KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1"

Transkript

1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland Kulturregion Kulturring Østjylland Kulturregionens kulturpolitiske vision Mål for kultursamarbejdet...4 Kapitel 3. Indsatsområder og mål...5 Kultur på tværs...5 Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse...5 Skabende kunst Skematisk oversigt indsatsområder og mål Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål...5 Strategiske overvejelser Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst Evaluering Regnskab og tilsyn...7 Bilag...10 Bilag 1. Samarbejdsorganisation...10 Bilag 2. Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår...11 Projektbevillinger...11 Periodisering...12 Bilag 3. Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af aftalen...12 Bilag 4. Effektmåling...13 Bilag 5: Projektbeskrivelser...14 Projekter under Kultur på tværs...14 Projekter under Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse...18 Projekter under Skabende Kunst af 25

2 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler Alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en fælles koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem kommunerne og staten Formål med kulturaftaler Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at understøtte kommunernes engagement på kulturområdet styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet. Samarbejdet omkring en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialogen er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen et løft. Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland Kulturring Østjylland omfatter de seks kommuner Skanderborg, Odder, Samsø, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Samlet har kommunerne et indbyggertal på ca indbyggere. Kulturaftalen har sin baggrund i ønsket om et frivilligt interessefællesskab mellem de deltagende kommuner samt ønsket om en udvikling på kulturområdet gennem det kommunale samarbejde og gennem kulturfaglige netværksarbejder. Aftalens formål er at generere idéer, der kan omsættes til projekter af høj faglig kvalitet, som kan fremme kommunernes udviklingsstrategier. 2 af 25

3 Kommunernes umiddelbare fortrin er en smuk natur, en rig kulturarv, et traditionelt rigt foreningsliv drevet af en stor frivillig og ulønnet indsats. Kulturregionen er også base for mange professionelle kunstnere. De seks kommuner har mange styrker, men også udfordringer som varierende budgetgrundlag, forskellighed i sundhedsprofiler og uddannelsesniveau, talentflugt grundet mangel på højere uddannelsesinstitutioner og dermed fraflytning af unge. Ud over mange fortrin og nogle udfordringer har de seks kommuner samtidig store udviklingsmuligheder i kraft af nærheden til Aarhus og Det østjyske Vækstbånd som kulturelle vækstmotorer. Tryghed, nærhed og sundhed med aktiviteter inden for kultur, sport og fritid er afgørende elementer, når borgere og besøgende fortæller om, hvad der lægges vægt på ved valget af bosætning eller besøg i kommunerne i Kulturregion Østjylland. Derfor skal det kulturpolitiske samarbejde hævde, markere og udvikle regionen til et område i vækst og skabe gode rammer og betingelser, der styrker både borgere og besøgendes kulturelle identitet og interesse for de tilbud, der udvikles. Aftalen beskriver en række målsætninger og aktiviteter, som primært realiseres i et samarbejdende fællesskab mellem de seks kommuner ud fra fem tværgående nøgleord: 1. Bosætning For at udvikle kommunerne som bosætningsområder er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for bosætning er til stede. Kommunernes umiddelbare fortrin er en smuk natur og set i forhold til større byområder billige boliger. Kendetegnet er også traditionerne med et rigt foreningsliv drevet af en stor frivillig og ulønnet indsats. Det er derfor muligt at deltage i en bred vifte af aktiviteter og til en meget rimelig pris. 2. Synlighed og tilgængelighed Kulturring Østjylland rummer en rigdom af kulturarv i naturen, som det er vigtigt at synliggøre for såvel den enkelte kommunes egne borgere som borgere i samarbejdskommuner og turister generelt. 3. Kulturel identitet Kulturpolitikken i de seks kommuner bygger på blandt andet værdier som engagement, fællesskab og livsglæde. 4. Kultur og Sundhed Motion og kultur i alle sammenhænge medvirker til øget sundhed, gode sociale netværk og udvikling af talenter. De mangfoldige og forskelligartede tilbud i de 6 kommuner åbner gode muligheder for at udvikle tilbud på tværs af sundhed og kultur og i naturen. 3 af 25

4 5. Erhverv og vækst Et samarbejde mellem kultur og erhverv kan medvirke til, at kvaliteten øges, og der skabes et fundament med gode kulturtilbud, der også tiltrækker kvalificeret arbejdskraft som er med til at fastholde og etablere virksomheder. De seks kommuners erhvervsfokus skal medvirke til at understøtte udvikling af kreative erhverv og vækst. For yderligere oplysninger om Kulturring Østjylland henvises til Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturring Østjylland skal være et godt sted at leve, opleve og være aktiv medborger. Kulturregionen vil gennem aktiviteter understøtte en positiv udvikling på kulturområdet med særlig vægt på kvalitet og mangfoldighed i tilbud og aktiviteter til forskellige befolkningsgrupper. Kulturtiltagene skal synliggøre og forankre områdets kvaliteter, samt indbyde til at opleve, deltage og aktivt involvere sig i kulturlivet Mål for kultursamarbejdet Kulturring Østjylland ønsker, som kulturregion med kulturen som vækstdriver, at styrke de seks kommuner som et attraktivt sted for bosætning og udvikling af kreative erhverv ved at der er gode muligheder for frie aktiviteter og spændende kulturelle tilbud for hele familien via udbredelsen af kulturdatabaser og naturguider at få langt flere end hidtil til at få kendskab til de konkrete seværdigheder at den kulturelle identitet stimuleres med tilbud som udfordrer, oplyser og giver oplevelser at udvikle og gentænke motions- og sundhedstilbud på tværs af kulturtilbud og institutioner at understøtte udviklingen af talenter som inspiration for nye og spændende tilbud at udvikle erhvervslivets økonomiske engagement med henblik på at styrke kulturen. Der er udvalgt en række fokusområder ud fra en vurdering af Kulturring Østjyllands særlige styrkepositioner og udviklingspotentialer. Der er i særlig grad lagt vægt på områder, der omfatter alle kommuner, og som i særlig grad kan markere Kulturring Østjylland. 4 af 25

5 Kapitel 3. Indsatsområder og mål Kulturregionens mål udfoldes ved at gentænke og udvikle kulturen i nye sammenhænge gennem følgende tre indsatsområder: Kultur på tværs GENTÆNK Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst 3.1. Skematisk oversigt indsatsområder og mål Indsatsområder Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst Effektmål at nye og udfordrende kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer har vakt nysgerrighed og engagement samt styrket interessen for bosætning i Kulturringen at Kulturring Østjyllands fælles kulturarv og kulturlandskab gentænkes og eksponeres for borgere og turister som led i en ny dannelses-, videns- og oplevelseskultur at mangfoldige scener og aktører er inddraget i skabelsen af kunstneriske værker/kulturtilbud, så deltagernes individuelle ageren og kollektive kreativitet og kompetencer er kommet til udtryk 3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Strategiske overvejelser De overordnede strategiske overvejelser bygger på regionsbestyrelsens vision og mål, kulturministerens fokusområder samt tilkendegivelser fra en stor gruppe af kulturregionens interessenter og aktører på kulturområdet. 1. Kultur på tværs Målet for indsatsområdet er at nye, skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement samt styrker interessen for bosætning i Kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder. Metoderne til at nå disse mål er 5 af 25

6 at øge samarbejde og inspirere til at udvikle nye aktive fællesskaber på tværs af kommuner, fag, generationer og kulturer som bygger på ny teknologi at udvikle og gennemføre mobile tværgående kulturaktiviteter målrettet børn, unge, voksne og ældre sammen og hver for sig som samler og bygger bro mellem kunstarter og nye virksomhedskulturer at udvikle nye kulturelle tiltag, der egner sig til det aktive medborgerskab, for at skabe en højere grad af fællesskabsfølelse og ejerskab til kulturaktiviteter. Begrebet brugerdrevet kulturudvikling gøres til et omdrejningspunkt. 2. Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Målet for indsatsområdet er, at borgere og turister skal opleve kulturarven som synlig og kulturlandskaberne som tilgængelige og motiverende også for fysisk aktivitet. Metoderne til at nå disse mål er at afdække og se mulighederne i Kulturring Østjyllands fælles resurser i form af inspirerende kulturlandskaber og kulturarv og anvende disse i en gentænkt digitaliseret formidlingsstrategi at gentænke traditionelle kulturtilbud i nye naturomgivelser som tiltrækker såvel borgere som turister at udnytte digitale formidlingsformer som guide i fortællingen om den stedlige natur og kulturarv. 3. Skabende kunst Kunsten har væsentlig betydning og spiller en stor rolle i de seks kulturregionskommuner grundet mange kunstneres bosætning og nærheden til kulturmetropolen Aarhus. Dette har en stor afsmittende effekt i interessen for at være skabende i kunstneriske miljøer og institutioner som kunstsammenslutninger, kulturskoler, musikskoler, billedskoler samt kreative erhverv etc. Målet er at få opløst barrierer og grænser, så kunsten kan komme til udtryk på nye måder, hvor talent, samarbejde og sammenhæng kan udvikles og løfte kunsten ind i en ny dimension. Metoderne til at nå disse mål er at tilrettelægge arrangementer, hvor deltagerne spiller med fx inden for drama, teater, billedkunst, kunsthåndværk, musik og dans at synliggøre og udvikle kulturinstitutionernes tilbud så børn og unge inspireres og motiveres til aktiv deltagelse i at skabe kunst i nye rammer og mødesteder uden for det kendte at udbrede viften af kulturtilbud, så deltagernes kreativitet og kompetencer styrkes og udvikles at inddrage iværksættere og professionelle skabende kunstnere på det kreative erhvervsområde Indsatsområdernes projekter er nærmere beskrevet i bilag 5. 6 af 25

7 Kapitel 4. Bevillinger knyttet til aftalen Den samlede årlige ramme er på i alt 1,2 mio. kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på kr. og Kulturring Østjylland et tilsvarende tilskud på minimum kr Økonomiske rammer Kulturregion Kulturring Østjylland Kr priser Kulturministeriet Regional medfin. Kulturministeriet Regional medfin. Kulturministeriet Regional medfn. Kulturministeriet Regional medfin. Projekttilskud Samlet økonomisk ramme Der skal være minimum 50 % regional medfinansiering af denne aftale, dvs. tilskud opnået fra lokale myndigheder, institutioner, foreninger, fonde eller privatpersoner. De samlede statslige midler kan ikke overstige 50 % af den samlede finansiering, dvs. at alle statslige midler fra andre ministerier, styrelser, institutioner, EU og lign. tæller med. Kapitel 5. Evaluering og regnskab 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. Kulturregion Østjylland skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og erfaringer med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Kulturstyrelsen. Første status indsendes den 15. september Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. I forbindelse med indsendelse af status i aftalens andet år indsendes samtidig en kort evaluering med kulturregionens vurdering af aftalens forløb indtil dette tidspunkt (midtvejsevaluering). Senest den 1. marts 2016 skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale (slutevaluering). Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor Regnskab og tilsyn Kulturring Østjylland skal årligt indsende en oversigt, der viser udviklingsmidlernes fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Kulturregionen skal endvidere indsende regnskabsoplysninger om den regionale medfinansiering. Oplysningerne skal opgøre den sam- 7 af 25

8 lede egenfinansiering og vise, hvor stort et tilskud de enkelte projekter har modtaget i regional medfinansiering. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det skal fremgå, at kommunernes revision har påset 1. at det statslige udviklingstilskud er brugt sparsommeligt og i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i denne aftale 2. at den samlede statslige medfinansiering ikke udgør mere end 50 % af den samlede finansiering for hvert indsatsområde 3. at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Kulturregionen foretager den endelig regnskabsmæssige godkendelse af de enkelte projektregnskaber og har den fulde tilsynsforpligtelse med de udviklingsprojekter, kulturregionen iværksætter med tilskud fra Kulturministeriet. Regnskabsoplysningerne skal være Kulturministeriet i hænde senest den 15. september det efterfølgende år. For eventuelle andre bevillinger fra ministeriets styrelser eller andre puljer, beskrives i fornødent omfang de særlige rapporteringskrav, som gælder herfor. 8 af 25

9 Kapitel 6. Underskrift af aftalen Sted og dato kulturministeren Skanderborg Kommune Odder Kommune Samsø Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune 9 af 25

10 Bilag Bilag 1: Samarbejdsorganisation Bilag 2: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 3: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 4: Effektmåling Bilag 5: Projektbeskrivelser Bilag 6: Aftalens økonomiske grundlag kommunernes bidrag Bilag 1. Samarbejdsorganisation Udgangspunktet for samarbejdet er en bevidsthed om, at ved at løfte i fællesskab kan der skabes resultater og kulturelle begivenheder, som ligger uden for de enkelte kommuners og kulturinstitutioners formåen. Kulturring Østjylland har vedtaget en samarbejdsaftale, der regulerer kommunernes indbyrdes relationer inden for aftalen, og som samtidig danner et formelt grundlag for kommunernes samarbejde på det kulturelle område. Samarbejdsaftalen definerer kompetence- og ansvarsforhold. Desuden definerer den en operationel organisation. Der er nedsat en kulturregionsbestyrelse bestående af formændene for de seks kommunalbestyrelsers kulturelle udvalg. Bestyrelsen har det politiske ansvar for drift og udvikling af de regionale kulturelle aktiviteter og opgaver inden for rammerne af kulturaftalen. Den politiske styregruppe skal afstikke overordnede økonomiske rammer og prioriteringer. Fordelingen af konkrete midler foretages af den politiske styregruppe på baggrund af indstillinger fra den administrative styregruppe. Den administrative styregruppe, der består af fagchefer eller disses stedfortrædere fra de seks kommuners kulturelle, administrative områder, har indstillingsret til bestyrelsen i alle sager, der bringes på dagsordenen til bestyrelsens møder. Styregruppen servicerer i øvrigt bestyrelsen med relevante oplæg og oplysninger. Indstillinger kan efter behov være baseret på rådgivning fra et tværgående netværk evt. med professionel ekspertise inden for de temaer, som indgår i kulturaftalen. Netværkene ad hoc grupperne/arbejdsgrupperne eller andre relevante grupperinger virker over for bestyrelsen ved at bidrage med bred, faglig rådgivning, ved at formulere idéer og ved at stille forslag, herunder forslag til finansiering med hjælp fra eksterne finansieringskilder. Sekretariatsfunktioner varetages af de seks kommuner i fællesskab og efter aftale. 10 af 25

11 Regionsbestyrelsen Formænd for de Kulturelle udvalg i Kulturringskommunerne Sekretariatsfunktioner - økonomi, web mv. Administrativ styregruppe Kulturchefer eller disses stedfortrædere fra kulturafdelingerne i de seks kommuner Ad hoc-gruppe Ad hoc-gruppe Ad hoc-gruppe Bilag 2. Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Projektbevillinger Til særlige udviklings- og forsøgsprojekter som led i kulturaftalen ydes tilskud af de kulturelle tipsmidler. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke vil være omfattet af prisreguleringer i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet inden for aftaleperioden. Ikke anvendte tilskud kan kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af tipsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Fordeling af de statslige tipsmidler og Kulturregionens egenfinansiering til projekter inden for aftalens tre indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. 11 af 25

12 Årlig statslig projektbevilling : Indsatsområde/kr Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst I alt Kulturregionens egenfinansiering Indsatsområde/kr Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst I alt Periodisering År/Indsatsområde Bilag 3. Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af aftalen Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Østjylland har virkning for perioden 1. januar 2013 til 31. december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen. 12 af 25

13 Bilag 4. Effektmåling På baggrund af de enkelte projektbeskrivelser vil Kulturregion Østjylland sandsynliggøre effekterne af denne aftale ved hjælp af to overordnede metoder: Kvantitative målinger Kvalitative målinger og observationer. Kvantitative målinger Kvantitative målinger udføres for at påvise omfanget af kulturoplevelser og antallet af berørte personer. De omfatter fx antal kulturarrangementer, antal kulturaktører, antal besøgende, udvikling i besøgstal, antal elever, der efterfølgende søger ind på kulturskoler og øvrige kurser. I forbindelse med projekter, hvor det er relevant og praktisk muligt er det endvidere interessant at undersøge, hvorvidt kulturregionens kulturarrangementer genererer yderligere kulturdeltagelse: 1) vælger brugeren/aktøren efterfølgende at opleve lignende arrangementer; samt 2) vælger brugeren/aktøren efterfølgende at opleve arrangementer inden for andre kulturgenrer og arrangementstyper. Målingerne foretages ved konkrete tællinger under og efter aktiviteterne samt spørgeskemaundersøgelser. Kvalitative målinger og observationer Kvalitative målinger og observationer udføres for at påvise den brugeroplevede effekt samt udbyttet for de forskellige samarbejdspartnere/kulturaktører. Målingerne foretages ved blandt andet interviews. Det vil blive vurderet om projekterne kan tilskrives at bidrage til at skabe en forskel i en, flere eller alle nedenstående vurderings/evalueringsfelter: Oplysning: Indsigt, viden, dannelse, refleksion etc. Social Forandring: Myndiggørelse, identitet, fællesskab, deltagelse etc. Økonomisk Vækst: Image, turisme, tilflyttere, jobskabelse etc. Underholdning: Afslapning, leg, sjov, rekreation etc. Evalueringsrapport De kvantitative og kvalitative målinger og observationer samles i en evalueringsrapport suppleret af en visuel statusevaluering for efterfølgende at blive anvendt som erfaringsgrundlag for kommende projekter 13 af 25

14 Bilag 5: Projektbeskrivelser Projekter under Kultur på tværs 1. DE MANGE ALDRE Herfra min verden går en østjysk kulturcollage 2. KULTUR PÅ HJUL LoKoMoTiv 3. GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt Det dynamiske bibliotek 1. Projektets navn DE MANGE ALDRE Herfra min verden går, - en østjysk kulturcollage 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Hvad kendetegner netop dit sted og gør dig lykkelig? Det vil dette projekt på tværs af aldre sætte fokus på for at understøtte borgernes glæde og stolthed ved at bo og/eller arbejde i deres lokalområde og udbrede budskabet til omverdenen. Derfor beder vi borgerne, enkeltvis eller meget gerne i grupper, om at beskrive deres yndlingssted eller aktivitet via de kunstneriske værktøjer som de behersker eller vil udfordre. Det kan fx være gennem video, foto, maleri, skulptur, musik, sang, fortælling, broderi m.m. Platformen kan være analog eller digital. Værkerne samles på en fysisk kulturmur en udstillings- og kommunikationsinstallation fx placeret på biblioteket eller kulturhuset, og resultatet skal efterfølgende turnere mellem de enkelte kommuner som en udstillingsstafet. Kulturmurerne fra alle kommuner udstilles endeligt på et centralt sted fx i Aarhus og København som et kultur-, bosætnings- og erhvervsfremstød for Kulturring Østjyllands kommuner. Opfølgende temaer for kulturmuren på tværs af aldre kan være Den første kærlighed, Krigen før og nu, Mad på tværs, Borgerjournalistik ved hjælp af smartphone til smartphone, som også præsenteres på kulturmuren. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? Projektet går på tværs af aldre, køn, fag, kulturer og kommunegrænser, og understøtter borgernes bevidsthed om kvaliteterne ved at bo i Østjylland. Det inddrager og gentænker digitale og analoge udtryksformer og stimulerer nærvær, samvær, dialog, mangfoldighed og innovation samt kreativ vækst. 14 af 25

15 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Større sammenhængskraft og tilfredshed ved at bo og/eller arbejde i kulturregionen. Projektet signalerer mangfoldighed og plads til alle. Den gode historie om Østjylland kan endvidere være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Der etableres et lokalt mediepartnerskab med en aktør, der dækker alle kommuner i Kulturring Østjylland. Mediepartnerskabet skal sikre udbredelse af projektet gennem redaktionel omtale og gratis annoncer samt løbende portrætter af deltagere. Det kan understøttes af en konkurrence om fx det bedste bidrag til hver kulturmur produceret på tværs af aldre i en familie eller anden gruppe fx skoleelever og ældre. Andre samarbejdspartnere er biblioteker, kulturhuse, kommunens IT- og kommunikationsafdeling, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder, facebook-grupper m.m. Der etableres et samarbejde mellem lokale virksomheder samt lokale kunstnere om medvirken ved kulturfremstød i større byer. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn KULTUR PÅ HJUL - LoKoMoTiv Lokale Kulturoplevelser og Mobile Initiativer 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold LoKoMoTiv er kulturoplevelser for alle i egnede forsamlingshuse. LoKoMoTiv giver mulighed for kulturaktiviteter med leg, læring og oplevelse. Der tages udgangspunkt i forsamlingshuse, der har en aktiv bestyrelse og har interesse i at skabe endnu mere liv i deres hus og det omkringliggende område. De konkrete tilbud udarbejdes og formidles i et samarbejde mellem forsamlingshusene og lokale koordinatorer, der sikrer kvalitet og ejerskab og har blik for evt. andre samarbejdsmuligheder i lokalområdet. Ved at bringe kulturoplevelser ud i forsamlingshusene bygger man videre på en tradition om et lokalt fællesskab, hvor man mødes på tværs af social baggrund og alder. Forsamlingshusene vælger en trailer med en genre, der kan 15 af 25

16 være indenfor dans, film, musik, scenekunst, litteratur eller arkitektur. Traileren er dekoreret og synliggør den genre, den indeholder. Trailerens funktion er at indeholde konkret grej til en workshop for og med børn. Med den følger professionelle formidlere og kunstnere til at løfte en workshop i fællesskab med børnene i forsamlingshuset. Der er mulighed for at afslutte workshoppen ved at fremvise det, børnene har skabt med en udstilling, en opvisning en forestilling eller lign. af børnene for deres voksne. Traileren er det skæve indslag, der skal synliggøre projektet og kulturaktiviteterne og samtidig integrere og gøre kulturen tilgængelig i miljøer, der ellers ligger langt fra storbyers kulturtilbud. Brugerne får indtryk - med udtryk, der sætter aftryk både konkret og mentalt. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? Der er også mulighed for at lave finaler på tværs af kommuner og byer og lave Trailer-festivaler, der viser, hvad fx danse-traileren og/eller film-traileren skabte. LoKoMoTiv understøtter leg, læring og oplevelse og opbygger personlige og faglige potentialer, kompetencer, samt styrker den enkeltes resurser og mod på at deltage i et fællesskab. Der er tale om en boomerang-effekt, idet kulturen vender tilbage i form af synergi og skabelse af kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. LoKoMoTiv muliggør brugerdreven kulturudvikling. Kulturaktiviteterne bliver gjort mobile og tilgængelige, og åbner op for at lokalmiljøerne selv vælger et kulturtilbud til, som skal foregå i lokale rammer. Det vil vække nysgerrighed og danne grobund for nye metoder at formidle og samarbejde på. Med LoKoMoTiv vil borgerne få en større viden og fornemmelse af kulturens muligheder og mangfoldighed. Nye netværk og samarbejder mellem kulturaktører og borgere vil opstå. 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Mulige nationale samarbejdspartnere: Dansens Hus, Teatercentrum, Syddjurs Egnsteater, Arkitektskolen, Animation Workshop, Filmhøjskolen, billedskoler, musikskoler/ kulturskoler, Den Jyske Opera, Det Jyske Musikkonservatorium. Mulige lokale samarbejdspartnere: Professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i Kulturring Østjylland, som også er stærke i formidling. Et større antal forsamlingshuse. Lokale aktører / borgere med interesse i et levende lokalom- 16 af 25

17 råde. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt Det dynamiske bibliotek 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Folkebibliotekerne er i disse år inde i en rivende udvikling på det digitale felt, og som de mest benyttede kulturinstitutioner sidder bibliotekerne med en enestående mulighed for at hjælpe den enkelte borger med at udvikle evnen til at manøvrere sikkert i et komplekst informationssamfund. Bibliotekerne skal derfor arbejde med formidling på en ny måde, nu af de digitale tilbud. Det skal foregå på tværs: på tværs af afstande og bopæl (f.eks. læringsprojekt i benyttelse af e- materialer, læsekredse efter interesse på tværs af kommunegrænser), på tværs af aldre (f.eks. børn lærer ældre, ældre læser for børn) og på tværs af medier (se filmen, hør musikken, læs e-bogen). Det fysiske bibliotek skal nytænkes. De fysiske samlinger mindskes, men biblioteket skal fortsat være det tredje sted, hvor borgerne kan mødes uforpligtende på tværs af aldre (f.eks. unge talenter møder etablerede kunstnere og forfattere), på tværs af roller (f.eks. forfattere og læsere mødes og udvikler teksten i fællesskab) og på tværs af kreative udtryksformer (litteratur, musik, billedkunst mv. mødes og skaber fælles værker). Bibliotekerne kan danne rammen og være med til at bygge bro mellem kunstarter. Bibliotekerne kan desuden bidrage konkret med at sætte litteraturen i spil - andre kreative udtryksformer. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? Gentænkningen af biblioteket, fysisk og virtuelt, bidrager til fornyet nysgerrighed og engagement, også hos nye generationer og de borgere, der ikke er en del af de organiserede kulturtilbud. Den digitale indgang vil sikre, at bibliotekerne når nye, i dag biblioteksfremmede grupper. Gentænkningen af bibliotekernes fysiske rum betyder at borgere i alle aldre og med forskellige interesser mødes på deres lokale bibliotek. 17 af 25

18 Vækstlag og talenter møder etablerede kunstnere og forfattere og skaber sammen kultur på tværs af aldre, kreative udtryksformer og geografi. Borgerne får både som deltagere og tilskuere nye og udfordrende kulturelle oplevelser. Bibliotekerne er foruden at være lokale steder for læring og information, også uforpligtende møde- og oplevelsessteder, hvilket spiller en rolle for borgernes valg af bosætningssted og styrker lokalsamfundet. 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Inddragelse af mange forskellige aktører i bibliotekets udvikling både fysisk og digitalt vil medføre kompetenceudvikling og erfaringsudveksling hos alle parter. Fokus på digital formidling vil betyde at nye brugergrupper nås og kendskabet til digitale medier højnes. Fokus på det fysiske bibliotek i ny form i kraft af kulturmøder på tværs vil blandt andet føre til øget lokal fokus på talentudvikling inden for de kreative områder. De lokale kulturelle aktører, kunstnere, relevante kommunale institutioner, erhvervsrådene, de kreative erhverv, studerende, borgerservice og turismeerhvervet. Desuden inddrages Kulturstyrelsen/Bibliotek og Medier til sparring. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projekter under Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse 1. NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER Indblik og Udsyn 2. KULTUR-TARV Find åstederne for den levende historie, veje til viden og oplevelser i naturen. 3. VILD MED SANG I NATUREN 1. Projektets navn NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER Indblik og Udsyn 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Der er brug for at gentænke dannelsesbegrebet og genskabe forbindelsen til det klassiske dannelsesideal: Respekten for sig selv og for andre. Dannelse skal ses som en livslang proces, der er en forudsætning for at etablere det enkelte individs tilknytning til og nødvendighed for fællesskabet. Opfat- 18 af 25

19 telsen af dannelse som en proces, gør det oplagt at inddrage eksterne aktører. Målet er, at de deltagende institutioner under en række fælles temaer skal udvikle et eller flere formidlingstilbud, hvis primære formål er at give deltagerne et bud på og redskaber til, hvordan man kan blive aktiv og bevidst både som samfundsborger og individ. Gennem etableringen af tværinstitutionelle og tværkommunale samarbejder søges endvidere etableret en fælles referenceramme på tværs af institutioner, generationer og kommunale skel. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Projektet er med til at skabe kulturel identitet, fællesskab og tilhørsforhold. Øget debat og fokus på dannelse kan på sigt være med til at ændre borgernes særlig børn og unges adfærd i det offentlige rum. Børn og unge gives redskaber til at deltage i fællesskabet som aktive medborgere. Endelig lægges op til gennem arbejdet med det klassiske dannelsesideal at borgerne får øje på, at globalisering langt fra er noget nyt begreb. Tidligere tiders dannelsesrejser både for adels- og håndværkerstanden betød et udviklende og dannende møde med fremmende sprog, fremmede mennesker og fremmede kulturer, som man bragte med hjem til lokalsamfundet, hvor det betød et enormt vidensløft på mange forskellige niveauer. På denne måde kan forståelsen både for ens egen og for andres kulturer genskabes og værdien af, at såvel det enkelte individ som samfundet gennemgår en kontinuerlig dannelsesproces. På tværs af kommuneskel og generationer inddrages biblioteker, museer, skoler, daginstitutioner, musikskoler, idrætsforeninger, erhvervslivet m.fl. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn KULTUR-TARV Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser i naturen. 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Målet er at inspirere børnefamilier, turister m.fl. til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab, gen- 19 af 25

20 nem brugerinddragende kulturarvs-aktiviteter og events. Der udvikles et koncept for kulturarvsformidling knyttet til landskabet, hvor museumsgæsten forandres til detektiv. Rammefortællinger, der knytter sig til nøjagtige steder i landskabet, skal motivere til at gå på jagt efter de kulturhistoriske åsteder, hvor begivenheder, fund, materialer mv. er lokaliseret og peger på interessante emner i kulturarven. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? Rammefortællingerne, baseret på historiske data, bearbejdes vha. fiktion og udbredes forud for eventen. Fra startsteder i landskabet ledes man, via fysiske spor kombineret med digital information, frem til åstedet. Nysgerrighed og spænding er drivkraften. På åstedet kan man sanse og opleve gennem fx musik, teater, workshops, madlavning og materialer, fx arkæologiske/ historiske fund, spor af bebyggelse, et stykke klæde mv. Digitale enheder på åstedet giver mulighed for at søge længere ind i historien og selv bidrage via blogs eller andre digitale funktioner. Formidling af viden gentænkes, da formidlingsmetoden kræver andre fagligheder inddraget, som lægges ind i en dramaturgisk, landskabs- og aktivitetsbetinget ramme Erfaring i anvendelse af digitale mobile enheder på nye måder i kulturarvsformidlingen. Erfaring og kompetenceudvikling af de involverede fagligheder såsom museumsfolk, naturformidlere, kunstnere m.fl. Netværksopbygning og samarbejdssamt konceptudvikling. (mål skal primært være brugerrettede, så hvad med at tilføje fx øget kendskab til kulturregionens kulturarv hos borgerne? ) 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Lokale museer, naturformidlere, lokalarkiver, lokale fortællere, professionelle kunstnere. Den digitale ramme sættes op i et samarbejde med IT firma, Alexandrainstituttet eller Teater Katapult med deres Audio move - et digital og interaktiv videns- og oplevelsesprodukt. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn VILD MED SANG - I NATUREN! 2. Projektstyring Følger. 20 af 25

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN kulturaftale 2011-2014 www.kum.dk kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION FYN 1. januar 2011 31. december 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

kulturaftale 2011 2014

kulturaftale 2011 2014 januar 2011 kulturaftale 2011 2014 kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion MIDT OG VESTJYLLAND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION MIDT- OG VESTJYLLAND 1. JANUAR

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom?

Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Vi siger, at kultur og fritid er guld værd. Hvad siger en skridsikker økonom? Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Oplæg på

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter

- hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Kultur på tværs børnekulturen i det nye kommunale landsskab - hvad vil kendetegne børnekulturen i de nye kommuner og hvorfor er der behov for at arbejde på tværs af kommuner og kunstarter Af Per B. Christensen,

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere