Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:"

Transkript

1

2 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens Hjemmeside: ISBN (internet): Tryk: Oplag: ISBN:

3 Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet IT- & Telestyrelsen juli 2007

4 Indhold > 1. Introduktion og baggrund Invitation til at byde Om IT- og Telestyrelsen Opgavens baggrund og formål 6 2. Kravspecifikation til opgaven Opgaven og dets gennemførelse Forudsætninger Lovgrundlag SMP-udbydere Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Projektstyring Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Dokumentation Tilstedeværelse i København Øvrige krav Krav vedrørende struktur og indhold af tilbuddet Opbygning af tilbud Forslag til løsningen af opgaven Konsulenternes erfaringer Leveringssikkerhed 3.5. Pris og betalingsvilkår Overensstemmelse med udbudsmaterialet Øvrige forhold Kriterier for vurdering af tilbuddet EU-udbuddet Prækvalifikationsfasen Tilbudsfasen Generelle forudsætninger for gennemførslen af udbudsprocessen Generelle krav Antal eksemplarer Sprog Udgifter Spørgsmål Ikrafttrædelse Indlevering af tilbud Tidsfrister Øvrige aspekter Bilagsmateriale 25

5 1. Introduktion og baggrund > 1.1. Invitation til at byde Med henvisning til udbudsbekendtgørelse i TED 15. november 2006, indbydes De hermed til at deltage i et begrænset udbud om konsulentopgaven vedrørende udvikling af en LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) for terminering af trafik i mobilnet (marked 16) i Danmark. Den valgte udbudsform er begrænset udbud, jf. direktiv nr. 2004/18/EF, art. 1, stk. 11, litra b Om IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen er en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. På området for informations- og kommunikationsteknologi varetager IT- og Telestyrelsen kontakten til andre ministerier, organisationer m.v. Herudover består IT- og Telestyrelsens arbejde i: > Rådgivning af brugere af it- og telekommunikation, selskaber m.v. inden for it- og teleområdet og andre relevante parter om gældende lovgivning og andre generelle it- og telefaglige forhold, > Udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser, > Fastsættelse af administrative forskrifter på områder, hvor kompetencen er henlagt til IT- og Telestyrelsen, > Føre løbende tilsyn med og træffe afgørelser om overholdelse af gældende lovgivning på it- og teleområdet. > Iværksættelse og udmøntning af aktiviteter indenfor it-området, med henblik på at skabe digital adgang og digitaliseret infrastruktur i den offentlige sektor, > Fremme konkurrencen på it- og teleområdet, samt > Sikring af den fornødne forbrugerbeskyttelse og fastsættelse af betryggende rammer for udbud og anvendelse af it- og teleprodukter. Styrelsen varetager i samarbejde med departementet desuden danske interesser på itog teleområdet i internationale organisationer og under internationale forhandlinger m.v. Der er ca. 300 medarbejdere ansat i IT- og Telestyrelsen. 5

6 1.3. Opgavens baggrund og formål IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser over for TDC, SONOFON, TeliaSonera, Hi3G og Tele2 på engrosmarkedet for terminering af trafik i disses individuelle mobilnet (marked 16) 1. Alle selskaber blev i medfør af telelovens 84 d udpeget som havende en stærk markedsposition på engrosmarkedet for terminering af trafik i individuelle mobilnet, og i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 pålagt følgende forpligtelser: > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 1, jf. 51 a, at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, > Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 2, jf. 51 b, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51 c at offentliggøre standardtilbud, > Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. 51 d at give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter. TDC, SONOFON og TeliaSonera er desuden i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51 f, pålagt at opfylde krav om priskontrol efter bedste praksis 3 landeprisfastsættelsesmetoden (BP3), hvorefter den samlede pris for et samtrafikprodukt kan nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik. IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelser overfor TDC, SONOFON og TeliaSonera - på baggrund af en sammenligning med prisniveauet for terminering af trafik i mobilnet i tilsvarende samtrafikaftaler i Sverige, Norge og Finland om, at taksterne for terminering af trafik i mobilnet i tre trin og i en periode på 2 år skal nedsættes til 62 DK øre pr. minut. Den sidste nedsættelse skal senest ske den 1. maj Afgørelserne er pt. påklaget til Teleklagenævnet. Det fremgår af 51 f, stk. 10 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (herefter benævnt teleloven), at ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan fastsætte nærmere regler om, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på. Såfremt ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse på et givet marked på et givet samtrafikprodukt, fremgår det af bemærkningerne til 51 f, stk. 5, at IT- og Telestyrelsen i sine markedsafgørelser kan pålægge en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsens vurdering af, hvorvidt LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 1 6

7 skal bringes i anvendelse, vil bero på udfaldet af de konkrete markedsundersøgelser og på en afvejning af de hensyn, der lægges til grund ved pålæggelse af forpligtelser. Udgangspunktet er dog, at IT- og Telestyrelsen skal anvende den pågældende LRAIC-prisfastsættelsesmetode på et marked, hvor ministeren har fastsat regler om, at LRAIC-metoden kan finde anvendelse, medmindre afgørende forhold taler for at anvende en af de øvrige prisfastsættelsesmetoder. Ministeren udstedte den 31. oktober 2006 en ny bekendtgørelse om LRAICprisfastsættelsesmetoden, hvoraf det fremgår, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på markedet for terminering af trafik i mobilnet. I denne bekendtgørelse er det i 3 fastlagt, hvilke samtrafikprodukter samt hvilke relevante markeder LRAIC-prisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse på, mens der i 2 samt 4-8 er fastsat nærmere regler for IT- og Telestyrelsens beføjelser i relation til fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden. IT- og Telestyrelsen har på denne baggrund til hensigt at udvikle en LRAICprisfastsættelsesmodel for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Hensigten er, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelser om maksimale priser for mobilterminering, der skal gælde for det kalenderår, der følger det sidste trappetrin i IT- og Telestyrelsens bedste praksis afgørelser af 24. januar 2006 for terminering af trafik i mobilnet. Da det sidste trappetrin er den 1. maj 2008, forventes det, at IT- og Telestyrelsens første afgørelse om fastsættelse af maksimale priser skal gælde fra 1. januar For at give udbyderne mulighed for at indrette deres forretning på de nye priser, vil det være målsætningen, at afgørelsen skal foreligge medio Der skal udvikles en LRAIC-prisfastsættelsesmodel på mobilområdet, som de endelige priser skal baseres på. Denne LRAIC-model bliver en hybridmodel, dvs. en model, der kombinerer teoretiske eller generaliserende ( bottom-up ) beregninger med faktiske data/modeller hos SMP-udbyderne ( top-down ), herunder f.eks. de enkelte udbyderes trafik, frekvensallokeringer, kvalitet m.v. LRAIC modellen på fastnettet er ligeledes en hybridmodel. 7

8 Separate input filer for hver operatør Fælles m odel beregninger Separate outputs for hver operatør inputs O utputs H i3g H i3g Telia Sonofon TD C G enerisk bottom -up beregningsm askine Telia Sonofon TD C H ver operatør kan undersøge sin egen m odel og den generiske m odel G eneriske operatør inputs G eneriske operatør outputs Hensigten er, at der skal udvikles én generisk model, der skal være fælles for alle de udpegede SMP-udbydere pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Denne model indeholder fælles allokeringsprincipper, fælles afskrivningsprincipper osv. Denne model skal på samme måde som den fælleseuropæiske adaptable bottom-up model for fastnettet fra 2000 kunne tilpasse sig de enkelte udbyderes faktiske frekvensallokeringer, trafik m.v., jf. ovenstående figur. For at få afspejlet en effektiv udbyder, vil IT- og Telestyrelsen kunne beslutte i hvilken grad mobiludbydernes historisk foretagne investeringer skal kunne indgå i modellen, ligesom IT- og Telestyrelsen vil kunne beslutte, i hvilken grad de enkelte udbyderes faktiske driftsomkostninger afspejler effektivt afholdte driftsomkostninger. Hensigten hermed er at få sikret, at en enkelt udbyders evt. historisk betingede ineffektivt afholdte investeringer eller driftsomkostninger ikke kommer til at indgå i priserne for alle udbyderne. Det forudsættes, at der i modellen indgår alle de på markedet for mobilterminering afsatte tjenester, dvs. terminering af taletrafik og data i både 2G og 3G net. Af hensyn til den rette dimensionering af nettene og en korrekt fordeling af fællesomkostninger m.v., vil modellen også skulle omfatte andre tjenester herunder f.eks. originering af trafik m.v. I forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model træffer IT- og Telestyrelsen valg mellem de kritiske metodeantagelser for mobilområdet, med udgangspunkt i de politiske formål for prisreguleringen, jf. telelovens 1, stk. 3, nr. 3 under hensyntagen til andre særlige forhold, som gør sig gældende på det danske marked, og skal i øvrigt ligge på linie med de nyeste erfaringer med anvendelse af sådanne modeller i Europa samt ERG og EU-kommissionens anbefalinger. IT- og Telestyrelsen forestår udarbejdelsen af LRAIC-hybridmodellen. Forinden arbejdet med at udarbejde selve modellen påbegyndes, skal der fastlægges en overordnet modelspecifikation og tidsplan for arbejdet, hvilket vil ske under inddragelse af branchen. 8

9 Når modellen er udarbejdet, vil de af modellen beregnede omkostninger skulle sammenholdes med de faktiske omkostningsdata fra udbyderne, ligesom modellen (uden operatørspecifikke data) vil skulle udsendes i bred høring. IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af den endelige beregningsmodel skal ske på baggrund af de ovenfor nævnte analyser og på baggrund af en drøftelse med alle markedsaktører herom. Målet er en transparent og veldokumenteret høringsproces til etablering af både de overordnede rammer for reguleringen og af detailreguleringen af bestemte områder på basis af målene i lovgivningen. Branchen vil skulle inddrages i flere dele af processen: > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere i forbindelse med fastlæggelsen af den overordnede modelspecifikation. > Alle SMP-mobiludbydere, der kan blive eller er - pålagt priskontrol inviteres til at deltage i en modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen og styrelsens konsulenter med at udarbejde et første udkast til generisk hybridmodel. > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for i flere høringsrunder at kommentere på det første modeludkast (netoperatørene får adgang til deres egne modeller, mens øvrige parter får adgang til den generiske model med generiske, gennemsnitlige input). > Hele branchen (inklusive fastnetselskaber m.v.) gives mulighed for at kommentere på et udkast til afgørelse om maksimale priser. Det er ikke et krav, at udbyderne deltager i den ovenfor nævnte modelgruppe, der bistår IT- og Telestyrelsen i at udarbejde og tilpasse den generiske model. Modsat vil udbyderne, der ikke deltager, dermed få mindre indflydelse på modelarbejdet. Udbyderne er heller ikke forpligtet til selv at udføre sin egen omkostningsanalyse baseret på sine egne omkostninger (top-down analyse), men udbyderne vil dog blive givet mulighed for at fremlægge en sådan dokumenteret omkostningsanalyse. Såfremt udbyderne vælger at aflevere en sådan analyse til IT- og Telestyrelsen, forpligtes styrelsen samtidig til at udføre en sammenligning med den generiske hybridmodel, og identificere alle væsentlige forskelle mellem de to analyser. Herefter skal styrelsen vurdere, om disse forskelle skal afspejles i den generiske hybridmodel. Opgaven omfatter konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af modellen til brug for fastsættelse af maksimalpriser, herunder blandt andet bistand i forbindelse med at foretage programmeringen af LRAIC-modellen, bistand i forbindelse med samarbejdet mellem IT- og Telestyrelsen og markedsdeltagerne, herunder udarbejdelse af delnotater, mødedeltagelse, udarbejdelse af høringssvar m.v. 9

10 2. Kravspecifikation til opgaven > 2.1. Opgaven og dets gennemførelse Opgaven IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå kontrakt med et konsulentfirma med henblik på bistand i forbindelse med udarbejdelsen af en LRAIC-model til beregning af omkostningerne i forbindelse med terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal være praktisk anvendelig og skal være et troværdigt værktøj til beregning af omkostninger og priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Modellen skal afspejle forholdene på det danske marked, og der skal så vidt muligt opnås accept af modellen blandt parterne i udviklingsprocessen. Opgaven med at bistå IT- og Telestyrelsen omfatter følgende områder: I. Projektstyring. IT- og Telestyrelsen har opstillet en overordnet tidsplan for projektet. Den første opgave for den valgte tilbudsgiver bliver at foreslå en detaljeret tidsplan for modeludviklingsarbejdet, dvs. specifikation af milepæle m.v. Desuden skal den valgte tilbudsgiver foreslå, hvordan arbejdet skal organiseres samt igangsætte procedurer til at sikre kvaliteten. II. Udarbejdelse af kriterier og retningslinier. Den valgte tilbudsgiver skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsen udarbejde et modelnotat om, hvordan modellerne skal udarbejdes, dvs. definere modeldesignet og beskrive de væsentligste parametre i modellen. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept af principperne blandt markedsdeltagerne som muligt og sikre, at kriterierne er forankret hos parterne i udviklingsprocessen. III. Udarbejdelse af en LRAIC-model. Den valgte tilbudsgiver skal udvikle en model, der beregner omkostningerne ved at terminere trafik i individuelle mobilnet efter principperne i modelnotatet, og tilpasset til de enkelte mobilselskaber. I den forbindelse skal den valgte tilbudsgiver stå for en sammenligning med en eventuel top-down model som et selskab måtte have udarbejdet. Den valgte tilbudsgiver skal også bistå IT- og Telestyrelsen med at opnå så bred accept som muligt af modellen hos parterne i udviklingsprocessen. IV. Modeldokumentation. Den valgte tilbudsgiver skal udarbejde en grundig dokumentation for de i modellen anvendte data, metoder, principper m.v. Modeldokumentationen skal være tilstrækkeligt omfattende til at parterne i udviklingsprocessen kan opnå en fuld indsigt i modellen. V. Fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet baseret på LRAIC-modellen. Den valgte tilbudsgiver skal beskrive, hvordan modellen kan bruges til IT- og Telestyrelsens årlige fastsættelse af maksimale priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet. Det skal understreges, at ovennævnte liste over arbejdsopgaver alene nævner de opgaver, der på forhånd kan defineres. Hertil kommer, at det valgte konsulentfirma løbende vil skulle bistå og vejlede IT- og Telestyrelsen under processen. 10

11 Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et forslag til opgavens løsning, der skal omfatte projektstyring, projektplan, udarbejdelse af kriterier og retningslinier m.v Rollefordelingen IT- og Telestyrelsens rolle i processen er at: > Varetage den overordnede projektstyring, > Udarbejde den overordnede tidsplan, > Varetage og koordinere kontakten med branchen, > Træffe de overordnede metodiske og modelleringsmæssige beslutninger, > Sikre den nødvendige kvalitet i det materiale, der udsendes, og > Udarbejde den endelige afgørelse om fastsættelse af maksimale priser. Det valgte konsulentfirmas rolle i processen er at: > Bistå IT- og Telestyrelsen med den detaljerede tidsplan, > Udarbejde et modelnotat, hvori der fastsættes nærmere kriterier og minimumskrav til LRAIC-analyserne. > Forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, > Udarbejde modeldokumentation, > Svare på spørgsmål om modellen fra branchen, > Udarbejde indstillinger til IT- og Telestyrelsen vedr. metodiske og overordnede modelleringsmæssige spørgsmål, > Udarbejde bidrag til høringsnotater om modelleringsmæssige spørgsmål. > I det omfang, der bliver udarbejdet top-down modeller fra brancheaktørerne, i rapportform at afdække forskelle i analyserne med henblik på at IT- og Telestyrelsen kan vurdere, om disse bør indarbejdes i LRAIChybridmodellen. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder og kontaktperson for det valgte konsulentfirma. Det valgte konsulentfirma forventes tillige at udpege en projektleder, der skal være den samlede indgangsvinkel ( single point of contact ) for IT- og Telestyrelsen. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal i samarbejde med IT- og Telestyrelsens projektleder være ansvarlig for den daglige styring af projektet. Det valgte konsulentfirmas projektleder skal have det fornødne ansvar til varetagelse af den interne styring og koordinering af konsulentfirmaets personressourcer Forudsætninger Lovgrundlag Langsigtede gennemsnitlige differensomkostningers metode (LRAIC-metoden) er beskrevet i telelovens 51 f, stk. 5, nr. 4, stk. 6 og 11. Som nævnt ovenfor har ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter 51 f, stk. 10 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, på hvilke samtrafikprodukter, LRAICprisfastsættelsesmetoden kan finde anvendelse. Ministeren har desuden efter 51 f, 11

12 stk. 11 hjemmel til at fastsætte nærmere regler om IT- og Telestyrelsens fastsættelse og beregning af samtrafikpriser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Som nævnt ovenfor har ministeren anvendt denne hjemmel til at fastsætte regler i bekendtgørelse nr af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden med ændringer (LRAIC-bekendtgørelsen). Det fremgår af denne bekendtgørelses 3, at IT- og Telestyrelsen kan anvende LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for udveksling af trafik i individuelle mobiltelefonnet på markedet for terminering af trafik i individuelle mobiltelefonnet. Det fremgår af 2 i bekendtgørelsen, at: 2. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal tage udgangspunkt i en analyse af, hvad det, set i et fremadrettet perspektiv, vil koste at producere de pågældende samtrafikprodukter. Stk. 2. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne ved at tilvejebringe samtrafikprodukterne i en optimalt opbygget teleinfrastruktur. Der skal således anvendes nye og optimale teknologiske udstyrstyper og infrastrukturelementer, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Omkostningsanalysen som nævnt i stk. 1 skal beregne omkostningerne i et effektivt drevet selskab, hvorfor omkostninger, der skyldes ineffektivitet og forældede teknologiske løsninger, ikke kan indregnes. Det fremgår af 2, stk. 4, at omkostningsanalysen (..) skal tage udgangspunkt i den grundlæggende geografiske netarkitektur hos udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, der kan blive pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.. For så vidt angår terminering af trafik i individuelle mobilnet, skal der herefter foretages optimeringer af netstrukturen samt centraludstyr m.v. med henblik på, at priserne ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer m.v. I 4 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastsættelse af priser efter LRAICprisfastsættelsesmetoden: Det fremgår af 4, stk. 1-2, at IT- og Telestyrelsen årligt fastsætter priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af 4, stk. 3, at der i forbindelse med fastsættelse af priser for terminering af trafik i individuelle mobilnet skal fastsættes samme priser for alle udbydere, og at disse priser fastsættes som det højeste sæt af priser baseret på LRAIC-modellen tilpasset de enkelte mobilselskaber. Af 4, stk. 4 fremgår det, at IT- og Telestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes en overgangsordning for prisernes ikrafttræden. I 5 er beskrevet IT- og Telestyrelsens fastlæggelse af omkostningsgrundlag efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Det fremgår af stk. 1, at styrelsen hvert tredje år 12

13 vurderer, hvorvidt der er behov for at foretage ændringer i de foreliggende LRAICprisfastsættelsesmetoder. Proceduren for denne vurdering er beskrevet i stk I 6-8 fremgår de processuelle bestemmelser for opbygning og opdatering af LRAIC-modellen. I 6 er de generelle principper for processen beskrevet: 6. IT- og Telestyrelsen fastsætter den nærmere proces i forbindelse med opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, herunder hvorledes høringer af udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester skal gennemføres, frister for udarbejdelse af ( ) omkostningsanalyser og frister for aflevering af oplysninger som nævnt i stk. 2. Stk. 2. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester har pligt til at aflevere alle oplysninger, som IT- og Telestyrelsen skønner nødvendige til brug for IT- og Telestyrelsens opbygning, opdateringer eller ændringer af LRAICprisfastsættelsesmetoden, jf. 107, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Stk. 3. Såfremt der ikke afgives de i stk. 2 anførte oplysninger til IT- og Telestyrelsen, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse på det foreliggende grundlag. Principperne for opdatering af den foreliggende LRAIC-model for fastnettet fremgår af 8, mens principperne for opbygning af en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet fremgår af 7: 7. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmetoder for de i 3, stk. 1, nr. 8 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen udarbejder LRAIC-prisfastsættelsesmodeller dækkende hver enkelt udbyder, der i medfør af 51 stk. 3, nr. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt en forpligtelse om priskontrol for de i stk. 1 nævnte samtrafikprodukter. Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 2 kan vælge at gennemføre en omkostningsanalyse, der tager udgangspunkt i udbyderens eksisterende omkostninger (top-down-analyse). IT- og Telestyrelsen udfører en sammenligning af denne omkostningsanalyse med den i stk. 2 nævnte model for udbyderen, og identificerer de væsentligste forskelle. IT- og Telestyrelsen kan inddrage de identificerede forskelle i den i stk. 2 nævnte LRAIC-prisfastsættelsesmodel. IT- og Telestyrelsen fastsatte første gang priser efter LRAIC-metoden pr. 1. januar 2003 for fastnet. IT- og Telestyrelsen har efterfølgende opdateret den foreliggende LRAIC-model for fastnettet. Modellen, modeldokumentation m.v. kan findes på ITog Telestyrelsens hjemmeside (hovedsageligt på dansk) og til dels på (ældre materiale, men kun på engelsk) 13

14 2.2.2 SMP-udbydere Som nævnt ovenfor er TDC, SONOFON og TeliaSonera p.t. de eneste udbydere, der er pålagt priskontrol. Disse selskaber må også forventes at blive pålagt priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Hi3G og Tele2 er derimod ikke p.t. pålagt en forpligtelse om priskontrol. Det er IT- og Telestyrelsen, der efter lovgivningen træffer afgørelse om, hvilke selskaber der pålægges en forpligtelse om priskontrol, og efter hvilke prisfastsættelsesmetoder de enkelte selskaber skal reguleres. En evt. ny afgørelse på marked 16 vil således kunne pålægge Hi3G eller Tele2 en forpligtelse om priskontrol. Idet Tele2 ikke råder over eget mobilnet, og dermed den fysiske infrastruktur, som LRAIC-metoden tager sit afsæt i, finder IT- og Telestyrelsen det ikke umiddelbart hensigtsmæssigt særskilt at udarbejde en LRAIC-prisfastsættelsesmodel for Tele2 i det forestående arbejde på LRAIC-modellen. IT- og Telestyrelsen vurderer derfor, at der pt. er 4 selskaber som vil kunne pålægges en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden Bemanding fra IT- og Telestyrelsen Opgaven med at udarbejde en LRAIC-model for terminering af trafik i individuelle mobilnet er i IT- og Telestyrelsen forankret i Markedskontoret. IT- og Telestyrelsen vil udpege en medarbejder, der vil fungere som projektleder. Desuden vil det blive muligt at trække på medarbejderressourcer med økonomiske, tekniske og juridiske kompetencer på relevante tidspunkter i processen. I tilbuddet angives i hvilket omfang IT- og Telestyrelsen skal deltage i de forskellige dele af processen samt hvorledes kompetenceoverførsel kan sikres Projektstyring IT- og Telestyrelsen står for den overordnede projektstyring og vil bidrage med medarbejderressourcer i overensstemmelse med tidsplanen. Den valgte tilbudsgiver skal bistå IT- og Telestyrelsen med projektstyring og projektplan Tidsplan, arbejdsfordeling og leveringstidspunkter Projektet forventes at blive igangsat umiddelbart efter, at parterne indgår kontrakt og skal hovedsageligt gennemføres i Det er IT- og Telestyrelsens hensigt, at hele processen med at implementere en ny LRAIC-model for mobilterminering kan være gennemført senest medio Processen forventes at skulle opdeles i følgende fire faser: 14

15 1) Modelspecifikationsfase, hvor IT- og Telestyrelsen udsender et udkast til modelnotat, der indeholder retningslinier og principper for den generiske LRAICmodel. Notatet vil bl.a. gennemgå omkostningsbegreber, de omfattede typer af trafik, principper for omkostningsfordeling m.v. Notatet sendes i bred høring i branchen. Denne fase afsluttes senest 10 måneder efter indgåelse af kontrakten. 2) Modelopbygningsfasen, hvor IT- og Telestyrelsen i samarbejde med modelarbejdsgruppen fra branchen vil opbygge den generiske LRAIC-model. Arbejdsgruppemøderne (ca. 1-2 møder om måneden) vil blive holdt hos IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsens konsulenter vil forestå det modelprogrammeringsmæssige arbejde, mens deltagerne fra modelarbejdsgruppen forventes at bidrage med input af teknisk og økonomisk art (om bl.a. anlæg og drift af mobilnet i Danmark), så der opbygges en realistisk model. Denne fase afsluttes senest 15 måneder efter indgåelse af kontrakten. 3) I sammenligningsfasen vil forskellene mellem de enkelte operatørspecifikke modeller blive kvantificeret, ligesom der vil blive sammenlignet med de faktiske omkostninger hos netudbyderne, herunder evt. top-down modeller. Disse resultater vil blive præsenteret i en rapport, der sendes i bred høring i branchen. Efter høringsrunden udarbejdes den endelige hybridmodel. Denne fase afsluttes senest 18 måneder efter indgåelse af kontrakten. 4) I prisfastsættelsesfasen træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om detailindholdet af LRAIC-hybridmodellen og fastsætter de konkrete priser i overensstemmelse med. Denne fase afsluttes senest 20 måneder efter indgåelse af kontrakten. Tiden er en kritisk faktor, og efter en kontrakt er underskrevet med det valgte konsulentfirma, skal en detaljeret tidsplan præsenteres af konsulentfirmaet inden 2 uger med en beskrivelse af de forskellige dele af processen. Denne tidsplan udarbejdes i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Det skal i tilbuddet beskrives, hvordan konsulentfirmaet kan sikre de forskellige leverancetidspunkter indenfor rammen af den skitserede proces Dokumentation Al dokumentation som udarbejdes i forbindelse med opgaven, såvel offentligt tilgængeligt materiale som arbejdsdokumenter, skal være på dansk eller engelsk Tilstedeværelse i København Det valgte konsulentfirma forudsættes at være tilstede i København i den udstrækning, det er nødvendigt for de forskellige dele af projektet. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at tilstedeværelse i København bliver nødvendig i 1/3 af arbejdets omfang. 15

16 2.6. Øvrige krav Tilbudsgiver skal anvende kvalitetsfremmende rutiner som sikrer, at projektet kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme og med en tilfredsstillende kvalitet. Rutinerne skal fungere som redskaber for hhv. konsulentfirmaet og IT- og Telestyrelsen til at skabe gennemsigtighed omkring fremdriften (opnåelse af de opstillede målsætninger) og kvaliteten af arbejdet Processen vil på den ene side kræve fortrolighed vedrørende selskabsspecifikke oplysninger. På den anden side er det i lovgrundlaget forudsat som et væsentligt kriterium, at hele processen bliver transparent og veldokumenteret. Det må derfor forventes, at tilbudsgiver på en overbevisende måde kan sandsynliggøre at kunne håndtere disse hensyn. IT- og Telestyrelsen har ophavsretten til alt materiale, der produceres og tilvejebringes i forbindelse med opgavens løsning, herunder alt bagvedliggende datamateriale der indgår i eventuelle analyser. IT- og Telestyrelsen har til hensigt at indgå aftale med et konsulentfirma. Uanset om det valgte konsulentfirma i forbindelse med opgavens gennemførelse benytter en eller flere underleverandører, er det alene det valgte firma, der i forholdet til IT- og Telestyrelsen har ansvaret for opgavens gennemførelse. Det valgte konsulentfirma skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af konsulenter i løbet af projektet. Konsulentfirmaet kan dog efter aftale med IT- og Telestyrelsen inddrage andre konsulenter i projektet. ITog Telestyrelsen har ret til af afvise en ny konsulent, hvis denne skønnes ikke at have faglige kvalifikationer på et tilsvarende niveau som den konsulent, der erstattes. 16

17 3. Krav vedrørende struktur og indhold af tilbuddet > 3.1. Opbygning af tilbud Tilbuddet skal opbygges efter nedenstående disposition. Evt. yderligere punkter kan tilføjes: 1. Executive summary (højst 3 sider) 2. Forslag til løsning af opgaven 3. Konsulenternes erfaringer 4. Leveringssikkerhed 5. Pris og betalingsvilkår 6. Overensstemmelse med udbudsmaterialet 7. Øvrige forhold De enkelte punkter uddybes nedenfor i afsnittene nedenfor Forslag til løsningen af opgaven I tilbuddet skal tilbudsgiver beskrive, hvorledes opgaven vil blive løst, herunder projektstyring, dokumentation, tidsplaner og hovedprincipper for arbejdet. Tilbudsgiver skal også angive en plan for indhentning af data og involvering af markedsdeltagerne. Der ønskes udarbejdet en kortfattet beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven. Forslaget skal som minimum indeholde følgende elementer: > En tidsplan for gennemførslen af konsulentfirmaets opgaver med angivelse af leveringstidspunkter for de enkelte delopgaver. > En projektplan med beskrivelse af metoder til kvalitetssikring af de foreløbige resultater. > Beskrivelse af hvorledes samspillet mellem IT- og Telestyrelsen og de forskellige markedsaktører kan håndteres under hensyntagen til de forskellige markedsaktørers interesser. > En skitse til mulig tilrettelæggelse af samspillet mellem IT- og Telestyrelsen som opdragsgiver og konsulentfirmaet hvad angår de under afsnit 2.1. nævnte hovedopgaver. > En beskrivelse af omfanget af fleksibiliteten i forhold til processen omkring opgaveløsningen. > Tilbudsgiver skal tage hensyn til, hvordan og i hvilket omfang IT- og Telestyrelsen skal inddrages i de forskellige dele af arbejdet. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes de nødvendige kompetencer overføres til IT- og Telestyrelsen i de enkelte faser af projektet. > Tilbuddet skal indeholde en plan for, hvorledes IT- og Telestyrelsen kan opnå de tilstrækkelige kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af modellen, samt kompetencer til at forestå de årlige opdateringer af modellen. 17

18 > Tilbuddet skal indeholde kopier af certifikater eller anden beskrivelse af de kvalitetssikringsrutiner som tilbudsgiver anvender. Det skal af beskrivelsen fremgå, på hvilken måde kvaliteten sikres i projektets forskellige dele Konsulenternes erfaringer Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for, hvilke konsulenter, som tilbudsgiver vil anvende til projektet, konsulenternes rolle i projektet samt tidsforbruget for hver konsulent i de enkelte dele af projektet. Endvidere ønskes oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de af selskabets medarbejdere, der i givet fald skal være ansvarlige for opgavens gennemførsel, herunder medarbejdernes kendskab til økonomiske og tekniske forhold der gør sig gældende ved udarbejdelse og gennemgang af LRAIC-modeller samt EUlovgivning på telekommunikationsområdet Leveringssikkerhed Der ønskes en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil kunne medvirke til at sikre, at gennemførslen af processen vil kunne ske i henhold til den aftalte tidsplan. Endvidere ønskes en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil sikre en tilstrækkelig vidensdeling mellem projektdeltagerne, således at flaskehalse i opgaveløsningen kan undgås. Der ønskes oplysninger om, hvorledes tilbudsgiver vil sikre fortrolighed omkring processens gennemførelse Pris og betalingsvilkår I tilbuddet skal oplyses den samlede pris i DKK eksklusiv merværdiafgift (moms) for hele opgaven, dvs. med alle omkostningselementer, som IT- og Telestyrelsen forventes at betale. Den samlede pris bedes angivet som en fast maksimalpris. Tilbudsgiveren bedes bemærke, at den samlede pris maksimalt må være DKK eksklusiv merværdiafgift (moms). Der ønskes angivet pris for hver identificeret delopgave. Det skal angives, hvad den totale tid og pris er pr. person i den af konsulentfirmaet foreslåede projektbemanding. Desuden ønskes angivet en særskilt pris for eventuelle forventede rejseomkostninger i forbindelse med løsningen af opgaven. Omkostninger i forbindelse med tilstedeværelse i København (jf. ovenfor) skal angives eksplicit. 18

19 Afregning forventes at ske fasevist indenfor rammerne af den samlede pris. Så snart de i tidsplanen angivne faser er løst tilfredsstillende, vil de nedenfor fastsatte procentdele af det samlede beløb blive udbetalt: > Fase 1: 20 pct. > Fase 2: 40 pct. > Fase 3: 20 pct. > Fase 4: 20 pct. Der gøres opmærksom på, at faktura skal sendes elektronisk til IT- og Telestyrelsen og skal være påført: EAN , rekvisitionsnummer samt referenceperson: Michael Bøgh Overensstemmelse med udbudsmaterialet Tilbudsgiver skal i tilbuddet bekræfte, at vilkårene i dette udbudsmateriale accepteres. Såfremt tilbuddet afviger i forhold til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver angive dette eksplicit Øvrige forhold Tilbudsgiver skal være uafhængig af markedsinteresser. Hvis der er forbindelser til markedsaktører, skal dette angives, med en beskrivelse af, hvorledes det kan sikres, at der ikke opstår interessekonflikter. IT- og Telestyrelsen har ophavsretten til al materiale, der bliver udarbejdet i forbindelse med projektet. Hvis tilbudsgiver ønsker at have ophavsretten til bestemte dele af sit arbejde, skal dette angives eksplicit med angivelse af, hvilke dokumenter m.v., dette forbehold vedrører. Hvad angår de generelle kontraktbetingelser forudsættes det, at der tages udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens udkast til kontrakt, jf. bilag 2. Såfremt konsulentfirmaet på enkelte punkter har afvigelser i forhold hertil, skal dette angives. Endvidere ønskes en beskrivelse af de vilkår, der i øvrigt foreslås lagt til grund for løsningen af opgaven, samt et udkast til en rammeaftale. 19

20 4. Kriterier for vurdering af tilbuddet > 4.1. EU-udbuddet Fremgangsmåden for udvælgelse af konsulentfirma er begrænset udbud og gennemføres i henhold til reglerne i kapitel V og VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet) Prækvalifikationsfasen Nærværende udbud blev offentliggjort ved en bekendtgørelse i EU-tidende i TEDdatabasen den 15. november 2006, jf. bilag 3, hvorved interesserede tilbudsgivere blev opfordret til at tilkendegive deres interesse i at få adgang til at afgive tilbud. Der er i udbudsbekendtgørelsen angivet at 5 tilbudsgivere vil blive opfordret til at afgive tilbud. De pågældende tilbudsgivere, der jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsen opfordres til at afgive tilbud skal imidlertid kunne leve op til følgende: Oplysninger om juridiske forhold: > Tilbudsgiver skal fremsende en underskrevet Tro- og love erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. LBK nr. 336 af 31. maj Tro- og love erklæringen hentes på udbuddets hjemmeside. > Tilbudsgiver skal desuden indsende en gyldig Serviceattest erhvervet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller en attest der svarer hertil. Attesten er udstedt for at indhente oplysninger fra en kompetent offentlig myndighed i henhold til udbud efter Europa parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF og indeholder de relevante oplysninger, som skal anvendes i forbindelse med anmodningen om tilbudsgivning fra de forskellige offentlige myndigheder. I Danmark eksempelvis ATP, Skat, Skifteretten og Kriminalregisteret. Oplysninger om økonomiske og finansiel kapacitet: > Tilbudsgiver skal for de seneste 3 år fremsende dokumenterede oplysninger vedrørende omsætningen på de ydelser, som nærværende tilbud vedrører. ITog Telestyrelsens mindstekrav er, at tilbudsgiveren kan dokumentere en positiv omsætning på LRAIC-mobil i mindst 1 ud af de sidste 3 år. Tilbudsgiver skal for de seneste 3 år desuden fremsende oplysninger om omsætning, egenkapital, passiver, soliditet, dækningsbidrag og resultat før skat for den del af virksomheden, som kan få andel i det økonomiske ansvar for aftalens opfyldelse. Oplysningerne skal dokumenteres via virksomhedens reviderede regnskab. IT- og Telestyrelsens mindstekrav er, at tilbudsgiveren i det seneste regnskabsår kan dokumentere en soliditet på mindst 20 procent. Oplysninger om teknisk kapacitet: 20

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: > Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med ændring af LRAIC-metoden på fastnettet til brug for fastsættelse af samtrafikpriser. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT-

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: > Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med ændring af LRAIC-metoden på fastnettet til brug for fastsættelse af samtrafikpriser. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT-

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION OG BAGGRUND OPGAVEBESKRIVELSE LOVGRUNDLAGET... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION OG BAGGRUND OPGAVEBESKRIVELSE LOVGRUNDLAGET... 4 Udbudsmateriale Offentligt udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med implementering af BSA og delstrækninger af rå kobber i accessnettet i LRAIC-modellen og fastsættelse af samtrafikpriser 13.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere