Nakorsanut. TEMA: Er der en vej videre for SHV?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nakorsanut. TEMA: Er der en vej videre for SHV?"

Transkript

1 Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nummer Årgang TEMA: Er der en vej videre for SHV? Rekruttering der virker!!!, side 3 Nye veje, side 4-12 Lægeklinikken i Nuuk, side 13 Egenbetaling, side 14

2 Nakorsanut Lægeklinikken Box Nuuk Fax: Er der en vej videre for SHV? Temaredaktør: Thomas Stensgaard Er der en vej videre for SHV? Rekruttering der virker!!!! Uddannelseslæger ansat på kontrakter af 5 års varighed Redaktion: Thomas Stensgaard, (Ansvh.) Lay-out: Tegnestuen Tita Oplag: 700 Tryk: Nuuk Offset Aps Nuuk ISSN Nøgletitel: Nakorsanut Udgivet af Grønlands Lægekredsforening Bladet kan på et tidspunkt læses på forenings hjemmeside: Forside billede: Thomas Stensgaard Grønlands Lægekredsforenings bestyrelse Formand: Chefdistriktslæge Jesper Olesen, Lægeklinikken, Nuuk, peqqik,gl Kasserer: Overlæge Torben Myrhøj, kir. afd., DIH, Nuuk, Distriktslæge: Hans Christian Florian, Tasilaq, Reservelæge: Alice Juhl Nielsen, Aasiaat, Overlæge: Ole Lind, gyn. afd., DIH, Nuuk, Reservelæge: Rasmus G. Madsen, Lægeklinikken, Nuuk, Nakorsanut skal tjene til oplysning, reflektion og debat. Vi prøver - hvis vi opdager det - at begrænse de værste udslag af paranoia, polarkuller og usaglighed. Under alle omstændigheder: artikler i Nakorsanut udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens holdninger. Nakorsanut er hermed på banen med et nyt nr. Titlen er denne gang Er der en vej videre for SHV og den er selvfølgelig ment lidt provokerende. Derudover er det for resten også næsten et Bob Dylan-citat. Jeg lagde ud med at bede en række mennesker, både læger og ikke-læger, og også folk uden direkte tilknytning til SHV om at skrive et eller flere, gerne provokerende og meget gerne utraditionelle, forslag til, hvordan man kunne gøre tingene anderledes i SHV. Jeg fik ikke helt så mange tilbagemeldinger, som jeg havde håbet på, så jeg udvi dede kredsen og spurgte nogle mere målrettet. Og resultatet blev det nr af Nakorsanut, som du nu sidder med i hånden, idet det skal understreges, at redaktionen ikke har pillet ved de enkelte indlæg - og iø heller ikke har undladt at bringe nogle af de indsendte. Min ide var at få mobiliseret noget energi og fantasi og få folk til at nedskrive nogle af de strøtanker, som man ind imellem hører til konferencer, kaffeborde, rundt på gangene og hvor man nu ellers falder i snak med folk. Og det hele kunne så komme til at fungere som et idekatalog, som man kunne øse af. Det kunne have været rigtigt sjovt, hvis det var blevet et nummer på 48 tætskrevne sider. Hvad det altså ikke blev. Jeg håber virkeligt ikke, at der nu sidder nogle og brænder inde med noget, som de ikke fik afleveret, fordi det ikke lige passede med tiden, eller fordi jeg ikke havde fantasi nok til at spørge lige netop dem. Grønland har gennem snart mange år haft speciallægeuddannelser eller dele heraf - som en del af tilbuddet til yngre læger. Efter endt universitetseksamen, tilbydes nu 1 års basisuddannelse, hvor der er så stor søgning til dette uddannelsestilbud på DIH i Nuuk, at der kan vælges de bedst egnede ansøgere. Læger ansat i en blokuddannelse til almen medicin, altså en kontrakt på 5 år, er et relativt nyt fænomen, men allerede nu er der ansat op mod 10 i disse stillinger med ansættelse vekslende mellem Lægeklinikken, afdelingerne på DIH og Kystsygehusene. Der arbejdes på at inkludere Diplomuddannelse i Arktisk Medicin, så læger i blokuddannelse til almén medicin også tilegner sig de specielle kompetencer som kræves af distriktslæger i Grønland, bl.a. kompetencer til at varetage akutte kirurgiske indgreb, deltage i fødselsberedskab, akut pædiatri m.m. Denne proces vil med en fornuftig landsdækkende planlægning varetage et akut lægerekrutteringsproblem. Det vil fremtidssikre en lægedækning, med høj kvalitet, i et sammenhængende sundhedsvæsen. En lægedækning af høj kvalitet på kystsygehusene og Landshospitalet. Det kræver et fortsat tæt samarbejde mellem uddannelsesansvarlige på DIH og Lægeklinikken samt Kystsygehusene. Fortsat højt fagligt niveau i uddannelsestilbuddet er nødvendigt, samt samarbejde med Danske Regioner omkring kurser, evaluering af uddannelsen, samt opdatering af tutorlæger m.m. Fortsat samarbejde med universiteterne, som er fødekæden til nye læger, er også af stor betydning. De øvrige speciallægeuddannelser skal også fortsat formaliseres. Her skal vi fra Grønlands side styrke et formelt samarbejde med Danske Regioner og speciallægeselskaberne, samt se mulighederne i samarbejde med andre lande bl.a. Norge. Uddannelsestilbuddet i det Grønlandske Sundhedsvæsen kan også være rekrutteringsattraktivt for de øvrige faggrupper. Den nye sygeplejerskeuddannelse, som er en forskningsbaseret bacheloruddannelse, kan med gode arktiske videreuddannelsestilbud gøres meget attraktiv i rekrutteringssammenhæng. Allerede nu foreligger en række arktiske masteruddannelsestilbud, hvor dele kan tages online, et velegnet tilbud netop til grønlandske sygeplejersker. Planlægning og højt fagligt niveau på uddannelsen er en nødvendig og rigtig prioritering for at bevare og udvikle et grønlandsk sundhedsvæsen med den kvalitet vi ø n- sker. Gert Mulvad, Distriktslæge Og jeg håber selvfølgelig, at det som blev til Nakorsanut denne gang, bliver fornøjelig læsning - og at i hvert fald mindst et af forslagene bliver omsat til virkelighed. Der er mange af dem, der fortjener det. Thomas Stensgaard 2 3

3 nye veje... Et velfungerende sundhedsvæsen er en af hjørnestenene i et velfærdssamfund. Adgangen til medicinsk behandling skaber en grundlæggende tryghed blandt befolkningen og alle har en mening om - og en personlig erfaring med - landets sundhedsvæsen. Og netop dette er en af de største udfordringer, hvis der skal skabes udvikling og nye veje indenfor sundhedsvæsenet. Den saglige analyse risikerer at ryge i baggrunden når de mange interessegrupper strides om retten til sandheden om sundhedsvæsenet og løsningen på sundhedsvæsenets problemer. Men løsningen på sundhedsvæsenets problemer kræver netop, at personlige interesser lægges væk og der breder sig en forståelse af at der er tale om et løbende projekt, uden en klar slutdato. Der findes ikke én sandhed og én løsningsmodel og tidsperspektivet er længere end en enkelt valgperiode. Det grønlandske sundhedsvæsen er ofte i mediernes søgelys og sjældent for det gode. Oftest handler historierne om lange ventelister, rekrutteringsproblemer og dårlig økonomistyring. Historier som dette betyder ikke blot at borgerne og patienterne får et dårligt indtryk af sundhedsvæsenet, men de er også med til at presse og stresse ansatte i sundhedsvæsenet. Kreativitet og motivation har dårlige vilkår hvis man hele tiden er bagud og konstant mødes med utilfredshed over tingenes tilstand. Det er en negativ spiral der skal brydes. Når vi taler om forbedringer og forandringer tænkes der typisk på nye tiltag. Men jeg mener at man kan skabe hurtige og positive ændringer ved at tage udgangspunkt i hverdagen og bygge på det, der allerede eksisterer. Ledelse i nyt lys Man ser igen og igen, at dygtige fagfolk ofte er dem, der rekrutteres som ledere. Men en god lærer eller læge er ikke nødvendigvis en god leder. Der eksisterer ofte en overdreven frygt for, at ledere der ikke har en særlig faglig indsigt ikke ved hvor skoen trykker. Mit modargument er at dette lige så godt kunne gælde for en fagligt dygtig leder. Ledelse handler om utroligt meget andet end fagspecifikke spørgsmål. Det handler om styring og udvikling af overordnede rammer. Ledelse er i dag gået hen og blevet et særligt fagområde. Spørgsmålet er om det ikke er på tide at vinke farvel til den struktur, der kræver en sundhedsfaglig uddannelse for at blive leder i sundhedsvæsenet. Jeg foreslår at man arbejder hen imod at besætte lederstillinger med personer der har interesse for ledelse. Det vil betyde at man af og til skal ansætte eksempelvis en HK er, DJØF er som leder, hvor man normalt har ansat en sygeplejerske eller læge. Jeg tror at de nye typer ansatte kan være med til at inspirere et system og udvikle det, men det vil kræve grundig forberedelse, da det vil kræve at man ændrer nogle strukturer og flytter arbejdsopgaver. Man skal helt grundlæggende være helt klar over, hvilke kompetencer man efterlyser hos en leder, sikre dialogen med det faglige personale og være klar til at bryde med vanetænkning. Fokus på udvikling i hverdagen I en travl hverdag er det ofte svært at finde tid til udviklingsprojekter. Men hvis man ønsker at skabe forandringer på alle niveauer i organisationen er det nødvendigt at iværksætte nye tiltag og udbrede kendskabet til de gode erfaringer der allerede eksisterer. Jeg foreslår, at man opretter en decideret udviklingsafdeling. Afdelingen skal have til opgave at grave gode ideer frem fra de enkelte afdelinger og hjælpe dem med at omsætte dem til projekter. Udviklingsafdelingen skal løbende evaluere de forskellige projekter for at sikre at kunne tilrette dem og sikre at de giver den ønskede effekt. En anden opgave for afdelingen bør være at sætte fokus på best practices i systemet, d.v.s.. hvad fungerer godt og hvordan kan andre lære af det? Udviklingsafdelingen skal også kunne tage nogle mere generelle problematikker op, der har relevans for hele organisationen, såsom fastholdelse af viden ved udskiftning af medarbejdere. Det er essentielt at en sådan afdeling organisatorisk er tæt på den øverste ledelse, så den får reel mulighed for at påvirke systemet og ikke skal igennem for mange ledelseslag for at iværksætte projekter. Det er en pointe at de ansatte i afdelingen ikke har en bestemt faglig baggrund, men snarere er en bredt sammensat gruppe med forskellige kompetencer og med flair for projektstyring. Det kunne eksempelvis være læreruddannede eller personer med speciale i kommunikation eller organisationspsykologi. Færre patienter og færre gengangere Endeligt mener jeg det er oplagt at arbejde målrettet med begrebet kundeservice i det grønlandske sundhedsvæsen. Rekrutteringsproblemerne betyder at patienten ofte møder skiftende ansatte undervejs i et forløb og disse vil ofte have en anden sproglig og kulturel baggrund end patienten. Derudover er der ofte tale om lange ventetider, både ved akutte henvendelser og ved operationer. Disse forhold, der opleves som irriterende for patienten, vil næppe ændre sig. Jeg kan ikke forestille mig at Grønland på noget tidspunkt vil få et sundhedsvæsen hvor alle normerede stillinger er besat med fuldt dobbeltsprogede hjemmehørende og hvor ventetiderne nedsættes drastisk. Der må derfor skabes nogle procedurer der forholder sig til ovenstående vilkår og forsøger at sænke frustrationsniveauet blandt patienter og ansatte og mellem patienter og ansatte. Historier cirkulerer i medier og blandt venner og familie om det elendige sundhedsvæsen og det bliver efterhånden en ensidig sandhed. Ved at cirkulere flere positive historier om sundhedsvæsenet mener jeg at man kan øge tolerancen i patientgruppen og skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø for den ansatte. Den øverste ledelse skal være bedre til at plante de positive historier i pressen. Spin er kommet for at blive og jeg ser ingen som helst grund til at de gode historier der hver eneste dag opstår i sundhedsvæsenet ikke kommer andre for øre. Derudover skal der skabes endnu flere gode historier. Det offentlige kan lære meget af det private omkring kundeservice, selvom målet med kunderservicen er lige omvendt. I det private behandler man kunden med høflighed, interesse og velvillighed, for at sikre at kunden kommer igen. I det offentlige skal vi gøre det samme, men for at sikre at kunden ikke kommer igen. I sundhedsvæsenet handler kundeservice om at give patienten en oplevelse af at blive hørt og taget alvorligt. Det er ikke det samme som at give patienten ret eller imødekomme alle deres ønsker. Men det giver ganske enkelt mening at bruge 20 minutter på en patient og sikre at vedkommende føler sig hørt og behandlet, fremfor kun at bruge 5 minutter og dernæst se den samme patient i venteværelset ugen efter. At behandle 30 patienter på en dag er ikke nødvendigvis et succeskriterium hvis de 10 kommer igen og/eller fortæller alle de kender at sundhedsvæsenet er elendigt og lægen har jord i hovedet. En god kundeservice handler også om damagecontrol. Som sagt vil de hårde vilkår for patienter og ansatte næppe ændre sig foreløbigt. Men man kan som ansat forsøge at minimere skaden ved at imødekomme patientens frustration. Omkring ventetider kan meget for eksempel vindes ved at undskylde overfor patienten, hvis denne har ventet mere end 15 minutter og ved løbende at orientere om den forventede ventetid. Hvis der ovenikøbet er sørget for adgang til vand, kaffe og the er den gode oplevelse næsten hjemme. Ventetiden er fortsat et irritationsmoment, men rammerne omkring ventetiden er venlige og imødekommende. Kundeservice handler ikke (kun) om at lefle for patienter, men vil medføre en positiv effekt på arbejdsklimaet i sundhedsvæsenet: Færre mopsede kunder i butikken giver en bedre hverdag og en bedre hverdag vil skabe gladere medarbejdere og i sidste ende et bedre (og mere korrekt) image omkring sundhedsvæsenet. Disse forslag er ikke revolutionerende. Men de er realiserbare, forholdsvist billige og tager udgangspunkt i den virkelighed vi lever i. God arbejdslyst. Naaja H. Nathanielsen Psykolog, medlem af landstinget, fagchef for Meeqqanik Inuusuttunillu Siunersuisarfik (misi) (tidligere Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/PPR). 4 5

4 Nye veje... Nye veje... Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta har en fremtrædende plads i Landsstyrekoalitionens s amarbejdsaftale. Min vision er, at alle inden for sundhedsvæsenet bidrager til at synliggøre og videreudvikle Inuuneritta. Alle sygehuse og sundhedscentre har fået programmet tilsendt. Giv det til alle nyansatte, sikr at det tages op ved introduktion. På PAARISA s hjemmeside HYPERLINK ligger Årsrapport om Inuuneritta , Årsrapport 2008 er på trapperne. PAARISA kommer gerne og deltager i et gå-hjem-møde med Inuuneritta på dagsorden, hvor vi kan. Send os en mail til HYPERLINK mailto: elevernes sundhed og trivsel. I Sundhed på Toppen vises landsgennemsnit og spredningen mellem skolerne, men hver skole har fået en direkte tilbagemelding. F.eks. på spørgsmålet: spiser morgenmad mindst 4 af ugens 5 hverdage. Landsgennemsnittet er 62%, spredningen mellem skolerne er på 21% - 77%. Sunde børn - Hvad kan sundhedsvæsenet gøre ved det? I kan, som faste medlemmer af de lokale forebyggelsesudvalg sikre, at emnet drøftes. Sæt skolelevernes trivsel og sundhed på dagsorden og få skolen til at fremlægge resultaterne for netop denne skole/by. Få derved synliggjort problemets omfang netop i din by og pres på for en handlingsplan. Undersøgelsen gentages i 2010, så der er gode muligheder for opfølgning. Bodil Karlshøj Poulsen Afdelingschef PAARISA Forslag til ændringer i det grønlandske sundhedsvæsen, med det formål at sikre rekrutteringen samt at højne kvaliteten i ydelser. Der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser for det enkelte distrikt, region samt landsdelsfunktion. Når der opslås ledig stilling skal ansøgers ønskede kvalifikationer opgives i henhold til ovenstående. Der skal etableres en koordinerende funktion, der har til formål at etablere et tilbud til den enkelte ansatte således at distriktets funktion så vidt muligt optimeres. Tidlig Indsats for den gravide Familie Projektet er nu implementeret i 6 sundhedsdistrikter og omfatter godt 100 gravide og der er behov for den e kstra opmærksomhed, som modellen beskriver. Mit store ønske er, at sundhedsvæsenet prioriterer det tværfaglige s amarbejde omkring de svage gravide meget højt. Vi konstaterer flere steder, at det er svært for socialforvaltningerne at bidrage optimalt. Det kan være begrundet i mangel på faguddannet personale, personaleudskiftning, prioritering af brandslukningsopgaver o.s.v. Udformning af handleplaner må ikke gå i stå, selv om der mangler en uddannet socialrådgiver PAARISA har udsendt et Ide- Katalog, som kan inspirere både auditgrupper og indsatsgrupper. Min opfordring lyder derfor: prioriter denne opgave, som vil få afgørende betydning for mange børns fremtidige sundhed og trivsel. WHO s Commission on Social Determinants of Health anbefaler: Health equity though action on the social determinants of health. Sund mad til alle børn Undersøgelsen af skolelevers trivsel fra 2006, der udkom som en Inussuk-rapport Sundhed på Toppen, påviser, at 1 ud af 6 skoleelever ofte går sultne i seng eller i skole. Eleverne blev spurgt: Nogle mennesker går i skole eller i seng sultne, fordi der ikke er nok mad hjemme. Hvor ofte sker det for dig?. Svarkategorier var aldrig, ofte, somme tider eller aldrig. Der blev fundet et fald i forhold til tidligere på andelen, der aldrig gik sultne i seng eller i skole, idet denne andel var 59% ved undersøgelsen i 2006 mod 69% i Ligeledes var andelen af elever, der a ngav at det altid eller ofte skete for dem, steget fra cirka 1 0% i 2002 til 17% i Spørgeskemaundersøgelsen giver oplysninger på en række parametre, der vedrører Dette skal ske ved at tilbyde løbende: Efteruddannelse og kurser På PI ( institut for arktisk medicin) Ophold på specialafdeling DIH Etablering af faste kursuspladser: (ALSO/ATLS/ultralyd/forsvaret(SAR/ traumekirurgi) Kongresdeltagelse Ophold ved Rural Health departementer (Skotland/Canada) Funktionen skal ligeledes koordinere ægtefælles jobsøgning og sikre boligtilbud Øget uddannelse og forskning Turnusstillinger ved alle større kyst sygehuse Ph. D. studerende Midler til forskningsledighed projekter Forskningsprojektbank under professoratet for arktisk medicin Kvalitetsikringsprojekter/audit Øget udveksling af læger fra lignende organisationer Forsvarets turnuslæger/udsendte til Afganistan/MSF/Danida/intern udveksling i Grønland og øvrige arktiske områder. Lars Klenow Chefdistriktslæge 6 7

5 Nye veje... Nye veje Startpakke: Baggrunden for dette forslag er en kaotisk ankomst til Nuuk og DIH i Måske og forhåbentlig er en del af tingene omkring ansættelse og ankomst bedret siden dengang. (I disse rekrutterings- og fastholdelsestider). Forslaget indeholder en pakke indeholdende beskrivelse af afdeling, arbejdstider og vagtbelastning. Beskrivelse af bolig, billeder og plantegning, så flytning og evt. indkøb af møbler kan forberedes. Børnepasning (vuggestue, børnehave og fritidshjem) og skole skal være på plads før ankomst. Vi tror at en del læger opgiver drømmen om Grønland pga. mangel på informationer omkring ovenstående. Holdningen her er at det nok skal løse sig med tiden (hvilket det som regel også gør). Hvis man er familie med børn kan det virke uoverskueligt ikke at vide hvor og hvordan man skal bo og hvor børnene skal passes. ( Vi kan sætte en annonce i Nuuk Ugeavis mhp. børnepasning er selvfølgelig venlig ment, men virker altså ikke attraktivt når man sidder 4000 km væk i DK ). Lige nu har SANA vist kun 7 børnehavepladser i Air Greenlands børnehave og ingen vuggestuepladser, og det er alt for få. Det virker attraktivt at bygge institution i forbindelse med udbygningen af SANA. Selv ved kortere vikariater (f.eks. 3-6 mdr) er det vigtigt og vil formentlig både kunne rekruttere og fastholde en del medarbejdere i længere tid. Ovenstående er selvfølgelig også relevant på kysten. 2. Kystinstrukser for de forskellige specialer: Baggrunden for dette forslag er ansættelser på DIH s forskellige kliniske afdelinger og ansættelse på et velfungerende kystsygehus. Ud over faglige instrukser som det ses på mange danske hospitalsafdelinger er det vigtigt at vejledningerne er skræddersyet til grønlandske forhold. Specielt er det vigtigt, at der er konsensus mellem de faste distriktslæger og overlægerne om hvad der kan forventes diagnosticeret og behandlet lokalt og hvad der rimeligtvis bør overflyttes til DIH. Selvfølgelig er der stor forskel på kompetencerne på forskellige tidspunkter og lokaliteter, men det vil kunne give nogle retningslinjer og vil gøre det lettere at være distriktslæge. (både fast og vikar). Distriktslægerne vil også være bedre forberedt inden telefonisk kontakt til DIH. Det vil også lette arbejdet for vikarierende overlæger på DIH som ikke kender forholdene på kysten. Vi mener at behandlingen lokalt på kysten kunne gøres bedre, og at flere patienter kan både udredes og behandles lokalt. Desuden vil det højne og ensarte kvaliteten og styrke uddannelsesniveauet på kysten. En rimelig velfungerende instruks findes indenfor gyn/ obs. Instrukserne skal selvfølgelig forefindes elektronisk, så vikarer uden grønlandserfaring kan forberede og danne sig et indtryk inden ankomst. Det var to forslag til forbedring af det grønlandske sundhedsvæsen, som vi tror ville gøre ankomsten og hverdagen endnu mere tilfredsstillende, når man som alle os har valgt at arbejde i Grønland. Signe og Lars Vindfeldt Yngre læger til almén medicinske blokstilinger Det grønlandske sundhedsvæsen har ledelsesmæssigt gennemgået en turbulent tid siden den overordnede driftledelse, Sundhedsledelsen, blev etableret. Det har været en tid med store beslutninger i driften med implementering af ny generalplan samt store ombygninger/nybygninger på Dronning Ingrids Hospital og på kysten regionalisering med sammenlægning af sundhedsdistrikter. Det klinisk arbejdende personale oplever processen som vedvarende ustadigt dårligt vejr. Vi er kronisk underbemandede med ubesatte stillinger og nedlagte senge til den samme patientmasse, som karakteriseres ved stadigt mere komplicerede lidelser, og en sundhedsøkonomi, der ikke passer til de basale behov. For at sundhedsvæsenet overhovedet skal overleve og komme igennem uden alt for mange mén, kræver det overordnet en professionel ledelse, som tager ansvar og følger op på de problemer, som opstår hen ad vejen. Ud over at kigge frem skal man til stadighed være lydhør overfor det klinisk arbejdende personale og overordnet sikre forudsætningerne for, at de daglige patientforløb er effektive. Sundhedsledelsen har godt nok ansvaret for at efterleve Selvstyrets økonomiske krav, men ledelsen skal også sikre ligelig adgang til tilstrækkelig behandling for flest mulige patienter. De ansvarlige for de kliniske afdelinger på Landshospitalet og kystens Sundhedscentre mangler en personlig ansvarlig kontakt til Sundhedsledelsen, som kan løse de akutte overordnede problemstillinger, der opstår. Der savnes den løbende dialog. Sundhedsledelsen består af 5 personer, men opgave- og ansvarsfordeling synes uklar. Forslag: Entydighed i opgave- og ansvarsfordeling i Sundhedsledelsen og direkte kontaktforum mellem disse og de klinisk overordnede ansvarlige chefdistriktslæger og administrerende overlæger, oversygeplejersker og forstandere. Landshospitalet mangler på enkelte specialer konstant speciallæger, og det er dyrt og ineffektivt i patientbehandlingen. Forslag: Etablere økonomisk formaliseret samarbejde med klinisk afdeling i udlandet, som løbende dækker de vakante overlægestillinger i vedkommende speciale. Lægene kan være speciallæger og læger langt henne i deres hoveduddannelse. På røntgenområdet også etablere beskrivelse af CT-skanninger og røntgenbilleder på denne afdeling. Det grønlandske sundhedsvæsen betjener en befolkning på mennesker. Dronning Ingris Hospital dækker alle specialer, omend mange patienter henvises til videre undersøgelse og behandling i udlandet. I Danmark kræves, for at de enkelte specialer lever op til almindelige kvali tetskrav, sædvanligvis et befolkningsunderlag på mindst mennesker. På sigt vil det grønlandske sundhedsvæsen få meget svært ved at rekruttere speciallæger, som dækker alle områderne, og det er kostbart at følge med i den nye teknologi og de nye og stadigt dyrere behandlinger. Hvis vi i dag skulle planlægge det grønlandske sundhedsvæsen fra bunden af, ville vi (nok) overveje/vælge, at lægge Landshospitalet for Grønland i det islandske Landsspitalet ligesom vi (nok) i debatten om den grønlandske infrastruktur ville have overvejet at lægge Kangerlussuaq i Island! Allerede i dag har vi et vist samarbejde om behandling af patienter fra Grønlands Østkyst og alvorligt syge patienter, der evakueres til Island istedet for Danmark på grund af nærheden. Forslag: Indlede formaliseret økonomisk samarbejde med det islandske sundhedsvæsen - i første omgang om behandling af de helt akutte svære sygdomme og skader, så elektiv undersøgelse og behandling af udvalgte patientgrupper for på sigt at udvide samarbejdet til andre områder. Ovenstående problemstillinger og forslag er ikke nye og diskuteres jævnligt. En gang i mellem er det sundt at stoppe op og tænke på, hvad det egentlig er, vi gør og hvorfor. Det grønlandske sundhedsvæsen skal sikre, at flest mulige patienter får lige adgang til kvalificeret og tilstrækkelig ydelse indenfor sundhedsvæsenets faglige muligheder og økonomiske rammer. Imidlertid kan vi ikke det hele selv og ej heller har råd til at tilbyde alle behandlinger. Derfor skal vi prioritere. Forslag: Politisk og faglig prioritering af sundhedsvæsenets opgaver. Knud Erik Kleist 8 9

6 Nye veje... Nye veje... Nye veje... Sundhedsvæsnets risikovillige kapital. Der afsættes årligt 1% af Sundhedsvæsnets budget min. 10 millioner - til en fond. Ansatte og institutioner i SHV kan søge financiering i denne fond til tiltag, som har til hensigt at afprøve for slag til forbedringer i SHV. Det eksisterende diabetesprojekt - som er financieret af udefra kommende midler - kunne have søgt fra en sådan fond. Et årsværk til at gennemføre en rationalisering af medicinforbruget i Grønland, kunne søges herfra. En minituøs monitorering og evaluering af igangværende projekter, såsom telemedicin og EPJ kunne være søgt herfra. Osv osv osv Baggrunden for forslaget er, at det oftest - altid? - er uhyre svært at finde midler i den enkelte institutions daglige drift til den slags tiltag. Og i SHV s overordnede budget vil den slags tiltag altid skulle konkurrere med sikre tiltag såsom afvikling af ventelister. Sundhedsvæsenets risikovillige kapital skal, som titlen lyder, bruges til noget, hvor resultatet ikke nødvendigvis kan forudses 100%, og hvor resultatet også kan vise sig at være, at det ikke var nogen god ide, pengene blev brugt på. Alternative ansættelsesformer - platformmodellen. I de eksisterende overenskomster gemmer der sig en del penge, som er udgifter for arbejdsgiveren, men ikke d irekte opfattes som indtægt af arbejdstageren. Der tænkes her på frirejser, kursusmidler mv. mv. Der etableres en alternativ ansættelsesform, hvor disse midler omregnes til cool cash og udbetales som løn; der må i sagens natur nok være tale om fastansættelse eller tidsbegrænset ansættelse for en længere periode for at det giver nogen mening - for arbejdsgiveren i hvert fald. Tanken er ikke ny, og stammer iø ikke fra undertegnede men en tidligere kollega; sammen forsøgte vi os for små 10 år siden med en gennemregning af lægeoverenskomsten og det var ganske artige lønmidler, som blev synliggjort på den måde. Navnet platformmodellen valgtes for at give associationer til ansættelse på olieplatforme, d.v.s. en fast ansættelsesform med on-and-off arbejdsindsats. Den seniorordning nedsættelse af arbejdstid - som er etableret for et par kolleger gennem de sidste år, kunne godt opfattes som et skridt på vej i retning af noget af det, jeg har forsøgt at beskrive ovenfor. Den er i hvert fald et udtryk for en vilje til fleksibilitet omkring brug af overenskomsterne. Mere af det, kære arbejdsgiver. Så kan I jo også med god samvittighed trække i den anden retning, den dag hvor der går 13 på dusinet af sundhedsfagligt uddannede. Thomas Stensgaard, Distriktslæge Skærpede alkoholrestriktioner Et af de allerstørste problemer for sundhedsvæsenet skyldes alkohol, og dette problem kan ikke løses internt i sundhedsvæsenet. Hvis antallet af direkte alkoholbetingede henvendelser til sundhedsvæsenet blev reduceret drastisk, ville der frigøres ressourcer i betydeligt omfang. Hvis endvidere omfanget af indirekte alkoholbetingede opgaver blev reduceret, ville sundhedsvæsenet med den nuværende bemanding være i stand til at løse samtlige øvrige opgaver. Naalakkersuisut bør derfor opfordres til at træde i karakter og tage nogle upopulære beslutninger. Landets alkoholpolitik bør skærpes ved anvendelse af velkendte og effektive metoder som f.eks. øgede afgifter, restriktioner på salg og udskænkning, og rationering. Kortlægning af arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet Hvad er det, der gør at sundhedsvæsenets personale ikke kan nå deres opgaver? Hvorfor synes vikarierende, praktiserende læger at arbejdsbyrden er ganske overkommelig, mens de faste distriktslæger er ved at drukne i opgaver? Vi tror, at vi kender i hvert fald nogle af svarene, men før jeg kaster mig ud i forslag til at forbedre situationen og løse problemerne, synes jeg at en grundig analyse af arbejdsbyrden er nødvendig. Med resultaterne fra et sådant tidsstudie i hånden kan vi udregne behovet for arbejdskraft og prioritere den eksisterende arbejdskrafts indsats. Peter Bjerregaard Professor i Arktisk Sundhed Rygestopstilbud i Sundhedsvæsenet Rygning er fortsat et hyppigt og meget alvorligt sundhedsproblem i Grønland, som bidrager væsentligt til de kroniske sygdomme i såvel omfang som sværhedsgrad i Grønland. WHO har ligefrem klassificeret rygning som en sygdom (ICD 10). Der er både samfundsmæssige og individuelle interesser i at nedbringe antallet af rygere i Grønland. Sundhedsvæsenet i Grønland har mulighed for at bidrage hertil. Rygestops behandling er således et omkostningseffektivt tiltag, som består af en kombination af rådgivning og farmakologisk behandling. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med et systematisk rygestop tilbud i alle primære sundhedsenheder i Grønland. Med udgangspunkt i det dygtige sundhedspersonale i Grønland kunne der uddannes 1-2 rygestop instruktører per klinik, som kunne varetage rygestop rådgivning, som en del af deres arbejdsopgaver. Kompetencen til at uddanne rygestop instruktører findes allerede i Grønland. Som supplement til rådgivningsforløb omkring rygestop findes også effektive farmakologiske midler herunder nikotinsubstitution, varenicilin (champix) m.fl. som må gøres tilpas tilgængelige i Grønland. Sundhedsvæsenet kan dog ikke stå alene med opgaven. Forebyggelseskommissionen (nedsat af den danske regering), som repræsenterer de bedst dokumenterede forebyggelses anbefalinger for øjeblikket, fremhæver således også behov for regulering af tobakken, herunder høje afgifter, forbud mod rygning indendørs (fraset eget hjem) og på uddannelsesinstitutioners område, forbud mod synlige tobaksvarer på salgssteder, forbud mod og håndhævelse af tobakssalg til unge under 18 år samt billedadvarsler på tobakspakker. 1. Anvendelse af farmaka til rygeafvænning ved Phillip Tønnesen, Institut for Rationel Farmakoterapi. 2. Bredesen H, Lous J. Rygeafvænning. Ugeskr Læger 2009: 171; Tønnesen P. Evidensbaseret rygeafvænning hvordan? Ugeskr Læger 2009: 171; Forebyggelseskommisionens Rapport (http://www.forebyggelseskommissionen.dk/) Michael Lynge Pedersen Distriktslæge 10 11

Nakorsanut. Regionalisering. Ilulissat

Nakorsanut. Regionalisering. Ilulissat Nakorsanut Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nummer 1. 2012-37. Årgang TEMA: Regionalisering FEldon Ilulissat Mål og midler i regionaliseringen. side 4 Regionalisering set fra Uummannaq. side

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

NAKORSANUT TEMA: ARVELIGE SYGDOMME

NAKORSANUT TEMA: ARVELIGE SYGDOMME NAKORSANUT Meddelelser fra Grønlands Lægekredsforening Nr. 1 Marts 2005 30 Årgang TEMA: ARVELIGE SYGDOMME Arvelige kræftsygdomme Torben Myrhøj 3 Cholestasis Familiaris Groenlandica (CFG) Lars Peter Hansen,

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL

REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REDEGØRELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL REFORM AF SUNDHEDSVÆSENETS STRUKTUR Upernavik Fremtidig distriktsinddeling Ilulissat Aasiaat Tasiilaq Sisimiut Nuuk Qaqortoq Direktoratet for Sundhed, januar 2007 J.

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Forebyggelse i kommunerne

Forebyggelse i kommunerne 2 juni 2002 Tema: Tidsskrift om forebyggelse Forebyggelse i kommunerne 4 15 24 12 Leder...s. 3 Tema: Forebyggelse i kommunerne Tæt på borgerne Kommunerne har ansvaret for en lang række opgaver, der har

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34

hvad med indhold/ forebyggelse/04 it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 etik/22 Behandling/28 100 års sundhed/34 FORORD/ 3 hvad med sundheden? En stærk fødselar indhold/ Debat/ forebyggelse/04 Meget mere end kampagner it/10 Teknologi forandrer patienternes liv Rekruttering/16 Nej, der er ikke en læge til stede etik/22

Læs mere

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125

Bunker MAGASINET. truer helbredet. Arbejdstilsynet stiller krav til hospital. Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 Nr. 02 I FEBRUAR 2009 I Fagbladet for medlemmer af DL I ISSN 1903-3125 MAGASINET DL PATIENT I ADMINISTRATION I KOMMUNIKATION Hver anden afdeling mangler sekretærer Bunker truer helbredet Arbejdstilsynet

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Forord. Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne?

Forord. Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne? 1 2 Forord Hvordan skal vi prioritere vores sundhedsydelser, sygdomsbehandlinger og ressourcerne? Det er et spørgsmål, som jævnligt toner frem i den offentlige debat og har gjort det i mange år efterhånden.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig

Konturerne af en ny hospitalsplan tegner sig Konkurrence Vind en uge i et feriehus. Region Hovedstadens Feriefond råder over 49 feriehuse og du kan vinde en uges gratis ophold. Medarbejderklubber Idrætsforeningen på Bispebjerg Hospital er en kæmpesucces

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere