X:IT - Hvad, hvem og hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X:IT - Hvad, hvem og hvordan"

Transkript

1 X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne. Indholdet bygger på forskning fra både Danmark og udlandet og samler de succesfulde dele fra indsatserne i én samlet indsatspakke, der er tilpasset danske kommuner. Et af succeskriterierne for X:IT er at gøre det nemt og billigt for kommunerne at nedbringe antallet af rygere, der i gennemsnit koster en kommune med indbyggere 23 millioner kr. om året 1. Baggrund I modsætning til Danmark har Norge og Sverige gode resultater med indsatser mod rygning blandt unge. Norge har udviklet et nationalt skolebaseret program, FRI, der bruges i størstedelen af landets grundskoler 2. I Sverige findes i mange områder indsatser, hvor skole, forældre, erhvervsliv og foreninger arbejder sammen om at holde unge røgfri 3. Både i Norge og Sverige har indsatserne fået antallet af unge rygere til at falde med procent. Derudover har indsatserne haft positive sideeffekter i form af lavere alkoholforbrug blandt unge og flere forældre, der stopper med at ryge. Den kommunale strukturreform i 2007 gav kommunerne ansvar for borgerrettet forebyggelse. Siden er Kræftens Bekæmpelse ofte blevet kontaktet af kommuner, som ønsker at nedbringe antallet af unge, der begynder at ryge. X:IT er Kræftens Bekæmpelses svar på et effektivt program til dette. Målgruppe X:IT er rettet mod elever i klasse, da det oftest er på dette tidspunkt, unge gør deres første erfaringer med tobak, og nogle udvikler et regelmæssigt forbrug og afhængighed, der kan være svær at komme ud af igen. Pakkens indhold Vil man forebygge rygning blandt unge, kræver det både en national og en lokal indsats. Regler for markedsføring, aldersgrænser for salg, røgfri miljøer og prispolitik er nogle af de instrumenter, som politikere kan benytte sig af. Kommunen kan derudover gøre en lokal indsats for, at unge ikke ryger. Men det kræver en indsats på flere niveauer, hvis indsatsen skal have en effekt. Kræftens Bekæmpelse har udviklet X:IT som en model for en sådan indsats VÆR røykfri fra forsøk til nasjonal implementerung.lund KE, Lühr E, Jøsendal O. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2002;122: It takes two: reducing adolescent smoking uptake through sustainable adolescent-adult partnership. Nilsson M, Stenlund H, Bergström E et.al. Journal of Adolescent Health 2006 Dec;39(6):

2 At sætte ind i skolen alene med undervisning får ikke unge til at holde sig fra cigaretter 4. Det kræver et samarbejde mellem skolen og voksne udenfor skolen voksne, som de unge betragter som rollemodeller. Derfor inddrager X:IT både skolen og forældre/andre voksne. Synergien mellem de enkelte aktører og elementer er med til at sikre en succesfuld indsats jo bredere indsats, jo større effekt. X:IT inddrager tre hovedaktører: Kommunen koordinering af systematisk indsats på alle interesserede skoler Skolen - undervisning om rygning og etablering af røgfri miljøer Forældre forældreinformation og Røgfri Kontrakter mellem de unge og deres forældre Det er den samlede indsats, der forventes at nedbringe antallet af unge, der starter med at ryge. Kommunen Står som afsender af den lokale X:IT indsats Kommunens X:IT ansvarlige deltager på opstartsworkshop arrangerer årligt X:IT møder for kommunale skoler Udtrækker i samarbejde med skolerne hvert år en vinder blandt de røgfri elever på hver deltagerskole Stiller lodtrækningspræmie til rådighed til X:IT skoler Varetager lokal pressekontakt Koordinering Det er vigtigt med koordinerede og systematiske indsatser, hvis lokale rygeforebyggelsesinitiativer skal lykkes. X:IT indebærer, at kommunens X:IT-koordinator kontakter lokale folkeskoler med henblik på deltagelse i X:IT. Interesserede skoler udpeger en X:IT koordinator, og kommunen har løbende kontakt med skoleledelsen og koordinatoren om implementeringen af undervisningsmaterialet, praktiske spørgsmål, udtrækning af vindere i forbindelse med konkurrencer etc. For at motivere eleverne til at deltage aktivt i X:IT trækkes der hvert år lod om en præmie blandt alle elever med røgfri kontrakter på hver skole. Kommunen er i samarbejde med den enkelte skole ansvarlig for præmier, selve udtrækningen og kontakten til den lokale presse. Organisering Forslag til organisering af X:IT i den enkelte kommune Forvaltning: kommunal X:IT koordinator er tovholder for kommunens X:IT-skoler og er bindeled til Kræftens Bekæmpelse. Styregruppe: Repræsentant fra skolens ledelse og skolekoordinatorer 4 Dalum P, Jensen PD. Hvordan forebygges børns og unges rygestart? Kræftens Bekæmpelse,

3 Følgegruppe: Styregruppe + forældre- og elevrepræsentanter fra skolebestyrelserne, klasselærere og faglærere involveret i X:IT og evt. andre aktører (sundhedsplejerske, SSPmedarbejdere etc.) Den kommunale koordinator indkalder løbende og efter behov til møder med styre- og følgegruppe. Oplagte mødetidspunkter er fx projektopstart, årligt ved skolestart, årlig midtvejsevaluering og ved skoleårets afslutning, når der skal trækkes lod om en præmie blandt elever med røgfri kontrakter. Skoler melder sig på eget initiativ En anden model er, at en interesseret skole starter X:IT op alene, uden om den kommunale forvaltning. I denne situation er det skolens ledelse og X:IT-koordinatorer, der er overordnede tovholdere for projektet og sørger for lodtrækningspræmier, pressekontakt etc. Skolen Udpeger skolens X:IT-koordinatorer (vi anbefaler to koordinatorer) Underviser elever på klassetrin i emnet rygning efter materialet Gå op i røg Sikrer at skolen er røgfri for alle i skoletiden og at elever ikke oplever synlig rygning Orienterer forældre på forældremøde om X:IT, uddeler X:IT forældrematerialer og administrerer Røgfri Kontrakter Undervisning Skolen er en vigtig aktør i forebyggelse af rygning, fordi alle børn og unge er i kontakt med skolesystemet. Skolen har mulighed for at påvirke eleverne, dels gennem undervisningen, dels ved røgfri miljøer. X:IT indebærer, at alle involverede skoler underviser minimum 8 lektioner årligt i rygning i klasse efter Kræftens Bekæmpelses materiale Gå op i røg 5. Materialet består af en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig del og har fokus på både fakta og kompetencer. Ved systematisk undervisning i både sociale kompetencer og viden, giver skolen eleverne et godt grundlag for at træffe kvalificerede valg, sige fra og forholde sig kritiske til problemstillinger omkring rygning og tobak. Kræftens Bekæmpelse er i gang med at udvikle nogle temaforløb til Gå op i røg, som vil blive præsenteret i efteråret X:IT- koordinator fra hver skole vil på en opstartsworkshop, som Kræftens Bekæmpelse tilbyder, blive introduceret til at bruge undervisningsmaterialet. På den måde vil der på hver 5 3

4 skole være ressourcepersoner, der kender Gå op i røg, og som kan vejlede de øvrige lærere, der arbejder med materialet. Rygeregler Rygeregler viser eleverne, hvilke normer i forhold til rygning, der gælder på skolen. De ydre rammer er et signal til de unge om, at rygning ikke bliver accepteret. Når unge ser andre ryge, er der større risiko for, at de selv begynder. Kravet til skoler, der er med i X:IT, er derfor, at skolen ikke kun overholder lovgivningens krav om røgfri matrikel, men også sikrer, at eventuel rygning blandt elever eller ansatte ikke foregår synligt for andre. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at ledelsen eller de kommunale politikere beslutter, at skolen er 100 procent røgfri i skoletiden. Det vil sige, at hverken ansatte eller elever ryger i løbet af skoledagen. Forældreinddragelse Skolen kan være rammen for en indsats rettet mod forældre, der giver dem viden og redskaber til at tale med de unge om rygning, og gør dem bevidste om forældres betydning som rollemodeller. Skolerne orienterer på forældremøder om klassernes deltagelse i X:IT, hvad projektet indebærer og er ansvarlig for uddeling af forældrematerialer til forældre og Røgfri Kontrakter til elever (se næste afsnit). Forældre Modtager pjecer og henvisning til hjemmesiden der fortæller, hvordan de kan støtte deres barn i at leve et røgfrit liv Kan indgå Røgfri Kontrakter med deres barn om, at barnet holder sig røgfrit og at de vil støtte barnet i denne beslutning Er sparringspartner og rollemodel for barnet under hele forløbet Forældrenes rolle Forældre og andre voksne, der er tæt knyttet til de unge, har stor indflydelse på udviklingen af de unges værdier, vaner og adfærd. Det gælder også i forhold til rygning. Ikke kun det, de voksne siger med ord påvirker de unge, men også de voksnes egen rygeadfærd. Derfor er det vigtigt ikke mindst for forældre at kende deres betydning som rollemodeller for deres barn, og hvordan de bedst støtter den unge i at leve et røgfrit liv. Også selv om en eller begge forældre ryger. Forældrematerialet består af to grundelementer: informationsmateriale og Røgfri Kontrakter til både 7., 8. og 9. klasse. 4

5 Informationsmateriale Materialet til forældrene inspirerer til, hvordan man som mor eller far til en teenager snakker med barnet om tobak. Forældrematerialet giver forslag til rygeregler i hjemmet og forældres kommunikation med deres barn om rygning. Foruden pjecer i 7., 8. og 9. klasse findes en forældrehjemmeside, der ved hjælp af fif om effektiv kommunikation, øvelser og inspirerende filmklip giver forældre brugbare råd med på vejen. Forældrepjecerne uddeles på forældremøder. Forældre som ikke deltager på forældremødet kan få udleveret pjecen gennem eleven. Røgfri Kontrakter En central del af X:IT er Røgfri Kontrakter. Ideen med en Røgfri Kontrakt er, at de unge indgår en kontrakt, hvor de forpligter sig til ikke at ryge. Den unge indgår kontrakten med en forælder, der under hele forløbet fungerer som rollemodel og sparringspartner med ansvar for at tale om rygning med den unge. Kontrakterne fornys årligt, hvilket giver anledning til en tilbagevendende snak om, hvilke tanker den unge gør sig om rygning. Alle skoler trækker hvert år lod om en præmie blandt de elever, som har underskrevet og overholdt Røgfri Kontrakter. De Røgfri Kontrakter uddeles til eleverne. Evaluering af X:IT Fra har næsten 100 skoler fra 17 kommuner i hele landet deltaget i en videnskabelig evaluering af X:IT. Skolerne blev randomiseret til interventions- og sammenligningsskoler og spørgeskemadata blev samlet ind fire gange i perioden. Center for Interventionsforskning under Syddansk Universitet står for indsamling, bearbejdning og analyser af data. Resultaterne viser, at X:IT-skolerne har omkring en fjerdedel færre rygere end andre skoler. Og på de skoler, der er mest engagerede i X:IT, er effekten endnu større. Samtidig har Kræftens Bekæmpelse foretaget procesevalueringer af de forskellige elementer i X:IT, fx kontrakter, undervisning og forældremateriale. Procesevalueringen giver et billede af, hvordan de forskellige aktører har oplevet projektet og hvilke succeser og udfordringer der har været. Procesevalueringen anvendes til videreudvikling af X:IT og til at belyse resultater fra spørgeskemadata. 5

6 Rollefordeling og opgaver i X:IT Område Udfører Opgave Ansvar Styring Kræftens Bekæmpelse, Børn, Unge & Rygning Overordnet projektstyring Konsulent for kommuner Opstartsworkshop og temadage/erfaringsudvekslinger for deltagere (deltagerbetaling) Udvikler materialer til skole og forældre Procesevaluering Kræftens Bekæmpelse, Børn, Unge & Rygning Center for Interventionsforskning v/ Syddansk Universitet Kommunen Kommunal X:IT koordinator fra sundheds- eller skoleforvaltning Skoler Skolernes ledelse gør skolerne røgfri i overensstemmelse med retningslinjerne for X:IT Effekt- og procesevaluering af X:IT Center for Interventionsforskning Projektstyring i kommunen, herunder blandt andet Kommunen kontakt til skolerne Sørge for præmier til årlig lodtrækning på hver skole Kommunen (i samarbejde med skolerne) Udtrækning af X:IT vinder og offentliggørelse i lokalpressen Røgfri skoler Kommunen/Skolens ledelse Lærerne i klasse Undervisning om rygning Skolens ledelse/lærere for overbygningstrin Klasseansvarlige lærere Kontraktskrivning Uddele forældrepjecer på forældremøder Information til forældre på skoleårets første forældremøde Registrere elever med Røgfri Kontrakter Skolens X:IT koordinatorer Ressourcepersoner og drivkraft for X:IT på den enkelte skole Deltage i workshop/erfaringsudvekslinger etc. Indsamling af bekræftelser på Røgfri Kontrakter til senere lodtrækning Skolens ledelse/klasseansvarlig Skolens ledelse/x:it-koordinatorer 6

7 Udgifter til X:IT Kræftens Bekæmpelses bidrag: Workshop En obligatoriske 3-timers workshop for kommunens X:IT ansvarlige, skoleledere og skolernes X:IT koordinatorer. Hvis muligt vil workshoppen finde sted i hver deltagerkommune eller i en kommune tæt på. Pris 2014: 7500 kr. inkl. transport og materialer. Regional X:IT temadag mellem X:IT kommuner Årlig temadag for nøglepersoner i kommunerne. På temadagen udveksles erfaringer kommunerne imellem. Afholdes regionalt hos en kommune i regionen eller et centralt sted i landet. Undervisningsmaterialer Gå op i røg elevhæfte x 2 Gå op i røg lærervejledning x 2 25,00 kr./stk. 87,50 kr./stk. Andre materialer Forældrepjece til 7., 8. eller 9. klasse 1,25 kr./stk. Røgfri Kontrakt 1,25 kr./stk. Ressourcer arbejdstid Forvaltning Den kommunale X:IT koordinator er ofte en tobakskoordinator, sundhedskonsulent, rygestopkoordinator e.l., der har rollen som X:IT-koordinator som en mindre arbejdsopgave. Arbejdsbelastningen ligger primært omkring projektstart, hvert år omkring skolestart og når lodtrækningen skal finde sted i slutningen af skoleåret. I forbindelse med møder og workshops skal kommunen evt. sørge for lokaler og bestilling af forplejning (deltagerbetalt). Årlig erfaringsudveksling mellem X:IT skoler Alle kommuner stiller lokaler til rådighed for en årlig erfaringsudvekslingsdag, hvor nøglepersoner fra kommunens X:IT skoler deltager. Kommunen står for afholdelse af dagen og for udgifter til evt. forplejning og transport. Skolens X:IT koordinator Alle X:IT skoler skal vælge to X:IT koordinatorer på skolen (små skoler evt. kun én). Koordinatorernes opgave er at rådgive og informere undervisere om undervisning, kontrakter, elev- og forældreinformation og spørgeskemaer. Koordinatorer kan frikøbes af forvaltningen til opgaven med omkring timer årligt, men det er ikke et krav - arbejdet kan også lægges inden for den normale arbejdstidsaftale. Lodtrækningspræmier 7

8 Kommunen har ansvar for præmier til den lodtrækning, der hvert år finder sted på hver X:IT skole blandt elever med Røgfri Kontrakter. Præmierne kan skaffes ved køb, sponsorering eller aftaler med erhvervspartnere. Kontant værdi omkring 2000 kr. pr. skole. Udgifter for min kommune/skole Du kan bruge skemaet nedenfor til at regne ud, hvad X:IT kommer til at koste din kommune/skole: Udgifter til Antal stk. vi har brug for Beløb I alt i min kommune regn selv ud Undervisningsmaterialer: Elevhæfter og lærervejledninger Forældrepjecer Røgfri Kontrakter Lodtrækningspræmie Opstartsworkshop Årlig erfaringsudvekslingsdag for X:IT skoler I alt Lønudgifter til X:IT koordinatoren i forvaltningen: Vores oprindelige anbefaling er, at der afsættes ca. 7 arbejdsuger/år til X:IT. Nogle kommuner har dog erfaret, at det var passende med enten flere eller færre timer. Det må derfor vurderes i hver enkelt kommune, hvor meget tid, der skal afsættes til projektet. NB: Alle materialer kan gratis hentes på 8

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere