Naturpleje i Natura 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturpleje i Natura 2000"

Transkript

1 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder

2 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer... 6 Tilskud til Forberedelse til afgræsning... 8 Tilskud til Rydning af tilgroede arealer Tilskud til Etablering af naturlige vandstandsforhold (Hydrologiprojekter) Naturplanens betydning Kontakt En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder Denne pjece fortæller om mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift og til at investere i forbedringer af naturen i de særlige Natura 2000-områder. Natura 2000 er et fælles europæisk netværk, som skal beskytte de mest værdifulde naturområder i EU, lige fra den ungarske steppe og til marsklandet i Danmark. Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af to EU-direktiver: Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Områderne dækker næsten hektar eller ca. 8,3 procent af Danmarks landareal. Der er udpeget 252 områder i Danmark. For at sikre at Danmark lever op til forpligtelserne i de to direktiver, skal der ske en målrettet indsats for naturen. Derfor udbydes flere tilskudsmuligheder under Landdistriktsprogrammet netop til at pleje udvalgte naturtyper og arter i Natura 2000-områderne. Plejeindsatsen skal øges Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. Der plantes læhegn og etableres småbiotoper til gavn for plante- og dyrelivet, ligesom der etableres nye vandhuller til særlig glæde for padderne. Tusindvis af hektarer med eng, overdrev osv. bliver hvert år plejet med græsning eller slæt. Dette skaber lysåben natur med fine levesteder for sommerfugle og plads til pattedyr og fugle. Med Grøn Vækst har regeringen besluttet, at der skal gøres en ekstra og mere målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne. 2 3

3 Tilskudsmuligheder 2011 Praktisk information Naturplaner Miljøministeriet har udarbejdet forslag til statslige naturplaner for 246 udpegede Natura 2000-områder. Planerne forventes endeligt vedtaget i Planerne gennemføres som udgangspunkt via frivillige aftaler og tilskudsordninger. Grøn Vækst og Natura 2000 Med baggrund i Grøn Vækst udbydes under Landdistriktsprogrammet følgende fire tilskudsmuligheder i Natura 2000-områderne: 1. Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2. Tilskud til Forberedelse til afgræsning 3. Tilskud til Rydning af tilgroede arealer 4. Tilskud til Etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter). Den første tilskudsmulighed er et løbende arealtilskud, mens de tre andre er tilskud til investeringer og betegnes Natura 2000-projekter. Tilskud skal medvirke til at nå Grøn Vækst mål i 2015 På hektar med eng, overdrev og andre lysåbne naturtyper skal der ved udgangen af 2015 være indgået aftale om løbende naturpleje i form af ekstensiv græsning og/eller slæt. Såfremt nogle af de arealer, som skal afgræsses, ikke er klar til afgræsning, kan de forberedes ved opsætning af hegn og andre faciliteter. Omkring ha værdifulde arealer er under tilgroning og skal ryddes for at sikre den lysåbne natur. Der skal retableres naturlige vandstandsforhold på ha. Denne sidste tilskudsmulighed præsenteres også i pjecen, men udbydes først efter sommeren FødevareErhverv samler informationen På kan du finde uddybende information om de enkelte tilskudsmuligheder, blandt andet vejledninger og ansøgningsskemaer, ligesom der vil være link til arealudpegninger på Miljøportalen. Derudover vil nyheder om tilskudsmulighederne fremgå af siden. Kortgrundlaget er vigtigt På kan du se de relevante udpegninger for tilskudsmulighederne, som er beskrevet i denne pjece. Du kan zoome ind på kortet, så du ser det aktuelle område. Under baggrundskort i venstre bjælke kan du vælge det mest aktuelle luftfoto (ortofoto). Dernæst kan du slå forskellige temaer til. Blandt andet kan du under Landbrug få vist de arealer, der er udpegede til de beskrevne tilskud. Hovedparten af projektet skal ligge inden for de udpegede områder Du kan søge tilskud, hvis minimum 50 procent af projektets areal er udpeget på kortet til den eller de aktiviteter, du ansøger om tilskud til. Alle arealer uder tilsagn til pleje eller arealer omfattet af et Natura projekt skal være græs- eller naturarealer. Fødevareministeriet Internet MarkKort IMK-Bruger : LOIS Bemærkninger Til egne kommentarer Udskrevet: 7. februar 2011 Målforhold ca 1:7300 DDO: Copyright Cowi Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Telefon

4 Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Afgræsning og slæt giver gode levesteder for dyr og planter Den ekstensive drift skal bidrage til at skabe attraktive levesteder for vildtlevende dyr og skabe grobund for truede plantearter. I den mest værdifulde lysåbne natur i Natura områderne er det muligt at søge om tilskud til ekstensiv drift. Hvor meget kan jeg få i tilskud i 2011? Du kan søge tilskud til ekstensiv pleje af græs- og naturarealer ved afgræsning eller slæt. Tilsagnets løbetid er fem år. Du kan få kr. pr. ha/år til afgræsning eller 800 kr. pr. ha/år på arealer, hvor du kan erstatte afgræsning med slæt. Det er muligt at søge et ekstra tillæg på 600 kr. pr. ha/år til særlig fuglevenlig drift i specielt udpegede områder. På særligt værdifulde og svært tilgængelige områder kan du få kr. pr. ha/ år til afgræsning, men der er kun få af disse arealer i Danmark. Du kan se udpegningerne på Miljøportalens arealinformation. Hvad skal jeg gøre, når jeg får tilskud? Du skal sørge for, at de marker, du får tilskud til, bliver plejet i henhold til tilsagnets betingelser. I forhold til afgræsning betyder det, at der skal være et efter forholdene afpasset græsningstryk, så plantedækket kan fremtræde tæt og lavt den 31. august hvert år. Marken skal fremstå velplejet, uden at den er overgræsset. Plantedækket må ikke ødelægges. Eventuelt slæt skal tages mellem 21. juni og 31. august. Hvad må jeg ikke? Du må ikke bruge gødning og pesticider eller tilskudsfodre dyrene på de marker, du får tilskud til. Du må ikke jordbehandle markerne op i tilsagnsperioden. Både som eksisterende og kommende økolog har du mulighed for at søge denne tilskudsordning. Som økolog har du allerede opfyldt kravet om ikke at bruge pesticider. Har du tilsagn om Miljøbetinget tilskud, kan du ligeledes skifte til denne ordning. Hvad sker der efter tilsagnsperioden på 5 år? Hvis du har fået tilskud til Pleje af græsog naturarealer på en mark i et Natura 2000-område, kan du søge om et nyt tilsagn til pleje. Såfremt du ønsker at ændre driften tilbage til eksempelvis kornavl efter de fem år, skal du anmelde den ønskede driftsændring til kommunen (jf. Naturbeskyttelseslovens anmeldelsesordning 19 b). Kommunen tager så stilling til, om du kan få tilladelse til at opdyrke arealet igen. Hvis afgørelsen indebærer, at du får et dokumenteret økonomisk tab, har du krav på erstatning. dit areal i 2008, kan du fremover også søge Enkeltbetaling til arealet, så længe arealet er under denne miljøordning. Det gælder også, selvom arealets plantedække ændrer karakter, som følge af den ekstensive drift på arealet. Du kan finde mere information om disse krav i Vejledningen for Enkeltbetaling Prioritering af ansøgninger Hvis du har fået tilskud til Rydning og/ eller Forberedelse til afgræsning, vil din ansøgning om Pleje få højeste prioritet. Du kan få mere information om prioritering af ansøgningerne i vejledningen til ordningen. Hvordan og hvornår søger jeg? Du kan søge om tilskud til Pleje af græsog naturarealer på Fællesskemaet til Enkeltbetalingsordningen inden 27. april Mere information på Hvad hvis plantedækket ændrer sig som følge af ordningen? Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer vil ikke påvirke dine muligheder for at få Enkeltbetaling. Hvis du søgte og retmæssigt modtog Enkeltbetaling til 6 7

5 Tilskud til Forberedelse til afgræsning Nogle naturarealer er ikke klar til afgræsning Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe en rig natur. De arealer som på nuværende tidspunkt mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, kan klargøres til afgræsning. Hvad kan jeg søge tilskud til og hvor meget? Du kan søge om tilskud til nyt hegn, elforsyning, vandingsfaciliteter og fangfolde. Du skal som minimum søge tilskud til hegn eller drikkevandsforsyning, dvs. du kan ikke kun søge tilskud til en elforsyning eller en fangfold. Læskure er ikke omfattet af tilskud. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente mindst to tilbud på opgaven. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Du kan opnå 100 procent i tilskud til de udgifter, som er direkte relateret til projektet. Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan søge om tilskud? Du kan søge om tilskud til Forberedelse til afgræsning i de samme områder, som du kan søge om tilskud til Pleje af græsog naturarealer. Hvilket hegn skal jeg bruge? Det er op til dig, hvilket hegn du sætter op, men du skal beskrive, hvorfor du har valgt, som du har, og det skal være til en rimelig pris og skal kunne holde i mindst tre år efter afslutning af projektet. Det samme gælder eventuelle andre faciliteter. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Nej. Du skal kun søge dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3, hvis du foretager ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn mv. er ikke en ændring af arealets tilstand. Er der særlige betingelser, jeg skal være opmærksom på? Der må ikke i forvejen være et brugbart hegn på arealet. Hvis der findes et hegn, som er udtjent, skal dette dokumenteres, normalt ved beskrivelse og billeder af hegnet. Prioritering af ansøgninger Ansøgningerne bliver prioriteret efter samme retningslinjer som ansøgningerne til ordningen Pleje af græs- og naturarealer. De samme arealer har dermed mulighed for at få tilskud under begge ordninger. Hvordan og hvornår søger jeg? I 2011 er der to ansøgningsrunder. Fra 26. maj til 7. juli og forventet igen i efteråret. Du søger på et særligt ansøgningsskema. Mere information på Hvis du søger om tilskud til Forberedelse til afgræsning og Rydning af tilgroede arealer samtidig, prioriteres ansøgningerne som ét samlet projekt efter prioriteringskriterierne for rydning. Kan jeg være sikker på at få tilskud til efterfølgende pleje? Normalt ja. De ansøgninger, som har fået tilskud til Forberedelse til afgræsning, prioriteres først under tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer. 8 9

6 Tilskud til Rydning af tilgroede arealer Lysåbne naturtyper skal holdes lysåbne Det er vigtigt for mange forskellige planter og dyr, at våde naturtyper såsom ferske enge eller tørre naturtyper såsom overdrev ikke gror til med træer og buske. Træer og buske vil med tiden bortskygge de truede plantearter. På overdrev kan det være naturligt med spredte buske og træer, men de må ikke være dominerende. Hvad kan jeg søge tilskud til og hvor meget? Du kan søge tilskud til at rydde tilgroede arealer og til at fjerne materialet fra arealet. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og skal derfor begrunde den valgte løsning, så det er muligt at vurdere, om valget af en bestemt maskine eller metode til opgaven er fagligt velbegrundet, og at der ikke findes billigere alternativer, der er lige så gode. Kørsel med eventuelle maskiner skal påvirke plantedækket mindst muligt. Du skal indhente mindst to tilbud på opgaven. Du kan opnå 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Der gives ikke tilskud til eget arbejde. Hvor kan jeg få tilskud? På de arealer, hvor Miljøministeriet har registreret uønsket tilgroning i Natura 2000-områderne. I alt er der udpeget ca ha. Prioritering af ansøgninger Hvis arealet har en rig flora og en mindre grad af tilgroning, vil ansøgningen blive prioriteret højest. Det skyldes, at der her med relativt få midler kan sikres et meget værdifuldt areal. Omvendt vil et areal med få plantearter og en kraftig tilgroning blive prioriteret lavest. Prioriteringen er baseret på arealudpegningerne på Miljøportalen. En ansøgning om tilskud til både rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning kan søges som ét samlet projekt og prioriteres efter kriterierne for rydning. Er der særlige betingelser? Du kan kun søge tilskud til fjernelse af uønsket opvækst, og ikke til rydning af skov, juletræer, frugttræer eller lignende. Rydning og fjernelse af materiale kan foretages udenfor fuglenes yngletid fra 15. juli til 31. marts. Ryddet materiale skal fjernes fra arealet. Rydningen skal opretholdes i tre år efter projektet er afslutttet og mindst i fem år fra tilsagnsdatoen. I det sidste halve år af denne periode må der ikke være genvækst af vedplanter ældre end et år. Ved afrapportering skal der vedlægges billeder af arealet, som viser tilstanden, efter at rydningen er foretaget. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Du skal søge dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 på arealer, hvor der ikke tidligere med jævne mellemrum er blevet ryddet. Det anbefales at spørge kommunen. Driftslovens krav om rydning Arealer, som var uden træer og buske i 2004, er normalt omfattet af en rydningspligt efter Driftsloven. På disse arealer kan du ikke få tilskud til rydning. Et areal kan efter en rydning blive omfattet af Driftslovens bestemmelser om rydningspligt, se mere om dette på Undtaget fra dette er arealer, som allerede før rydningsprojektet var undtaget Driftsloven, for eksempel fordi arealet er vådt eller har en stejl hældning. Hvordan og hvornår søger jeg? I 2011 er der to ansøgningsrunder. Fra 26. maj til 7. juli og forventet igen i efteråret. Du søger på et særligt ansøgningsskema. Mere information på

7 Tilskud til Etablering af naturlige vandstandsforhold (Hydrologiprojekter) Vi har valgt at fortælle dig om denne tilskudsmulighed, selvom reglerne ikke er på plads endnu. Dette er for at give dig mulighed for at forberede dig, før de endelige regler kommer i efteråret Vandet som en del af den åbne natur Våde områder i naturen er meget vigtige for dyr, såsom odder, frøer og salamandre, ligesom mange forskellige plantearter trives her. Derfor indføres en tilskudsmulighed, som understøtter, at vandstanden i et naturområde kan føres helt eller delvist tilbage til situationen før dræning af området. Hvad skal du gøre? Projekterne vil være forskellige, men oftest vil der være tale om at afbryde dræn eller afvandingsgrøfter i området. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende og tidligere drænede områder på eksempelvis en strandeng eller i et kær. Hvad kan jeg søge om tilskud til og hvor meget? Du kan søge om tilskud til at skabe naturlige vandstandsforhold i et område. Du er forpligtet til at sikre rimelige priser og at indhente flere tilbud på opgaven, ligesom du skal begrunde, hvorfor du har valgt den aktuelle løsning. Du kan opnå 100 procent i tilskud til udgifter direkte relateret til projektet. Du kan ikke få tilskud til eget arbejde eller til udgifter, som vedrører planlægning eller andre udgifter afholdt, før FødevareErhverv har givet tilsagn om tilskud. Hvilke arealer er udpeget? Områderne er fastlagt ved registrering af vandstandsforholdene i Natura 2000-områderne og kan fra ansøgningsstart ses på Miljøportalens arealinformation. Der er udpeget ha. Kan jeg få kompensation for det areal, som påvirkes af projektet? Ja. Kompensationen består af et 20-årigt fastholdelsestilskud, hvis størrelse afhænger af den tidligere arealudnyttelse. De årlige tilskud er forventeligt 300 kr./ha for naturarealer, kr./ha for græsarealer og kr./ha for omdriftsarealer. Skal jeg søge kommunen om dispensation? Ja. Hovedparten af de udpegede arealer vil være beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens 3. En ændring af vandstandsforholdene skal derfor godkendes af kommunen, som også vil forholde sig til projektets faglige planlægning. Der kan være andre regler, du skal søge dispensation fra. Spørg din kommune. Er der særlige betingelser, jeg skal være opmærksom på? De ændrede vandstandsforhold og centrale betingelser vil blive tinglyst på ejendommen. Centrale betingelser er blandt andet, at projektområdet ikke må omlægges, ligesom der ikke må gødes eller sprøjtes. Der skal ved ansøgning foreligge en professionel konsekvensvurdering, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området, dvs. hvor meget stiger vandet og hvilke arealer påvirkes. Kan Enkeltbetaling opretholdes? Hvis du i 2008 søgte og retmæssigt modtog Enkeltbetaling til det areal, som påvirkes af hydroloigprojektet, kan du også fremover søge Enkeltbetaling til arealet. Dette kan du, selvom dele af arealet står under vand. Hvordan og hvornår søger jeg? I efteråret 2011 forventes der én ansøgningsrunde for hydrologiprojekter. Du søger på et særligt ansøgningsskema. Mere information på

8 Naturplanernes betydning Naturplaner kan give muligheder og begrænsninger På de foregående sider er det beskrevet, hvorledes tilskudsordningerne giver muligheder for tilskud i de områder, som naturplanerne peger på som de vigtigste. Myndighederne skal ligeledes tage naturplanerne i betragtning, når de behandler ansøgninger om tilladelse eller dispensation. Når det eksempelvis gælder vurderingen af om forstyrrelser fra friluftsliv er et problem, er det Jagt- og vildtforvaltningsloven som anvendes, hvis der er behov for at begrænse adgangen til et naturareal i en periode. Som ansvarlig for de statslige naturplaner vurderer Miljøministeriet, at i planperioden matcher tilskudsordninger m.v. målene i de statslige naturplaner, der pt. er i høring, og de forventede mål i de endelige planer, der som udgangspunkt gennemføres via frivillige aftaler. Kommunernes rolle Når de statslige naturplaner er endelige, skal kommunerne udarbejde handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Kommunerne bliver ansvarlige for at gennemføre handleplanerne, som skal holde sig indenfor rammerne af de statslige planer. I Handleplanerne er der således tale om en præcisering af indsatsen i de statslige planer, men ikke på lodsejerniveau. Kommunen har ingen pligt til at kontakte lodsejere, idet planlægningen ikke direkte medfører bindinger for lodsejerne. Kommunerne kan dog gå i dialog med lodsejere for at planlægge og gennemføre en konkret indsats. Kommunerne kan også ligesom staten tage initiativ til konkrete naturforvaltningsprojekter. Frivillige aftaler Natura 2000 indsatsen skal som udgangspunkt ske via frivillige aftaler. Naturplanerne er så fleksible, at kommunerne ikke skal lave aftaler med alle relevante lodsejere. I særlige situationer kan der blive tale om en indsats, der må gennemføres et helt specifikt sted. I sådanne særlige tilfælde kan de eksisterende påbudsog erstatningsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven og Skovloven bringes i anvendelse, sådan som det har gjort sig gældende i en længere årrække, for eksempel i forbindelse med større naturgenopretningsprojekter. Andre relevante tilskudsordninger i Natura 2000-områder Se alle tilskudsordninger på: Bemærk, at ikke alle disse tilskudsordninger er endelige for 2011 og derfor kan ændre indhold: Ekstensivt landbrug Tilskud til dyrkning uden pesticider og med et reduceret kvælstofforbrug 820 kr./ha. Omlægningstilskud Tilskud til omlægning fra konventionel til økologisk drift. De første to år hvor arealet er under omlægning 1050 kr./ha, og de sidste tre år 100 kr. pr. ha Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 40 eller 60 procent i tilskud til beplantninger i det åbne land. Tilskudssatsen afhænger af, hvor naturvenlig beplantningerne laves. Natur- og miljøprojekter Op til 100 procent i tilskud til syv forskellige aktiviteter, eksempelvis naturplaner, vegetationsstriber og særlige levesteder for dyrearter. Private vådområdeprojekter Op til 100 procent i tilskud til anlæg og kompensation indenfor særligt udpegede områder. Friluftsfaciliteter Op til 100 procent tilskud til faciliteter, som forbedrer offentlighedens brug af et fortidsminde eller fredet område. Kontakt Natura 2000-projekter FødevareErhverv Miljøkontoret i Tønder Mail: Tlf: Pleje af græs- og naturarealer FødevareErhverv Miljøkontoret i Tønder Mail: Tlf: ISBN Par No 1. Marts 2011 Tryk: GP-Tryk A/S Foto: Ole Malling og Bert Wiklund 14 15

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.:

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30

Læs mere

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces

Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Støttemuligheder i Natura 2000 områder i 2011 Status og videre proces Natura2000 processen, hvor langt er den? De statslige naturplaner er i høring Dernæst skal de tilrettes før de er endelige Senere i

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2016 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen og Kresten K. Skrumsager FødevareErhverv Søften den 6. juni 2011 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008

Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Brakmarker placeret på 3 beskyttet natur Undersøgelse 1.2 - marts 2009 endelig konklusion på baggrund af rapporten fra juni 2008 Udarbejdet af Peder Størup Naturbeskyttelse.dk Indledning Rapporten skal

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune. Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013

Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune. Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013 Naturpleje og genopretning i samarbejde mellem landmand og kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune På Økologikongres 2013 Det store mål: En mere varieret og mangfoldig natur! Udfordringer: Vig3gste overordnede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd

Artikel 2015 set fra tilskudsstolen. Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Artikel 2015 set fra tilskudsstolen Mie Kruuse Meineche, Projekt- og Miljørådgiver LandboSyd Året går på hæld og synger på sidste vers. Det er tid til at gøre status. Året 2015 bød på nye tilskudsmuligheder

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrbiologi og sundhed, Århus Universitet, Foulum, Anne Mette Graumann og Finn Strudsholm, Agrotech, Skejby, og Christian

Læs mere

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand Hvidbog vedr. offentlig høring af Forslag til Natura 2000-handleplan for 110 Odense Fjord Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan

Læs mere

TNT: Tværfaglig Naturpleje Team

TNT: Tværfaglig Naturpleje Team TNT: Tværfaglig Naturpleje Team Udvalg af emner om naturpleje! Tilskud til græsning og slæt (2014) Prioritering fremover (HNV-kortlægning) Tilskud til hegn og rydning (ud over LIFE+) Græsningslaug Tilmelding

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura N O TAT Økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Internationale naturbeskyttelsesområder

Internationale naturbeskyttelsesområder Internationale naturbeskyttelsesområder Mål Gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000 områder i kommunen, skal genoprettes og/eller bevares

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012

Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger v/ Kristina Larsen Center for Projekttilskud Koldkærgaard den 27. juni 2012 Natur- og miljøprojektordninger Natur- og miljøprojekter Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Læs mere

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon

Havmølle Å Natur- og miljøprojekt. 13. september 2011 Anne Schelde Damgaard, Orbicon Havmølle Å Natur- og miljøprojekt 13. september Anne Schelde Damgaard, Orbicon asda@orbicon.dk Havmølle Å Natur- og Miljøprojekt Projekttyper Tilskudsmuligheder Økonomisk eksempel Næste skridt Anne Schelde

Læs mere

Mette & Martin Søgaard

Mette & Martin Søgaard Mette & Martin Søgaard Status og plan 2012 Skovdyrkerforeningen Fyn Martin Søgaard Søfældevej 11 5750 Ringe Ejendomsnummer 4300015549 Matrikelareal 8,2 hektar Natur- og miljøplan skal sikre at både ejer

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles) Bilag 1 Natur Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)... 1 Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles)... 2 Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)... 2 Udsigtstårn v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007

Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Juni 2011 Kolofon Titel: Vejledning til bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg NOTAT Det åbne land J.nr. NST-4100-00040 Ref. trsla Den 10. november 2015 Til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (ophævelse

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing

Natura 2000-planerne er på vej. Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Natura 2000-planerne er på vej Peter Bundgaard By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Ringkøbing Indhold af N2000-plan Natura 2000-planen består af følgende delelementer: BASISANALYSEN Beskrivelse af området

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Titel 1

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Titel 1 Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Titel 1 EU rammer Da landdistriktsstøtte er EU medfinansieret sætter EU reglerne rammen for tilskud. Her nogle eksempler for arealtilskud: - Kun ejer eller forpagter

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Hvidbog over høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan for Udby Vig

Hvidbog over høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan for Udby Vig Holbæk Kommune Dato: 16. oktober 2012 Hvidbog over høringssvar til forslag til Natura 2000-handleplan for Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H136 Holbæk Kommune samt Naturstyrelsen Roskilde

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever 2

Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever 2 Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever 2 Kolofon Naturpleje en analyse af de udfordringer lodsejere

Læs mere

22-01-2015. Naturværdier ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - hvordan kan vi opleve og beskytte dem

22-01-2015. Naturværdier ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - hvordan kan vi opleve og beskytte dem Naturværdier ved Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø - hvordan kan vi opleve og beskytte dem Anne-Marie C. Bürger og Jon Feilberg Januar 2015 1 Naturværdier Er forskellig fra person til person Er forskellig

Læs mere

BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler

BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler BILAG 1 Til F4 s notat om frivillige virkemidler MED BESKRIVELSER OG ANALYSER AF 25 FRIVILLIGE VIRKEMIDLER Nr. Virkemiddel Side 1 MVJ-kvælstofkontrakter 2 2 MVJ-grønne regnskaber 5 3 MVJ-nedsættelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere