VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER"

Transkript

1 VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a., at kommunerne senest fra den 1. august 2009 skal gennemføre en visitation af nye ansøgninger om godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 inden for 21 dage med henblik på at klarlægge, om sagerne er tilstrækkelig oplyst til, at sagsbehandlingen kan påbegyndes. En miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 forudsætter, at den godkendende myndighed på afgørelsestidspunktet er i besiddelse af en lang række oplysninger om den pågældende virksomhed, herunder bl.a. om driften og beliggenheden. Retsgrundlaget Efter 5, stk. 2, og 3, i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal en ansøgning om godkendelse af husdyrbrug indeholde de oplysninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 2. Oplysningerne skal indleveres gennem det elektroniske ansøgningssystem på Kommunerne kan anmode om oplysninger, der ikke fremgår af bilag 2, men kun hvis disse efter en konkret vurdering er relevante i den enkelte sag, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre, at de oplysninger, der typisk er nødvendige for behandlingen af sagerne, er til stede ved sagsbehandlingens begyndelse. Hertil kommer, at loven i et vist omfang hviler på et system med inddragelse af offentligheden, naboer mv. tidligt i processen, hvilket fordrer, at det ansøgte fremstår klart og velbeskrevet. Formålet med visitationen Det er imidlertid ikke alle oplysninger opført i bekendtgørelsens bilag 2, der er nødvendige allerede ved sagsbehandlingens begyndelse. Det kan være vanskeligt at konstatere, om de nødvendige oplysninger er indleveret i tilstrækkeligt omfang til, at sagen kan begynde. Viser det sig senere, at centrale oplysninger mangler, kan det forlænge afgørelsestiden unødigt. Formålet med indførelse af en visitationsprocedure i husdyrsager er derfor bl.a. at sikre, at de til sagsbehandlingen nødvendige oplysninger i videst muligt omfang foreligger ved sagens begyndelse, dvs. i forbindelse med ansøgningens indgivelse gennem det elektroniske ansøgningssystem. Herudover er det bl.a. hensigten, at husdyrsager skal behandles Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR

2 inden for nærmere angivne maksimale afgørelsestider, og gennemførelse af visitationsproceduren vil i den forbindelse fastlægge begyndelsestidspunktet. Indhold Anvendes fra Visitationsproceduren består af denne vejledning samt en såkaldt "tjekliste" (bilag 1) og en række brevskabeloner (bilag 2-5). Visitationsproceduren er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og KL. Visitationsproceduren skal anvendes fra den 1. august 2009, men proceduren vil indtil da kunne anvendes på frivillig basis i kommunerne. Gennemførelse af visitationsproceduren Visitationen af ansøgningen Sagsbehandlingen kan påbegyndes Inden 21 dage Forholdet til det elektroniske ansøgningssystem Gennemførelse af visitationsproceduren består i første række i, at der i alle nye sager fra og med 1. august 2009 skal foretages en sammenligning (visitation) af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, med de oplysningskrav, der er opstillet i bilag 1 til denne vejledning ("tjeklisten"). Formålet hermed er at afklare på et tidligt stadie i sagen, om oplysningerne i ansøgningen er tilstrækkelige til, at sagsbehandlingen kan påbegyndes, eller om der mangler oplysninger, der i givet fald kan fremskaffes fra ansøger, jf. herom nedenfor under afsnittet: "Resultatet af visitationen af ansøgningen". Visitation af en ansøgning skal gennemføres af kommunen inden 21 dage fra ansøgningens modtagelse i kommunen gennem det elektroniske ansøgningssystem. Visiteres ansøgningen ikke inden for denne frist, betragtes visitationsproceduren som værende afsluttet ved udløbet af 21 dages perioden. Indsendelse af oplysninger i forbindelse med en ansøgning skal efter de gældende regler ske under anvendelse af det elektroniske ansøgningssystem, som nærmere beskrevet i vejledning om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, pkt Tjeklisten (bilag 1 til vejledningen), der skal anvendes af kommunen, bygger derfor på det elektroniske ansøgningsskema med tilhørende hjælpetekster. I det elektroniske ansøgningssystem guides ansøgeren til at afgive de relevante oplysninger og beskrivelser om husdyrbruget til brug for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen. Ved brug af ansøgningssystemet opfylder ansøgeren i udgangspunktet de krav til oplysninger om husdyrbruget, som kan stilles. Dette vil også gælde fremover, og visitationsproceduren tager kun sigte på at sikre, at de nødvendige oplysninger, der er anført i ansøgningsskemaet, foreligger ved sagens begyndelse. Ikke alle bilag 2- oplysninger Størstedelen af de oplysninger, der skal gives i det elektroniske ansøgningsskema (samt i bilag til skemaet), er omfattet af oplysningskravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. En del af disse oplysninger er dog udeladt af den obligatoriske visitation, fordi kommunen ikke 2

3 umiddelbart vil kunne se ud af ansøgningen, om oplysningen mangler eller om den blot ikke er relevant for den pågældende ansøgning. Det gælder f.eks. oplysning om biaktiviteter eller overdækning af gyllebeholder. Hvis der ikke er oplyst noget under et sådant punkt, må kommunen derfor gå ud fra, at der ikke er noget at oplyse. Selv om en del af ansøgningsskemaets oplysningspunkter således ikke er valgt som en del af de oplysninger, som kommunen skal tjekke for at konstatere, om ansøgningen er fuldstændig, så har ansøgeren dog pligt til at afgive alle oplysninger, som er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Hvis kommunen ved den senere behandling af sagen konstaterer, at der har manglet oplysninger for nogle af disse øvrige punkter, og dette medfører væsentlige ændringer i ansøgningen, kan det betyde, at ansøgningen må afvises, selv om den i første omgang blev visiteret som fuldstændig, jf. herom nedenfor under afsnittet: "Efterfølgende væsentlige ændringer i ansøgningen (projektet)". Ved visitationen undersøges det som nævnt kun, om ansøgningen er god nok til at sagsbehandlingen kan påbegyndes. Det er ikke hensigten, at sagen dermed er tilstrækkeligt oplyst til at kunne afgøres, når visitationen er afsluttet. Der kan derfor efterfølgende vise sig at være behov for yderligere oplysninger ud over de, der er beskrevet i ansøgningssystemet. Yderligere oplysninger Behovet for yderligere oplysninger må afdækkes i den efterfølgende dialog mellem ansøger og kommunen. Bliver der behov for at indhente yderligere oplysninger til brug for en konkret sag, falder dette uden for visitationsproceduren. Kommunens kontrol af oplysningerne i ansøgningen Visitationsproceduren består som nævnt i, at de indsendte oplysninger sammenholdes med kravene i bilag 1 til denne vejledning (tjeklisten). Tjeklistens udformning Ikke sagsbehandling Brug af hjælpeteksten Tjeklisten består af en udvalgt del af oplysningspunkterne fra det elektroniske ansøgningsskema. Rækkefølgen af punkterne på tjeklisten er valgt efter rækkefølgen i den pdf-fil, som genereres som en udskrift af ansøgningsskemaet. I de to første kolonner i tjeklisten vises nummer og overskrift til oplysningsfelterne, som de fremgår af pdf-filen. I den tredje kolonne er der indsat kopi af det elektroniske ansøgningsskemas hjælpetekst til ansøger. Det er ikke hensigten, at kommunen skal iværksætte egentlig sagsbehandling under visitationsproceduren, da det forventes, at visitationen af ansøgningen skal kunne gennemføres på forholdsvis kort tid. Kommunen skal i overensstemmelse hermed alene kontrollere, at oplysningerne i ansøgningen er til stede i fornødent omfang. Der skal ved kontrollen heraf tages udgangspunkt i de hjælpetekster, der er anført i ansøgningsskemaet, og som er revideret i forbindelse med udarbejdelsen af visitationsproceduren. For at afgøre, om oplysningerne i 3

4 de enkelte felter betragtes som fuldstændige, skal kommunen således alene vurdere, om oplysningerne lever op til hjælpetekstens beskrivelse. Kontrol af oplysningerne Frivillig visitation Inden for rammerne af visitationsproceduren vil der dog samtidig kunne foretages en vis kontrol af, at beregninger og målinger er udført korrekt af ansøgeren og i overensstemmelse med de gældende vejledninger. Det er omvendt ikke hensigten, at kommunen skal foretage en tilbundsgående prøvelse af alle beregninger og målinger i forbindelse med visitationen af sagen, da dette forudsætter en nærmere prøvelse, som i givet fald skal foretages i forbindelse med sagens behandling. Kommunen kan herudover efterprøve, om der foreligger oplysninger i de dele af ansøgningsskemaet, der i den enkelte kommune erfaringsmæssigt oftest giver anledning til, at der senere indhentes supplerende oplysninger. Visitationsproceduren hindrer således ikke, at der sker en tilpasning heraf til de lokale forhold i den enkelte kommune, forudsat at denne tilpasning ligger inden for rammerne af retsgrundlaget, herunder navnlig kravet til ansøgningen i bilag 2 til bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og udformningen af det elektroniske ansøgningsskema, jf. det anførte ovenfor. Tilpasning Afgørelsestiden Kommunerne kan også selv vælge, om de vil tilpasse tjeklisten efter deres eget ønske, f.eks. ved at lave om på rækkefølgen af punkterne, så de i stedet for følger rækkefølgen i det elektroniske ansøgningsskema eller emnerne i skabelonen for Den gode miljøgodkendelse. En del kommuner har i forvejen udarbejdet procedurer for modtagelse af sager og indledende sagsbehandling, og punkterne kan også indsættes i kommunens egen procedure. Kommunerne kan dermed supplere den obligatoriske visitation efter eget ønske, men det er den obligatoriske visitation (tjeklisten), der afgør, om ansøgningen er fuldstændig i relation til måling af kommunens afgørelsestid. Resultatet af visitationen af ansøgningen Fuldstændig ansøgning Ufuldstændig ansøgning Hvis kommunen efter ovenstående gennemgang af ansøgningen kan konstatere, at oplysningerne i ansøgningen er fyldestgørende set i forhold til tjeklisten (bilag 1), anses visitationsproceduren for afsluttet. Sagen kan herefter overgå til videre sagsbehandling, og kommunen anvender den "grønne knap", jf. nedenfor om UVISA-systemet. Hvis kommunen omvendt kan konstatere, at oplysningerne i ansøgningen ikke er fyldestgørende set i forhold til tjeklisten (bilag 1), må ansøgningen betragtes som ufuldstændig. Der er herefter to muligheder: 4

5 Indhente yderligere oplysninger Vejledning Frist Ansøger indsender ikke oplysningerne (1) Kommunen skal som altovervejende udgangspunkt bede ansøgeren om at fremsende de manglende oplysninger. I forbindelse hermed følger det af kommunens vejledningspligt, jf. forvaltningslovens 7, at kommunen skal gøre ansøgeren opmærksom på, hvilke oplysninger der konkret mangler, og hvordan ansøgeren kan fremskaffe disse. Kommunen kan i den forbindelse anvende den brevskabelon, der findes som bilag 3 til denne vejledning. Vejledningspligten gælder navnlig, hvis ansøgeren ikke benytter sig af professionelle rådgivere. Er ansøgeren repræsenteret af professionelle rådgivere, kan kommunen eventuelt indskrænke sin vejledning til at angive, hvilke oplysninger der mangler. Der skal gives ansøgeren en rimelig frist til at indsende de efterspurgte oplysninger afhængig af oplysningernes karakter. Normalt vil en frist på 3 uger være tilstrækkelig. Har kommunen modtaget oplysninger inden for denne 3 ugers frist, kan sagen overgå til videre sagsbehandling. Har kommunen ikke inden for de 3 uger modtaget de udbedte oplysninger, kan kommunen i de fleste tilfælde træffe afgørelse om afvisning af ansøgningen. Se mere om afvisning nedenfor i afsnittet "Afvisning af en ufuldstændig ansøgning". Når kommunen beder om supplerende oplysninger, anvendes den "gule knap" i UVISA-systemet, jf. mere herom nedenfor. Åbenbart mangelfulde ansøgninger (2) I visse tilfælde vil ansøgningen være så mangelfuld, at det vil være udsigtsløst eller uhensigtsmæssigt at bede ansøgeren om at fremkomme med de manglende oplysninger (herefter benævnt "åbenbart mangelfulde" ansøgninger). Det vil navnlig være tilfældet, hvis kommunen ikke umiddelbart af ansøgningsmaterialet er i stand til at identificere sagens hovedelementer, herunder de oplysninger der mangler, førend sagsbehandlingen kan påbegyndes. Der kan ved vurderingen af, om en ansøgning er åbenbart mangelfuld bl.a. lægges vægt på, om centrale beskrivelser er udeladt, eller der i øvrigt mangler væsentlige oplysning om forhold, der har betydning for resten af ansøgningen (placering af væsentlige driftsbygninger). Er der tale om en åbenbart mangelfuld ansøgning, hvor det vil være udsigtsløst at indhente oplysninger, kan kommunen træffe afgørelse om afvisning uden videre og give ansøgeren vejledning om, at vedkommende er henvist til at søge igen, jf. mere herom nedenfor i afsnittet "Afvisning af åbenbart mangelfulde ansøgninger". I den forbindelse anvendes den "røde knap" i UVISA-systemet. Visitationsprocedurens afslutning Under alle omstændigheder afsluttes visitationsproceduren, når kommunen har afsluttet sin gennemgang af ansøgningen i forhold til tjeklisten. 5

6 Sagens afgørelse, herunder f.eks. en afgørelse om afvisning, eller anmodning om supplerende oplysninger, er derfor ikke en del af selve visitationsproceduren, men det indgår i stedet i afgørelsestiden. Der henvises til beskrivelsen af UVISA-systemet nedenfor. Afvisning af en ufuldstændig ansøgning Ved modtagelse af en ufuldstændig ansøgning skal kommunen som nævnt anmode ansøgeren om at fremkomme med de nødvendige oplysninger og give ansøgeren en frist herfor. Modtager kommunen ikke de udbedte oplysninger inden udløbet af fristen, kan kommunen som nævnt som hovedregel træffe afgørelse om, at ansøgningen skal afvises, jf. 5, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Afvisning er en afgørelse Vejledning Ikke altid afvisning Helt irrelevante oplysninger Afgørelsen herom er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder bl.a., at reglerne i forvaltningsloven skal overholdes. Det betyder, at ansøgeren skal gives en begrundelse for kommunens beslutning om at afvise sagen samt gives den fornødne klagevejledning, jf. forvaltningslovens kapitel 6 og 7. Til brug for kommunens afgørelse om afvisning er der udarbejdet en skabelon (bilag 4), som kan anvendes af kommunerne. Kommunen bør som minimum i forbindelse med, at en ansøger anmodes om at fremkomme med yderligere oplysninger, gøre ansøgeren udtrykkeligt opmærksom på, at hvis ansøgeren ikke fremkommer med oplysningerne inden for fristen, kan kommunen uden videre afvise sagen, jf. reglerne om vejledningspligt i forvaltningslovens 7. Udgangspunktet, hvorefter ansøgningen afvises, hvis ansøgeren ikke indleverer de påkrævede oplysninger, gælder dog ikke i alle tilfælde. For det første skal kommunen, forinden der træffes afgørelse om afvisning, tage stilling til, om de manglende oplysninger er åbenbart irrelevante for den videre sagsbehandling, eller om kommunen selv i forvejen er i besiddelse af de pågældende oplysninger. De oplysninger, der i næsten alle sager vil være irrelevante for sagens afgørelse, kunne f.eks. være sædvanlige kontaktoplysninger såsom e- post-adresser, telefonnumre eller lignende. Hertil kommer andre oplysninger, hvor det af kommunen umiddelbart og uden videre sagsbehandling kan konstateres, at disse vil være irrelevante for sagsbehandlingen og afgørelsen af den konkrete sag. Viser det sig, at oplysningerne er irrelevante, eller at kommunen selv kan fremskaffe dem uden større vanskeligheder, f.eks. fordi kommunen allerede har oplysningerne til brug for en byggesag, bør der ikke træffes afgørelse om afvisning. Sagen må i givet fald overgå til normal sagsbehandling, hvorunder oplysningerne tilvejebringes af kommunen i nødvendigt omfang. 6

7 Indsigelser fra ansøger Ny anmodning om oplysninger Visitationsproceduren er afsluttet Klagevejledning Kopi til andre end parten Ikke til naboer Ikke foreninger mv. For det andet kan ansøgningen ikke umiddelbart afvises, hvis ansøgeren - når vedkommende anmodes om de oplysninger, der mangler - fremkommer med begrundede indsigelser mod betydningen af disse oplysninger for sagens afgørelse. Der må i givet fald tages stilling til disse indsigelser under den videre sagsbehandling. Endelig kan kommunen i det enkelte tilfælde beslutte at bede ansøgeren om at fremkomme med de nødvendige oplysninger igen i stedet for at afvise sagen. Kommunen vil ikke være forpligtet hertil, men der kan være konkrete omstændigheder omkring ansøgningen, der gør, at ansøgeren bør anmodes igen om de pågældende oplysninger. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren gør opmærksom på, at oplysningerne efter ansøgerens opfattelse er irrelevante, men kommunen efter en nærmere vurdering heraf er af en anden opfattelse. Efter kommunens gennemgang af ansøgningen betragtes visitationsproceduren som nævnt som afsluttet. Hvis kommunen træffer beslutning om at indhente supplerende oplysninger, betragtes dette ikke som en del af visitationsproceduren, men som et led i sagsbehandlingen. Det er baggrunden for, at der i denne henseende skal bruges den "gule knap" i UVISA-systemet, jf. mere herom nedenfor. Kommunens afgørelse om at afvise en sag på grund af manglende oplysninger fra ansøgeren er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der er undergivet klageadgang efter reglerne herom. Der skal derfor gives korrekt klagevejledning. Der skal som udgangspunkt ikke sendes kopi af afvisningsafgørelsen til andre end ansøgeren. Efter husdyrgodkendelseslovens 55, stk. 6, skal afgørelser, der kan påklages, meddeles klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf , og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling. Afgørelser skal dog alene meddeles de landsdækkende foreninger og organisationer, der er nævnt i 87, når de har anmodet miljøministeren om at modtage underretning om afgørelserne, jf. 62. Efter husdyrgodkendelseslovens 84, stk. 1, kan afgørelser - ud over afgørelsens adressat og miljøministeren - påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I forhold til en afgørelse om afvisning af en ansøgning på grund af mangler vil der i udgangspunktet ikke være andre med en væsentlig og individuel interesse end ansøgeren. Der skal derfor ikke sendes kopi til f.eks. naboer mv. Efter lovens 86 og 87 kan visse foreninger i et vist omfang påklage afgørelser, som de har bedt om underretning om, efter lovens 61 og 62. Medmindre der er udtrykkelige holdepunkter for det modsatte, vil disse anmodninger ikke omfatte afvisningsafgørelser. 7

8 Afvisning af en åbenbart mangelfuld ansøgning Åbenbart mangelfuldt Afvisning på det foreliggende grundlag Begrundelse og klagevejledning Som nævnt ovenfor kan kommunen i særlige tilfælde vurdere på forhånd, at det vil være udsigtsløst at forsøge at indhente de nødvendige supplerende oplysninger fra ansøgeren, fordi ansøgningen fra starten må betegnes som værende meget mangelfuld på afgørende punkter (åbenbart mangelfuld). I sådanne særlige tilfælde kan kommunen træffe afgørelse om afvisning på det foreliggende grundlag, dvs. uden at det forsøges at fremskaffe oplysninger fra ansøgeren, jf. 5, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Som nævnt ovenfor er en sådan beslutning en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Der skal derfor bl.a. gives en begrundelse og behørig klagevejledning. Der henvises til afsnittet ovenfor om afvisning af ufuldstændige ansøgninger. Afvises en ansøgning på dette særlige grundlag, anvendes den "røde knap" i UVISA-systemet, jf. mere herom nedenfor. Berostillelse af sagen på ansøgerens foranledning Ansøgningen trækkes Særlige regler om berostillelse Andre tilfælde 21-dages fristen En ansøger kan til enhver tid trække sin ansøgning tilbage, hvorefter sagen afsluttes uden videre i kommunen. Herudover kan enhver part have krav på, efter forvaltningslovens 21, på ethvert tidspunkt af sagens behandling at forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Det kan endvidere være relevant at udsætte en sag f.eks. i forbindelse med, at der gives en part aktindsigt og i forbindelse med partshøringsfasen, jf. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven af 4. december 1986, pkt. 101 og 122. Uden for disse særlige tilfælde, der følger af særlige forvaltningsretlige regler, vil en ansøger normalt ikke have retskrav på, at afgørelsen af en sag stilles i bero på ubestemt tid. Visiteres en ansøgning slet ikke inden for 21 dage, betragtes den i relation til afgørelsestiden som værende fuldstændig, men dette hindrer selvsagt ikke, at kommunen over for ansøgeren kan vælge at udsætte gennemførelse af visitationen. Se nærmere om ansøgerens frister for at indlevere yderligere oplysninger ovenfor under afsnittet "Resultatet af visitationen af ansøgningen". 8

9 Efterfølgende væsentlige ændringer i ansøgningen (projektet) Væsentlige ændringer I sager om godkendelse af husdyrbrug er det ofte forekommende, at en ansøgning ændres/tilrettes i forbindelse med kommunens løbende behandling af ansøgningen og under den løbende dialog med ansøgeren. Ændringer i en ansøgning kan i nogle tilfælde være så væsentlige, at der reelt er tale om, at den oprindelige ansøgning må anses som værende bortfaldet (opgivet af ansøger), og en ny ansøgning indgivet. Der skal dog være tale om meget betydelige ændringer i ansøgningen. Kriterier Eksempler Almindelige tilpasninger Offentlighed Begrundelse og klagevejledning Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der foreligger så væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige projekt, at det skal betragtes som en helt ny ansøgning. Herved kan det bl.a. tillægges særlig vægt, om oplysningerne i den oprindelige ansøgning i al væsentlighed bliver uden betydning. Et tilfælde kunne være, at den ansøgte produktionsform eller driftsforhold ændres væsentligt, f.eks. hvis ansøgeren under sagen beslutter i stedet at ansøge om en anden dyretype, eller hvis det ansøgte antal dyreenheder øges betydeligt. Et andet tilfælde kunne være meget væsentlige bygningsmæssige ændringer, f.eks. hvis der i stedet for udvidelse i eksisterende driftsbygninger nu ønskes opført en ny stald eller lignende, eller hvis bygninger ønskes placeret væsentlig anderledes. Derimod vil mindre bygningsforandringer og andre hyppigt forekommende tilpasninger ikke bevirke, at der er tale om en ny ansøgning. Normalt vil offentlighedsproceduren efter husdyrgodkendelseslovens 55 i givet fald først skulle påbegyndes efter visitation af sagen. I de tilfælde, hvor ændringer i en ansøgning er så væsentlige, at den oprindelige ansøgning må betragtes som opgivet, og en ny ansøgning indgivet, vil der efter omstændighederne skulle gennemføres en ny offentlighedsprocedure. Det skyldes, at forudsætningerne for offentlighedens inddragelse i sagen må anses for bortfaldet med den tidligere ansøgning. Kommunens beslutning om, at den oprindelige ansøgning bortfalder og erstattes af den nu væsentligt ændrede ansøgning, er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, Der skal derfor bl.a. gives en begrundelse og behørig klagevejledning. Visitationsproceduren i forhold til UVISA (moniteringssystemet på husdyrgodkendelse.dk) UVISA I ansøgningssystemet skal kommunen bruge de forskellige knapper til at give besked til ansøgerne om resultatet af visitationsproceduren. Tryk på knapperne udløser fremsendelse af generelt formulerede mails til ansøger. Disse mails bør altid suppleres af et decideret brev fra kommunen til ansøger, hvori kommunen præciserer sin beslutning i sagen. 9

10 Skabeloner, som kan bruges til disse breve, findes som bilag til vejledningen. Den grønne knap Den gule knap Den røde knap Når en ansøgning er visiteret som fuldstændig, bruges den grønne knap til at generere et brev til ansøgeren med meddelelse om, at ansøgningen er klar til behandling. Den grønne knap bruges desuden til at betegne ansøgningen som visiteret og klar til behandling i UVISA (moniteringssystemet på husdyrgodkendelse.dk). Når en ansøgning er visiteret som ufuldstændig, og der skal indhentes yderligere oplysninger, anvendes den gule knap. Når ansøgningen visiteres som åbenbart mangelfuld, eller når ansøgeren ikke fremkommer med de nødvendige oplysninger, og der på baggrund heraf træffes afgørelse om afvisning af sagen, anvendes den røde knap til at give en besked til ansøgeren herom og til at afslutte sagen i UVISA. 10

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Nyt til kommunerne om husdyrgodkendelse

Nyt til kommunerne om husdyrgodkendelse Nyt til kommunerne om husdyrgodkendelse Nyhedsbrev nr. 2 Temanummer om monitering Udsendt den 7. maj 2009 UVISA Kommunernes nye obligatoriske moniteringssystem for behandlingen af ansøgninger Fra og med

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til.

I det følgende vil Miljøstyrelsen fremkomme med de bemærkninger, som jeres henvendelse giver anledning til. Landboforeningen Gefion Fulbyvej 15 4180 Sorø Erhverv J.nr. MST1240-00260 Ref. Tisov/Suish Den 12. juli 2010 Landboforeningen Gefions henvendelse til Ombudsmanden vedr. kommunernes administration af reglerne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget

Notat. Vedr. inddragelse af Aftagerforeningen Østerlund Varme. 1. Indledning og sammenfatning. 2. Retsgrundlaget Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Direkte: 25 29 08 43 J.nr. 12241

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager.

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager. Til kommunerne Erhverv Ref. HEFRI Den 20. juni 2016 Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser for første halvår 2016. Det er nu blevet tid til at opgøre sagsbehandlingstiden

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse Dato 19. marts 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 14/17710-11 Side 1/6 Afgørelse klage over afvisning af partsstatus til nabos anlæg af vej og ny overkørselstilladelse

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag

Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag Manglende iagttagelse af 11 og 12 i offentlighedsloven i boligsikringssag I en sag om tilbagebetaling af boligsikring havde en klager udtrykkeligt gjort boligstyrelsen bekendt med, at han over for kommunen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015

Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive. t.foged@mail.dk. Den 22. oktober 2015 Thorkil Foged Bærsholmvej 15 7800 Skive t.foged@mail.dk Den 22. oktober 2015 Bærsholmvej 15 7800 Skive - Anmeldeordningen 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune har den 15. oktober 2015

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kolding Kommune Akseltorv Kolding Orientering om afgørelse. Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. , kommunens j.nr.

Kolding Kommune Akseltorv Kolding Orientering om afgørelse. Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. , kommunens j.nr. Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding 2016-38705 Dato: 06-10-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til, vedrørende ejendommen matr.nr. 2016-0843.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere