Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg"

Transkript

1 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen Hld J12V Radigrafuddannelsen Hld R12V Sygeplejerskeuddannelsen Hld S12V

2 INDHOLD MODUL 5 1. HENSIGTEN MED BESKRIVELSEN AF MODUL 5, FÆLLES DEL 3 2. BAGGRUND 3 3. MODULETS TEMA: TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED 4 4. MODULETS LÆRINGSUDBYTTE 4 5. RAMMERNE FOR MODULET 4 6. TILRETTELÆGGELSE AF MODULET TEMA: TVÆRPROFESSIONELT/TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OG FORSKEL I KERNEFAGLIGHEDER CENTRALE EMNER TEMA: KOMMUNIKATION I FORBINDELSE MED TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED CENTRALE EMNER TEMA: SUNDHEDSVÆSENETS ORGANISERING OG FUNKTION SAMT JURA CENTRALE EMNER TEMA: ANVENDT VIDENSKABSTEORI MED UDGANGSPUNKT I MENNESKESYN OG SUNDHEDSOPFATTELSER CENTRALE EMNER 6 7. STUDIE- OG ARBEJDSMETODER TVÆRFAGLIG UNDERVISNING PROJEKTARBEJDE BASISGRUPPEMØDER STUDIEBESØG PANELDEBAT 9 8. RAMMER OG KRITERIER FOR PRØVE PÅ MODUL 5: TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED LITTERATUR BILAG BILAG 1: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN BILAG 2. FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN BILAG 3: RADIOGRAFUDDANNELSEN BILAG 4: SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN BILAG 5. JORDEMODERUDDANNELSEN BILAG 6. VEJLEDNING TIL ELEKTRONISK AFLEVERING AF PROJEKTOPGAVE BILAG 7: VEJLEDNING TIL PROJEKTARBEJDE OG INTERN TEORETISK GRUPPEPRØVE MODUL 5 33

3 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul Hensigten med beskrivelsen af mdul 5, fælles del Hensigten med denne beskrivelse er, at de studerende fra mdulets start kan danne sig et verblik ver mdulet g dermed få mulighed fr at strukturere g planlægge eget studie. Oplysninger m fællesmdulets struktur, centrale emner g bedømmelser samlet i denne beskrivelse. Oplysninger m litteratur g timefrdeling findes i mdulplanen, Med udgangspunkt i de 5 sundhedsuddannelsers Studierdninger 1 præciseres g uddybes i dette dkument den lkale tilrettelæggelse af fælles delen af Mdul Baggrund På University Cllege Nrdjylland udbydes Mdul 5 fælles fr alle sundhedsuddannelser i Aalbrg. Deltagerne på mdul 5 er studerede fra ergterapeut-, fysiterapeut-, jrdemder-, radigraf- g sygeplejerskeuddannelsen, samt undervisere fra alle 5 uddannelser. Et af de centrale krav til sundhedsuddannelserne 2 er, at de i fællesskab skal sikre brgerne/patienterne et sammenhængende frløb, sm mfatter alle de aktiviteter, kntakter g hændelser i sundhedsvæsenet, sm patienten plever i relatin til behandling, pleje g genptræning. Det er centralt, at en brger føler sig tryg i sundhedsvæsenet, bliver henvist til den krrekte myndighed, plever, at der er sammenhæng, g at infrmatinen "flyder" mellem de parter, sm er invlverede i brgerens frløb. Afsættet fr mdulet er derfr det at være sundhedsprfessinel. Fælles fr de fem sundhedsuddannelser er, at den sundhedsprfessinelle arbejder på baggrund af prfessins- g frskningsbaseret viden g kunnen pnået gennem en autriseret sundhedsuddannelse. At prfessinsudøvelsen fregår på baggrund af fagetiske g værdimæssige retningslinjer samt lvbestemte rammer g er rettet md persner uafhængig af kulturelle, sciale samt køns- g aldersmæssige frhld. Prfessinsudøvelsen er rettet md grupper eller enkeltpersner, hvr frmålet er at fremme sundhed g frebygge sygdm, g/eller at udføre diagnsticering, undersøgelse, behandling, pleje g msrg. Prfessinsudøvelsen sker ligeledes på baggrund af kendskab til den sciale sektr samt sundhedssektrens pbygning g samfundets indretning i øvrigt. Samtidig frventes det, at den sundhedsprfessinelle har kmpetence til selvstændigt at kunne beskrive, frmulere, analysere g bearbejde prblemstillinger med henblik på at udføre erhvervsfunktiner inden fr det ffentlige g private arbejdsmarked. 1 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i ergterapi BEK nr. 832 af 13/08/2008. Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i fysiterapi BEK nr. 831 af 13/08/2008. Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i radigrafi BEK nr. 307 af 24/04/2009. Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008. Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i jrdemderkundskab nr. 43 af 26/01/ Rapprt. Udvikling af fælles mdul på tværs af de sundhedsfaglige prfessinsuddannelser. CVU Rektrkllegiet Sundheds faglige Udvalg Maj 2007.

4 3. Mdulets tema: Tværprfessinel virksmhed Mdulet retter sig md sundhedsprfessiners frskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kntinuitet g tværfagligt samarbejde m patientfrløb. Mdulet retter sig ligeledes md sundhedsvæsenets lvgrundlag. Der er fkus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med frskellige livspfattelser g livsvilkår. Der er ligeledes fkus på sciale, kulturelle g institutinelle faktrers betydning fr sundhedsfremmende, sundhedsbevarende g frebyggende, tiltag. Fkus er på rllen sm sundhedsprfessinel samarbejdspartner. 4. Mdulets læringsudbytte Efter mdulet har den studerende pnået følgende læringsudbytte: Kan redegøre fr et tværprfessinelt samarbejde g udvise respekt fr g anerkendelse af egen prfessins ansvar g kmpetence såvel sm øvrige sundhedsprfessiners ansvar g kmpetence i frhld til en tværfaglig pgaveløsning. Kan beskrive rganisatriske, retslige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet g frklare, hvilke rammer disse sætter fr udøvelsen af egen prfessin g et tværfagligt sundhedsprfessinelt samarbejde. Kan beskrive hvilken betydning kvalitetssikring g dkumentatin har fr sundhedsvæsenets ydelser. Kan frklare g diskutere kmmunikatins- g infrmatinsteknlgiens anvendelse i frhld til sundhedsprfessinelles arbejde med løsning af sundhedsfaglige pgaver i sundhedsvæsenet. Kan søge, frmidle g anvende empirisk, udviklings- g frskningsbaseret viden i relatin til sundhedsfremmende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver. 5. Rammerne fr mdulet Med henblik på at kunne tilgdese de enkelte sundhedsuddannelsers bekendtgørelseskrav har de fem sundhedsprfessinsuddannelser på University Cllege Nrdjylland tilrettelagt mnfaglig undervisning (se bilag 1-5 fr de enkelte uddannelser) de første 2 uger af mdulet. De resterende 8 uger afvikles sm fælles læringsaktiviteter på tværs af de fem sundhedsuddannelser. Mdulet er på 15 ECTS, sm frdeler sig med: 3 ECTS, mnfagligt 3 3 ECTS, tværfagligt prjektarbejde på baggrund af klinisk g praksisnær undervisning 9 ECTS, tværfaglig teretisk undervisning 3 Bilag 1-5

5 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 5 Tildeling af de 15 ECTS pnås ved at bestå en intern teretisk mundtlig gruppeprøve i slutningen af mdulet, se afsnit 8 6. Tilrettelæggelse af mdulet Mdul 5 er tilrettelagt således, at det at være sundhedsprfessinel er et fælles udgangspunkt fr de frskellige læringsaktiviteter, der fregår på mdulet. Mdul 5 er tilrettelagt med et gennemgående tværfagligt prjektarbejde, sm de studerende arbejder med på hele mdul 5 g sm udgør eksaminatinsgrundlaget til den interne teretiske mundtlige gruppeprøve ved afslutningen af mdulet. Mdulets indhld er struktureret i 4 tværfaglige temaer. De 4 temaer skal sammen med indhentede data fra studiebesøg bidrage til det gennemgående prjektarbejde. Temaerne verlapper hinanden g kan derfr ikke frventes afviklet frtløbende. De fire temaer: Tema: Tværprfessinelt/tværfagligt samarbejde g frskel i kernefagligheder (6 ECTS) Tema: Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed (2 ECTS) Tema: Sundhedsvæsenets rganisering g funktin samt jura (2 ECTS) Tema: Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelse (2 ECTS) Til hvert tema er der udarbejdet ngle centrale emner, sm vil blive inddraget i undervisningen Tema: Tværprfessinelt/tværfagligt samarbejde g frskel i kernefagligheder Centrale emner Kernefaglighed g frskel i kernefagligheder i frhld til praksis g det videnskabelige grundlag. Prfessinsbegrebet g prfessinspfattelser præsenteres. Med afsæt i egen tilrettelæggelse præsenterer de studerende fr hinanden i de tværfaglige basisgrupper deres respektive uddannelsers kernefaglighed(er) i teretiske g praktiske sammenhænge. Ansvars- g kmpetencemråder drøftes. Tværprfessinelt samarbejde. Begrebsafklaring samt centrale faktrers indflydelse på muligheder g barrierer i det tværprfessinelle samarbejde. Intrduktin til studiebesøg, prjektarbejde g intern prøve. Samarbejdsaftaler, gruppeprcesser samt knflikthåndtering. Refleksiner ver studiebesøgene sm grundlag fr prjektarbejdet.

6 6.2. Tema: Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed Centrale emner Sundhedsinfrmatik: Anvendelse af infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi ved kmmunikatin m sundhedsfaglig viden til brgere, pårørende g samarbejdspartnere. Sundhedspædaggik: Anvendelse af pædaggik ved kmmunikatin m sundhedsfaglig viden i dialg g samarbejde med brgere g pårørende, samarbejdspartnere samt ved tilrettelæggelse af aktiviteter i frbindelse med sundhedsfremme, frebyggelse g rehabilitering Tema: Sundhedsvæsenets rganisering g funktin samt jura Centrale emner Velfærdsstaten g dens betydning fr det danske sundhedsvæsen. Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering g placering i samfundet, herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik. Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet: Sundhedslven herunder frmålet med lven, brgerens/patientens/brugerens rettigheder g retssikkerhed Autrisatinslvgivning Frvaltning af den sciale lvgivning relateret til fysi- g ergterapeutiske samt sygeplejefaglige pgaver i primær g sekundær sundhedssektr Sciallvgivning relateret til jrdemderfaglige pgaver Jura relateret til det radigraffaglige mråde. Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin. Den danske kvalitetsmdel Kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenets ydelser 6.4. Tema: Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Centrale emner Menneskesyn g grundlæggende etik i relatin til det tværprfessinelle samarbejde. Etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger Anvendelse af viden i en tværprfessinel kntekst Sundheds- g sygdmspfattelser i et tværprfessinelt perspektiv. Fkus på frebyggelse, sundhedsfremme g rehabilitering

7 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 7 Krpspfattelser g ulighed i sundhed Miljømedicin herunder arbejdsmiljø relateret til den sundhedsprfessinelle funktin Metder til frskning g udvikling. Intrduktin til epidemilgi med fkus på centrale metder g begreber Intrduktin til kvalitative metder i sundhedsfaglig sammenhæng 7. Studie- g arbejdsmetder Mdulet gør brug af frskellige studie- g arbejdsmetder, herunder tværfaglig undervisning, prjektarbejde, basisgruppemøder, studiebesøg g paneldebat. I læringsaktiviteterne arbejdes der med et fælles scenarium Familien Danmark, sm undervisningen kan relateres til g sm trækkes med ind i diskussinerne i basisgruppen Tværfaglig undervisning Der er skemalagt læringsaktiviteter i frm af frelæsninger fr studerende fra alle sundhedsuddannelserne. Se fælles mdulplaner fr Aalbrg under de respektive uddannelsers hld Prjektarbejde De studerende er på mdul 5 inddelt i tværfaglige prjektgrupper. Prjektarbejdet er gennemgående i den tværfaglige del af mdulet. På baggrund af kliniske prblemstillinger fra 2 studiebesøg g inddragelse af viden fra mdulets 4 temaer udarbejder grupper på 5-7 studerende et prjekt med tværfagligt fkus. Prjektet munder ud i en synpsis, sm er eksaminatinsgrundlag til den interne teretiske mundtlige gruppeprøve ved afslutningen af mdulet. Prjektgrupperne har mulighed fr max 5 lektiners vejledning. Vejledningen varetages på tværs af uddannelsernes adjunkter g lektrer. Gruppeprcesserne under prjektarbejdet skal ses sm en metde til at arbejde med såvel mnfaglighed, tværfaglighed sm flerfaglighed. Sm frudsætning fr at gå til gruppeprøven skal prjektgruppen minimum tre gange i prjektperiden udarbejde skriftlige faglige arbejdspapirer, sm skal afleveres g diskuteres med prjektvejleder i frbindelse med prjektvejledningen. Der er følgende krav til de faglige arbejdspapirer: Til første vejledning er det fastlagt, at gruppen skal diskutere den skriftlige samarbejdsaftale med prjektvejlederen. Samarbejdsaftalen bliver således det første faglige arbejdspapir. Til vejledningen mellem 1. & 2. studiebesøg er det fastlagt, at prjektgruppen skal diskutere det andet skriftlige faglige arbejdspapir, i frm af en beskrivelse af valg af metde til indsamling af empiri ved 2. studiebesøg, med prjektvejlederen.

8 Til den sidste vejledning er det fastlagt, at prjektgruppen skal diskutere det tredje skriftlige faglige arbejdspapir, i frm af en diskussin af gruppeprcessen i frløbet, med prjektvejlederen. Beskrivelse af gruppeprcessen skal vedlægges sm bilag til synpsis. (Omfang ca. 1 side) 7.3. Basisgruppemøder 4-5 prjektgrupper danner tilsammen en basisgruppe. Der er skemalagte basisgruppemøder. Frmålet med basisgrupperne er at skabe et læringsrum, hvr dele af indhldet i undervisningen g de tilhørende studiespørgsmål kan diskuteres. På denne måde kan diskussinerne i basisgrupperne inspirere direkte til prjektarbejdet indenfr g på tværs af prjektgrupper. Hver basisgruppe er tilknyttet en vejleder under hele mdulet. Basisgruppevejlederne har ansvar fr at strukturere indhld g frm ved basisgruppemøderne Studiebesøg I mdulet er der planlagt 2 studiebesøg med fkus på: Fler- g tværprfessinelt samarbejde Dataindsamling til praksisrelevante prblemstillinger med henblik på prjektarbejde Studiebesøgene tilrettelægges i samarbejde med reginale g private institutiner sm sygehuse g sundhedscentre. Samt kmmunale sundhedsfrvaltninger, sm har sundhedsfremmende, sundhedsbevarende g frebyggende, diagnsticerende, behandlende, rehabiliterende g lindrende tilbud til brgere g patienter i Nrdjylland. Der vil i denne sammenhæng være fkus på at udfrske det fler- g tværprfessinelle samarbejdes betydning fr de mtalte tilbud til brgere g patienter. Hensigten med 1. studiebesøg er, at de studerende får kendskab til frskellige sundhedsprfessinelles kliniske varetagelse af fler- g tværprfessinelle samarbejdsrelatiner i frbindelse med sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver. Hensigten er gså, at de studerende får indblik i frskellige prfessiners ansvarsg kmpetencemråder g dermed kendskab til muligheder g barrierer ved fler- g tværprfessinelt samarbejde. På baggrund af studiebesøget udarbejder de studerende skriftlige refleksiner, sm de er ansvarlige fr at inddrage i diskussiner i basisgruppen samt prjektgruppen. 2. studiebesøg tager afsæt i 1. besøg g danner baggrund fr prjektarbejdet. Hensigten med 2. studiebesøg er, at de studerende dels laver frtsat dataindsamling, dels udfrsker praksisrelaterede prblemstillinger g dels søger uddybende praksisviden gennem indsamling af empiri m sundhedsfremmende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende prblemstillinger. Prblemstillingerne skal være relevante fr det tværfaglige mdul. Der kan være tale m prblemstillinger, sm har vist sig evt. gennem fler- g tværprfessinel knference eller gennem samtale med sundhedsprfessinelle g deres virksmhed i det tværprfessinelle arbejde. Prblemstillingerne må gerne eksemplificeres med cases, men uden at de studerende skal fkusere på specifikke sygdmme eller lidelser. På baggrund af mdulets temaer, kan de studerende lade sig inspirere til

9 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 9 yderligere undren g frdybelse i rammefaktrer g vilkår fr de sundhedsprfessinelles virksmhed g dermed gså fr patienter/brgere Paneldebat I slutningen af mdulet afvikles en paneldebat. Debattens tema er: Sundhed i Danmark i et tværprfessinelt perspektiv. Panelet er sammensat af brugere, sundhedsprfessinelle g plitikere, sm frvalter den plitiske, øknmiske g prfessinelle styring g rganisering af sundhedsydelser i sundhedsvæsenet. De studerende har på baggrund af deres prjektarbejde samt fælles undervisning g basisgruppemøder gruppevis fremstillet g skriftligt afleveret spørgsmål til panelet. Diskussinen af disse spørgsmål frventes at medføre en debat i plenum.

10 8. Rammer g kriterier fr prøve på mdul 5: Tværprfessinel virksmhed 8.1. Frmål Frmål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mdul 5 s læringsudbytte Prøvefrm Mdul 5 afsluttes med en intern, teretisk, mundtlig gruppeprøve inden fr mdulets tema på baggrund af en synpsis. Prøven dækker hele mdul 5, dvs. 15 ECTS. Grupperne består af 5 g maksimalt 7 studerende. Der gives p til 5 lektiners vejledning til prces (med fkus på den tværfaglige prces) g prdukt vejledning. Når synpsis er afleveret, gives der ikke vejledning. Senest 7 dage før afleveringen trækker hver enkelt studerende ld mellem 4 pgaver udarbejdet på baggrund af egen prfessinsuddannelses mnfaglige læringsudbytte. Prjektvejlederen er ansvarlig fr, at ldtrækningen fregår ved en af de sidste vejledninger med prjektgruppen. Den pgave, den studerende har trukket, ffentliggøres på den elektrniske platfrm ved afleveringen af synpsis. Når synpsis er afleveret, kan der ikke fretages skriftlige rettelser. Tidspunkt fr den mundtlige eksaminatin, lkale, navn på eksaminatrer plyses på den elektrniske platfrm på dagen fr aflevering af synpsis. Tasker, jakker, mm. må ikke medbringes i eksamenslkalet. Mbiltelefner skal være slukket eller være på lydløs. Eksaminatinsgrundlaget er indhldet på mdul 5, herunder den gruppefremstillede synpsis samt den udtrukne mnfaglige pgave. Bedømmelsesgrundlaget er den enkelte studerendes mundtlige præstatin Frudsætninger fr at deltage i den interne teretiske prøve Deltagelsespligt i undervisning At hver prjektgruppe minimum tre gange i prjektperiden udarbejder skriftlige faglige arbejdspapirer, sm skal afleveres. Sygeplejestuderende i Aalbrg skal have deltaget i en fastlagt studieaktivitet (jævnfør Bilag 4) Frmkrav Den skriftlige synpsis' mfang må maksimalt mfatte tegn inklusiv mellemrum. Synpsis afleveres i studiesekretariatet i 2 papireksemplarer pr gruppe (det ene eksemplar gerne sm kpi). Tidspunkt fr aflevering: jf. Prøveversigten fr de respektive uddannelser, se Senest samtidig

11 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 11 med aflevering af papireksemplarerne afleveres en elektrnisk versin af det skriftlige prdukt, se Vejledning til elektrnisk aflevering, Bilag Indhldskrav Den skriftlige pgave i frm af synpsis 4 skal indehlde Prblembeskrivelse med prblemfrmulering Baggrund g redegørelse fr en sundhedsfaglig prblemstilling g argumentatin fr dennes relevans. Begrundet afgrænsning til en prblemfrmulering. Litteratur g empiri - Stil underspørgsmål, der lægger p til redegørelse, analyse, frtlkning, diskussin g vurdering. Redegør fr hvrdan den valgte litteratur g empiri anvendes til at besvare prblemfrmuleringen g vurder kildernes bidrag. Begrundet knklusin på prblembearbejdning med henvisning til referencer 5. Knklusinen udarbejdes på baggrund af en prblembearbejdning. Prblembearbejdningen skal ikke fremgå af synpsis. Beskrivelse af gruppeprcessen vedlægges sm bilag til synpsis Ikke verhldelse af indhldskrav: Hvis den skriftlige synpsis ikke er udarbejdet med et redeligt indhld, eller hvis den indehlder fx tekst, figurer, tabeller, skabelner, sm andre har phavsret til, uden der er henvisning hertil (plagiat), jf. institutinens krav til skriftlige pgaver, vil den blive afvist med henvisning til, at deltagelsespligten g dermed det indhldsmæssige frudsætningskrav ikke er pfyldt. Da aflevering af synpsis er frudsætningskrav fr deltagelse i prøven, ligestilles manglende aflevering med udeblivelse fra prøven, g den studerende har brugt et prøvefrsøg. En afvisning af synpsis samt ikke verhldelse af frmelle krav vil tillige blive nteret sm en ikke pfyldelse af studieaktivitet, set i relatin til mdtagelse af SU Knsekvenser af ikke verhldelse af frudsætningskrav, Såfremt frudsætningerne, herunder deltagelsespligt i undervisningen, frmkrav g krrekt g rettidig aflevering af synpsis, ikke er pfyldte, kan den studerende ikke deltage i prøven, g den studerende har brugt et prøvefrsøg. 4 Synpsis defineres sm et skriftlige plæg til en mundtlig eksamen i Hedelund L & Jørgensen, P S Mundtlig eksamen med materiale / synpsis. Samfundslitteratur. 5 Litteraturreferencer følger Redaktinelle krav til skriftlige pgaver ved UCN

12 8.7. Den mundtlige præstatin Den mundtlige præstatin er en fælles gruppeeksamen med individuel bedømmelse. Under eksaminatinen skal de studerende sammen præsentere g uddybe deres synpsis ved inddragelse af faglig argumentatin både i relatin til det tværfaglige perspektiv g i relatin til deres egne sundhedsprfessiner. Der indledes med et mundtligt plæg, sm ptakt til en efterfølgende diskussin de studerende imellem g eksaminatrerne De studerende skal i plægget præsentere faglige g teretiske argumenter g aspekter i relatin til synpsis. Oplæggene må gerne være sammenhængende g supplere hinanden. Der kan være tale m en uddybning eller perspektivering med inddragelse af relevant litteratur af: Knklusinen Opgavens metde Pinter i pgaven Relatinen til egen sundhedsprfessin Nye aspekter på prblemstillinger I løbet af den mundtlige eksaminatin stiller eksaminatr, til den enkelte studerende, den mnfaglige pgave, sm han/hun trak ved den sidste vejledning Den mundtlige gruppeeksaminatins varighed varierer i frhld til antal studerende i prjektgruppen. Det vil sige, at eksaminatinstiden varierer ift prjektgruppernes størrelse: Prjektgrupper med 5 studerende: varighed 60 minutter plus 5 min. pause Prjektgrupper med 6 studerende: varighed 72 minutter plus 5 min. pause Prjektgrupper med 7 studerende: varighed 84 minutter plus 5 min. pause Tiden frdeles sm følgende: Max 5 minutter pr. studerende til plæg Diskussin med eksaminatrerne med udgangspunkt i synpsis, de mnfaglige pgaver, g de studerendes mundtlige plæg. Der vil i løbet af eksaminatins tiden blive indlagt en pause på 5 min, hvr de studerende frlader eksaminatins lkalet Bedømmelsen Bedømmelsen sker på baggrund af den enkelte studerendes mundtlige præstatin i frhld til det fælles læringsudbytte. Bedømmelsen fretages af de t eksaminatrer. Niveau fr den studerendes præstatin vurderes ud fra Bekendtgørelse m karakterskala g anden bedømmelse. Fr at bestå skal den studerende mindst pnå karakteren 02. Tidsrammen fr vtering er 5 min pr studerende. Der er i alt 5 min til tilbagemelding Indstilling til prøven, mprøve, sygeprøve m.m. Den studerende tilmeldes autmatisk første rdinære prøve, sm afslutter mdulet. Afmelding fra prøven kan senest ske 14dage før afleveringsfristen fr synpsis.

13 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 13 Den studerende er autmatisk tilmeldt mprøve, hvis prøven ikke er bestået (enten ved - ikke beståelseskarakter, - ikke mødt). Tidspunkt fr mprøve g sygeprøve fremgår af prøveversigten, se Vedrørende afmelding fra mprøve, udeblivelse, sygeprøve m.m. se studierdningen fr den uddannelse, sm den studerende er indskrevet på. Den studerende går til mprøve i den synpsis, der blev afleveret i frbindelse med den rdinære prøve. Omprøve g sygeprøve afvikles sm den rdinære prøve dg med individuel præsentatin på 5 min g efterfølgende 15 min til eksaminatin. Ved mprøven trækkes ld mellem 4 nye mnfaglige pgaver. Se Prøveversigt fr de respektive uddannelser Der gives 1 lektin vejledning ved mprøve.

14 9. Litteratur 9.1. Bøger Birkler, J., Videnskabsteri en grundbg. 1. udgave. Kbh.: Munksgaard. ISBN Birkler, J., Etik i sundhedsvæsenet. 1. udgave, Munksgaard Danmark. ISBN Glasdam, S., red., Flkesundhed i et kritisk perspektiv. Kbh.: Dansk Sygeplejeråd. Nyt Nrdisk Frlag Arnld Busk. ISBN Just, Eva g Nrdentft, Helle Merete: Tværfaglig praksis. Hans reitzels Frlag, 2012, ISBN Kristensen, K., Sundhedsjura. 4.udgave. Kbh.: Gads Frlag. ISBN: , Lauvås, K. & Lauvås, P., Tværfagligt samarbejde. 2. udgave. Århus: Klim. ISBN: Niklassn, G. red., Samfund g kultur i sundhedsarbejdet. Frydenlund. ISBN: Vallgårda, S. & Krasnik, A., Sundhedsvæsen g plitik. 2. Udgave, Munksgaard Danmark, København. ISBN: Artikler g kapitler i kpi 6 Bnde J.P., Miljø- g arbejdsmedicinens grundlag. I J.P. Bnde, K. Rasmussen g T. Sigsgaard, red., Miljø- g arbejdsmedicin, 3. udgave, Kbh., FADL' s frlag, s Brandt, Å., Centrale begreber g definitiner. I C.V. Nielsen red., Rehabilitering fr sundhedsprfessinelle. Kbh.: Gads Frlag s Brønnum-Hansen, H Scial ulighed i sygdmsbyrde. Ugeskrift fr Læger, årg 169, nr , s Ellingsen, S. & Drageset, S., Kvalitativ tilnærmning i sygeplejefrskning - en intrduktin g versigt. Nrsk tidsskrift fr sykepleiefrskning, årg 10, nr. 3, s Grønbæk. M. Frebyggelse g epidemilgiske analyser. I: F. Kamper Jørgensen et al. red., Frebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s Hammerich, E. & Frydensberg, K., Knflikt g kntakt. Om at frstå g håndtere knflikter Hvedland, 2. udgave g 2. plag fra De pgivne artikler g kapitler findes enten sm scannede dkumenter, masterkpier i ringbind eller sm kpisamling afhængig af uddannelsernes aftaler med CpiDan. De vil være tilgængelige fra semesterstart i mnfaglige del.

15 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 15 Hjrt, Katrin, Det affektive arbejde PP , Samfundslitteratur, København Jensen, B.B, Sundhedspædaggiske kernebegreber. I F. Kamper Jørgensen, G. Almind, & B. B. Jensen, red., Frebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Kbh.: Munksgaard Danmark, s Mainz, J. et al. red., Kvalitetsudvikling i praksis. Kbh., Munksgaard Danmark, s Malterud K., Kvalitative studier m frebyggelse. I: F. Kamper- Jørgensen, G. Almin & B. B. Jensen, red., 2009, Frebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave. Munksgaard Danmark, København. Kap 12 side Rasmussen K., Bnde J.P., & Sigsgaard T., Frebyggelse. I J. P. Bnde, K. Rasmussen & T. Sigsgaard, red Miljø- g arbejdsmedicin, 3. udgave, Kbh., FADL's frlag, s Pettersen, R. C., Prblembaseret læring fr elever, studerende g lærere. Frederikshavn: Dafl, s g s (kpi) Aaland, E., Etik dilemma g valg, Kbh.: Dansk psyklgisk Frlag, s (kpi) 9.3. Online publikatiner: Ergterapeutfreningen, Prfessinsgrundlag fr ergterapi en dkumentsamling m: Missin, visiner, værdier, faglig etik g samarbejde [Online]. Tilgængelig fra: 8_web.pdf [Lkaliseret ] (Relevant fr ergterapeutstuderende) Decker, S., On Being a Radigrapher: Identity Cnstructin and Radigrafer. In Narrativ, Memry & Knwledge [Online]. Reprecentatins, Aesthetics, Cntekxts. University f Huddersfield, Hddersfild, pp Tilgængelig fra: [Lkaliseret ] (Relevant fr radigrafstuderende) Ilkjær, I., Shared care fra et patientperspektiv. Klinisk sygepleje nr. 4, s (relevant fr sygeplejestuderende) tilgængelig på DefNet Indenrigs- g Sundhedsministeriet, Sundhedslven. LBK nr 913 af 13/07/2010 [Online]. Tilgængelig fra: [Lkaliseret ]

16 Indenrigs- g Sundhedsministeriet, Bekendtgørelse af lv m autrisatin af sundhedspersner g m sundhedsfaglig virksmhed. LBK nr 1350 af 17/12/2008 [Online]. Tilgængelig fra: [Lkaliseret ] Indenrigs- g Sundhedsministeriet, Cirkulær m begrænsning af behandlingsredskaber CIR nr /12/2006 [Online]. Tilgængelig fra: [Lkaliseret ] Scialministeriet, Servicelven LBK nr 81 af 04/02/2011. Se spec. Kap 21 [Online]. Tilgængeligt fra: [Lkaliseret ] Jrdemderfreningen. Hvad laver en jrdemder? [Online]. Tilgængelig fra: ( Relevant fr jrdemderstuderende) [Lkaliseret ] Scialministeriet 2011.Bekendtgørelse m hjælp til anskaffelse af hjælpemidler g frbrugsgder efter servicelven. BEK nr 743 af 27/06/2011 [Online]. Tilgængelig fra [Lkaliseret ] Sundhedsstyrelsen, Tracking af Sundhedsstyrelsens kampagner fr frebyggelse [Online]. Tilgængelig fra [Lkaliseret ] Wrld Cnfederatin fr Physical Therapy,2007. Psitin Statement. [Online]. Tilgængelig på: Tilgængelig fra Sep07-Rev_2.pdf [Lkaliseret ] (relevant fr fysiterapeutstuderende)

17 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul Bilag Bilag 1: Ergterapeutuddannelsen 7 Mdul 5: Tværprfessinel virksmhed. Tema: Mdulet rettes md de sundhedsprfessinelles frudsætninger fr at sikre brgere/patienter et sammenhængende frløb blandt andet ved en samlet g fleksibel flerfaglig pgaveløsning i sundhedssektren. Der arbejdes med sundhedssektrens udvikling g ændrede krav fra brgerne, samt med frskelle i kernefaglighed g kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed. Efter mdulet har den ergterapeutstuderende pnået følgende læringsudbytte: 1. Frklare g anvende kernefaglighed i frhld til en tværfaglig indsats indenfr sundhedsfremme, frebyggelse, habilitering, g/eller rehabilitering. 2. Indgå i tværprfessinelt samarbejde med respekt fr g anerkendelse af egen prfessins ansvar g kmpetence såvel sm øvrige sundhedsprfessiners ansvar g kmpetence i frhld til en flerfaglig pgaveløsning. 3. Redegøre fr sundhedsvæsnets rganisatin g funktin. 4. Redegøre fr g diskutere retslige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet g de rammer disse sætter fr udøvelsen af egen prfessin g et tværfagligt sundhedsprfessinelt samarbejde. 5. Frklare g diskutere kmmunikatin g infrmatinsteknlgiens anvendelse i frhld til sundhedsprfessinelles arbejde med dkumentatin g kvalitetssikring. 6. Søge, frmidle g anvende praksis -, udviklings - g frskningsbaseret viden i relatin til sundhedsfremmende, sygdmsfrebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver. 7. Frmidle eget fagmrådes bidrag i en tværprfessinel indsats. Frdeling af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 5 Ergterapi 3 Sygdmslære 1 Anatmi 0,5 Fysilgi 0,5 7 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i ergterapi BEK nr. 832 af 13/08/2008

18 Scial- g sundhedsplitik g lvgivning 3 Pædaggik 1 Psyklgi 1 Etik 1 Videnskabsteri g videnskabelig metde 1 Klinisk undervisning 3 I alt 15 ECTS Mdulet afsluttes med en intern teretisk mundtlige gruppeprøve. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Bedømmelse Ergterapeutuddannelsen: Frdeling af fag på temaer på det tværfaglige mdul på UCN Tema Tværfagligt samarbejde kernefaglighed g frskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i frhld til praksis g videnskabeligt grundlag Ansvars g kmpetencemråder 1 Tværfagligt samarbejde ECTS 1 1 Fag Ergterapi Anatmi/fysilgi Klinisk undervisning 1 Klinisk undervisning Studiebesøg g prjekt 1 Klinisk undervisning Tema Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed sundhedsinfrmatik 1 Sygdmslære Sundhedsfrmidling 0.5 Pædaggik sundhedspædaggik 0.5 Pædaggik Tema Sundhedsvæsenets rganisering g funktin Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik 1 Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder brgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Scial- g sundhedsplitik g lvgivning Scial- g sundhedsplitik g lvgivning Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin 1 Scial- g sundhedsplitik g lvgivning

19 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 19 Tema Videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relatin til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger samt sundheds- g sygdmspfattelser 1 Etik Metder til frskning g udvikling 1 Videnskabsteri g metde Mnfaglig del Teretisk frb. til klinisk uv. i 6. Mdul 2 Ergterapi 1 Psyklgi

20 10.2. Bilag 2. Fysiterapeutuddannelsen 8 Mdul 5: Tværfagligt fællesmdul - tværprfessinel virksmhed Mdulets tema Mdulet retter sig md sundhedsprfessiners frskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kntinuitet g tværfagligt samarbejde m patientfrløb. Mdulet retter sig ligeledes md sundhedsvæsenets lvgrundlag. Der er fkus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med frskellige livspfattelser g livsvilkår. Der er ligeledes fkus på sciale, kulturelle g institutinelle faktrers betydning fr sundhedsfremmende, sundhedsbevarende g frebyggende tiltag. Fkus er på rllen sm sundhedsprfessinel samarbejdspartner. Efter mdulet har den fysiterapeutstuderende pnået følgende læringsudbytte: 1. Indgå i tværprfessinelt samarbejde med respekt fr g anerkendelse af egen prfessins ansvar g kmpetence såvel sm øvrige sundhedsprfessiners ansvar g kmpetence i frhld til en flerfaglig pgaveløsning. 2. Beskrive retslige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet g frklare hvilke rammer disse sætter fr udøvelsen af egen prfessin g et flerfagligt sundhedsprfessinelt samarbejde. 3. Frklare/frstå hvrdan kmmunikatin g infrmatinsteknlgi kan anvendes i frhld til sundhedsprfessinelles arbejde med dkumentatin g kvalitetssikring. 4. Søge, frmidle g anvende empirisk, udviklings- g frskningsbaseret viden i relatin til sundhedsfremmende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver. Frdelingen af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 5 Fysiterapiteri g metde 5 Sundhedsinfrmatik 1 Etik, videnskabsteri g metde. (humanistiske fag) 1 Sygdmslære 1 Flkesundhed g epidemilgi 1 Lvgivning I alt g frvaltning 2 Scilgi 3 15 ECTS Kmmunikatin 1 8 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i fysiterapi BEK nr. 831 af 13/08/2008

21 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 21 Frudsætningskrav fr deltagelse i mdulprøven Den studerende skal være aktivt studerende g har deltagelsespligt i den teretiske g praktiske undervisning. Læs mere m studieaktivitet g deltagelsespligt på grundsyn g retningslinier Mdul 5 indgår sm en del af frudsætningskravet fr deltagelse i mdul 12 se mere på metder. Fysiterapeutuddannelsen: Frdeling af fag på temaer på det tværfaglige mdul på UCN Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed g frskelle i kernefagligheder ECTS Fag Kernefaglighed i frhld til praksis g videnskabeligt grundlag Ansvars g kmpetencemråder Tværfagligt samarbejde Studiebesøg g prjekt 4 Fysiterapi g metde Tema: Kmmunikatin Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed Sundhedsinfrmatik 1 Sundhedsinfrmatik Sundhedsfrmidling Sundhedspædaggik 1,5 Humanistisk fag Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets rganisering g funktin Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik 1 Fysiterapi g metde Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder brgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1,5 Jura Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin 0,5 Scilgi Tema: Viden g Etik Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relatin til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger samt sundheds- g sygdmspfattelser 1 Flkesundhedsvidenskab

22 Metder til frskning g udvikling 0,5 Scilgi Mnfaglig del Scilgi 2 Humanistisk fag 0,5 Sygdmslærer 1 Jura g Fysilgi teri g metde 0,5

23 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul Bilag 3: Radigrafuddannelsen 9 Mdul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprfessinelt perspektiv Mdulets tema Mdulet retter sig md sundhedsprfessiners frskellige bidrag til at fremme kvalitet, kntinuitet g tværfagligt samarbejde m patientfrløb. Mdulet retter sig ligeledes md sundhedsvæsenets lvgrundlag. Der er fkus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med frskellige livspfattelser g livsvilkår. Efter mdulet har den studerende pnået følgende læringsudbytte: Efter mdulet har den studerende: Kendskab til sundhedsvæsenets pbygning g rganisering i samfundet Frståelse af egen prfessins g andre sundhedsprfessiners ansvar g kmpetencer i frhld til en flerfaglig pgaveløsning Indsigt i udvalgte videnskabsteretiske psitiners betydning fr frskellige prfessiners samarbejde Frståelse af retslige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet Indsigt i hvrdan kmmunikatin g infrmatinsteknlgien kan anvendes i sundhedsprfessinelles arbejde med dkumentatin g kvalitetssikring Færdigheder i at frklare g begrunde, hvilke rammer retslige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet sætter fr udøvelsen af egen prfessin g tværfagligt sundhedsprfessinelt samarbejde Kvalifikatiner til at indgå i et tværprfessinelt samarbejde med henblik på at løse sundhedsfaglige prblemstillinger g pgaver i samarbejde med andre sundhedsprfessiner Frudsætninger fr at søge, frmidle g anvende empirisk, udviklings- g frskningsbaseret viden i relatin til sundhedsfremmende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver Frdeling af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 5 Sundhedsvidenskab Radigrafi, teretisk undervisning 2 Radigrafi, klinisk undervisning 3 Flkesundhedsvidenskab g epidemilgi 1 Frskningsmetdlgi g kvalitetsudvikling 1½ Sundhedsinfrmatik 1 Humanira Filsfi, videnskabsteri g etik 1½ Kmmunikatin 2 Pædaggik 1 9 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i radigrafi BEK nr. 307 af 24/ , samt Natinale studierdning. Bilag 2 af maj 2008 til bekendtgørelse m uddannelsen til prfessinsbachelr i radigrafi. Se UCN hjemmeside.

24 Samfundsvidenskab Jura 1 Organisatin g ledelse 1 I Tema: alt Tværfagligt samarbejde 15 ECTS Tværfagligt samarbejde kernefaglighed g frskelle i kernefagligheder ECTS Fag Kernefaglighed i frhld til praksis g videnskabeligt grundlag 1 Ansvars g kmpetencemråder 0,5 Tværfagligt samarbejde 0,5 Studiebesøg g prjekt 2,5 Radigrafi teretisk g klinisk undervisning Tema: Kmmunikatin Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed Sundhedsinfrmatik 1 Sundhedsinfrmatik Sundhedsfrmidling 1,5 Kmmunikatin Sundhedspædaggik 0,5 Kmmunikatin Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets rganisering g funktin Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik 1 Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder brgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin 1 Organisatin g ledelse Jura Flkesundhedsvidenskab g epidemilgi Tema Viden g Etik Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relatin til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger samt sundheds- g sygdmspfattelser Metder til frskning g udvikling 0,5 Filsfi, videnskabsteri g etik 1,5 Frskningsmetde g kvalitetsudvikling Mnfaglig del

25 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 25 Videnskabsteri 1 Pædaggik 1 Pædaggik Radigrafi teretisk g klinisk undervisning 0,5 Ialt 15 Filsfi, videnskabsteri g etik Radigrafi klinisk undervisning Tværfaglig + mnfaglig undervisning

26 10.4. Bilag 4: Sygeplejerskeuddannelsen10 Mdul 5 - Tværprfessinel virksmhed Tema: Tværfagligt mdul -tværprfessinel virksmhed Mdulet retter sig md sundhedsprfessiners frskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kntinuitet g tværfagligt samarbejde m patientfrløb. Mdulet retter sig ligeledes md sundhedsvæsenets lvgrundlag. Der er fkus på det enkelte menneske, familien eller grupper af mennesker med frskellige livspfattelser g livsvilkår. Der er ligeledes fkus på sciale, kulturelle g institutinelle faktrers betydning fr sundhedsfremmende, sundhedsbevarende g frebyggende tiltag. Efter mdulet har den studerende pnået følgende læringsudbytte: 1. At indgå i tværprfessinelt samarbejde med respekt fr g anerkendelse af egen prfessins ansvar g kmpetence såvel sm øvrige sundhedsprfessiners ansvar g kmpetence i frhld til en flerfaglig pgaveløsning. 2. At beskrive retlige g etiske aspekter i sundhedsvæsenet g frklare, hvilke rammer disse sætter fr udøvelsen af egen prfessin g et tværfagligt sundhedsprfessinelt samarbejde. 3. At frklare/frstå hvrdan kmmunikatin g infrmatinsteknlgien kan anvendes i frhld til sundhedsprfessinelles arbejde med dkumentatin g kvalitetssikring. 4. At søge, frmidle g anvende praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden m sundhedsfremmende, frebyggende, diagnsticerende, behandlende g/eller rehabiliterende pgaver. 5. At beskrive klassiske samfundsvidenskabelige frestillinger m viden g give eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejeteri g sygepleje praksis. Frdeling af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 5 Teretisk Sygepleje 2 1 Flkesundhed herunder epidemilgi g miljømedicin 2 1 Sundhedsinfrmatik 2 0 Sygdmslære 1 0 Organisatin g ledelse 1 0 Jura herunder scial- g sundhedslvgivning 1 1 Scilgi - sundhedsantrplgi 3 0 Klinisk I alt 12 ECTS 3 ECTS 10 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008, bilag side 17

27 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 27 Frudsætning fr at deltage i interne, teretiske mundtlige gruppeprøve Deltagelse i en fastlagt studieaktivitet rettet md it-baseret kmmunikatin g samarbejde er en frudsætning fr at den studerende kan indstilles til prøven. Det kan endvidere være en frudsætning fr at indstilles til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter eksempelvis afleveret pgaver g prjekter mv. i henhld til lkalt tillæg til studierdningen. Frudsætning fr indstilling til intern prøve i sygeplejerskeuddannelsen ved mdul 5 i både Aalbrg g Hjørring gælder følgende: Fr at være indstillet til den interne teretiske prøve, skal den studerende have deltaget i den fastlagte studieaktivitet rettet md it-baseret kmmunikatin g samarbejde i faget sundhedsinfrmatik: Udarbejdelse af E-Prtfli i itslearning. Sygeplejerskeuddannelsen: Frdeling af fag på temaer på mdulet Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed g frskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i frhld til praksis g videnskabeligt grundlag 2,5 Ansvars g kmpetencemråder Tværfagligt samarbejde 1,5 ECTS Fag Sygepleje teretisk/klinisk Flkesundhedsvidenskab teretisk/klinisk Studiebesøg g prjekt 0,5 Jura (klinisk) Tema: Kmmunikatin Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhee Sundhedsinfrmatik Sundhedsfrmidling Sundhedspædaggik 2 Sundhedsinfrmatik Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets rganisering g funktin Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering, placering i 0,5 Organisatin g ledelse

28 samfundet; herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik 0,5 Scilgi Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder brgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1,0 Jura Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin 0,5 Organisatin g ledelse Tema: Viden g Etik Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relatin til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger samt sundheds- g sygdmspfattelser Metder til frskning g udvikling Mnfaglig del 0,5 Sygepleje teretisk Flkesundhedsvidenskab 1 Teretisk Flkesundhedsvidenskab 0,5 teretisk 0,5 Scilgi Scilgi 2 Sygdmslærer 1 Jura 0,5 Retningslinjer fr phør af indskrivning på grund af manglende studieaktivitet ved sygeplejerskeuddannelsen på UCN Reglerne er fastsat i henhld til 34 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar 2011 m adgang, indskrivning g rlv m.v. ved visse videregående uddannelser (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse). 1. Indskrivning ved University Cllege Nrdjyllands sygeplejerskeuddannelse bringes til phør, når den studerende inden fr det seneste år ikke har været studieaktiv. Stk. 2. Manglende studieaktivitet defineres således, at den studerende inden fr det seneste år ingen prøve har bestået. Prøver, der er bestået sm gæstestuderende (fx udlandsphld) ved en uddannelsesinstitutin sm led i en samlet uddannelse, der er gdkendt af den pågældende uddannelse, medregnes sm beståede prøver. Stk. 3. Perider, hvr den studerende ikke har været studieaktiv på grund af rlv, barsel, adptin, dkumenteret sygdm eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på frlangende fremskaffe dkumentatin fr disse frhld. Stk. 4. Uddannelserne kan dispensere fra bestemmelserne i 1, hvis der freligger usædvanlige frhld. Dispensatinsansøgningen sendes til studiesekretariatet. 2. Frinden indskrivning bringes til phør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herm. Den studerende gøres i den frbindelse pmærksm på reglerne i 1. I brevet til den studerende skal det

29 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 29 fremgå, at vedkmmende har 14 dage til at indsende dkumentatin fr, at perider med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist fr ansøgning m dispensatin. Stk. 2. Hvis den studerende ikke har reageret indenfr den fastsatte frist, bringes indskrivningen til phør. 3. Hvis den studerende anmder m, at indskrivningen ikke bringes til phør, har anmdningen psættende virkning, indtil sagen er afgjrt af studiesekretariatet. Stk. 2. Hvis den studerende retter henvendelse efter at indskrivningen er bragt til phør g den studerende senere får medhld i, at indskrivningen ikke burde være bragt til phør, skal studiesekretariatet annullere udmeldingen. 4. Den studerende kan klage til Undervisningsministeriet inden fr 2 uger efter mdtagelsen af afgørelsen, fr så vidt angår retlige frhld, jf. adgangsbekendtgørelsens Regler m de prøver, sm den studerende i henhld til bekendtgørelse m eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet skal have bestået inden udgangen af 4. semester, g hvr der i bekendtgørelserne eller i studierdningen fr den pågældende uddannelser er fastsat tidsfrister fr gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne i 1-4.

30 10.5. Bilag 5. Jrdemderuddannelsen 11 Mdul 5 - Tværprfessinel virksmhed Tema: Tværfagligt mdul -tværprfessinel virksmhed Mdulet er tværfagligt g rettet md udvikling af evner til at indgå i et tværfagligt samarbejde m pgaveløsning i sundhedsvæsenet. I mdulet pnås viden m etik, menneskesyn g kmmunikatin, m sundhedsvæsenets pbygning g funktin, m sundhedsplitik g øknmi samt frskningsmetdlgi g kvalitetsudvikling. Studieaktiviteterne falder indenfr følgende hvedmråder: Frskel i kernefaglighed, kmmunikatin i frbindelse med tværfaglig virksmhed, sundhedsvæsenets rganisering g funktin g anvendt videnskabsteri. Efter mdulet har den studerende pnået følgende læringsudbytte: 1. Anvende viden m etik g menneskesyn i praktisk handlen 2. Genkende jrdemderfagets etiske dilemmaer 3. Kmmunikere prfessinelt med såvel samarbejdspartnere sm gravide, fødende g barslende kvinder g deres familier 4. Identificere egen g sundhedsfaglige samarbejdspartneres faglighed g kmpetencemråder 5. Anvende viden m egen g øvrige sundhedsprfessinelles kmpetencer i et tværfagligt samarbejde mkring pgaveløsning 6. Beskrive sundhedsvæsenets pbygning g funktin samt egen placering heri 7. Redegøre fr sundhedsplitiske principper g enkelte sundhedsøknmiske analysemdeller 8. Beskrive klassiske videnskabsteretiske psitiner samt kvalitative g kvantitative frskningsmetder 9. Frstå betydningen af kvalitetsudvikling i praksis Frdeling af ECTS- pint på centrale fagmråder fr mdul 5 Teretisk Klinisk Jrdemderkundskab, herunder bstetrik 2 0 Sundhedsinfrmatik.1 0 Videnskabsteri 2,5 0 Filsfi g etik 1,5 0 Kmmunikatin 1 0 Organisatin, ledelse g sundhedsøknmi 2 0 Lvgivning 1 0 Scilgi sundhedsantrplgi 1 0 Tværfagligt studiefrløb 3 I alt 12 ECTS 3 ECTS 11 Bekendtgørelse m uddannelse til prfessinsbachelr i jrdemderkundskab nr. 43 af 26/01/2009. Bilag 5

31 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 31 Jrdemderuddannelsen: Frdeling af fag på temaer på mdulet Tema: Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde kernefaglighed g frskelle i kernefagligheder Kernefaglighed i frhld til praksis g videnskabeligt grundlag Ansvars g kmpetencemråder ECTS 2 Fag Jrdemderkundskab Tværfagligt samarbejde 3 Tværfagligt studiefrløb Studiebesøg g prjekt Tema: Kmmunikatin Kmmunikatin i frbindelse med tværprfessinel virksmhed Sundhedsinfrmatik 1 Sundhedsinfrmatik Sundhedsfrmidling Sundhedspædaggik Tema: Sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenets rganisering g funktin Sundhedsvæsenets pbygning, rganisering, placering i samfundet; herunder sundhedsøknmi g sundhedsplitik 1 Kmmunikatin 2 0,5 Organisatin, ledelse, sundhedsøknmi Scilgi Lvretslige aspekter i sundhedsvæsenet, herunder brgerens/patientens/brugerens retssikkerhed 1 Lvgivning Metder til kvalitetsudvikling g dkumentatin Tema: Viden g Etik Anvendt videnskabsteri med udgangspunkt i menneskesyn g sundhedspfattelser Menneskesyn, grundlæggende etik i relatin til det tværfaglige samarbejde, etiske spørgsmål g dilemmaer, værdier, hldninger samt sundheds- g sygdmspfattelser 1,5 Filsfi, etik Metder til frskning g udvikling Mnfaglig del Videnskabsteri/frskningsmetdlgi 2,5 Sundhedsantrplgi 0,5

32 10.6. Bilag 6. Vejledning til elektrnisk aflevering af prjektpgave Vejledning til elektrnisk aflevering af prjektpgave - intern teretiske mundtlige gruppeprøve mdul 5 Elektrnisk aflevering af pgaven skal ske på itslearning under det Tværfaglige mdul 5 i mappen: Aflevering af pgave.

33 Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul Bilag 7: Vejledning til prjektarbejde g intern teretisk gruppeprøve Mdul 5 Prjektarbejde Frmålet med prjektarbejdet er, at de studerende pfylder læringsudbyttet jævnfør side 4. Prjektarbejdet afsluttes med udarbejdelse af synpsis sm grundlag fr intern teretisk gruppeprøve på mdul 5. Tilrettelæggelsen af prjektarbejdet Prjektarbejdet udføres i grupper på 6-7 studerende, sm er tværprfessinelt sammensat i det mfang det kan lade sig gøre. Gruppesammensætningen fretages af institutinen g plyses ved mdulstart på itslearning. Prjektperiden strækker sig ver 7 uger, med skemalagte prjektdage. Prjektperiden indledes, når mdulet påbegyndes med intrduktin til studiebesøg g prjektskrivning. Prjektarbejdet tager udgangspunkt i studiebesøget (jævnfør kapitel vedr. studiebesøg i denne Mdulbeskrivelse) ved at prjektgruppen lader sig inspirere af prblemstillinger, sm studiebesøget har afdækket g sm prjektgruppen undrer sig ver. Der er sideløbende med prjektskrivning g studiebesøg gså fælles undervisning g basisgruppemøder sm vigtigt grundlag fr prjektarbejdet. Vejledning 12 g vejledningsprcessen: Til hver gruppe tilknyttes en prjektvejleder. Vejledning varetages af undervisere på tværs af de studerendes grunduddannelse. Der tilbydes 5 vejledningstimer (á 45 min.) pr. gruppe. Vejlederen inviteres af prjektgruppen ind i et prjekt på itslearning. Her lægges arbejdsdkumenter mm., således at de er tilgængelig fr alle i prjektarbejdet. Den første vejledning er fastlagt i frhld til mdulplanen, hvr det fremgår, hvilke dage der skal udbydes vejledning Sm frudsætning fr at gå til gruppeprøve skal prjektgruppen minimum tre gange i prjektperiden udarbejde skriftlige faglige arbejdspapirer, sm skal afleveres g diskuteres med prjektvejleder i frbindelse med prjektvejledningen. Kravene til de faglige arbejdspapirer er beskrevet s. 7. Samarbejde med vejleder g prjektgruppen kan indehlde følgende aftaler vejledningstidspunkter g varighed af de aftalte vejledninger de faglige arbejdspapirer g vejledningstid g tidsfrist fr aflevering af de faglige arbejdspapirer, sm aftales knkret med den enkelte vejleder. mfang af skriftligt materiale, der læses af vejleder. arten af feedback på henhldsvis råskitser eller næsten færdigt materiale. 12 Se gså Rienecker l. & Jørgensen P.S., Den gde pgave. Frederiksberg, Frlaget Samfundslitteratur.

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del

Studieordning International Hospitality Management uddannelsen Institutionel del Studierdning Internatinal Hspitality Management uddannelsen Institutinel del Internatinal Hspitality Management Institutinel del Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring Sundhedsuddannelserne Aalborg og Hjørring Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg og Hjørring Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Ergoterapeutuddannelsen Hold E11V Fysioterapeutuddannelsen Hold

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Fysioterapeutuddannelsen UCC [UDGAVE AUGUST 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Fysiterapeutuddannelsen UCC 2015 [UDGAVE AUGUST 2015] Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 Frmål g fkus... 3 Design g indhld... 3 Distributin af spørgeskemaet... 4 Undersøgelsens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Medicinsk sengeafsnit M12 er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studierdning fr SUPPLERINGSFAG I INFORMATIONSVIDENSKAB - IT OG ORGANISATIONER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG BESKRIVELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Nenatalafsnit B56 er et specialafsnit fr fr tidligt fødte g syge nyfødte børn g er en del af børneafdelingen på Hspitalsenhed

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet.

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ortpædkirurgisk afsnit T10-3 mdtager akutte g elektive patienter med rtpædkirurgiske lidelser g er en del af rtpædkirurgisk

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere