Børn blev ikke længere alene socialiseret, de stod også selv som socialt handlende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn blev ikke længere alene socialiseret, de stod også selv som socialt handlende."

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Børnekultur i det 21. århundrede hvad ved vi? En tværfaglig forskningsfortælling Projektets udgangspunkt Ved starten af det 20. århundrede udsendte den svenske kulturkritiker Ellen Key sin vision for det nye århundrede: Barnets århundrede. Barndom skulle ikke længere være et privilegium for de få, men en almen social og kulturel opvækstbetingelse. Keys vision fik betydning for udviklingen af nordisk barndom. I 1970 erne stod vi i Norden - med nationale variationer med et sammenhængende socialt, pædagogisk og kulturelt barndomssystem, som blev internationalt vartegn for den særlige nordiske sammentænkning af barndom, oplysning og velfærd. Vi havde udviklet en stor fortælling om barnet og dets barndom i Norden, hvor omsorg, beskyttelse, pædagogisk tilrettelæggelse og pædagogisk kvalitet stod i centrum. Omtrent samtidig kunne det konstateres, at den globale, sociale, teknologiske, mediemæssige og kulturelle, udvikling satte denne store nordiske barndomsfortælling til debat. En række nye sociale og kulturelle tendenser, iagttagelser af børns kultur- og mediebrug og af deres lege- og samværsformer kunne ikke længere rummes inden for den store fortællings måde at se og forstå børn, barndom og børnekultur på. Børn var ikke længere kun brugere, de var også forbrugere. Børn blev ikke længere alene socialiseret, de stod også selv som socialt handlende. Børn fik ikke længere blot formidlet kulturarven, de stod nu også selv som kulturelt skabende og udviklende. Børn skulle ikke længere kun lære demokrati og demokratisk tænkning, de havde selv understreget af FNs Konvention om Barnets Rettigheder del i de grundlæggende demokratiske rettigheder: retten til at tænke, ytre og forsamle sig frit. Iagttagelserne udløste offentlig uro og debat. Set med den nordiske fortællings traditioner havde der udviklet sig et grundlæggende paradoks: når børn er socialt handlende, kulturelt skabende, frit tænkende og ytrende, kan de så stadig betragtes som børn? Og hvis børn ikke længere er børn, hvordan skal vi så forstå deres barndom? Både udvikling og paradokser er tiltaget siden da. Siden 1980 erne har forskning og undersøgelser inden for historie, sociologi, samfundsvidenskab, pædagogik, psykologi, litteratur-, medie-, og kulturvidenskab hver med deres teorier og metodiske tilgange søgt at opløse paradokset og dermed bidrage med indsigt til en anden historie om børn, barndom og børnekultur, som måske vil bringe os fra de grundlæggende forståelser, der skabte Barnets århundrede til de tilsvarende nye, der kan blive grundlaget for historien om det 21. århundrede. Det er udgangspunktet og indirekte også målsætningen for BIN-Nordens tværfaglige projekt: kan forskere på tværs af fag og fagtraditioner bidrage med grundlaget for en ny fortælling om børn, barndom og børnekultur i det 21. århundrede? Som arbejdstitel har vi med en Key sk variation kaldt projektet Børnenes århundrede? for at understrege at det primært er børns kulturelle og sociale betingelser, udtryks- og kommunikationsformer, vi søger forståelsesrammer og forklaringsgrundlag for. 1

2 Projektets tese. Det er projektets tese, at nordisk børnekultur fra 1960erne til i dag har gennemgået en række radikale forandringer. Projektet spørger til ændringerne og deres betydning for forestillingerne om børn, barndom og børnekultur netop nu: - Kan ændringerne, set gennem barndomshistoriske, sociologiske, filosofiske, psykologiske, pædagogiske, folkloristiske, medievidenskabelige og kulturelle forskningstilgange, identificeres og beskrives? - Kan de, set med de samme forskningstilgange, bestemmes og begribes? - Kan ændringerne ses som en lineær udvikling? Som et opbrud fra tidligere betingelser og forestillinger? Eller?? - Har de konsekvenser for de forestillinger om børn, barndom og børnekultur, der har præget det 20.århundrede? - Har de forskningsmæssige konsekvenser teoretiske og metodiske? - Har de formidlingsmæssige konsekvenser Projektets målsætning: Det er projektets målsætning, at: - samle forskningsindsigten på det børnekulturelle felt og dermed starte en ny fortælling om børn og kultur i det 21.århundrede - formidle fortællingen i Norden - internationalisere indsigten, så resultatet af nordisk børnekulturel forskning bliver synligt også uden for Norden selv Konferencetemaer: Det er projektets bærende idé, at målsætningerne skal indfries gennem en serie af konferencer, der tilsammen belyser, diskuterer og giver bud på de spørgsmål, tesen stiller. Tese, målsætninger og konferenceform blev på baggrund af en foreløbig projektbeskrivelse (se bilag: projektbeskrivelse) diskuteret på en lukket forskerkonference ((se bilag: referat fra opstartskonference) i marts Konferencen anbefalede: tematisering omkring opbrud som tese historicering af tesen og af alle de niveauer den belyses på nuancering af tilgangen til den: bestandig anlægge et kritisk dobbeltblik, så essensialisme og modsætningsdiskurser undgås tværfaglige, tematiserede konferencer kombinationer af konference/workshops og halve dage til egentlige forskerkurser kombinationer af forsker- og formidlerkonferencer 2

3 kvalitetssikring af publikationsideer gennem nedsættelse af faglige redaktionsgrupper, der kan sikre kvalitet og dokumentationsværdi På baggrund af konferencens diskussioner og anbefalinger har BIN-Nordens arbejdsgruppe fastlagt de 3 tværfaglige konferencetemaer, der skal belyses og diskuteres på de kommende konferencer: Første konference, december 2005: Børn og kultur i teori og metode? Det er konferencens mål at indkredse og diskutere de aktuelle teorier og metoder, der anvendes inden for forskning, der har børn og kultur som del af sit forskningsfelt. Hvordan reflekteres børn og kultur i filosofi, i kultur- og samfundsteori, i antropologisk, psykologisk og pædagogisk teori, i kunst- og medieteori? Hvilke metodiske konsekvenser har det? Udgangspunktet er det sæt af problemstillinger den tværfaglige forskning på feltet rejser: - Hvilke antagelser bygger forskningen på? - Indreflekteres feltets historicitet? - Reflekteres der over forskellene mellem tilgange, der vægter børn som individer og tilgange der vægter børn som gruppe? - Bliver statisk, dikotomisk, essentialistisk tænkning modarbejdet? - Hvordan gribes de metodiske problemstillinger i forbindelse med begreber som børneperspektiv, børns stemmer an? Anden konference, efteråret 2006 Børn og kultur i samfund? Det er konferencens mål at skabe dialog mellem aktuelle faglige og forskningsmæssige tilgange og deres brug af centrale begreber: børn som aktører, informanter, respondenter, leg, læring, kompetence. Udgangspunktet er de løbende offentlige diskurser, der ofte tager forskere og fagfolk til indtægt for modsatrettede synspunkter: - i synet på børn som subjekter (aktører, informanter, respondenter, kulturskabende, kompetente) - i brugen af lege- og læringsbegreber - i tænkningen omkring børn, borger-, demokrati- og rettighedsforestillinger - i tænkningen omkring børn, bruger- og forbrugerforestillinger - i forestillinger om normativitet, kvalitet, barnets bedste 3

4 Tredje konference, efteråret 2007 Det æstetiskes betydning i børnekultur og børns kultur? Det er konferencens mål af indkredse aktuel forsknings bud på det æstetiskes børnekulturelle betydning: det æstetiskes betydning i børns hverdagspraksis det æstetiskes betydning i kunst og kultur for børn Hvordan bestemmes æstetik og det æstetiske? Hvilke bud på det æstetiskes betydning rummer historisk, sociologisk, psykologisk, pædagogisk, medievidenskabelig og almenkulturel forskning på feltet? Konferenceform Konferencerne er åbne. De henvender sig til forskere, formidlere, nationale og lokale politikere og beslutningstagere. Da de har status af konferenceserie og er bundet af en sammenhængende faglig målsætning om vidensopsamling og national og international vidensformidling bliver muligheden for at indløse målsætningen naturligvis styrende for konferencernes arbejdsform. Men alle konferencer vil i forlængelse af forelæsninger og faglige oplæg arbejde med workshops og mindre diskuterende grupper. Alle konferencer er i princippet åbne og gratis. Men: BIN-Norden opkræver et symbolsk konferencegebyr på 3000 kr. som sikkerhed i forhold til budgetoverskridelser. Alle, der har mulighed for at få rejser og ophold betalt via deres institutioner, bliver bedt om at benytte sig af muligheden. BIN-Norden afsætter i budgettet et fast beløb, som støtte til dem, der ikke har muligheden. I samarbejde med BUK afsættes til politikere og andre beslutningstagere. Konferencesproget bliver skandinaviske sprog og engelsk. Programkomitéer Hver konference planlægges indholdsmæssigt af en programkomité. Med udgangspunkt i kombinationen mellem overordnet tese og konkret konferencetema skal programkomitéerne: - lægge konferencens faglige linje - udsende call for papers - vælge de papers, konferencen skal præsentere - udpege konferencens forelæsere og faglige oplægsholdere - lægge retningslinjer for bedste konferenceform - deltage i det arbejde, der leder frem mod publikation af konferencerapport Deltagerne i programkomitéerne kan selv optræde som forelæsere, oplægs- og eller indlægsholdere på konferencerne. Komitéerne træder sammen ca ét år før konferencernes afvikling. Deres arbejde støttes praktisk af BIN-Nordens styringsgruppe: 4

5 Koordinator: Professor Beth Juncker, DK Sekretær: Mette Kusk, Danmarks Biblioteksskole, DK Webmaster: Henrik Tarp Vang, Dannerseminariet, DK Programkomitéernes medlemmer hentes blandt deltagerne i opstartskonferencen, som løbende fungerer som projektets faglige sparringspartnere. Da konferencerne er tematiske, og da temaerne skal belyses og diskuteres fra forskellige faglige tilgange, har principperne bag sammensætningen af programkomitéerne været: Bred nordisk repræsentation Tværfaglighed BIN-Nordens arbejdsgruppe har foreslået følgende sammensætning af programkomitéer: Programkomité for konferencen: Børn og kultur i teori og metode: - Lektor Jette Rygaard, Grønland (medievidenskab) - Professor Harriet Strandell, Finland (sociologi) - Professor Bengt Sandin, Sverige (historie) - Forsker, dr. art, Jorunn Spord Borgen, Norge (Kunsthistorie) - Ph.d. Olöf Gardarsdottír, Island (historie) - Lektor, ph.d., Jette Rygaard, Grønland (litteratur- og medievidenskab) Programkomité for konferencen: Børn og kultur i samfund? - Lektor, ph. d., Gestur Gudmundsson, Island (sociologi) - Dr.polit Vebjørg Tingstad, Norge (digitale medier) - Professor Jan Kampmann, Danmark, (pædagogik) - Professor Birgitta Qvarsell, Sverige, (pædagogik) - Forsker Liisa Karlsson, Finland - Lektor, mag. art. Turid Sigurdardottir, Færøerne (litteraturvidenskab) 3. Programkomité for konferencen: Børnekultur, børns kultur og æstetik - Docent Helena Saarikoski, Finland (folklorist) - Associate professor, dr. art. Tone Kristine Kolbjørnsen (litteratur) - Professor Karin Helander, Sverige, (teatervidenskab) 5

6 - Lektor Flemming Mouritsen, Danmark, (børnekultur, litteraturvidenskab) - Professor Dagny Kristjansdottir, Island (litteraturvidenskab, nordisk litteratur) Projektets publikationer Programkomitéerne fremsætter i løbet af 2005 forslag til de ældre og nyere forskningsartikler, der samlet skal præsentere forskning i børnekultur i en antologi. Antologien søges oversat til engelsk. Hver konference følges op af en konferencerapport, der i redigeret form rummer forelæsninger, oplæg og diskussionsindlæg fra konferencen. Rapporten publiceres på BIN-Nordens hjemmeside. De tre konferencerapporter skaber grundlaget for det værk, der samlet giver svar på projektets tese: Børnenes Århundrede. Børn og kultur i det 21. århundrede. Publikationsstrategien ser dermed ud som følger: Efteråret 2005 : Børn og kultur i teori og metode? Rapport på nettet forår 2006 Efteråret 2006 : Børn og kultur i samfund? Rapport på nettet forår 2007 Efteråret 2007 : Det æstetiske betydning i børnekultur og børns kultur?. Rapport på nettet forår 2008 Forskningsantologi af klassiske og nyere forskningsartikler. Udgivelse efterår : Udarbejdelse af bogen om Børnenes århundrede. Udgivelse og engelsk oversættelse forår 2009 For at sikre publikationsstrategien følges hver konference to måneder efter op af et mindre fagligt møde, der har fokus på redaktion og publikation af konferenceindlæg. I mødet deltager: Bin-Nordens arbejdsgruppe, Konferencens programkomité, Konferencens forelæsere og oplægsholdere Mødet forestås af projektets overordnede redaktør, Ulf Palmenfelt, professor ved Institutionen för Kultur och Samhälle, Högskolan på Gotland. Projektstyring Projektet har til huse på Danmarks Biblioteksskole i København, der samtidig tager sig af budgetstyring og regnskabsrevision. Fagligt styres projektet af BIN-Nordens styringsgruppe med Professor Beth Juncker som leder og koordinator. Sekretær: Mette Kusk.Webmaster: Henrik Tarp Vang. Da projektet er et netværksprojekt udstikkes de overordnede retningslinjer for leders, sekretariats og webmasters arbejde på to - tre årlige arbejdsgruppemøder. Informationsmaterialer I forbindelse med projektet og dets konferencer er i samarbejde med grafiker Bruno Kjær, Danmarks Biblioteksskole, Ålborg, logo, informationsmateriale om BIN-Norden, ny præsentation af projektet og dets målsætninger, konferenceindbydelser og programmer på dansk og på engelsk. Der oprettes et særligt site på BIN-Nordens hjemmeside, hvor alle informationer og publikationer er tilgængelige. I forbindelse med indbydelse til konferencer udarbejdes en bred udsendelses- og invitationsstrategi. 6

BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes?

BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes? Opstartskonference BIN-Norden børnekulturforskerkonference, Fra barnets århundrede til børnenes? BIN-Nordens opstartskonference på Danmarks Biblioteksskole d. 13. marts 2004 var en lukket forskerkonference.

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

BØRN & KULTUR I NORDEN

BØRN & KULTUR I NORDEN BETH JUNCKER BIN-NORDEN BØRN & KULTUR I NORDEN NORDISKE FORSKNINGSPERSPEKTIVER I DIALOG HISTORIEN OM ET PROJEKT BETH JUNCKER BIN-NORDEN BØRN & KULTUR I NORDEN NORDISKE FORSKNINGSPERSPEKTIVER I DIALOG HISTORIEN

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM 9 KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP, SUNDHED OG SYGDOM Udarbejdet af: Anne Løkke,

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Ny journalistuddannelse i Danmark

Ny journalistuddannelse i Danmark Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program Ny journalistuddannelse i Danmark ANKER BRINK LUND & JØRN HENRIK PETERSEN Den 1. september 1998 begyndte 72 håbefulde studerende deres uddannelse ved

Læs mere

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red.

VIDA-statusrapport 4. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser. Bente Jensen (red. VIDA-statusrapport 4 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Udviklingstendenser Bente Jensen (red.) 117 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-forskningsserien 2012:02 VIDA-STATUSRAPPORT

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere