Aftale for Sundhedsteamet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010"

Transkript

1 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger, koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning, og skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalens indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder for 2009 og 2010, og aftalen indgås mellem Sundhedsteamet i Randers Sundhedscenter og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Sundhedslovens 119. (Kapitel 35) Målgruppe: Målgruppen er alle borgere i kommunen, som har behov for oplysning og information om generel og specifik sundhedsfremme, forebyggelse og rådgivning. Vision 2016 (Se Bilag): Randers Byråd har i Vision 2016 formuleret værdier, mål og midler for den fremtidige udvikling på Sundhedsområdet. Der er bl.a. opgavefokus på at Randers Kommune er kendt for sine offentsive projekter på sundhedsområdet, herunder at alle institutioner og skoler udvikler en sundhedspolitik. Fokus er også på at KRAM-procenterne forbedres væsentligt.

2 Politiske målsætninger: Sundhedspolitikken. Sundhedsprofil for borgerne i Randers Kommune i år Øvrige mål: Med struktureformen har kommunerne fået ansvaret for sundhedsfremme og den borgerrettede forebyggelse. Visionen for Randers kommunes sundhedsfremmende indsats vil være, at alle ca ansatte i Randers kommune tænker sundhed ind i deres daglige arbejde uanset, hvor de organisatorisk er tilknyttet. I den forbindelse er sundhedsteamet i færd med at danne et tværgående netværk af sundhedsambassadører. Deltagere fra alle forvaltninger er således med til at udmønte sundhedspolitikken til borgerne og øvrige medarbejdere. 3. Hvem er vi? Pr. 1. januar 2007 blev der i Randers Kommune etableret et sundhedsteam, som p.t. består af lederen af Randers Sundhedscenter, 3 sundhedskoordinatorer, 1 afspændingspædagog, 1 bachelor i sundhed og ernæring, tidsbegrænset ansat, 1 seksualvejleder på timelønsbasis, 1 administrativ medarbejder og 1 sundhedsmedarbejder i information/reception. Midlertidig adresse indtil et nyt sundhedscenter er etableret er Vestervold 4, 8900 Randers. Rammerne for sundhedsteamets arbejde er baseret på sundhedsaftalen med Region Midtjylland, sundhedsprofilen fra Region Midtjylland og Randers Kommunes sundhedspolitik. Sundhedsteamet varetager og koordinerer en række af kommunens eksisterende og nye lovpligtige opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet. Vision for Randers Sundhedsteam er, at være innovative, skabe sammenhæng og kvalitet i kommunens sundhedsarbejde. Sundhedsteamets opgaver kan beskrives under følgende 3 funktioner: 1. Koordinering og planlægning af de patientrettede forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Sundhedsteamets væsentligste samarbejdspartnere er Patientforeninger; Regionshospitalet, Rehabiliterings-afdelingen og praksislæger. 2. Koordinering og planlægning af de borgerrettede forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Sundhedsteamet sætter fokus på lighed i sundhed ved hjælp af generelle politikker, og der skal skabes rammer for, at det sunde valg bliver det lette valg ved hjælp af fokus på KRAM-faktorerne: Kostpolitikker - institutioner, idrætshaller; Rygepolitik - røgfri kommune; Alkoholpolitik- opfølgning på landsdækkende kampagner/uge 40 og Motionspolitikker for alle institutioner, bedre muligheder for at cykel i skole/på arbejde. Sundhedsteamet

3 tilbyder gratis konsulentbistand til alle private og offentlige virksomheder, der vil arbejde med sundhedsfremmende politikker/tiltag for medarbejdere. Der samarbejdes meget på tværs af forvaltninger og sektorer, konkret kan nævnes Erfa-gruppe mhp. på optimering af de forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Samarbejde med ældreområdet omkring forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Tilbud til kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 4 og 5 i samarbejde med Randers Fysioterapi. Åbne rådgivningsaktiviteter i Cafeen i samarbejde med Patientforeninger og Sundhedsplejen. Deltagelse i temagrupper i Sund By Netværket. Samarbejde med Ungdomsskolen og Sundhedsplejen, projekt selvværd for overvægtige unge. Samarbejde med SSP, Ungekontakten og Alkoholbehandlingen om forebyggelse af risikoadfærd. I Sundhedscaféen kan borgerne møde sundhedsfaglige personer og patient og pårørendeforeninger. Der er i alt 25 frivillige personer tilknyttet Cafeen. 3. Projektstyring af sundhedsfremmende projekter. Herunder: Beskrivelse, Ansøgning, Igangsætning, Implementering, Evaluering, Kvalitetssikring, 4. og 5. Aftaleenhedens mål og opfølgning på mål. Mål for Sundhedsteamet Emne Mål Middel Opfølgning Sundheds- Implementeringsplan politikken vedlægges som bilag. Implementering af Sundhedspolitikken i alle forvaltninger Der sker løbende opfølgning og der udarbejdes status på indsatsområder ved aftalens udløb. Sundhedsfremme Udover arbejdet med KRAM sættes fokus på indsatser i forhold til mere strategisk sundhedsfremme. Strategisk sundhedsfremme kan f.eks være Byplanlægning der målrettet Der arrangeres en temadag for politikere og chefer, borgere og den tværgående sundhedsgruppe, sundhedsteamet og sundhedsambassadørerne inddrages og der laves en Hvidbog kan bruges til næste version af Sundhedspolitikken

4 fremmer fysisk aktivitet i bymiljøet. Fremme af cyklismen frem for bilismen i Randers, nedlæggelse af P- pladser i centrum. Begrænsning af elevernes udgang fra skolerne for at købe bagerbrød, Begrænsning af salg af alkohol, slik, sodavand og fastfood hvor børn og unge færdes m.m. Hvidbog med anbefalinger. Sund kost i alle aldre. Sundhedskonsekvensvurdering af politiske beslutninger. Tilbud om individuel kostvejledning i Sundhedscentret. Tilbud om individuel kostvejledning til udsatte ældre, f. eks småtspisere og diabetikere Der udarbejdes et forslag med udgangspunkt i projekter og erfaringer fra andre kommuner. F.eks. fra Sønderborg Kommune og Syddansk Universitet. Der tilknyttes Bachelor i Ernæring og Sundhed i en toårig periode som skal arbejde på tværs i Kommunen. Erfaringerne samles med beskrivelse af deltagere, formål, udbytte for hvert tiltag. Tilbud om individuel eller gruppevejledning hos udsatte unge, f.eks. unge med psykiske problemer Tilbud om undervisning af personale i Kommunens institutioner. Kostvejledning som supplement i tilbud om fysisk aktivitet Brugerdreven Innovation Projekt om Brugerdreven Innovation med forankring i Sundhedscentret. Et partnerskabsprojekt mellem 21 private, kommunale og regionale virksomheder og vidensinstitutioner samarbejder om 4 forsøg der Projektet forudsætter økonomisk støtte fra Bygge og Erhvervsstyrelsen.

5 Randers Kommune, Væksthus Midtjylland og med forventet støtte fra Erhvervs og Byggestyrelsen. Målet er : - Udvikling af metoder til brug for brugerdreven innovation, hvor formålet er at afprøve hvordan virksomheder kan få nye ideer og finde nye løsninger gennem systematisk inddragelse af brugerne. - Skabe nye innovationsalliancer mellem brugere, sundhedsvæsen, det private erhvervsliv og vidensinstitutioner. - Styrke autonomi, værdighed og glæde hos mennesker med latent eller konstateret diabetes. omhandler mad, motion, håndtering af medicin og fokus på teknologiske og kommunikative løsninger der kan styrke aktiviteterne internt i Sundhedscentet og eksternt i omverden, med afsæt i brugernes behov. Projektet løber i tre år fra Ansøgning sendt ultimo september. 5. opfølgning på 2008

6 Mål for Sundhedsteamet OPFØLGNING 2008 Emne Mål Middel OPFØLGNING Sundhedspolitikken målet fortsættes i Gruppen drøfter overordnede og tværgående indsatsområder. Den tværgående gruppe har mødtes 1 gang i kvartalet. Der har især været arbejdet med Sundhedsfremmeuddannel se, politikker, og personlige sundhedsprofiler. Uddannelse Der udpeges en række sundhedsambassadører i alle forvaltninger. Funktionsbeskrivelse vedtages i Hoved -MED Ambassadørerne uddannes i Folkesundhed i samarbejde med Center for folkesundhed i Region Midt. Uddannelsen er startet i august 08 og afsluttes i maj 09. Der er 43 deltagere. Ikke alle forvaltninger er repræsenteret. Uddannelsen evalueres efter afslutning. Sundhedspolitikken specifikt målet fortsættes i Alle daginstitutioner har en sundhedspolitik. Der udarbejdes en skabelon der er nem at arbejde efter, tilbydes alle daginstitutioner. Der tilbydes hjælp fra sundhedskoordinator efter behov. Sundhedsteamet har afholdt møder sammen med daginstitutionsledere, mange er i gang med at arbejde med sundhedspolitikken. SFOer arbejder med mad bevægelse og sundhed generelt. Sundhedsteamet har udarbejdet inspirationshæfte med bevægelsesaktiviteter målrettet 6-12 årige. Tværgående sundhedsgruppe med deltagere fra alle forvaltninger er med til at udmønte sundhedspolitikken. Sundhedsfremme Målet fortsættes i aftale for Etablering af sundhedsskole Koordinering og udvikling af tilbud til: 1. Kronikere Forløbet består af forskellige moduler som sammensættes individuelt alt efter borgerens egne mål. Der lægges vægt på Sundhedskoordinator deltager i ad hoc gruppe på skole og daginstitutionsområdet. Der arbejdes på tiltag i forhold til hele kronikerområdet. KOL, hjerte, diabetes, senhjerneskadede. Der har været fire hold, i

7 KRAM, og lær at leve med kronisk sygdom. Undervisere er patienter og fagpersoner f.eks. psykolog, diætist, seksualvejleder, fodterapeut, fysioterapeut, afspændings-pædagog farmaceut. alt 68 borgere på lær at leve med kronisk sygdom og efterfølgende er der dannet netværksgrupper. Evaluering foregår i Regionalt samarbejde. 2. Tilbud til borgere med behov for ændring af sundhedsadfærd, særlige tiltag for sygemeldte medarbejdere og kontanthjælpsmodtagere m.h.p. tilbagevenden til arbejdet eller aktiveringstilbud. Beskrivelse af forløb hvor der arbejdes med fysikkens betydning for det psykiske velbefindende, individuelle sundhedstjek og handleplaner i forhold til behov. Der har været 2 hold i foråret med 6-8 deltagere henvist fra CBR. det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Borgerne er meget tilfredse med tilbuddet men har generelt svært ved at fastholde og møde op. Vi arbejder hele tiden på tilretning af tilbud. 3. Sundhedsoplysning Sundhedsoplysning i sundhedscafeen Vi har forsøgt at dokumentere og optælle alle henvendelser i cafeen. Det er ikke lykkedes. Cafeen bruges både som venteområde for resten af huset, foyer, information og åben rådgivning samt mødelokale for patientforeninger og netværksgrupper. 4. Uddannelse af frivillige personer i cafeen Uddannelsen indeholder Den vanskelige samtale, teori om sundhedsfremme, mestringsstrategier m.m. Uddannelsen er udarbejdet i samarbejde med Komite for sundhedsoplysning og foregik over fire dage i foråret. Der var 20 deltagere, repræsenteret af alle patientforeningerne. Evalueringen viste stor tilfredshed og har resulteret i tavshedserklæring for

8 frivillige, vejledningspjece om det at være frivillig og en servicedeklaration for patientforeningernes rådgivningsarbejde i cafeen. Rygning målet fortsættes i aftale for Antallet af rygere sænkes i forhold til sundhedsprofilen for Randers Kommune Screening af alle der kommer til genoptræning, tilbud om rygestop. Samarbejde med Regionshospitalet omkring henvisning til kommunens rygestop Særlige tilbud sendes ud til risikovirksomheder byggebranchen og transport. Gratis rygestop til alle borgere, virksomheder, foreninger Opgørelse over antal rygere der har deltaget og hvor mange der er stoppet. indberetning til Rygestopbasen, det er for tidligt at gøre op. Regionshospitaler screener alle indlagte for rygning og sender henvisning til kommunens rygestop kurser. Der samarbejdes tæt med Apotekerne. Der har været sendt rygestoptilbud til virksomheder. Der har kun været afholdt få kurser i private virksomheder. Vi prøver nu at gå igennem Randers erhvervsråd. Særligt tilbud i Nordbyen Særlig forebyggelse af rygning i 5.kl. i Folkeskolen, efter Ringstedmodellen. Projektet beskrives sammen med skoleforvaltningen i foråret 2008 og afvikles i skoleåret 2008/2009 Det var ikke en succes i Nordbyen, mange tilmeldte sig men kun få mødte op. Vi drøfter andet indhold i tilbud. 8 skoler har vist sig interesserede, vi prøver at få flere med. Indsatsen foregår i foråret 2009.

9 6. Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter, budget kr. / 2007-priser Overførselsberettigede Ikke-overførselsberettigede Alt i alt Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Lønsum samt lønrefusioner *) Driftsudgifter i øvrigt Øvrige indtægter I alt *) Løn til aftaleenhedens leder er ikke inkluderet i lønsummen, jf. nedenfor Tabellen viser budgettet for 2007 opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikkeoverførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i henhold til regler vedr. lønsumsstyring. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen og ikke selve aftaleenheden. I forhold til driftsudgifter skelnes der mellem overførselsberettigede og ikke-overførselsberettigede udgifter. Alle driftsudgifter er overførselsberettigede på dette område. Der vil, når budgettet for 2009 er fordelt, blive udarbejdet en ny tabel for Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold. Bilag vedlægges: 1. Vision 2016 Sundhed 2. Implementeringsplan for Sundhedspolitikken

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune

Forord. Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Forord Af Christine Kousholt, Sundhedschef i Århus Kommune Århus har i 2008-2009 fået et KRAM i form af Århus Kommunes sundhedspolitik - "Vi vil gi' Århus et KRAM". Med denne rapport gives en status på

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Anbefalinger udarbejdet af Arbejdsgruppen for sundhedsfremme og forebyggelse Odder Kommune 2007 Arbejdsgruppens medlemmer pr.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere