Licensadministration og rettighedsstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licensadministration og rettighedsstyring"

Transkript

1 Licensadministration og rettighedsstyring - skitse til fremtidig løsning rev Juni 2012 Folkebibliotekernes LicensGruppe Side 1

2 1 Baggrund 2 Formål 3 Administration af licensforhandlinger og indkøb 3.1 Processer ifbm. forhandlinger og indkøb Produktorienteret forhandling og administration Indholdsorienteret forhandling og administration 3.2 Sniflader og samspil Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling IP-administration Anden adgangs-administration Support Forbrugsstatistik Relationer mellem gate-keeper og produkt Produktets stamdata Tilmelding (abonnerende kunder) Kontrakthåndtering Indkøbsstatistik Betaling Gentegning af aftale IP-administration Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Økonomistyring 4 Modulliste 4.1 Sagsbehandling 4.2 Helpdesk 4.3 CRM 4.4 Økonomi 4.5 Statistik 4.6 Webservices 4.7 Diverse front-ends 4.8 Overvågning 4.9 SAOU 5 Sammenligning af eksisterende systemer 5.1 Folkebibliotekernes administrationssystemer Centralbibliotek.dk Licensbasen Licenguide.dk (under afvikling) Bilag 1: Folkebibliotekernes administrationssystemer Bilag 1 indeholder en gennemgang af nuværende funktionalitet i forhold til skitse til fremtidig løsning af licensadministration og rettighedsstyring set fra en folkebiblioteksvinkel Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling Side 2

3 IP-administration Anden adgangs-administration Support Forbrugsstatistik Relationer mellem gate-keeper og produkt Produktets stamdata Tilmelding (abonnerende kunder) Kontrakthåndtering Indkøbsstatistik Betaling Gentegning af aftale IP-administration Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Økonomistyring Side 3

4 1 Baggrund I notatet Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester 1 tegnes et billede af hvilke komponenter, der skal i spil for at skabe et sammenhængende digitalt biblioteksvæsen. Nærværende projekt er et afklaringsprojekt, der afdækker samspillet mellem eksisterende arbejdsgange og systemer og forbereder den funktionalitet, der kan skabe sømløs adgang til og administration af digitalt indhold. Rapporten her skal derfor også ses som en del af forberedelserne til indholdsdelen af Danskernes Digitale Bibliotek. 2 Formål Projektets formål er at identificere de behov og krav som kan skabe bedre administrative rammer og sammenhænge ifbm. licensforhandlinger og indkøb. Resultatet af dette projekt er en løs funktionspecifikation der følger de beskrevne anbefalinger ift. modularitet osv. fra rapporten Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester. 3 Administration af licensforhandlinger og indkøb 3.1 Processer ifbm. forhandlinger og indkøb Produktorienteret forhandling og administration Administration og forhandling af enkeltstående produkter. ne typisk baseret på flat-rate. Eksempelvis InfoMedia. Overvågning Interesseundersøgelse Forhandling Tilbud til kunderne Tilmelding Kontrakt, opsætning og fakturering Lokal opsætning (I egne systemer) Drift og support Gentegning Indholdsorienteret forhandling og administration Administration og forhandling af indhold i et produkt. ne er typisk baseret på pay-per-view eller fastpris med kollektivt forbrugsloft. Eksempelvis ereolen. 1 Sammenhængende adgang til digitalt materiale og andre bibliotekstjenester Sammenhaengende_adgang_til_digitalt_materiale_og_andre_bibliotekstjenester 2_.pdf Side 4

5 Forhandling Tilmelding Kontrakt Lokal opsætning (i leverandørens administrationsmodel) Drift og support Gentegning 3.2 Sniflader og samspil I forbindelse med indkøb og administration af digitale materialer kan opregnes en række snitflader som en løsning kan understøtte. Herunder en forsimplet model som en mulig ramme for udvikling af kommende løsninger. Gate-keeper er den enhed eller enheder, der forhandler (og evt. indkøber), administrerer og supporterer de digitale materialer på vegne af og for kunden. Gate-keeper sikrer i videst mulig omfang, at kunden oplever administrationen af digitale materialer ensartet og at processerne i håndteringen af kunder og produkter er så rationel som mulig. Kunde er i denne kontekst det enkelte bibliotek eller en forening af flere biblioteker. Produkt defineres her som det digitale indhold som der er forhandlet adgang til. Et produkt kan derfor dække alt fra enkelttitler til databaser eller en samling af databaser. Eksternt system er de systemer som produktet skal spille sammen med. Eksempler kunne være Danmarks Statistik, VIP-basen, WAYF eller Centralbibliotek.dk, men også databrønd og lokale fagsystsmer kan medtages her Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Kundeoplysninger fx kontaktpersoner, adresser, mailadresser, EAN-numre, telefonnumre, biblioteksnummer etc. (evt. via VIP) Dynamiske stamdata f.eks indbyggertal Præsentation af kunder med tilhørende produkter Præsentation af produkter med tilknyttede kunder Oplysninger om kundernes IT-mæssige infrastruktur (fx opsætning, autentificering) Forslag fra kunder til nye produkter via en intelligent formular med valgfrie/obligatoriske Side 5

6 felter Udsendelse af aktuelt tilbudsmateriale til kunderne (rollebaserede informationsniveauer) Links til produkternes titellister, fx tidsskrifter og bøger Funktionalitet til differentieret materialevalg, fx ebøger (Overdrive-model) Funktionalitet til administration af kollektivt forbrugsloft (Bibzoom-modellen) Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Overblik på det enkelte produkt over positive, negative og manglende svar bekræftelsesmail ved til- og afmelding Påmindelsesfunktion til kunderne ifbm. tilmelding Velkomstmail fra leverandørerne til nye kunder med oplysninger om opsætning Kundens mulighed for til- og afmelding af produkter online Opbevaring og styring af kundens fuldmagt, rettigheder og stamdata, indkøbs- og udgiftshistorik etc. Advis funktion til gate-keeper når et givent parameter (beløb, indbyggertal, antal kunder)er opnået Betaling Fakturagrundlag til brug for input til økonomisystem (webservice) IP-administration Oversigter over gældende IP-adresser på produkt i forhold til aktuel kunde Ved kundeindberetning af IP-adresser sikres valide IP-adresse automatisk Anden adgangs-administration Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU 2 eller eksempelvis VIP) besked om hvilke produkter den enkelte kunde har adgang til. Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU eller eksempelvis bibliotek.dk) besked om kunde-specifikke URL er. Support Overvågning af de enkelte produkter med fx røde lamper, hvis produktet er offline Mulighed for at den lokale kunde kan rekvirere et URL-tjek af et givent produkt Det skal være muligt at kunne dirigere kunderne gennem supportvejene fx i forbindelse med adgangsproblemer og understøtte en nem fejlsøgningsmetode step-by-step (wizard) eller med en F.A.Q. Kunden får mulighed for at undersøge om det er et lokalt eller centralt problem (Røde/ Grønne lamper) fx tjek af IP-adresser, proxyserver Mulighed for kunden at angive om det er fjernadgangen eller biblioteksadgangen, der er problemer med (to forskellige supportveje) Overvågning af kundens produkter med mulighed for at markere de af dem der er fejlbelagte (gemmes i databasen til historik, analyse eller klage til leverandør) Ved kundens fejlmelding. Præsentation af udvalgte fejlmuligheder incl. fritekstmulighed, der aktiveres, når der er foretaget et valg Afhængig af problemets karakter guides videre til rette supporter Generelle helpdesk-funktionaliteter Forbrugsstatistik 2 Service for authentification of object and users Side 6

7 Det optimale vil være en løsning, der kan importere data fra alle leverandørerne i en standard fx Counter eller SUSHI og som kan give mulighed for statistikudtræk på tværs af kunder, produkter, økonomi og benyttelse. Leverandørerne leverer p.t. data i alle mulige ikke-standardiserede formater. Benchmarking. Sammenlignende statistik på tværs af år, produkter og kunder Måling af fjernadgang også på brugerniveau Felter til forskellige typer af data fx antal søgninger, download, besøg, besøgende, unikke lånerkort, antal poster i basen (bestand), tilvækst, afgang og pris pr. download og kobling af brugsdata til kundespecifikke stamdata (eks. indbyggertal) Adgang til data via en webservice Mulighed for at kunden selv kan eksportere statistik, opsætning af lokale conversion-mål etc. via en front-end Relationer mellem gate-keeper og produkt Denne relation bør omfatte såvel leverandører af gratis digitale ressourcer som betalingsbelagte produkter. Produktets stamdata Kontaktoplysninger med mulighed for ubegrænset antal kontaktpersoner pr. produkt (En leverandør kan udbyde flere produkter og der kan være brug for kontaktoplysninger til såvel forhandlingspartner som kontaktperson i forbindelse med support) Bankoplysninger med tilhørende kontaktpersoner Anvendt afregningsmodel Angivelse af rettigheder til produktets metadata i eksterne systemer fx. DBC s databrønd eller SAOU Angivelse af rettigheder brug af produktet Opbevaring af tilbudsmateriale samt anden relevant information om produktet Opslagstavle for leverandørerne, med mulighed for at poste nyheder fx webinars Styring af forskellige abonnementsperioder inkl. flerårige aftaler, herunder også opstart på vilkårlige tidspunkter på året Etablering af testadgang/testmiljø Tilmelding (abonnerende kunder) Orientering direkte til leverandørerne ved nytegning og fornyelser Mulighed for at foretage tilmeldinger udenfor abonnementsperioden Kontrakthåndtering Juridisk gældende kontrakter i forskellige versioner fx en pixi-udgave uden priser. Tilgængeliggørelse af kontrakten (rollebaseret) og arkivering. Indkøbsstatistik Historik på prismodeller og tidligere abonnementer for det enkelte produkt. Prisudvikling pr. produkt Produktets aktuelle pris og prismodeller Produktets aktuelle pris fordelt på kunder Kundens aktuelle pris fordelt på produkt Side 7

8 Betaling Oversigt over alle anvendte prismodeller fx pr. indbygger, pristrapper baseret på indbyggertal Det aktuelle beregningsgrundlag på det enkelte produkt Gentegning af aftale Projektstyring i forbindelse med indledende forhandling om fornyelser Færdiggørelse af en fornyelsesproces på et vilkårligt tidspunkt, således at ændringerne først træder i kraft ved abonnementsperiodens start eller slut IP-administration Håndtering af til- og afmeldinger af kundens IP-adresser til leverandørerne Oversigter over gældende IP-adresser på henholdsvis produkter og kunder Arkiv over gamle IP-adresser Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Automatisk danne relevante proxydata (IP adresser og URL er) ud fra kundedata, produktdata og tilgængelighedsperiode til gate-keeper eller eksterne systemer Håndtering af andre adgangsmetoder f.eks referral url Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Mulighed for at hente kunders stamdata fx fra VIP-basen Forsyne fjernadgangsgivende system fx proxyserver med data fra gate-keeper Danne data til kundens link-resolver Tildeling af Faust-nummer fra DBC via en webservice Produktets metadata leveres til DBC, som indlemmer produktet i DanBib via en webservice Statistik Gate-keeper skal kunne modtage forskellige dataformater samt håndtere manuel indtastning Understøtte flere dataformater bl. a. beregnet til levering af forbrugsdata til Danmarks Statistik. Økonomistyring Det skal være muligt at kunne danne betalingsdata, så dedikerede økonomisystemer både kan generere fakturaer til kunderne og betale regninger for danske og udenlandske produkter Omregning til gældende valutakurser Afregning til leverandør ved brug af pay-per-view-betalingsmodeller 4 Modulliste I afsnit 3 beskrives en række funktionaliteter som enten ligger i et dedikeret system (ERMcore) eller kan håndteres modulært. Herunder et bud på moduler der kan udvikles, tilkøbes eller integreres i ERM-core. Side 8

9 4.1 Sagsbehandling Skal understøtte sagsbehandling ifbm. udbud, interesseundersøgelser, anskaffelser, gentegning etc. 4.2 Helpdesk Skal kunne håndtere flere-liniers support. Eventuelt både slut-bruger og fagbruger support. 4.3 CRM Både på kunde og leverandør-side 4.4 Økonomi Understøttelse af evt. både pay-per-view-modeller og flat-rate-modeller 4.5 Statistik Opsamling og analyse af brugsstatistik. Ud fra gældende standarder som Counter ell. SUSHI. 4.6 Webservices Eksport af eksempelvis statistik, forbrug og import af eksempelvis stamdata til og fra eksterne systemer. 4.7 Diverse front-ends Formidling via Centralbibliotek.dk, administrativ selvbetjening (kunde og leverandør), tilmelding og afmelding, support, statistik etc. 4.8 Overvågning Overvågning af drift på leverandørside, eksterne systemer og kunde-side. 4.9 SAOU Service for authentification of object and users Side 9

10 5 Sammenligning af eksisterende systemer 5.1 Folkebibliotekernes administrationssystemer Folkebibliotekernes licensadministration består i dag af tre forskellige systemer: Centralbibliotek.dk Omfatter primært formidlingsdelen bestående af en beskrivelse af produktet, licensadgange (brugsrettigheder), hvem har licensen og en vidensbank om det enkelte produkt. Omfatter desuden kobling mellem bibliotek og produkt, kundens stamdata generelt al relevant information om de enkelte produkter og biblioteker Licensbasen Omfatter primært administrationsdata, herunder statistikdata både på de enkelte produkter og de enkelte biblioteker samt vejledninger inkl. URL er og passwords til løbende statistikudtræk. Indeholder eksportfunktion til Danmarks Statistik (dataark overføres dog manuelt). Indeholder desuden data om priser på de enkelte produkter fordelt på de enkelte kunder fra 2010 og fremefter. P.t. er IP-administrationen ved at blive flyttet fra Licensguide.dk til Licensbasen, som vil danne grundlag for fremtidig licensadministration Licenguide.dk (under afvikling) Har omfattet både formidlings- og administrationsdelen, men er nu under afvikling og vil blive erstattet af formidlingsdelen i Centralbibliotek.dk og administrationsdelen i Licensbasen. Side 10

11 Bilag 1: Folkebibliotekernes administrationssystemer Bilag 1 indeholder en gennemgang af nuværende funktionalitet i forhold til skitse til fremtidig løsning af licensadministration og rettighedsstyring set fra en folkebiblioteksvinkel. De enkelte funktioner er ikke nødvendigvis koblet sammen, hvilket betyder at de eksisterende systemer indeholder de afgivne oplysninger og funktioner, men i nogle tilfælde er baseret på manuelle udtræk og overførsler Snitflader mellem gate-keeper og kunde Kundens stamdata Kundeoplysninger fx kontaktpersoner, adresser, mailadresser, EAN-numre, telefonnumre, biblioteksnummer etc. (evt. via VIP) ja lokale data Dynamiske stamdata f.eks indbyggertal nej Præsentation af kunder med tilhørende produkter ja Præsentation af produkter med tilknyttede kunder ja Oplysninger om kundernes IT-mæssige infrastruktur (fx opsætning, autentificering) nej Forslag fra kunder til nye produkter via en intelligent formular med valgfrie/obligatoriske felter nej statisk formular Udsendelse af aktuelt tilbudsmateriale til kunderne (rollebaserede informationsniveauer) nej Links til produkternes titellister, fx tidsskrifter og bøger manuelt via Centralbibliotek.dk Funktionalitet til differentieret materialevalg, fx ebøger (Overdrive-model) nej Funktionalitet til administration af kollektivt forbrugsloft (Bibzoom-modellen) nej Tilbagemeldinger/tilmeldinger (sagsbehandling) Betaling Overblik på det enkelte produkt over positive, negative og manglende svar nej bekræftelsesmail ved til- og afmelding nej Påmindelsesfunktion til kunderne ifbm. Tilmelding nej Velkomstmail fra leverandørerne til nye kunder med oplysninger om opsætning nej Kundens mulighed for til- og afmelding af produkter online nej Opbevaring og styring af kundens fuldmagt, rettigheder og stamdata, indkøbs- og udgiftshistorik etc. nej Advis funktion til gate-keeper når et givent parameter (beløb, indbyggertal, antal kunder)er opnået nej Fakturagrundlag til brug for input til økonomisystem (webservice) nej IP-administration Oversigter over gældende IP-adresser på produkt i forhold til aktuel kunde ja Ved kundeindberetning af IP-adresser sikres valide IP-adresse automatisk nej Side 11

12 Anden adgangs-administration Support Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU[1] eller eksempelvis VIP) besked om hvilke produkter den enkelte kunde har adgang til. Manuel kørsel Gate-keeper giver eksterne systemer (SAOU eller eksempelvis bibliotek.dk) besked om kunde-specifikke URL er. nej Overvågning af de enkelte produkter med fx røde lamper, hvis produktet er offline nej Mulighed for at den lokale kunde kan rekvirere et URL-tjek af et givent produkt nej Det skal være muligt at kunne dirigere kunderne gennem supportvejene fx i forbindelse med adgangsproblemer og understøtte en nem fejlsøgningsmetode step-by-step (wizard) eller med en F.A.Q. nej Kunden får mulighed for at undersøge om det er et lokalt eller centralt problem (Røde/ Grønne lamper) fx tjek af IP-adresser, proxyserver nej Mulighed for kunden at angive om det er fjernadgangen eller biblioteksadgangen, der er problemer med (to forskellige supportveje) nej Overvågning af kundens produkter med mulighed for at markere de af dem der er fejlbelagte (gemmes i databasen til historik, analyse eller klage til leverandør) nej Ved kundens fejlmelding. Præsentation af udvalgte fejlmuligheder incl. fritekstmulighed, der aktiveres, når der er foretaget et valg nej Afhængig af problemets karakter guides videre til rette supporter nej Generelle helpdesk-funktionaliteter nej Forbrugsstatistik Det optimale vil være en løsning, der kan importere data fra alle leverandørerne i en standard fx Counter eller SUSHI og som kan give mulighed for statistikudtræk på tværs af kunder, produkter, økonomi og benyttelse. Leverandørerne leverer p.t. data i alle mulige ikke-standardiserede formater. Benchmarking. Sammenlignende statistik på tværs af år, produkter og kunder ja i Licensbasen Måling af fjernadgang også på brugerniveau nej Felter til forskellige typer af data fx antal søgninger, download, besøg, besøgende, unikke lånerkort, antal poster i basen (bestand), tilvækst, afgang og pris pr. download og kobling af brugsdata til kundespecifikke stamdata (eks. indbyggertal) Delvist opfyldt i Licensbasen Adgang til data via en webservice nej Mulighed for at kunden selv kan eksportere statistik, opsætning af lokale conversion-mål etc. via en front-end nej Relationer mellem gate-keeper og produkt Denne relation bør omfatte såvel leverandører af gratis digitale ressourcer som betalingsbelagte produkter. Produktets stamdata Kontaktoplysninger med mulighed for ubegrænset antal kontaktpersoner pr. produkt (En leverandør kan udbyde flere produkter og der kan være brug for kontaktoplysninger til såvel forhandlingspartner som kontaktperson i forbindelse med support) ja i Licensbasen Bankoplysninger med tilhørende kontaktpersoner nej Side 12

13 Anvendt afregningsmodel nej Angivelse af rettigheder til produktets metadata i eksterne systemer fx. DBC s databrønd eller SAOU nej - manuelt Angivelse af rettigheder brug af produktet ja via Centralbibliotek.dk Opbevaring af tilbudsmateriale samt anden relevant information om produktet nej Opslagstavle for leverandørerne, med mulighed for at poste nyheder fx webinars nej Styring af forskellige abonnementsperioder inkl. flerårige aftaler, herunder også opstart på vilkårlige tidspunkter på året manuelt Etablering af testadgang/testmiljø nej Tilmelding (abonnerende kunder) Orientering direkte til leverandørerne ved nytegning og fornyelser nej - manuelt Mulighed for at foretage tilmeldinger udenfor abonnementsperioden ja - manuelt Kontrakthåndtering Juridisk gældende kontrakter i forskellige versioner fx en pixi-udgave uden priser. nej Tilgængeliggørelse af kontrakten (rollebaseret) og arkivering. nej Indkøbsstatistik Betaling Historik på prismodeller og tidligere abonnementer for det enkelte produkt. nej Prisudvikling pr. Produkt nej Produktets aktuelle pris og prismodeller nej - regneark Produktets aktuelle pris fordelt på kunder nej - regneark Kundens aktuelle pris fordelt på produkt nej - regneark Oversigt over alle anvendte prismodeller fx pr. indbygger, pristrapper baseret på indbyggertal nej Det aktuelle beregningsgrundlag på det enkelte produkt ja i Licensbasen Gentegning af aftale Projektstyring i forbindelse med indledende forhandling om fornyelser nej Færdiggørelse af en fornyelsesproces på et vilkårligt tidspunkt, således at ændringerne først træder i kraft ved abonnementsperiodens start eller slut nej IP-administration Håndtering af til- og afmeldinger af kundens IP-adresser til leverandørerne ja Oversigter over gældende IP-adresser på henholdsvis produkter og kunder ja Arkiv over gamle IP-adresser nej Fjernadgangsgivende system fx proxyserver Automatisk danne relevante proxydata (IP adresser og URL er) ud fra kundedata, produktdata og tilgængelighedsperiode til gate-keeper eller eksterne systemer nej manuelle udtræk Håndtering af andre adgangsmetoder f.eks referral url nej seperat opsætning af proxy Side 13

14 3.2.3 Relationer mellem gate-keeper og andre systemer Dataleverencer Statistik Mulighed for at hente kunders stamdata fx fra VIP-basen nej Forsyne fjernadgangsgivende system fx proxyserver med data fra gate-keeper manuelle udtræk Danne data til kundens link-resolver manuelle udtræk Tildeling af Faust-nummer fra DBC via en webservice manuelt Produktets metadata leveres til DBC, som indlemmer produktet i DanBib via en webservice lmanuel mai Gate-keeper skal kunne modtage forskellige dataformater samt håndtere manuel indtastning delvis, manuel import Understøtte flere dataformater bl. a. beregnet til levering af forbrugsdata til Danmarks Statistik. Manuel efterbehandling Økonomistyring Det skal være muligt at kunne danne betalingsdata, så dedikerede økonomisystemer både kan generere fakturaer til kunderne og betale regninger for danske og udenlandske produkter nej - manuelt Omregning til gældende valutakurser nej Afregning til leverandør ved brug af pay-per-view-betalingsmodeller nej Side 14

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014

Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvor tjenes pengene? Farum Park, den 4. november 2014 Hvem er vi? Lars Hanberg Janne Falden Andersen E Deloitte EV KBH Outsourcing +45 27 12 90 07 lhanberg@deloitte.dk Deloitte BPS IT-Solutions +45 30

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet

Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Yderligere digitalisering på jordforureningsområdet Et interaktivt administrativt system til håndtering af jord / spor J Kristian Lei Kaltoft, Aarhus Kommune Et bud på en nyt system Hvorfor? Hvad er fælles

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere