Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:"

Transkript

1

2 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet IT- & Telestyrelsen juli 2007

4 Indhold > 1. Introduktion og baggrund Invitation til at byde Om IT- og Telestyrelsen Opgavens baggrund og formål 6 2. Kravspecifikation til opgaven Opgaven og dets gennemførelse Forudsætninger Lovgrundlag SMP-udbydere Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Projektstyring Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Dokumentation Tilstedeværelse i København Øvrige krav Krav vedrørende struktur og indhold af tilbuddet Opbygning af tilbud Forslag til løsningen af opgaven Konsulenternes erfaringer Leveringssikkerhed 3.5. Pris og betalingsvilkår Overensstemmelse med udbudsmaterialet Øvrige forhold Kriterier for vurdering af tilbuddet EU-udbuddet Prækvalifikationsfasen Tilbudsfasen Generelle forudsætninger for gennemførslen af udbudsprocessen Generelle krav Antal eksemplarer Sprog Udgifter Spørgsmål Ikrafttrædelse Indlevering af tilbud Tidsfrister Øvrige aspekter Bilagsmateriale 25

5 1. Introduktion og baggrund > 1.1. Invitation til at byde Med henvisning til udbudsbekendtgørelse i TED 15. november 2006, indbydes De hermed til at deltage i et begrænset udbud om konsulentopgaven vedrørende udvikling af en LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) for terminering af trafik i mobilnet (marked 16) i Danmark. Den valgte udbudsform er begrænset udbud, jf. direktiv nr. 2004/18/EF, art. 1, stk. 11, litra b Om IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen er en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På området for informations- og kommunikationsteknologi varetager IT- og Telestyrelsen kontakten til andre ministerier, organisationer m.v. Herudover består IT- og Telestyrelsens arbejde i: > Rådgivning af brugere af it- og telekommunikation, selskaber m.v. inden for it- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle it- og telefaglige forhold, > Udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser, > Fastsættelse af administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen, > Føre løbende tilsyn med og træffe afgørelser om overholdelse af gældende lovgivning på it- og teleområdet. > Iværksættelse og udmøntning af aktiviteter indenfor it-området, med henblik på at skabe digital adgang og digitaliseret infrastruktur i den offentlige sektor, > Fremme konkurrencen på it- og teleområdet, samt > Sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af it- og teleprodukter. Styrelsen varetager i samarbejde med departementet desuden danske interesser på itog teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger m.v. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i IT- og Telestyrelsen. 5

6 1.3. Opgavens baggrund og formål IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser over for TDC, SONOFON, TeliaSonera, Hi3G og Tele2 på engrosmarkedet for terminering af trafik i disses individuelle mobilnet (marked 16) 1. Alle selskaber blev i medfør af telelovens 84 d udpeget som havende en stærk markedsposition på engrosmarkedet for terminering af trafik i individuelle mobilnet, og i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 pålagt følgende forpligtelser: > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 1, jf. 51 a, at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, > Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 2, jf. 51 b, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51 c at offentliggøre standardtilbud, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. 51 d at give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter. TDC, SONOFON og TeliaSonera er desuden i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51 f, pålagt at opfylde krav om priskontrol efter bedste praksis 3 landeprisfastsættelsesmetoden (BP3), hvorefter den samlede pris for et samtrafikprodukt kan nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik. IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser overfor TDC, SONOFON og TeliaSonera - på baggrund af en sammenligning med prisniveauet for terminering af trafik i mobilnet i tilsvarende samtrafikaftaler i Sverige, Norge og Finland om, at taksterne for terminering af trafik i mobilnet i tre trin og i en periode på 2 år skal nedsættes til 62 DK øre pr. minut. Den sidste nedsættelse skal senest ske den 1. maj Afgørelserne er pt. påklaget til Teleklagenævnet. Det fremgår af 51 f, stk. 10 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt teleloven), at ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan fastsætte nærmere regler om, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på. Såfremt ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse på et givet marked på et givet samtrafikprodukt, fremgår det af bemærkningerne til 51 f, stk. 5, at IT- og Telestyrelsen i sine markedsafgørelser kan pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsens vurdering af, hvorvidt LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 1 6

7 skal bringes i anvendelse, vil bero på udfaldet af de konkrete markedsundersøgelser og på en afvejning af de hensyn, der lægges til grund ved pålæggelse af forpligtelser. Udgangspunktet er dog, at IT- og Telestyrelsen skal anvende den pågældende LRAIC-prisfastsættelsesmetode på et marked, hvor ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse, medmindre afgørende forhold taler for at anvende en af de øvrige prisfastsættelsesmetoder. Ministeren udstedte den 31. oktober 2006 en ny bekendtgørelse om LRAICprisfastsættelsesmetoden, hvoraf det fremgår, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på markedet for terminering af trafik i mobilnet. I denne bekendtgørelse er det i 3 fastlagt, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på, mens der i 2 samt 4-8 er fastsat nærmere regler for IT- og Telestyrelsens beføjelser i relation til fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsen har på denne baggrund til hensigt at udvikle en LRAICprisfastsættelsesmodel for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Hensigten er, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelser om maksimale priser for mobilterminering, der skal gælde for det kalenderår, der følger det sidste trappetrin i IT- og Telestyrelsens bedste praksis afgørelser af 24. januar 2006 for terminering af trafik i mobilnet. Da det sidste trappetrin er den 1. maj 2008, forventes det, at IT- og Telestyrelsens første afgørelse om fastsættelse af maksimale priser skal gælde fra 1. januar For at give udbyderne mulighed for at indrette deres forretning på de nye priser, vil det være målsætningen, at afgørelsen skal foreligge medio Der skal udvikles en LRAIC-prisfastsættelsesmodel på mobilområdet, som de endelige priser skal baseres på. Denne LRAIC-model bliver en hybridmodel, dvs. en model, der kombinerer teoretiske eller generaliserende ( bottom-up ) beregninger med faktiske data/modeller hos SMP-udbyderne ( top-down ), herunder f.eks. de enkelte udbyderes trafik, frekvensallokeringer, kvalitet m.v. LRAIC modellen på fastnettet er ligeledes en hybridmodel. 7

8 Separate input filer for hver operatør Fælles m odel beregninger Separate outputs for hver operatør inputs O utputs H i3g H i3g Telia Sonofon TD C G enerisk bottom -up beregningsm askine Telia Sonofon TD C H ver operatør kan undersøge sin egen m odel og den generiske m odel G eneriske operatør inputs G eneriske operatør outputs Hensigten er, at der skal udvikles én generisk model, der skal være fælles for alle de udpegede SMP-udbydere pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Denne model indeholder fælles allokeringsprincipper, fælles afskrivningsprincipper osv. Denne model skal på samme måde som den fælleseuropæiske adaptable bottom-up model for fastnettet fra 2000 kunne tilpasse sig de enkelte udbyderes faktiske frekvensallokeringer, trafik m.v., jf. ovenstående figur. For at få afspejlet en effektiv udbyder, vil IT- og Telestyrelsen kunne beslutte i hvilken grad mobiludbydernes historisk foretagne investeringer skal kunne indgå i modellen, ligesom IT- og Telestyrelsen vil kunne beslutte, i hvilken grad de enkelte udbyderes faktiske driftsomkostninger afspejler effektivt afholdte driftsomkostninger. Hensigten hermed er at få sikret, at en enkelt udbyders evt. historisk betingede ineffektivt afholdte investeringer eller driftsomkostninger ikke kommer til at indgå i priserne for alle udbyderne. Det forudsættes, at der i modellen indgår alle de på markedet for mobilterminering afsatte tjenester, dvs. terminering af taletrafik og data i både 2G og 3G net. Af hensyn til den rette dimensionering af nettene og en korrekt fordeling af fællesomkostninger m.v., vil modellen også skulle omfatte andre tjenester herunder f.eks. originering af trafik m.v. I forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model træffer IT- og Telestyrelsen valg mellem de kritiske metodeantagelser for mobilområdet, med udgangspunkt i de politiske formål for prisreguleringen, jf. telelovens 1, stk. 3, nr. 3 under hensyntagen til andre særlige forhold, som gør sig gældende på det danske marked, og skal i øvrigt ligge på linie med de nyeste erfaringer med anvendelse af sådanne modeller i Europa samt ERG og EU-kommissionens anbefalinger. IT- og Telestyrelsen forestår udarbejdelsen af LRAIC-hybridmodellen. Forinden arbejdet med at udarbejde selve modellen påbegyndes, skal der fastlægges en overordnet modelspecifikation og tidsplan for arbejdet, hvilket vil ske under inddragelse af branchen. 8

9 Når modellen er udarbejdet, vil de af modellen beregnede omkostninger skulle sammenholdes med de faktiske omkostningsdata fra udbyderne, ligesom modellen (uden operatørspecifikke data) vil skulle udsendes i bred høring. IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af den endelige beregningsmodel skal ske på baggrund af de ovenfor nævnte analyser og på baggrund af en drøftelse med alle markedsaktører herom. Målet er en transparent og veldokumenteret høringsproces til etablering af både de overordnede rammer for reguleringen og af detailreguleringen af bestemte områder på basis af målene i lovgivningen. Branchen vil skulle inddrages i flere dele af processen: > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere i forbindelse med fastlæggelsen af den overordnede modelspecifikation. > Alle SMP-mobiludbydere, der kan blive eller er - pålagt priskontrol inviteres til at deltage i en modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen og styrelsens konsulenter med at udarbejde et første udkast til generisk hybridmodel. > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for i flere høringsrunder at kommentere på det første modeludkast (netoperatørene får adgang til deres egne modeller, mens øvrige parter får adgang til den generiske model med generiske, gennemsnitlige input). > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere på et udkast til afgørelse om maksimale priser. Det er ikke et krav, at udbyderne deltager i den ovenfor nævnte modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen i at udarbejde og tilpasse den generiske model. Modsat vil udbyderne, der ikke deltager, dermed få mindre indflydelse på modelarbejdet. Udbyderne er heller ikke forpligtet til selv at udføre sin egen omkostningsanalyse baseret på sine egne omkostninger (top-down analyse), men udbyderne vil dog blive givet mulighed for at fremlægge en sådan dokumenteret omkostningsanalyse. Såfremt udbyderne vælger at aflevere en sådan analyse til IT- og Telestyrelsen, forpligtes styrelsen samtidig til at udføre en sammenligning med den generiske hybridmodel, og identificere alle væsentlige forskelle mellem de to analyser. Herefter skal styrelsen vurdere, om disse forskelle skal afspejles i den generiske hybridmodel. Opgaven omfatter konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af modellen til brug for fastsættelse af maksimalpriser, herunder blandt andet bistand i forbindelse med at foretage programmeringen af LRAIC-modellen, bistand i forbindelse med samarbejdet mellem IT- og Telestyrelsen og markedsdeltagerne, herunder udarbejdelse af delnotater, mødedeltagelse, udarbejdelse af høringssvar m.v. 9

10 2. Kravspecifikation til opgaven > 2.1. Opgaven og dets gennemførelse Opgaven IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå kontrakt med et konsulentfirma med henblik på bistand i forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model til beregning af omkostningerne i forbindelse med terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal være praktisk anvendelig og skal være et troværdigt værktøj til beregning af omkostninger og priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal afspejle forholdene på det danske marked, og der skal så vidt muligt opnås accept af modellen blandt parterne i udviklingsprocessen. Opgaven med at bistå IT- og Telestyrelsen omfatter følgende områder: I. Projektstyring. IT- og Telestyrelsen har opstillet en overordnet tidsplan for projektet. Den første opgave for den valgte tilbudsgiver bliver at foreslå en detaljeret tidsplan for modeludviklingsarbejdet, dvs. specifikation af milepæle m.v. Desuden skal den valgte tilbudsgiver foreslå, hvordan arbejdet skal organiseres samt igangsætte procedurer til at sikre kvaliteten. II. Udarbejdelse af kriterier og retningslinier. Den valgte tilbudsgiver skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsen udarbejde et modelnotat om, hvordan modellerne skal udarbejdes, dvs. definere modeldesignet og beskrive de væsentligste parametre i modellen. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept af principperne blandt markedsdeltagerne som muligt og sikre, at kriterierne er forankret hos parterne i udviklingsprocessen. III. Udarbejdelse af en LRAIC-model. Den valgte tilbudsgiver skal udvikle en model, der beregner omkostningerne ved at terminere trafik i individuelle mobilnet efter principperne i modelnotatet, og tilpasset til de enkelte mobilselskaber. I den forbindelse skal den valgte tilbudsgiver stå for en sammenligning med en eventuel top-down model som et selskab måtte have udarbejdet. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept som muligt af modellen hos parterne i udviklingsprocessen. IV. Modeldokumentation. Den valgte tilbudsgiver skal udarbejde en grundig dokumentation for de i modellen anvendte data, metoder, principper m.v. Modeldokumentationen skal være tilstrækkeligt omfattende til at parterne i udviklingsprocessen kan opnå en fuld indsigt i modellen. V. Fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet baseret på LRAIC-modellen. Den valgte tilbudsgiver skal beskrive, hvordan modellen kan bruges til IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af maksimale priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Det skal understreges, at ovennævnte liste over arbejdsopgaver alene nævner de opgaver, der på forhånd kan defineres. Hertil kommer, at det valgte konsulentfirma løbende vil skulle bistå og vejlede IT- og Telestyrelsen under processen. 10

11 Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et forslag til opgavens løsning, der skal omfatte projektstyring, projektplan, udarbejdelse af kriterier og retningslinier m.v Rollefordelingen IT- og Telestyrelsens rolle i processen er at: > Varetage den overordnede projektstyring, > Udarbejde den overordnede tidsplan, > Varetage og koordinere kontakten med branchen, > Træffe de overordnede metodiske og modelleringsmæssige beslutninger, > Sikre den nødvendige kvalitet i det materiale, der udsendes, og > Udarbejde den endelige afgørelse om fastsættelse af maksimale priser. Det valgte konsulentfirmas rolle i processen er at: > Bistå IT- og Telestyrelsen med den detaljerede tidsplan, > Udarbejde et modelnotat, hvori der fastsættes nærmere kriterier og minimumskrav til LRAIC-analyserne. > Forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, > Udarbejde modeldokumentation, > Svare på spørgsmål om modellen fra branchen, > Udarbejde indstillinger til IT- og Telestyrelsen vedr. metodiske og overordnede modelleringsmæssige spørgsmål, > Udarbejde bidrag til høringsnotater om modelleringsmæssige spørgsmål. > I det omfang, der bliver udarbejdet top-down modeller fra brancheaktørerne, i rapportform at afdække forskelle i analyserne med henblik på at IT- og Telestyrelsen kan vurdere, om disse bør indarbejdes i LRAIChybridmodellen. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder og kontaktperson for det valgte konsulentfirma. Det valgte konsulentfirma forventes tillige at udpege en projektleder, der skal være den samlede indgangsvinkel ( single point of contact ) for IT- og Telestyrelsen. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsens projektleder være ansvarlig for den daglige styring af projektet. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal have det fornødne ansvar til varetagelse af den interne styring og koordinering af konsulentfirmaets personressourcer Forudsætninger Lovgrundlag Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden) er beskrevet i telelovens 51 f, stk. 5, nr. 4, stk. 6 og 11. Som nævnt ovenfor har ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter 51 f, stk. 10 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, på hvilke samtrafikprodukter, LRAICprisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse. Ministeren har desuden efter 51 f, 11

12 stk. 11 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Som nævnt ovenfor har ministeren anvendt denne hjemmel til at fastsætte regler i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden med ændringer (LRAIC-bekendtgørelsen). Det fremgår af denne bekendtgørelses 3, at IT- og Telestyrelsen kan anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for udveksling af trafik i individuelle mobiltelefonnet på markedet for terminering af trafik i individuelle mobiltelefonnet. Det fremgår af 2 i bekendtgørelsen, at: 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en analyse af, hvad det, set i et fremadrettet perspektiv, vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter. Stk. 2. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur. Der skal således anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastrukturelementer, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne i et effektivt drevet selskab, hvorfor omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, ikke kan indregnes. Det fremgår af 2, stk. 4, at omkostningsanalysen (..) skal tage udgangspunkt i den grundlæggende geografiske netarkitektur hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.. For så vidt angår terminering af trafik i individuelle mobilnet, skal der herefter foretages optimeringer af netstrukturen samt centraludstyr m.v. med henblik på, at priserne ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer m.v. I 4 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastsættelse af priser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden: Det fremgår af 4, stk. 1-2, at IT- og Telestyrelsen årligt fastsætter priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af 4, stk. 3, at der i forbindelse med fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet skal fastsættes samme priser for alle udbydere, og at disse priser fastsættes som det højeste sæt af priser baseret på LRAIC-modellen tilpasset de enkelte mobilselskaber. Af 4, stk. 4 fremgår det, at IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. I 5 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af omkostningsgrundlag efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af stk. 1, at styrelsen hvert tredje år 12

13 vurderer, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAICprisfastsættelsesmetoder. Proceduren for denne vurdering er beskrevet i stk I 6-8 fremgår de processuelle bestemmelser for opbygning og opdatering af LRAIC-modellen. I 6 er de generelle principper for processen beskrevet: 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af ( ) omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2. Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAICprisfastsættelsesmetoden, jf. 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag. Principperne for opdatering af den foreliggende LRAIC-model for fastnettet fremgår af 8, mens principperne for opbygning af en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet fremgår af 7: 7. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmetoder for de i 3, stk. 1, nr. 8 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmodeller dækkende hver enkelt udbyder, der i medfør af 51 stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt en forpligtelse om priskontrol for de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 2 kan vælge at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger (top-down-analyse). IT- og Telestyrelsen udfører en sammenligning af denne omkostningsanalyse med den i stk. 2 nævnte model for udbyderen, og identificerer de væsentligste forskelle. IT- og Telestyrelsen kan inddrage de identificerede forskelle i den i stk. 2 nævnte LRAIC-prisfastsættelsesmodel. IT- og Telestyrelsen fastsatte første gang priser efter LRAIC-metoden pr. 1. januar 2003 for fastnet. IT- og Telestyrelsen har efterfølgende opdateret den foreliggende LRAIC-model for fastnettet. Modellen, modeldokumentation m.v. kan findes på ITog Telestyrelsens hjemmeside (hovedsageligt på dansk) og til dels på (ældre materiale, men kun på engelsk) 13

14 2.2.2 SMP-udbydere Som nævnt ovenfor er TDC, SONOFON og TeliaSonera p.t. de eneste udbydere, der er pålagt priskontrol. Disse selskaber må også forventes at blive pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Hi3G og Tele2 er derimod ikke p.t. pålagt en forpligtelse om priskontrol. Det er IT- og Telestyrelsen, der efter lovgivningen træffer afgørelse om, hvilke selskaber der pålægges en forpligtelse om priskontrol, og efter hvilke prisfastsættelsesmetoder de enkelte selskaber skal reguleres. En evt. ny afgørelse på marked 16 vil således kunne pålægge Hi3G eller Tele2 en forpligtelse om priskontrol. Idet Tele2 ikke råder over eget mobilnet, og dermed den fysiske infrastruktur, som LRAIC-metoden tager sit afsæt i, finder IT- og Telestyrelsen det ikke umiddelbart hensigtsmæssigt særskilt at udarbejde en LRAIC-prisfastsættelsesmodel for Tele2 i det forestående arbejde på LRAIC-modellen. IT- og Telestyrelsen vurderer derfor, at der pt. er 4 selskaber som vil kunne pålægges en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Opgaven med at udarbejde en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet er i IT- og Telestyrelsen forankret i Markedskontoret. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder. Desuden vil det blive muligt at trække på medarbejderressourcer med økonomiske, tekniske og juridiske kompetencer på relevante tidspunkter i processen. I tilbuddet angives i hvilket omfang IT- og Telestyrelsen skal deltage i de forskellige dele af processen samt hvorledes kompetenceoverførsel kan sikres Projektstyring IT- og Telestyrelsen står for den overordnede projektstyring og vil bidrage med medarbejderressourcer i overensstemmelse med tidsplanen. Den valgte tilbudsgiver skal bistå IT- og Telestyrelsen med projektstyring og projektplan Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Projektet forventes at blive igangsat umiddelbart efter, at parterne indgår kontrakt og skal hovedsageligt gennemføres i Det er IT- og Telestyrelsens hensigt, at hele processen med at implementere en ny LRAIC-model for mobilterminering kan være gennemført senest medio Processen forventes at skulle opdeles i følgende fire faser: 14

15 1) Modelspecifikationsfase, hvor IT- og Telestyrelsen udsender et udkast til modelnotat, der indeholder retningslinier og principper for den generiske LRAICmodel. Notatet vil bl.a. gennemgå omkostningsbegreber, de omfattede typer af trafik, principper for omkostningsfordeling m.v. Notatet sendes i bred høring i branchen. Denne fase afsluttes senest 10 måneder efter indgåelse af kontrakten. 2) Modelopbygningsfasen, hvor IT- og Telestyrelsen i samarbejde med modelarbejdsgruppen fra branchen vil opbygge den generiske LRAIC-model. Arbejdsgruppemøderne (ca. 1-2 møder om måneden) vil blive holdt hos IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsens konsulenter vil forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, mens deltagerne fra modelarbejdsgruppen forventes at bidrage med input af teknisk og økonomisk art (om bl.a. anlæg og drift af mobilnet i Danmark), så der opbygges en realistisk model. Denne fase afsluttes senest 15 måneder efter indgåelse af kontrakten. 3) I sammenligningsfasen vil forskellene mellem de enkelte operatørspecifikke modeller blive kvantificeret, ligesom der vil blive sammenlignet med de faktiske omkostninger hos netudbyderne, herunder evt. top-down modeller. Disse resultater vil blive præsenteret i en rapport, der sendes i bred høring i branchen. Efter høringsrunden udarbejdes den endelige hybridmodel. Denne fase afsluttes senest 18 måneder efter indgåelse af kontrakten. 4) I prisfastsættelsesfasen træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om detailindholdet af LRAIC-hybridmodellen og fastsætter de konkrete priser i overensstemmelse med. Denne fase afsluttes senest 20 måneder efter indgåelse af kontrakten. Tiden er en kritisk faktor, og efter en kontrakt er underskrevet med det valgte konsulentfirma, skal en detaljeret tidsplan præsenteres af konsulentfirmaet inden 2 uger med en beskrivelse af de forskellige dele af processen. Denne tidsplan udarbejdes i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Det skal i tilbuddet beskrives, hvordan konsulentfirmaet kan sikre de forskellige leverancetidspunkter indenfor rammen af den skitserede proces Dokumentation Al dokumentation som udarbejdes i forbindelse med opgaven, såvel offentligt tilgængeligt materiale som arbejdsdokumenter, skal være på dansk eller engelsk Tilstedeværelse i København Det valgte konsulentfirma forudsættes at være tilstede i København i den udstrækning, det er nødvendigt for de forskellige dele af projektet. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at tilstedeværelse i København bliver nødvendig i 1/3 af arbejdets omfang. 15

16 2.6. Øvrige krav Tilbudsgiver skal anvende kvalitetsfremmende rutiner som sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme og med en tilfredsstillende kvalitet. Rutinerne skal fungere som redskaber for hhv. konsulentfirmaet og IT- og Telestyrelsen til at skabe gennemsigtighed omkring fremdriften (opnåelse af de opstillede målsætninger) og kvaliteten af arbejdet Processen vil på den ene side kræve fortrolighed vedrørende selskabsspecifikke oplysninger. På den anden side er det i lovgrundlaget forudsat som et væsentligt kriterium, at hele processen bliver transparent og veldokumenteret. Det må derfor forventes, at tilbudsgiver på en overbevisende måde kan sandsynliggøre at kunne håndtere disse hensyn. IT- og Telestyrelsen har ophavsretten til alt materiale, der produceres og tilvejebringes i forbindelse med opgavens løsning, herunder alt bagvedliggende datamateriale der indgår i eventuelle analyser. IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå aftale med et konsulentfirma. Uanset om det valgte konsulentfirma i forbindelse med opgavens gennemførelse benytter en eller flere underleverandører, er det alene det valgte firma, der i forholdet til IT- og Telestyrelsen har ansvaret for opgavens gennemførelse. Det valgte konsulentfirma skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af konsulenter i løbet af projektet. Konsulentfirmaet kan dog efter aftale med IT- og Telestyrelsen inddrage andre konsulenter i projektet. ITog Telestyrelsen har ret til af afvise en ny konsulent, hvis denne skønnes ikke at have faglige kvalifikationer på et tilsvarende niveau som den konsulent, der erstattes. 16

17 3. Krav vedrørende struktur og indhold af tilbuddet > 3.1. Opbygning af tilbud Tilbuddet skal opbygges efter nedenstående disposition. Evt. yderligere punkter kan tilføjes: 1. Executive summary (højst 3 sider) 2. Forslag til løsning af opgaven 3. Konsulenternes erfaringer 4. Leveringssikkerhed 5. Pris og betalingsvilkår 6. Overensstemmelse med udbudsmaterialet 7. Øvrige forhold De enkelte punkter uddybes nedenfor i afsnittene nedenfor Forslag til løsningen af opgaven I tilbuddet skal tilbudsgiver beskrive, hvorledes opgaven vil blive løst, herunder projektstyring, dokumentation, tidsplaner og hovedprincipper for arbejdet. Tilbudsgiver skal også angive en plan for indhentning af data og involvering af markedsdeltagerne. Der ønskes udarbejdet en kortfattet beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven. Forslaget skal som minimum indeholde følgende elementer: > En tidsplan for gennemførslen af konsulentfirmaets opgaver med angivelse af leveringstidspunkter for de enkelte delopgaver. > En projektplan med beskrivelse af metoder til kvalitetssikring af de foreløbige resultater. > Beskrivelse af hvorledes samspillet mellem IT- og Telestyrelsen og de forskellige markedsaktører kan håndteres under hensyntagen til de forskellige markedsaktørers interesser. > En skitse til mulig tilrettelæggelse af samspillet mellem IT- og Telestyrelsen som opdragsgiver og konsulentfirmaet hvad angår de under afsnit 2.1. nævnte hovedopgaver. > En beskrivelse af omfanget af fleksibiliteten i forhold til processen omkring opgaveløsningen. > Tilbudsgiver skal tage hensyn til, hvordan og i hvilket omfang IT- og Telestyrelsen skal inddrages i de forskellige dele af arbejdet. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes de nødvendige kompetencer overføres til IT- og Telestyrelsen i de enkelte faser af projektet. > Tilbuddet skal indeholde en plan for, hvorledes IT- og Telestyrelsen kan opnå de tilstrækkelige kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af modellen, samt kompetencer til at forestå de årlige opdateringer af modellen. 17

18 > Tilbuddet skal indeholde kopier af certifikater eller anden beskrivelse af de kvalitetssikringsrutiner som tilbudsgiver anvender. Det skal af beskrivelsen fremgå, på hvilken måde kvaliteten sikres i projektets forskellige dele Konsulenternes erfaringer Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvilke konsulenter, som tilbudsgiver vil anvende til projektet, konsulenternes rolle i projektet samt tidsforbruget for hver konsulent i de enkelte dele af projektet. Endvidere ønskes oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de af selskabets medarbejdere, der i givet fald skal være ansvarlige for opgavens gennemførsel, herunder medarbejdernes kendskab til økonomiske og tekniske forhold der gør sig gældende ved udarbejdelse og gennemgang af LRAIC-modeller samt EUlovgivning på telekommunikationsområdet Leveringssikkerhed Der ønskes en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil kunne medvirke til at sikre, at gennemførslen af processen vil kunne ske i henhold til den aftalte tidsplan. Endvidere ønskes en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil sikre en tilstrækkelig vidensdeling mellem projektdeltagerne, således at flaskehalse i opgaveløsningen kan undgås. Der ønskes oplysninger om, hvorledes tilbudsgiver vil sikre fortrolighed omkring processens gennemførelse Pris og betalingsvilkår I tilbuddet skal oplyses den samlede pris i DKK eksklusiv merværdiafgift (moms) for hele opgaven, dvs. med alle omkostningselementer, som IT- og Telestyrelsen forventes at betale. Den samlede pris bedes angivet som en fast maksimalpris. Tilbudsgiveren bedes bemærke, at den samlede pris maksimalt må være DKK eksklusiv merværdiafgift (moms). Der ønskes angivet pris for hver identificeret delopgave. Det skal angives, hvad den totale tid og pris er pr. person i den af konsulentfirmaet foreslåede projektbemanding. Desuden ønskes angivet en særskilt pris for eventuelle forventede rejseomkostninger i forbindelse med løsningen af opgaven. Omkostninger i forbindelse med tilstedeværelse i København (jf. ovenfor) skal angives eksplicit. 18

19 Afregning forventes at ske fasevist indenfor rammerne af den samlede pris. Så snart de i tidsplanen angivne faser er løst tilfredsstillende, vil de nedenfor fastsatte procentdele af det samlede beløb blive udbetalt: > Fase 1: 20 pct. > Fase 2: 40 pct. > Fase 3: 20 pct. > Fase 4: 20 pct. Der gøres opmærksom på, at faktura skal sendes elektronisk til IT- og Telestyrelsen og skal være påført: EAN , rekvisitionsnummer samt referenceperson: Michael Bøgh Overensstemmelse med udbudsmaterialet Tilbudsgiver skal i tilbuddet bekræfte, at vilkårene i dette udbudsmateriale accepteres. Såfremt tilbuddet afviger i forhold til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver angive dette eksplicit Øvrige forhold Tilbudsgiver skal være uafhængig af markedsinteresser. Hvis der er forbindelser til markedsaktører, skal dette angives, med en beskrivelse af, hvorledes det kan sikres, at der ikke opstår interessekonflikter. IT- og Telestyrelsen har ophavsretten til al materiale, der bliver udarbejdet i forbindelse med projektet. Hvis tilbudsgiver ønsker at have ophavsretten til bestemte dele af sit arbejde, skal dette angives eksplicit med angivelse af, hvilke dokumenter m.v., dette forbehold vedrører. Hvad angår de generelle kontraktbetingelser forudsættes det, at der tages udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens udkast til kontrakt, jf. bilag 2. Såfremt konsulentfirmaet på enkelte punkter har afvigelser i forhold hertil, skal dette angives. Endvidere ønskes en beskrivelse af de vilkår, der i øvrigt foreslås lagt til grund for løsningen af opgaven, samt et udkast til en rammeaftale. 19

20 4. Kriterier for vurdering af tilbuddet > 4.1. EU-udbuddet Fremgangsmåden for udvælgelse af konsulentfirma er begrænset udbud og gennemføres i henhold til reglerne i kapitel V og VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet) Prækvalifikationsfasen Nærværende udbud blev offentliggjort ved en bekendtgørelse i EU-tidende i TEDdatabasen den 15. november 2006, jf. bilag 3, hvorved interesserede tilbudsgivere blev opfordret til at tilkendegive deres interesse i at få adgang til at afgive tilbud. Der er i udbudsbekendtgørelsen angivet at 5 tilbudsgivere vil blive opfordret til at afgive tilbud. De pågældende tilbudsgivere, der jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen opfordres til at afgive tilbud skal imidlertid kunne leve op til følgende: Oplysninger om juridiske forhold: > Tilbudsgiver skal fremsende en underskrevet Tro- og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. LBK nr. 336 af 31. maj Tro- og love erklæringen hentes på udbuddets hjemmeside. > Tilbudsgiver skal desuden indsende en gyldig Serviceattest erhvervet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller en attest der svarer hertil. Attesten er udstedt for at indhente oplysninger fra en kompetent offentlig myndighed i henhold til udbud efter Europa parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF og indeholder de relevante oplysninger, som skal anvendes i forbindelse med anmodningen om tilbudsgivning fra de forskellige offentlige myndigheder. I Danmark eksempelvis ATP, Skat, Skifteretten og Kriminalregisteret. Oplysninger om økonomiske og finansiel kapacitet: > Tilbudsgiver skal for de seneste 3 år fremsende dokumenterede oplysninger vedrørende omsætningen på de ydelser, som nærværende tilbud vedrører. ITog Telestyrelsens mindstekrav er, at tilbudsgiveren kan dokumentere en positiv omsætning på LRAIC-mobil i mindst 1 ud af de sidste 3 år. Tilbudsgiver skal for de seneste 3 år desuden fremsende oplysninger om omsætning, egenkapital, passiver, soliditet, dækningsbidrag og resultat før skat for den del af virksomheden, som kan få andel i det økonomiske ansvar for aftalens opfyldelse. Oplysningerne skal dokumenteres via virksomhedens reviderede regnskab. IT- og Telestyrelsens mindstekrav er, at tilbudsgiveren i det seneste regnskabsår kan dokumentere en soliditet på mindst 20 procent. Oplysninger om teknisk kapacitet: 20

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere