Kreativt arbejde i projektsamfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreativt arbejde i projektsamfundet"

Transkript

1 Kreativt arbejde i projektsamfundet - organisering og forventninger - En projektrapport af: Gitte Hass Nielsen Jakob Hedegaard Vejleder: Michael Christensen Modul: SV-K1 Forår 2010

2 Kreativtarbejdeiprojektsamfundet organiseringogforventninger Projektrapport RoskildeUniversitet Socialvidenskab 1.kandidatmodul Forår2010 1

3 Indledning...5 Abstract...5 Motivation...5 Problemfelt...7 Problemformulering...8 Metode...8 Designafinterviewundersøgelse Afgrænsning Frivilligtarbejde FærdiguddannedePerformance designere Teoretiskforståelsesramme Generellesamfundstendenser Projektsamfundet Projektsamfundetsomvilkår Kulturproduktioniprojektsamfundet Netværkogforbindelser Kapitalformer Bourdieuskapitalformer Økonomiskkapital KulturelKapital Socialkapital SocialkapitalifølgePutnam Kapitalformeriforholdtilempiri Selfexploitation Oplevelsesøkonomi Baggrundforoplevelsesøkonomi Regeringenogoplevelsesøkonomi Vorestankeromoplevelsesøkonomi

4 Cases ProjektFox ProjektFox rammerne Reklamebranchenogundergrunden Reklamebranchensudvikling ProjektFoxogundergrunden Etiskøkonomi Kreativeentreprenører Arbejdsvilkårforfilmarbejdere Detkreativearbejde Detsocialeogdetsociomaterielle Egenempiri Culturalintermediaries UddannelsenPerformance design Analyseafinterviewundersøgelse Præsentationafinterviewpersonerne Interviewpersonerneiforholdtilkapitalformerne Vilkårforarbejdet Opsummering Opsummeringafcases Kulturellemellemled Rekrutteringognetværk Ry,prestigeogomdømme Detsociomaterielle Selvrealisering Diskussion Oplevelsesøkonomi Socialkapital Selvudnyttelse Karriereforløb

5 Passageproblematikken Arbejdsforhold Konklusion Perspektivering Litteraturliste Primærreference oglitteraturliste: Sekundærlitteratur Bilag Bilag1 Interviewguide Bilag2 Interviewlydfiler Interview1 Heidi Interview2 Niels Interview3 Signe Interview4 Susanne Interview5 Markus

6 Indledning Abstract Projektrapporten beskæftiger sig med arbejdslivet indenfor kreative brancher. Der gives indblik i, hvordan arbejdsmarkedet har ændret sig i retning af mere projektorientering, og hvordan usikre vilkår hersker for personer, der arbejder indenfor kreative brancher. Der sættesfokuspå,hvordantiltrækningskraftenidetkreativearbejdebaserersigpåenblanding af selvrealiseringsmuligheder, udfordrende arbejdsopgaver, personlig interesse og sociomaterielleforhold,mensamtidigerdertaleometarbejdsmarked,dererusikkert,hvad angår fastansættelser og karrieremuligheder. Desuden suppleres dette med indblik i forståelsenafarbejdsmarkedetgennemstuderendeveduddannelsenperformance designpå RoskildeUniversitet.Arbejdsvilkåreneindenfordekreativebrancherdiskuteresiforholdtil samfundetsindretning,desudenanskuesadgangentiljobindenforkreativebranchergennem kapitalformer,medfokuspåkulturelogsocialkapital,forståetsomuddannelseognetværks indvirkningpåjobmuligheder. Motivation Interessen for projektrapportens problemstilling udspringer af egne erfaringer med kulturproduktioner samt kombinationsuddannelsen i Socialvidenskab og Performancedesign. Vi synes at have observeret nogle problematikker i forhold til struktureringen af arbejdet indenfor kulturproduktioner, nogle problematikker, der synes en anelse overset i litteraturenomkringkulturproduktioner. Viharselvstorerfaringmedatarbejdepåkulturproduktioner,bådesomfrivilligeellersom lønnede, primært i tilknytning til konkrete events. Ofte arbejder man gratis, fordi arrangørerneafdenenkeltebegivenhedernogle,mangernevilhjælpeogkenderpåetmere personligt plan. De fleste events har enten et ideologisk grundlag eller bygger på idéer om, hvordanbestemteformerforbegivenhederkankanaliserebudskaberellerstemninger.ofte kommer de økonomiske midler til events fra fundraising, hvor pengene kommer fra private fondeelleroffentligepuljer,dettestilleroftenoglekravtil,hvilketværdigrundlageventenbør hvile på, og at der ikke må være nogen form for personlig eller kommerciel økonomisk 5

7 vindingpåeventen.deøkonomiskeforudsætningerermedtilatskabedetgrundlag,dergør, atmanervilligtilatarbejdegratissamtlæggemegettidogengagementiprojektet.detbliver projektet, der er styrende for, hvor meget engagement, der kræves, fordi det hele tiden afhængerafambitionenforprojektetoghvisdeøkonomiskerammerikkeslårtil,kræverdet endnu mere arbejde af arrangører og medhjælpere, fordi projektresultatet gerne skal blive det bedst mulige. Hvis man ikke lægger det store engagement i projektet, bliver det også derefterogdetarbejde,dererlagtiprojektet,giverikkeafkast iformafsocialanerkendelse ellerøkonomiskgodtgørelse. Etordsomoplevelsesøkonomiervundetfremindenfordeseneste10årogdetteharmedført, atdererkommetetstigendefokuspåmulighederindenforkreativebrancher.oplevelsener blevetcentraliforholdtildenmåde,hvorpåvifylderindholdivoresliv.dermederderogså kommet en tendens til at forsøge at professionalisere oplevelsen, uddanne personer til at administrere i de kreative brancher. Men er der overhovedet behov for alle disse administrativtkreative? Oghvilkenformforarbejdsmarkederdertaleom,nårprojektetbliverdetstyrende?Hvadgør det ved de, der arbejder under projektstyringen? Hvordan forholder studerende på en uddannelse som Performance design sig til de udfordringer, der står foran dem, når de kommerudpåarbejdsmarkedet?kanprojektstyringenføretiletarbejdsforhold,hvormaner villigtilatudnyttesigselvmedhenblikpåatopnådetbedstmuligeresultat?nårgrænserne mellemarbejdeogfritidsinteresserbliverflydende,ermansåoverhovedetistandtilatsætte fodenijordenogforlangebetalingforsitarbejde? Vi mener, der er en manglende fokusering på de arbejdsforhold, der gør sig gældende i det projektstyrede arbejdsliv. Vores hovedinteresse ligger indenfor kulturproduktioner og branche, hvor vi vil argumentere for, at projektstyringen er et herskende vilkår for organiseringen af arbejdet. Vi mener, at projektstyringens vilkår fører til et stigende engagementideprojekter,maninvolverersigi,hvilketgør,atdetkanværesværtatsigefra overforprojektet.dettemedfører,atarbejdeogfritidbliverflydendestørrelser,derheletiden overlapper hinanden. Vi frygter, at der er grænser for, hvor længe man kan opretholde sin arbejdsglæde,nårarbejdskraveneeruklareogusikre.detteanserviforproblematisk,nårdet 6

8 i høj grad er interesse og lyst, der driver værket indenfor arbejde i kreative brancher og på kulturproduktioner. Problemfelt Nedenfor vil projektrapportens udgangspunkt blive illustreret og suppleret med en række arbejdsspørgsmål,derførerfremtilenkonkretproblemformulering. Detnuværendesamfundogdermedarbejdslivbæres,ihenholdtilAndersFoghJensen,oppe afprojekter,disseprojektererprægetafmidlertidighedsomvilkår.ikulturproduktionerhar projektetogdetmidlertidigealtidværetbaggrundforarbejdslivet,menhvilkearbejdsvilkår opstår på grund af denne projektorientering? Og på hvilken måde er arbejdet indenfor kulturproduktionerudtrykfortendenseriprojektsamfundet? Oplevelsesøkonomi blev introduceret i 1999 af Joseph Pine og James Gilmore, som en mulighed for, at virksomheder kunne sælge produkter gennem oplevelse. Denne tankegang hargrebetomsigogerblevetenvæsentligdelafmådenidetheletagetattænkeoplevelser på.regeringharblandtandetpåbaggrundafoplevelsesøkonomieni2003fremlagtetforslag om, at Danmark skal markedsføres gennem et rigt kulturliv. Dette fører til et forsøg på at professionalisere arbejderne i de kreative brancher, der ellers tidligere har været autodidakte.ønsketomprofessionaliseringafspejlesiuddannelsersomperformance design på RUC, Oplevelsesøkonomi og Begivenhedskultur på Aarhus Universitet og Management of CreativeBusinessProcessespåCBS,hvilketbareeretpareksempler.Pådenbaggrundønsker viatfindeudaf,hvordanstuderendepåenuddannelsesomperformance designitalesætter deresforholdtilarbejdsmarkedet? I projektsamfundet lægges der vægt på, hvordan netværk vægter højere end uddannelse i forhold til muligheden for arbejde. Der opstår et spørgsmål om, hvordan de studerende på Performance designanskuerdennevægtning?hvilkenværditillæggerdedenuddannelse,de erigangmediforholdtilmulighederpåarbejdsmarkedet? Der rejses en forundring over, hvorfor det kreative arbejde er tiltrækkende, når det midlertidige er et grundvilkår i denne form for arbejde? Midlertidigheden i projekterne 7

9 skaber et usikkert arbejdsmarked, fordi et ansættelsesforhold kun gælder indtil projektet ender,hvorefterarbejderenmåfindeetnytprojektatkoblesigpå.dermedvilderofteopstå nogle pauser mellem projekter, som kan betegnes som en midlertidig arbejdsløshed, indtil arbejderen kobler sig på det næste projekt. Når projektet og det midlertidige er en realitet, der skaber usikkerhed for individet, hvilke strategier og begrundelser gør personer beskæftigetindenforkulturproduktionerbrugafforatskabesigetkarriereforløb? Problemformulering Menudgangspunktiovenståendesøgerviatbesvarefølgendeproblemformulering: Hvordan er arbejdet indenfor kulturproduktioner i projektsamfundet organiseret, og hvilke forventninger har Performance design studerende til vilkårenepådenneformforarbejdsmarked? Metode Sombaggrundfordenmetodisketilgangtilprojektetliggerenhermeneutiskforståelse,hvor visøgeratbrydemedegneforforståelser,foratopnånyerkendelse.voresegetståstederet væsentligtgrundlagforvoresforståelseafarbejdsforholdeneikreativebrancher.voresegne erfaringer og forforståelser skaber vores egen forståelseshorisont (Højberg 2007:323). Vi sætteregenforståelseshorisontispilgennemteoriogforskelligecases,hvoreftervigennem egen empiri søger at vende tilbage til udgangspunktets forståelseshorisont, dog med erkendelseafdenyeperspektiver,someropståetpåbaggrundafteoriogcases.visøgerat vende tilbage til udgangspunktets forståelseshorisont gennem en interviewundersøgelse af studerendepåperformance design,forderefteratdiskuteredennyeforståelseshorisontien brederekontekst. Vi tager udgangspunkt i Anders Fogh Jensens bog, Projektsamfundet (2009). Vi mener at kunne se Jensens teori om det projektstyrede menneske ekspliciteret indenfor kreative brancher, hvor det, at arbejde i projekter, er organiserende for hele arbejdsformen. Projektsamfundet bruger vi til at forstå, hvordan det at strukturere samfundet og arbejdet i projekter er en tendens, der er stigende i nutidens samfund, desuden kan det give en 8

10 forståelseafarbejdslivetindenforkulturproduktioner,somvikanbrugetilatopnåforståelse for,hvordande,derarbejderindenforkulturproduktioner,organiserersig. Arbejdsvilkårene for kulturproduktioner i projektsamfundet uddybes ved hjælp Angela McRobbiestekstFromHollowaytoHollywood:HappinessatworkintheNewCulturalEconomy (2002), der kan hjælpe med at belyse, hvilken betydning det har for arbejdslivet i kreative brancher,atfleksibilitetbliveretgrundvilkår. Forståelsen af kulturproduktioner i projektsamfundet sætter vi i forhold til oplevelsesøkonomiensindtogpådetdanskearbejdsmarkedvedhjælpafjacobmichaellund etal.følelsesfabrikken(2005)ogregeringstekstendanmarkikultur ogoplevelsesøkonomien 5nyeskridtpåvejen(2003).Vivilredegørefor,hvordanoplevelsesøkonomienkanforstås sommedvirkendetilprojektsystemetindenforkulturproduktioner.desudenvilviundersøge, hvilken betydning oplevelsesøkonomien har i forhold til uddannelse indenfor de kreative brancher.vimener,atprojektsamfundetogoplevelsesøkonomienvinderfremsideløbende. Tilatbelysearbejdsforholdeneforpersonerbeskæftigetindenforkulturproduktioner,harvi inddragettocases. Adam Arvidsson undersøger i teksten Creative Class or Administrative Class? On Advertising and the Underground (2007), reklamebranchens udvikling og måden, hvorpå branchen brugerundergrundenellermodernesubkulturertilatskabeoplevelseromkringprodukter. SaraMalouStrandvadharundersøgtarbejdsvilkåreneforfilminstruktørerogproducereiden danske filmbranche. Artiklen Kreativt arbejde tiltrækkende opgaver og usikre karriereveje (2009a) sætter fokus på, hvad der ligger til baggrund for tiltrækningskraften i det kreative arbejde. Grundentil,viharvalgtdissetocases,eratdegiveretindbliki,hvorPerformance designere kan komme til at arbejde. En anden vigtig grund er, at de begge er danske eksempler på, hvordankreativeproduktionerforegår.indenforfilmbranchen,erderkommetfokuspånye talenter, og hvordan man kan udnytte disse talenter i en branche i udvikling. Desuden har reklamebranchensudviklinggjort,atdererkommetstørrefokuspåeventsogevent magere. Meddetgiverbeggecasesetgodtindbliki,hvordandensocialeorganiseringharændretsig. 9

11 Vi vil foretage interview, hvorigennem vi får en forståelse for, hvordan vores interviewpersoner som er studerende ved Performance design på RUC italersætter forholdetmellemuddannelseogarbejde.dereftervilvigennemanalyseogfortolkningfinde udaf,hvordaninterviewpersonerneforholdersigtildetprojektstyredearbejdsliv,derventer forude.somværktøjtilatforståforholdetmellemuddannelseognetværk,vilvigørebrugaf begrebernesocialogkulturelkapital.dennetilgangerinspireretafpierrebourdieu.desuden vil vi supplere forståelsen af social kapital med Robert Putnams definition, herunder hans begreber brobyggende og afgrænsende social kapital. Vi ønsker at undersøge, hvordan interviewpersonerne vægter henholdsvis social og kulturel kapital i forhold til projektsystemet. For at få en forståelse af, hvilken form for uddannelse Performance design er, har vi undersøgt uddannelsens hjemmeside for information om, hvad uddannelsen sigter imod. I forholdtildetteønskerviatklarlæggebegrebetculturalintermediaries,tildettegørvibrugaf Sara Malou Strandvads Inspirations for a new sociology of art a sociomaterial study of developmentprocessesinthedanishfilmindustry(2009b). Vi tager udgangspunkt i Gadamers filosofiske hermeneutik. Det vil sige, vi forstår hermeneutik som et filosofisk ståsted, hvor vores metode er interview for at forstå interviewpersonernes livsverden og menneskelige handlinger i deres sociale virkelighed (Højberg 2007:344). Det er vigtigt at nævne, at vores forståelser er skabt på baggrund af voresegetforholdtilogerfaringmedkreativebrancher.viharbrugtstrandvad,arvidssonog McRobbietilatfåetindblikiarbejdsforholdeneindenforkreativebrancher.Desudenharviet overordnet samfundssyn, der er baseret på projektsamfundet og andre teorier, der som udgangspunkt forholder sig til individualisme og senmodernitet. Som nævnt antager vi, at netværk mellem mennesker i stigende grad er dominerende og for at få en forståelse for netværk, inddrager vi Bourdieu. Alt ovenstående er med til at skabe vores forforståelser og fordomme. Gennem interview har vi sat disse forforståelser i spil og vi har fået et indblik i, hvordan vores interviewpersoner handler og danner mening. Det er især interviewpersonernesmådeatitalesætteogdannemeningom,hvadderesforventningerer til arbejdsforholdene. Interviewpersonernes udtalelser og meninger fortolker vi og prøver 10

12 derved at få ekspliciteret fordommene. Fordommene bliver sat på prøve gennem vores forforståelse.ogforforståelsenprøvesgenneminterviewundersøgelsen.(højberg2007:322) Designafinterviewundersøgelse Til designet for vores interviewundersøgelse, henter vi inspiration fra Steinar Kvales InterView En introduktion til det kvalitative forskningsinterview (1997). Herunder vil vi redegørefor,hvilkeovervejelservihargjortosomkringdemetodiskevalgiforbindelsemed interviewundersøgelsen, dette vil føre frem til den konkrete interviewguide 1, som følges i udførelsenafselveinterviewene. Baggrunden for interviewene er at undersøge projektrapportens opstillede tese om, at mulighedenforbeskæftigelseindenforkreativebrancherihøjgradafhængerafnetværkfrem for uddannelse. Desuden har vi en interesse for, hvordan de studerende på Performancedesignitalesætterforholdettildetarbejdsmarked,derventerforude. Interviewpersonerne er alle Performance design studerende på RUC, som kombinerer faget med et andet fag. Rekrutteringsprocessen har fundet sted gennem studiets e postliste, hvor de5interviewpersonerharmeldtsig.mailenvarformuleretsåledes,atdervarlagtvægtpå, at interviewpersonerne arbejdede frivilligt med projekter udenfor studiet, fordi vi på den måde antager, at de har et bredere kendskab til den branche, der venter efter endt uddannelse.interviewpersonerneharpåforhåndfåetafvide,atprojektrapportenhandlerom samspilletmellemfrivilligt/gratisoglønnetarbejdeindenforkulturproduktioner. Rammerneforinterviewetharværetstilletopsåledes,atintervieweneerudførtafgruppens tomedlemmerifællesskab,hvorinterviewpersonenogdetointerviewereharværetfordelt med omtrent lige stor afstand omkring bordet for at undgå en opsplitning mellem os som interviewere på den ene side og dem som interviewpersoner på den anden. Interviewpersonerne har været informeret om, at vi som de er studerende på Performance designvedsidenafsocialvidenskab.herskaldetnævnes,atsprogetkanblive enkendeindforstået,eftersominterviewpersonerogosselverendelafdensammehverdag. 1Forinterviewguide,sebilag1. 11

13 Mellem os, som forskere, og vores interviewpersoner, kan der ske en horisontsammensmeltning for at gøre os en hermeneutisk erfaring, kræver det en overskridelse af tidligere forståelseshorisont for at kunne flytte horisonten (Højberg 2007:325).Ivorestilfældekandetvære,atvoresfordommeihøjgradbekræftesogmeddet kan det ske, at vi ikke får en ny erfaring udover, at vores antagelse og forforståelser var sammenfaldendemedvoresinterviewpersonersopfattelser.etandetaspekter,atvigennem horisontsammensmeltning opnår mulighed for at forstå vores egne forforståelser på en ny måde, hvilket vi prøver i vores diskussion. Dog skal det nævnes, at det ikke er en afsluttet proces, og fremtidige undersøgelser kan påvise andre interessante aspekter af vores problemstilling,idetvoresundersøgelsesbloterenmindredelafetstørreområde. Fordi vi ønsker at undersøge en tese, har vi valgt at arbejde med en relativt struktureret interviewform, hvor de fleste af spørgsmålene på forhånd er fastlagt, for at skabe mulighed for at kunne sammenligne de forskellige interview. Under selve interviewet har rollerne mellem de to interviewere været fordelt således, at den ene har været den primære interviewer,hvordenandenharfulgtopmeduddybendespørgsmål. 2 Herskaldettilføjes,at vi har været åbne for, at interviewet kunne tage drejninger, der var værd at forfølge og inkorporere i efterfølgende interview. Dermed kunne interviewguiden løbende redigeres, efterhånden som interviewrækken skred frem, men dog med udgangspunkt i de samme spørgsmålhvergang,sådeforskelligeinterviewkansammenlignes.pådenmådelæggervios opadkvaleshalvstruktureredelivsverdensinterview,hvorvitolkerpåinterviewpersonernes beskrivelseafegenlivsverden(kvale1997:19). Interviewene er ikke blevet transskriberet, men vedlagt i auditiv form 3. Dette gøres for at undgå at komme for langt væk fra selve interviewsituationen forudgående for analysen. Derudovervilletransskriberingværetidskrævendeudennødvendigvisatførenogetmedsig, daviisærsøgeratfåindblikiinterviewpersonernesudsagnoglivsverdenogikkeharbehov foratanalyserepauser,brugaffyldordellerlignende. 2Forinterviewguide,sebilag1. 3Sebilag2. 12

14 Vierbevidsteom,atvimed5interviewpersonerikkeeristandtilattegneetgenereltbillede af studerende på Performance design, dog vil vi undersøge om der er sammenfald mellem interviewpersonernes italesættelse, eller om disse ligger langt fra hinanden. Vi er interesseredeideindividuellerefleksioneromkringderesfremtidigearbejdsmarked. Udgangspunktetforanalysenerinterviewpersonernesudsagn,gestikuleren,ansigtsudtrykog lignende vil ikke blive medtaget, medmindre det findes relevant og bemærkelsesværdigt i forhold til udtalelser. Analysetilgangen er i høj grad meningskondenserende, hvor vi søger kort at redegøre for, hvad interviewpersonerne udtrykker, desuden fortolker vi samtidig på interviewpersonernes udsagn i et forsøg på at forstå dem i en større kontekst (Kvale 1997: ). Vi er bevidste om, at meningskondensering kan føre til, at vi lægger egne forforståelser ind i interviewpersonernes udsagn, dette søger vi at tage højde for ved at se interviewpersonernesudsagnilysetafdetteoretiskegrundlagogdeøvrigecases.analysenaf intervieweneharforskelligenedslagspunkteriforholdtilde,iprojektet,fremlagteforståelser afdetkreativearbejde.somtidligerenævntlæggesdervægtpåudsagn,somgiverudtrykfor, hvorvidtdeterenforventningom,atdeternetværk,hermedmentsocialkapital,dertælleri forholdtiljobmulighederelleromdetererfaringoguddannelse,forståetsomkulturelkapital. Vi vil undersøge, om der er udtryk for en holdning til, at jobmuligheder især afhænger af kulturel eller social kapital, gennem fokus på henholdsvis udtryk omkring uddannelse og netværk samt vægtning af disse to ting. Desuden har vi en interesse i, hvilken form for frivilligtarbejdeinterviewpersonerneerinvolvereti,davimenerdettekanfortællenogetom, i hvilken retning deres interesser går, og hvordan dette kan relateres til mulige fremtidige jobønsker. Analysen vil ydermere fokusere på, hvordan interviewpersonernes interesse for detkreativearbejdekommertiludtryk,dettevilbliverstilletoverforstrandvadsovervejelser omkring, hvori tiltrækningskraften i det kreative arbejde består og suppleres desuden af McRobbies karakteristik af arbejdsvilkår for det kreative arbejde. Her ønsker vi at se på, hvordan de, der uddanner sig indenfor det kreative arbejde, italesætter forståelsen af det kreativearbejdsmarked.desudensøgerviogsåenforståelseafinterviewpersonernesforhold til spørgsmålet om økonomi og usikkerhed på det kreative arbejdsmarked. Analysens resultatervilblivestilletiforholdtildeøvrigecases ArvidssonogStrandvad foratfåen forståelse af, hvordan det kreative arbejdsmarked kan ses i relation til uddannelse indenfor denkreativebranche. 13

15 Interviewpersonerneshandlingerskalforståssommeningsudtryk,vifortolkerpå.Detvilsige, atvitolkerenmeningivoresinterviewpersonershandling ivorestilfældeerdetderesegen udlægning af deres handling. Det er aktørernes forståelse af sociale fænomener, vi undersøger.deterforatforståinterviewpersonernesegenpraktiskeforståelseforderesegne handlinger. Gennem vores tolkning og meningskondensering får vi indblik i, hvordan interviewpersonernes sociale virkelighed kommer til udtryk. Det er gennem vores, som forskere, egen tilgang til genstandsfeltet, vi søger interviewpersonernes praktiske tilgang til deresforståelseafderesegensocialehandling.(højberg2007: ) Afgrænsning Fordivifokusererpådekreativebranchersarbejdsforholdogmåden,manorganiserersigpå, harvivalgtatafgrænseprojektrapporten.nedenståendeskalforståssomenafgrænsningfra områder, vi på nuværende tidspunkt ikke mener, har den store indflydelse på vores problemstilling.dogskaldetnævnes,atdetkanvisesigikommendeundersøgelser,atnogle afdisseemnerkanfåenstorbetydning. Vierklarover,atfrivilligtarbejdekanhavemangeaspekteriforskelligekontekster.Ivores tilfælde kan der selvfølgelig være andre måder at betale frivilligt arbejdende på, men betalingenerikkeimonetærforstand,mengennemtingsommad,kaffeellerindgangsbillettil detgivnearrangement.vimenerikke,detforholdhardenstorebetydningfor,hvordanman organiserersigidekreativebrancherogforventningentilatfålønipengemæssigforstand. Frivilligtarbejde Førstskaldetnævnes,atvisætterlighedstegnmellemfrivilligtoggratisarbejde.Hvadangår frivilligt arbejde, sætter vi fokus på et lille område indenfor den frivillige sektor, under kategorien betegnet som kultur og fritid. Her kan det indskydes, at der i FrivillighedsundersøgelseniDanmarkopereresmed12forskelligekategorier(Boje2006).Her skaldetydermeretilføjes,atkategorienkulturogfritiddækkeroverbådeforskelligeformer forkulturarrangementersamtsportogøvrigefritidsaktiviteter.herharviudelukkendefokus påkulturarrangementer.nogetafdet,vifinderinteressantiforholdtilkulturproduktioner,er 14

16 denhøjeandelafgratisarbejdendepersoner.indenforkulturogfritiderdenbetalteandelaf den samlede arbejdsstyrke på 15,2% (Henriksen 2008:tabel 5.5). Det vil sige, at det er et områdederprimærtbrugerfrivillighed.det,viundersøgeriforholdtildetfrivilligearbejde, handler netop om balancen mellem betalt og frivilligt arbejde og det bliver på baggrund af ovenståendetydeligt,atområdetkulturogfritidikkevillehavedenstørrelsedethar,hvisder ikke var villighed til at arbejde frivilligt. Her skal det samtidig nævnes, at kultur og fritid i Danmark er det område, hvor der er flest frivillige tilknyttet i det hele taget, sammenlignet med de 11 øvrige kategorier (Boje 2006:tabel 5.9). Desværre er tallene ikke splittet op mellem frivilligt arbejde indenfor sport og fritid i forhold til kulturarrangementer. Men det vidner om en stor interesse for frivilligt arbejde til kulturarrangementer, når eksempelvis Roskildefestivalkanskaffe25.000frivilligetilfestivalenhvertår(OmRoskildefestival).Vier klarover,atdererfleremåderatforståfrivillighedogderdiskuterestilstadighed,hvordan frivilligt arbejde er organiseret og har ændret sig med moderniteten. (Hustinx 2005) Men vores spor i forhold til forståelsen af det frivillige arbejde er, at personer arbejder ulønnet/gratisiforholdtilorganisationerbredtforstået,herundereksempelvisforeninger. FærdiguddannedePerformance designere Viharvalgtikkeatundersøge,hvadde,dererblevetfærdigemeduddannelsenPerformancedesignbeskæftigersigmed.Dettekunnehaveværetetrelevantperspektivatinddrage,men grundet den tidsmæssige dimension af projektet, er dette fravalgt. Det eneste kendskab vi derfor har til, hvad Performance designere arbejder med, er i forhold til egen bekendtskabskreds. Her er det et bredt spektrum lige fra administrationsarbejde i et festivalsekretariat, over planlægning og udførelse af eventkampagner til jobkonsulent. Desuden har vi valgt at fokusere på Performance design studerende for at undersøge, hvordan de forholder sig til arbejdsmarkedet, dette skyldes, at vi mener, det er igennem de studerendesforestillingerforholdenepåarbejdsmarkedetbliverreproduceret. 15

17 Teoretiskforståelsesramme Generellesamfundstendenser Som indledning til forståelsen af projektsamfundet som en samfundstendens, vi mener, ekspliciteres i forhold til arbejdet med kulturproduktioner, vil vi påpege, at flere forskellige teorierpegeriretningaf,atindividerneisamfundeterblevetmereindividualiseret. Forestillingenometsenmodernesamfunderblevetfremlagtiforskelligevarianterogunder forskellige overskrifter såsom det refleksivt moderne, det andet moderne, det flydende moderne med mange flere. (Jævnfør Bauman, Beck, Giddens, Ziehe m.fl.) Vi mener, at de tendenser,derklarlæggesiforholdtilforestillingeromdetsenmodernesamfundkanforstås pålinjemedprojektsamfundet. I det senmoderne samfund er modernitetens samfundsinstitutioner i forfald, familien er eksempelvis blevet en truet struktur, fordi mange skilsmisser har opløst den traditionelle familiestruktur med mor, far og børn. (Katznelson 2004:65) Moderniteten som samfundsstrukturminderomdet,jensenkalderdisciplinsamfundet. Idetsenmodernesamfunderderenstigendetendenstilindividualisering,hvordeteroptil detenkelteindividatdefineresigselv.dermederdetogsåoptildenenkelteatskabesigsin egen gør det selv biografi,hvorindividetsættersigselvicentrumogskabersigudfradet. (Katznelson2004:71)Individualiseringsprocessenførertilenøgetusikkerhed,fordimetoder til succesfuld individualisering og herunder selvrealisering som også er et af senmodernitetenskernebegreber eruklare.individettvingestilindividualisering,menuden at kende et mål for denne proces, hvilket kan betegnes som en institutionaliseret form for individualisering.(beck2002)selvrealiseringerenproces,hvorindividetsøgeratbliveden bedst mulige version af sit selv. I forbindelse med, at individualisering og selvrealisering underlæggeseninstitutionaliseringerselvrealiseringikkelængereetfrivilligtfritidsprojekt, mennoget,derimangetilfældeskaludvikleseksempelvisviaarbejde(brinkmann2005:42). Selvrealisering beskriver en proces, hvor man, som individ, søger en konstant udvikling af selvet for at kunne opnå en bedre position i samfundet. Eksempelvis kan den enkelte søge selvrealisering gennem arbejdet, ved at vælge et arbejdsspor, der fortæller noget om, hvem 16

18 man er som person. Selvrealisering gælder om at fremstå som og blive den, man gerne vil være. En anden tendens, der er fremherskende, som kan stilles i forhold til projektsamfundet og indretningenafdetkreativearbejdsmarked,erfleksibilitet.ejrnæsanskuerfleksibilitetsom drivkraft bag ændringer i beskæftigelsesmønstre og virksomhedernes måde at organisere arbejdetpå.fleksibiliteteretforsøgpåatklaresigpåetkonkurrencemarked,derharændret siggennemglobalisering,fremkomstenafnyteknologi isærpåkommunikationsområdet ogmereindividualiseredeforbrugsmønstre.dettestillerkravtilvirksomhederneomatværei stand til hurtigt at kunne udvide, indskrænke eller omlægge produktionen i henhold til efterspørgsel på markedet. For virksomheder handler fleksibilitet om evnen til hurtigt og smidigtatkunnetilpassepersonaleogproduktiontilefterspørgselsændringer.fleksibiliteten kædes ofte sammen med overgangen fra masseproduktion til fleksibel og kundetilpasset produktion, outsourcing, decentralisering af ledelsen, netværksorganisering og teamwork. (Ejrnæs2008:9 10) Projektsamfundet For at få en forståelse af de mennesker, der arbejder eller stræber mod at arbejde indenfor kultursektoren,harviladetosinspirereafjensenskarakteristikafprojektsamfundet(2009a). Projektsamfundetsomvilkår Jensen hævder, at projektet er en form for styresystem, som gør sig gældende i nutidens samfund. Projektet er kendetegnet ved midlertidighed og mangel på gentagelse. Fordi der ikkeergentagelse,kanprojektetikkefastsættesgennemetregelsæt.midlertidighedensætter sig igennem ved, at projektet hele tiden søger at skabe mulighed for passage for de involveredepersoner.passagenervæsentlignetoppågrundafdetmidlertidige,dergør,det umuligtatbliveiprojektet,projekterafsluttesognyekommertil,forindivideterdetvigtigtat haveskabtmulighedforpassagevideretildetnæsteprojekt.(jensen2009a) Atskulleopfindeetnytprojektellergøresigtiltrækkendefornyeprojekter eretvilkår,dervirkerstrukturerendepåaktiviteten.passagen,deridegamle samfund spillede en rolle som den sjældne, men farlige overgang mellem 17

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Litteraturliste... 57 Litteratur... 57 Artikler... 59 Internetsider... 59

Litteraturliste... 57 Litteratur... 57 Artikler... 59 Internetsider... 59 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledende afsnit... 4 Problemformulering... 6 Uddybning af problemformulering... 6 Grafisk fremstilling af problemstillingen... 8 Kapitlernes form og funktion... 9 Metode...

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder

Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Foreningsidrættens udfordringer og udviklingsmuligheder Samfundet og idrætten ændrer sig ikke uafhængigt af hinanden. Og det er lettere at ændre håndbolden end samfundet Bachelorprojekt 2013 Titel: Foreningsidrættens

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Differentieret individualisering

Differentieret individualisering Differentieret individualisering Blandt Danske Gymnasieelever Differentiated individualization Amongst Danish Gymnasium Students SAM-Bachelorprojekt. 6. semester, 2015. Gruppe: 49. Vejleder: Klaus Rasborg.

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 19.1 Projekttitel: Motivation til frivillighed Projektvejleder: Lars Petersen Gruppenr.: 9 Fulde navn Studienr. Amalie Helmbo Hansen

Læs mere