Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til. Jobmesser. Idé- og projektbekrivelse. Planlægning og forberedelse. Afvikling. Evaluering. - plads til rummelighed"

Transkript

1 Guide til Jobmesser Idé- og projektbekrivelse Planlægning og forberedelse Afvikling Evaluering - plads til rummelighed

2 Om dvd en: Virksomheder og jobsøgere fortæller på denne dvd om fordelene ved jobmesser. Få inspiration og gode råd til både at forberede og deltage på jobmesser, og se hvordan jobmesser kan åbne nye muligheder for ledige med svage jobforudsætninger. Dvden indeholder to film på hver 8-9 minutter rettet mod henholdsvis jobcentre og virksomheder. Se filmen, når du overvejer at arrangere eller deltage i en jobmesse. Få mere viden: - Få fl ere gode råd til at forberede, afholde og deltage på jobmesser både hvis du er fra et jobcenter, og hvis du repræsenterer en virksomhed. Materialet er udarbejdet af CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. - Se bilag til denne guide samt vores projektstyringsværktøj til planlægning og gennemførelse af jobmesser. Materialet er udarbejdet af SEBI Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats. Produceret af CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats i samarbejde med NBTV. 2007

3 Det primære formål med denne guide til afholdelse af jobmesser er at hjælpe jer med at skabe optimale rammer for rekruttering, jobsøgning og formidling af job i forbindelse med jobmesser. - plads til rummelighed

4 Indholdsfortegnelse Indledning Idé- og projektbeskrivelsesfasen Målgrupper og forskelsbehandling Trin 1 Målsætninger og behov: brainstorm Trin 2 Prioritering og målbarhed Trin 3 Hvem er målgruppen? Trin 4 Hvad skal indholdet være, og hvem vil I samarbejde med? Trin 5 Hvad skal det koste? Hvad har I råd til? Trin 6 Den samlede projektformulering Planlægning og forberedelsesfasen Organisering og ansvarsfordeling Dokumentation og ajourføring Lokaler Geografi og størrelse Stande og indretning af lokalet Tidsintervaller og tidsplan Indgang og udgang Toiletter Parkeringsmuligheder og transport Køkken-/cateringfaciliteter og forplejning Myndighedskontakt Rengøring Orienteringsmateriale Markedsføring Forskelsbehandling ved markedsføring Markedsføringsmateriale Giv anerkendelse til samarbejdspartnere Tryk Presse Virksomheder Kontakten til virksomhederne Samarbejdsaftaler Forbered evalueringsfasen Hold et informationsmøde Jobsøgere Særlige foranstaltninger... 21

5 3. Afviklingsfasen Jobsøgervejledning Virksomhedsvejledning Registrering af jobsøgerne Presseansvarlig Evaluering Målsætningerne og evaluering Måling og evalueringsmetode Resultatevaluering Effektevaluering Hvem og hvordan kan evalueres? Evaluering af jobsøgende Evaluering af virksomhederne Evaluering af arrangører og samarbejdspartnere Afslutning... 31

6 Indledning En jobmesse er et forum, hvor jobsøgere og virksomheder kan mødes ansigt til ansigt under overskriften rekruttering. Denne type møder kan have mange former de kan afholdes i mange forskellige rammer og kaldes ikke kun for jobmesser, men er også kendt som jobbørser, jobdating m.m. Jobmessernes særlige potentiale er formidling af job på baggrund af et personligt og direkte møde mellem virksomheder og jobsøgere. Nogle af sidegevinsterne ved jobmesser er, at de også kan skabe netværk og god PR for både virksomheder og jobcentre og netværk for jobsøgerne. Det primære formål med denne guide til afholdelse af jobmesser er at hjælpe jer med at skabe optimale rammer for rekruttering, jobsøgning og formidling af job i forbindelse med jobmesser. Guiden er primært rettet mod jobcentermedarbejdere og har især fokus på beskæftigelsesindsatsen i forhold til etniske minoriteter. Guiden er en håndbog i projektstyring og afholdelse af jobmesser fra idéfase og planlægning til afholdelse og efterfølgende evaluering. Indholdet i denne guide er detaljeorienteret i forhold til de enkelte processer. Der er ingen facitlister, når det handler om jobmesser og planlægningen kan strække sig over alt fra ganske få uger til flere måneder, afhængig af størrelse, målgruppe, særlige arrangementer i tilknytning til jobmessen og mange andre faktorer. Guiden er skrevet på baggrund af erfaringer fra mange og meget forskelligartede jobmesser, der har været afholdt over hele landet af forskellige aktører. Der er eksempler på jobmesser, hvor én eller ganske få virksomheder inviteres til at præsentere deres ledige stillinger i jobcentret og der er eksempler på store jobmessearrangementer i lejede lokaler med mange virksomheder og flere tusinde jobsøgende. Nogle jobmesser sættes i gang af politiske initiativtagere, andre af jobcentermedarbejdere eller private aktører. Der har været afholdt jobmesser med fokus på særlige grupper af jobsøgende, fx ægtepar der er ramt af 300-timersreglen. Og jobmesser med fokus på særlige brancher, fx lærlinge-/elevpladser i tømrerfaget. Alle arrangementer er forskellige og guiden skal derfor ikke nødvendigvis læses kronologisk, men kan bruges som udgangspunkt i forhold til de enkelte brugeres interesser og behov. Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats har udarbejdet denne guide i samarbejde med CABI Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Dansk Erhverv og Foreningen Nydansker. Redaktionen vil gerne sende en særlig tak til de mange, som har medvirket med erfaringer og gode råd til fremtidige jobmesser. Jobmesseguiden indeholder 4 kapitler, der omfatter følgende områder: 2

7 Kapitel 1 Idé- og projektbeskrivelsesfasen Når I udarbejder klare målsætninger for jobmessen, får I mulighed for at fokusere systematisk på arrangementet og på den måde lægge fundamentet til arrangementets succes. Hvis målsætningerne og projektbeskrivelsen er helt eller delvist udfærdiget på forhånd, fx fra politisk side, vil det kun være dele af dette kapitel, der er relevante. Kapitel 2 Planlægnings- og forberedelsesfasen Kapitlet bygger på gode råd og erfaringer og fokuserer detaljeret på konkrete arbejdsopgaver. Kapitlet kan bruges som skabelon til planlægningen og forberedelsen af jobmesser. Kapitel 3 Afviklingsfasen Kapitlet præsenterer en mulig opgavefordeling og gode råd i forhold til jobvejledning, virksomhedsvejledning, pressekontakt og koordinering under selve arrangementet. Kapitel 4 Evaluering Endelig indeholder guiden både metode og model til evaluering af jeres jobmesser. Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats håber med denne guide: At endnu flere jobcentre får lyst til at bruge jobmesser som rekrutteringsmetode. At stille eksisterende erfaringer fra hele landet til rådighed. At lette processen for alle, der ønsker at afholde en vellykket jobmesse. Ud over denne guide er der udviklet et webbaseret projektstyringsværktøj, der kan være en stor hjælp i forbindelse med organiseringen og styringen af jeres fremtidige jobmesseprojekter (www.bmetnisk.dk). 3

8 1. Idé- og projektbeskrivelsesfasen Dette kapitel hjælper jer med at afklare målsætningen for jobmessen. Målsætningen udgør grundlaget for projektformuleringen og udformningen af budgettet. Ved hjælp af dette kapitel kan I klarlægge følgende grundlæggende spørgsmål: Hvad vil I som arrangører have ud af jobmessen? Hvem skal have gavn af jobmessen? Hvad skal og må det koste at afvikle jobmessen i forhold til tid, penge og mandskab? Disse overvejelser gør jer i stand til at foretage kvalificerede valg i forbindelse med jobmessens form og indhold. Vi har afsat en del plads i guiden til disse procesorienterede overvejelser, da vores erfaringer viser, at en afstemning af forventninger (som er resultatet af en veldefineret målsætning) ofte er kilden til succes og hjørnestenen i et godt samarbejde. Da et af de grundlæggende spørgsmål i idé- og planlægningsfasen er, hvem jobmessen skal afholdes for, indeholder denne guide indledningsvist en kort vejledning om målgruppeorientering i forhold til forskelsbehandlingsloven. Derefter beskrives idé- og projektfasen i seks trin fra den indledende brainstorm om overordnede mål til definition af målbare mål og budgetlægning. Ofte er målsætningerne fastlagt fra politisk eller ledelsesmæssig side. Hvis det er tilfældet, kan I springe de indledende øvelser over dog vil politiske målsætninger ofte være overordnede, og de kræver derfor stadig en detaljeret beskrivelse af selve indholdet. Kapitlet kan derfor bruges forskelligt afhængigt af, hvor i fasen I starter planlægningen af jobmessen. Afsnittene opsummeres i bokse, der giver hurtigt overblik. 1.1 Målgrupper og forskelsbehandling Generelt set må jobmesseaktiviteter ifølge forskelsbehandlingslovgivningen ikke udelukke bestemte borgere frem for andre af den årsag, at positiv særbehandling af fx etniske minoriteter i sig selv skaber forskelsbehandling af andre. Denne bestemmelse forhindrer dog ikke, at jobcentre i visse sammenhænge kan iværksætte foranstaltninger til forbedring af beskæftigelsesmulighederne for særligt udsatte grupper og fx afholde snævre jobmesseaktiviteter for særlige grupper dels som offentligt foranstaltede projekter og dels med hjemmel i anden lovgivning. Med offentligt foranstaltede projekter mener vi ikke projekter, der iværksættes af jobcentrene på egen hånd, men udelukkende projekter, der understøttes af ministerielle puljer, eller projekter som understøtter ordninger, der iværksættes i forbindelse med større forlig på baggrund af et flertal i Folketinget der har fx været afholdt en jobmesse, hvor de tilbudte job var integrations- og oplæringsstillinger, og hvor der var tale om en ordning på baggrund af et større forlig mellem regeringen, fagbevægelserne og KL. Det skal bemærkes, at lovgivningen om aktiv beskæftigelsesindsats ikke indeholder hjemmel til positiv særbehandling i forbindelse med etniske minoriteter. 300-timersreglen er dog et eksempel på lovgivningsmæssig fokus på en gruppe borgere, som det derfor er tilladt at målrette en jobmesse mod. Generelt set kan jobmesser derfor ikke udelukkende målrettes mod etniske minoriteter. I visse sammenhænge kan målgruppen indsnævres, hvis jobmessen tilbyder særlige jobtyper, fx fritidsjob, lærlinge-/elevstillinger eller job inden for særlige brancher. Idé- og projekbeskrivelsesfasen 4

9 Derudover er der gode erfaringer med at støtte jobsøgere, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, gennem jobmessearrangementer fx i form af CV-skrivning, tolkning, vejledning i jobsamtaler, vejledning i forbindelse med ikke-ordinær beskæftigelse etc. Denne type aktiviteter giver jer mulighed for at imødekomme særlige behov hos etniske minoriteter eller særlige etniske minoritetsgrupper. I skal derfor indtænke følgende retningslinier i idé- og projektbeskrivelsesfasen: 1. En Jobmesse må generelt ikke udelukke borgere, som jobudbuddet er relevant for. 2. Ved afholdelse af jobmesser kan det være relevant at støtte jobsøgningsaktiviteterne fx ved at tilbyde særlige typer vejledning eller støtte i forbindelse med jobmessen. BIlled 5

10 1.2 Trin 1 Målsætninger og behov: brainstorm Første trin i selve idé- og planlægningsfasen er at definere målsætninger og behov. Hvis I ikke har udarbejdet en klar målsætning, kan det være en god idé at lave en brainstorm brug et whiteboard eller en flipover, og skriv jeres umiddelbare forventninger til jobmessen ned. Der er ofte mange parter i en jobmesse: virksomheder, jobsøgere, jobcentre, uddannelsescentre, sprogskoler, fagforeninger og mange andre. Vores erfaringer viser, at en indledende afdækning af behovene, især hos de primære parter (jobsøgere og virksomheder), bidrager positivt til både engagement og jobmessens effekt. Jobcentrets kontaktflader kan være med til at afdække vigtige behov hos både jobsøgere og virksomheder fx sæsonbetonede rekrutteringsbehov, begyndende flaskehalsproblemer, tidlig aktivering af hold, som afslutter sprogskoler, eller erhvervsuddannelser m.m. Stil jer selv følgende spørgsmål i starten af brainstorming-processen: Hvorfor er en jobmesse en god idé? Hvad kan en jobmesse give i modsætning til andre rekrutterings- og beskæftigelsesaktiviteter? Hvilke behov skal jobmessen opfylde hos jobsøgere og virksomheder? I må også gerne beskrive mål, som I synes kan være svære at opnå i det daglige arbejde. Det kunne for eksempel være: At motivere jobsøgere til at søge andre typer job. At skabe et direkte møde mellem jobsøgere og virksomheder. At sætte fokus på formidling af job til en bestemt målgruppe. At profilere jobcentret i medierne. At profilere virksomheder i lokalområdet. At styrke samarbejdet mellem jobcentret og virksomhederne. At styrke samarbejdet mellem jobcentret, uddannelsesstederne og virksomhederne. At afhjælpe flaskehalsproblemer. At hjælpe ægtepar, som rammes af 300-timersreglen. Målsætningen udgør rammerne for jeres planlægning og samarbejde i forbindelse med jobmessen. Målsætningerne er også pejlemærker for den efterfølgende evaluering af forløbet og jobmessens effekt. Det er derfor vigtigt, at I bruger den nødvendige tid til brainstorming-processen og sørger for at afdække behovene hos både virksomheder og jobsøgere. Når I har gennemført dette trin, bør I kunne opstille: En liste over fordele og ulemper ved en jobmesse i forhold til andre beskæftigelsesrettede aktiviteter En liste over målsætningerne for jobmessen Idé- og projekbeskrivelsesfasen 6

11 1.3 Trin 2 Prioritering og målbarhed Hvis I efter de indledende øvelser fortsat synes, at det er relevant at afholde en jobmesse, er det vigtigt, at I bruger tid på at definere de resultater, der er vigtigst for jer i forbindelse med jobmessen. Prioritér målsætningerne, og inddel dem i hovedmålsætninger og delmål, så I kan fokusere det fremtidige samarbejde og planlægningsarbejdet på et lille antal pejlemærker. Når I har udarbejdet en prioritering og indkredset de vigtigste faktorer, kan det være en god idé at konkretisere indsatsen yderligere ved at gøre målsætningerne målbare. Skal jobmessen fx afhjælpe flaskehalse på sundhedsområdet, kan I gøre den overordnede målsætning målbar ved opstille mål, som kan måles efterfølgende fx: At der skal oprettes snuse -praktikordninger i 5 forskellige virksomheder. At 20 ubesatte stillinger i ældreforsorgen skal besættes. At jobcentret får igangsat jobplansforløb med 50 % af de borgere, som er omfattet af Ny chance -målsætningerne. At 200 jobsøgende borgere mødes ansigt til ansigt med et udvalg af arbejdsgivere. I årenes løb har der været afholdt masser af jobmesser uden store forkromede og målbare målsætninger messer, hvor formålet har været at bringe virksomheder og jobsøgere sammen. En jobmesse kan gennemføres uden veldefinerede målsætninger, men når dørene lukkes, og den sidste deltager er gået, kan der være modsatrettede opfattelser blandt de deltagende parter: Nogle vil beskrive dagen som en succes, fordi der var mange besøgende til jobmessen mens andre vil hævde, at alt for mange borgere eller virksomheder kom forgæves, uden at der blev besat nogen stillinger. Og kun en opfølgning på forud fastlagte målsætninger kan afgøre dette. Når I har gennemført dette trin, bør I kunne opstille: Én central eller ganske få centrale målsætninger for jobmessen. Delmål, der understøtter disse. Målbare, forventede resultater. 7

12 1.4 Trin 3 Hvem er målgruppen? Når I har præciseret, hvad I vil opnå med jobmessen, skal I definere, hvem I afholder jobmessen for. I skal præcisere, hvem den/de vigtigste målgruppe(r) er: Hvilke ledighedsgrupper vil I fokusere på?: Forsikrede og uforsikrede jobsøgere? Alle jobsøgere i et afgrænset geografisk område? Jobsøgere inden for matchkategorierne 1-3 eller 4-5? Jobsøgere med kompetencer inden for det akademiske område eller det faglærte eller ufaglærte område? Borgere, der skal præsenteres for jobmuligheder inden for? Ledighedsgrupper, der er omfattet af særlig lovgivning eller politiske målsætninger, fx 300-timersreglen eller Ny chance. Jobsøgere med begrænset kendskab til det danske arbejdsmarked 1? Jobsøgere med begrænsede sprogkundskaber? Hvis I indkredser og begrænser målgruppen, kan I fokusere jeres indsats på den måde bliver det lettere for jer at afstemme forventningerne hos jobmessens forskellige parter. Og at: Hvilke virksomheder eller jobtyper vil I fokusere på?: Virksomheder, som tilbyder faglærte, ufaglærte eller akademiske job? Alle virksomheder i et geografisk afgrænset område? Virksomheder med konkrete ledige stillinger (evt. med angivelse af minimumsantal)? Virksomheder, der tilbyder særlige ansættelsesforhold, fx fleksordning, ansættelse med løntilskud, mentorordning eller ansættelse med faglig og sproglig opkvalificering? Udvælge og invitere eller indkalde de relevante jobsøgere til jobmessen. Sikre, at virksomhederne har jobtyper med, der passer til jobsøgernes kompetencer og kvalifikationer. Forberede virksomhederne på den type jobsøgere, de vil kunne møde på jobmessen. Tilrettelægge jobmessen, så jobsøgerne får størst muligt udbytte af den. Målrette kommunikationen fx i forbindelse med plakater og anden markedsføring. 1 Bemærk forskelsbehandlingsproblematikken, der er beskrevet i afsnit 1.1 Idé- og projekbeskrivelsesfasen 8

13 Der er meget stor forskel på at forberede virksomhederne på et frugtbart møde med borgere, der har en besværlig eller længere vej til arbejdsmarkedet, end på et møde med ressourcestærke borgere. Og afstemning af gensidige forventninger er helt afgørende, hvis mødet mellem jobsøgere og virksomheder skal blive en succes: Hvis I fokuserer på borgere, hvor vejen til arbejdsmarkedet kan banes med særlige forløb og indsatser, kræver det et ganske særligt samarbejde med virksomhederne og en ekstraordinær indsats på informationsområdet. Der har i tidens løb også været afholdt mange brede jobmesser, hvor målgruppen ikke har været indsnævret. Ofte er motivationen bag en jobmesse, at alle borgere skal have mulighed for at finde et job og derfor præsenterer vi i et senere afsnit også idéer, der imødekommer de borgere, der som udgangspunkt er længere væk fra arbejdsmarkedet, når der afholdes brede jobmesser. Når I har gennemført dette trin, har I afdækket de vigtigste egenskaber og behov hos målgruppen og kan således definere den konkrete målgruppe for jobmessen både i forhold til virksomheder og borgere. 1.5 Trin 4 Hvad skal indholdet være, og hvem vil I samarbejde med? Når I er blevet enige om målsætningerne og jobmessens målgruppe, skal I finde ud af, hvilke elementer og aktiviteter der er relevante at have med med andre ord skal I fastlægge jobmessens indhold. På dette tidspunkt i projektbeskrivelsesfasen kan I stille jer selv følgende spørgsmål: Hvilke aktiviteter skal der til, for at jobmessen opfylder målsætningerne for målgruppen? Er der særlige arrangementer, som kan kvalificere mødet mellem jobsøgere og virksomheder? Det centrale formål med jobmessen er selvfølgelig at give jobsøgere og virksomheder mulighed for at mødes men erfaringen viser, at en række andre aktiviteter kan være med til at understøtte og kvalificere dette møde. Det kan for eksempel være et korps af rollemodeller, der fortæller om egne erfaringer. Korte foredrag fra virksomhederne om arbejdspladsen og ledige stillinger. Uddannelsesinstitutioner, der vejleder jobsøgerne om de uddannelsesmæssige krav til bestemte fag. Og jobcentermedarbejdere, der kan informere om rettigheder og pligter og afholde trepartsmøder med henblik på ansættelse med støtteordninger (fleks, mentor, sproglig opkvalificering, løntilskud, praktik). 9

14 Måske er der særlige behov i målgruppen, som I skal imødekomme, fx tolkemulighed for indvandrere eller døve, CV- og jobsøgningsworkshops, støtte til at udfylde ansøgninger m.m. Der er et utal af forskellige typer særarrangementer men uanset type giver de ofte jobsøgerne gode og meget specifikke input. Et andet eksempel er workshops om CV og jobsamtaler, som mange steder har været en stor succes især i forhold til de jobsøgere, der ikke får en konkret virksomhedskontakt eller stilling med hjem i posen fra jobmesssen. I kan også tilknytte aktiviteter, der kan fungere som trækplastre og underholdning fx musik og foredragsholdere eller aktiviteter for børn. Afhængigt af jobmessens konkrete indhold kan I vælge at inddrage forskellige samarbejdspartnere. Erfaringen viser, at jobmesser i sig selv kan være med til at skabe et frugtbart samarbejde på tværs af forskellige organisationer og virksomheder. Derfor nævner vi her de mest gængse samarbejdspartnere til inspiration: For det første kan I vælge at samarbejde med forskellige uddannelsescentre og institutioner. For det andet kan I finde samarbejdspartnere, der kan stå for eller hjælpe med at etablere kontakt til de relevante virksomheder. Især virksomhedernes brancheorganisationer har et stort netværk, som I kan benytte og I kan også samarbejde med fagforbund og a-kasser, der ofte har særlig indsigt i bestemte ledighedsgrupper og gode kontakter til virksomheder. For det tredje har en del samarbejdspartnere særlig tilknytning til og forståelse for behovene hos bestemte jobsøgermålgrupper. Det kan være foreninger, sprogcentre, boligorganisationer og videnscentre, som har specialiseret sig i særlige beskæftigelsesproblemstillinger, fx omkring etniske minoriteter, kvinder, unge, handicappede, ufaglærte eller akademisk uddannede borgere. For det fjerde kan det lokale beskæftigelsesråd være en relevant samarbejdspartner, da de har et bredt kendskab til beskæftigelsesmulighederne i lokalområdet. For det femte kan I vælge en lidt anden type samarbejdspartner, nemlig professionelle kampagnevirksomheder, til at markedsføre jobmessen. Når I har gennemført dette trin, bør I kunne definere det nærmere indhold for jobmessen. De centrale spørgsmål er: Hvilke arrangementer skal understøtte og kvalificere mødet mellem jobsøgere og virksomheder? Er der særlige behov hos virksomheder eller jobsøgere, som kan understøttes ved bestemte arrangementer? Er der særlige samarbejdspartnere, som er relevante? Idé- og projekbeskrivelsesfasen 10

15 1.6 Trin 5 Hvad skal det koste? Hvad har I råd til? Den næste prioritering, som I skal foretage, handler om jeres ressourcer. Hvad må jobmessen kræve i form af tid, arbejdstimer og penge. Har I dét, der skal til? Det er helt afgørende for projektet, at I har en klar forestilling om, hvor mange mennesker der skal hive et vist antal timer ud af kalenderen i et bestemt tidsrum og påtage sig forskellige arbejdsopgaver. Det er derfor først muligt at lave et endeligt budget, når I har overblik over planlægningsfasen der behandles i næste kapitel. Det er sjældent gratis at afvikle en jobmesse. Lav et overordnet budget, der giver jer overblik over økonomien de mest grundlæggende poster vil ofte være: Leje af lokale Forplejning Markedsføring Særlige arrangementer i forbindelse med jobmessen Arbejdstimer På baggrund af budgettet kan I overveje, om I har brug for at søge midler til jobmessen? Hvor store midler er der behov for? Hvor kan I søge midler? 1.7 Trin 6 Den samlede projektformulering I er nu ved at nå til afslutningen af idéfasen. Hvis I har gennemført de foregående 5 trin i denne fase, har I på nuværende tidspunkt defineret målsætningerne for jobmessen målsætninger, der bygger på en afdækning af behovene hos virksomheder og jobsøgere. I har defineret en målgruppe og planlagt et indhold, der passer til netop jeres jobmesse, og udvalgt relevante samarbejdspartnere. Det kan være en rigtig god idé at samle idéerne i et dokument, der kan fungere som en slags projektbeskrivelse, som kan bruges, når I skal fremlægge idéen, indhente accept af afholdelsen af jobmessen og fremlægge budget. Projektbeskrivelsen kan indeholde: En begrundelse for projektet (målsætninger og behov). En beskrivelse af, hvem projektet skal gavne (målgruppebeskrivelse). En beskrivelse af projektets form (jobmessens indhold). Et budget eventuelt opgjort i både arbejdstimer og kroner. Eventuelt en ansøgning til dækning af udgifter. Når I har gennemført dette trin, bør I have en idé om: Hvor mange penge I kan bruge på afvikling af jobmessen. Hvor mange arbejdstimer I realistisk kan bruge på opgaven. I hvor høj grad I er nødt til at købe jer fra opgaver. Hvem der kan overtage de opgaver, som I ikke magter I hvilket omfang der skal søges særlige midler Når I har gennemført dette trin, bør I kunne nedskrive en projektformulering, der opsummerer både idé- og projektbeskrivelsesfasen. 11

16 2. Planlægnings- og forberedelsesfasen Grundlæggende handler en jobmesse om at give virksomhederne og de jobsøgende mulighed for at mødes. Guiden er ment som inspiration til fremtidige jobmesser og ikke som en facitliste. Dette kapitel er baseret på erfaringer fra et stort antal jobmesser, der var været afholdt forskellige steder i landet: Forskellige typer jobmesser med forskellige koncepter. Guiden skal ikke ses som en ufravigelig liste over opgaver. Der er mange forskellige typer jobmesser og jeres jobmesse skal ikke nødvendigvis rumme det hele. Hvert afsnit i dette kapitel indledes med en kort beskrivelse af en hovedopgave og uddybes med erfaringer, gode råd og overvejelser. I kan sortere i informationerne efter behov og kapitlet skal ikke nødvendigvis læses hverken kronologisk eller i sin helhed. Til større jobmesser anbefaler vi, at I afsætter omkring 3 måneder til planlægningsfasen ofte tager selve idé- og projektbeskrivelsesfasen en måned, så arbejdet med jobmessen bør påbegyndes ca. 4 måneder, før jobmessen skal afholdes Organisering og ansvarsfordeling Nedsæt en arbejdsgruppe, og udpeg en tovholder, der har ansvaret for det samlede overblik og for afholdelse af møder. I kan med fordel nedsætte mindre arbejdsgrupper med personer, der har hver sit ansvarsområde. Erfaringen viser, at det er hensigtsmæssigt at uddelegere følgende hovedopgaver til en række ansvarspersoner: Dokumentation og ajourføring Lokaler Markedsføring og informationsmateriale Virksomheder Jobsøgere Opret eventuelt et projektdokument, som I kan opdatere løbende og kommunikere ud til arbejdsgruppen. Dokumentet giver mulighed for at opdatere alle i arbejdsgruppen og koordinere aktiviteterne. Specialfunktionens projektstyringsguide, der er tilgængelig på indeholder bl.a. eksempler på en tids- og handleplan, som kan udgøre et sådant dokument. Formålet med projektdokumentet er: At oprette og vedligeholde et dokument, der bl.a. defi nerer opgaver og deadlines. At være et levende dokument, der løbende opdateres med ændringer i projektet. Projektdokumentet kan fx revideres efter hvert arbejdsgruppemøde. At sikre et veldefi neret og tæt samarbejde mellem projektets primære partnere. Hvis de ansvarlige for hovedopgaverne ikke har deltaget i idé- og projektformuleringsfasen, er det en god idé at starte planlægningen med et koordineringsmøde, hvor disse ansvarspersoner deltager og hvor I kan opnå en fælles forståelse for jobmessens målsætninger og indhold. Den følgende gennemgang af planlægnings- og forberedelsesfasen er tilrettelagt efter ovennævnte hovedopgaver. Planlægnings- og forberedelsesfasen 12

17 2.2 Dokumentation og ajourføring Denne hovedopgave kan varetages af én person i tæt samarbejde med tovholderen i form af referatskrivning og ajourføring af tids- og handleplanen i forbindelse med hovedopgaverne. Ofte vil denne opgave også være forbundet med udfærdigelse af en projektbeskrivelse. Opgaven uddybes ikke nærmere her, men skal fremhæves som en vigtig og dirigerende funktion i forhold de resterende hovedopgaver: 2.3. Lokaler Lokalerne til jobmessen er noget af det første, der skal være på plads. Nedenfor har vi angivet en række faktorer, der kan være gode at have for øje, når I skal finde lokaler til jobmessen: Geografi og størrelse Logistik er vigtigt derfor er en lettilgængelig beliggenhed afgørende, hvis I vil sikre et godt fremmøde. Derudover skal størrelsen af lokalerne passe til konceptet og jobmessens indhold. Lokalernes størrelse styrer antallet af standpladser. Det er derfor vigtigt, at I undersøger præcist, hvor mange stande lokalerne har plads til. Virksomhedsstandene bør alle placeres i jobmessens hovedareal. Vi kan ikke anbefale, at I placerer virksomhedsstande i tilstødende lokaler. Hvis pladsen er trang, og der er mulighed for udnyttelse af evt. kontorer/lokaler, der støder op til selve jobmessens hovedareal, bør disse i stedet bruges til sideløbende arrangementer, fx CVworkshops og lignende Stande og indretning af lokalet Standene på jobmessen skaber rammen om mødet mellem jobsøgerne og virksomhederne. Følgende afsnit indeholder et par gode råd om placering og opstilling af stande på jobmessen: Hver virksomhedsstand bør have et minimumsareal på 3 meter i længden og 2 meter i dybden. Placér gerne små cafeborde i ståhøjde, som skaber et naturligt samlingspunkt for samtalerne på de enkelte stande. Hvis I bruger almindelige siddeborde, bør I undgå at sætte stole ved bordene, da erfaringer viser, at det kan være svært at få en naturlig gennemstrømning på standen, når folk får sat sig ned. Stole kan få standen til at virke mindre åben for nye jobsøgende, hvis der allerede sidder andre i samtaler hvorimod samtaler ved stående cafeborde virker mere åbne for nye lyttere. I kan vælge at bruge fysisk opdeling af standene fx ved hjælp af skillevægge. Nogle gange har virksomhedernes medbragte bannere også fungeret som opdeling. I kan dog med fordel sørge for, at hver virksomhedsstand som minimum har plads til at hænge ledige stillinger op på en infosøjle i form af en skillevæg eller lignende. Infosøjler er en fordel, idet virksomhedsrepræsentanterne ikke altid kan nå at tale med alle, der henvender sig på standen, men i stedet har jobsøgerne så mulighed for hurtigt at læse sig til oplysninger om virksomheden og de medbragte stillinger. I kan vælge at fordele standene på forhånd eller I kan lade virksomhederne placere sig frit, efterhånden som de ankommer. Hvis I afholder en stor jobmesse, kan I evt. fordele standene på forhånd efter jobtyper eller virksomhedstyper, således at bestemte arealer repræsenterer områder med samme kriterier, fx uddannelsesstande i ét område og virksomhedsstande i et andet. Ofte er det en fordel at fordele virksomhederne og de øvrige stande på forhånd, så I kan udarbejde en oversigt, der informerer virksomhederne om, hvor de skal placere sig og som også guider de besøgende. 13

18 Sørg for, at der er elektricitet ved hver stand, men undgå at placere ledninger i befærdede arealer. Check sikringsanlægget og kontrollér, at lokalerne har kapacitet til det forventede strømbehov. I kan fx kontakte den lokale tekniske forvaltning. Erfaringer viser, at mange virksomheder har bærbare computere med på messen det er derfor en stor fordel, hvis I sørger for trådløs internetadgang på jobmessen. Forbered strømudtag til pressen på selve jobmessen. Selvom pressen ofte selv har biler med, som kan levere strøm til optagelser, er det alligevel en god idé at sørge for at have det parat på messen. Der er set flere eksempler på, at pressens strømledninger trækkes ude fra gaden, gennem hovedindgangen og ind til selve jobmessearealet med flere uheldige konsekvenser til følge folk kan falde i ledningerne, hvis de placeres i befærdede områder, og ledningerne kan forhindre åbning eller lukning af døre. Det er vigtigt at sikre, at alle udgangsdøre og nødudgange har fri passage hele tiden. Hvis jobmessen arrangeres af eller i samarbejde med et jobcenter, anbefaler vi, at I opretter en jobcenterstand på jobmessen, da en del jobsøgere benytter lejligheden til at tage kontakt til jobcentrets medarbejdere Tidsintervaller og tidsplan Erfaringen viser, at langt de fleste jobsøgere kommer, når jobmesssen starter. Det kan derfor være en fordel at invitere jobsøgerne i forskellige tidsintervaller I kan også invitere forskellige målgrupper i tidsintervaller. Hvis I vælger at invitere forskellige matchgrupper i tidsintervaller, anbefaler vi, at I lader de matchgrupper, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, deltage først, således at virksomhederne også får truffet aftaler med denne gruppe. Jobmessen kan med fordel afvikles om eftermiddagen fx fra kl til kl Det giver jobskiftere, personer i uddannelse og personer i praktik og lignende mulighed for at deltage. I langt de fleste tilfælde har 3 timer vist sig at være en passende længde for arrangementet. Selv om fremmødet ebber ud mod slutningen af jobmessen, så hold fast i den planlagte åbningstid det er desværre set mere end én gang, at man er begyndt at pakke sammen helt op til en time før den annoncerede lukketid, hvilket har betydet, at besøgende er gået forgæves. Det kan være en fordel at råde over tilstødende lokaler i forbindelse med jobmessen, som virksomhederne kan bruge til uddybende ansættelses- og afklaringssamtaler med jobsøgerne. Behovet for disse lokaler er meget afhængigt af konceptet og målsætningerne for jobmessen. Det er også en god idé at opstille caféborde centralt rundt omkring på jobmessen, hvor jobsøgerne fx kan udfylde ansøgningsskemaer, læse infomateriale osv Indgang og udgang Det kan være en fordel med brede døre eller dobbeltdøre ved indgangen, så der ikke opstår flaskehalse. I kan også vælge at have flere forskellige indgange til jobmessen det giver dog en lille ekstra logistisk udfordring, hvis I vil registrere deltagerne, når de ankommer (læs mere i afsnittet om registrering). Hvis I vil have udgangen samme sted som indgangen, bør I vurdere, hvor meget trafik der er plads til. Alternativt kan I vælge at adskille indgang og udgang vi anbefaler denne model, hvis I planlægger at have vejledning, opsamling eller evaluering ved udgangen. Planlægnings- og forberedelsesfasen 14

19 2.3.5 Toiletter Kontrollér lokalernes toiletforhold. Hvis der ikke er toiletfaciliteter i nærheden, bør I overveje, om der skal bestilles festivaltoiletter til dagen Parkeringsmuligheder og transport Vurdér parkeringsmulighederne i området. I bør lave et grundigt estimat af, hvor mange biler I forventer. Udpeg evt. en parkeringsansvarlig, som hjælper trafikken med at flyde uden problemer og henviser til nærmeste ledige parkeringsareal. Hvis der er begrænsede parkeringsmuligheder, bør I planlægge, hvordan I afhjælper dette problem. I kan fx oplyse om de begrænsede parkeringsmuligheder i informationsmaterialet, som I sender ud til virksomhederne (se afsnittet om informationsmøde). Overvej evt. om der skal udpeges særlige parkeringspladser til de deltagende virksomheder og medarrangører. Der kan eventuelt henvises til parkeringsmuligheder et stykke væk via skiltning eller korttegning i informationsmaterialet. Undersøg også muligheden for offentlig transport til jobmessen. Er der gode muligheder eller skal I gøre noget for at afhjælpe evt. begrænsede offentlige transportmuligheder? Hvis der er et stykke vej at gå fra nærmeste offentlige befordringssted, kan I sætte vejledende skilte op, som guider jobsøgerne hen til jobmessen. Beskriv evt. offentlige transportmuligheder fra nærmeste større offentlige trafikpunkt i informationsmaterialet Køkken-/cateringfaciliteter og forplejning Vil I tilbyde forplejning til virksomhederne, jobcentrenes medarbejdere, andre medarrangører og måske jobsøgerne? Er lokalerne egnede til det eller er der fx mulighed for at købe mad og drikkevarer? Hvis I vælger ikke at tilbyde forplejning, kan det være en god idé som minimum at opstille en automat med drikkevarer Myndighedskontakt I skal kontakte en række myndigheder forud for afviklingen af selve jobmessen. Derudover kan det være en god idé at kontakte flere lokale afdelinger forud for arrangementet: Når I har valgt, hvor jobmessen skal afholdes, bør I straks kontakte den lokale brandinspektør for at få godkendt lokalerne til arrangementet og sikre, at de opfylder de gældende regler. Lokalerne vil blive godkendt til et bestemt antal personer og det kan være vigtigt at kende antallet i god tid. Når I har kontaktet brandinspektøren, bør I også overveje, hvilket evakueringsberedskab der skal være på selve dagen. Hvis udlejeren af lokalet ikke har en evakueringsplan, kan I få hjælp og rådgivning fra brandinspektøren til udarbejdelse af en sådan. I bør også forberede, hvordan I sikrer, at alle deltagere (vejledere, virksomheder og andre medarbejdere) kender til evakueringsplanen I kan fx afholde et kort intromøde for deltagerne, før jobmessen officielt åbnes. Lav en plan for førstehjælp, hvis udlejer ikke har en sådan. Vælg lokaler, der skal bruges til førstehjælp. Sørg for, at de nødvendige førstehjælpsmaterialer er til stede i lokalet. Find ud af, hvilke medarbejdere og andre deltagere på jobmessen, der kan og vil yde førstehjælp, og informér dem om lokalet dette kan fx også gøres på ovennævnte intromøde. Husk at orientere politiet, hvis jobmessen har en vis størrelse eller hvis I fx forventer større trafikale udfordringer i nærområdet. Det kan være en god idé at kontakte de lokale vagter, der arbejder i lokalerne, og at tjekke hvor der er alarmer, samt hvilke procedurer der gælder ved fejlalarmer. Hvis jobmessen og oprydningen varer længere end lokalernes normale åbningstid, så oplys om dette og spørg, hvordan I sikrer korrekt aflåsning og afgang fra lokalerne. Derudover bør I også vurdere behovet for vagter på selve jobmessen. 15

20 2.3.9 Rengøring Tag kontakt til de ansvarlige for rengøringen af lokalerne. Oplys dem om jobmessen, og aftal om nødvendigt ekstra rengøring og hjælp til oprydningen efter jobmessen Orienteringsmateriale Det er en stor hjælp for de besøgende, hvis I markerer, skilter og henviser tydeligt til de forskellige faciliteter på jobmessen det gælder både de praktiske faciliteter, virksomhedernes placeringer og placeringen af særarrangementer. Lav derfor en oversigt over virksomhedernes placering, en standplan og eventuelt en liste over de jobtyper, som de enkelte virksomheder tilbyder. En lille folder med en oversigt over stande og kort information om de deltagende virksomheder og ledige stillinger kan være med til at give deltagerne et godt overblik. Hæng også tydelige skilte op til relevante faciliteter som lokaler med særarrangementer, toiletter, udgange, vejledningsstande, garderobe, café og andre steder, der evt. tilbyder mad og drikke. Husk også udendørs information ved nærmeste busstoppested, nærmeste afkørsel, henvisninger til parkeringsområder og tydelig skiltning ved indgangen. I kan med fordel ophænge en stor projektor eller fladskærm centralt på jobmessen, der viser dias med forskellige oplysninger fx informationer om de enkelte virksomheder, de ledige stillinger, og hvor den pågældende virksomheds stand er placeret på jobmessen. Hvis standene er fordelt på forhånd, kan I også vise en plantegning over messearealet, der angiver de enkelte standes placering og viser ikoner for centrale orienteringspunkter som fx toiletter og lignende. Hvis I vælger at afholde særarrangementer i forbindelse med jobmessen (fx CV-workshops), som starter på faste tidspunkter, kan et dias også vise tidsplanen for dagen og de enkelte særarrangementer. Alternativt kan I formidle disse oplysninger i et program eller en folder, som I udleverer ved indgangen. Planlægnings- og forberedelsesfasen 16

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

-vejen til den næste medarbejder

-vejen til den næste medarbejder 3F Jobformidling -vejen til den næste medarbejder I 3F Jobformidling ønsker vi at bistå alle virksomheder med ordnede løn- og ansættelsesvilkår i deres rekrutteringsarbejde Udgivet af 3F Kampmannsgade

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere