Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune"

Transkript

1 Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød og Digifys ApS Farvervej Viborg

2 DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har udviklet en IT-www-baseret løsning, der via let-betjente tests og screeninger kan anvendes til objektivt at afdække og monitorere rehabiliteringsspotentialet hos kommunens ældre borgere og på baggrund af den registrerede screening beregne og udarbejde et individualiseret og specialiseret træningsprogram målrettet den enkelte borger. DigiRebab er baseret på den seneste viden om fysisk træning af ældre og forskning indenfor rehabilitering. Udover at være udviklet på baggrund af den nyeste faglighed, er løsningen designet med et primært fokus på brugervenlighed og driftssikkerhed. DigiRehab løsningen er således udarbejdet, så den direkte kan anvendes af det personale, der i forvejen kommer mest hos disse borgere, nemlig SOSU-assistenterne. Løsningen består af 4 forskellige moduler, der er rettet mod hver deres borgergruppe: - Borgere, der screenes i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg - Borgere, der får lettere hjemmehjælp, f.eks. i form af rengøring hver 14. dag - Borgere, der får hjemmehjælp flere gange ugentligt - Borgere, der er flyttet til plejehjem Den ene del af løsningen er pilottestet hos det private plejefirma Kærkommen ApS. Her har 40 borgere i Aalborg, der får hjemmehjælp flere gange ugentligt, deltaget sammen med deres respektive SOSUassistenter. Konklusionen fra denne pilottest er, at træningen via træningsprogrammerne har haft den effekt, at 3 ud af 4 borgerne har fået en markant bedre fysik og tilsvarende, at 3 ud af 4 også er blevet signifikant mere selvhjulpne. Konklusionsrapport fra pilottesten er vedlagt som bilag 1. Afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune DigiRehab løsningen er udviklet, så den består af en række komponenter, som kan sammensættes til den optimale løsning til hver enkelt kunde i dette tilfælde Rudersdal Kommune. Gennem præsentationer og dialog 2/ , 10/ og 20/ har Rudersdal Kommune og Digifys i fællesskab besluttet at etablere et projekt, hvor Rudersdal Kommune sammen med Digifys afdækker og måler effekten for borgere med behov for hjemmepleje >1,5 time ugentligt. Projektforslag I det pilotprojekt, som Digifys har gennemført sammen med Kærkommen ApS, har DigiRehab-løsningen over en prøveperiode på 3 måneder vist sig at resultere i et fald på 19 % i behovet for hjælp for borgere der får hjemmehjælp flere gange ugentligt.

3 Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt DigiRehab kan understøtte Rudersdal Kommunes genoptrænings/rehabliteringsindsats efter 83a samt efter 86, stk. 1 og 2. Målet med projektet er at dokumentere effekten af brugen af DigiRehab på borgernes selvhjulpenhed/behov for hjælp samt på den fysiske funktionsevne. Projektet løber over en 6 måneders periode. DigiRehab anvendes løbende til screening og træning af 100 borgere. Efter projektet gennemføres en reel re-visitering af borgernes behov for hjemmehjælp og eventuelle nedsættelser i visiteret tid realiseres. Det er intentionen, at Rudersdal Kommune, såfremt der kan påvises en positiv business case, fremadrettet anvender DigiRehab til den løbende optimering af ældreplejen efter projektperiodens afslutning. Projektrammer og indhold Efter de samtaler der aktuelt er afholdt med Rudersdal Kommune foreslår Digifys et projekt med følgende karakteristika: Projektperiode på 6 måneder udført som Cross Over Design. o Borgerne trækker lod om opstart i første eller anden 3 måneders træningsperiode. o Borgerne som trækker anden træningsperiode fungerer som kontrolgruppe ( i alt 50 borgere) i første træningsperiode og modtager samme træningstilbud i anden træningsperiode. o Borgerne som trækker første træningsperiode fungerer som efterkontrolgruppe ( 50 i alt) på bevarelse af den opnåede funktionsevne efter træningsindsatsen. o Det tilstræbes at gennemføre tilbuddet til 100 borgere med behov for hjemmehjælp > 1,5 time ugentligt. Der screenes derfor i alt 140 borgere, af hensyn eksklusion og frafald over tid o Der tages udgangspunkt i borgernes visiterede tid ved indgangen til projektet var retvisende for borgernes behov. o Borgerne screenes ialt 4 gange i forløbet med DigiRehab løsningen (se diagram). Der afsættes 45 min. pr. gang til screeningen. o Borgerne træner (minimum) 2 gange ugentligt med støtte af deres SOSU-assistent. Der afsættes 15 min. til træning pr. gang og der ud over 10 min. til opstart/afslutning. o Borgerne re-visiteres efter projektperioden. For halvdelen af borgerne kan visitator på baggrund af en status fra teamet foretage en administrativ visitation. For den anden halvdel af borgerne afsættes et besøg. Her beregnes i alt 2,5 time inkl. kørsel/adm. Se projektforløb i bilag 1

4 28 SOSU-assistenter udvælges fra hvert af de 7 kommunale hjemmeplejedistrikter til at deltage i projektet. Disse modtager alle undervisning i 1 dag. 3 gange i projektforløbet indkaldes SOSUassistenterne til et møde af 2 timers varighed til opsamling på udviklingen af borgernes træning og selvhjulpenhed. Der nedsættes en styregruppe til at sikre det overordnede mål på projektet i form af effektmåling samt korrekt og redelig dokumentation heraf. Styregruppen består af: o Ledelse af Ældreområdet i Rudersdalskommune o Leder for Bevillingsenhed og "Aktiv hver dag", Birgitte Grønnegaard Jepsen o Ledelse af Digifys ApS, Niels Heuer og Michael Harbo o Professor ved Københavns Universitet Henning Langberg Den daglige projektledelse, sikring af fokus på projektet og rapportering herom foretages af en projektledelse bestående af: o Leder for Det Forebyggende Team og "Aktiv hver dag", Birgitte Grønnegaard Jepsen o Leder af Digifys ApS, Niels Heuer Der nedsættes en følgegruppe til at sikre projektets forankring i dagligdagen. Følgegruppen forventes at skulle mødes hver 3. uge i projektforløbet samt ved start/slut, i alt 5 gange. Følgegruppen består af: o Udvalgte deltagere fra projektets styregruppe o Rudersdals Kommunes 7 distriktsledere o Økonomi- og stabsmedarbejdere fra Ældreområdet i Rudersdals Kommune Hver af de 30 deltagende SOSU-assistenter skal have en tablet stillet til rådighed under projektperioden. Digifys udlåner disse. Projektinvesteringer og forventet outcome Rudersdal Kommune investerer ressourcer i projektet i form af projektledelse, daglig gennemførelse af træning, projektforberedelse og -afrapportering. Digifys investerer ressourcer i projektet i form af projektledelse, udlån af tablets og stiller softwareprogrammet DigiRehab gratis til rådighed (normalt 40 DKK/måned/borger). I projektsamarbejdet vil Rudersdal Kommune få mulighed for at tilbyde borgere med behov for hjemmehjælp en enkel fysisk træningsform i hjemmet. Der ses potentiale i at forebygge, vedligeholde og forbedre svækkede ældres fysiske funktionsevne og dermed en mulig reduktion af behov for hjemmepleje (19% i tidligere pilotprojekt). Digifys vil med projektsamarbejdet få mulighed for at validere redskab og software til en større gruppe hjemmehjælpsmodtagere i et cross-over design, som imødekommer krav om videnskabelig dokumentation. En sådan dokumentation kan understøtte en videre udbredelse og anvendelse af Digifys.

5 Projektomkostninger for Rudersdal Kommune Omkostninger for Rudersdal Kommune er opgjort til ca. kr Beløbet omfatter personaletimer til træning i eget hjem, visitation samt projektstyring. Ansvar Rudersdal Kommune har ansvaret for, at udførelsen af øvelserne i hjemmet foregår med tilstrækkelig sikkerhed for borgeren og hjælperen. Forud for inklusion i projektet vurderes det i det enkelte distrikt, om deltagelse er forsvarlig i forhold til helbredstilstanden. SOSU- personale kan, som i andre situationer, tilkalde sygeplejerske eller terapeut med henblik på vejledning. Digifys har ansvaret for, at softwareprogrammet er tilstrækkeligt gradueret, så der trænes på det niveau, screeningen har taget højde for. Projektaktiviteter Følgende aktiviteter gennemføres under afprøvning af DigiRehab for Rudersdal Kommune. Der skal udarbejdes en reel projektplan, som begge parter arbejder efter under projektet. Denne udarbejdes i fællesskab, så der kan tages hensyn til eventuelle tidsmæssige rammer og begrænsninger. DIGIFYS vil være overordnet projektleder på at gennemføre projektet. Aktiviteter Følgende detailprojektaktiviteter er listet for at illustrere indholdet af projektet: o Etablering af styre- og følgegrupper for projektet, hvor succeskriterier og målekriterier aftales. Der allokeres fra begge sider projektleder til projektet. o Udarbejdelse af borgerrettet informationsmateriale. o Afklaring og ansøgning om tilladelse til at gennemføre undersøgelsen i henhold til de videnskabelige retningslinjer. o Digifys uddanner relevante SOSU-assistenter (1 dag), styre- og følgegrupper uddannes (2 timer.) o SOSU-assistenter gennemfører første screening. o SOSU-assistenter assisterer borgerne i træning løbende. o Digifys gennemfører opsamlingsworkshop med SOSU-assistenter (2 timer), hvor viden deles og Digifys inspirerer til bedre brug af systemet. o SOSU-assistenter gennemfører anden screening. o Digifys og Rudersdal Kommunes projektledelse gennemfører halvvejs-evaluering af projektet. o SOSU-assistenter assisterer borgerne i træning løbende. o SOSU-assistenter gennemfører tredje og sidste screening i projektet. o Visitatorer gennemfører re-visitering af deltagende borgere. o Digifys gennemfører evaluering med styre- og følgegrupper. o Digifys udarbejder evalueringsrapport til Rudersdal Kommune om projektet. o Rudersdal Kommune og DIGIFYS udarbejder sammen en videnskabelig artikel om projektets resultater. Tidsrammer og plan Projektet forventes igangsat i uge 38, 2015 og afsluttes uge 8, 2016, hvorefter der udarbejdes evaluering.

6 BILAG 1 TIDSOVERSIGT OVER CROSS OVER DESIGN Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Projekt forløb periode 12 træningsseancer 2. periode 12 træningsseancer Kontrolgruppe - sædvanlig hjælp Projekt forløb Kontrolgruppe - sædvanlig hjælp 1.periode 12 træningsseancer 2. periode 12 træningsseancer 6720 Screeninger i alt

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Eigil Boll Hansen, Leena Eskelinen & Hanne Marlene Dahl Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen Hvordan er praksis, og er der en virkning? Publikationen Hjælp til selvhjælp eller service i hjemmeplejen

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse Kort version 1 INDLEDNING OG FORMÅL Hillerød Kommune har besluttet at iværksætte en analyse af ældreområdet. Analysen skal føre til konkrete, realiserbare forslag

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. Center for Ældre BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Center for Ældre Analyse af samarbejdet mellem bestiller og udfører og udfører og modtager samt kortlægning af vagtplanlægningsmodeller i hjemmeplejen December 2014 Ældrepuljen

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere