsbrønde placeres i planen således, at der fra forside af kantsten og til kant af nedløbsbrøndens rist maximalt er 5 cm. Placering på digitale ledningsplaner er vejledende. Tilfyldning omkring brønde skal udføres med grus, der komprimeres til de for bundgrus gældende krav. Rist på nedløbsbrønde skal anbringes med ristens ribber vinkelret på færdselsretningen således, at en åbenstående rist klapper i ved påkørsel. Stikledninger fra rendestensbrønde udføres af mindst 160 mm rør med mindst 15 o/oo fald. Afløb fra de nye nedløbs- og tørbrønde tilsluttes eksisterende afvanding. 3.7 Jordkonstruktioner Sikring af udløb til grøft etableres som vist på typetegning nummer eller (kan hentes på: 3.8 Vandlænsning Entreprenøren skal tørholde udgravninger. Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke iværksættes før aftale med tilsynet. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 36

38 SAB afvanding 4. KONTROL Registrering og indmåling Umiddelbart efter at hver ledningsstræk er lagt og hver brønd sat, skal entreprenøren indmåle brøndens midte, nivellere alle ind- og udløb samt bunden i brønden. Tilslutninger til eksisterende ledninger og brønde skal ligeledes indmåles. Tolerancen på angivne bund-, indløbs- og udløbskoter er ± 1 cm. Tolerancen på dækselkoter er ± 1 cm og ristekoter 0/-2 cm. Resultaterne afleveres skriftligt til tilsynet senest dagen efter udførelsen Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning Fyldestgørende kontrol omfatter 2 stk. komprimeringsprøver pr. ledningsstrækning i henholdsvis omkringfyldning og tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. 4.5 Rensning Ved aflevering skal samtlige ledninger, brønde og sandfang være gennemspulede og oprenset omhyggeligt. Dæksler og riste skal være renset for jord, asfalt eller andre urenheder og være fuldt funktionsdygtige. Lås på sikkerhedsriste skal være efterkontrolleret. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 37

39 SAB - bundsikring BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS (Supplerende bestemmelser til Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for bundsikring af sand og grus, Vejregler, november 2003.) 1. ALMENT Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikring i det omfang og de tykkelser, som fremgår af tegningsmaterialet. 2 MATERIALER Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II. 3. UDFØRELSE Bundsikringen udlægges snarest efter planum er afrettet og godkendt af tilsyn. Samtidig levering fra mere end et produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med tilsynet. 3.2 Udlægning Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum. I forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger skal sammenbygningen ske ved fornøden opbrydning, således at skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belægning undgås. Der skal drages særlig omhu for, at eventuelle hulrum langs kanterne af bevarede belægninger efterfyldes med bundsikringsgrus, der omhyggeligt faststampes til samme komprimeringsgrad som det øvrige bundsikringslag. 3.4 Overflade Bundsikringslagets færdige overflade skal reguleres som anført i AAB - bundsikringslag af sand og grus. Afretning af større lunker i et fastkomprimeret bundsikringslag må kun finde sted efter forudgående oprivning. 4. KONTROL 4.1 Generelt Prøvningsmetoder skal være i overensstemmelse med de af Vejteknisk Institut foreskrevne. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 38

40 SAB - bundsikring 4.3 Komprimering Entreprenøren skal anvende gennemsnit/mindsteværdi som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen. Antal af kontrolafsnit aftales med tilsynet inden arbejdets påbegyndelse. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 39

41 SAB - stabilt grus STABILT GRUS (Supplerende bestemmelser til Almindelig arbejdsbetingelse (AAB) for stabilt grus, Vejregler, november 2003) 1. ALMENT 1.1 Omfang Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus i det omfang og de tykkelser, som fremgår af tegningsmaterialet. 2. MATERIALER Det stabile grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus kvalitet II, med følgende supplerende krav: Tabet ved kogning i henhold til prvi metoden, jf. afsnit 4.1, må maksimalt være 1,2%. 3. UDFØRELSE 3.2 Udlægning Stabilt grus skal udlægges umiddelbart efter, at bundsikringslaget er godkendt, og således at det godkendte bundsikringslag ikke trafikeres. Til imødegåelse af gener ved eventuelt indtrædende regnvejr skal alt tilkørt materiale udlægges og komprimeres inden arbejdstids ophør samme dag, som materialet er tilkørt. Ønskes en anden procedure anvendt, skal dette meddeles tilsynet, som herefter tager stilling hertil. Materialerne skal udlægges i et lag. Hvor grusbærelaget ikke er fast støttet i siderne udføres disse med 500 mm overbredde udenfor kørebanekanter. I forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger skal sammenbygningen ske ved fornøden opbrydning, således at skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belægning undgås. Der skal drages særlig omhu for, at eventuelle hulrum langs kanterne af bevarede belægninger efterfyldes med jordfugtig beton eller stabilt grus, der omhyggeligt faststampes til samme komprimeringsgrad, som det øvrige bærelag. 4. KONTROL 4.1 Generelt Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende prøvningsmetoder gældende: prvi 99-3: Bestemmelse af kogningstab. 4.2 Materialer Før udlægning af stabilt grus påbegyndes i et arbejdsområde, skal entreprenøren levere mindst 1 materialeanalyse omfattende kornkurve- og sandækvivalent. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 40

42 SAB - stabilt grus 4.3 Komprimering Entreprenøren skal anvende gennemsnit/mindsteværdi som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen. Antal af kontrolafsnit aftales med tilsynet inden arbejdets påbegyndelse. 4.4 Overflade Overfladen af det færdige grusbærelag skal have et ensartet præg og være jævn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan arbejdet forlanges lavet om, eller materialerne forlanges udskiftet uden udgift for bygherren. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 41

43 SAB varmtblandet asfalt MVT DEL 2 VARMBLANDET ASFALT (Særlig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB for varmblandet asfalt af november 2006.) 1. ALMENT. 1.1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter levering og udlægning af asfaltlag af GAB II, GAB I, GAB0, ABB, AB, SMA, PA. Der udlægges de i tegningsmaterialet og i TBL angivne mængder og tykkelser. 1.2 Underlag Underlaget for asfaltbærelag er stabilt grus. 1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Entreprisestørrelse I er gældende med følgende skærpelse: Entreprenøren skal udlevere specifikationer inden entreprisestart. 1.4 Genbrug Der må ikke anvendes genbrug i slidlag og ABB. 1.5 Funktionskrav Dimensionsgivende hastighed er den på arbejdsområdet gældende hastighedsbegrænsning Friktionskoefficient Såfremt de stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted Jævnhed i længderetningen Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpning har fundet sted Profil Tværfald: Ved en sideudvidelse af kørebanen, fastholdes den eksisterende vejs tværfald på den nye kørebane således, at vejens tværfald er ens på hele den fremtidige kørebane. Der må ikke forefindes lunker i belægningen eller opspring langs samlinger, der kan hindre afløb af overfladevand til nedløb eller belægningskanter. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 42

44 SAB varmtblandet asfalt MVT DEL 2 Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte asfaltlag overalt være mindre end 3 promille Belægningens udseende Belægningen skal i hele afhjælpningsperioden fremstå som en ensartet, tæt, bindemiddelrig, og velkomprimeret belægning uden defekter langs samlinger og tilslutninger til eksisterende belægning. 2. MATERIALER 2.1 Råmaterialer Det påhviler entreprenøren ved valg og optimering af materialer og metoder at sikre, at krav til den færdige belægning fuldt ud indfries. Det påhviler således entreprenøren, at sammensætte recepterne for asfaltmaterialerne, så belægningerne bliver tilstrækkeligt stabile overfor sporkøring og rivninger. Opbygningen er som vist på principsnittene. Af principsnittene fremgår det endvidere, at entreprenøren skal tilstræbe, at den nye belægnings slidlag svarer til det den eksisterende belægnings slidlag. Tilsynet skal have oplysninger om leverede materialers densitet inden udlægningen påbegyndes Bindemidler og klæbemidler Bindemidler skal tilfredsstille de europæiske specifikationer "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikation for vejbitumener" DS/EN 12591:2000. Klæbemidler skal tilfredsstille de danske "specifikationer for bitumen, bitumensopløsning og bitumenemulsion til vejformål". Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenør. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren. 2.2 Varmblandede asfaltmaterialer AAB Krav i AAB, svarende til Æ 10 > 500 er gældende. Såfremt stabiliteten overstiger N, gælder kravet for deformation ved N. Opfyldelsen af kravet skal dokumenteres ved registrering af deformationsstabilitetskurven. Indbygget hulrumsprocent VL, tolerance ændres fra 8,0 til 7,0. Og indbygget komprimeringsprocent K, tolerance ændres fra 96,0 til 97,0. I tilbuddet skal der specificeres værdier for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i henhold til "Branchestandard for polymermodificeret bitumen og specialbindemiddel". Desuden skal der angives bitumentilsætningstype og -mængde. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 43

45 SAB varmtblandet asfalt MVT DEL 2 For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente egenskaber dokumenteres i henhold til pren :1999. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med standard bindemiddel. Sporkøringsforsøg på Hamborgudstyr skal udføres efter følgende betingelser: 6 cm tykke legemer: 50 C, 7 kg/cm², overkørsler. Resultatet skal forelægges for bygherren Lyst tilslag Slidlaget skal være med lyst tilslag. Slidlag skal opfylde de i AAB under pkt anførte krav til belyst vej. 3. UDFØRELSE 3.1 Afretning og opretning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag. 3.3 Klæbning Som klæbemiddel skal anvendes bitumenemulsion. Stabilgrusoverflader skal ikke klæbes. Inden klæbning skal entreprenøren sikre, at alle skårne eller fræsede kanter og flader er omhyggeligt rengjorte, således at klæbning foretages på et rengjort underlag. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvisninger. 3.4 Udlægning Eventuel sporkøring eller lignende i underliggende gruslag skal udbedres før udlægning af asfalt. Håndudlægning skal begrænses til det mindst mulige. Udlægning skal i så vid udstrækning som teknisk muligt foregå maskinelt uden væsentligt afblanding og endvidere så kontinuerligt, og med så få samlinger, som mulig. Temperaturen i materialet skal til stadighed være afpasset således, at materialet ikke forbrændes eller nedbrydes, og at det kan fordeles og komprimeres tilfredsstillende. Hvis der skal foretages håndudlægning på kørebanearealer, skal slidlaget være AB. Ved maskinudlægning skal slidlaget være SMA. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 44

46 SAB varmtblandet asfalt MVT DEL Kanter, samlinger, dæksler og lignende Alle blivende kanter for opbrydning af eksisterende kørebanebelægning skal kantskæres eller rillefræses. Ved alle overkørsler og overgange over kantsten, skal der etableres ramper. Langs nye kantsten, som er placeret i eksisterende kørebanearealer udføres kantfyldning. Kantfyldning indeholder GAB I, fræsning og slidlag. Sammenbygning af eksisterende og ny kørebane samt ved kantsten udføres på følgende måde (punkter refererer til nedenstående skitse): Principskitse Slidlag ABB GAB II SG II BS 1. Eksisterende asfaltkant skæres 2. GAB II udføres med infrarød opvarmning ved samling mod eksisterende GAB 3. Eksisterende GAB / ABB bortfræses i 10 cm bredde 4. ABB udføres med infrarød opvarmning mod eksisterende GAB / ABB 5. Eksisterende slidlag bortfræses yderligere 20 cm. 6. AB / SMA udføres med infrarød opvarmning mod eksisterende AB / SMA, og samling mod eksisterende slidlag afsluttes med dobbelt forsegling. 3.6 Komprimering De i AAB afsnit 2.2 anførte krav til komprimeringsgrad og hulrum i belægning skal overholdes, uanset udlægningsmetode. For kantfyldning gælder de samme komprimeringskrav som beskrevet i øvrigt. Således skal entreprenøren nøje overveje, hvorledes komprimering af bærelaget foretages. R:\Projects\AAR\21\ \06_Output\Udbud\Beskrivelser\Åbning i december 2010\Entreprise MVT SB SAB TAG UKP.doc 45

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017

OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 OVERENSKOMST DEL 2 Overenskomst 2014-2017 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere