Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:"

Transkript

1

2 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet IT- & Telestyrelsen juli 2007

4 Indhold > 1. Introduktion og baggrund Invitation til at byde Om IT- og Telestyrelsen Opgavens baggrund og formål 6 2. Kravspecifikation til opgaven Opgaven og dets gennemførelse Forudsætninger Lovgrundlag SMP-udbydere Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Projektstyring Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Dokumentation Tilstedeværelse i København Øvrige krav Krav vedrørende struktur og indhold af tilbuddet Opbygning af tilbud Forslag til løsningen af opgaven Konsulenternes erfaringer Leveringssikkerhed 3.5. Pris og betalingsvilkår Overensstemmelse med udbudsmaterialet Øvrige forhold Kriterier for vurdering af tilbuddet EU-udbuddet Prækvalifikationsfasen Tilbudsfasen Generelle forudsætninger for gennemførslen af udbudsprocessen Generelle krav Antal eksemplarer Sprog Udgifter Spørgsmål Ikrafttrædelse Indlevering af tilbud Tidsfrister Øvrige aspekter Bilagsmateriale 25

5 1. Introduktion og baggrund > 1.1. Invitation til at byde Med henvisning til udbudsbekendtgørelse i TED 15. november 2006, indbydes De hermed til at deltage i et begrænset udbud om konsulentopgaven vedrørende udvikling af en LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) for terminering af trafik i mobilnet (marked 16) i Danmark. Den valgte udbudsform er begrænset udbud, jf. direktiv nr. 2004/18/EF, art. 1, stk. 11, litra b Om IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen er en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På området for informations- og kommunikationsteknologi varetager IT- og Telestyrelsen kontakten til andre ministerier, organisationer m.v. Herudover består IT- og Telestyrelsens arbejde i: > Rådgivning af brugere af it- og telekommunikation, selskaber m.v. inden for it- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle it- og telefaglige forhold, > Udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser, > Fastsættelse af administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen, > Føre løbende tilsyn med og træffe afgørelser om overholdelse af gældende lovgivning på it- og teleområdet. > Iværksættelse og udmøntning af aktiviteter indenfor it-området, med henblik på at skabe digital adgang og digitaliseret infrastruktur i den offentlige sektor, > Fremme konkurrencen på it- og teleområdet, samt > Sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af it- og teleprodukter. Styrelsen varetager i samarbejde med departementet desuden danske interesser på itog teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger m.v. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i IT- og Telestyrelsen. 5

6 1.3. Opgavens baggrund og formål IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser over for TDC, SONOFON, TeliaSonera, Hi3G og Tele2 på engrosmarkedet for terminering af trafik i disses individuelle mobilnet (marked 16) 1. Alle selskaber blev i medfør af telelovens 84 d udpeget som havende en stærk markedsposition på engrosmarkedet for terminering af trafik i individuelle mobilnet, og i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 pålagt følgende forpligtelser: > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 1, jf. 51 a, at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, > Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 2, jf. 51 b, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51 c at offentliggøre standardtilbud, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. 51 d at give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter. TDC, SONOFON og TeliaSonera er desuden i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51 f, pålagt at opfylde krav om priskontrol efter bedste praksis 3 landeprisfastsættelsesmetoden (BP3), hvorefter den samlede pris for et samtrafikprodukt kan nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik. IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser overfor TDC, SONOFON og TeliaSonera - på baggrund af en sammenligning med prisniveauet for terminering af trafik i mobilnet i tilsvarende samtrafikaftaler i Sverige, Norge og Finland om, at taksterne for terminering af trafik i mobilnet i tre trin og i en periode på 2 år skal nedsættes til 62 DK øre pr. minut. Den sidste nedsættelse skal senest ske den 1. maj Afgørelserne er pt. påklaget til Teleklagenævnet. Det fremgår af 51 f, stk. 10 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt teleloven), at ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan fastsætte nærmere regler om, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på. Såfremt ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse på et givet marked på et givet samtrafikprodukt, fremgår det af bemærkningerne til 51 f, stk. 5, at IT- og Telestyrelsen i sine markedsafgørelser kan pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsens vurdering af, hvorvidt LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 1 6

7 skal bringes i anvendelse, vil bero på udfaldet af de konkrete markedsundersøgelser og på en afvejning af de hensyn, der lægges til grund ved pålæggelse af forpligtelser. Udgangspunktet er dog, at IT- og Telestyrelsen skal anvende den pågældende LRAIC-prisfastsættelsesmetode på et marked, hvor ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse, medmindre afgørende forhold taler for at anvende en af de øvrige prisfastsættelsesmetoder. Ministeren udstedte den 31. oktober 2006 en ny bekendtgørelse om LRAICprisfastsættelsesmetoden, hvoraf det fremgår, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på markedet for terminering af trafik i mobilnet. I denne bekendtgørelse er det i 3 fastlagt, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på, mens der i 2 samt 4-8 er fastsat nærmere regler for IT- og Telestyrelsens beføjelser i relation til fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsen har på denne baggrund til hensigt at udvikle en LRAICprisfastsættelsesmodel for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Hensigten er, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelser om maksimale priser for mobilterminering, der skal gælde for det kalenderår, der følger det sidste trappetrin i IT- og Telestyrelsens bedste praksis afgørelser af 24. januar 2006 for terminering af trafik i mobilnet. Da det sidste trappetrin er den 1. maj 2008, forventes det, at IT- og Telestyrelsens første afgørelse om fastsættelse af maksimale priser skal gælde fra 1. januar For at give udbyderne mulighed for at indrette deres forretning på de nye priser, vil det være målsætningen, at afgørelsen skal foreligge medio Der skal udvikles en LRAIC-prisfastsættelsesmodel på mobilområdet, som de endelige priser skal baseres på. Denne LRAIC-model bliver en hybridmodel, dvs. en model, der kombinerer teoretiske eller generaliserende ( bottom-up ) beregninger med faktiske data/modeller hos SMP-udbyderne ( top-down ), herunder f.eks. de enkelte udbyderes trafik, frekvensallokeringer, kvalitet m.v. LRAIC modellen på fastnettet er ligeledes en hybridmodel. 7

8 Separate input filer for hver operatør Fælles m odel beregninger Separate outputs for hver operatør inputs O utputs H i3g H i3g Telia Sonofon TD C G enerisk bottom -up beregningsm askine Telia Sonofon TD C H ver operatør kan undersøge sin egen m odel og den generiske m odel G eneriske operatør inputs G eneriske operatør outputs Hensigten er, at der skal udvikles én generisk model, der skal være fælles for alle de udpegede SMP-udbydere pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Denne model indeholder fælles allokeringsprincipper, fælles afskrivningsprincipper osv. Denne model skal på samme måde som den fælleseuropæiske adaptable bottom-up model for fastnettet fra 2000 kunne tilpasse sig de enkelte udbyderes faktiske frekvensallokeringer, trafik m.v., jf. ovenstående figur. For at få afspejlet en effektiv udbyder, vil IT- og Telestyrelsen kunne beslutte i hvilken grad mobiludbydernes historisk foretagne investeringer skal kunne indgå i modellen, ligesom IT- og Telestyrelsen vil kunne beslutte, i hvilken grad de enkelte udbyderes faktiske driftsomkostninger afspejler effektivt afholdte driftsomkostninger. Hensigten hermed er at få sikret, at en enkelt udbyders evt. historisk betingede ineffektivt afholdte investeringer eller driftsomkostninger ikke kommer til at indgå i priserne for alle udbyderne. Det forudsættes, at der i modellen indgår alle de på markedet for mobilterminering afsatte tjenester, dvs. terminering af taletrafik og data i både 2G og 3G net. Af hensyn til den rette dimensionering af nettene og en korrekt fordeling af fællesomkostninger m.v., vil modellen også skulle omfatte andre tjenester herunder f.eks. originering af trafik m.v. I forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model træffer IT- og Telestyrelsen valg mellem de kritiske metodeantagelser for mobilområdet, med udgangspunkt i de politiske formål for prisreguleringen, jf. telelovens 1, stk. 3, nr. 3 under hensyntagen til andre særlige forhold, som gør sig gældende på det danske marked, og skal i øvrigt ligge på linie med de nyeste erfaringer med anvendelse af sådanne modeller i Europa samt ERG og EU-kommissionens anbefalinger. IT- og Telestyrelsen forestår udarbejdelsen af LRAIC-hybridmodellen. Forinden arbejdet med at udarbejde selve modellen påbegyndes, skal der fastlægges en overordnet modelspecifikation og tidsplan for arbejdet, hvilket vil ske under inddragelse af branchen. 8

9 Når modellen er udarbejdet, vil de af modellen beregnede omkostninger skulle sammenholdes med de faktiske omkostningsdata fra udbyderne, ligesom modellen (uden operatørspecifikke data) vil skulle udsendes i bred høring. IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af den endelige beregningsmodel skal ske på baggrund af de ovenfor nævnte analyser og på baggrund af en drøftelse med alle markedsaktører herom. Målet er en transparent og veldokumenteret høringsproces til etablering af både de overordnede rammer for reguleringen og af detailreguleringen af bestemte områder på basis af målene i lovgivningen. Branchen vil skulle inddrages i flere dele af processen: > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere i forbindelse med fastlæggelsen af den overordnede modelspecifikation. > Alle SMP-mobiludbydere, der kan blive eller er - pålagt priskontrol inviteres til at deltage i en modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen og styrelsens konsulenter med at udarbejde et første udkast til generisk hybridmodel. > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for i flere høringsrunder at kommentere på det første modeludkast (netoperatørene får adgang til deres egne modeller, mens øvrige parter får adgang til den generiske model med generiske, gennemsnitlige input). > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere på et udkast til afgørelse om maksimale priser. Det er ikke et krav, at udbyderne deltager i den ovenfor nævnte modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen i at udarbejde og tilpasse den generiske model. Modsat vil udbyderne, der ikke deltager, dermed få mindre indflydelse på modelarbejdet. Udbyderne er heller ikke forpligtet til selv at udføre sin egen omkostningsanalyse baseret på sine egne omkostninger (top-down analyse), men udbyderne vil dog blive givet mulighed for at fremlægge en sådan dokumenteret omkostningsanalyse. Såfremt udbyderne vælger at aflevere en sådan analyse til IT- og Telestyrelsen, forpligtes styrelsen samtidig til at udføre en sammenligning med den generiske hybridmodel, og identificere alle væsentlige forskelle mellem de to analyser. Herefter skal styrelsen vurdere, om disse forskelle skal afspejles i den generiske hybridmodel. Opgaven omfatter konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af modellen til brug for fastsættelse af maksimalpriser, herunder blandt andet bistand i forbindelse med at foretage programmeringen af LRAIC-modellen, bistand i forbindelse med samarbejdet mellem IT- og Telestyrelsen og markedsdeltagerne, herunder udarbejdelse af delnotater, mødedeltagelse, udarbejdelse af høringssvar m.v. 9

10 2. Kravspecifikation til opgaven > 2.1. Opgaven og dets gennemførelse Opgaven IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå kontrakt med et konsulentfirma med henblik på bistand i forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model til beregning af omkostningerne i forbindelse med terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal være praktisk anvendelig og skal være et troværdigt værktøj til beregning af omkostninger og priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal afspejle forholdene på det danske marked, og der skal så vidt muligt opnås accept af modellen blandt parterne i udviklingsprocessen. Opgaven med at bistå IT- og Telestyrelsen omfatter følgende områder: I. Projektstyring. IT- og Telestyrelsen har opstillet en overordnet tidsplan for projektet. Den første opgave for den valgte tilbudsgiver bliver at foreslå en detaljeret tidsplan for modeludviklingsarbejdet, dvs. specifikation af milepæle m.v. Desuden skal den valgte tilbudsgiver foreslå, hvordan arbejdet skal organiseres samt igangsætte procedurer til at sikre kvaliteten. II. Udarbejdelse af kriterier og retningslinier. Den valgte tilbudsgiver skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsen udarbejde et modelnotat om, hvordan modellerne skal udarbejdes, dvs. definere modeldesignet og beskrive de væsentligste parametre i modellen. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept af principperne blandt markedsdeltagerne som muligt og sikre, at kriterierne er forankret hos parterne i udviklingsprocessen. III. Udarbejdelse af en LRAIC-model. Den valgte tilbudsgiver skal udvikle en model, der beregner omkostningerne ved at terminere trafik i individuelle mobilnet efter principperne i modelnotatet, og tilpasset til de enkelte mobilselskaber. I den forbindelse skal den valgte tilbudsgiver stå for en sammenligning med en eventuel top-down model som et selskab måtte have udarbejdet. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept som muligt af modellen hos parterne i udviklingsprocessen. IV. Modeldokumentation. Den valgte tilbudsgiver skal udarbejde en grundig dokumentation for de i modellen anvendte data, metoder, principper m.v. Modeldokumentationen skal være tilstrækkeligt omfattende til at parterne i udviklingsprocessen kan opnå en fuld indsigt i modellen. V. Fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet baseret på LRAIC-modellen. Den valgte tilbudsgiver skal beskrive, hvordan modellen kan bruges til IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af maksimale priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Det skal understreges, at ovennævnte liste over arbejdsopgaver alene nævner de opgaver, der på forhånd kan defineres. Hertil kommer, at det valgte konsulentfirma løbende vil skulle bistå og vejlede IT- og Telestyrelsen under processen. 10

11 Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et forslag til opgavens løsning, der skal omfatte projektstyring, projektplan, udarbejdelse af kriterier og retningslinier m.v Rollefordelingen IT- og Telestyrelsens rolle i processen er at: > Varetage den overordnede projektstyring, > Udarbejde den overordnede tidsplan, > Varetage og koordinere kontakten med branchen, > Træffe de overordnede metodiske og modelleringsmæssige beslutninger, > Sikre den nødvendige kvalitet i det materiale, der udsendes, og > Udarbejde den endelige afgørelse om fastsættelse af maksimale priser. Det valgte konsulentfirmas rolle i processen er at: > Bistå IT- og Telestyrelsen med den detaljerede tidsplan, > Udarbejde et modelnotat, hvori der fastsættes nærmere kriterier og minimumskrav til LRAIC-analyserne. > Forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, > Udarbejde modeldokumentation, > Svare på spørgsmål om modellen fra branchen, > Udarbejde indstillinger til IT- og Telestyrelsen vedr. metodiske og overordnede modelleringsmæssige spørgsmål, > Udarbejde bidrag til høringsnotater om modelleringsmæssige spørgsmål. > I det omfang, der bliver udarbejdet top-down modeller fra brancheaktørerne, i rapportform at afdække forskelle i analyserne med henblik på at IT- og Telestyrelsen kan vurdere, om disse bør indarbejdes i LRAIChybridmodellen. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder og kontaktperson for det valgte konsulentfirma. Det valgte konsulentfirma forventes tillige at udpege en projektleder, der skal være den samlede indgangsvinkel ( single point of contact ) for IT- og Telestyrelsen. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsens projektleder være ansvarlig for den daglige styring af projektet. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal have det fornødne ansvar til varetagelse af den interne styring og koordinering af konsulentfirmaets personressourcer Forudsætninger Lovgrundlag Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden) er beskrevet i telelovens 51 f, stk. 5, nr. 4, stk. 6 og 11. Som nævnt ovenfor har ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter 51 f, stk. 10 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, på hvilke samtrafikprodukter, LRAICprisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse. Ministeren har desuden efter 51 f, 11

12 stk. 11 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Som nævnt ovenfor har ministeren anvendt denne hjemmel til at fastsætte regler i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden med ændringer (LRAIC-bekendtgørelsen). Det fremgår af denne bekendtgørelses 3, at IT- og Telestyrelsen kan anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for udveksling af trafik i individuelle mobiltelefonnet på markedet for terminering af trafik i individuelle mobiltelefonnet. Det fremgår af 2 i bekendtgørelsen, at: 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en analyse af, hvad det, set i et fremadrettet perspektiv, vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter. Stk. 2. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur. Der skal således anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastrukturelementer, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne i et effektivt drevet selskab, hvorfor omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, ikke kan indregnes. Det fremgår af 2, stk. 4, at omkostningsanalysen (..) skal tage udgangspunkt i den grundlæggende geografiske netarkitektur hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.. For så vidt angår terminering af trafik i individuelle mobilnet, skal der herefter foretages optimeringer af netstrukturen samt centraludstyr m.v. med henblik på, at priserne ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer m.v. I 4 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastsættelse af priser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden: Det fremgår af 4, stk. 1-2, at IT- og Telestyrelsen årligt fastsætter priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af 4, stk. 3, at der i forbindelse med fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet skal fastsættes samme priser for alle udbydere, og at disse priser fastsættes som det højeste sæt af priser baseret på LRAIC-modellen tilpasset de enkelte mobilselskaber. Af 4, stk. 4 fremgår det, at IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. I 5 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af omkostningsgrundlag efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af stk. 1, at styrelsen hvert tredje år 12

13 vurderer, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAICprisfastsættelsesmetoder. Proceduren for denne vurdering er beskrevet i stk I 6-8 fremgår de processuelle bestemmelser for opbygning og opdatering af LRAIC-modellen. I 6 er de generelle principper for processen beskrevet: 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af ( ) omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2. Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAICprisfastsættelsesmetoden, jf. 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag. Principperne for opdatering af den foreliggende LRAIC-model for fastnettet fremgår af 8, mens principperne for opbygning af en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet fremgår af 7: 7. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmetoder for de i 3, stk. 1, nr. 8 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmodeller dækkende hver enkelt udbyder, der i medfør af 51 stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt en forpligtelse om priskontrol for de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 2 kan vælge at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger (top-down-analyse). IT- og Telestyrelsen udfører en sammenligning af denne omkostningsanalyse med den i stk. 2 nævnte model for udbyderen, og identificerer de væsentligste forskelle. IT- og Telestyrelsen kan inddrage de identificerede forskelle i den i stk. 2 nævnte LRAIC-prisfastsættelsesmodel. IT- og Telestyrelsen fastsatte første gang priser efter LRAIC-metoden pr. 1. januar 2003 for fastnet. IT- og Telestyrelsen har efterfølgende opdateret den foreliggende LRAIC-model for fastnettet. Modellen, modeldokumentation m.v. kan findes på ITog Telestyrelsens hjemmeside (hovedsageligt på dansk) og til dels på (ældre materiale, men kun på engelsk) 13

14 2.2.2 SMP-udbydere Som nævnt ovenfor er TDC, SONOFON og TeliaSonera p.t. de eneste udbydere, der er pålagt priskontrol. Disse selskaber må også forventes at blive pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Hi3G og Tele2 er derimod ikke p.t. pålagt en forpligtelse om priskontrol. Det er IT- og Telestyrelsen, der efter lovgivningen træffer afgørelse om, hvilke selskaber der pålægges en forpligtelse om priskontrol, og efter hvilke prisfastsættelsesmetoder de enkelte selskaber skal reguleres. En evt. ny afgørelse på marked 16 vil således kunne pålægge Hi3G eller Tele2 en forpligtelse om priskontrol. Idet Tele2 ikke råder over eget mobilnet, og dermed den fysiske infrastruktur, som LRAIC-metoden tager sit afsæt i, finder IT- og Telestyrelsen det ikke umiddelbart hensigtsmæssigt særskilt at udarbejde en LRAIC-prisfastsættelsesmodel for Tele2 i det forestående arbejde på LRAIC-modellen. IT- og Telestyrelsen vurderer derfor, at der pt. er 4 selskaber som vil kunne pålægges en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Opgaven med at udarbejde en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet er i IT- og Telestyrelsen forankret i Markedskontoret. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder. Desuden vil det blive muligt at trække på medarbejderressourcer med økonomiske, tekniske og juridiske kompetencer på relevante tidspunkter i processen. I tilbuddet angives i hvilket omfang IT- og Telestyrelsen skal deltage i de forskellige dele af processen samt hvorledes kompetenceoverførsel kan sikres Projektstyring IT- og Telestyrelsen står for den overordnede projektstyring og vil bidrage med medarbejderressourcer i overensstemmelse med tidsplanen. Den valgte tilbudsgiver skal bistå IT- og Telestyrelsen med projektstyring og projektplan Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Projektet forventes at blive igangsat umiddelbart efter, at parterne indgår kontrakt og skal hovedsageligt gennemføres i Det er IT- og Telestyrelsens hensigt, at hele processen med at implementere en ny LRAIC-model for mobilterminering kan være gennemført senest medio Processen forventes at skulle opdeles i følgende fire faser: 14

15 1) Modelspecifikationsfase, hvor IT- og Telestyrelsen udsender et udkast til modelnotat, der indeholder retningslinier og principper for den generiske LRAICmodel. Notatet vil bl.a. gennemgå omkostningsbegreber, de omfattede typer af trafik, principper for omkostningsfordeling m.v. Notatet sendes i bred høring i branchen. Denne fase afsluttes senest 10 måneder efter indgåelse af kontrakten. 2) Modelopbygningsfasen, hvor IT- og Telestyrelsen i samarbejde med modelarbejdsgruppen fra branchen vil opbygge den generiske LRAIC-model. Arbejdsgruppemøderne (ca. 1-2 møder om måneden) vil blive holdt hos IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsens konsulenter vil forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, mens deltagerne fra modelarbejdsgruppen forventes at bidrage med input af teknisk og økonomisk art (om bl.a. anlæg og drift af mobilnet i Danmark), så der opbygges en realistisk model. Denne fase afsluttes senest 15 måneder efter indgåelse af kontrakten. 3) I sammenligningsfasen vil forskellene mellem de enkelte operatørspecifikke modeller blive kvantificeret, ligesom der vil blive sammenlignet med de faktiske omkostninger hos netudbyderne, herunder evt. top-down modeller. Disse resultater vil blive præsenteret i en rapport, der sendes i bred høring i branchen. Efter høringsrunden udarbejdes den endelige hybridmodel. Denne fase afsluttes senest 18 måneder efter indgåelse af kontrakten. 4) I prisfastsættelsesfasen træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om detailindholdet af LRAIC-hybridmodellen og fastsætter de konkrete priser i overensstemmelse med. Denne fase afsluttes senest 20 måneder efter indgåelse af kontrakten. Tiden er en kritisk faktor, og efter en kontrakt er underskrevet med det valgte konsulentfirma, skal en detaljeret tidsplan præsenteres af konsulentfirmaet inden 2 uger med en beskrivelse af de forskellige dele af processen. Denne tidsplan udarbejdes i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Det skal i tilbuddet beskrives, hvordan konsulentfirmaet kan sikre de forskellige leverancetidspunkter indenfor rammen af den skitserede proces Dokumentation Al dokumentation som udarbejdes i forbindelse med opgaven, såvel offentligt tilgængeligt materiale som arbejdsdokumenter, skal være på dansk eller engelsk Tilstedeværelse i København Det valgte konsulentfirma forudsættes at være tilstede i København i den udstrækning, det er nødvendigt for de forskellige dele af projektet. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at tilstedeværelse i København bliver nødvendig i 1/3 af arbejdets omfang. 15

16 2.6. Øvrige krav Tilbudsgiver skal anvende kvalitetsfremmende rutiner som sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme og med en tilfredsstillende kvalitet. Rutinerne skal fungere som redskaber for hhv. konsulentfirmaet og IT- og Telestyrelsen til at skabe gennemsigtighed omkring fremdriften (opnåelse af de opstillede målsætninger) og kvaliteten af arbejdet Processen vil på den ene side kræve fortrolighed vedrørende selskabsspecifikke oplysninger. På den anden side er det i lovgrundlaget forudsat som et væsentligt kriterium, at hele processen bliver transparent og veldokumenteret. Det må derfor forventes, at tilbudsgiver på en overbevisende måde kan sandsynliggøre at kunne håndtere disse hensyn. IT- og Telestyrelsen har ophavsretten til alt materiale, der produceres og tilvejebringes i forbindelse med opgavens løsning, herunder alt bagvedliggende datamateriale der indgår i eventuelle analyser. IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå aftale med et konsulentfirma. Uanset om det valgte konsulentfirma i forbindelse med opgavens gennemførelse benytter en eller flere underleverandører, er det alene det valgte firma, der i forholdet til IT- og Telestyrelsen har ansvaret for opgavens gennemførelse. Det valgte konsulentfirma skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af konsulenter i løbet af projektet. Konsulentfirmaet kan dog efter aftale med IT- og Telestyrelsen inddrage andre konsulenter i projektet. ITog Telestyrelsen har ret til af afvise en ny konsulent, hvis denne skønnes ikke at have faglige kvalifikationer på et tilsvarende niveau som den konsulent, der erstattes. 16

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere