KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1"

Transkript

1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland Kulturregion Kulturring Østjylland Kulturregionens kulturpolitiske vision Mål for kultursamarbejdet...4 Kapitel 3. Indsatsområder og mål...5 Kultur på tværs...5 Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse...5 Skabende kunst Skematisk oversigt indsatsområder og mål Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål...5 Strategiske overvejelser Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst Evaluering Regnskab og tilsyn...7 Bilag...10 Bilag 1. Samarbejdsorganisation...10 Bilag 2. Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår...11 Projektbevillinger...11 Periodisering...12 Bilag 3. Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af aftalen...12 Bilag 4. Effektmåling...13 Bilag 5: Projektbeskrivelser...14 Projekter under Kultur på tværs...14 Projekter under Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse...18 Projekter under Skabende Kunst af 25

2 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler Alle skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambitiøs udfordring, der kræver en fælles koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en afgørende rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem kommunerne og staten Formål med kulturaftaler Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at understøtte kommunernes engagement på kulturområdet styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem kommunerne og staten give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på mål og resultater i stedet for detailstyring sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet. Samarbejdet omkring en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialogen er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen et løft. Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland Kulturring Østjylland omfatter de seks kommuner Skanderborg, Odder, Samsø, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Samlet har kommunerne et indbyggertal på ca indbyggere. Kulturaftalen har sin baggrund i ønsket om et frivilligt interessefællesskab mellem de deltagende kommuner samt ønsket om en udvikling på kulturområdet gennem det kommunale samarbejde og gennem kulturfaglige netværksarbejder. Aftalens formål er at generere idéer, der kan omsættes til projekter af høj faglig kvalitet, som kan fremme kommunernes udviklingsstrategier. 2 af 25

3 Kommunernes umiddelbare fortrin er en smuk natur, en rig kulturarv, et traditionelt rigt foreningsliv drevet af en stor frivillig og ulønnet indsats. Kulturregionen er også base for mange professionelle kunstnere. De seks kommuner har mange styrker, men også udfordringer som varierende budgetgrundlag, forskellighed i sundhedsprofiler og uddannelsesniveau, talentflugt grundet mangel på højere uddannelsesinstitutioner og dermed fraflytning af unge. Ud over mange fortrin og nogle udfordringer har de seks kommuner samtidig store udviklingsmuligheder i kraft af nærheden til Aarhus og Det østjyske Vækstbånd som kulturelle vækstmotorer. Tryghed, nærhed og sundhed med aktiviteter inden for kultur, sport og fritid er afgørende elementer, når borgere og besøgende fortæller om, hvad der lægges vægt på ved valget af bosætning eller besøg i kommunerne i Kulturregion Østjylland. Derfor skal det kulturpolitiske samarbejde hævde, markere og udvikle regionen til et område i vækst og skabe gode rammer og betingelser, der styrker både borgere og besøgendes kulturelle identitet og interesse for de tilbud, der udvikles. Aftalen beskriver en række målsætninger og aktiviteter, som primært realiseres i et samarbejdende fællesskab mellem de seks kommuner ud fra fem tværgående nøgleord: 1. Bosætning For at udvikle kommunerne som bosætningsområder er det nødvendigt at sikre, at de overordnede rammer for bosætning er til stede. Kommunernes umiddelbare fortrin er en smuk natur og set i forhold til større byområder billige boliger. Kendetegnet er også traditionerne med et rigt foreningsliv drevet af en stor frivillig og ulønnet indsats. Det er derfor muligt at deltage i en bred vifte af aktiviteter og til en meget rimelig pris. 2. Synlighed og tilgængelighed Kulturring Østjylland rummer en rigdom af kulturarv i naturen, som det er vigtigt at synliggøre for såvel den enkelte kommunes egne borgere som borgere i samarbejdskommuner og turister generelt. 3. Kulturel identitet Kulturpolitikken i de seks kommuner bygger på blandt andet værdier som engagement, fællesskab og livsglæde. 4. Kultur og Sundhed Motion og kultur i alle sammenhænge medvirker til øget sundhed, gode sociale netværk og udvikling af talenter. De mangfoldige og forskelligartede tilbud i de 6 kommuner åbner gode muligheder for at udvikle tilbud på tværs af sundhed og kultur og i naturen. 3 af 25

4 5. Erhverv og vækst Et samarbejde mellem kultur og erhverv kan medvirke til, at kvaliteten øges, og der skabes et fundament med gode kulturtilbud, der også tiltrækker kvalificeret arbejdskraft som er med til at fastholde og etablere virksomheder. De seks kommuners erhvervsfokus skal medvirke til at understøtte udvikling af kreative erhverv og vækst. For yderligere oplysninger om Kulturring Østjylland henvises til Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturring Østjylland skal være et godt sted at leve, opleve og være aktiv medborger. Kulturregionen vil gennem aktiviteter understøtte en positiv udvikling på kulturområdet med særlig vægt på kvalitet og mangfoldighed i tilbud og aktiviteter til forskellige befolkningsgrupper. Kulturtiltagene skal synliggøre og forankre områdets kvaliteter, samt indbyde til at opleve, deltage og aktivt involvere sig i kulturlivet Mål for kultursamarbejdet Kulturring Østjylland ønsker, som kulturregion med kulturen som vækstdriver, at styrke de seks kommuner som et attraktivt sted for bosætning og udvikling af kreative erhverv ved at der er gode muligheder for frie aktiviteter og spændende kulturelle tilbud for hele familien via udbredelsen af kulturdatabaser og naturguider at få langt flere end hidtil til at få kendskab til de konkrete seværdigheder at den kulturelle identitet stimuleres med tilbud som udfordrer, oplyser og giver oplevelser at udvikle og gentænke motions- og sundhedstilbud på tværs af kulturtilbud og institutioner at understøtte udviklingen af talenter som inspiration for nye og spændende tilbud at udvikle erhvervslivets økonomiske engagement med henblik på at styrke kulturen. Der er udvalgt en række fokusområder ud fra en vurdering af Kulturring Østjyllands særlige styrkepositioner og udviklingspotentialer. Der er i særlig grad lagt vægt på områder, der omfatter alle kommuner, og som i særlig grad kan markere Kulturring Østjylland. 4 af 25

5 Kapitel 3. Indsatsområder og mål Kulturregionens mål udfoldes ved at gentænke og udvikle kulturen i nye sammenhænge gennem følgende tre indsatsområder: Kultur på tværs GENTÆNK Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst 3.1. Skematisk oversigt indsatsområder og mål Indsatsområder Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst Effektmål at nye og udfordrende kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer har vakt nysgerrighed og engagement samt styrket interessen for bosætning i Kulturringen at Kulturring Østjyllands fælles kulturarv og kulturlandskab gentænkes og eksponeres for borgere og turister som led i en ny dannelses-, videns- og oplevelseskultur at mangfoldige scener og aktører er inddraget i skabelsen af kunstneriske værker/kulturtilbud, så deltagernes individuelle ageren og kollektive kreativitet og kompetencer er kommet til udtryk 3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Strategiske overvejelser De overordnede strategiske overvejelser bygger på regionsbestyrelsens vision og mål, kulturministerens fokusområder samt tilkendegivelser fra en stor gruppe af kulturregionens interessenter og aktører på kulturområdet. 1. Kultur på tværs Målet for indsatsområdet er at nye, skæve og gentænkte kulturtilbud på tværs af kommuner, institutioner og generationer vækker nysgerrighed og engagement samt styrker interessen for bosætning i Kulturringskommunerne og virker attraktiv for virksomheder. Metoderne til at nå disse mål er 5 af 25

6 at øge samarbejde og inspirere til at udvikle nye aktive fællesskaber på tværs af kommuner, fag, generationer og kulturer som bygger på ny teknologi at udvikle og gennemføre mobile tværgående kulturaktiviteter målrettet børn, unge, voksne og ældre sammen og hver for sig som samler og bygger bro mellem kunstarter og nye virksomhedskulturer at udvikle nye kulturelle tiltag, der egner sig til det aktive medborgerskab, for at skabe en højere grad af fællesskabsfølelse og ejerskab til kulturaktiviteter. Begrebet brugerdrevet kulturudvikling gøres til et omdrejningspunkt. 2. Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Målet for indsatsområdet er, at borgere og turister skal opleve kulturarven som synlig og kulturlandskaberne som tilgængelige og motiverende også for fysisk aktivitet. Metoderne til at nå disse mål er at afdække og se mulighederne i Kulturring Østjyllands fælles resurser i form af inspirerende kulturlandskaber og kulturarv og anvende disse i en gentænkt digitaliseret formidlingsstrategi at gentænke traditionelle kulturtilbud i nye naturomgivelser som tiltrækker såvel borgere som turister at udnytte digitale formidlingsformer som guide i fortællingen om den stedlige natur og kulturarv. 3. Skabende kunst Kunsten har væsentlig betydning og spiller en stor rolle i de seks kulturregionskommuner grundet mange kunstneres bosætning og nærheden til kulturmetropolen Aarhus. Dette har en stor afsmittende effekt i interessen for at være skabende i kunstneriske miljøer og institutioner som kunstsammenslutninger, kulturskoler, musikskoler, billedskoler samt kreative erhverv etc. Målet er at få opløst barrierer og grænser, så kunsten kan komme til udtryk på nye måder, hvor talent, samarbejde og sammenhæng kan udvikles og løfte kunsten ind i en ny dimension. Metoderne til at nå disse mål er at tilrettelægge arrangementer, hvor deltagerne spiller med fx inden for drama, teater, billedkunst, kunsthåndværk, musik og dans at synliggøre og udvikle kulturinstitutionernes tilbud så børn og unge inspireres og motiveres til aktiv deltagelse i at skabe kunst i nye rammer og mødesteder uden for det kendte at udbrede viften af kulturtilbud, så deltagernes kreativitet og kompetencer styrkes og udvikles at inddrage iværksættere og professionelle skabende kunstnere på det kreative erhvervsområde Indsatsområdernes projekter er nærmere beskrevet i bilag 5. 6 af 25

7 Kapitel 4. Bevillinger knyttet til aftalen Den samlede årlige ramme er på i alt 1,2 mio. kr. Kulturministeriet yder et samlet tilskud på kr. og Kulturring Østjylland et tilsvarende tilskud på minimum kr Økonomiske rammer Kulturregion Kulturring Østjylland Kr priser Kulturministeriet Regional medfin. Kulturministeriet Regional medfin. Kulturministeriet Regional medfn. Kulturministeriet Regional medfin. Projekttilskud Samlet økonomisk ramme Der skal være minimum 50 % regional medfinansiering af denne aftale, dvs. tilskud opnået fra lokale myndigheder, institutioner, foreninger, fonde eller privatpersoner. De samlede statslige midler kan ikke overstige 50 % af den samlede finansiering, dvs. at alle statslige midler fra andre ministerier, styrelser, institutioner, EU og lign. tæller med. Kapitel 5. Evaluering og regnskab 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. Kulturregion Østjylland skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og erfaringer med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Kulturstyrelsen. Første status indsendes den 15. september Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. I forbindelse med indsendelse af status i aftalens andet år indsendes samtidig en kort evaluering med kulturregionens vurdering af aftalens forløb indtil dette tidspunkt (midtvejsevaluering). Senest den 1. marts 2016 skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale (slutevaluering). Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor Regnskab og tilsyn Kulturring Østjylland skal årligt indsende en oversigt, der viser udviklingsmidlernes fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Kulturregionen skal endvidere indsende regnskabsoplysninger om den regionale medfinansiering. Oplysningerne skal opgøre den sam- 7 af 25

8 lede egenfinansiering og vise, hvor stort et tilskud de enkelte projekter har modtaget i regional medfinansiering. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det skal fremgå, at kommunernes revision har påset 1. at det statslige udviklingstilskud er brugt sparsommeligt og i overensstemmelse med de formål, der er beskrevet i denne aftale 2. at den samlede statslige medfinansiering ikke udgør mere end 50 % af den samlede finansiering for hvert indsatsområde 3. at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Kulturregionen foretager den endelig regnskabsmæssige godkendelse af de enkelte projektregnskaber og har den fulde tilsynsforpligtelse med de udviklingsprojekter, kulturregionen iværksætter med tilskud fra Kulturministeriet. Regnskabsoplysningerne skal være Kulturministeriet i hænde senest den 15. september det efterfølgende år. For eventuelle andre bevillinger fra ministeriets styrelser eller andre puljer, beskrives i fornødent omfang de særlige rapporteringskrav, som gælder herfor. 8 af 25

9 Kapitel 6. Underskrift af aftalen Sted og dato kulturministeren Skanderborg Kommune Odder Kommune Samsø Kommune Favrskov Kommune Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune 9 af 25

10 Bilag Bilag 1: Samarbejdsorganisation Bilag 2: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 3: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 4: Effektmåling Bilag 5: Projektbeskrivelser Bilag 6: Aftalens økonomiske grundlag kommunernes bidrag Bilag 1. Samarbejdsorganisation Udgangspunktet for samarbejdet er en bevidsthed om, at ved at løfte i fællesskab kan der skabes resultater og kulturelle begivenheder, som ligger uden for de enkelte kommuners og kulturinstitutioners formåen. Kulturring Østjylland har vedtaget en samarbejdsaftale, der regulerer kommunernes indbyrdes relationer inden for aftalen, og som samtidig danner et formelt grundlag for kommunernes samarbejde på det kulturelle område. Samarbejdsaftalen definerer kompetence- og ansvarsforhold. Desuden definerer den en operationel organisation. Der er nedsat en kulturregionsbestyrelse bestående af formændene for de seks kommunalbestyrelsers kulturelle udvalg. Bestyrelsen har det politiske ansvar for drift og udvikling af de regionale kulturelle aktiviteter og opgaver inden for rammerne af kulturaftalen. Den politiske styregruppe skal afstikke overordnede økonomiske rammer og prioriteringer. Fordelingen af konkrete midler foretages af den politiske styregruppe på baggrund af indstillinger fra den administrative styregruppe. Den administrative styregruppe, der består af fagchefer eller disses stedfortrædere fra de seks kommuners kulturelle, administrative områder, har indstillingsret til bestyrelsen i alle sager, der bringes på dagsordenen til bestyrelsens møder. Styregruppen servicerer i øvrigt bestyrelsen med relevante oplæg og oplysninger. Indstillinger kan efter behov være baseret på rådgivning fra et tværgående netværk evt. med professionel ekspertise inden for de temaer, som indgår i kulturaftalen. Netværkene ad hoc grupperne/arbejdsgrupperne eller andre relevante grupperinger virker over for bestyrelsen ved at bidrage med bred, faglig rådgivning, ved at formulere idéer og ved at stille forslag, herunder forslag til finansiering med hjælp fra eksterne finansieringskilder. Sekretariatsfunktioner varetages af de seks kommuner i fællesskab og efter aftale. 10 af 25

11 Regionsbestyrelsen Formænd for de Kulturelle udvalg i Kulturringskommunerne Sekretariatsfunktioner - økonomi, web mv. Administrativ styregruppe Kulturchefer eller disses stedfortrædere fra kulturafdelingerne i de seks kommuner Ad hoc-gruppe Ad hoc-gruppe Ad hoc-gruppe Bilag 2. Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Projektbevillinger Til særlige udviklings- og forsøgsprojekter som led i kulturaftalen ydes tilskud af de kulturelle tipsmidler. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke vil være omfattet af prisreguleringer i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet inden for aftaleperioden. Ikke anvendte tilskud kan kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af tipsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte år. Fordeling af de statslige tipsmidler og Kulturregionens egenfinansiering til projekter inden for aftalens tre indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. 11 af 25

12 Årlig statslig projektbevilling : Indsatsområde/kr Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst I alt Kulturregionens egenfinansiering Indsatsområde/kr Kultur på tværs Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Skabende kunst I alt Periodisering År/Indsatsområde Bilag 3. Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af aftalen Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Østjylland har virkning for perioden 1. januar 2013 til 31. december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen. 12 af 25

13 Bilag 4. Effektmåling På baggrund af de enkelte projektbeskrivelser vil Kulturregion Østjylland sandsynliggøre effekterne af denne aftale ved hjælp af to overordnede metoder: Kvantitative målinger Kvalitative målinger og observationer. Kvantitative målinger Kvantitative målinger udføres for at påvise omfanget af kulturoplevelser og antallet af berørte personer. De omfatter fx antal kulturarrangementer, antal kulturaktører, antal besøgende, udvikling i besøgstal, antal elever, der efterfølgende søger ind på kulturskoler og øvrige kurser. I forbindelse med projekter, hvor det er relevant og praktisk muligt er det endvidere interessant at undersøge, hvorvidt kulturregionens kulturarrangementer genererer yderligere kulturdeltagelse: 1) vælger brugeren/aktøren efterfølgende at opleve lignende arrangementer; samt 2) vælger brugeren/aktøren efterfølgende at opleve arrangementer inden for andre kulturgenrer og arrangementstyper. Målingerne foretages ved konkrete tællinger under og efter aktiviteterne samt spørgeskemaundersøgelser. Kvalitative målinger og observationer Kvalitative målinger og observationer udføres for at påvise den brugeroplevede effekt samt udbyttet for de forskellige samarbejdspartnere/kulturaktører. Målingerne foretages ved blandt andet interviews. Det vil blive vurderet om projekterne kan tilskrives at bidrage til at skabe en forskel i en, flere eller alle nedenstående vurderings/evalueringsfelter: Oplysning: Indsigt, viden, dannelse, refleksion etc. Social Forandring: Myndiggørelse, identitet, fællesskab, deltagelse etc. Økonomisk Vækst: Image, turisme, tilflyttere, jobskabelse etc. Underholdning: Afslapning, leg, sjov, rekreation etc. Evalueringsrapport De kvantitative og kvalitative målinger og observationer samles i en evalueringsrapport suppleret af en visuel statusevaluering for efterfølgende at blive anvendt som erfaringsgrundlag for kommende projekter 13 af 25

14 Bilag 5: Projektbeskrivelser Projekter under Kultur på tværs 1. DE MANGE ALDRE Herfra min verden går en østjysk kulturcollage 2. KULTUR PÅ HJUL LoKoMoTiv 3. GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt Det dynamiske bibliotek 1. Projektets navn DE MANGE ALDRE Herfra min verden går, - en østjysk kulturcollage 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Hvad kendetegner netop dit sted og gør dig lykkelig? Det vil dette projekt på tværs af aldre sætte fokus på for at understøtte borgernes glæde og stolthed ved at bo og/eller arbejde i deres lokalområde og udbrede budskabet til omverdenen. Derfor beder vi borgerne, enkeltvis eller meget gerne i grupper, om at beskrive deres yndlingssted eller aktivitet via de kunstneriske værktøjer som de behersker eller vil udfordre. Det kan fx være gennem video, foto, maleri, skulptur, musik, sang, fortælling, broderi m.m. Platformen kan være analog eller digital. Værkerne samles på en fysisk kulturmur en udstillings- og kommunikationsinstallation fx placeret på biblioteket eller kulturhuset, og resultatet skal efterfølgende turnere mellem de enkelte kommuner som en udstillingsstafet. Kulturmurerne fra alle kommuner udstilles endeligt på et centralt sted fx i Aarhus og København som et kultur-, bosætnings- og erhvervsfremstød for Kulturring Østjyllands kommuner. Opfølgende temaer for kulturmuren på tværs af aldre kan være Den første kærlighed, Krigen før og nu, Mad på tværs, Borgerjournalistik ved hjælp af smartphone til smartphone, som også præsenteres på kulturmuren. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? Projektet går på tværs af aldre, køn, fag, kulturer og kommunegrænser, og understøtter borgernes bevidsthed om kvaliteterne ved at bo i Østjylland. Det inddrager og gentænker digitale og analoge udtryksformer og stimulerer nærvær, samvær, dialog, mangfoldighed og innovation samt kreativ vækst. 14 af 25

15 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Større sammenhængskraft og tilfredshed ved at bo og/eller arbejde i kulturregionen. Projektet signalerer mangfoldighed og plads til alle. Den gode historie om Østjylland kan endvidere være med til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Der etableres et lokalt mediepartnerskab med en aktør, der dækker alle kommuner i Kulturring Østjylland. Mediepartnerskabet skal sikre udbredelse af projektet gennem redaktionel omtale og gratis annoncer samt løbende portrætter af deltagere. Det kan understøttes af en konkurrence om fx det bedste bidrag til hver kulturmur produceret på tværs af aldre i en familie eller anden gruppe fx skoleelever og ældre. Andre samarbejdspartnere er biblioteker, kulturhuse, kommunens IT- og kommunikationsafdeling, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder, facebook-grupper m.m. Der etableres et samarbejde mellem lokale virksomheder samt lokale kunstnere om medvirken ved kulturfremstød i større byer. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn KULTUR PÅ HJUL - LoKoMoTiv Lokale Kulturoplevelser og Mobile Initiativer 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold LoKoMoTiv er kulturoplevelser for alle i egnede forsamlingshuse. LoKoMoTiv giver mulighed for kulturaktiviteter med leg, læring og oplevelse. Der tages udgangspunkt i forsamlingshuse, der har en aktiv bestyrelse og har interesse i at skabe endnu mere liv i deres hus og det omkringliggende område. De konkrete tilbud udarbejdes og formidles i et samarbejde mellem forsamlingshusene og lokale koordinatorer, der sikrer kvalitet og ejerskab og har blik for evt. andre samarbejdsmuligheder i lokalområdet. Ved at bringe kulturoplevelser ud i forsamlingshusene bygger man videre på en tradition om et lokalt fællesskab, hvor man mødes på tværs af social baggrund og alder. Forsamlingshusene vælger en trailer med en genre, der kan 15 af 25

16 være indenfor dans, film, musik, scenekunst, litteratur eller arkitektur. Traileren er dekoreret og synliggør den genre, den indeholder. Trailerens funktion er at indeholde konkret grej til en workshop for og med børn. Med den følger professionelle formidlere og kunstnere til at løfte en workshop i fællesskab med børnene i forsamlingshuset. Der er mulighed for at afslutte workshoppen ved at fremvise det, børnene har skabt med en udstilling, en opvisning en forestilling eller lign. af børnene for deres voksne. Traileren er det skæve indslag, der skal synliggøre projektet og kulturaktiviteterne og samtidig integrere og gøre kulturen tilgængelig i miljøer, der ellers ligger langt fra storbyers kulturtilbud. Brugerne får indtryk - med udtryk, der sætter aftryk både konkret og mentalt. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? Der er også mulighed for at lave finaler på tværs af kommuner og byer og lave Trailer-festivaler, der viser, hvad fx danse-traileren og/eller film-traileren skabte. LoKoMoTiv understøtter leg, læring og oplevelse og opbygger personlige og faglige potentialer, kompetencer, samt styrker den enkeltes resurser og mod på at deltage i et fællesskab. Der er tale om en boomerang-effekt, idet kulturen vender tilbage i form af synergi og skabelse af kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. LoKoMoTiv muliggør brugerdreven kulturudvikling. Kulturaktiviteterne bliver gjort mobile og tilgængelige, og åbner op for at lokalmiljøerne selv vælger et kulturtilbud til, som skal foregå i lokale rammer. Det vil vække nysgerrighed og danne grobund for nye metoder at formidle og samarbejde på. Med LoKoMoTiv vil borgerne få en større viden og fornemmelse af kulturens muligheder og mangfoldighed. Nye netværk og samarbejder mellem kulturaktører og borgere vil opstå. 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Mulige nationale samarbejdspartnere: Dansens Hus, Teatercentrum, Syddjurs Egnsteater, Arkitektskolen, Animation Workshop, Filmhøjskolen, billedskoler, musikskoler/ kulturskoler, Den Jyske Opera, Det Jyske Musikkonservatorium. Mulige lokale samarbejdspartnere: Professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i Kulturring Østjylland, som også er stærke i formidling. Et større antal forsamlingshuse. Lokale aktører / borgere med interesse i et levende lokalom- 16 af 25

17 råde. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn GENTÆNK BIBLIOTEKET fysisk og digitalt Det dynamiske bibliotek 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Folkebibliotekerne er i disse år inde i en rivende udvikling på det digitale felt, og som de mest benyttede kulturinstitutioner sidder bibliotekerne med en enestående mulighed for at hjælpe den enkelte borger med at udvikle evnen til at manøvrere sikkert i et komplekst informationssamfund. Bibliotekerne skal derfor arbejde med formidling på en ny måde, nu af de digitale tilbud. Det skal foregå på tværs: på tværs af afstande og bopæl (f.eks. læringsprojekt i benyttelse af e- materialer, læsekredse efter interesse på tværs af kommunegrænser), på tværs af aldre (f.eks. børn lærer ældre, ældre læser for børn) og på tværs af medier (se filmen, hør musikken, læs e-bogen). Det fysiske bibliotek skal nytænkes. De fysiske samlinger mindskes, men biblioteket skal fortsat være det tredje sted, hvor borgerne kan mødes uforpligtende på tværs af aldre (f.eks. unge talenter møder etablerede kunstnere og forfattere), på tværs af roller (f.eks. forfattere og læsere mødes og udvikler teksten i fællesskab) og på tværs af kreative udtryksformer (litteratur, musik, billedkunst mv. mødes og skaber fælles værker). Bibliotekerne kan danne rammen og være med til at bygge bro mellem kunstarter. Bibliotekerne kan desuden bidrage konkret med at sætte litteraturen i spil - andre kreative udtryksformer. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? Gentænkningen af biblioteket, fysisk og virtuelt, bidrager til fornyet nysgerrighed og engagement, også hos nye generationer og de borgere, der ikke er en del af de organiserede kulturtilbud. Den digitale indgang vil sikre, at bibliotekerne når nye, i dag biblioteksfremmede grupper. Gentænkningen af bibliotekernes fysiske rum betyder at borgere i alle aldre og med forskellige interesser mødes på deres lokale bibliotek. 17 af 25

18 Vækstlag og talenter møder etablerede kunstnere og forfattere og skaber sammen kultur på tværs af aldre, kreative udtryksformer og geografi. Borgerne får både som deltagere og tilskuere nye og udfordrende kulturelle oplevelser. Bibliotekerne er foruden at være lokale steder for læring og information, også uforpligtende møde- og oplevelsessteder, hvilket spiller en rolle for borgernes valg af bosætningssted og styrker lokalsamfundet. 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Inddragelse af mange forskellige aktører i bibliotekets udvikling både fysisk og digitalt vil medføre kompetenceudvikling og erfaringsudveksling hos alle parter. Fokus på digital formidling vil betyde at nye brugergrupper nås og kendskabet til digitale medier højnes. Fokus på det fysiske bibliotek i ny form i kraft af kulturmøder på tværs vil blandt andet føre til øget lokal fokus på talentudvikling inden for de kreative områder. De lokale kulturelle aktører, kunstnere, relevante kommunale institutioner, erhvervsrådene, de kreative erhverv, studerende, borgerservice og turismeerhvervet. Desuden inddrages Kulturstyrelsen/Bibliotek og Medier til sparring. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projekter under Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse 1. NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER Indblik og Udsyn 2. KULTUR-TARV Find åstederne for den levende historie, veje til viden og oplevelser i naturen. 3. VILD MED SANG I NATUREN 1. Projektets navn NY DANNELSE OG VIDENSLØFT PÅ FLERE NIVEAUER Indblik og Udsyn 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Der er brug for at gentænke dannelsesbegrebet og genskabe forbindelsen til det klassiske dannelsesideal: Respekten for sig selv og for andre. Dannelse skal ses som en livslang proces, der er en forudsætning for at etablere det enkelte individs tilknytning til og nødvendighed for fællesskabet. Opfat- 18 af 25

19 telsen af dannelse som en proces, gør det oplagt at inddrage eksterne aktører. Målet er, at de deltagende institutioner under en række fælles temaer skal udvikle et eller flere formidlingstilbud, hvis primære formål er at give deltagerne et bud på og redskaber til, hvordan man kan blive aktiv og bevidst både som samfundsborger og individ. Gennem etableringen af tværinstitutionelle og tværkommunale samarbejder søges endvidere etableret en fælles referenceramme på tværs af institutioner, generationer og kommunale skel. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Projektet er med til at skabe kulturel identitet, fællesskab og tilhørsforhold. Øget debat og fokus på dannelse kan på sigt være med til at ændre borgernes særlig børn og unges adfærd i det offentlige rum. Børn og unge gives redskaber til at deltage i fællesskabet som aktive medborgere. Endelig lægges op til gennem arbejdet med det klassiske dannelsesideal at borgerne får øje på, at globalisering langt fra er noget nyt begreb. Tidligere tiders dannelsesrejser både for adels- og håndværkerstanden betød et udviklende og dannende møde med fremmende sprog, fremmede mennesker og fremmede kulturer, som man bragte med hjem til lokalsamfundet, hvor det betød et enormt vidensløft på mange forskellige niveauer. På denne måde kan forståelsen både for ens egen og for andres kulturer genskabes og værdien af, at såvel det enkelte individ som samfundet gennemgår en kontinuerlig dannelsesproces. På tværs af kommuneskel og generationer inddrages biblioteker, museer, skoler, daginstitutioner, musikskoler, idrætsforeninger, erhvervslivet m.fl. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn KULTUR-TARV Find åstederne for den levende historie - veje til viden og oplevelser i naturen. 2. Projektstyring Følger. 3. Projektets formål og indhold Målet er at inspirere børnefamilier, turister m.fl. til at gå på opdagelse i kulturarvens fysiske og digitale landskab, gen- 19 af 25

20 nem brugerinddragende kulturarvs-aktiviteter og events. Der udvikles et koncept for kulturarvsformidling knyttet til landskabet, hvor museumsgæsten forandres til detektiv. Rammefortællinger, der knytter sig til nøjagtige steder i landskabet, skal motivere til at gå på jagt efter de kulturhistoriske åsteder, hvor begivenheder, fund, materialer mv. er lokaliseret og peger på interessante emner i kulturarven. 4. Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af indsatsområder i kulturaftalen? 5. Hvilke effekter vil efterfølgende kunne konstateres eller sandsynliggøres? Og hvordan? Rammefortællingerne, baseret på historiske data, bearbejdes vha. fiktion og udbredes forud for eventen. Fra startsteder i landskabet ledes man, via fysiske spor kombineret med digital information, frem til åstedet. Nysgerrighed og spænding er drivkraften. På åstedet kan man sanse og opleve gennem fx musik, teater, workshops, madlavning og materialer, fx arkæologiske/ historiske fund, spor af bebyggelse, et stykke klæde mv. Digitale enheder på åstedet giver mulighed for at søge længere ind i historien og selv bidrage via blogs eller andre digitale funktioner. Formidling af viden gentænkes, da formidlingsmetoden kræver andre fagligheder inddraget, som lægges ind i en dramaturgisk, landskabs- og aktivitetsbetinget ramme Erfaring i anvendelse af digitale mobile enheder på nye måder i kulturarvsformidlingen. Erfaring og kompetenceudvikling af de involverede fagligheder såsom museumsfolk, naturformidlere, kunstnere m.fl. Netværksopbygning og samarbejdssamt konceptudvikling. (mål skal primært være brugerrettede, så hvad med at tilføje fx øget kendskab til kulturregionens kulturarv hos borgerne? ) 6. Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Lokale museer, naturformidlere, lokalarkiver, lokale fortællere, professionelle kunstnere. Den digitale ramme sættes op i et samarbejde med IT firma, Alexandrainstituttet eller Teater Katapult med deres Audio move - et digital og interaktiv videns- og oplevelsesprodukt. 7. Budgetestimering - ca. tal Budget kr : : Projektets navn VILD MED SANG - I NATUREN! 2. Projektstyring Følger. 20 af 25

Forslag til KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND. 1 af 27

Forslag til KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND. 1 af 27 1 af 27 INDHOLD Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...3 1.1. Formål med kulturaftaler...3 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...3 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...3

Læs mere

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND

KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND KULTURAFTALE 2017 WWW.SLKS.DK KULTURAFTALE 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION KULTURRING ØSTJYLLAND Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 er udarbejdet som allonge til Kulturaftale for 2013-2016 mellem Kulturministeren og

Læs mere

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland

Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 mellem Kulturministeren og Kulturring Østjylland Forslag til Kulturaftale for 2017 er udarbejdet som allonge til Kulturaftale for 2013-2016 mellem Kulturministeren og

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Regional kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturring Østjylland for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbilagbbbbbh:\kultur- og Udviklingsudvalget\2008\Møde nr. 06 den 9. juni 2008\Punkt 04 Kulturaftale for Kulturring Østjylland.doc Bilag 1 til punkt 4 Regional kulturaftale mellem kulturministeren

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring Østjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet Ud INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Forside. D o k. nr. 541810

Forside. D o k. nr. 541810 Forside D o k. nr. 541810 Indholdsfortegnelse 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...3 1.1. Formål med kulturaftaler..3 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Bornholm.. 4 2.1. Kulturregionen.4

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropol

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordvest for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-13826 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturmetropolen 2016-2019

Kulturmetropolen 2016-2019 Kulturmetropolen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropolen 2.1. Kulturmetropolen

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET

2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET 2012 KULTURAFTALE 2012 2015 KULTURAFTALE 2012 2015 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTSOMRÅDET KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION TREKANTOMRÅDET 1. JANUAR 2012 31. DECEMBER

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland

7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Kultur- og Fritidsudvalget 10. november 2015 7. Godkendelse af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-2018 15-027162 Sagsfremstilling Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

KULTURAFTALE

KULTURAFTALE KULTURAFTALE 2016-2017 WWW.KUM.DK KULTURAFTALE 2016 2017 MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion Østjysk Vækstbånd KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere