Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for publicering i NMR Publikation"

Transkript

1 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

2

3

4

5 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation Niels Stern ANP 2012:713

6 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation Niels Stern ANP 2012:713 ISBN Nordisk Ministerråd, København 2012 Omslagsfoto: Beate Nøsterud Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Ved Stranden København K Telefon (+45)

7 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Indledning Generelle retningslinjer Kriterier for udgivelse Kriterier for afvisning Publiceringsprocessen Ophavsret Sprog Grafisk profil Miljømærkning Retningslinjer for ANP Produktionsforløbet Distribution Retningslinjer for Nord Produktionsforløbet Distribution Retningslinjer for TemaNord Produktionsforløbet Produktionsomkostninger Distribution Retningslinjer for Nordiske Arbejdspapirer Bestilling af publikationsnummer... 35

8

9 Forord Hvert år finansierer Nordisk Ministerråd en lang række projekter og andre spændende aktiviteter, som genererer mange nyttige resultater. Ikke blot til glæde for de nordiske parlamentarikere og deres embedsmænd, men i høj grad også for andre samfundsgrupper såsom forskere, organisationsfolk og undervisere. Resultaterne publiceres ofte som rapporter eller bøger af Nordisk Ministerråds institutioner, samarbejdsorganisationer eller af sekretariatets publiceringsenhed NMR Publikation. Produktionen af rapporterne og bøgerne er imidlertid kun en del af publiceringsprocessen. Den efterfølgende distribution er mindst lige så vigtig. Hvis publikationerne ikke bliver gjort synlige, der hvor læserne findes, er formidlingsopgaven ikke løst tilfredsstillende. Omvendt vil en vellykket distribution bidrage til at sikre kendskab til den mangfoldighed af aktiviteter, som Nordisk Ministerråd selv igangsætter og medfinansierer. Målet for NMR Publikation er derfor at være et attraktivt forlag for alle, der arbejder med nordisk finansierede projekter. Attraktivt fordi NMR Publikation tilføjer sine udgivelser et stærkt nordisk brand, tilbyder både målrettet og bred distribution og markedsføring af såvel trykte som digitale udgivelser, tilbyder innovative løsninger af redaktionel og layoutmæssig art for e-publikationer, har en klart defineret politik og praksis for open access, imødekommer peer review samt har et solidt internationalt netværk. Dette mål er imidlertid endnu foran os, men det understreger ønsket om at følge med udviklingen i verden omkring os gennem øget fokus på effektiv spredning af viden om det nordiske samarbejde og nordiske resultater ad de kanaler og i de formater, som den nyeste teknologi stiller til rådighed. Mens vi arbejder mod det mål, beskriver de foreliggende retningslinjer, hvor vi er i dag. Generelt såvel som specifikt forklares det, hvad NMR Publikation tilbyder og kræver i forbindelse med publicering af bøger og rapporter. Det er mit håb, at alle vil bakke op om disse retningslinjer og samtidig deltage i bestræbelserne på at opfylde de mål, som Nordisk Ministerråd har for publicering for på den måde at medvirke til, at Nordisk Ministerråds aktiviteter synliggøres bedst muligt. Halldór Ásgrímson Generalsekretær

10

11 Indledning Formålet med denne udgivelse er at levere klare og konkrete retningslinjer for, hvad og hvordan, der publiceres i NMR Publikation. Det er desuden en ambition at tydeliggøre, hvordan distributionen og markedsføringen af publikationer forholder sig til ministerrådets overordnede profileringsdokument. Målgruppen for retningslinjerne er alle, der publicerer gennem NMR Publikation. De specifikke retningslinjer for ministerrådets publikationsserier henvender sig primært til forfattere, konsulenter, koordinatorer og sekretærer, der samarbejder med Nordisk Ministerråd om via NMR Publikation. Retningslinjerne, der er godkendt af Nordisk Samarbejdskomité (NSK) den 21. februar 2012 som et appendiks til Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi, ophæver og afløser publiceringsstrategien af 17. august 2010 (j.nr ). Retningslinjerne vil om nødvendigt løbende blive justeret, mens evt. større ændringer naturligvis vil blive forelagt NSK. En evaluering af retningslinjerne vil blive gennemført primo Det er NMR Publikation, der har formuleret retningslinjerne og inkorporeret kommentarer fra de hørte parter (ledelsesgruppen og fagrådgivere i NMRS samt udvalgte EK-medlemmer, arbejdsgruppeformænd og andre interessenter). Hvert år udgiver NMR Publikation omkring 150 publikationer, hvoraf knap 100 er forskningsbaserede rapporter, mens resten er politisk kommunikerende udgivelser af forskellig art. Disse publikationer er alle underlagt de nedenfor beskrevne retningslinjer. NMR Publikation er en indtægtsdækket enhed i Nordisk Ministerråds sekretariat, hvilket betyder, at alle aktiviteter såvel interne som eksterne udført af NMR Publikation faktureres. Der er tilknyttet fire fuldtidsansatte medarbejdere og to studenter til NMR Publikation. Vi besvarer gerne publiceringsrelaterede spørgsmål af såvel redaktionel som produktionsmæssig, grafisk eller distributionsmæssig karakter. Kontakt os på Niels Stern Forlagschef

12

13 1. Generelle retningslinjer Publiceringsvirksomheden i Nordisk Ministerråd har flere formål. Den skal blandt andet bidrage til at understøtte og profilere det nordiske samarbejde og tydeliggøre samarbejdets politiske prioriteringer. Publikationerne skal desuden give adgang til viden om forskellige aspekter af det nordiske samarbejde samt om resultaterne fra de projekter, der finansieres af Nordisk Ministerråd. Endelig skal publicering gennem Nordisk Ministerråd sikre en klar afsenderidentitet, et professionelt udtryk samt en effektiv distribution, der sikrer, at relevante målgrupper let kan få adgang til ministerrådets publikationer. 1.1 Kriterier for udgivelse Når Nordisk Ministerråd finansielt bidrager med 50 % eller mere til den aktivitet, der ligger til grund for en publikation, skal publikationen udgives gennem Nordisk Ministerråd. Hvis publikationen ønskes udgivet gennem én af NMR Publikations serier skal retningslinjerne for disse serier efterleves. NMR Publikation udgiver publikationer i fire serier: ANP, Nord, TemaNord (herunder TemaNord Conference Proceedings) samt Nordiske Arbejdspapirer. 1. Opdragsgiveren kan afgive ønske om udgivelse i en bestemt serie. NMR Publikation vil efterkomme dette ønske, for så vidt som publikationen opfylder retningslinjerne for den ønskede serie. Ved blivende uenighed om valget af publikationsserie for en given publikation overlades det til Generalsekretæren at træffe den endelige beslutning. Hovedkriterierne for valg af publikationsserie er, at rapporter, der matcher Nordisk Ministerråds profileringsdokument, 2 udkommer i serien Nord med høj kommunikationsmæssig prioritet. Serien kan foruden denne type rapporter også indeholde bøger med brede emner (kunstnerisk, litterært, historisk osv.) samt debatskabende bøger (fx NMRs årsbog). 1 I kapitel 4 7 specificeres retningslinjerne for form og indhold for hver serie. 2 Profileringsområderne er i skrivende stund: Grøn vækst, bæredygtig velfærd, klima- og energiløsninger, kundskab og innovation samt kulturel samhørighed.

14 Rapporter, der temamæssigt ligger uden for profileringsområderne, udkommer i TemaNord med normal kommunikationsmæssig prioritet. Projektinterne rapporter, afrapporteringer fra workshops mv. kan udkomme som Nordiske Arbejdspapirer med lav kommunikationsmæssig prioritet. Endelig rummer ANP serien publikationer, der ikke er rapporter, men som rummer klare politiske budskaber, og som derfor vil have en høj kommunikationsmæssig prioritet. Figur 1: Publikationernes kommunikationsmæssige prioritet 1.2 Kriterier for afvisning NMR Publikation kan afvise manuskripter, der er støttet med mindre end 50 % af Nordisk Ministerråd, eller som formmæssigt ikke lever op til den standard, der generelt gælder for ministerrådets publikationer. Det kan være tilfælde, hvor illustrationsmaterialets kvalitet er for ringe (fx for dårlig opløsning), hvor publikationen ikke er gennemredigeret og korrekturlæst, eller hvor andre formmæssige forhold gør, at publikationen ikke er udgivelsesegnet. 12 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

15 NMR Publikation kan også afvise at igangsætte en produktion, hvis al materiale ikke er afleveret i det omfang og i den stand, som retningslinjerne specificerer. Aflevering af et ufærdigt manuskript vil som regel medføre alt for mange korrekturgange efter opsætning af manuskriptet, hvilket er en ineffektiv og fordyrende produktionsproces for såvel opdragsgiveren som for NMR Publikation. 1.3 Publiceringsprocessen Opstart formål og målgruppe Overvejelser om formål, målgruppe, ønsket effekt og succeskriterier, udgivelsesmedie og -format, omfang, distribution og evt. samarbejde med andre institutioner skal overvejes og afklares, når der træffes beslutning om publicering. Uanset om projektet har en varighed på fx to år eller blot består af et enkelt arrangement, er det vigtigt at definere formålet og målgruppen meget nøje, inden der træffes beslutninger om formidlingens form. Der findes mange potentielle målgrupper, som kan prioriteres forskelligt. Når målgruppen er udpeget og formålet defineret, skal der også tages stilling til, hvordan man ønsker at påvirke målgruppen, herunder hvilket medie, der skal publiceres i (monografi, rapport, brochure, folder, poster, roll-up, invitation eller kombinationer af disse) og dernæst i hvilket format, mediet skal publiceres (online PDF eller papirbog (hardback eller paperback/offsettryk eller print-on-demand), websider, blogs, eller kombinationer af disse). Endelig skal det også afgøres i hvilket omfang (fx oplagsstørrelse), der skal publiceres Redaktion Manuskriptet er naturligvis omdrejningspunktet for hele publiceringsprocessen. Det er derfor afgørende, at manuskriptets kvalitet er i top. NMR Publikation forholder sig ikke til manuskriptets indhold, men kræver at manuskriptet er professionelt redigeret og korrekturlæst, at det hvad angår forord, sammenfatninger mv. opfylder de specifikke krav, som stilles til publikationer i de enkelte serier, samt at al illustrationsmateriale er rettighedsklareret og afleveret i en tilstrækkelig god grafisk kvalitet Produktion Produktionen igangsættes først, når opdragsgiveren har afleveret en formel bestilling sammen med et færdigredigeret og korrekturlæst manuskript. Produktionstiden og -omkostningerne afhænger af manuskriptets kompleksitet og omfang samt for produktionstidens vedkommende også Retningslinjer for publicering i NMR Publikation 13

16 af antallet af andre produktioner, som NMR Publikation på et givet tidspunkt håndterer. For nærmere oplysninger om tid og omkostninger henvises til de specifikke retningslinjer for de enkelte serier. Formgivningen af manuskriptet varetages af NMR Publikation i henhold til retningslinjerne for de enkelte serier. Når manuskriptet er sat og layoutet, sendes det til tryk, hvis det skal trykkes, og/eller publiceres online på norden.org. Derefter faktureres udgifterne for håndtering, layout og tryk til opdragsgiveren Distribution Distributionen af ministerrådets publikationer er afgørende for deres nytte. Det gælder såvel målrettet som bred distribution, og især er det vigtigt at udnytte de distributionskanaler, der løbende opstår i takt med den teknologiske udvikling, idet også målgruppernes adfærd løbende forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling Samarbejde om udgivelsen Det bør også overvejes, om publikationen evt. skal udgives i samarbejde med en anden institution. Det kan være andre nordiske eller internationale partnere såsom UNESCO, IMF, FAO, EEA, EU, OECD, ILO osv. Der kan være distributionsmæssige fordele ved et sådan udgivelsessamarbejde Rådgivning NMR Publikation kan rådgive nærmere om publiceringsprocessen, herunder om kalkulering af publiceringsomkostninger, estimering af produktionstider, vejledning i brug af forfatterværktøj (Word skabelon) 4, anbefalinger til brug af illustrationsmateriale m.m. kontakt 1.4 Ophavsret Nordisk Ministerråd har ophavsret på alle udgivelser, der bærer ministerrådets ISBN og/eller DOI. Der publiceres i øjeblikket med All rights reserved. Som hovedregel vil ministerrådet give tilladelse til, at forfatterne og/eller andre genbruger udgivelserne i andre sammenhænge, så længe 3 Bemærk, at der gælder særlige regler for Nordiske Arbejdspapirer Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

17 denne genbrug vedhæftes en tydelig bibliografisk reference til originalværket, herunder til udgiveren (Nordisk Ministerråd). 5 Klarering af det illustrationsmateriale, 6 der indgår i publikationerne, påhviler opdragsgiveren eller forfatteren. NMR Publikation beder i forbindelse med igangsættelse af produktionen om en underskrevet copyright clearance, hvor opdragsgiveren eller forfatteren påtager sig det fulde ansvar for, at det benyttede illustrationsmateriale i publikationen er rettighedsklareret. 1.5 Sprog Udgivelsernes sprog følger Nordisk Ministerråds til en hver tid gældende sprogpolitik. Der stilles dog visse krav til oversættelse af sammenfatninger i rapporterne: Hvis hovedsproget i rapporten er engelsk, finsk, islandsk eller et andet ikke-skandinavisk sprog, skal der udarbejdes en sammenfatning på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller svensk), med mindre der også er udarbejdet en skandinavisk udgave af rapporten. Hvis publikationen er på et skandinavisk sprog, skal der som minimum inkluderes en sammenfatning på engelsk, men helst også på finsk og evt. andre sprog. Med mindre der er tale om antologier eller om tydelig markering af sprogskifte i form af flere sprogudgaver af samme tekst i samme publikation, bør der som hovedregel kun være ét gennemgående sprog i de rapporter, der udgives af NMR Publikation. Alle manuskripter, der afleveres til publicering, skal være professionelt redigerede, sprogligt gennemarbejdede og korrekturlæste. 1.6 Grafisk profil NMR Publikations udgivelser følger Nordisk Ministerråds grafiske profil. 7 Publikationer, der layoutes og sættes i henhold til designmanualen og NMR Publikations sætningsregler, 8 sikrer et professionelt grafisk udtryk. Den tydelige og korrekte anvendelse af Nordisk Ministerråds logo på publikationens forside er i særlig grad med til at øge genkendeligheden af de publikationer, der udgives af ministerrådet. 5 Mulighederne for en introduktion af åbne licenser, der dels vil opfordre til genbrug, dels vil smidiggøre processen omkring genbrug, undersøges i øjeblikket. 6 Det være sig billeder, grafer, tabeller, citater og alle andre typer af ophavsretligt beskyttet materiale. 7 Se Nord publikationer kan imidlertid hvad angår format og layout forholde sig frit til designmanualen, mens der grafisk set kun stilles det krav til Nordiske Arbejdspapirer, at det titelblad, som NMR Publikation udarbejder til disse publikationer, anvendes. 8 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation 15

18 På norden.org må kun lægges publikationer, der er produceret i henhold til de specifikke retningslinjer, som er beskrevet i dette dokument. Publikationerne produceres af NMR Publikation (evt. i samarbejde eksterne grafikere, som er godkendt af NMR Publikation). Den konkrete registrering og øvrige håndtering af publikationen, herunder publicering på norden.org, varetages altid af NMR Publikation. 1.7 Miljømærkning Nordisk Ministerråd samarbejder så vidt muligt kun med trykkerier, der er licenserede i henhold til det nordiske svanemærke miljoemaerket-svanen 16 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

19 2. Retningslinjer for ANP Politisk kommunikerende publikationer som fx formandskabsprogrammer, årsberetning, budgetter og årsregnskaber, generelle brochurer om det nordiske samarbejde og andre typer af informationsmateriale udkommer i ANP serien. Denne serie har en kommunikationsmæssig høj prioritet. Omfanget af kommunikationsindsats i forhold til de enkelte ANP publikationer vurderes af kommunikationsrådgiveren på området. Målgruppen er altid politikere og embedsmænd, men ofte også bredere (offentligheden) eller mere specifik (fx deltagere ved en konference). Publikationer i ANP serien udgives som regel både i trykt og digital form. Der trykkes det antal, som opdragsgiveren bestiller. Hvis det fulde oplag ikke distribueres lægges resten på lager, hvorfra det kan bestilles. Der trykkes som regel offset, idet oplagene typisk ligger forholdsvist højt. ANP publikationerne lægges ikke i print-on-demand workflow og bliver derfor reelt udsolgt, når lageret er opbrugt. Der findes fire standardformater: A4, 16x29,7 cm, 21x23 cm samt M65 folder formatet. I visse tilfælde kan der dog anvendes andre formater. ANP publikationer formidles altid gratis. Dette gælder også for den elektroniske version (PDF), der lægges på norden.org. 2.1 Produktionsforløbet Manuskriptet Det endelige, gennemredigerede og korrekturlæste manuskript afleveres i Word eller i et lignende tekstbehandlingsprogram. Det bør afleveres i så rå form som muligt, det vil sige uden brug af layoutfunktioner, men med angivelse af niveauer i teksten (kapitler og afsnit) samt angivelse af placeringen af illustrationer og evt. andre ønsker til layout Webpræsentation / PR tekst Denne tekst skal være kommunikationsrådgiverens værktøj, når historien skal sælges over for pressen. Det er derfor vigtigt, at denne tekst formidles populært til en bred målgruppe. Den skal også anvendes som præsentationstekst på norden.org.

20 2.1.3 Copyright clearance NMR Publikation kræver, at forfatteren (eller opdragsgiveren) underskriver en copyright clearance, som sikrer Nordisk Ministerråd mod evt. ulovlig brug af illustrationer i publikationen. Alle rettigheder til materiale i publikationen (i såvel trykt som online form), som tilhører tredjemand, påhviler det forfatteren at klarere Billeder og andre illustrationer Alle billeder skal afleveres i en opløsning på min. 300 dpi og kan maksimalt anvendes i den størrelse, som det originale billede har. Billeder skal afleveres med tilhørende billedtekster (captions), der beskriver billedets indhold samt kildehenvisning/kreditering af fotograf/bureau. Tabeller, grafer og andre illustrationer skal så vidt muligt medsendes i oprindeligt filformat Bestilling og registrering af en publikation Der skal afgives en formel bestilling, førend produktionen kan sættes i gang. Inden afgivelse af bestilling er det vigtigt at have alle ovenstående materialer på plads, altså korrekturlæst manuskript, evt. forord, evt. sammenfatninger, evt. bagsidetekst, copyright clearance samt evt. illustrationer. Når en korrekt udfyldt bestilling er modtaget af NMR Publikation registreres publikaionen i NMR Publikations produktionsdatabase, hvorefter produktionen kan gå i gang. Desuden tildeles publikationen et ISBN og evt. en DOI (registrering i CrossRef s database). Bestillingsformularen på norden.org skal bruges, når en produktion ønskes igangsat. Følgende oplysninger efterspørges i formularen (* = obligatorisk): Titel * Undertitel Forfattere Oversætter Korrekturlæser * Bagsidetekst Webtekst * Emneord * Relaterede publikationer Manuskriptets hovedsprog * Oplagsstørrelse * Formatønske Manuskript (korrekturlæst) * Forord Billeder og andre illustrationer 18 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

21 Copyright clearance * Fagrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat * Kommunikationsrådgiver i Nordisk Ministerråds sekretariat Deadline for publikationen Dato for offentliggørelse Distributionsliste både for trykt og elektronisk udgave Faktureringsadresse * Evt. kommentarer Kontaktinfo på bestiller * Produktionen, det vil bl.a. sige registrering, sats og layout, projektstyring, indhentning af trykkeritilbud og levering til tryk, konvertering til PDF, online publicering samt fakturering af produktionen, varetages af NMR Publikation. Den grafiske del udføres enten af en grafisk designer ansat i ministerrådet eller af grafiske designere, som ministerrådet samarbejder med. Alle ANP publikationer følger Nordisk Ministerråds designmanual og sætningsregler med mindre andet aftales på forhånd Produktionstid Produktionstiden for ANP publikationer er ca. 5 uger. Produktionstiden kan variere og afhænger af manuskriptets omfang, layout- og satsmæssige kompleksitet, om det skal trykkes eller kun publiceres digitalt samt antallet af andre manuskripter, som er i produktion. Særligt afgørende for produktionstiden er desuden den stand, manuskriptet afleveres i. Det er afgørende, at manuskriptet er gennemredigeret og godkendt af forfatter(e), evt. bidragsydere og andre interessenter, at det er professionelt korrekturlæst samt at illustrationsmaterialet er leveret i brugbar stand. Jo flere ændringer, der foretages, efter at manuskriptet er afleveret, desto længere tid, tager det at producere det, og desto dyrere bliver det Produktionsomkostninger Det er svært at angive standarder for produktionsomkostninger, idet prisen netop afhænger af ovenstående forhold, altså omfang, kompleksitet samt den stand manuskriptet afleveres i. Nedenstående skema giver imidlertid en indikation af produktionsomkostningerne (ekskl. tryk og distribution) for ukomplicerede publikationer, der afleveres i helt færdig og korrekturlæst stand. Vi opererer med en fast folderpris (typisk en 3-fløjet A4, en såkaldt M65) på DKK ekskl. moms og tryk. For hver sprogversion gives der 50 % rabat. For andre typer af ANP publikationer (i formatet 21x23 cm, 16x29,7 cm eller A4) kan nedenstående beregninger tjene som vejledende for omkostningsniveauet. Retningslinjer for publicering i NMR Publikation 19

22 Tabel 7: Estimeret produktionspris for ANP publikation på 12 sider Beskrivelse DKK Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv ,00 Layout/sats af indhold og omslag inkl. én korrektur) ,00 Trykning af publikation & omslag Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels Lagerleje Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: ,00 Tabel 8: Estimeret produktionspris for ANP publikation på 48 sider Beskrivelse DKK Proceshåndtering, registrering, offentliggørelse på web mv ,00 Layout/sats af indhold og omslag (inkl. én korrektur) ,00 Trykning af publikation & omslag Distribution ifølge sektorens/projektets adresselabels Lagerleje Totale produktionsudgifter (inkl. håndteringsafgift) men ekskl. moms: , Distribution Publikationerne distribueres i henhold til de distributionslister, som opdragsgiveren afleverer. Dette gælder for den trykte såvel som for den elektroniske version. Ofte vil publikationerne være målrettet en bestemt begivenhed, hvorved distributionen giver sig selv. Forsendelsesomkostningerne ved denne distribution afholdes af opdragsgiveren. Publikationerne synliggøres desuden via Google Books 10 samt via nyhedsbreve og i begrænset omfang via sociale medier. ANP publikationerne publiceres online som PDF filer og kan gratis downloades fra norden.org Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

23 3. Retningslinjer for Nord Rapporter, der tematisk matcher Nordisk Ministerråds til enhver tid gældende profileringsdokument, 11 udkommer i Nord. Alle Nord udgivelser skal være forsynet med et forord fra en relevant nordisk minister eller fra Generalsekretæren i Nordisk Ministerråd. Den primære målgruppe for Nord serien er de politikere og embedsmænd, der skal anvende rapporterne i det politiske arbejde, men i høj grad også faglige organisationer, forskere, journalister, studerende og i visse tilfælde også offentligheden i øvrigt. Som den eneste af Nordisk Ministerråds publikationsserier gælder der ikke særlige krav til format og layout af Nord publikationer, om end de dog skal forholde sig til den generelle designmanual, herunder især brugen af Nordisk Ministerråds logo. 12 Nord rapporterne har en høj kommunikationsmæssig prioritet. De distribueres og sælges såvel i trykt form som i digital form. De markedsføres gennem de standardkanaler, som NMR Publikation tilbyder, foruden gennem det kommunikationsarbejde, som kommunikationsafdelingen i Nordisk Ministerråds sekretariat udfører omkring Nord udgivelserne. Det er som udgangspunkt forfatteren eller dennes opdragsgiver, der foreslår en publikation til udgivelse i Nord. Forslaget skal naturligvis stilles på baggrund af en viden om de krav, der stilles til rapporter, som udkommer i denne serie, altså især kravet om relevans og aktualitet i forhold til Nordisk Ministerråds til enhver tid gældende profileringsdokument og kravet om ministerforord eller forord ved Generalsekretæren. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en rapport matcher ministerrådets profileringsdokument, afgøres dette i sidste instans af Generalsekretæren. Det skal understreges, at rapporter, der ikke matcher profileringsdokumenten fortsat kan udgives af NMR Publikation, dog ikke som Nord publika-tioner, hvorved de ikke opnår den ovenfor beskrevne kommunikationsmæssige prioritet. De vil dog fortsat blive distribueret og synliggjort som beskrevet i retningslinjerne for TemaNord publikationer. Endelig skal det også understreges, at forslag om udgivelse af en rapport i Nord også kan komme fra Nordisk Ministerråds sekretariat. 11 Profileringsområderne er i skrivende stund: Grøn vækst, bæredygtig velfærd, klima- og energiløsninger, kundskab og innovation samt kulturel samhørighed. 12

24 Nord serien kan foruden de profilerende rapporter også indeholde bøger med brede emner (kunstnerisk, litterært, historisk osv.) samt debatskabende bøger (fx NMRs årsbog). 3.1 Produktionsforløbet Manuskriptet Det endelige, gennemredigerede og korrekturlæste manuskript afleveres i Word (.doc) eller i et lignende tekstbehandlingsprogram. Det bør afleveres i så rå form som muligt, det vil sige uden brug af layoutfunktioner, men med angivelse af niveauer i teksten (kapitler og afsnit) samt angivelse af placeringen af illustrationer og evt. andre ønsker til layout Forord fra relevant nordisk minister eller ministerrådets generalsekretær Formålet med forordet er at perspektivere rapportens formål og centrale resultater i forhold til de aktuelle nordiske politiske prioriteringer på området samt evt. også i forhold den generelle samfundsmæssige og politiske situation på området. Eksempel på et udmærket ministerforord: One of the most striking global phenomena seen over the last decade has been the swiftness with which changes penetrate the Arctic. The winds of change are blowing in this part of the world and the Arctic is moving from a rather isolated to an accessible geopolitically central part of the world and in a far more positive way than during the Cold War. The future of the Arctic will be radically different to the reality we know today. The main driver for change is climate change. Global warming is happening faster in the Arctic than in any other place on earth with profound consequences for global, regional, national and local societies while at the same time presenting new challenges and opportunities. Another important driver here is globalisation the consequences of which have now embraced the Arctic and will have significant implications for Arctic societies and their peoples. The purpose of this book is to draw attention to the most important changes the megatrends presented by a number of scientists. In the long run it is not enough to confirm that the ice is melting. We have to move forward, if we are to secure the future for our Arctic world and ensure that developments happen in accordance with the wishes and priorities of the societies in the Arctic. Forfatterne og/eller andre interessenter kan i tillæg til ministerforordet også levere forord til publikationen. 22 Retningslinjer for publicering i NMR Publikation

25 3.1.3 Sammenfatninger Der skal skrives en sammenfatning (abstract) på publikationens hovedsprog (1 2 sider) samt en sammenfatning på engelsk (og evt. finsk) ved skandinavisk hovedsprog og på skandinavisk, når engelsk, finsk eller et andet ikke-skandinavisk sprog er hovedsprog Bagsidetekst Bagsideteksten skal på max 900 enheder (inkl. mellemrum) beskrive rapportens formål, dens centrale resultater og konklusioner samt disse resultaters placering i den relevante faglige kontekst. Herunder er et eksempel på en udmærket bagsidetekst (om end den er en anelse for lang). After the recent financial and economic crisis, greening the economy has become a major focus for international and national discussions: How to combine forceful and effective action to meet climate change and other environmental challenges with stronger and more sustainable economic development, in both developed and developing countries. This synthesis report on the Nordic countries environmental policy experiences, focuses on the use of economic instruments and how this policy has contributed to the integration of environmental concerns into economic growth and development policies. The report demonstrates that the Nordic countries have been successful in achieving substantial reductions in several major pollutants and clear improvements in local and regional environmental quality, while maintaining an internationally respectable rate of economic growth. This decoupling of economic development from growth in emissions has been achieved through a range of policy instruments, with a strong and increasing element of economic, market-based instruments. The challenge, and the opportunity, for the Nordic countries is to strengthen and deepen such policies, with even more effective design of and combination of policy instruments, to deal with new and remaining threats to the local, national and international environment. Her er en anden, lidt kortere og måske mere slagkraftig bagsidetekst: The current pace of global change has already had a decisive impact on the Arctic. To understand the current and likely future situation in the Arctic it is important to acknowledge the pre-conditions, challenges and tendencies at work here. Some of these developments should be characterised as megatrends because they overarch and impact on everything else. They are trends deemed so powerful that they have the potential to transform society across social categories and at all levels, from individuals and local-level players to global structures, and eventually to change our ways of living and thinking. Retningslinjer for publicering i NMR Publikation 23

Idé >>> Nord > > NA. layout manus. bagsidetekst. oversættelse. bestilling. billeder. print. Produktion. bestilling. > Conference Proceedings.

Idé >>> Nord > > NA. layout manus. bagsidetekst. oversættelse. bestilling. billeder. print. Produktion. bestilling. > Conference Proceedings. guide til publicering Nord > layout manus bestilling billeder produktion 12 Produktion! titel PR/web forord bagsidetekst oversættelse print @ ANP > > TemaNord Distribution NMR publikation > Conference

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi 2011 2013

Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi 2011 2013 Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi 2011 2013 Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi 2011 2013 ANP 2011:737 ISBN 978-92-893-2289-8 Nordisk Ministerråd, København 2011 Layout: Hanne Lebech

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012

til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 til optagelsesprøven på PBA i Smykker, Teknologi og Business 2012 Temaet for optagelsesprøven er: Mødet mellem det moderne smykkefelt & 3D printeren. Forord For at kunne klare sig i smykkebrancen i dag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK

BRAND LOGO. Guidelines WWW.MARCWIN.DK The BRAND LOGO Guidelines 2014 WWW.MARCWIN.DK Indhold: Intro Nøgleord Mission Vision Logodesign Logo anvendelse Farveskema Kontakt Dato: Oktober, 2014 WWW.MARCWIN.DK.COM.EU 1.0 INTRO WWW.MARCWIN.DK.COM.EU

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Varekatalog. Præsentationsbrochure Hjemmeside Billedserie Billedarkiv. Pressemeddelelse

Varekatalog. Præsentationsbrochure Hjemmeside Billedserie Billedarkiv. Pressemeddelelse Varekatalog Præsentationsbrochure Hjemmeside Billedserie Billedarkiv PR Pressemeddelelse WEBshop Brochure A4 falset til 10 x 21 cm... 18.000 kr. Teksten skrives ud fra stikord om virksomheden 1 dags fotooptagelser

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Hjemmeopgave 2013 Andy Warhol They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere