Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen Skive. 12. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder. Rådhuspladsen 2 7800 Skive. 12. januar 2016"

Transkript

1 Skive Kommune Drift og Anlæg Landskab og Grønne områder Rådhuspladsen Skive 12. januar 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt ændring af afløb fra Svanesøen i Krabbesholm Skov Skive Kommunes vandløbsmyndighed har modtaget en ansøgning om tilladelse til ændring af udformningen af afløbet fra Svanesøen og omlægning af en ca. 6 meter lang rørlagt delstrækning af det private vandløb Afløb fra Svanesøen. Den ansøgte omlægning vil berøre matrikel 1f Krabbesholm, Skive Kommune (ejes af ansøger/bygherre Skive Kommune). Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2 pkt. 11f i VVM-bekendtgørelsen 1, hvilket betyder, at der skal foretages en VVM-screening af det ansøgte projekt og på denne baggrund træffes afgørelse, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af VVM-pligt. Skive Kommune har derfor foretaget en VVM-screening af ansøgningen om tilladelse til ændring af afløb fra Svanesøen på den 6 meter lange delstrækning. VVM-screeningen er foretaget ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 og vedlægges som bilag til denne afgørelse. Afgørelse Skive Kommune har i henhold til 3, stk. 1, i VVM-bekendtgørelsen foretaget en VVM-screening af den ansøgte tilladelse til ændring af afløbet fra Svanesøen, der berører det private vandløb Afløb fra Svanesøen på en ca. 6 meter lang delstrækning, beliggende på matr. nr. 1f Krabbesholm, Skive Jorder. Skive Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at det ansøgte projekt derfor ikke er omfattet af VVM-pligt. Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den 12. januar Begrundelse På baggrund af VVM-screeningen vurderer Skive Kommune, at det anmeldte projekt (omlægning af ca. 6 meter rørlagt vandløbsstrækning) ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligt. TEKNISK FORVALTNING Byg og Miljø Vandløb Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Tlf.: Fax: CVR-nr.: Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Reference: Henvendelse til: Dorthe Ringgaard Direkte tlf.:

2 Påvirkninger fra projektet vil udelukkende forekomme i anlægsfasen samt være af begrænset og midlertidig karakter. Der er tale om omlægning af ca. 6 meter i forvejen rørlagt vandløb. Det vurderes derfor ikke, at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger på vandløbets tilstand, hverken hydraulisk eller biologisk. Der er desuden tale om et privat vandløb, der ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Projektet vurderes endvidere ikke at medføre væsentlige påvirkninger på hverken opstrøms eller nedstrøms vandområder. Derudover vurderes omlægningen ikke at påvirke natur-, landskabs- og kulturinteresser samt registrerede, beskyttede eller fredede områder. Nærmeste beskyttede områder er Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 14 Lovns Bredning og EF-Habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk. De er beliggende ca. 10 km fra udløbet i Skive Fjord. Da der ikke vurderes at være påvirkninger på Skive Fjord, som er den direkte marine recipient for vandløbets udløb, vurderes det, at med en afstand på ca. 10 km til nærmeste Natura 2000 område, vil omlægningen af ca. 6 meter rør ikke påvirke Natura 2000 områderne, herunder arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene. Røromlægningen vurderes samtidig ikke at være til hinder for målopfyldelse for Skive Fjord og Limfjorden i henhold til statens vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Skive Kommune har ikke registreret eller kendskab til forekomst af bilag IV arter eller rødlistearter i projektområdet ved Afløb fra Svanesøen. Da de ca. 6 meter vandløb allerede er rørlagt, forventes der ikke at være forekomst af bilag IV eller rødliste arter. Samtidig vurderes potentialet for vandløbets egnethed som levested for bilag IV og rødlistearter ikke at blive ændret/forringet ved omlægning af ca. 6 meter, når vandløbet i forvejen er rørlagt på delstrækningen. Samlet vurderes det derfor, at den ansøgte røromlægning af en delstrækning af Afløb fra Svanesøen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet. Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i forhold til retslige spørgsmål i henhold til 58, stk. 1, pkt. 4, i Planloven 2. I henhold til lovens 59 kan en klage indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. lovens 60. En klage skal dermed senest være indgivet 9. februar Bekendtgørelse af lov nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning

3 Klage til Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af Klageportalen ligger på og Som klager skal du logge på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om anvendelse af Klageportalen findes på borger.dk. På Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside ( findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. Selve Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som vejleder klageren gennem forløbet med indsendelse af en klage, herunder hvilke konkrete informationer, der skal sendes med. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning om dette til Skive Kommune. Skive Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. En klage over afgørelsen har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar. Natur- og Miljøklagenævnet kan desuden i henhold til Planlovens 60, stk. 5, beslutte at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet. Søgsmål Denne afgørelse kan i henhold til Planlovens 62 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Dorthe Ringgaard Miljøingeniør Kopi til: Krabbesholm Højskole, Krabbesholm Allé 15, 7800 Skive: Danmarks Naturfredningsforening: og Danmarks Sportsfiskerforbund: MUSE UM, Ornitologisk Forening, og Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd, Lystfiskerforeningen for Skive og omegn,

4 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ændring af afløbet fra Svanesøen samt det rør, der løber under stien, som ligger langs med søen. Projektet omfatter regulering af ca. 6 meter rørlagt vandløb. Vandløbet er rørlagt under stien, hvorefter det fortsætter som åbent vandløb. Det eksisterende afløb fra Svanesøen er et dykket Ø150 mm jernrør, der ligger ca. 1 meter under stien (figur 4). Afløbet ønskes ændret til et Ø160 mm jernrør, der ønskes etableret i en dybde af ca cm under stien og med ca. 20 fald (figur 5). Samtidig sløjfes det gamle rør. Ved at ændre afløbet ændres vandet, der løber fra søen fra bundvand til overfladevand. Dette sker uden at vandspejlskoten ændres. Vandstanden i søen vil efter reguleringsprojektet derfor være uændret. Navn og adresse på bygherre Skive Kommune Drift & Anlæg Landskab og Grønne områder, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive Bygherres kontaktperson og telefonnr. Kent Alex Larsen T: , M:

5 Projektets placering 1f Krabbesholm, Skive Jorder Projektet berører følgende kommuner Skive Kommune Oversigtskort i målestok Figur 1: Oversigtskort. Det røde punkt markerer projektområdet ved Svanesøen i Krabbesholm Skov, der er beliggende på Dr. Louisesvej 53A Skoven m.v. på matrikel 1f Krabbesholm, Skive Jorder.

6 Figur 2: Oversigtskort med ejernavne. Den røde cirkel markerer det områder hvor røret og afløbet, der ønskes ændret, er placeret.

7 Figur 3: Luftfoto fra Den røde cirkel markerer det områder hvor røret og afløbet, der ønskes ændret, er placeret. Kortbilag i målestok Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 06. november 2014 Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 06. november 2014 Bilag 2, pkt. 11f Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet samt regulering af vandløb. Ikke relevan t Ja Bør undersøges Nej Tekst Anlæggets karakteristika:

8 1. Arealbehovet i ha: Afløbet fra Svanesøen omlægges på en 6 meter lang rørlagt delstrækning gennem en sti. Vandløbet lægges højere i terræn. Det primære arealbehov vil være forbundet med anlægsfasen, hvor der kan være anlægsaktiviteter i det umiddelbare nærområde til vandløbet. 2. Er der andre ejere end Bygherre? Omlægningen af røret vil berøre matriklen: 1f Krabbesholm, Skive Jorder. 3. Det bebyggede areal i m 2 og bygningsmasse i m 3 Projektet omfatter ingen bygninger eller anden bebyggelse. 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Der er tale om omlægning af 6 meter rørlagt vandløb. Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: Vandløbet vil blive omlagt fra et Ø150 jernrør til et Ø160 jernrør. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Ca. 6 meter. 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: Udover selve jernrøret vil der i anlægsfasen for omlægningen af røret blive anvendt gængse materialer såsom grus m.v. til stabilitet omkring røret. I anlægsfasen: Der vil ikke være behov for anvendelse af råstoffer i driftsfasen. I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: Der vil i anlægsfasen for omlægningen af røret ikke være behov for vand. I anlægsfasen: Der vil ikke være behov for vand i driftsfasen.

9 I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Omlægningen af røret medfører ikke produktion af affald udover det jernrør som udskiftes. Der sker ikke produktion af farligt affald. Matriklen, hvor omlægningen af røret foretages, er ikke V1 eller V2-kortlagt. Da der er tale om en byzone er matriklerne omfattet af områdeklassificering og dermed krav til analyser af jord til bortskaffelse. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Skive Kommune samt ske i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Det omlagte rør vil i driftsfasen ikke medføre produktion af spildevand. Der vil ikke være produktion af spildevand i anlægsfasen udover normalen for lignende anlægsarbejder. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: Omlægningen af røret vil ikke give anledning til støj i driftsfasen. I anlægsfasen vil der være perioder med støjgener fra minigraver mv. Støjende aktiviteter i anlægsfasen vil dog være midlertidige og begrænsede. Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimer og skal overholde gældende retningslinjer for støj fra anlægsarbejder. 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: Der vil ikke forekomme luftforurening fra projektet i hverken anlægs- eller driftsfase. 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: Omlægningen af røret vil i driftsfasen ikke give anledning til vibrationsgener. I anlægsfasen forventes der kun at kunne forekomme begrænsede og midlertidige vibrationsgener i nærområdet til anlægsarbejdet. 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: Omlægningen af røret vil i driftsfasen ikke give anledning til støvgener. I anlægsfasen forventes der ikke at forekomme væsentlige støvgener fra anlægsarbejdet. 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: Omlægningen af røret vil hverken i drifts- eller anlægsfase give anledning til væsentlige lugtgener. 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: Der vil hverken i drifts- eller anlægsfase være lysgener fra omlægningen af røret.

10 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med hverken drifts- eller anlægsfase for omlægningen af røret. Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: Den eksisterende arealanvendelse vil ikke blive ændret. Der er tale om ændring af udformning af afløbet fra søen samt omlægning af 6 meter i forvejen rørlagt vandløb. 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: Omlægningen af de 6 meter rør forudsætter ikke ændring af den eksisterende lokalplan. 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: Omlægningen af de 6 meter rør forudsætter ikke ændring af kommuneplan 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: Omlægningen af røret vil ikke medføre begrænsninger i anvendelsen af naboarealerne. 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: Da projektet omfatter omlægning af 6 meter rørlagt vandløb, vil der ikke ske ændring i mulighederne for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand. Området er desuden ikke udpeget til råstof-interesseområde eller til område med drikkevandsinteresser. 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: Omlægning af røret vil ikke indebære en mulig påvirkning af sårbare vådområder. Projektområdet er beliggende i byzone og ligger dermed ikke i et område med lavbundsarealer eller potentielle vådområder. Vandløbstrækningens udløb i Skive Fjord sker ikke direkte til et Natura 2000 område. De nærmeste beskyttede områder er Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 14 Lovns Bredning og EF-Habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk. De er beliggende ca. 10 km fra udløbet i Skive Fjord. Afløb fra Svanesøen er allerede i dag rørlagt på de ca. 6 meter. Omlægningen af røret vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger på recipienten Skive Fjord, Limfjorden eller efterfølgende sårbare vandområder, herunder Natura 2000 områder. 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Projektområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen går fra kysten og ca. 3 km ind i landet og skal sikre, at de åbne kyststrækninger bevarer deres åbne karakter og

11 fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Kystnærhedszonen er rettet mod den kommunale planlægning, herunder begrænsninger for inddragelse af nye arealer i byzone samt for planlægning af nye anlæg i landzone. Omlægningen af den rørlagte vandløbsstrækning udgør en mindre påvirkning (ca. 6 meter) på et areal i byzone. Der sker ingen påvirkning i den kommunale planlægning. Projektet er derfor ikke af betydning ift. kystnærhedszonens bestemmelser. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: Selvom projektområdet er beliggende i et skovområde sker der ikke rydning af skov eller fældning af træer. 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter: Omlægningen af røret vurderes ikke at påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder. Røromlægningen foretages på en vandløbsstrækning, som ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven og som ikke er målsat i statens vandplan ( ) for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Vandløbet er allerede i dag rørlagt på strækningen. Vandløbet har udløb i Skive Fjord, der efterfølgende løber ud i Limfjorden. Skive Fjord og Limfjorden er i vandplanen målsat til god økologisk tilstand. Det vurderes ikke, at omlægningen af ca. 6 meter rør af vandløbet Afløb fra Svanesøen vil være til hinder for at målopfyldelse for Skive Fjord og Limfjorden. Nærmeste beskyttede områder er Natura 2000-område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 14 Lovns Bredning og EF-Habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested, Nørre Ådale samt Skravad Bæk. De er beliggende ca. 10 km fra udløbet i Skive Fjord. Da der ikke vurderes at være påvirkninger på Skive Fjord, som er den direkte marine recipient for vandløbets udløb, vurderes det, at med en afstand på ca. 10 km til nærmeste Natura 2000 område, vil omlægningen af ca. 6 meter rør ikke påvirke Natura 2000 områderne, herunder arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene. Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistearter i Naturadata.dk. Skive Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV arter eller rødlistearter i vandløbet Afløb fra Svanesøen og idet vandløbets miljømæssige værdi betragtes som ringe, forventes der ikke at være forekomst af bilag IV eller rødliste arter. Det vurderes endvidere, at potentialet for vandløbets egnethed som levested for bilag IV og rødlistearter ikke vil blive væsentligt ændret/forringet ved omlægningen af de 6 meter rør når vandløbet i forvejen er rørlagt på strækningen. Samlet vurderes det, at omlægningen af de ca. 6 meter rør af vandløbet Afløb fra

12 Svanesøen ikke vil medføre påvirkninger på registrerede, beskyttede eller fredede områder af national eller international betydning. 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): Omlægningen af røret vurderes ikke at kunne påvirke områder (overfladevand, grundvand, naturområder og boligområder), hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Vandløbet er et afløb fra den 3 beskyttede Svanesø. Ændringen af udformningen af afløbet og omlægningen af røret vil blive udført på en måde, der ikke vurderes at medføre væsentlige påvirkningen på afløbet fra søen og dermed heller ikke på selve søen. Det vurderes hverken at der sker ændring af afstrømningen fra søen eller vandstandskoten i søen. Ved omlægningen ændres rørdiameteren fra et Ø150 jernrør til et Ø160 jernrør. Omlægningen vurderes endvidere ikke at medføre væsentlige påvirkninger af øvrige opstrøms og nedstrøms vandområder. Selve vandløbet er et privat vandløb og er ikke beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Da der er tale om omlægning af ca. 6 meter rør på en i forvejen rørlagt vandløbsstrækning, vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger på vandløbets tilstand, hverken hydraulisk eller biologisk. Omlægningen vil ske i et område uden drikkevandsinteresser og vil ikke medføre påvirkninger på grundvand. Omlægningen af røret vil i driftsfasen ikke medføre gener på boligområder og gener (primært støj) i anlægsfasen vil være af midlertidig karakter og begrænset til nærområdet/naboarealer til vandløbsstrækningen, som omlægges. Det vurderes, at omlægningen af røret ikke vil medføre væsentlige gener på de omkringliggende boligområder samt at der ikke vil ske påvirkning af boligområder, hvor miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: Omlægningen af røret vil ske i Krabbesholmskoven i byzone, men der er tale om en aktivitet, som ikke vil medføre påvirkninger i driftsfasen og som i anlægsfasen kun vil kunne medføre midlertidige påvirkninger, primært begrænset til nærområdet omkring vandløbsstrækningen, som omlægges. Dermed vil de væsentligste påvirkninger ske på bygherres grund, matr. nr. 1f Krabbesholm, Skive Jorder. Det vurderes derfor ikke, at omlægningen af røret vil påvirke området i forhold til boligformål og interesser. 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Omlægningen af den rørlagte vandløbsstrækning vil ikke have en landskabsmæssig påvirkning, idet der er tale om omlægning af 6 meter rørlagt privat vandløb. Anlægsarbejdet vurderes kun at medføre begrænsede gener af æstetisk karakter lokaliseret omkring selve vandløbsstrækningen. Det vurderes dermed, at de rekreative interesser på matr. nr. 1f Krabbesholm, Skive Jorder, kun vil blive påvirket i mindre grad af anlægsarbejdet i anlægsfasen og kun i selve området omkring den del af vandløbsstrækningen, der omlægges. Området er ikke udpeget som fredet område, bevaringsværdigt landskab, område med kulturhistorisk bevaringsværdi, naturbeskyttelsesområde, område med geologisk bevaringsværdi, værdifuldt kulturmiljø, kulturarvsarealer, økologisk forbindelse eller naturperle.

13 Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 36. Er der andre kumulative forhold? 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Miljøpåvirkningen er afgrænset til anlægsfasen og vil ikke strække sig uden for det umiddelbare nærområde til den rørlagte vandløbsstrækning, som omlægges. 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Omfanget af personer, der forventes berørt er begrænset, da der ikke er beboelser i umiddelbar nærhed af projektområdet. De væsentligste påvirkninger vil være i anlægsfasen og af midlertidig karakter i form af støjgener, som dog vurderes at være begrænsede. De nærmeste til at blive påvirket vil være besøgende, der bruger skoven rekreativt til at gå tur og påvirkningen af dem må forventes at være kortvarig. Anlægsarbejdet forventes udført på hverdage indenfor almindelig arbejdstid og i den forbindelse vurderes det at være et fåtal af besøgende i skoven, der midlertidigt kan blive påvirket. Disse gener kan være i form af støj samt af æstetisk karakter ifm. selve anlægsarbejdet. 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen? Projektet vil udelukkende berøre Skive Kommune. 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Miljøpåvirkninger fra omlægningen af røret vurderes hverken samlet eller enkeltvis at være væsentlige. Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:

14 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Miljøpåvirkningen vurderes at være afgrænset til anlægsfasen og vil ikke være af væsentlig karakter. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Påvirkninger på omgivelserne og miljøet vil være afgrænset til anlægsfasen og er dermed midlertidige. Der vil ikke være nogen påvirkning på miljøet i driftsfasen. Hyppig: Reversibel: Konklusion Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVMpligtigt: VVM-screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt (ændring af udformning af afløb fra Svanesøen og omlægning af 6 meter afløbsrørledning) vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt. Påvirkninger fra projektet vil udelukkende forekomme i anlægsfasen samt være af begrænset og midlertidig karakter. Omlægningen af røret vurderes ikke at give anledning til påvirkninger i driftsfasen. Omlægningen af røret vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger på hverken opstrøms eller nedstrøms vandområder. Da der er tale om omlægning af ca. 6 meter i forvejen rørlagt vandløb, vurderes projektet ikke at medføre væsentlige påvirkninger på vandløbets tilstand, hverken hydraulisk eller biologisk. Der er endvidere tale om et privat vandløb, der ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det vurderes ikke, at omlægningen af røret vil påvirke natur-, landskabs- og kulturinteresser. Ud fra screeningen vurderes det samlet, at ændring af udformning af afløb fra Svanesøen og omlægning af ca. 6 meter afløbsrørledning i vandløbet Afløb fra Svanesøen på matr. nr. 1f Krabbesholm, Skive Jorder, i Skive Kommune ikke vil give miljøpåvirkninger i en grad, der er VVM-pligtig. Dato: 12/ Sagsbehandler: Dorthe Ringgaard, Byg og Miljø

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Screening for VVM-pligt

Screening for VVM-pligt Screening for VVM-pligt VVM Myndighed Herning Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Grønne Områder, Torvet, 7400 Herning Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler fredskovspligt

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune,

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune, From: John Patuel Hansen - Thisted Kommune Sent: 24-06-2013 07:41:52 To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Subject: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk)

NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V sendes elektronisk til (planter@naturerhverv.dk) 3. november 2015 Side 1 af 4 Anmeldelse

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [ VVM Myndighed Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre I forbindelse med omlægningenunder Gentofte Sportspark

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt.

Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse. Skovrejsning på Fladholtevej 4B, 4200 Slagelse er ikke VVM-pligtigt. Skovsgaard Christian Bue Lading Fladholtevej 4 B 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Skovrejsning på

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende opførelse af en husstandsvindmølle

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende opførelse af en husstandsvindmølle Jens Frøstrup Tinghøjgade 202 9480 Løkken Bdr.f@dlgmail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle Vandværk Andebølle og Omegns Vandværk 221 Andebøllevej 5492 Vissenbjerg Att: Knud-Erik Poulsen 21-12-2017 Sags id: 17/23479 Afgørelse om ikke VVM-pligt ved ansøgning om tilladelse til etablering af boring til Andebølle

Læs mere

Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev. Den 20. september Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning

Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev. Den 20. september Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Børge Rasmussen Lærkenborgvej 6 Hald 7840 Højslev Den 20. september 2016 Lærkenborgvej 6 - screening for VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Skive Kommune har den 25. august 2016 fra Svana modtaget

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø 15. marts 2016 Sags-ID: 16-1556 Sagsbehandler: Susanne Hansen Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf.

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding.

Nærværende screening omhandler således alene en forlængelse af den nuværende vandindvinding. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omfatter ansøgning om forlængelse af en samlet indvindingsmængde på

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev. Den 15. september 2016

Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev. Den 15. september 2016 Helle Jensen Havbakkervej 2 A Gåsemose 7870 Roslev Den 15. september 2016 Havbakkervej 2A Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har den 25.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev. Den 27. september 2016

Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev. Den 27. september 2016 Hans Børsting Langesgårdvej 14 Langesgård 7870 Roslev Den 27. september 2016 Langesgårdvej 14 - screening for ikke VVM-pligt og tilladelse til skovrejsning Skive Kommune har den 25. august 2016 fra Svana

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

Området ligger i landzone.

Området ligger i landzone. VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Projektet omfatter indretning af maksimalt 10 standpladser til mobil homes og 30 til småtelte inden for eksisterende bebygget areal med

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Natur og Miljø, Gentofte Kommune GEO-2015-01355 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tagmonteret solcelleanlæg. Solcelleanlægget etableres således, at det følger

Læs mere